I »-<a I fl I P' 11 rs [EN I brieven ontvangen g erbruikers. en blaas ft I 99% 1 I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MO^CAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Vrijdag 10 Februari 1928 68" Jaargang No. 18687 500P Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen skbank zonnkwkkl.dk. FEUILLETON^ r.i a i Tabletten ir genezen. geen schadelijke f suivere medicinale g rol Ie Ingrediënten, j st vooraanstaande tlijke werking van jj t met de gastrische ~- teen opgewekt en f- roeien neem een ol B :lt U frisch en op- helpen U bt bel HOORWEG. BL'ITENLANDSCH NIEUWS. 8 H (Wordt vervolgd). 3 lil ALLES ETEH 1928 - IMERS in De voarloopige agenda der 49ste Raads zitting, die den 5en Maart onder presidium van Urutia (Columbia) aanvangt, is aan de Hermanius prof. dr. M 100.- Kom.il van OLGA WOHLBKÜCK. Met autorisatie vertaald door Mtvr. I. P. WESSEUNK—Van Kosaum (Nadruk verbedau) -I LA NEGR1 257 80 e.a. I door ons sn gebracht WBURG iRENDE n. Wanneer ge iets goeds eerst hebt vol bracht, Dan aan iets beters weer gedacht. In de Fransche Kamer zjjn gisteren de - debatten ever ’s Rijks financiën beëindigd, met een motie van vertrouwen in de Re giering. Havas meldt, dat in deze motie van ver trouwen wordt gezegd, dat de Kamer, over tuigd van de noodzakelijkheid de politiek van monetaire zuivering en financieel her stel zonder weifeling voort te zetten; over wegend dat het de overheerschende plicht is het budgetair evenwicht te handhaven en de openbare schulden te amortiseer en, haar vertrouwen in de regeering uitspreekt. nu moest hij hier' zitten als een vogel verschrikker als een figurant De va ler. Otf' wat moois Hörselkaimp ja dat was iemand Maar de vader? Èen heer m trok, die na den dominee de bruid het eerst mocht gelukwen- schen. leien uit planten en gij lijdt, man- xm een uitvoerige jp te zenden aan de medicijnen, bij AM, die U alle landeling, met de iaad sleden toegezonclen. De voornaamste der 25 punten zijn het verzoek der Kleine Entente om een onderzoek, krachtens het investigatie-recht van den. Volkenbond, naay het Oostenrijksch-Hqpgaarsche grens-inci- dent op 1 Januari 1JÊ8, en de in December uitgestelde Roemeensch-Hongaarsche quaes- tie inzake de gemengde arbitrale reehr- bank voor igeschilleu met de Hongaarsche optanten. De Raad zal vervolgens kennis nemen van de rapporten van prof. Van Hamel, den hoogen commissaris vordering der vriend delingen tusschen P< fende de ankering van dat de rechten, waarom thans de strijd gaat, Voor ’a lands financiën van het grootste ge wicht zijn, en dat aan den anderen kant ook in politiek opzicht de regeering zich tot geen verdergaande concessies kan lee- nen, daar anders te vreezen is dat de Ka mera andermaal zullen weigeren het econo mische verdrag te ratificeeren. Juist aan die .rechten, waartegen het Belgische parle ment het meest gekant is, houdt Frankrijk het hardnekkigst vast. Op dit oogenblik heerscht in Brussel noch optimisme, noch pessimisme, terwijl som mige bladen er 'hun lezers otp wijzen dat de vermoeidheid ibij het voeren der onderhan- delingen niet veel' hoop op en gunstige op lossing geeft, zoodat men ietwat gelaten af wacht wat nu te Parijs van de zaak zal terecht komen. Dreigende regeeringeorieie in Duitsohland. Het financieel debat in de Fransche Kamer. Zes nieuwe duikbooten. De a.s. zitting van den Volkenbond. In alle politieke en parlementaire krin gen in Berlijn is gistenen druk gediscus sieerd over de mogelijkheden in de négee- ringscoalitie. De bladen van links rékenen niet meer met de mogelijkheid van een min nelijke schikking tusschen centrum en Duit- sche volkspartij. De fractievemgadening van het centrum djp in den voormiddag zou plaats hebben is tot heden uitgesteld, daarentegen is het fractiebestuur andermaal bijeengekomen en heeft met volkomen instemming van de mi nisters Brauns en Kohier die aan dé verga dering deelnamen, besloten aan de fractie voor te stellen zich uit de coalitie terug te trekken als er bij de interfractioneele be sprekingen geen compromis inzake de schoolwet tot stand komt. Er valt niet aan te twijfelen dat de centrumfractie zich met dit besluit van haar bestuur «al vereenigen en daar zoo goed als zeker is dat de inter- fractioneele besprekingen over de schoolwet ook vandaag weder een negatief resultaat zulten opleveren, moet men rekening hou den met de mogelijkheid dat de sedert we ken dreigende coalitiecrisis dus vandaag uitbreekt. Indien het centrum zich inder daad uit de coalitie tefugtrekt en haar drie ministers hun portefeuille neerleggen zu1- len waarschijnlijk ook de andere kabinets leden demissioneeren. Men verwacht echter dat de rijkspresident het kabinet zal ver zoeken voortoopig