KIN Zn. I JON. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 18685 66" Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Talsfonesran rond de aard*. FEUILLETON. I anten re gevillen, 1 Hurhdiii wrika. BERGAMBACHT, BBRKBNWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOBRCAPELLB, Woensdag’8 Februari 1928 NIEUWERKERK, OUDERKERK, 0UDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. »r K defoon No. WH. het CMARLOIS - men lijdt. op, zich met ver en (Wordt vervolgd' Dat e 1 vanaf 31.50 vanaf 1100 reneesmidde- vragen aan i de Medicij- )te Markt 7, Als je uit je humeur bent, probeer dan iets voor een ander te doen en je stem ming zal spoedig verbeterenl ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESbELINK—Van Rosaura (Nadruk verboden) dc be- gcving. ROTTERDAM. Waschmachines -3 en 68 uur iiOlllSIHE COURANT I ili handhaven. Immers, reeds bestaande tarief- mzuren worden hooger gemaakt, nieuwe worden apgeworpen om te dienen als kunst matige hindernissen in het economisch we- reJdvankeer. Het Verdrag van Versailles heeft economisch dit nadeel gehad, dat het Europa 7000 K_M. nieuwe douane-grenzen en in velerlei opzicht even zoovele douane- barrières heeft verschaft. Europa is ver deeld in een groot aantal economische vak- toch wal zult i geur was (trokken, de koeken. Een ^gestroopte eetkamer int. ken, binnen welke ieder trachtte rich een volstrekt economische onafhankelijkheid té verzekeren, en men heeft gezien met welk jammerlijk resultaat. De wetenschap komt thans echter opnieuw bevestigen de aloude waarheid, dat een zoo groot moge lijke economische vrijheid, een zoo ruim mogelijk toegepast vrtfihandelsbeginsel. den besten grondslag vormen voor de materieele welvaart van de gansche wereld! De Fransche ministerraad heeft zich gistermorgen 'beziggehouden met het vraag stuk van de Conventie van Washington, be treffende den achturendag, waarover de socialisten een interpellatie hebben aange- kondigd. De regeering besloot zich te ver zetten tegen elke poging deze conventie te herzien. De beteekenig dezer beslissing is de vol- De Troonrede van Honing George. Frankrijk en de achturendag. Polen en Dantzig.Een motie van wan trouwen tegen de nieuwe Noorsche Regeering. De Koning van Engeland heeft gisteren, we meldden het reeds, de nieuwe zitting van het Parlement geopend, en in zijn rede ge wezen op de industrieele toestand in het land, welke nog steeds een bron van zorg is., De Koning wees er op, dat de lasten, die op de industrie en den landbouw drukken door de plaatselijke belastingen de voort durende aandacht van zjjn ministers heb ben getrokken, en dat zij zich bezig houden met een onderzoek naar de mogelijkheid van verlichting van deze lasten voor de prodü- ceerende gemeenschap en van wijziging van het plaatselü'k bestuur, hetgeen hiermede in verband zal staan. Ten slotte werden voorstellen aangekon- digd ter wijziging van de wet nopens het kiesrecht voor het parlement en de plaatse lijke besturen. Tegen de Noorsche arbeidersregeering is -in het Storting door de links-radicalen een motie van wantrouwen ingediend. In deze motie wordt uiteengezet dat het Storting het betreurt, dat de Regeering in haar verklaring, waarmede zij voor het par lement treedt, uit naam van het volk spreekt zonder het vertrouwen te bezitten- Men verwacht dat deze motie zal worden aangenomen, en dat het lot van de Regee ring hiermede bezegeld ja. Hallo New-Yorkl Hier Amsterdam! Honde.r jaar geleden, op 8 Februari 1828, werd te Nantes geboren Jules Verne, die door zijn boeiende reisromans zich later een zoo grooten naam zou verwerven. Onge twijfeld is een deel van zijn succes te dan ken aan het in zijn tyd bestaande heimwee naar het avontuur. Immers, de aarde was toen nog zooveel grooter en zooveel minder bekend dan thans. Aan dien lust naar