IWN i meani NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 16675 Vrijdag 27 Januari-1628 66eJaargang F 1 ij ■•w GOUDA Feestdagen n is e Nflssen Magnus e we- F btudie BUITENLANDSCH NIEUWS. F «BBnar A 8 in met 169 80 heldentenor FEUILLETON. .AATSENI dew ustzijn opkomende gedachte haar on- H£ e r t. 168 28S Onrechtiglijk verkregen goed Komt zelden tot het derde bloed. Alle3 wa^ !r ,an t u contract tot zeer gereducèerden ilaats ruimte. nog Wa» ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—Van Kossum (Nadruk verboden) ÏSSS Dit blad vers-iiiint dagelijks behalve op Zon- en de voortdurend oploopende koersnoteerin- gen hebben de waarde zoo doen stygen. Na tuurlijk kwam er ook ieder jaar bij door in komsten die niet wenden besteed, doch by- geschreven. 1 FRANKRIJK. Bekeuringen volgens de Wegenbelaatingwet^ De minister van justitie nu is van oordeel dat het geacht jnoet worden, niet te liggen op den weg van de amb tenaren der Rijrts- en gemeentepolitie om de beteekening van de door hen opgemaakte processen-verbaal wegens overtreding eener belastingwet te be zorgen. met welke opvatting zijn ambt genoot van ïinandiên zich heeft kun nen vereenigen. In verband hiermede heeft de mi nister van justitie aan de onder diens departement ressorteerende ambtena ren, belast met net opsporen van strafbare feiten opgedragen, de door hen op grond van art. 23 dier Wegen belastingwet opgemaakte processen verbaal van bekeuring, onbeteekend in te zenden aan den ambtenaar van het Openbaar Min sterie. Deoe titularis zal verder de onbeteekende processen verbaal doen toekomen aan de inspec teurs der directe belastingen in wier d!ien.>tkring de bekeuringen zijn inge stekt. De Noorsche arbeidersipatry heeft dus den moed bezeten de retgeeringsverantwoor delijkheid te aanvaarden en natuurlijk zal zij er thans naar streven zoowel op het ge bied der politiek als op het terrein van ’t economische leven de sociaal-democratische beginselen te werwerkelijken. Dat zij voor haar principes nadrakkelijk zal opkomen, kan worden afgeleidt uit een opmerking van het nieuwe reg'éeringsorgaan Arbejder- bladet, hetwelk schrijft, dat de regeering- Homstrud geen godsvrederegeering, maar een strjjtirqgeerinig zal zijn. De communisten lachen de sociaal-demo- eraten natuurlijk uit, omdat zij zich bereid hebben verklaard de regeering op zich te nemen, doch de burgerlijke pers in Noor wegen laat elke spot achterwege. Algemeen laten de bladen van deze richting uitkomen, dat er geen reden is het hoo'fd te verliezen, nu in Noorwegen een rood bewind zal v/or- den gevoerd. De gematigde vleugel toch, die parlementaire wegen bewandelt, heeft de overwinning behaald op den radicalen, com- voot haar was geworden. Tegelijker- tijc' kwelde haar de in haar onder aan ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Frarico per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82: Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. (lOUISUIE COURANT. 6 maanden thans 3 .maanden gevange nisstraf gekregen. De noodlijdende landbouw. Een motie van den Silezischen Landbund. ue bijeen tonus i van cuen dileziscuen Landbuna, die gisteren te Bresiau werd geopend, en waarop de oud rijkskanseiier dir. Luther over den nood van dien landbouw sprak, eiischt in een mode de stopzetting van den invoer vèn kiiiübouwproducten uit het buiten land en verzet zich tegen een nan- dielsverdirag met riolen otp koeten van den lama bouw. Voorts wordt gemuit uit Oldenburg dat de ooereilbevoUing van Uioen- burg een groove betooging heen ge houden. waaraan meer uan 2O.000 tot 30.000 personen dedinainen. In een adres werd een eisdhen aan de rijki die luiden Het sluiten van <J’' Ken oveirbodtgien int tenlaind, bescoermii bouw door aouanet die industrie het g( diging van