I I II kenI >T”r ike 7 N 'I 1 99U i 1 OON. NIEUWS- agén spijsverte- deloosheid 't gebruik EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 66* Jaargang ikbank wioriw .E^ETEH - BERGAMBACHT, NIEUWERKERK, Hiirkuniiig» imerika. De rede van Dr. Streeemann. t n. werkt Dit blad veSchijntdagelijks behstlve op Zon- en Feestdagen BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, 1 FEUILLETON., ZONNEWEELDE. Romen van ÖLÜA WOHLBRüCK. Haridel- ep AST-VITE” abletten pnezen. j n schadelijke I re medicinale 1 Ingrediënten, oraanstaande 1 workingman 2 de gastrische opgewekt en g n neem een of J frisch enóp- g ?en U bQ bet 9 BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Miari 1928 HOORWEG I riae dui- een rpèhatie- tusschei radical* 00. - ngeving. ROTTERDAM. ’illen ge binnen naar eens. Overal ot 15 minuten in 24 uren. de proef- 3 en'6—8 van de Noorsche arbeiders- «01IRANT -rtr---- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Ou^e bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. militaire luchtvaart ia 24.350.000 dol,ar uitgetrokken en voor de kustverdedi ging 33.ydl.000 dbllar. Hef eftectief van het gewone leger 1 bedraagt 113.750 man, waarvan iza.» zullen overgaan zuaar de luchtvaart in overeenstenuning m«l het program van aanbouiw voor de luchtvaart, dat over vijl jaar verdeeld ja. Een vorstelijke schenking. George G. Booth, uitgever van vele nieuwsbladen in '•Detroit, waarmee hy een groot kapitaal heeft vergaard, heeft dit en 2,ijn ijpooi landgoed, te Blootafield Hills be schikbaar gesteld voor een stichting van een cultureel centium, bestaande uit 5 com pleet ingerichte Scholen en een kerk. Reeds eerder waren tot dit doel door den heer en mevrouw Booth gelden bijgedragen, zoodat jiet bedrag, dat door dit echtpaar in totaal voor dii doel is beschikbaar gesteld, onge veer 12.000.000 dollar groot is. De heer Booth heeft aan zijn 3 zonen en 2 dochters een opvoeding gegeven, die hen in staat stelt hun eigen brood te verdienen, en achtte het zijn plicht het overige van zijn door hem zelf verdiende kapitaal ten bate ier gemeenschap te besteden. Tracht eigen schuld niet goed te maken Met ’t kwaad, dat gij van and’ren wteet; De modder op uw buurmans mantel Kan nimmer zeep zijn voor uw kleed. .,Op uw verantwoording, juffrouw. hji na een poosje keek hij om en zag hoe zij in een auto den hoek om ging hij trok aan zijn slappen, zwar ten hoed en vervolgde hoofdschuddend zijn weg. Eindeloos scheen Lou HörseLkamp den weg door dfif nu steeds vqWer wor dende straten, in het stof van de zwa re vrachtwagens, die in eindelooze reeks de Sehöneberger hoofdstraat op- trokKien, ondier die stralen van de Mei zon, die af etn' toe, stekend als een onweer, door de wolken braken. Eindelijk ztond de auto stil in stralle straat met twee rijen boonieïr; aan beide kanten lagen nog open bouwterreinen tussetaen enkele haastg en luchtig ópgetrokken huurhuizen Toen zij paar het atelier Wachmann vroeg, verwees men haar naar een groote binnenplaat vanwaar men dooi; kwam, aan welks einde zich een kast het achterhuis m een verwilderd)? tun een -aag gebouw verhief niet een breeden glazen wandi Tusschen twee bopmen was een koord gespannen, waarover eemge heèrenkleeren hingen, düe Sefraphmb juist krachtig met een borstel! bewerkte De borstel viel uit haar hand,( toen rij Lou op rich, zag toekomen. „Haasje, wat doe je? Hoe kom bier, wat is ,er gebeurd?1'’ 4 Jri 5 minuten. 