I I Blad y 99'fe 7. I KEN OON. ‘lanten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN I No. 16678 Zaterdag 28 Januari 1828 66"Jaargang ekbank [OONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, S< Dit blad vers?hiirt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. 1 genezen. ESETEtt 'abletten Pi FEUILLETON?- BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, - 5 l I i 1 l'. i Dit nummer bestaat uit twee bladen. doode ri-rwt: HAGENAAR. MEDISCHE BRIEVEN. ot lOminnten. ot 15 minuten. tot 15 minuten Nu (Wordt vervoigdf c 4» N )or |ke rd. risch bedrijf is in n te begrijpen ie. jaar lang achttien installatie die 110 die met de fmancieele 'draagkracht nietg te maken hebben. Jammer dat men met al deze kleine heffingen ts begonnen; zij zyn verkeend, hinderlijk en onbiLyk. de tej teriëa weetI ZONNKWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRÜCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSEL1NK—Van Kossuni (Nadruk verbedeu) dlartie die 110 gld. rs huur betaald. In llatie schoon aitoe- de gemeente zich idere gevallen, Duitschers onder Fransche, geen Franschen onder Duitsche, geen Polen onder Russische, geen Hongaren onder Roemeensche heer schappij, tenzij dan natuurlijk onbeteeke- nende groepen, wanneer het vaststellen der grenzen dat vordert. Het is niet de eenige eisch, maar de eerste, omdat het de eerste eisch der rechtvaardigheid is. Maar die rechtvaardigheid eischt meer. Ze eischtl dat voor volken en individuen. En het voldoen aan dezen eisch vraagt offers, maar waar borgt ook den vrede tusschen menschen en natiën. Het is ten slotte het afstand doen van het egoïsme als eenig motief voor onze handelingeri. Volledig afstand doen van het egoïsme kunnen we niet. Maar wat we wel kunnen en wat we moeten, willen we den vrede bereiken, dat is: anderen behandelen zooals men zelf behandeld zou willen zijn. Zoodra we dat geleerd hebben, hebben we de vredesverdragen en de sancties niet meer noodig. K. Angina. I. De wind giert door onze straten en de regen slaat tegen onze ruiten en daarmede heeft naast verschillende andere aandoenin gen als de influenza, de maag- en darm- katarrh, ook de angina of keelontsteking haar intrede gedaan. Wie onzer heeft by deze enorme temperatuurswisselingen, wel ke vorst, regen en mist medebrengen, geen keelpijn gehad ?Het was wel vaak van dien aard, dat wjj onze bezigheden konden bdy- e HOORWEG. wie met zijn deel tevreden is, Leeft of hy in een Eden is; Maar in wiens hart laait afgunst fel, Proeft hier beneden reeds de hel. (HI UD8CHE COURANT. Vrede en Recht. De onderhandelingen die tusschen Ame rika en Frankrijk gevoerd zyn over een ver drag, dat de oorlog buiten de wet stelt, dat wil zeggen het afstand doen van den oorlog als instrument der nationale politiek eischt, heeft opnieuw doen zien hoe sterk de ge dachte aan het verzekeren van een blijven- den vrede de menschheid bezig houdt en welken invloed het Verlangen naar dien vrede reeds op de internationale politiek uitoefent. Verdragen, als waarover tussdien Frank rijk en Amerika onderhandeld werd, heb ben beteekenis als uiting .van het streven en verlangen der menschheid, maar voor het bereiken van het vredesideaal hebben ze, zelfs wanneer niet alleen van den aanvals- maar ook van den verdedigingsoorlog wordt af gezien, al heel weinig waarde. Na den oor log, die Europa verwoestte, is telkens op nieuw en van alle zyden verkondigd, dat moreele ontwapening noodig is. Ongetwij feld is dat de eenige manier om tot den bljj- venden vrede te geraken, die verdragen kun nen vaststellen, maar niet handhaven. Maar mon heeft nog altijd vergeten erbij' te zeg gen, hoe men tot die moreele ontwapening komt. En dat komt, omdat men wel den vrede wil, maar niet de middelen, die dien vrede mogelijk maken. Toen dit najaar by de behandeling onzer begrooting van buitenjandsche zaken door de Tweede Kamer, het optreden van onze Vol- kenbondsdelegatie te Genève en daarmee de vredesactie