1 soort. 3 RHEID LKEN lanten NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapeixe, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eriz. No. 1B878 FEUILLETON. .'a zonnewkel.de. k!e* UW- NINGEN NG’S AMIME ETTEN 1^ tSTELO Dinsdag :3l|JMW«rA928 Dit blad verschijnt dagelijks behrive op Zon- en Feestdagen A NIEUWS. in Ten slotte melden wij nog dat de univer- orname drogisten. Den Haag. (Wot® vwrafg® loot lijke •rd. i; ■j ■4 Rouwe van OLGA WOHLBRÜCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WES8ELINK—Van Rossum (Nadruk verboden) .nJhister itbdObeiuil dere gevallen, yke middelen vèr van bovengenoem- met dankbaarheid fisvormen door D. Fr. ISCI1E KRACHTPIL- mderbare Bustes. Ook zwakken. Bekroond en eere-diploma’s. In >nd toeneming. Gegs* Door Artsen aanbe- Vele dankbetuigingen, j 100 stuks 3.50. 200 I thuis onder rembours 1 postwissel. óeestr. 21, Den Haag. Bleekzucht is Maag of ;t, zwaarten in (uitslag, roode in enz. op elke - Rheumatiek, ever, leverstee- Jle ziekten van e geneesmidde- i te vragen aan r in de Medtcü- roote Markt 7, >n men lijdt. ronde gezegd, dat lover de grenzen leeft verworven. b, zoodait hun aller men komen; die te het weeratands- VER. STATEN. Het presidentschap. Volgens berichten uit New York heeft België. Afnenrfhr. r het Haatteis- Graaf Co.,-' te loopen week ein- ken leider van de Duitkche buitenlandsche politiek, den ryksminister dr. Gustav Stre semann, de waardigheid! verleend heeft van doctor honoris causa W de staatsweten schappen. Vol gêné de oorkonde, welke door den voorzitter van de commissie voor staatswe tenschappen werd onderteekend, werd de waardigheid van docto# honoris causa aan den minister van buitenfendsche/Sken ver- 1 van staat rdienstelyk heeft rdrongen was van wen en vrijheid n gewijd aan een jadering en vreed- tegenwerlriftg ten Een rede van Or. Stresemann. Een onderscheiding der Heidelbergsche Universiteit. een handelsverdrag met Polen tot stand komt. Een handedsveidtrag is geen geschenk, dat de eene staat den andere geeft. Wy zijn niet in staat economisch onafhankelijk te staan. Eenstemmig hébben alle in de ryksregee- ring vertegenwoordigde partijen zich vóór het sluiten van dit verdrag uitgesproken. In welk een positie komen echter onze ge- deleigeenden by de onderhandelingen te Warschau, als een dergelyke echo van den Duitschen Landbond komt. By de besprekingen van de betrekkingen tusschen Duitschland en Frankrijk betreur de de minister de vertroebeling van dde be trekkingen door het voortduren van de be zetting van het Rynland. Als Fransche stemmen het opheffen van de 'bezetting daarvan afhankelijk willen stellen, dat Duitschland nieuwe waarborgen geeft, dan ziet men over het hoofd, dat het verdrag van Locamo alle garanties biedt, die een staat een anderen staat maar kan geven. Degene, die nog meer veiligheid verlangt, stelt het verdrag van Locamo in twy’fel. Als wij niet het vertrouwen hebben, dat dew verdragen, dde gesloten zyn, gehouden wor den, dan heeft het heelemaal geen zin om die verdragen te sluiten. De veiligheid, die Fnahkryk door het ver drag van Locamo is gewaarborgd, is door Engélandg macht en door Engelands woord gegarandeerd. De wensch naar nog grootere veiligheid beteekent een beleediging van Duitschland en evenzoo Engeland, omdat deze gebaseerd zou zijn op de gedachte van woordbreuk dezer beide landen. Eindelijk moet er eSnfiop’ worden