71 „Heel Berlijn was t strasse geko en. Als zij uitging,, ont moette zij meestal een dozijn, kennis Zel:s nu in het vroege uur kwam 'hj bij de Potsdammer Platz Atwee of ficieren ♦egeji, die door mevrouw Sina lachend' „haar voordansers” werden, genoemd. Haar hart klopte alsof het Vm springen zij%nep' een auto 'en /wendde het hoofd, om. J De ramen in MIe Raiuchstrasse waren alle getelojten. In de benedenétage. waar d» antvangkanners lagen, waren de ja- ioeriön neergelaten Het huis lag als uitgestorven. Zij be|lde, «eerst zacht, daarna steeds lardOr en aanhouden- Jer- Niets bewoog zich. Zij kéék naar boven naar het raam van Setraphine's zolderkamertje. Obk daarvoorhing wit papjotr. u Zij «werd heel bleek- Haar knieën Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—Van Rossum (Nadruk verboden) •n ontvangen knrs. I» tcuadsheden. van de regeer mg, die de wet m zoo geurekkige en duistere termen hebben opgestelU. De onder huurder, die de zaak gewonnen neett, zal waarschijnlijk door zijn actie ge heel financieel geruïneerd zijn. Joeephina Baker te Londen. Zeuuiaguuuiuag is er ui het. Lonaua i avuijoen een matinee gegeten, ieu Date van de stachloliers van ue jong ste overstrooiuingeu van de Adeems Jcfeepii'iie Ba*.er zou uit Parijs over- ivometu om tuur medewerking te ver- leuuiiun, doch ineunend had haar pre cies medegeueelU hoe laat zij moest optreden. Om twee uur Zaïlerdagnacht was zij uil haar cabaret te Parijs thuis geko men en bad zich ter ruste gelegd, In den namiddag, toen zij nog sliep kwam men baar wekken, hen auto Draait haar naar het vliegveld buiten Parijs, waar een vliegtuig gereed stond, dat haar naar Londen vervoerde. En om vijf uur betrad zij de planken. De matinee bracht meer dan zend pd. st. op. VBBEBNICD1 STATEN. De tegerbegrooting. Totaal 399 millioen dollar. De legerbegrooung, die door de le- gerconawibs.e is goedgekeurd e" aan net Kepreseuianttwims is voorgelegu, beloopt een bedrag van 309 mihioen Ocular, met imegrip van ö0.J33.0UU dollar voor met-uimUulre uitgaven voor Havens, rivieren enz. IfrtMl is 3,ta4.000 booger aan chrijvingovcr iringen, nutd- koude, slapc- vakking. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bexorgkring): 15 regels L3Q, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. IbGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel m«er 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend, naar plaatsruimte. Aavertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan «bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Iri 5 minuten. 3 tlOminnten. >t 15 minuten. 0 Tot een antwoord van Minister Briand is het gistbren in den Senaat niet gekomen, i>m<Jat de interpellate te ve!el tijd in be klag namen. Het scherpste uitte zich de linksche republikein Lemery, die haf de woorden zed over, de dfwaohtendte politiek vap Briand en vroeg dat thans duideliwge- zegd zal wordep lyaar het op staat. Hij wees op het gevaar dat ontstaan za>l indien na de ontruiming van het Rijnland Polen mocht wordien aangevallen. Aan gezien volgens het Pact*\an den Volkenbond de aanvaller by eenstemmigheid moet worden aangewezen, zal <lit voor het geval Duitscftland aanvalt, niet mogelpk zyin en zou Frankrjjk niets voor Polen kunnen ondernemen zonder zelf in theorie 'overtreder te worden. Lemery Critiek op Minister Briand. Het program regeering. De rede van dr. Stresemann trekt in de Parysche bladen, die uitvoerige overzichten ervan geven, in hooge mate de belangstel ling, lp méér, daar zij juist op een dag is gekoflfen, voordat Briand over den buiten- landfechen pöhtieken toestand zal spreken naar aanleiding van de door den rechtschen senator I^eïnery ingediende intei over de mogelijkheid van een ont van het Rynland en van de inter] Eccard over de betrekkingen tuarehen Frankryk 'en DuitacMand. De radicale Oeuvre toont zich over het algemeen inge nomen met de rede, dip volgens dit blad ongetwijfeld' bewijzen geeft van door een groot .staatsman uitgesproken te zijn. Zij bevatte niets agressiefs, doch eenvoudig een analyse van een politiek, die voortdurend geleid wordt door de zorg, bm de Duitschë belangen te behartiger^ zonder op eenige wyze; de ^belangen van dbuiere volken te wil- jlen storen. r Anders luidt het oordeel der nationalisti sche bllaüeu, die 'eonfe zelfs zeer scherp zyh. Zoo schrijft Pertinfc^, in de Edho de Paris, dat Stresemann h^ oo gen blik geko