L» Blad. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lanten iere gevallen, I Donderdag 2 Februari 1928 66«Jaargang go. 16680 Si iERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, M0ERCAPELLE, iVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. '0NH0V Dit blad verschijnt dagelijks behstive op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. b BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUD] NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCI ite. I buitenlandsch nieuws. rr I 1 en den i men lijdt. den eenvoudig protest bij den Volkenbond over (Wordt vervolgd). j 4 ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRüCK. Mot autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WES6EL1NK—VanRosaum (Nadruk, verboden) Zie niet steeds naar ’t onbereikbare, of liever: kijk er eens goed naar; dan zult ge zien, dat ge 't heel best kunt mis sen. ,Deot- i het 9®- >Pj®. 1 on- geuergte, Noordzee.. GOHIMHE (IIIIIAX ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.9Qf per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Bleekzucht I 8 Maag of I t, zwaar ten in I uitslag, roode I i enz. op elke g Rheumatiek. ver, leverstee- J le ziekten van geneesmidde- te vragen aan in de Medicjj- jote Markt 7, je, daar gaat die otjde' diraak van een n.ain mee en auderën passen op- zijn rijtuig. Dat was me een geschiedenis. Zulke oogen h^edt je vadef opgezet zij beschreef met haar cirkels als soepborden vinger tw ee r -„toen hij mij wig met mijn gezelschap. Nu, wat zal ik je etc meer van vertellen. Haasje Hij heeft het rijtuig betaald, maar toen begon hij met zijn vuisten te slaan en hij wenschte mij naar den duivel. Maar ik heb er n»j niets van aange trokkén. Ik» ben kalm op een oude kist gaan zitten en ik heb bij mijzelj gedacht, zoo aanstonds bedaart hij wel weer. Toen gaf hij mij oen glas ijn en zei, dat ik drinken moest, om weer i< leur» op mijn geoioht te brengen. Zie je, zoo ben ik blij hem gebleven.” Zij vertelde nog, dat» zij een paar meubelen uit haar eigen kamer naar hier had laten brengen om zijn wo ning wat op te knappen. Naast bet atelier was nog een heel klein aardig kamertje, met keuken,, En -nu koude zij ook voor hem en hield'zijn kileeren in orde en twee maal in dé week ging zij naar dé Rawhstrasbe. om te •zien of alles in orde was en dé brie ven te halen, die daar mochten zijn gekomen. Maar in bet atelier laat tij niemand binnen Lou was de oude vrouw mei geen enkel* woord in de rede gevallen. Nu zette zij haar hoed af. alsof het licht? stroo haar ontiegelijk drukte en toen zei zij met doffe stein'’ zien oqa. aluus op de straten ie ver tonnen. in ae kerx van Bt. Georg, een - uer iraaiste goteische uouiueirKeui van1 Luidj-i,uuscnianu, zal een groot keru- toncen w cru en gegeven. Het zal ten siotie m uen loop van on jaiar een eeuw gebeden zijn, dat de gemeente Sc. ingoetrt in ue Palts lot stad werd verheven. Met een .'rou te landbouw- en mjverheidstentoon stelling zal dit ieit women nerdacm. Ken klokkenspel uit porselein. in de vermaarde porseleinfabriek van Meussen wordt op het oogenoiik een voor de kerk der stad bestemd klokkenspel K uit'porselein ve: vaar' igd, dat de groote feestelijkheden, die ui 1929 ter gelegenheid Man het duizenu- worden Het aO Het protest der Kleine Entente inzake de smokkelarij van machinegeweren is heden door den permanenten gedelegeerde van Zuid-91avië bij den Volkenbond aan den secretaris-generaal overhandigd. wijs er op, dat het te Locamo niet slechts om een verdrag ging, maar om een gemeen schappelijke politiek tot handhaving van den vrede. Van een nieuw Duitsch imperia lisme kan werkelijk niet worden gesproken. Natuurlijk is sinds Locamo nog niet elke sjanning uit den weg geruimd, maar ik be schouw het als mijn plicht daarvoor te ar beiden. Daarom kan ik ook tot Fransche stemmen de aanmaning richten: doet nu hetzelfde, opdat de idéé van Locarno ge meengoed