m I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 16683 ibruari 1928 ^Maandag 8 88" Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behiflve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. de Jeugd. Tl i K" I II rif 12/16, dam op 50. >9, 30, 34, 38, 39, Tl i h b M H I S B BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. rit het Oude Tea- trganiseerd door myme Jazz. Pérs- ip-Cazes. In de en het langst. zeer betrouw bare gepaard 1™ 1K 17, 18, 27, 31, 32, niets u't (Wordt veml'M) D C or W. DE KLUI- Gouda. De prjjs- ns Bureau Markt üngham. p. (Zie Londen), het Grand Hotel, t Robertson, bas. (lila Novotna, n Het Internatio- Mangeot, Boris rd, viola. Herbert Voor deugd en dapperheid is geen weg onbegaanbaar. gezieij? Of ik al iet. n geef jullie wat Religieuse sause- e Therese de Li eer, een met dsels van vorige (I). zan jullie vraagt. ?roót, dat er een lan de redactie, 31, Gouda. seftijd vermelden HEK 'amclub „Gouda”, 1, lokaal der club r het Radio Or- Lenghi Cellini, m. seis. at hier: nerkt niets. veel van dieren ar eens naar de en zitten: taat aan de deur, n, kinderen? veet immers den jullie. heerlijk spelen, rater. ieklinker. gensnaam. it dat hard kan pen. vraagde woord. fel. je bij ’t schrijven er van ’t alphabet ;s waar jullie je r<Hein gearresteerd, jrkeerde doodgeschoten. Weingarten in de naby- iterdag de postroover Amerika en het gebruik van onderzeeërs. De Rtynl.ndbezettiqg. Minister Kellogg heeft aan de commissie voor de buitenlandsche zaken .uit het Repre- sentantenhuis meegedeeld, dat de Ameri- kaansche regeering bereid zou zyn met alle mogendheden der wereld een verdrag te tee- kenen waariby het gebruik van onderzeeërs geheel verboden zou worden. De mededeeling van Kellogg ié vervat in. een brief nopens het standpunt van het departement van buitenlandsche zaken ten aanaien van een voorstel, bij het Represen tantenhuis injgediend door een lid uit Mas sachusetts om den aanbouw van onderzeeërs t« verbieden. Kellogg zegt in zijn brief: „Er ds geen bezwaar tegen het voorstel mits er als de meening van het congres in wordt uitgesproken dat? de onderzeeërs door de heele wereld moeten worden afgeschaft en hun bouw verhpden. Het is natuurlijk ón mogelijk voör één land om de onderzeeërs af te schaffen en een ander land vry te laten ze te gebruiken en te bouwen.” ZONNEWEHLDK. Roman van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—Van Kossum (Nadruk verboden) erk, uier, buik, keu, kruier, reu, si, rib, breuk, bui, >ate van London T de Viscount levensmiddelen en koffie. Twee uur later reeds lagen drie hotels, ze» banken, twee theaters en een kerk in puin. Gelukkig echter zyn geen van de werken de katoenfabrieken in Fall River, dat het textielcentrum van Nieuw-Engeland vormt, verwoest. Daar echter de bureaux van de Western Union and Postal Telegraph Cy- een prooi der vlammen zijn geworden, was de stad gedurende eenige uren geïsoleerd. Volgens het bericht in de „Times” zouden er geen menschenilevens zijn te betreuren* 11 ter sprake gebrachte mogelijkheid, om tot een oplossing te komen, herinnert, n.l. dat de Duitsche regeering bereid is het vraag stuk der ontruiming te verbinden met de veelomvattende regeling der economische en financieelie verplichtingen, die uit ’t vre desverdrag voortvloeien. De Times ver wacht daarvan p tactisch nut. Zooals men zich herinnert, heeft dit blad enkele maan den geleden eveneens gewezen op de nood zaak eener spoedige oplossing van het vraagstuk der schadeloosstelling. >Een dergeljjke samenkoppeling van militaire en financieele vraagstukken zal waarschijnlijk eenmaal de uitweg zijn, aldus dg Fr. Zte., maar afgewacht moet worden, of dit Mien werkelijke bespoediging van dé ontruiipiing zal beteekenenhoe dich ter men den defiinitieven ontruimingsdatum van ’t verdrag van Versailles nadert, des te minder aanleiding bestaat er voor Duitsch- land een bizonderen prijs te .betalen voor de vervroeging van ’t ontminüngstijdstip. Bo venvermelde Engelsche terughoudendheid