gewezen, dat in den roep naar veiligheid tegen Duitschland een stuk huichelarij ligt, dat niet langer door de openbare meening kan worden ver dragen. Wij eischen, zoo besloot Dr. Stresemann, de ontruiming van het Rijnland, omdat wy de Duitsch-Fransche „Verstandigung” als den .grondslag beschouwen van den Europee- scheai vrede en omdat wy in het voortduren >fen de bezetting een onoverkomelijke hin derpaal voor die Duitsch-Fransche „Ver- «standigungf’ zien. Wy denken er niet over om een korteren duur van de bezetting met blijvende ver plichtingen te koopen, die boven de bepa lingen van het verdrag van Versailles uit gaan en die er alleen toe zouden dienen om het wantrouwen te vereeuwigen en zoo doende een werkelijke en werkzame vredes politiek te belemmeren. By de op deze rede gevolgde debatten was het de sociaal-democraat Dr. Breitecheit die evenals de Minister spoedige opheffing van de bezetting van het Rynland een Du’it- schen eisch noemde. Niets is zoo aiïlig als een man, Die alles wil en niets en kan. aiteidimg en troost in die gesprekken met tiaar man vond. Alleen s nachts schreide Lou uren lang in haar kussen, dan voelde zij den afstand, die haar van het iuis Oberwall scheidde, nu er zoo n zwarte schaduw op den naam HÖrselkamp was gevallen. Den dag voor zijn afreis bad Bruno Taysen graaf ‘ndré Oberwall opgezocht. In elk w<x>rd, dat die oude dijiloniaat sprak, bemerkte hij bef pro test tegen een verdere, zij bet ook nog zoo’» vluchtige toenadering tot de dochter van den man. wiens naam n et een Berlijnsch schandaal verbonden was. En daarom hield 'hij de handen van Lou llöreeikamip in de zijne en zei „Gij ebt mets te wachten van Ger hards vadler ge moet loeren u daar bij neer te leggen. En ge moet wach ten. totdlat Gteirhard hersteld is om te weten, of hij uw liefde waard is. H'ij wilde er nog iets aan toevoegen maar hij onderdrukte het, want ló'u mocht mets voor hem zijn, zoojhng Gerhard zelf niet had gesproken. •Het 'was voor haar bijna een ver ticht-ng, toen hij haar bij zijn vertrek voor het laatst de hand drukte. Door bet kinderlijk naïef geloof in dommee Taysen kon zij ach eerder oprichten dan door den steun, dien de zoon met zijn scherpe, misschien zelfs harde manier bood. NK zijn vertrek was het de predi kant, dlie per brief naar Gerharda toe- teekend, f honoris Bndsche 4SKén leend, wy’ll deze «ach op het gebied en maatschappij zeer w'-'’-'— gemaakt; omdat hy doi 'Duitsdilands recht op 1 heeft hjj al zyn krachd politiek, gebaseerd op td zarne samenwerking, spijt. Vérder wordt in de oc Stresemann zich tot vej aanzien en waardeering BUITENLANDS^ BELG11 Faillissementen^ 70 IniussGhen sprak Bnmo miet zijn ouders; uit heide voor hem moesten Z,J Lou Hönsplkaknp bij zich houden, tofdat zij een ander onderdak vond. Hij had vergeefs beproefd hle*t ver blijf van Hörselkamp uit te vinden. Het meisje stond volkomen ailleen zon der eenige bescherming. p.J®, i ijn zoon, natuurlijk. Dat is- christenplicht. Jij hebt ook gastvrij heid in het huis genoten. Het spreekt vanzelf, maak je geen zorg.” Nu ging hij naar zijn moeder, die «i de keuken een schotel met kleine koekjes uit den oven haalde, die zij v<x>r den namiddag had gebakken. .,Weee goed voor Lou H.