van Europa worde. De van Fransche zijde tegen een ontrui ming van het Rijnland gerichte argumenten raken de kern van de quaestie niet, want onbegrijpelijk is de verklaring, dat Duitsch- l:md eerst zjjn herstelverplóchtingen moet nakomen. De bezetting van het Rijnland zal toch ook niet volgens het verdrag van Ver sailles zoo lang duren, tot de laatste mark betaald is. Als echter Frankrijk de handha ving van de bezetting alg een, machtsfactor beschouwt, dan is het niet te begrijpen, dat het dezen machtsfactor voor de een óf an dere tegenprestatie uit de hand zou willen geven. Spr. besloot met de hoop uit te spreken dat het Duitschland gelukken zal om de laatste belemmeringen uit den weg te rui men, die aan een succeavolle samenwerking met Frankrijk aan den arbeid voor wereldvrede nog in den weg staan. Tot algemeene verwondering van 72 Opgewonden en verwijtend antwoord, de Lou ..Eerder zou ik jou kunnen vragen, wat er gebeurd' is.” De4 oudé vrouw legde den vinger op haar lippen. „Set, Haasje. Vanmiddlag bad ik naar je toe willen komen. Je weet wel. dat bet met het schrijven zoo iroei- l'jk gaat. Nu kom maar, mijn Haasje. Eien stoel zal wel voor jo te vinden zijn.” „Waar is papa?” Zij ’wilde dadelijk de oudé vrouw voorbij en naat het huis toetenden. Maar dtetae greep haar bij haar japon vast. ,,Niet doen, papa slaript nog. Als W; je ziet!, begint hij misschien te «chekten, Laat mij begaan, kon." Zij trok Lou als een klein kind aan daar was met de groote vilten pan. wileis aan dé voelen. Niet ëén Keer hee.t hij omgek'éken, maar bij kwam maar langzaam vooruit met die groote kartons. Tot aan de Friedrich-Witeelmi strasse zeulde ik achter be|m aan. baar, slapte hij in een rijtuig en ik ineen ander. Toen liet ik met meer los, dat begrijp je. Nu, toen zijn de rijtuigen achter elkaar aan gereden, tot aan hei einde dér 'wereldl. Eindelijk waren we er. Je vader stapte uit en betaal de dien koetsier en bad het zoo yruk met zijn kartonnen dingen, dial ii’j mijn rijtuig in her geheel niet zag. Maar toen ik ook uitstapte, verlangde de kerel betaling ea ik had geen ge'd bij mij. Nu, luister,glaasje, dat v as me een geschiedenis. Zoo n oude vrouw zondér hoed, op pantofieds, niet eens een omslagdoek om. En mijn bril had ik ook niet bij nr dj nu, ik aeg niets. Maar dat ver geet ik van mijn leven niet jin er kwamen menschen bij, die mij aan gaapten en, een spr^k er°al van het potlitdebufeai ♦il meer. Ni ,,lk zou mtijn vader willen spreien Seraptine knikte en streek bezorgd langs haar kin. ,,Maar zeg hem, Haasje, dat je het niet van mij weet, dat tij hier woont. Anders slaat hij wat stuk en loopt nog eens weg. Hij lijkt nu wel een woesteling. Lou glimlachte vermoeid. Zij was niet bang voor haar vader. Hoola- sefruddend, met een langen zucht ging de oude vrouw heen. Het scheen lou loe, dat er een eeuwigheid voorbij •ras gegaan, voordat zij de deur ein delijk weer opende en fluisterde „Ga ma®” naar hem toe. Ik mftst den boel bij hem opruimen. "aa^ie. hoor hij doet de smokkelarij van wapenen naar Honga rije bepalen, beroepen zich uitdrukkelijk op de bepalingen van ’t vredesverdrag van Tria non en de resolutie vah den Volkenbonds raad over het toezicht op de ontwapening van Hongarije en vragen den Volkenbonds raad tusschenibeide te komen ter vermijding van ernstige incidenten, in de toekomst verzoeken den Raad dringend de plichten te vervullen, die het verdrag van Trianon en het bovengenoemde raadsbesluit hem opleg gen. De Servische nota wenscht uitdrukkelijk, dat volledig licht in doze aangelegenheid zal worden gebracht, doch de nota’s van Tsjécho-SIowakije en ;Roemenië spreken dezen wensch niet met Zooveel wporden uit De Roemeeneche nota* draagt het typisch bewijs van de reis van Titulesco naar Rome door uitdrukkelijk te verzekeren, dat de Roemeensche regeering.met haar nota "Ie mand wil beschuldigen of verdenken. hand^lifigen van Beigmann. Niel