is grootendeels te verklaren .uit het feit, dat het Duitsche volk niet bereid is voor presta ties, die vanzelf spreken, een bizonderen prys te betalen, terwyl anderzijds te Lon den bekend is, dat de Franschen van byna iedere politieke sohakeering vasthouden aan den eisch inzake een dergelyken prijs. Wanneer de Times het dan ook een grooten vooruitgang acht, dat „de bezetting thans door de ,rReai”-politici in Duatschland en Frankrijk als een politiek handelsobject wordt beschouwd”, dan kan hiertegenover de minstens evenzeer op de werkelijkheid gebaseerde meening worden geplaatst, dat het slecht zaken doen is, om voor dingen, die iemand behooren en die men binnen niet al te langen tyd terug zal krijgen, een bi zonderen prijs te betalen. Het is zeer wel mogelijk, dat de Times Stresemann op dit stuk van zaken verkeerd begrepen heeft. hesing, Gouda. die clounin(ee laysem zeggen „bat js de moeder van Gerhard. En toen was het haar, also; de zon plotseling stralende vlaimmen op haar afschoot, ais hieven purperen wö'Ken naar boven ad het aardsche naar de hoogten, waar die sterren fonkelden. „Wat ben je mooi, Klein meisje zoo heb ik mij je voorgesteld zoo moest Gerhard s vrouw zijn, zoo bilond en teier en lieftallig.” Suzanne Oberwali sprak met Lou, alsoi deze ontmoeting een weerzien was. Zij zat in höt prieel, hield Lou’s hand vast, en vestigde haar groote, teedere oogen gelukkig en kalm beur telings op Lou en bet echtpaar Tay&en Lou zweeg. Zij begreep het niet hoe dat alles zoo plotseling was ge beurd. Maar soms kuste ziij bijna harts tochten jk de hand van haar aanstaan de schoonmoeder. Gerhard js spoedig weer heelemaal gezond. Heel gauw komt hij hier naar buiten, naar je toe. Over twee of drie dagen al. En dan brengt hij je naar zijn grootmama en zijn vader. Je moet heel gauw trouwen Ik zal nu maar dadel ij’- je papieren meenemen. Rn na het huwelijk reizen wij allen te zamen naar mijn landgoed, en daar blijf je zoolang als het er je bevalt. Het k«onk als een sprookje. De do minee knikte, at van den tulband en sprak over la bedle Provence. Hij wist er alles van de sage, de littera tuur, de menstyhen en hun zéden en gewoonten. Mevrouw Ta|ysen sneed steeds we0r den tulband aan, stond op en haalde een tlesdh wión, stond Weer op, en haaldol de glazen; zij, ging zitten en stonu weer op, ohn denkur- kenllirekker te halen. Onderweg bleef' zij soms staan en streek zaahi oker haar giaidde haar. Ja wat beteekenae dat alles hoe kwajn dat alles? Wat zou de jongen daarvan zeggen De jongen '«aar ver weg, die wat hem hec def»t was ij hem had achter gelaten, maar zij klom met de anderen, trok aan haar te korte mouwen, die de grove polsen vrijlieten, ging naar de keuken, sneed een heerlijke lever worst af voor den avond en rauwe ham, hield elk ei tegen het licht legde het beste tafellinnen klaar, het /mooie damasten stel, dat anders al leen met Kerstavond' werd gebru’kt, stak bij de petroleumlamp de wand- luchteTs met drie kaarsen aan, d> ook slecb's op hooge feestdagen brandden, en ging toen plotseling met stijf neer hangende armen op de tabouret voor het outdie klavier zitten. Wat moest zij aan den jongen schrijven Zijn eigen vader had alles voor hem vernietigd. Zijn vader, met zijn stralende jonge oogen, en de dichterlijke fladderende gedachten.... en nu zat hij ginos in het prieel en dronk van den goudge len wijn, dien1 de jongen nog voor zijn vertrek had gezonden als afscheids groet misschien ook, opdat Lou Hörselkamp niets té kort zou komen 520. art 8, 29, 33, 34, 36, De postroover! Een vei In hét gehucht 1 heid van Koburg ia: Hein door een boer perkend. Daar alle boe ren in deze streek met het oog op de achter volging van Hein gewapend waren, kon de boer, die Hein herkende, hem onmiddellykj het pistool op de borst zetten en: „Handen omhoog!” roepen. In Rositz is juist Zaterdag door een veld wachter een man doodgeschoten, dien hy voor den postroover Hein hield. Toen de veldwachter riep: „Handen omhoog!” lach te de man, waarop de veldwachter onmid- deHyk schoot. De zenuwachtigheid van den veldwachter is eihter te begrypen, wanneer men bedenkt, dat Hein achtereenvolgens reeds vyf politiebeambten heeft neerge schoten. Op 1 Februari had Hein nog een hoonen- de briefkaart aan de pdlitie te Plauen ge- zon/len, waarin hy o.a. schreef: „Zoekt en gy zult vinden. De hartelijke groeten, Hein’. De .gearresteerde moordenaar Hein heeft by het verhoor’ een vódlediige bekentenis af- igelegd. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Een Intern, inbreker gep&kt. Een grootmeester op zyn gebied. Op verzoek van de Beriynische recherche is thans te Buenos-Aires een internationaal inbreker, de 40 jaar oude Pool Gerlak, ge arresteerd, die in Juli 1923 in een juweliers- zaak in de Friedrichstrasse in Berlijn een inbraak pleegde, welke veel sensatie wekte door de manier, waarop zij geschiedde en wegens de zeer groote geldswaarde van het gestolene. Hy had. by die inbraak twee plafonds moeten forceeren. De door hem gebruikte inbrékerswerktuigen waren speciaal voor dit doel uit Londen betrokken. Het plan van de inbraak was van een ju welier uit het Westen van de stad afkom stig, Deze pleegde spoedig daarna zelf moord. 75 De sterke, .orsah gebouwde vrouw, hield zich aan de tafel vast. Lou liep den tuin uit, den broeden omgeplaveu. d n ’andweg op. Haar zacht krullend haar fladderde in den wind om haar fijn, door het harde loopen even gekleurd gelaat a>s een stralenkrans. Haar lichtblauwe sjaal kironkelde van haar schouders omhoog naar het blauw van den he mel. Het rijtuig stond sti’ Dominé Tay- sen zwaaide zijn breedten, zwarte® vilthoed, sprong met jeugdige behen digheid van de trede en hielp daarna' een mooie, welgevulde vrouw met groote donkere oogen- bij het uitstap pen. „Daar is de gravin.” Lou voelde,- hoe twee Maohte, volle armen otn’haar heen werden geslagen hoe een wanne, zachte mond' op haar beide wangen werd gedrukt. jZijhoor* ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDE DEEL IN GEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Vanzelfsprekend stelt men ook in inge land, gelyk uit de pel’s 'blijkt, belang in ’t vraagstuk van de Rynllandbezetting. Na- tuuriyk, zoo zegt b.v. de Times, interesseert men zach te Londen voor de* ontwikkeling der iDuitsch-F’ransche betrekkingen, die dank zij Engeland’» bemiddeling te Locarno op een nieuwe en hoopgevender ‘basis steu nen. Maar, zoo verklaart het blad, Enge land is op ’t oogenblik evenmin in staat de toenadering te bevorderen als deze te be letten. Ergens by Wiesbaden staan wel-is- waar nog half-vergeten Engelsche troepen, maar alleen krachtens een Engelsche ver plichting, die uit het vredesverdrag’ voort vloeit en niet, omdat Engeland behoefte heelt aan bezptting. De liberale bladen echter teekenen verzet aan tegen dezen toestand en de Daily News noemt het dan ook een schandaal, dat de bezetting nog steeds voortduurt. Maar daardoor wordt niets veranderd aan het feit, dat de Engelsche regeering om zoo te zeggen in welwillende- neutraliteit het aan de Duitschers en Franschen overlaat het over dit geschilpunt eens te worden. Nochtans is de Engelsche belangstelling wel zoo groot, dat men met voldoening uit de bewoordingen van Stresemann’s rede een uitnoodiging aan de Fransche regeering Meest, om de kwestie van het Rijnland en de Fransch-Duitsche betrekkingen in ’t alge meen niet meer te bekijken uit den militai ren gezichtshoek, maar van economisch- finandeel standpunt uit. De Times be schouwt niet als het zwaartepunt de Aan duiding van Stresemann, dat de Duitsche regeering bereid is om in geval van ontrui ming een militaire controle toe te staan tot den definitieven ontniimingsdatum, die in het verdrag van Versailles is voorzien. Het blad' acht het van meer beteekenis, dat Stre semann aan de vroegere en ook te Thoiry BINNENLAND. De Koningin zal waarschynlyk de Olympische Spelen officieel openen. Zooals bekend schrijft, het Olym pisch Protocol voor, dm het hooid van den staat ue olhcieole