besproken werd, heeft minister Beelaerts van Blokland opgemerkt, dat sancties in een internationale rechtsorde weliswaar niet gemist kunnen worden, maar dat in de eerste plaats recht noodig is. En daarmee heeft hy wel zeer juist aangegeven, wat het is, dat het succes van al onze vredes pogingen zoo blijvend en beslissend in den weg staat. De moreele ontwapening is alleen mogelijk door het recht, dat wil zeggen, wan neer geen volk zich meer tekort gedaan en onrechtvaardig behandeld voelt. Maar dit is alleen bereikbaar door het afstand doen door anderen van den buit, dien ze in den oorlog maakten, yan veroverd grondgebied, van bi- zondere voorrechten, van schadeloosstellin gen, van kunstmatige machtsposities. En tot deze daad is men niet in staat. Daarom zul len aanvals- en verdedigingsoorlogen het laatste middel blijven. Alleen door het recht, door elke nationaliteit haar volle recht te geven, kan de evenwichtstoestand stabiel worden. Het vplle nationale zelfbeschik kingsrecht ie daartoe een eerste eisch. Geen IJ HllllUll'll ia24 uren. H ,c, 4 j geneesmidde- te vragen aan in de Medicjj- *oote Markt 7, 100. n men lydt. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer f 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bysiag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pry's. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worded berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. chrijvingovi Hingen, huid koude, slapc- «akking. en ontvangen kers. Mandei- en AST-VITE" b Iets nieuws voor den Haag is het dat de Passage uitgebreid wordt. Er is een tyd ge weest dat men geloofde in het systeem der overdekte passages een pracht-oplossing te hebben gevonden voor de winkels in den re gentijd. Men heeft er wel eens van gedroomd dat in de toekomst alle winkels op derge- lyke wijze gebouwd zouden worden. Men wandelde altijd droog en beschut tegen den wind en de sneeuw en het ryverkeer was er niet, zoodat het ideaal leek. Maar dat ideaal bieek bezwaren te hebben. In de eerste plaats liet het licht er te wenschen over en in de tweede plaats was het er niet al te frisph. Dan kwam fer nog by dat bij regen weer de passage de schuilplaats werd. Rotterdam en den Haag hebben beide hun passage, maar navolging heeft het stelsel toch niet gevonden. Een ongemak in de Haagsche passage was nog dat een achterstraatje er dwars door heen ging. Daaraan zal nu een eind kómen, want het ééne gedeelte van dit straatje zal nu ook overdekt worden en een zy-arm van de bestaande passage worden. Die arm komt dan uit aan den nieuwen verkeersweg die van het Spui naar het Buitenhof loopt. In derdaad kan dit een aardig geheel vormen en misschien zal de drukte in de passage er door vergroot worden. Een eenigszins als verbetering bedoeld systeem van het passage idee is de galery. Op de Laan van Meerdervoort heeft men dit stelsel eens toegepast en dat schynt wel te voldoen. Feitelyk komt het hierop neer dat de gevel» der winkels één of anderhalven der verdiepingen. Op die wyze on overdekt trottoir waarop de wandelaar» eenigermate beschut loopen. Of dit stelsel navolging zal vinden, zal de tyd nog moeten ieeren. De winkels worden er ook wel donker door, maar een eenigszins hooge bouw zou dit bezwaar kunnen ophef fen. Er is veel voor te zeggen om te trachten eenige beschutting te geven in ons land, waarin het vele maanden per jaar regent, waait of sneeuwt. kte. Bleekzucht is Maag of it, zwaarten in (uitslag, roode in enz. op elke - Rheumatiek, ever, leverstee- 11e ziekten van Eén van de zotte belastingen die er be staan heeft onae residentie ook in gebruik. Het is de z<. straatbeiastwng, aen heffing per meter gevelbree4ty.ua» de openbare straat, *welke heffing hooger is naarmate de wyze van bestrating duurder la- hy asfalt-stratjen is de heffing 25 hooger dan bij keien. De grondslag voor deze hef fing is natuurlijk volslagen fantastisch; men zou nog veel eer een belasting op de