örhelkamp. moeder, hoort vrt" Mevrouw Taysen schikte met groene a®ndtecht de kleine koekjes op het bordZij had haar donkerblauwe 'loa- “ögsche japon aan en om die te be .schenneni fceuktenboezelaar voor stand informeerde. Graat André (Jeer- wall beantwoordde eiken' briet. Maar zijn koele, vormelijke beileefdheia||had iets terughoudens, zoodait al de aped gtóowigheid van den ouden man jioo dig was om Lou in haar verwaAtia gen niet te ontmoedigen. Nog marteiender dan de gedacnie ►<an Gerhard Oberwall was de gedach te aan haar vader. Zij schreef aan hem bevriende collega’s. Men antwoordde ba^r verbaasd en ontwijkend'. Men ver- oncierste.de. dat hij op reis was. Om hem niet door verder naJvragen te be- nadeelen, staakte zij hiaar pogingen om inlichtingen in te winnen. Zij was een uitgestotene. Seraphi- ne schreef slechts zelden en dan druk te zij zich nog zeer ongeiaafckelijk en onduidelijk uit Op zekeren dag raapte Lou al r.aar moed bijeen en resde zelf naar Ber lijn. Dominee Taysen hfd hahr voor gesteld roert haar mee te gaan. ...Neen, liever niet, dominee, liever niet.” Zij had haar moedig lachje van vroe ger terug, dat allen en dikwijls ook haar zelf zoo vaak misleid had omtrent hetgeen zij van haar krachten kor veSen. Vroeg begaf zii zich op weg; tegen haar gewoonte had zij een voile voor, uit angst, dien zij z’Ch zelf niet bekennen dorst, voor ontmoetingen. van dien dood nispen uit d» o< Waarschijnlijk zal de. ter&arde! in de St. Paul Katliedraal. I Het is niet ónmogelijk dat Honing Alben en maarschalk Focth oegra- llenis zullen bijwonen. Een ander bericht zegt dat het nog niet zeker is of Lord Haig zal wor den begraven in die St. Pauls, waar zooveel andere befaamde krijgslieden rusten, of op zijn landgoed Bemersida in Schotland., dat hem in 191a' door den staat was aangeboden met een gift van 100.000 pon t Maarschalk Foch en die koning van België, bedden veld maarschalk van het Britscne leger zijn met zeven Briteche 'veldmaarschal ken gerechtigd om als slippendragers bij de begrafenis van Earl Haig te langeetren. De Briische draaidiooze dienst meldt nog, dat Lloyd George, d.e premier was in de kritieke dfagen van den oorlog verklaarde: „Mijn persoonlijke betrekkingen met Haig waren steeds uitstekend Welke regelingen er ook werden getroffen, of ze hem aanston den oï niet, bij voerde zeer getrouw de politiek uit, die vastgesteld was. De Fransche oud-premier Clemen ceau verklaarde, dut volgens zijn oor deel Haig de beste generaal was die <te Olympische spelen bestuurde bob in een acMeroe bocht uit <ie baan. De remmer S«tirt><k‘r kreeg een schedelbreuk en waa op slag dood, terwijl Zalm er met een been wond afkwam. Draadloos besturen van vliegtuigen. Op het vliegveld Mitchel is Zaterdag voor het eerst gebraik gemaakt van een draad- looze verbinding om leiding te geven aan de bewegingen van negen verkenningsvlieg tuigen in slagorde. Kapitein Walter Bender leidde de manoeuvres van den grond af. ENGELAND. De nieuwe vlieghaven van CroydcNi. De nieuwe vlieghaven van Croydên, welke Zondag voor het eerst in (gebruik te geno men, is het resultaat van 9 jaar ervaring op het gebied van het vliegwezen, vodral wat betreft de passagieradiensten. De kosten, welke hieraan ten uivoer zijn gelegd, bedra gen 260 duizend pond. Maarschalk Haig overleden. dstoren is maarschalk Haig, toen hij zich ter rusl» wilde begeren, plot- door een beroerte getroffen. i>e dooa trad zeer spoedig in. Ofschoon de overledene onlangs zijn meuncus omilrent zijn gezonuaieiusioe- sliiaul hau geraadpleegd, vervulde 'aj dezer dagen