opening van de Olympische Speten persoonlijk bexracniigen. Het comité 1928 zal natuurlijk niet in gebreke blijven H. M. de koningin uit te noodigen. Men deelt van zeer betrouwbare zijde aan de Man. mede, dat H. M aan deze uitooodüging gevolg zal ge ven. Men verwacht, dat etr nog meer vor stelijke personon van vreemde natio naliteit van hun belangstelling blijk geven, en ons land tijdens de Olym pischie Spelen met een bezoek zullen vereeren. Pensioneering van Postdirecteuren. Dezer dagen plaatsten wij een be richt ointleend aan een der groote bla den, omtrent pGnsionneering der post directeuren op 55 jarigen leeftijd. Jfe Inspecteur van de 1‘osfcerijen en Telegrafie meldt ons, dat dit bericht onjuist is Aan de Commissie van Over leg ie geen enkele regeling, de reor ganisatie van den dienst betreffende, voorg^l^gd. Van een voornemen tot pensionnee- nng van directeuren boven 55 jaar en hun vervanging door commiezcn- titulaiir is geen sprake. De nieuwe regeling der opleiding tot Kraamverpleegster. Bij mhilsierieeie beecnndang is een regeling tot stapa gedane» eenreuen- de de opleiding tot araamverpteegster. Tengevolge daarvan is het aantal ver pleegsters, dat tot de opleiding wordt toegelaten, nog geringer geworden uan het tot dusver reeds was. In enK°tie ziekenhuizen heeft dit reeds tot gevolg ge‘ad, dat verpleegsters, die reeus een toezegging ontvingen om de oplei ding re volgen, weder werden atge- wezen, hetgeen ernstige teleurstelling bij de betrokkenen verwe.de. Naair wij vernemen, heeft de secre taris van den Alg. Nederl. Chr. Ain&- tenaarsbond (bij welke organisatie on geveer 550 Christelijke verpleg enden zijn georganiseerd) een bespreking gehad met den directeur-generaal der om den witten lampekap. Dominee Taysen sprax een stil ta.eigebel. tiuzanne Oberwali troK de nand van het jonge meisje op naar schoot en streelde haar mei haar teere, zacnte vingers. De vrouw van dten predikant teld^ ol er genoeg brood was gesneden, ie gelijk schoot haar in de gedachten, dat zij nog gebakjes had, die zeker goed bij den wijn zouden smaken. Zij stond op om de koekjes op een sc.iaai te doen daarbij inoêtet 2 er aan denken, hoe zij weken geleden in de keuken had gestaan met haar jongen en hoe hij tegen haar gezegd had „wees goed voor Lou Horseliamp Toen ad zij zich ai voorgenomen om geen vinger te verroeren onGerhird Oberwali met Lou samen te brengen. Geen vinger. Zij kende den jongen. Zij wist, wat er in hem omging, wat hij hoopte zij blad opgetmerk dat hij zijn vriend niet in staat achtte, om Lou gelukkig te ma'^en. En nu zou haar man, die twee trouwen haar man. De vader van den iongen „Misschien, een gebakje bij den' wijn Lou sprong op met pen blos op het gelawt. ..Ik voer vandaag letterlijk ik kan aan niete denken.” ENGELAND. Slecht weer te Londen. In Londen is het Vrijdagavond beesten weer geweeat. Het begon met sneeuwbuitje, dat echter spoedig in stroomenden regen overging, g-7- een zwaren storm. In enkele uren i» 15 mil- lioen ton regen gevallen. In Forest HilQ en Surrey sneeuwde het hevig gedurende een half uur. tTw«e duikboot^^iaar Australië. De beide duikbooten „Oxley” en Otway” voor de Australische vloot zullen Woensdag op eigen kracht naar Australië vertrekken. FRANKRIJK.. Slachtofers der wetenschap. Dr. Wilson tijdens een experiment overleden. Dr. Wilson van de Royal Infirmany te Manchester, die geruimen tyd op zichzelf proeven had genomen met mengsels van lachgas, zuurstof en lucht, in de hoop een mengsel te vinden, dat wel het pyngevoel, maar niet het bewustzijn zou opheffen, is naar het Ned. Tydechr. v. Geneesk. be richt omgekomen doordat de zuurstof- ballon ledig was geraakt, zoodat hy alleen lachgas in te ademen kreeg. Men had hem reeds dikwijls voor het gevaar gewaar schuwd, maar hy was overtuigd, dat er geen gevaar was. De redactie van T. V. G. her innert eraan, dat de ontdekking van het chloroform als anaestheticum de vrucht is geweest van zeer roekelooze proefnemingen van den ontdekker en zyn vrienden, die