straatverlichting kunnen maken omdat de bewoners daarvan plezier hebben. Van de wyze van bestrating heeft men geen ongelijk voordeel. Een geasfalteerde straat geeft minder straatiawaai maar ,,n' middellijk veel drukker verkeer. Het wonen aan zoo’n straat is heusch niet minder on-’ plezierig dan aan een keien straat sedert de rammelende wagens verdwenen zyn en de auto’s ervoor in de plaats zyn gekomen. Gevelbreedte beteekent ook niet een maat staf voor welvaart want er is ook nog een diepte aan ieder huis. Bpuw in een cirkel zou wiskunstig het voordeeligst zyn,voor de betaler» der straatbelasting. Er is aan B. en W. gevraagd die 25 toeslag voor geasfalteerde straten te iaCfen vervallen. Dat willen zy wel mits voor de hout- óf betonstraten een hooger percen tage wordt geheven. Zy stellen nu voor voor deze soorten alle 15 te heffen. Altyd dus weer het gepruts aan die dwaze heffingen, wil sussen. „Hij zal haar hebben, als het dan niet andere kan. Ja, je kunt het hem zeggen, hij zal zijn zin hebben, ik zaï er n nj nu ook niet meer ‘ogen verzet ten mijn woord er op hij Kan haar trouwen Zij herhaalde zonder te begrijpen ,,1 rouwen, ja. Een windstoot blies door het neer gelaten raanpje dit deed haar weer wat herleven. Kleane zweetdroppen kwamen op haar voorhoofd, haar ar men vielen krachteloos neer. „Trouwen, herhaalde zij nog eens. Graaf André Oborwall zei „Ja, ja. Gerhard mag Lou Höraei- xamp trouwen,” Oen droge snik, zonder tranen schok to Suzanne's lichaam. Zij lag nog steeds in zijn arm, zon der zich van de positie waarin zij zich bevond, recht bewust te zijn Maar heel duidelijk en bewust had zij gehoord, dat haar man zijn, toe stemming had gegeven tot huwelijk van haar zoon. Heel duidelijk had zij het gehoord. En nu kwam een lachje <wn haar lippen, en zij gat zich moeite haar krachten te herwinnen tot' een laatste bede. „Zweer het, dat je het goed vindt, zweer stamelde ze nauw verstaanbaar. De auto maakte een scherpen hoek en reed tegen den trottoir. Dit bracht haar geheel tot zich zelf.. Zij 'richtte 68 - Ontsteld van schrik boog hij itco over haar heen. Haar armen slow zij /tonder het te weten om' zijn hails, baar handen klemden zich in de plooien van zijn jas Zij voelde het pijnlijke van dien toe stand met meer. Zij leed ondragelijk. Hfuar zinnen 'werden verward. Zij ti de peggen „Help mi-j nnjn corset les maken.” Maar zij staanelde slechts den naan van Gerhard „Gerhard gauw ik sterf heb medelijden Gerhard o God, heb toch erbarmen.” Ontdaian boog hij zich over haar „Wees toch kalm het zal zijn, zooals jij het wilt hebben, wees maar kaam." En daar zij nog steeds steunde, en het mooie gelaat smartelijk vertrok, streek hij haar vochtig geworden ha ren bij de slapen terug en sprak haar toe als een kind, wiens pijnen men Een eigenaardig geval doet zich bij één der gemeentebedrijven voor. Het is maar een simpel gevalletje maar typeert het bu reaucratische in dergeJijke bedryven. De gemeente heeft ter bevordering van het gebruik van electnsch lacht installaties daarvoor in de woningen aangelegd waar voor dte bewoner huur betaalt. Veel te veel huur natuurljjk maar daarvoor is het de vuu waumeiuea, maar toch gevoelen wy ons auüsbeuiMve ami^euaam en verrichtten wy u<ui uu*. um> wei*, met een zekeren tegenzin en waren wy ais het uur van rusten was aangemoM.en. Bestaat ei nu werkelijk verband, zoo zult ge vragen, tusscuen de weersgesteldheid en onze Keel l Uugetw^xeiu mvet nierop het antwoord beVestigcuu «uiueu. uoe Komt het dat een mensen nu m c algemeen tydens het slechte jaargetyue meer door ziekte wordt bezocht dan in uat tijdvak, waarin de temperatuur een meer constante is en de stormen niet loeien en onze vensters doen rinkelen. Het is een ieder jaar weer terugkeerend verschijnsel dat de medici het grootste aan tal zieken hebben te bezoeken tydens de eerste maanden van het jaar. Eerst ais Maart zyn staart geroerd heeft en April gedaan heeft wat hy wil, dan wordt de al- gemeene