nog tal van openbare ver plichtingen. De doktoren vekKiaren dat de hart zwakte, die de onmididieHijke oorzaak j J door de vennoeie- toriogsjami was verkte- britaamfl ooit iiad gehad en dat tnj hef meest uad bijgeu/agen tot de <Ror- wiunang oer geaiueeroKi Painteve, de hlansca oorlog, zond eed .syuJ namens het Jbranscbe 1< Haig’» beroemde legerirfd^rj’ - De bladen wijden kolommen aan. den overleden veidmaarscnaur erf dtiwktta ue beroemde boodschap ,;Mel d» ru«‘« gen tegen den miur ai, men "thj yi 1918 voor die BritBche tfpepeui uitvaar digde toen ue Duuflc’.bri een nêvig oiieustief inzetteirin’4 efe richtingvan valais. Deze boodschap -deed zijn le^er. op- 4 scliriKMen, doefr net gal u^l jegens t£* geiija moed, ad was bet slechts oyaiai net voor -de ehrst^ maai was «Lat een opperdevoiheboer, Mph bpgal. op l een ais land hield, een spooi vah ge- voeligheid verried. Hij schreef ,.¥èb len opder ons zijn thans Vermoeid Tot diegenen zou ik willen zeggen, dai dv overwinning tall zij» aan uen kant, die liet t langste uitboiidi. Er staal ons geen anderen weg open uuu het uit te vechten. Elke positie moét iot den- laateten man in handen worden gehouden. Er mag geen terugtrekken zijn. Met onze ruggen tegen den muur en geloovend in de rechtvaardighe-d van onze zaak moet elk onzer tot hol eind doorveeftteu. De veiligheid, va» onze .bomee en de vrijheid der meny schap liangen gelijkelijk al van ret gedrag van ieder onzer in dif kritie ke oogenblik. Vreemdelingen-Razzia te Parijs. Talrijke arrestaties. De Paryache politie heeft weer eens een razzia op groote schaal onder de vreemde lingen gdiouden. Er werden 1355 personen Aangehouden, terwijl niet minder dan 134. hunner gearresteerd werden. ZWEDEN. Ontzettend familiedrama. Uit een dorpje in het Noorden van Fin land wordt een ontzettend familiedrama gemeld. Twee dochtertjes van een hande laar wanen in een eenzaam gelegen Woning alleen achtergebleven. Blykbaar door het spelen met lucifers ontstond er brand en toen de moeder thuiskwam was een der meisjes gestorven, terwyl het andere ern stige verwondingen had .gekregen. Ter zender tyd speelde een neefje van dien handelaar naiby de woning met een jon gen uit den omtrek. Er ontstond twist fcus- schen de jongens. Het vriendje haalde een revolver te voorschijn, dte hy van zijn va der had weggenomen, en doodde het neefje van den handelaar door een schot in den slaap. >en zich te en als het rzwakt is; algeheele zal dan ibberi. ist-Tamine ujn in hun bijzonder aar zij het men zuive- eelezenuw- denkrach- De vitami- heilzaam. >eer een doos zenuwgestel onderdadige betalen wij srug na ont- ledige doos. n Cooien van i I 2.50 bij de Lpothekeri en sten LOLLANOSCHE NDUSTRIE MIJ ,Yva»l Vite"» - Den Haag huwedijk „Mog^ijk.” Zij knikte. „Nu, dan is “het goed1.” En zij rtelde verder. Bruno Taysen wendde zich af. Zijn stom klonk ruw, toen hij zei „Als ik hier bleef, zou ik alles doen om haar te helpen.” „Daaif jij er niejt bent, behoef je du met te doen.” „Als ik ovërtuigd was, dat zij ge. lukkiger met Gerhard zou worden dan met mij.....