I r lanten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Ho. 16682 Zaterdag 4 Fel kbank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. FEUILLETON. Haarkundije iari-|628 1 i "1 II d i I i HOORWEG. Dit nummer bestaat uit twee bladen. rname drogisten. Den Haag. i men lijdt. tendienzen IS (Wordt vervolgdfi O ke middelen vèi ran bovengenoem- let dankbaarheid On?' Redact en de (ingeving. e, ROTTERDAM. ZONNKWEELDE. Komen van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK-Van Kossum (Nadruk verheden) rah den prys. elke regel meer 0.60. Op lere gevallen. 00— Amerika. 08 en 68 uur geneesmidde- te vragen aan in de Medicij- oote Markt 7, den Wkrschdav morgen, die zou moeten vervaL^n, aan den bulonredti J2_ voor Zondag bericht zo* moc.cn co ben, aan choleradruppels en ijscom- pressen, aan haar gelukkig huwelijk. Aan dat alles dacht rij met ontstel, lenden schrik, omdat haar man in een rijtuig van het station kwam „Kijk goed,, liet kind'. misschien is het iemand anders. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 16 regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regela 1.66, elke regel meer 0.30. Advertentaénón het Zaterdagnummer 20 bjjeiag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentien de helfBva’ J INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2*6, de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gefeduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Aavertantiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soüede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. zoodait hun alles len komen; die te het weerstands- uai zij iuer zoqn goed onueroaa. anj- gen met mners en ooucerieui toe, nes geen hei uera. is van een instelling ue Meuropool, waaraan neiaas de Ha genaars nog gela geven hoezeer d.t een armenzorg is uie heelemaai mei meer naar den geest van den tijd m en slechts het oude Kara.der van be doeling” heeft. iiker, die moe. en eo- fs en ijscom- den moeien tulband en Vergaar, spaar, bewaar, Maar als ’t daarbij blijft is ’t naar. w eggegapt en waarschijnlijk door men seden me belust zijn op curiosa *n me deze nandteeKenmig willen bezit ten. t is wei een zondlerlmge wijze van doen. De andere dien wi) willen vermel den is Willem van Konijnenburg die 11 Februari rijn zestigsten verjaardag zal vieren. Konijnenburg benoort tot d<- grootmeesters van de schiiderAunst één van de weinige waarvan wij ze ker kunnen zijn aait hun werk door het nageslacht zuilen worden aan vaard a s het beste wat er gegeven i in dezen tijd. Zijn symbolische Kunst, neigend naar het mystieke toont een groote verfijning en toch een lierheid zondier verwijidheid at vefrweexeyj- klng. Men zal Konijnenburg gaan huldi gen en het is een verheugend ver schijnsel dat ten slotte de beste niet vergeten worden. In het groote ge drang van de velen die een plaatsje in de zon willen veroveren loepen juist de beste wel een» gevaar achter op te geraken. Dat Konijnenburg nog eens in het volle licht wordt geplaatst, is een öe Jukkige en prijzen»waardige daad. HAGENAAR. te. Bleekzucht 1 Maag of zwaarten in uitslag, roode i enz. op elke Rheumatiek, ver. leverstee- le ziekten van „ik zou weji eens willen weten, waar z\, nu uithangt. Nu kan xaj toch niet meer in Venetie zijn. De Kana len stinken in dezen tijd van het jaar. „Zal ik er eens naar intormeeren? vroeg Lou heel zacht. Hij haalüe rijn schouders op en streek met rijn hand over rijn gezicht. „Haal geen dwaasheid! uil, wat voor zin zou het hebben. Hierheen kan zij niet terugkomen Geen hond neemt n<% een. stuk brood van haar aan Neen, met het „schitteren hier, het eens en voor goed gedaan. Hij brak at en beet met zijn sterke witte tanden in de onderlip. „Het spijt mij, dm jou. Ik had mij moeten beheerschen, om jou. Maar ik kan mezelf toch niet heelemaai weg cijferen. Bij dat leven ging ik ten gronde. Nu pas weet ik weer