het ben aantal tsAgeermg gesteld, de grenzen voor eu- mv^pr uit het bui ingvan den land- leiréWiton, gelijk et geval is, vereenvou- eia&ngsyyteem, be lastingverlichting en verlaging van openbare uitgaven, vermindering van de sociale lasten en een systematische liquideer ing van die woningbouw poli tiek, He verieenen van eremeten op langen termijn tegen een lage rente en vermindering van het aantal be ambten. ENGELAND. De schatten van Bolivia. ivieu heen geiecoen, diat in de non- densche city een maaispiiaupij is opge- 'rieht, de oa owrtwyfT E^Tbra titm ~Cy met een xatpitaai van 2o.000 pond ster ling, due zien ten doel stelt die begra ven a atten weer op te sporen, streets 1 /aü, toen de Spanjaarden nog 111 Hei bezit waren van Bolivia, aes- lijds ai‘s Opper-Peru bekend, oew- ten die JemieLen,, met Jjidianen als sla ven, de gouamijnen. n ad het goud, dat werd gpdoiven, zonden zij ais eigendom van de orde die Jezuïeten naar Europa. De bpaansche» autoritei ten wens o ten echt.r eveneens voor deel uit aeae exploitatie te trekken en legden den Jezuïeten een ultima-' tuin voor, waarin van hen werd ge- eisoht, dat ij een Huur voor de mijn- conqessies zouden betalen. Na elf ja ren van vruchtelooae onderhandelin- gen met de bpaansche regeering wer den de Jezuïeten geii'eponteierd en was het hun slechts toegestaan een Klein gedieeilte van net door hen gedolven goudi mede te nemen. Lang tevoren evenwel hadden zij reeds hun schatten, bestaande uai goud1, zilver en kostbare snetenen, voor een waarde van ongeveer 60 millioen duro s (nominaal ongeveer 140 miln- oen gulden), veilig verborgen. Ëeu 67 ..Hoe voel je je? vroeg hij. zaj’it, terwijl hij zich over Suzanne heenooog. Zij was heei bleek tengevolge van de doorgestane opwinding, van den honger, dien zij, gewoon aan regelma tige maaltijden, ook ondanks alle ge moedsaandoeningen bespeurde. ook bleek, omdat deze menschen om haar heen haar evenzeer benauwden als de japon, die haar borst samwperste. Men ging aan tafel. De heer Roeck witz bood haar den arm, ouderwetsch. overdreven galant. Heel verlegen leo- de zij de v.ngertoppen op de mouw van zijn rok. Hij zei haar ondier het eten duizend beleefdheden wat on handig, maar goed) bedloeld. Wvrouw Roeckwitz gaf hem heameiUjk een tee- ken zich met het oog op graaf Ober wall wat te matigen. Suzanne ving het toeken op. en kreeg een donkerrood e kleur. Weer gbeedl haar Wik naar haar man. die schuin ^epenover haar zat. En hij betrapte er zidi op. dat deze van de gedeporteerde lewuieten, GTe- >gorio San kou au, uie een broeder nad uue te dieu lijue preiect van Laiiao in reru was, sieiue dezen alvorens net land ie venaten in Kenms van ue piex, waar de schatten waren weg 'e stopt ue preieot net de documenten daairomtrem aan zijn zoon na. die la ter generaal en presiueni van ue re publiek reru wera. ueze ver’naaKve e aan zijn uoemer, die ze noe cu waarom is met erg uiuaieiijK aan een 111 zuid- merika bekenden En geisdhmian, cecil Herbert Hrodgers. gat. Nadat Brodgers tevergeefs naar de eetbaarheden had gezocht, kw amen de papieren in handen ven dir Edgar banders, eeai hngelscti mijningenieur, die tnaais ue meow-gevormde maat- bCiiappij heefci opgerichit. In 1925 loog dr. Sanders ree'13 naar Bolivia: en oegaf zich naar het gebiedl Van de Sacaimioaiya-rivier, de in de do- cumemen aangegeven plek, 'loen de opgravingen korten tijd aan den gang waren stiet men op een zilveren J ruis- beeitl en een k.stje met een perka mentrol, waarop de waarsjchuwing a.e Gerhard Zij zou heden immers voor hem vragen Zij tastte naar dö hand van man zij trok aan de kanten van haar coeur. „Voel mijn hart, ik sterf weer goed goed maken aan Gerhard Jucht o God.” Zij wist niet goed' wat zij deed en had geen macht meer over haeir woor den. Zij