|” Het kwatr er zeer haperend uit. Met een bridgen ruk deed zij baar boezelaar atjL „Dat is todMfeet waar, jongen. Fn al werd zij ti^Kaal gelukkiger... Nu, proef eens vaig^ koekjes. En nu zul- Dr. Stresemann heeft gisteren in den Duit- schen Rijksdag medegedeeld, dat de Rijksre- geeiiing de vorige week aan den Volken bond een memorandum heeft doen toeko men, bevattende haar opmerkingen over de quaestie van de veidogheid en de ontwape ning, en hy bracht gefyk ter kennis dat de eerstvolgende zitting van de ontwapenings commissie op 16 Maart ia bepaald. Duitschliand., zoo zei hy, heeft zyn be reidwilligheid tot daadwerkelijke medewer king uitgesproken. Wy hebben vol'ledig ont wapend en een geheel net van arbitrage- verdragen gesloten. Het is een waarheid als een koe, dat de Volkenbond zyn doel niet kan bereiken, als zyn leden zich door verdragen in versciiil- lende partyen splitsen. De openbare meening mag niet den in druk krijgen, alsof <te veiligheid van den eenen Staat op kosten van de veiligheid van andere staten moet zyn gebaseerd, en alsof het minder op het verzekeren van den vrede dan wel op de onmdddellyke voort>e- redding voor de eerstvolgende oorlogen aankomt. Alsof het doel niet de algemeene toenadering, maar de vestiging van machts posities van enkele staten' is. (Zeer juist.) Dit verklaart het memorandum en het is my onbegrypöiyk, waarom de „Vorwërts” daarin een terugkeeren tot een politiek van vóór Locarno kan zien. Wy sloten, zoo ging Dr. Stresemann voort, verscheidene handelsverdragen, w.o. met Frankrijk. Wy onderhandelen met Tsjécho- Slowaküe, Polen en Litauem De onderhan- delingen m§t Litauen zyn bijna beëindigd- ■WkAfr oMftl lilttiigjn-ill van minister-president Woldemaras te Berlyn, hébben tusschen hem en my besprekingen plaats 'gevonden, die aantoonden, dat hun opvattingen bijna volledig overeenstemden. Het resultaat is het sluiten van een arbi trage- en scheidsrechterlijk verdrag en ver- schëndene technische verdragen. Ook om trent de toestanden in het Memel gebied en de daar wonende Duitsche optanten is een bevredigende regeling verkregen. Wat onze verhoudling tot Polen betreft, de lydensgeschiedente van de onderhande- ‘1 ingen over een hand elsverdrag zijn bekend. Juli van het vorige jaar is het vestigings- vraagstuk opgeiost. In de daarop aanslui tende economische onderhandelingen ia door een protocol het aantal der economische concessies, ook op het gebied van den land bouw, vastgesteld'. Dit geschiedde volgens een eenstemmig besluit van het geheele ka binet. Ik moet het du^Jpgenstraffen, als in een verklaring van den Pommerschen Land bond en in de „Deutsche Tageszeitung” ge zegd -wordt, dat de belemmering van de be scherming van den landbouw van het de partement van buitenlandsche zaken uitgaat en als in de conclusie van den Landbond wordt gezegd,- dat men niet zal dulden, dat siteit van Heidelberg den verantwoordely- (iiHimiE (oiRtvr. ADVERTENTIEPRIJS; Uit Gouds en omstreken (behootende tot den bwotrkriet) 15 regels L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en denbezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 2(f bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pril»- INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer D.50. Op. de voorp^pna 50 hooger. Gewone adverteptiën en ingezonden mededeetingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Uroote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van sollerfe Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de pla&t«ing,AUi het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Volgens mededeeling informatiebureau Van Brussel, zyn over de a digende 28 Januari loS in België uitge sproken 10 faillissementen tegen 