wat wer ken is en wat ik waard' ben. Zeg, die Wachmann, dat is een fatsoenlijke ke rel. Heeit me alles verschalt, wat ik noodig heb materialen en het ate lier en geld om te leven nu ja, hij weet ook wel, dat het niet weggesme ten is. Dezen winteir breng ik een tentoonstelling van mijn werken bjj Keiler en Reiner samen. Dan is mijn nieuwe werk ook gereed dan is er weer een beetje onsterfelijkheid ->n geld dan ben ik weer een groot man. Want rie je mijn lieve kind al achten zekere menschen ons niet meer dan een stuk vuil, iets hebben wij kunstenaars toch op hen voor. On- (i IHIIMH 1(0 illlV iVIet belangstelling vólgt ieder onze'" natuurlijk *e cijfers waarin men iracnt ae koeien van het levensonderhoud ie (vergelijken met uie van vorige jaren. \vle genoopt mocht neuben, dat die cijiers geregeld, rij het met ainemen- de snelheid voor zoover dan van snelheid gesproken mag worden zouden dalen, moei teleurgesteld zijn. In de laatste drie jaar is de daling zoo goed als achterwege gebleven en in het jaar 1927 valt zells oen cjeine stijging waar te nemen hetgeen het gevolg is van de stijging der woning- huren. Hel staat dus wel vast dat do prijzen der eerste levensbehoeften met meer dalen, indien er geen bizonapr- heden gebeuren. De hoogste aland van 1920 is wel een heel eind gedaald maar het is een leelijk ding dat de dating stilstaat. 0o|K zonder deze statistiek konden wij dit verschijnsel wel constateeren want ieder huismoeder weet dat er haast nooit meer een cent van de prij zen afgaat. Het is natuurlijk heel moeielijk aan te geven welke prijzen wel konden dalen, maar één ding we ten wij wel dat de hooge belastingen één der redenen rijn dat de prijsbe- paler» er niet toe zijn te brengen om hun prijzen te verminderen. Als 1920 op 100 stond zijn wij zoo wat op 80 gedaald en daarom heen zweefde het cijfer in 1926 ook. Het ia dus uit met de daling want niets doet verwachten dat dte prijzen in 1928 Jager worden. Zoolang de werk loos! eid niet verdwijnt en als gevolg daarvan de inkomstenbelasting met 10 procent kan worden verlaagd is Jier ademing haast niet te wachten. We zitten in den boosaardige» cirke-l dat men niet tot prijsverlaging kan over gaan als de algemeene kosten met dalen en dat de algemeene koeten niet kunnen dalen zoolang er geen prijsverlaging is. Monopolisme en armoede. De bekende Stoddholmschc professor Cassel heeft ter Economische conferentie te Genève een memorandum overgelegd over: Moderne monopolistische tendenzen in in dustrie en handel. Dit memorandum is ook afzonderlijk in het Dudtsch uitgegeven bevat enkele opmerkingen, wélke zeer aandacht verdienen. Het monopolie, zegt Cassel, speelt in de tegenwoordige wereld een groote rol, spe ciaal ook als oorzaak van de nooden van onzen tyd. Wanneer er van monopolies gesproken wordt, dan denken velen in de eerste plaats aan de aaneensluitingen van werkgevers met het doel de productie te beperken en de prjjzen te controleeren. Toch ligt, meent de schrijver, in deze monopolies niet eens het grootste kwaad. Naast de genoemde schaduwzijde, vertoonen zij althans ook eene lichtzijde, n.1. dat zy leiden tot vermin dering der productiekosten door verbetering der arbeidsmethoden. Naast deze werkgeversmonopolies heeft ontstaan zy der groot is, wil men dien kant op. Teekenend ui dit opzicht is, wat onlangs door den Ame- i.kaanschen professor Taylor op eene ver gadering van landbouwers werd gezegd. Hy meende, dat één der middelen, om den le vensstandaard te plattelands te verhoogen, hierin is gelegen, dat de landbouwers als groep een beteren levensstandaard moeten eischen, of anders weigeren langer het land bouwbedrijf uit te oefenen. Zij doen daar om, zoo betoogde hy, verkeerd een deel van hun inkomen aan te wenden voor het ver meerderen van hun land of hun vee. Daar door zou nog maar meer geproduceerd wor den en de pry's wederom worden