alleen htefc men destijds <xm de een ol an- uere duistere reden verzuimd, in te grijpen, maar uovendieui is gebleken, aai men op het politiebureau in de wijx waar het paiuihuus van Bergman gevestigd was op intermMies meedeei- ue, da-i men Bergmaan Kende als een bonaiiide zaaenman en dat hij een uitstekende reputatie genoot. Een neef van von Hindenburg had geld in de zaak Bergmann belegd. Aanvankelijk verluidde, dat ook de zoon van rijkspresident Hinderbu geiden in deze onoerneming zou neo- oea belegd. Ihans is uitgekomen, hoe dit inisiverstand in de wereldl is geko men. Niet Hindenburgs zoon, maar zijn neef majoor von Hindenburg had zien bij <te zaaK van Bergmaan geiniereb- seerd. Deze majoor von Hindenburr is de zoon van dé schoonzuster van den rijkspresident, cte naar men zich herinnert in het najaar van 1927 haar landgoed Neudeck aan een groep groot induslrieelen en agrariërs heelt ver docht, die het den rijn «president op zijn tachtigsteni verjaardag ten ge schenke aanboden. De zoon van mevr von Hindenburg had daarop een ge deelte ven den koopprijs, ongeveer \40.000 Mark, in de zaak van Bergmann belegd. .Schubert-herdenking te Essen. y' 'Ier eere van Franz Schubert, die teen eeuw geleden (19 November lö2d) overleed, zal van 4 tel 8 Juni a.s. le Essen een groot inuz&etdeesi piaats vin oen, waarop symphoniek-n, liederen en andere. weifKen vaalten ooiiipmiij»w len worden uiigevoWK Kar! Erb, Ma ria Ivogün en het Busch-Quartett heb ben hun medewerking reais toegezegd. Feestvierende steden. Steeds weer Konaigen andere Duil- sche steden leesten aan. uitmaal zijn itei er drie, aie juoilea vieren. Meers burg, het oude scniidierachtige stadje aan het Aleer van Constanz, met zijn ouwe straatjes en oöKjies en zijn le den wijn, yiert dit jaar zijn löuu-jang bestaan. Het ouwe kasteel van Meers burg heelt in de geschiedenis der ZUiuduitscne btaten een oeiangnjae ro. gespeeld, tredurenue zes eeuwen bevoiua het zich in net bezit van de bisstvioppen van kon^tanz. Dihseisbuenl, het zeer iraaie stadje gedegen op de grens van Franken umd ep bedwanen wordt dijt jaar dui- zenU jaiar oud, een ieit, dat in Jun op plechtige wijze zad warden herdècht. in een hislorisahen optocht zal een overzicht woirden gegeven van de ont wikkeling dier geiaeonte. Het dgt in Uie bedoeling der bevodamg gedurende de feestdagen in de sohilderaciitige kleederdracnt der zestiende eeuw den dagehjkscken arbeid te verrichten en we hana met zich mee, opende jeciits een deur, die naar een kiein slaapka mertje leiddé, waarin een veldbed, een waschtaïel, een latei en een stoei de geheele tneubiieering vormden. Daar na trék zij vioorziciiüg de deur acuter 2ich dicht. ■,,Kun je gekxxven, Haasje, dat je vader m dit kombuis heeft geslapen? Zij vertelde mee van opwinding tril lende stem wat er was gebeurd. Enkele dagen te voren was HÖrsel- liamp in de Raiuchstrasse gekomen. Het tweede r eisje, de eenige van ai de vrouwelijke dienstboden die waren overgebleven, had hem open gedaan. Hij liep regelrecht naar het atelier en sloot zich daar op.- Het meisje was het haar komen zeggen. Maart ofschoon zij zonder ophouden aan de deur had geMopt, deed hij niet open. Hij zei het meisje weer aan hel werk té gaan en zij bleef meer dan 2 uur voor de deur op dén loer staan. Niets beSwoog zicht Eindelijk1 hoorde zij het omdraai-, en van een sleutel. Zij had zich in een diepe nis van de gang vérseholen en hield den adem in. Hörseikan p kwaml naar buiten vijf groote teeken- 'blatiten met touw omwonden, droeg bij onder den arm. Zonder om te kijken', bijna op de teenen, ging hij de gang door, tot aan dé kléine deur, die naar den tuin leidde Zachtjes sloot hij de deur open en sloop malar buiten. „Ik. mijn Haasje, ik hem na. Zon der hoed, zonder doek zooals ik FRANKRIJK. Woningnood. Honderdduizend woningen tekort. Mtt,, oau*e««- ningcnsis in Parijs scherper is dan ooit, heelt de gemeynieraau besloten om een spoeuver^aüering te beiögoen, ten eiuwe na te gaan welke maatrege len er genomen uieneu te worcten. hen vierde der Parijsche bevolking woani onuer zulke ellendige omstan- ciügneden, dial ieder persoon gemid deld s.echls over deu halve kamer beent te beschikken. hi. procent der Parijzenaars woont op gemeubileerde Kitoers. hr zijn in Parijs minstens lOU.