avonturen heeft vooral beantwoord het be roemdste werk van Jules Verne: „De reis om de wereld in. tachtig dagen". Toen hij dit werk schreef, was men de aarde aan het veroveren, zooals men thans het luchtruim verovert. Jules Verne was een zéér vooruitziende geest maar hij die.zoo gezellig wist te vertellen van al dje moeilijke wetenschap pen, die in zjjn jaren een wereld van het jaar 2000 schiep en beleefde, zal wel nim mer vermoed hebben, dat de wetenschap in zóó korten tijd de hem nog onbekende draadlooze telefonie zou weten op te voe ren, dat deze reeds haar intrede in het da- gelykach leven heeft kunnen doen. En ook weinigen onzer zullen gedacht hebben, dat reeds op den dag, waarop wij den honderd sten geboortedag van Jules Verne herden ken, een draadlooze telefonische verbinding van Nederland met Indië zou zijn totstand gekomen, en dat het op dien dag motgelijk zou zijn, naar het telefoontoestel in de huis kamer te stappen en heel nuchter te roe pen: „Hall» New-York! Hier Amsterdam, hief...” men vuile zelf zijn woonplaats in! Inderdaad, het is de laatste jaren wel heel snel .gegaan met de vorderingen van de draadlooze wereldverbdnding. De reeds ge sloten overeenkomsten tusschen de Staten maken heit mogelijk, een groot radio-net om de wereld te spannen, met Londen al3 mid delpunt. Het zal binnen afzienbaren tijd mogelijk zijn, zoowel uit Madrid, Rome, Weenen en Stockholm als uit Haparanda, uit de landen waar onze tegenvoeters wo nen met New-York, Chicago of San Fran cisco te telefoneeren. Telefoneeren rondom den evenaar, telefoneeren rond de aarde, draadloos... het zou zelfs een Jules Verne gaan duizelen! De aardbol, nog niet zoo heel lang gele den voor ons nog een in vele opzichten ge sloten boek, is thans de speelbal onzer fan tasie; de afstanden slinken weg en de ruim te op aarde begint benauwende afmetingen aan te nemen. De wetenschap heeft de gren zen der landen weggevaagd maar helaas heeft de mensch dien hoogen vlucht nog niet geheel kunnen meemaken, en meent hy nog steeds kunstmatilge grenzen te kunnen Gisteren is voor het Perm. Hof van In tern. Justitie in den Haag de behandeling aangevangen van het door den Volkenbonds raad om advies aan het Hof onderworpen geschil tusschen de Poolsche Regeering en den Senaat der Vrije Stad Dantziig betref fende een beslissing van den Hoogen Com missaris voor Dantzig omtrent de bevoegd heid der rechtbanken van Dantzig om ken nis te nemen van vorderingen door spoor wegambtenaren van Dantzig, die in dienst van de Poolsche spoorwegadministratie wa ren overgegaan, tegen die administratie in gesteld. Do vertegenwoordiger van Dantzig, prof. Gilbert Gidel, hoogleeraar te Parijs, gaf een toelichting van het standpunt van Dantzig (de Poolsche Regeering heeft de beharti ging harer belangen toevertrouwd aan mr. J. Limburg, lid van den Raad van State). Volgens pleiter was er ^geen enkele reden om de Dantzigsche civiele rechtbanken als onbevoegd te beschouwen in geld-vorderin- (img Komt toch niet klaar, tenminste mei zoo gauw. Ik ben er door ae ziek te heelomaal uitgeraakt. En dan... ik weet niet..... Hij wreei met zijn duim langs zijn km, en klopte zijn mouwen ar, waar op nog wat slof van den korten rit met den trein lag. „Ziet u, dommee, ik geloof, dat het een vergissing van mij was. ,.lloe zoo een vergissing, dat begrijp ik niet, mijn jonge vriend. Gij hebt mij toch het heeie plan toegezonden i *aar was geen enkele aanmerking op te maken duidelijk, uitvoerig, hen goed doordacüt werk hadt ge daar mee opjezet. Gerhard boog het hoofd en fronste bet voorhoofd. „U. begrijpt mij niet, dömlnee. £oo bedoelde ik het met. Het werk dai* is bijzaak. Een ander zal het schrijven en er zeker nog meer van, zeggen en dan ik. Neen, neen ik bedoel - in het beroep heb ik mij. vergist. Het was een dwaling, of misschien slechts een voorwendsel. Ik weet het niet. In elk Igevail ste) ik geen belang meer in dat alles.’’ ..Hoe zoo. hoe dan?’.’ Met open mond staarde dominee Taysen zijn vroegeren teerling aan Hij begreep hem werkelijk niét, trok aan de papieren, verschoof de boe ken. „Maar wat dan. ge geeft de pogin gen toch niet op een geleerde te wor- 77 Zijn ingezonken slapen klopten zicht baar^ hij streek rich met de hand over de oogen. „Is het niet treurig, dat men zijn jeugd in zulke leelijke kamers door brengt Wanneer ik als kind de oogen opsloeg, zag ik het allereerst de krul len en takken van een leelijk behang sel, dan een lompe tafel met alfgesle ten boeken, afgebeten potlood en en beviel t vloeipapier. Daaraan moet ik steeds denken, als ik aan mijn jeugd terug denk. Hij: ging langzaam. zonder ara te kij ken de kamer uit, de trap af, die zacht kraakte, gelijk z« ook vroeger had gedaan. En ook met denzelïd'ei het hnis nog altijd (ioo lucht van sterk gekruide dienstmeisje glipte met mouwen de deur van de Op zijn ouoen dag woonae v erne te 'AmieUB, waar mj üd van. den ge.ue.en- leraad was (hij pleitte in dm uchaum a.njd voor bezuinigingen), ook nog fia- uat net venies van net geaicm Dm m zijn bewegingen zeer oeperKt 'lam Men pleogi zijn rustig, zitienu leven van bedaagden bourgeois nogal eens aan te henen om net contrast met ue fantastische reizen, die hij. beschreef. Maar in zijn jonge jaren heelt de groot© schrijver toch heel wat aige- eekzucht Maag of zwaarten in tslag, roode enz. op elke Rheumatiek, »r, leverstee- ziekten van BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGIë. Een oproep ten gunste van de vrijlating van Dr. Borms. Een zestal Vlaamse he professoren en schrijvers hebben een manifest gepubliceerd ten gunste van volledige stralkwijtsche'- ding aan de veroordeelde Vlaamsche acti visten. Dit manifest is mede onderteekend door tal van personage* in EüröpB en Ame-’ rika. Het verzoek om amnestie voor de in 1919 en 1920 in België veroordeelde Vlaamsche activisten zal dezer dagen aan de Kamer worden overhandigd. DU1TSCHLAND. De moordenaar Hein. Volgens bericht uit Berljjn wordt moordenaar Hein thans zorgvuldig waakt, zijn cel wordt elke twee uur gecon troleerd Hij vertelde aan den rechter- van instructie, die te Coburg het eerste verhoor afnam, dat hij eigenlijk het slachtoffer van zijn eerste misdaad is geworden. Na met tWee medeplichtigen eerst em inbraak in een postkantoor te hebben gepleegd, wist hy geen uitweg meer te vinden; zoo werd hij steeds weer tot nieuwe misdaden gedre ven. Hein is de zoon van gunstig bekend staande ouders. Hij heeft drie jaar lang ge werkt aan een fabriek te Jena; waai- men zeer over hem tevreden was. Hy hield ech ter van een vroolijk leventje en heeft toen, daar hy niet de noodige middelen had, door diefstal gepoogd aan geld te komen. Te Untersiemau heeft Zondag ae begra fenis plaats gehad van den genhnne, die Kracht en dw blij over zijn. „Zoo, zoo. Iwmmee laysen richtte zich op, irok aan zijn zwarte das en zei bijna streng „Wait aan het leven beteekenis geeft is toch wat anders. „Neen, dominee, blij zijn, dat men leeft, diac ts het hoogst bereikbare. Hejltig, hartstocihieUjiK klonk Ger hard s stem zoo had dominee ay- sen ze nog nooit gehoord. „L© traditie van uw huis, Gerhard, wijst u een anderen weg. Gerhamd Oberwall lachte kort en bitter. Uns huis, dominee, is als een ver- sclurompelde boom, welks laatste dun ne tak ik ben. Het was niets uan een onbewuste drang om t geslacht n stand te houden, dat mijn vader en mijn groo. vader uit een vreemd land 1 hierheen haalden, om den bodem te bemesten. Ik ben met allpien een Oberwall, dominee, ik ben ook een nakomeling van de Keys „Generaal Rey was een Pru’sisch o/icier, Gerhard. „Dat was hi:. Maar de breeders v'n zijn vrouw waren revolutionairen hebben