gezondheidstoestand een veel be tere. Hoe is dat aljes te verklaren? Aller eerst moet ik u er dan op wyzen, dat in ons lichaam steeds een voortdurende stryd ge voerd wordt door twee elementen met de bacteriën en de witte bloedlichaampjes. De eerste groep wil niets bever dan ons ziek maken en vonden zy geen tegenstand in de lencocyten of phagocyten( dat zyn de z.g.n. celleneter») dan zou ieuer onzer zyn opgeschreven. Deze witte blo< pjes vervuilen dus, zooals u ziet, in ons li chaam een buitengemeen gewichtige rol. Niet altyd weten nu deze lencocyten vol- doende weerstand te bieden. Dit kan ver schillende redenen hebben, n.l. eenerzyds doordat-zij soms zwak zyn, anders doordat tij, de ziekteveroorzakende bac- zoodamge kracht aan den dag gen, dat zy betrekkelyk zonder zal u duidelijk 19», taTfin comünattes mogelijk zyn. Hebben w(f na te doen met een z.g.n. „normaal weerstandsvermogen” by den persoon in kwestie, d. w. z. weten de witte bloedlichaampjes naar bbhooren het terrein te verdedigen en zyn ook de bacte riën niet overmatig krachtig, dan zal deze onder normale omstandigheden geplaatst niet ziek worden. Komt deze zelfde persoon echter in een milieu, waarin de bacterie» een zekere voorsprong krygen, dan wordt het ge heel anders en het gevolg van één en ander kan zyn, dat de witte bloedlichaampjes, hoe wel hun uiterste krachten inspannend, toch den kamp moeten opgeven. Het eindresultaat van dit alles: dat de man ziek wordt. By ongunstig weer b.v. scherpe kouden wind en regen, krygen nu inderdaad de groep van bacteriën, die tot de kwaadaar dige behooren en steeds op den loer liggen oin den mensch te overrompelen en te gron de te richten, gemakkelyker dan ande'rs de overhand. Proefondervindelijk heeft men dit ook weten vast te stellen. Wanneer men n.l. het proefdier, na het ingespoten te hebben met één of ander ziek te veroorzakende bacteriesoort, blootstelde aan koude, dan bleek de ziekte veel en veel loof, dat ïk in de auto werkelijk even mijn bewustzijn verloren heb. André was heet goed voor mijZij haper de, vervolgde toen haastig „Ik ge loof dat bet^Andke veel verdriet dee>‘ dn; ik zoo noest lijden. Ik behoefde niet cedis zoo erg te smeeKen ik weet zelfs niet, of ik geem-eekt neb. Maar opeens was alles goed. Hij z i, oat Gerhard Lou Horselkamp mocht trouwen. De oude gravin lachte met baar oud sarcastisch lachje. „Wees die domme gans ven een naaister dankbaar voor je nauwe j$- 'pon.” Heel ernstig antwoordde Suzanne Ik go.oof eerder, mapia, dat het t oerset was daarna voelde ik mij ook nog heel ziek. Maar ondanks mijn ramp za'iigen toestand was ik in staat An dré s hart. tQ treffen. ..Ondanks, is niet het juist woord, kindlief, zei de oude gravin heel zacht. Maar daar op dat oogonblik Mengel terugkwam .met het suikerwater, on derdrukrte de oude dame haar yerdere opmerkingen. „Hoe lang duurt het vandaag vroeg zij haar trouwe dienstmaa''d. Mijn schoondochter heeft zich haast alleen uitgekleed. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. zich ap, nam haar voeten van de oank. sloeg duep besdiaamd haar mantel over haar barst over olKaeg, en schooi ou willekeurig wat van hem terug,. „Zweer tiet”, sneekte zij zacht ,,lk heb je toch mijn 'woord1 gege ven, zei hij en een diepe schaduw gleed ever zijn gelaat. Suzanne zat van hem afgewend in den hoek en hield haar handen ge vrouwen ondier haar kin, en. h*<ar lip pen bewogen z ch, terwijl een geeste lijke uitdrukking haar gelaak verhel derde. Zij had' zijn woord. Nu waren haar gedachten weer ver re van hem. Daar, waar hij. haar nood had kunnen volgen. Een bitter lachje* groef zich om zijn mondhoeken. Zijn woord, zeker, hij nam het niet terug. Maar het leek hem. adsof hij war al te haastig wae geweest, alsof hij iets niet goed1 had verstaan, alsof dit woord niet beoMst noodig was ge- weeet. Op het oederste portaal wachtte Men del. „Mevrouw aat vragen, of de jonge mevrouw zich boven bij haar wil uit kleeden ..Goeden