strekte haar armen uit in een laatste verzet van haar lichaam de dreigende onmacht. (Wordt vervolgd? monistisch zich oriënteerenden, vleugel, die voortdurend met Moskou coquetteert. Uit dezen hoofde meent men, dat Homsrud en zijn ministers alle door de burgerlijke par tijen! buitensporig geachte experimenten achterwege zullen laten; ook wordt het nauwelijks aannemelijk geacht, dat de nieu we regeering in staat zal zijn een meeuler- heid in ’t parlement te Verkrijgen, wanneer zjj haar groote programpunten wil trach ten te verwerkelijken. Wel beschikken de arbeiderspartij en communisten mèt de de mocraten over 93 van de 150 zetels, maar het is geenszins zeker dat elk voorstel der arbeidersregeering den steun zal verwer ven, hetzjj van de democraten, hetzij van de communisten. Daarentegen zijn er wel enkele punten, ten aanizien waarvan het vrijwel zeker is, dat de sociaal-democrati sche regeering haar zin zal krijgen. Deze punten zyn: de wederopheffing van de tegenwoordige graan-verordening, de derinvoering van ’t graan monopolie en ■waarschijnlijk ook de opheffing der „tucht- hiuiswet", krachtens welke de verhinder.ng van het ovememen van arbeid door niet- geomganiseerde werklieden by conflicten wordt gestraft. Voorts zal de regeering- Hornsrud ongetwijfeld groote sommen vragen voor de bestrijding der werkloos heid. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertehtiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-adverten|iën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentièn en ingezonden mededeelingen by prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar pl Aavertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van sollede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. stond gescJir.evöu. dat een ieder verder doordringen zjou, een „piuJij- ken dood aou wachten. De rol is door fSir Edward Denison Ross, direc teur van de Senoo* voor de van liet Oosten, aan dp Loadensche Lniversiteit. als echt erkend Da mitxlei leeldng was niet opwekkend en het i» te begrijpen, dat de arbei ders, die met de opgravingen be dg waren, bet werk staakten toen dr. San ders hun de waarschuwing voorgele zen hart; VEREENIGDE STATEN. Ket fortuin van de fam. Harkness. Een nalatenschap van 197.000.000. Naar uit New York gemeld wordt zyn daar bijzonderheden bekend geworden ever de nalatenschap van de weduwe van Ste phen Harkness, in leven een der partners van den ouden Rockefeller. Volgens het be richt zou de nalatenschap thans zyn vast gesteld op 107.000.000 dollar Waarvan, na aftrek van 18.000.000 dollar aan belastin gen, ca. 90.000.000 komt aan een zoon. Dit is de grootste nalatenschap ooit voor den fiscus van den staat New York verant woord. Men zal zich wellicht afvragen of metter tijd als de reeds zeer hoogbejaarde John D. Rockefeller Sr. het hoofdi voorgoed te ruste legt, een nog niet veel grooter fortuin zal los komen. Maar dat aal niet het geval zijn- De oude heer, die al jaren lang enkel nog maar voor zijn rust, zyn gezondheid en het golfspel leeft, schijnt al lang zoowel het beheer als de eigendomsrechten over zyn onmetelijk vermogen te hebben overge dragen aan John D. Rockefeller Jr. Jaren geleden, by den dood van Harkness, was het fortuin „slechts” 50.000.000. Maar en onbeduidend. Toen die heer Roeckwitz nadat me a van ’afel was opgestaan, Suzanne te- Tiigbro-tit d<en salon, leunde zij zwaarder op zijn anu. Zij was niet bl^ek meer, zij was grauw Het voor haar ongewone telkens ..Mahbjeit gen, dwong haar nog een oogenblik in net aan je. Wil je naar huis Angstig nu sterde zij „Dan zui je weer doos op mij zijn. Haar oogen snieeuten om verg.lfems Hij moest glunlachen om haar Kinder lijkheid en de hulpeloosheid, waarmee», zij zich aan hem overgai. Het ont roerde hem