verlaagd. Hy acht thet daarom beter een grootor deel van het beschikbare geld te gebruiken voor de aanschaffing van goederen, die het le ven veraangenamen. Ter vengadéring, zoo wordt vermeld, was men het algemeen met den spreker eens, dat verbetering der productie de concur rentie nog maar zou doen toenemen, terwijl de grootste macht in het economisch leven heden ten dage is het beperken der concur rentie. Wy willen ons niet aan voorspellingen wagen omtrent de waarschijnlijkheid, dat men in den landbouw algemeen den raad van Prof. Taylor gaat opvolgen. Ongelyk kan men de landbouwende bevolking echter niet .geven. Als zulks geschiedt, zal intusschen de in de laatste jaren door de industrieele ar beiders verkregen lotsverbetering door de hoogere prjjzen der levensmiddelen grooten- deels gércteU ‘tejjjgk gedaan- Deze lotpywi* beWHog toch berust hoofdzaikelyk hierop, dat dén bewerkers van den bodem te kort wordt gedaan. Slagen deze er in dezelfde methoden toe te passen als in de industrie, dan zal blyken, dat prof. Gassel wel ter dege gelijk heeft, waar hy .beweert, dat het stre ven, om door organisatie te komen tot hoo gere loonen en hoogere prjjzen .slechts leidt tot werkloosheid en armoede. Beperking der productie kan enkele groepen bevoor- deelen ten koste van andere. De mensch- heid als geheet! moet het echter hebben niet van beperking, maar van uitbreiding der productie. Met recht kan men dan ook be weren, dat de wereld tot zekere hoogte bezig is, zich arm te organiseeren. 74 Zij raakte de spijzen1 ternaiuwernoodi aan, terwijl haar vader halastig en niet buitengewoon groote happen hot etein ««slikte. Hörselkamp sprak tot Lou >,Ik ben maar blij, dat dM einde- looze getafel uit is. Gewoomlijk ben »k in twintig minutep klaar. Met je moeder zat ik nooit langer dian een r alf uur a#n tafel. Het zou maar tijd- vorknoeien geweieai zijn langer te ta felen. En nooit hiöb ik er buitenge woon op gelet, wat ik op mijn bord had. Natuurlijkl was het verhemelte gewend aan de prikkeling. Maar het is ook wat waard', ais men niet rechts en links tegenover rich gedichten h«eft waartegen men allerlei complimenten moet maken. Ik heb je alltijd gezegd: op zekeren dag wordt het mij te machi- en dan is het uit/’ Hij schoof het bord met de braiam- beasen weg. naar meer aan dal het üaair verheugde. Over het geneel wist zij met goed, wat met Lou te beginnen noe zij er ook over topde, zij koo maar met oe- grijpen, wat ,,die jongen aan haar had „gevonden” mooi was rij, ter wijl zij denl eigen gebakken tuloami neerzette, dien zij gewoondjk twee maal! in de week baste. „Bij deze warmte zal het wel wat lang duren.... „Dapr Kolmt een r.jtuig zei Lou. Al ijet bloed liep mevrouw Taysen naar het hart. Er zou naar man toch niets overkamen rijn, dat hij een rij tuig had genomen Dat gebeurde an ders nooit. Zij dacht aan haar zoon, die op verren afstand was, aan het bed, dai zij nieuw had' laten overtrekken, aan BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. t DCCCXCV. Er is in den laatsten tijd weer een algemeen geklaag over die puaag die in den Haag heel erg is. Of het el ders ook zoo bar üs weten we niet maar hier is het inderdaad zeer oa. We bedoelen de honden-plaag, nel gemeentebestuur blijft er maar dood kalm rich niets van aantrekken en al- ze voorouders dat rijn onze wer uen, <iie wij voortgeoracnt neboen. Zij zaten nog een poosje bij eiKaar. Meer om oen trein ai te wachten aan omdat l.iörselKamp wat tegen zuju doch ter te zeggen had. Zij was Hem in zïjn sterk ongespro ken kunstenaarsegoïsme nu zeer las tig. Zijn begeerte om te scheppen was nu door zijn eugen woorden weer op gewekt. Zijn werk trok hem weer met de onweerstaanbare lokstem van vroe ger, zoo machtig, dat hij er geen weer stand aan kon bieden), lilij wist, dat Loe goed geborgen was, m^er wilde hij in het geheel niet weten. Aan haar kleine verdrietelijkheden