men ach< om «ie vruchten van zijn, geduldig wachten "te oogsten en uit het gevoej van vertrouwen, d§t thans tot velen te Londen en te Parys is dóórgedrongen, voordeel te trekken. Stresemann verlangt in patheti sche bewoordingen het vertrek der 60.000 mam geallieerde troepen. Dit is het eerste punt van het programma voor Duitschlands der a^idsvryhpid af ggentyoofden nog wek op de directe on -jp’jie rnaaht der getfUeenjiBn zqn, betot hötgraanbouw in No&iwt i'JJulÖd en wéét Duitschland, <Jat het de Weine sta ten van centraal-Europa moet respecteeren. Frankjrijk heeft het recht van Duitschteilid te „eisfahen dat htet tot 1935 de bewijzen voor' zijn innerlijke bekeering moet leveren, De Figaro legt vooral den nadruk op het feit, dat Duitschland niet wil toestemmen in de door de Fransche bladen verlangde compensaties v®or een ontruiming van het Rijnland. vlag, die door zijn geboortestad Valencia gezonden was. Fransche alpenjagers losten een salvo na de ter aarde bestelling, bij welke slechts een der naaste vrienden een kort woord heeft gesproken. ENGELAND. Maarschalk Haig. t Le j€^r«ienis van het stoffelijk, over etiiui van xiaig is oepaaiu op ^at-r- oi iviaaouug op zijn landgoed be- IjJCUHJ'Qm ui OLUtnidiiu. UÜ lUaaiaCUcll- .-ciii i ucn en i etaai zunen* r imiariju verleg co wooraigeii en Kounig Aioejt zcnui een neeie depuiaue nuuiena nel loeli^ische vouk, regeerung en vorsten huis. A U'4 Konijn, worut gemeld, dat ge- ueraia'i von mueu- üijn groote leienr- sieu.mg heelt ungoaniAt over het iea, adt hij zijn nobeieo en snappen te genstander vaui ae eerste oor logs we aen niet meer persoonlijs neett mo gen ontmoeten, ue generaal had «an lord Haag door bemiddeling van uen aigctreden Engelsduen gezant lord di Abernon, te Berlijn, een uitnodoi gingjgericnt om hem te Berlijn-te Ko men bezoeken en iiaig had ueze uit- noodoging in beginnet aangenomen, maar geen dag voor zijn bezoek aan Berlijn bepaald. Generaal von Kluck zeide gisteren Haig en bmith Borrien waren de man nen, dib mij belet hebben Panjs te nemen. Hun taaien tegenstand van Mons tot Marne, soniwijien tegen een zesvoudige ovenmaont is het geweest, die de eerste oorzaak is geworden van de omkeer op beptember. Haig was korpscomnwnidMïtt en« heeft zich in den oorlog tot een groot algemeen bevelhebber ontwikkeld. Het stoffelijk overschot zaïl in de St Ooluanlbakerk in Belgravia, Londen, heden in staatsie liggen en Donder dagmorgen naar Weetminster Abbey worden gebracht, waar het eerste geu deelte van den militairen rouwdienst zaï beginnen. De begrafenis in Schot land zal Zaterdag oi Maandag plaats vinden. Een belangrijke gerechtelifke beslissing. 3 millioen menschen eiby betrokken. Een zeer belangrijke gerechtelijke beslissing, die naar geschat wordt in Londen alleen voor drie mihioen men sdien van vérstrekkend belang zal zijn, werd volgens de N R. Ct., door het hof van appèl te Londen geno- yven. natmelijk aaf volgens dte bestaan de Kenirestriction-aot de huurder van een huis het recht heeft gedeelten daarvan onder te verburen en dat zuls een onderhuurder niet uit het huis kan worden gezet,- zelfs al blijft de eerste huurder in gebreke zijn- huur aan den eigenaar te voldoen. Bij de^ wijziging van het vonnis werd ernsijy^ <1< oritiek uitgebraci^t «p de juridisflMFd* t«tijk en opgeiwoaMen, terwijl groote tranen ovig> haar Hingen roiden. „Aan mij kunt u het wel zeggen, mijnheer Wachman^ ik zal hem wet storen ik wil Jtaldeen ik bezweer u, mijnheer Waciwani....’ „Nu. op uw eigen verantwoording can, juffrouw Hörseikamp. Hij had' medelijden met haar, nu bijt haar zoo terugzag op de straat, met de grootste wanhoop op het fijne, bleeke gelaat, en het tragische gebaar Van haar'slanke, bevende handen. Wat haldden die enkele weken van net trotsche. harde, alwetende meisje gemaakt. A Hij naim een papier uit zijn zak en sclireef er een adres op. .rDan moet u naar bui fep, naar' Ste- glitz rijHeifl* Heel vre- buiten. Daa* heb ik op mijn naaim een.AfleMer voor hem gehuurd. 