de brandstapels van 'ancv doen ontbranden. Men behoeft slechts ijverig de familiekroniek te bestude ren. beste dtominee. om zich zelf te leeren kennen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beeorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bysiag op den prjjs. Liefdadigheids-adveiientiën de helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0-50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. velleden week door Hein werd djodgescho- ten. Een groot aantal inwoners van plaatsje woonde de plechtigheid b(j. ENGELAND. De uitvaart van lord Haig. Gisteren heeft eindelyk het laatste deel plaats gehad van de lange ceremonie, voor het stoffelyk overschot van maarschalk Haig in zyn laatste rustplaats is neerge daald. In plaats van de grootste oorlogs mannen, die als slippendragers fungeerden by den tocht naar de Westminster abdy, liepen nu de bedienden van den overledene naast de baar op den weg naar de Dry- burgh abdy, de butler, de tuinlieden, stal personeel. Slechts weinige uniformen waren te bemerken tusschen de duizenden van de landelijke bevolking, die waren toege- stroomd uit den omtrek. Eenvoud was het einde voor dezen nationaien held. FRANKRIJK. Een koffie venter. Als millionair gestorven. Te Pvijs overleed een dezer da.jen Michel Cahen, die het van venter tot millionair heeft gebracht. Veertig jaar geleden ver kocht hy koffie van huis tot huis, 's nachts brandde hj, ce boenen voor den volgenden dag in een klein huisje in het distr.ct Je petat Montrouge”. Hy bracht zyn nering groot door een premie te zetten op elk pond koffie dat hy bezat en na een paar jaar was zijn omzet enorm. Cahen was jaren lang president van een groote koffietrust, die duizend lastauto’s bezat. Hjj stierf als millionair. hil«-TWfe hi zijfr in aar uit Amiems wordt gemelu, zal aldaar ter ge.egeineiu vau uet ceuw- tee»i, van uen geixmrteiaag van üu.ea Verne uoor ue „oocrete ifluusinel.e cl Armens eien heruen- in^spiecn ng- ueid gehouden women. Morbea o re- bruan zuilen Maurice Gauet ^secreta ris van de Acaoem»© van Auucnsj eu rU'itippe Soupuuii vleuer«Kuna^e> voor aracuteu houden over net leven ue werden van Jules Verne.uonuerdag y hebruari a.s. zal genoemde vereen,- gmg de geiieele turn vertoouen van MadJiias Sandonf, wehee bet weir« vap. Jutee Verne in beeld brengt- gen door spoorwegambtenaren tegen de spoorwegadministratie ingesteld, ook al spruiten deze uit administratieve regelin gen voort De agent der Poolsche Regeering, Staats raad mr. J. Limburg, betoogde o. m. dat Polen zich nooit heeft willen onttrekken aan zyn internationale verplichtingen, uit de overeenkomst voortvloeiend. Het heeft de wet van 9 October 1923 uitgevaardigd, waarin speciale bepalingen voorkomen in het belang van deze Dantzigsche ambtena ren, in verband met het valuta-verschiL Pleiter stelde uitvoerig de onhoudibaar- heid in het licht van het stelsel, volgens hetwelk de Overeenkomst van 1921 den rechtstoestand der ambtenaren zou regelen Zij was rood blond en nad bolle, roo de wangen. Dat was een eigenaardig heid!, die die dienstboden in de paslo. rie van dominee Taysen altijd geken merkt had En zaj heetten allien Mar tha, of Anna, ot Augusta, alsof er geen andere namen op de wereld *a- renj Gerhard kj©pie op de studeerkamer van den ouden hee»r aan en voelde daarbij dezelfde schuwe onzekerheid, die hij oök als gymnasiast gevoeld had, wanneer hij bij den dominee moest komen En even als destijds veranderde ook nu het onbehaaglijke gevoel van schuwheid in een vredige innerlijk© rust „Mijn lieve Gerhardt” De oude man drukte hem de beide banken en wees op een boek, dat hij naast zich had liggen boven op een berg oude folianten en wetenschappe lijke tijdschriften. „Heel, mooi, mijn jong© vriend, zeer nauwgezet. Ik heb u trouwens al ge schreven over uw proefschrift. Het heel t mii] met trots vdrvuld. En hoe staait het met het nieuwe werk de grammiaitikaie vormen van het Proven- caalsche dialect? Ik moet u, mijn jon ge vriend, nog op een brochure op merkzaam maken, dlie in Evignon ver schenen iS heet wacht eens Hij doorzocht völ ijver zijn ladle. Gerhard Oberwall legde zijn hanri op zijn arm. „Doe geen moeite, döminee. naf de straat in 00.