nacht Suzanne, slaap wel. ze' graaf Oberwalb „Goeden nacht, God zegene je fluis terde Suzanne. Slechts een kort oogenblik raakten bun handen elkaar. Maar hun blikken en schadelijke ere medicinale Ingrediënten, ooraanstaandc 9 ewerkingvan J t de gastrische g i opgewekt en I in neem een of frisch er gemeente. Voor een il kost, wordt 18 gld* *s zes jaar tijd is dl» i| taakl maar daarvan I nietg aan. Nu gaat die huurkalmpjes van den éénen huurder op den anderen over. Echter bestaat er ook nog een ander tarief en nu gebeurde het, dat iemand die een huis betrok waarin zoo’n munt-initod latie lag, dut an dere tarief wilde hebben en kreeg. Hij moet nu echter dood-kalm de huur der installatie blijven betalen. Inplaats dat een bedrijf voor een dergeifjk bisonder geval nu aan stonds een regeling treft, zet men dit door. Het zal dan misschien op een proces uitloopen en het i* hopen dat de ge meente dit nu eens vetliest De winst op het elaetr den Haag enorm, hetgaer We hebben ook al negën gulden betaald voor een heeft gekost dus daarop zit al een aardig winstje en het gaat maar door jaar-in jaar- uit. Op die manier kan den bedrijf goed gaain als er zulke woekerwinsten worden genomen. Het aardigst zou zijn eens te weten wat <ie gemeente doen zou als iemand die instal latie heelemaal niet wdlde gebruiken en weer gaslicht nam. Mofrt hy dan ook bljjven betalen Het ig maar een onbenullig geval maar het illustreert wel ho» klein men by een grootbedrijf in een groote gemeente kan zjjn. en op- i pen U bij bet f In 5 minuten 9 BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. DCCCXCIV. In de eerste plaats even een man her-' dacht die helaas niet onder die omstandig heden is gestorven als hy krachtens zjjn geestelijke capaciteit verdiende maar ten opzichte van wie het toch onbillyk zou zyn ale hy n|et op de juiste waarde werd ge schat. We bedoelen wjjlen Mr. Ankern<an, eenmaal, een niet onbelangrijk Tweede Ka merlid, een man van n|eer dan gewone ca paciteit maar helaas in de laatste jaren van zyn leven in een ernstig verval geraakt. In zyn goede periode hebbien wy hem persoon lijk gekend en het heeft ons altyd zeer ge speten dat ky niet anders kon bljjven dan hy geworden is. Hy was een arme Friesche jongen, die om zyn verstand uitblonk en daardoor de gelegenheid kreeg te studeer en. Hy werd zoowel predikant als rechtsgeleerde en was op beide gebieden goed thuis. Ware hy nooit in „de politiek gegaan en gebleven m de rustige sfeer van het predik-ambt dan zou hy wellicht niec de Verleidingen der groote stad hebben Ieeren kennen, waar voor zyn gestel blykbaar niet sterk geneng was. Hoewel de tijd na zyn Kamerlidschap hem niet méér in openbare functies heeft gezien, zou het onbillyk zyn zyn nagedacn- tenis niet even met een bizonder woord zoo niet te huldigen dan toch te memoreeren. (Hitweken elkaar. Gravin Marie Antoinette Uberwail zal in haar bedi geleund tegen Hoog opigestapelde kussen». Zij kneep de uonK’ere oogen dicht, alsof zij tot op den Ixxienr der ziel van haar schoon dochter wilde» dringen. „Jo boht al üeol vroeg terug hoe was het Mendel ontdeed Suzanne van nadr tuanlei. ,,Er uit Mendel zei de oude gra- vin, „breng mij een glas suikerwater net extract van pepermunt. Tien drup pels, precies aftellen. En toen Mendel de Kamer bad ver laten, zei zij, het hoofd naar baar toe gewend „Het is in orde, niet waar Suzanne ging op den stoel bij het bet. zitten en zei opgewonden „Denk eens aan mama, hij heeft toe gestemd ,,Dat zie ik. zei de oude gravin droog. Ik zou alleen graag weten, hoe het gegaan is Suzanne greep naar haetr *’apen en dacht na. .,Zoo heel precies weet ik het niet. He4 kwam heel plotseling. Ik voelde mij namelijk den geheel en avond zoo ontzettend onaangenaam; na tafel werd het nog erger De nauwe japon, bet corset, ik dacht steeds nu nu ver lies ik mijn bewustzijn. Ik wist in het geheel niet, wat ik doen zou ik ge- I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1