ÜOO flats of huizen noodig om aan den wo ningnood1 een etowe te ma^en. Het bduwên gaat zeer langzaam. Terwijl er in het jaar voor uen oorlog l.Uzl huizen bijgebouwd werden, zijn er in 192b sienna öOo géb uwd1. De gemeente is thans begonnen met Hen bouw van flats duizend op éeu jaiar mafar reeds .staan 77.900 lanu- lies mgesclireven, die op deze wonin gen retlecieeren. De grootste moeilijkheid is hoe ^an geld te komen. Er is een voorstel om een speciele belalsting te heffen, een ander, dat de „Banque de France tegen zeer lage rente geld om te bou wen zal voorschieten. 'De nota’s die zich inderdaad niet tot een k hiet hooidbureau van politie volkomen 3 z~zt op de hoogte mjn geweest van de delijk eerstw r Wee» maar-heel kaïm, Haasje, je iaat hem schelden - 1. je niets. Toen Leu 'binnenging, was net haar, aisol zij de kamer van Serapfame za? 1 in de Rauchstrasse. Het dééd haar goed dé bekende meubelen, gordijnen en platen terug te zien, maar dat de groote. slanke gestalte van haarvader daar midden in stond, scheen haar vréémd foe. ..Papa-, lieve papa.” Met uit gespreide armen vloog zij op hem toe. toen' zij zijn scherp gewee kend. ejadgesc’oren gelaat weer zag. en snikkend verfjorg zaj haar hoote tegen zijn borst. DUITSCHLAND. Lucht-EetW*gens. De nieuwe vliegtuigen dér ,,D; sche Luft-Hansa”, die-weldra in verkeer zullen komen, zuilen van elk denkbaar comfort zijn voorzien zoo zal men er, nét als in de sneltreinen, een geheelen maaltijd in hunneai ne uten, die door de „tyitiopa’ -onderne ming zal worden gekeverd. De l’andhuis-ojHichterij. De manipulaties van Jacobi. Loor net, onuem>eiK..iiizaFe het Ber- iijnscne panunuisschaBuaal is ae ge- senurste oiader vap Justitie Jacobi r ernsug gecompromneèio. uit ae verklaringen van een aantal getuigen, die de politie heen aange- uracu., is gebleken, aai een oua-ma- joor, een zekere Hintze, reeds in «fe bruari van verieuen jaar dén olhcier van Justitie Jacobi, then hij persoon lijk kende, heeii opgezocht en nem heeft gevraagd, net geen tijd werd justitioneelei slappen te ondernemen tegen den panoibuishouder Beirgmann, daar zijn panohuis reeds gelden hW ,een totaal bedrag van 2 millioen Mark had opgenoinen. (Jok waren majoor Hintze allerleu andere zaakjes van Bergmann ter oore gekomen. De officier van Justitip had daarop verklaard, dat deze beschuldigingen geen sleeK nielden. Zij waj-e nem reeds vroeger ter oore gekomen, maar hij had er zich van overtuigd dat zij ten eenenmale ongegrond waren Voorts is geöleken dat dr. Jacobi allen, die hem oun n- lichtingen omtrent Bergmann vroegen, een gehectografeerde informatie haa gezonden. Reeds m April 1927 moet men op Or. Stresamann opnieuw aan het woerd. De wapensmokkelarij. Een protest der Kleine Entente. In de Duitsche Rijksdag is gisteren het debat over de begrooting van buiitenland- sche zaken voordgezet. Allereerst kwam aan- het woord de com munist Stöcker die de houding van de Duitsch-nationalen en van de soc.-demoera- ten becritiseerde omdat beiden zijns inziens om het hardst strijden om de gunst van Dr. Stresemann, die volgens spreker even erge ontwapeningssabotage pleegt als de politici der andere landen. Het eenige ernstige ont wapeningsvoorstel is door Rusland ge daan. De afg. graaf v. Reventlow (nationaal- socialist) kenschetste de Duitsche buiten- landsche politiek als een consequente on waarachtigheid tegenover het Duitsche volk. Voor het volk heeft men verborgen ge houden, dat met het plan-Dawes de Duit sche souvereiniteit is verkocht. De Volken- bondspolitiek van Stresemann is een