—, 125—, om op de kelt en vertrouwd^ plichting. gende: Engeland wil de conventie niet aan vaarden, tenzy daarin veranderingen wor den gebracht, dlie ze minder onaannemelijk maken voor de Engelsche industrie. Nu wordt de achturendag in Frankryk geregeld door de wet van 1919, die Clemenceau ter stond na den oorlog heeft doen aannemen om aan de socialistische eischen in deze rklhting tegemoet te komen. Deze wet is berekend op de Fransche industrie en zeer soepel in haar bepalingen, doordat de mo gelijkheid is opengelaten op gemeenschap pelijk verzoek der werkgever^ en werkne mers van het verbod om langer te werken af te wijken. Weigert Engeland de conventie van Was hington te aanvaarden, dan vervalt ook de Fransche ratificatie, die slechts voorwaar- delyk was en blijft de Fransche wet gelden. Daarom gevoelt de Fransche regeering niets voor een wijziging der conventie, die wel licht Engeland naar den zin zou zyn er. daardoor zou leiden tot een algemeene ra tificatie der conventie, daarboven zjj de specifiek Fransche wet prefereert. Tegen de socialistische aanvallen staat zjj niette min sterk, omdat de achturendag in Frank rijk blijft gelden. op, sloeg zich tegen dé borst en naai- krachtig bloed de diep adem. J „Leven wil ik, dominee, eindelijk eens leven De oude man werd heel stil, en zijn sneeuwwit haar viel terug tegen den versleten leuning van zijn grijsleeren leunstoel. ..Wat bedoelt dlan met leven?’’ Gerhard Oberwall eloeg rijn vingers om den knop van het raam en leunde tegen de warme, door dei zon ver warmde ruit ..Leven, dominee, dat wil zeggen zflch voelen, zijn bloed voelen, zijn ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad' per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad f 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. De toezegging van den Koning dat de ministens een onderzoek zullen instellen naar de mogelijkheid van verlichting der zware plaatsellyke belastingen voor de in dustrie wordt in Londen zeey goed opgeno men. Er wordt van een verlaging meer ver wacht, dan van een verlaging der inkom stenbelasting. Het onderzoek, zoo zegt men, wordt verricht door een com missie uit het kabinet met den kan selier van de schatkist alg permanent, leider en moet reeds eenige weken geleden zjjn begonnen. In de troonrede worden de wetsontwerpen op de fabrieken, de hervor ming van het hoogerhuis en de D.O.R.A. niet genoemd, en evenmin wordt er gespro ken over bezuinigingsmaatregelen. Dit laat ste vooral heeft dé conservatieve groep, die byzpnder sterk op bezuiniging aandringt, er toe gebracht om onmiddeUijk een verga dering te beleggen om te overleggen, wat zy kunnen doen om druk op de regeering uit te oefenen. uen Het g.ng hem aan het hart. Veel meer dan net geval geweest was, toen rijn zoon den miiitafiren <n<w. verliet, r en beroep komen opgeven en ver- wizseien tegen wat anders. Mien Kon benen officier, koopman, ja zelfs do minee zijn en morgen met. Maar dich ter, geteerde, dalt werd men niet. Dat was men. Dat was als de eigen huid. Men kon ze verzorgen of verwaarioo- zen, maar zich er van ontdoen, dat kon men niet. Ze kwam met iemand in de wereld en ze legde iemand in het graf. „Ja maar dait is schrikkelijk hoe kunt u ge dlan doen Gerhard Oberwall keek het raam uit. De zon teekende sdhittejrende Krm gen op rijn beid» handen, die voor hem op zijn knieën lagen. Hij sprong 0

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1