1 l’aar hii den schrik op haar gelaat las, voegde hij er snel aan toe U begrijpt toch, juffrouw, zoo b«A kend als hij is, niemand behoeft toch te weten, dat de beroemde Hörsel- kanp buiten werkt.” Zij stak hem plotseling die hand toe. „lik dank u, mijnheer Waichmann ik «tank u.’’ jNu. ■er is geen eden voor neen, neen, werkelijk niet.’ f, Heel verlegen hield hij haar hand in Ha ri'neKii waagde het niet den drong daarom zeer sterk aan op een Locar no in het Óósten. Vooral echter vroeg hy antwoord met ^ja’’ of ,meen” op de vraag of Stresemann het recht gehad heeft in zyn verklaring van 23 November 1926 te zeggen dat men in officieele Fransche kringen oordeelt dat het dwaasheid was voor de ont ruiming van het Rynland compensaties te vragen. Ten aanzien van Amerika gispte Lemery Briand’s houding, die eerst een apathische politiek heeft gevolgd en daarna ineens ge komen ig met zijn voorstel' den oorlog bui ten de wet te verklaren. Dat initiatief is niet erg goed afgeloopen, zeide interpellant, maar wat wildet ge er ook mee? Ik onder stel dat ge een soort van leeken-encyfcliek., over dén vrede op het oog had in navolging van den paus maar dat is dan toch niet erg geslaagd. Ook daaromtrent vroeg spr. der halve heldere en duidelyke explicaties. Donderdagmiddag zal naar verwacht wondt Briand antwoorden op dit alles en het is duidelijk dat <Mt antwoord met groo te verwachting tegemoet gezien wordt, om dat men eruit hoopt te kunnen opmaken of zyn uitingen Stresemann het recht geven te spreken zooals hy deed. De nieuwe Noorsche regeering heeft vol gens een Wolfbdrieht in haar regeerings- veridaring gezegd dat (de regeering voorne mens is dé wet aangaande de bescherming af te schaffen; ook de. omlfersteuning van den u Rwaseerd was op in voerrechten voor tarwe. De vroegere graan wet zal dAMBB staatsmonopolie vervan gen wordéW^^T De regeering beschouwt het als haar voornaamste taak de werkloosheid te be strijden. Verder zaïl zy voorstellen dit jaar geen millitaire oefeningen te laten houden en zjj wil een poging doen om een alge heels'•ontwapening van Noorwegen voor te bereiden. In politieke kringen gelooft men, dat de nieuwe regjeering slechts zeer kort aan het bewind zal bly'ven. BUITENLANpjcH NIEUWS. rfÜlTSCHLAND. Een millioenenzwendel te Berlijn. Tot 50 pCt.«rente voor de geld- schieters. De Berlynsche crimineele politie heeft na een uitgebreid onderzoek een milli oenenzwendel van een pandhuis, welke alle 'bediuegeryen van ‘dé laatste jaren verre in omvang moet overtreffen, ontdekt. De onder den naam van „Allgemein Lom bard und Lagerhaus, Inhaber Paul Berg mann” bekende firma, gevestigdWnter den knikten, zoodat zij zich aan bet witte gefelotesp trahenek, moest vasthouden LU die garage kwam eten man, in hemdsnfouwen, met een stukje sigaar tusschen db lippen, *Zij kende hiem met „Wie zoekt u? vroeg hdj loom. Zij had nauwelijks de Kracht dea naam van Seraphipc te noemen ,,Ach 'Zoo, de huishoudster. Die is .gisterenavond met haar reismand ver- tiMftkea,’ „Hoe zo^ vertrokken. Waarheen dan. i Geheel in des»var staarde Lou den man aan. Hij aaide d> schouders op I Tja', dat wist hij niet. Maar weg was j r. l. ZÜ ha<1 in twee, drie oa toch in de Rauch- geh ^rug te zullen keeren. „Wie heeft u hier aange&teid) ?M „Nu, de hifMhoudster, maar... He|t uVvrag» vervedlde hem blijk baar. Hij weiwde zidh af en stak zijn stukje sigaar weer aan. Lou staple weer in die auto. DorotheenstragscL'. "riep zij den koetsier toe. Het- was haar ingevallen, dat Sera-? 