volko men bankroet geweest. Een handelsverdrag met Polen moet' worden afgeslagen. Zelfs een ontruiming van den Corridor zou geen prijs zijn, die hoog genoeg is voor een Oost- Locamo. Het departement van Buitenland- sche Zaken ig eigenlijk een filiaal van Brland. Het geheime fonds van Büiten- landsche Zaken moet geschrapt worden en de minister van Buitenilandache Zaken dient over het gebruik, dat er totnutoe van ge maakt is, verantwoording te geven. Ook over de opvallende vetrandering van rich- ,ting van „Der Frankische Kurter". De te genwoordige buitenlandsche politiek betee- kent een laaghartig en schandelik verraad van Ijgt volk. Von Grafe (Völkischie partij) ziet in het plan-Dawes de oorzaak van het begin van den ondergang van den Duiitschen landbouw en van het verval der overige bedrijfstak ken. Afe rijksikanselier dr. Marx dezer dagen zeide, dat de welvaart van het Duitsche volk 'begint toe te nemen, dan is dat mis leidend van het volk. De Duitsche buiten landsche politiek veroorzaakt de ineenstor ting van het Duitsche economische leven. De aandacht, van het volk wordt van een erkenrring' van dit verband afgeleid door het opiichten van zuiver materieel georiën teerde groepen als economische partij, de bezuinligingispartjj enz. Het economische leven en in het bijzonder de landbouw is aan den ondergang prijsgegeven. Na de rede van Grafe nam de minister van buitenlandsche zaken, Stresemann, het woord ter beantwoording van de sprekers, die over de begrooting het woord hadden gevoerd. Met de verplichte arbtirage, zoo zei hjj, geven wjj de andere groote mogendheden een voorbeeld en oogstten den hjjval der kleine staten. Wij willen de politiek eener wederzijdsche toenadering niet opgeven. Ik ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjsiag op den prijs. Liefdadigheida-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. den Rijksdag gebruikte hierop de afgevaardigde dr. Worth, die het woord nam, herhaaldelijk de uitdrukking: „WJj, die de loyale opposi tie vormen tegen de tegenwoordige regee- ring”. Dr, qipdigde met de hoop te kennen te geven, dat de tegenwoordige, naar zjjn oordeel, door en door bouwvallige regeeringscoalitie zeer spoedig plaats zal maken voor de groote coalitie, die achter de politiek van den rijksminister van bui- tenlandsche zaken staat. In verband met een uitlating van afgevaardigde dr. Schnee yan de volkspar tij verklaarde Stresemann nog, dat de rijks- regeermg opkomen zal tegen een schending door Engeland van de voor de koloniale mandaten vastgestelde beginselen. De door de communisten tegen Strese mann ingediende motie van wantrouwen werd met tegen de stemmen der voorstel lers en der Volkschen verworpen. In eerste en tweede lezing werd ook het wetsontwerp over de toetreding van Puitschiliand tot het internationale hof van arbitrage te ’s-Gravenihage aangenomen. kwamen menschm bij, die mij y 1 van iu en ik weet niet, wat meer. Nu Haasje, dat was toch niets voor mij Tk schold er dus op los op dé heette bende. En ik heb ze preOies gezegd', waar ik heen wilde. Naar den’ beeldhouwer Höreelkamp. En dlat ik daar wat te bestellen had. En zoö meer. Nu, en toen werden ae stil, want dat er een beeldhouwer woonde, dat wisten ze, maar dien w>ani wisten zij niet. En stél je voor. Haas jarig bestaan dek stad) zulten gehouden zal moeten imuiden. KtoKKenspel zal bestaan uit sü a [lorseleine kloiKken. V acanlieireinen. Het aantal vacanuetremen, aat in den loop van Ivzi Bwrnjn vernet be- uroeg U4, waarmeue ongeveer 9o.0uu reizigers weruen bevorueru. in luzu óearoeg hec aantal dezer treinen 124 met een totaal van öo.üOO reizigers Het grootste percentage der vacantie- ‘tfüizigers, namenjih. 31 .UW, begaven zich naar upperheieren.. Daarna vouguen de uoslz.ee .met 22.900 en uostpnjseu met 10.OW Vervolgens Komen het ueuzeur het Scliiwarzwald en <te van Uw a kt,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1