13 fiaillis- aementen in de zelfde week van het vorige jaar. Van 1 Januari 1928 tot ®i met 28 Januari 1928, 36 faillissementen tegenover over het zelfde tijdperk van het vórige jaar. duitschland. Nieuwe verkiezingen ia Mecklenburg- Jn Mecklenburg-Strelitz rijn gisteren op^ nieuw verkiezingen voor den landdag ge houden, nadat die van 4 Juli JJ., bij 'besluit van het staatsgerechtshof ongeldig waren verklaard, tengevolge waarvan op 19 De cember de landdag was ontbonden. Bij dieze verkiezingen hébben de socialisten oppieuw een zetel weten te veroveren, terwyt de Duitsch-naitionalen nog een mandaat heb ben verloren, welke de vaioriaatie-party ten goede gekomen is, die gisteren voor de eerste maal aan de verkiezingen deelnam. De nieuwe landdag aal bestaan uit 18 so cialisten, 9 Duitsöh-nationalen, 4 leden van den handvverkersbond, 2 communisten, 2 de mocraten, 1 vertegenwoordiger van de hui^ eigenaars, 1 lid van de valorisatie party, 'Ind van de Duitsche volkspartij, 1 vertegen woordiger van de pachters en Md van de Volkspartij. Ernstig Bobsleigh-ongeval. Zondag zouden te Ilmenau die wedstrijden om het Duitsche kampioenschap voor twee persoons bobsleighs plaats hebben. Ten ge volg® van een ernstig ongeluk moesten zy echter woiden uitgesteld’, zoodat zy op een 'later tijdstip sullen plaats vinden. Bij de training geraakte nA. de door kapi tein Zahn, een der Duitsche deelnemers aan leu wij koffie gaan drinken. Zij had nooit vedl tijd voor ddep^aan. de gesprekken. Haar heftigheden wa- .ren haar allee en eilke minuut was, be zet. Dat en nog veel meer had tiaar zoon van haar. En daarom had zij, hem op haar gesloten, harde manier, lief en daarom was Gerhard Oberwall haar steeds vreemd gebléven meft zijn zonderlinge droomjerigheid en onver wachte heftige uitbarstingen. Alleen gebonden. „Waarom zou ik mei goed voor haar zijn, antwoordde zij zonder haar zoon aan te zien. Hij kruiste zijn, armen op zijn rug en zette zijn voet op de tweede sport van de kleine keukentrap. „Ik bedoel het zoo moeder: u moei op het oogenblik de plaats van haar ouders bij Lou innemen. Het is een moeilijke tijd voor haar. Zij heeft niet alleen haar tehuis, naar ook haar po dominee Taysen miste vaak zijn vroe- sitie in de, maatschappij verloren. Mis- j geren leerling en voor hem hield de sdinen ook nog meer -- -- Mevrouw Taysen telde intusseben j hart. Fn hij voeflde het heel zacht de koekjes l'wee, zes, acnt - - •- tien, twaalf, veertien je bedoelt een geleerde een hoekje open in zijn oude 1 1 anders dan zijn vrouw als een kostelijke vergoeding van ’t leven, dat hij op Lou Hörsehkamp een deed van Zifn genegenheid voor Gerhard Oberwall kon overdragen. Het fijne, teere, aianvallige had hij steeds onbewust getwist. En ’het ge beurde dikwijls, dat hij zijn studeer kamer verliet, om te zién, waar Lou Hönselkamp was, naast haar te gaan zitten en met haar dzer Gerhard’ Ober wall te spreken. Voorzichtig zoekend en tastend beproefde hij haar vert’rou wen te winnen en sterirte hij haar in haar gevoelens. Mevrpuw Taksen merkte in haar ba zigheden in het geheel niet, hoe haar mlan de verwadbtingen en wenschen van zijn eigen zoem tegenwerkte zij whs blij, dat Lou. zonder haar veel van haar tijd te nemen, zièh stil en gedwee in haafr toestand schikte en ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dageljjks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1