'phine van een advocaat in.de Doro-f Öwnstrasse had gesproken. Den naam was zij verbeten. Daiar zou zij uiitetap- pe e” de na amfoor (ten lezen. Mis schien herinnerde zij zich den naam, als zij dten^op een der naamborden las. Hij zou haar stellig kunnen in lichten. Eind^ijk had zij hem gevonden. Toen zij jiaak hem vroeg, luidde het antwoord, dty Mj-, heden, Zaterdag, Lmdien, werd gisteren door de politie bezet cn gesloten. Een groot aiujtal vervalschte wisaeis en beleenbriefjee werd gevonden. De eigenaar werd gfearresteeid. De geklachieters van de zwendelfirma moeten-voor ten minste vyf millioen mark benadeeld zyn. Het aantal 'benadeelden is echter voorloopig niet te oyerzien. Bij het eerste naziep van'de boeken wer den ongeveer 800 geldschieters geteld. By een ingesteld onderzoek bleek dat Bergmann wegens groote verduisteringen reeds eerder verscheidene malen was ge straft. Des te onbegrijpelijker was het, dat over deze firma buitengewoon gunstige in lichtingen werden gegeven, op grond waar van er meer dan duizend geldschieters te vinden waren, die de firma leeningen tot een bedrag van meer dan vyf millioen mark gaven. Als een van deze gevers van inlichtingen vverd vantlaag een gerechtelijk ambtenaar opgespoord. De ambtenaar verzekerde de inlichtingen naar beste overtuiging gege ven te hebben. Volgene het avondblad van de ^Lokalhnzeiger” moet hy feitelyk over Bengmanns orwlerneming zeer goed inge- Licht eijn geweest en zelfs voor zijn inlich tingen provisie gekregen hebben. Voorts bevinden zich volgens de „Voss Ztg”. onder degenen, die goede aanbevelin gen gaven de vroegere pohtiepresident van Eisenach, Barth, twee actieve hoogere of ficieren en verschillende landgoedbeziitters. Verdacht in de zaak betrokken te zyn, is gisteren ook de vrouw van den voomaam- sten verdachte te Beriyn gearresteerd. Op het oogenblik tier arrestatie van liaar man, bevond ay zich met eep Jiwopman, die even- w^ri», «te ii.tr - nmi man s villa te Partenikirchen. Op het be richt der arrestatie was zy near Berly’n gedaan, waar men haar aanhield. De koop man is met de auto vah zijn patroon „met onbekende bestemming” vertrokken. BELGIë. riet vliegtuig voor de Copgo-vlucht door' prinses Astrid gedoopt. Priiibea ASiXid, door pitms Leopold verge&eia, neen gisteren h&t vliegtuig, waannedèt binnetnKori ae toont Brus sel—-Congo wordt ondernomen en aar ii«aar naam draagt, op net vliegveld te hvere gedoopt. Met doopsel bestond in het uugiet^n van een üeixer enam- pagne op den schoei van het vliegtuig, een deel van den inhoud van den oe ker kwam echter op de schoentjes van de lachende prinses ‘terecht. iie>vlieg- tuig, dnt nog met .daar voor het ver trek is, werd vervolgens, daar het be‘ gon te regenen, maar weer -in de loods geduwd zonder dat een vluoht ondernomen werd. FRANKRIJK. Blasco Ibanez, t De Spaansdie schrijver Ibanez is gisteren in grooten eenvoud te Menton begraven. De iykkist wejjL gedekt door een Spaanychen kae* op zip bureau was. Tot Maandag" was blij op reis. Bij het ajgaan ban de trap drukte zij haar zakdoek tegen haar oogen. Zij had kunnen schreien a'.s een klein kind. Al luw moed en willen was vergeefs gewleest. Nu moest zij wachten. Wachten tot Maandag oï totdat Scraphme het goed dacht I aar weer een verwarden brief, te schrij ven. Zij liep de straat op en keek uh naair een auto. Een han pep 1 aar voorbij. Zij schrok. Een vage herinne ring bad zij aan een man, die er zoo had uitgezien, die met haar had ”e spraken en iets van haar had willen nebben. Wachmann, het was de agent WaohmannK De man, wiens eisch de aahle'ding was geweest tot de cata strofe in ‘het mHs van haar ouders. Zij liep den mail na. ..Mijnheer Wachmann mijnheer Wachmann De man bleef staan en harkende •halar, toen zij baar voile terugsloeg. „Juffrouw Hörseikamp. niet waar?” „Ja.’’ Zij overworn haar verlegenheid en vroeg op den man ai Mijnheer V.rachmapiw— weet u kun^t u mij het adres vafi mijn vader geven Hij keek haar verbaasd aan. beetje onfaeker. „Hc gelpof. dat uw vader niet dat men zijn verblijf weet; hij - hij wil nibt gestoord worden.” Zii viel hem in de rede, ba druk te beantwoorden en voegde er reér stijver aan toe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1