moest zij zelf maar een einde maken, hr waren gewichtiger dingen in de we reld,. En evenlmm als hij aan Lou ge dacht had, toen hij indertijd vorstin Sukewitsch trouwdië, evenmin lette hij nu op haar nu rij hem m haar smar telijke eenzaamheid haar handen toe stak. Zij was immers goed geborgen. En hij had haar niet noodig. Zij was na tiet bezoek aan haar va der teruggekeerd naar die kleine pas torie, alls iemand, die op hooggaande zee allen, die hem dierbaar rijn, en geheel rijn have verloren heeft. „Nu, nu, mijn kindje, wat is er? Dominee Taysen nep het haar van zijn schrijftafel (oe door het open raam, liep haar tegemoet haast tot in het bloeiende tuintje, trok haar rijn klei- MODEPRAATJE. CarnavalcostuumB. De tyd voor uitgelatenheid en dolle pret ia weer daar. Tegen vastenavondstyd is er byna geene vereeniging welke niet voor hare leden en jntroducées een gemaskerd bal organiseert, waarvan maar al te gaarne wordt deelge nomen; vooral tegenwoordig nu „eeuwige jeugd” de balaaal regeert. Zelfs in deze wereld van schijn, zwaait koningin Mode den scepter. Ieder jaar is er wat nieuws, is er iets op vallends dat met de loopende wereldgebeur tenissen verbandt houdt. Geen wonder dat mejuffrouw „Charleston” met haar partner mynheer „Fox-trott” als het modernste paartje gelden. Geen wonder ook, dat zy uitgedoscht zyn in den gestreepten neger- pantalon met het roode jasje, waarvan de hooge zwarte zyden hoed en eene kruise lings gedragen star-and-stripesvlag onaf scheidelijk bijkomstigheden zijn. Ook de „Josephine Bakers” zullen niet op het appèl ontbreken, al is het geen gemak- keiyk baantje om een parelsnoer te bemach tigen dat lang genoeg is, om Josephine’s onbehoorlijk rugdécolleté naar HoUandsche begrippen te ontsluieren. Met de „Dolly Sisters” wordt het al ge- makkelyker. Zoo vaak treden zij op in an tiek baby-costuum, bestaande uit: wit satij nen empire japonnetje met zwanendonzen afzetting en den groot-igeliöfelden baby hoed die daarbij past en dat laat zich wat ‘best imiteeren. Het minst gevederd zwanen-gewaad van We mogen net nalaten even een tweetal vooraanstaande kunstenaars in do aandacht der lezers te plaatsen. Toorop is de ééne. Men weet dat hij ziek is en ernstig riek zoodat het erg ste bevreesd wordt. Eén bizondierheid vermelden wij. lederen dag wordt aan de deur van zijn huis een bulletin aan geplakt. Toorop plaatste daaronder zijn handteekening persoonlijk T°i kens is dat bulletin naar wij hoorden nc miet pook gevulde kamer binnen. geholpen te worden. Het dlruKie twee lange uren bleven zij samen 1 en toen mevrouw Taysen daarna voor den derden keer krachtig tegen de deur klopte, had Lou een besluit ge nomen. Zij wilde naar een betrekking (Uitkijken, op de een oi andere manie? beproeven in haar onderhoud ie voor zien. 1 lominee Taysen beproefde niet eens haar dit pjan uit het hooidi te praten. |ipe ver, hij ook van de wereld) loeide hij wist, dat moeilijker nog dan voor andere wouwen de levens strijd voor haar was, die onder en last van een beroemden uaam zuchtte. Hij had een ander plan. Wat nel was, zei hij haar niet. Alleen, dat bij voor a'mbtelijke aan gelegenheden den volgenden morgen naar Berbjn moest, deelde hij bij het avondbrood mede, onder het geelacn- tige 1 cht van die hangende, dikbuikige pefroleumflamp. Aan dat alles dacht Lou, toen zij aan het raam stond van het lichte, luchtige vertrek, dat eens tot slaapka mer van twee jongens gediend had. Het rnkelen met het koffie orvies drong tot *aar door en rij rook den geur van versche koffie. Met loome beenen ging zij de trap pen af, dekte de tatel in het ronde prieel en zette de koppen neer. De dominees vrouw dankte bij elk hulp betoon, een beetje verlegen, bijna ontevreden. Zij was het niet gewoon ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. ize bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; ctie Telef. 