aan tafel het nieuwe middel waren gaan opsnui ven., Allen waren in diepen slaap geraakt, en toen de ontdekker ontwaakte, had hy ter stond gedacht: dat is 'beter dan ether! RUSLAND. Brand in een trein. Uit den trein springe» was de eenige ka>ns op redding. In een salonrijtuig van een trein op de lijn Leningnad--’Moermanak brak brand uit. Het vuur Verspreidde zich buitengewoon snel. De inzittenden^ leden van de spoor- wegcomimissie, sprongen uit den in volle vaart zynden trein. Drie van hen hebben ernstige kwetsuren en brandwonden opgedaan. Stations in den Kaukasus ingesneeuwd. Sneeuwstormen van een ook voor Rus land ongekende kracht hebben in het Zuide lijk deel der Oekraïne en ten Oosten van dea» Oeral tot Tasjkent gewoed. In verschil lende streken is het telegrafisch en telefo nisch verkeer verbroken. Op een aantal spoorwegtrajecten moest het verkeer wor den gestaakt; op* andere lijnen kregen de treinen vertragingen tot twintig uur toe. Een groot aantal kleinere staions in he Noordelijk deel van tien Kaukasus is geheel ingesneeuwd, terwyl de treinen slechts met de grootste moeite konden worden uitgegra ven. Te Efpatoria stortten onder den druk der sneeuwmassa’s de masten van een radio station in. VEREENIGDE STATEN. De teruggevonden onderzeeër. Omtrent de vermiste en teruggevonden Onderzeeër S 3 wordt nog draadloos uit Washington gemeld, dat de S 3, die gedu rende drie dagen geen verbinding had met de hoofdmacht der vloot en waarnaar ©en onderzoek wend ingesteld, ten slotte by de baai van Guantanamo (Cuba) werd gevon den. -■ - De4eFall River. De snelheid van het vuur. De verwoestingen. Omtrent den geweldigen brand die te Fall River heeft gewoed en een groot gedeelte der stad in de asch heeft gelegd, verneemt de „Times” nog uit New York dat de brand om zeven uur Vrijdagavond uitbrak in de zakenwijk van Fail River, n.l. in een van de vier fabrieken van de Pocasett Manufactu ring Company, die op het oogenblik wordt afgebroken. De buitengewone snelheid, waarmede het vuur zich verspreidde, zoodat het spoedig vyf huizenblokken had aange tast, was te wijten aan het feit dat de vloeren der verlaten fabriek met olie door drenkt waren. De brand werd door twee politie-agenten ontdekt, die alarm maakten, toen echter de vlammen reeds te fel om zich heen hadden gegrépen. Binnen enkele minuten waren alle vier de fabrieken der onderneming een vlammenzee. De vlammen sloegen over op een hotel aan den overkant, welks lot even eens bezegeld was. Van alle kanten snelde de brandweer toe, zeflfs uit Boston en Providence, en de mili tairen werden gemobiliseerd om hulp te ver- leenen. De 'padvinders en het Leger des Heils voorzagen de brandweerlieden van van wat zij van jongsaf aan gewoon was. Het gerinkel der glazen klonk door het open raam en het zachte, volle orgaan van gravin Oberwali en daar- tusschen het vrooli'ak jeugdig gelacn van haatr man en z jn van ontroering en vreugde bevende stem, de stem -an die -olijde Paasehpreek, waarmee hjj riep „Gezegend was het uur, waarop onze jongen u bij ons bracht, lief kind. Veel vreugde hebt gij mij geschon ken, evenals uw vorlodfde vroeger. Niets is in staat mij gelukkiger tema ken, dan de wetenschap, dat ik u aan elkaar kan gevenmijn dankbare leerling en gij, mijn lief kind.” Do donrineesche drukte haar groote, harde vingers tegen h^ör oogen. Toen veegde zij ze aan haar gebloemden boezelaar af. die de japon, wplke zij door de week droeg, bedekte. 'Th daarna zette .zij weer wijn op dk-tafel, ging naair beneden en kwam toen terug ihet d!e boodschap, dat het tijd werd om brood te eten, als de gravin den laateten trein nog wilde halen. Suzanne1 Oberwali nalm den arm, dien dfe dominee halar bood en trok Lou Hörselkaimp aan de hand mèe de kamer binnen. ,,Wat is het stil en mooi bij u, ze’ zij. terwijl men rondom de roride tafel plaats nam. Heel zacht gonsden kleine vliegen (iOUDSCHE COIRAN em No. 515. 35—30, 45—40, 1:5. em No. 516. 27—21, 32—28,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1