bijna. ..Ja na- urlijk, wij gaan.. Kou. steun op mij. Doe, alsoi je de platen wilt bekijken. Men hoe.t mét te mer ken. dat wij weggaan. Zij knikte, drukte dankbaar zijn arm legen zich aan. Zij kon zich na - welijks meer staande houden. vervaagde voor haar oogen. Zij als blind. In de voorkamer trok hij den knech. den witten mantel uit de hand, en hulde er haar ze f in. Onder naar mantel beproefde zij vergeefs haar ja pon los te maken. Haair handen waren te zwak, zoodat zij krachteloos neer vielen. Als door een nevel hoorde zij. dat de auto er nog niet was. doch dat de knecht er van den naasten hoek een zou halen; Na een poos zat zij met gesloten oogen in den hoek van een auto ge doken als dood. Toen graaf Oberwa’l naast baar plaals nam. viel haar hoof J op zijn schouder het licht der taarns verlichtte af en toe haar aandoénlijk, nooi. bleek geoicht ..Suzanne, wat scheelt je spreek toch Suzanne. ,.Je zult goed zijn, stameflde zq niet de kamer te olijven sitaan. Die nan heilgymnastiek vond zij ontzettend en dat al de vreemde olhoier nunkneve. op den rug van haar hand legden was haar zoo pijnlijk, dat zij weer wanho pig baar haar man keek. Nu bracht ook hij haar hand aan zijn lippen. Zij fluisterde „Ik bid je, blijf bij mij. Het »*as moigelijk, dlat hij een ande- re bedoeling aan haar woorden c*ai want hij ghimlachle bijna verlegen. ..Maar natuurlijk, graag. Zij greep zijn arm en leunde tegen zijn schouder. Hij voelde heit koppen «van haar hart Het scheen hem me, dat zij wankelde. Had hij haar straks in de auto zoo gekwetst Hij kreeg medelijden. .,Wind je niet op. Suzatonezei bij zoc teer als hij maar kon Het werd haar zwart voor de 00°en. Zi.i leunde nog vaster tegen hem aan. Haar blikke schenen zieb aan nem vast te klampen, evenals haar handen ..Je bent heel goed, ik dank je.” Hij schrok. Hij had! daarmiee geen toesteurming «willen geven, bedoelde tij nu .,Sta mij toe. lieve-.--” Koffie werd gepresenteerd. Hij bood haar een opje aan Zij schudde Let hoofd. Zij was groen en viel op den diohtbijstaanden stoei neer. Een on derdrukt zacht gesteun ontwrong zich aan haar borst. Suzanne, je bent niet goed, ik zie BINNENLAND. Huldiging van de ttiagedachtenig van Prof. Mr. J. Th. Buys. Grondlegger van het Ned. Staatsrecht. ü|öölt tabey groot au4i- tcntmu (h r neidscne unhversi.eic, '"van wege zicu die uaarioe gevormd t^u- beiixie couimussue een plechtige 01 jeep - komst piaats ge’ ad ter nerueuxuig van hei ieii, dai prof nr. J. lb. buys,’ een der voornaamste grondleggers van net Neuerianasch staatsrecni en van bet hypoineekbankwezen in Nederland te AiiDterdanr werd geooren. Prof. D. P. D. Fabius, 'id van den Raad van Siate en voorzitter van h herdenkingscomité, opende de bijeen Kornet mei een reue, waarin hij aller eerst de ministers, curatoren enhoov- leeraren welkom heette en vervolgens hun en den talrijken anderen aanwe zigen '**ink bracht, omdat zij hier wa ren saaingekoirien om op dezen 26steri Januari, nu 100 jaar geleden dat Jo han Theodoor Bu|s liet levenslicht aan chouwde, ulde aan zijn nage dachtenis te brengen. De hulde, aldus spr. die wij aan prof. Buj s brengen, draagt een, excep tioneel karakter, immers komt bet niei dikwijls voor, dat het onderwijs van een hoogleeraar dermate, ais zulks bij Buys zich voordeed1, samengeweven is met, dioorademd van zijn persoonlijk heid, en dit in den zin van een hoog waar. je zult goed zijn. Andre, 4k bid je.mijn hart lucht. Graaf Oberwall tastte met zenuwach tige vingers aan Suzanne s japon, ver schrikt en zeer vdrward. ,,1b het beter zoo, zeg ja?’ Hij woei haar met zijn zakdoek koelte toe. Hij sprak Fransch. „Ik bid je. liefste, zei bij, geneer je met voor mij Wacht, fle zal je voeten op de bank leggen zoo - is het nu beter Zij was maar half bij bewustzijn en een haar pijnigend schaamtegevoel overviel haar, dat zij zich in dezen toestand aan haar man moest toonen. die in al deze jaren een vreemdeling Een nieuwe Regeering im Noorwegen. De premier een veteraan in de arbeidersbeweging. In Noorwegen is voor de eerste maal in de geschiedenis een arbeidersregeering aan het bewind gekomen. Op persoonlijk initiatief van den Koning is aan den vice-voorzitter van het Korting Homsrud opdracht verstrekt tot vorming van. een kabinet. Deze heeft zich reeds van zijn taak gekweten. Het nieuwe kabinet ziet Qr als volgt uit: Premier en minister van Financiën: Hornsrud. Buibertlandsche zaken: Buil. Landbouw: Nygaardsvold (beambte in een warenhuis). Justitie: Holmbos (advocaat). Eerediensten en Onderwys: Steinnes (di recteur van een school). Openbare Werken: (goudsmid). Arbeid: Alfred Madsen (vakvereenigings- secretairis) Handel en Industrie: Alver-dad (meester knecht). DefenAie: M on sen (onderwijzer). Het kalbinet zal nog heden officieel wor den benoemd. Hornsrud is ai op leeftyd: hy is 62 ja ren oud en heeft in ’t parlementaire-leven reeds lang zyn sporen verdiend'. Oorspron kelijk was hij pachter en in zijn geboorte streek Buskerud heeft hij verscheidene jaren lang een voorname rol gespeeld in de sociaal-democratische beweging. Een tijd lang is hy voorzitter geweest van de sociaal democratische party en later werd hij re dacteur van een partycourant in Drammen. Daarna werd hij in dezelfde hoedanigheid benoemd aan het t hoofdorgaan Socialdemocraten. Hij behoort tot de gematigde elementen der tegenw oor dige vereenigde arbeiderspartij. DUITSCHLAND. De ter dood veroordeelde veem moordenaars. te Oslo veschijnende - Volgens de Lokal Anzeiger bestaat op bevoegde piaaUen de indruk dat het doodvonnis tegen de vier veemmoordenaiars met zal worden voltrokken en dat zelfs de mogedykheid bestaat dat de straf in vesting straf veranderd wordt, omdat de veroor deelden hun burgerlijke rechten niet verlo ren hebben. Het proces-Kutisker. Verzachting van de straffen. Het Getre nanoi, dat belast was me. de behandeling van de Kutisker atïai re in hooger beroep, neen thans (Iwan Kutisker is het vang jaar tijdens ne. proces gestorven) vonnis geveld. Het vonnis komt tot de conclusie, dat Kutisner veei lichter zou zijn ge straft en et gereclu shoi slechts tot ge vangenisstrai zou hebben besloten, ais de beschuldigde nog in leven ware. Het gerechisnol is tot belangrijke ver zachtende oiiistandiigneden gekon en door de houding van de vroegere di recteuren van ae staatsbank. Rüheen Heilwig, diie het Kut.sketr maar al ie genfakkeilijk hebben gemnaki om zijn oplichterspraktijken toe te passen. De oudste zoon van Kutiskqr, Alex ander Kutisker, heeft in plaats' van blikken van haar paar hem die in eik geval het gevolg waren van een, zeker gevoel van saairkoorigiheid item aangenaam waren. Hij dronk haar toe met een goedhartig lachje en he was henalsot de donkere oogen van zijn vrouw warmte uilstraaldleiii. die hjij, zoolang hi' alleen was, nooit meer had gevodld. „TT gebruikt in het geheel niets zei de Ijeer Roeckwitz. „Toch wel. dank u.’ Zij wist niet goed meer, wie te^e.* haar sprak en wat men zei. Uit be leefdhedd deden eenige gasten moeite om haar in he>t Fransch toe te spre ken. Het viel haar moeilijker hen Ie verstaan, dan 'wanneer zij Duilsch spraken. Want men had als altijd de ,.int«lle<Wueele” élite, rondlom graaf Oberwall gegroepeerd, maar in haar nabijheid de familie Roeckwitz ge plaatst. die geen bijzonderen aanleg voor vreemde talen hadl Toen men van de taf dl opstond had- den de dames reeds een definitieve rr^ening de goedle gravin was een bijzondiere verschijning, exotisch be langwekkend. Maar een schaap. Dom

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1