83. Postrekening 48400. men echter ook de monopolies, door de aaneensluiting der arbeiders, hebben niet die aangeduiide lichtzijde werkgeversorganisaties, maar werken uit sluitend in de richting van het verkleinen en duurder maken der productie. Eene volkomen abnormale werkloosheid, zegt Piwf. Ca«8Bi. is MMHMI ‘gevolg van de monopolistische van onzen tyd. Hy wijst er vervolgens op, hoe ove®al de disharmonie tuisschen die prijzen der indus- trleele producten en die der landbouwpro ducten den afzet der industrieele producten beperkt en de landbouwproductie in hare ontwikkeling belemmert, welke twee ver schijnselen de werkloosheid, zoowel in in dustrie als in landbouw doen toenemen. Wy weten niet, of de schrijver wel gelijk heeft, waar hy meent te kunnen constatee ren eene thans reeds bestaande onvoldoende ontwikkeling van de landbouwproductie. Het is echter wel zeer waarschijnlijk, dat beperking van die productie voor de deur staat, zy het dan dat die komt langs na tuurlijken weg, zy het door aaneensluiting der producenten. Velerwege wordt in land- bouwkringen de noodzakelijkheid gevoeld, om evenals in de industrie, te komen tot beperking dier productie ten >einde hoogere prijzen voor de producten te kunnen bedin gen. Vooral in de Vereenigde Staten, waar de nood der landbouwende bevolking zeer iönt|i me zijn aamgew&na uui toen euiis ïoi ecui voomeuiiig ie Komen, zijn tot nu misiuud. is vroeger eens een geUjeenie|?aau»iia ge weest uie er aitija voor sireea om oats eens van (lie eüeiWi te oevrijaien miauu- in plaats van gehoor te geven aan zijn vertoogen gai men mem een bijnaampje aai ontleend was aan den laairu vaji rijn pieidlaotien tegen ue ver vuiling van die straat door ae honden. i»e voor id arende vervuiling is °en der vormen van de plaag. Bij alle iijgione-bevordering is het maar ni t mogelijK nei gemeentebestuur tot nel inzicht te oireugen dat deze verontrei niging nadeelige gevolgen kan hebben met name in oen zomer a.s het siuul langs de straten en de microben lustig bun zweeftochten doof de lucht maken. Maar behalve ait geaeeiie van av plaag is er de onmaaideiihjbe ovejiast die de wandelaars hebben van de honden, die in vrijheid langs de sda ten loopen. Eigenaare van honden schijnen een bizondere mentaliteit te hebben, want rij vinden het buiten^e- twooin komisch als iemand toont heeie- maal niet gesteld te zijn op de 7. vriendelijalieaien van het ueest, be staand in geblaf en schijn-beweging van bijten. Volgens ail die honden mammies en pappies doet het beestje Feen kwaad Toen iemand eens een ^ergeiijKen blafierigen hond een trdb trachtte toe te dienen en d*ei hond hem daarna in zijn broekspijpen beet, be toogde de honden-pappte heel veront waardigd dat het die man zijn eigen schuld was dat de hond hem had ge beten. viajh ais hij dto trap-bewe^mg niet had gemaakt zou de hond met zoo boos zijn geworden en niet gebe ten hebben. Tot schadevergoeding was de eigenaar van den hond niet bereia want de hond had uit taellfverdediging gehandeld. Het is inderdaad dringend noodig, dai bepaald wordt dat op straat alie Imiulen aan de lijn worden gehouden. Heel wat ongelukken rijn ai door ae losloopende honden veroorzaakt ea het is ook gewenscbi «Hat de weinig aes thentisebje tooneeleo die een groep honden nu en dan te zien geven eens voor goed verdwijnen, ’s Avonds bij voorbeeld om een uur ol elf worden overal do hondjes nog eens uitgela ten. Vele van die beesten rijn infet donker schrikachtig en het is ons noo dig geblekeih om juist op dat uur van den dag epn rotting mee te nemen, fen einde ons voer de blufferige vrien delijkheden van verdacht allooi te beschermen De honden en de bedelaars, wier aantal ook maar lustig toeneemt, die nen eens van die straat verwijd rd te worden. Men zegt dat de bedelaars naar den Haag getrokklen worden om-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1