alg „cabinet d’affaires” voor behandeling der begroeting aan te blyVen. De economische onderhandelingen tus schen België en Frankrijk schijnen niet erg vlot te verloopen. Reeds werd medegedeeld dat de onder handelingen' te Parjjs zullen worden voort gezet, en dit heeft het vertrouwen in den goeden afloop vooralsnog niet hersteld. Men weet nu vrywel met groote zekerheid dat de besprekingen geen stap nader tot een oplossing hebben geleid. Wel gaf de Belgische regeering enkele punten toe, doch de Fransche delegatie kon «ich nog niet te vreden verklaren en verkoos eers te Parijs zelf overleg te plegen. Van Belgische zijde wordt er op gewezen een aantal kleine gebouwen vernield. Daar bij zjjn 6 personen, waaronder 3 kinderen, omgekomen. Van de kust komen berichten over een aantal scheepsrampen. FRANKRIJK. Ernstige trambotsing. Vele dooden en gewonden. Een aantal wagens van de tramlijn Nord et Lorraine, die tos waren geraakt, kwamen tusschen Terville en Daspich in botsing met tramwagens, die van Hayange kwamen. Er zyn 12 menschen gedood en 34 ge wond. witz zijh ouojan vriend m en mj streeK melancholiek over zijn witten Knevel. zijn marnes wareta in midioaa. Het buweUjk van Geinard* rneu de vjeipe iiörseiKainp mede aanzieiji dat K^n men met van haar verlangen, hm ais zij zouaen zien, wart een robuste Kerel ue jongen was gewordenJammer van het geslacht, dacht de goede RoecK witz en zuchtte. Want de Kleine Hör se'.kamp een heel aardig poppetje, maar als stammoeder neen Giraal Andre Oberwall had ongeveer dezelfde gedachten. Deze geheeie brui loft maakte op hem meer den indruk van een lijkdienst. Zijn heele geslacht begroef hij op dezen dag. Onder het verwisselen der ringen klemidie h.j zijn lippen vast op elkaar. Hörselkanp beet zich op zijn boven lip. Hij had plotseling weer wat tegen Gerhard Oberwall. Iet», dnlt hij zich niert kon verklaren. Dat gebaar, aisol het de natuur lijkste zaait ter wereld wad, waarmede hfij Lou’s handi greep, ergerde hem En dat men bij de ge heeie geschiedenis gladweg over hem heen liep. Hl\ zou honderd maal neen hebben kunnen zeggen, men zou toch niet naar hem hebben geluisterd1. Maar Wait was er van den vader als nooid Van het geiziii overgebleven# Waar was het vaderhuis zelt gebleven? Een heer in rok, wien Lou de hand kuste, een beer m ro1;, wien Lou beide armen om dien hals lègdle eaj „Papa, lieve papa”, toefluisterde. Uit de ander kamer klonk een zacht geween. Daar was de oude Seraph1'1 heel stil binnen gegaan in baar beste ijeeren. H°el stil en bescheiden, uj, die zoo vaak vader en moeder had moeten vervangen. In de dienstboden kamer mocht zij van den zoeten wijn drinken en -van den koek eten, die daar voor de dienstboden was neer gezet. Maar de heer in rok zat tegen over het bruidspaar aan de taf©., e» moest zich stilhouden, toen de domi nee van de vaderhj e liefde sprak Hij had rijn meisje zelte geen huwe lijksgeschenk kunnen geven. Al» een arme schooier stond hij daar, met zijn groeten naam, dien men liefst niet noemde in de trotsche, aanz enlijke huizen, waar de beroemdheid, hoe groot ook, nooit de onberispelijkheid kon vervangen Roeckwitz. die zich bij zulke gele genheden altiju een beetje als cere moniemeester voelde, nam de binnen komende telegrammen ins ontvangst, las ze overluid en pathetisch voor. tiOUMHE COURANT. ADVEBTBNTIEPRUS: Uit Gouda an omstreken (beboerende tot den beeorfkring) 1—6 regels I 1.S0, elke regel meer 0.26. Ven bulten Gouda en den beiorgkring: 1—6 regels 1.66, elke regel meer 0.30. Adrertentiön in bet Zaterdsgnummer 20 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs- IAGEZONDEH MEDEDEEL1NGEN: 1—4 re<els 2.05, elke regel meer 0-M. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeUngen bjj contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aam het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. 3 Dantzig, over de thappelijke onderhan- m en Dantzig betref- Poohéhe oorlogs schepen en het overladen van Poolsche mu nitie te Dantzig, alsmede van het advies het Perm. Hof van Int. Justitie inzake de jurisdictie der Dantziger gerechtshoven Jhr. Beelaerts van Blokland zal rapportee- ren over de twaalfde zitting der mandaten commissie. Voorts ztfn nog te noemen de rapporten der financieels commissie over do stabilisatieleeningen in Portugal en Bu1- garije. In»minuten. In SM 10minuien. n «Hot 15 minuten- 010 tot 13 minuten I in24uren. :hrijvlngovei ringen, huid- i che Handel- en 1 „YEA»T-VlTe” I Haa». BELGlë. Dr. Borms. De Schalde 'heeft in zijn nummer van 8 Febr. groote -plaats ingenumd aan de herdenking van het feit dat dr. Borms negen jaar gevangen zit. In het hooidartiked van Herman Vos, met het opschrift: Een wereldsucces voor de amnestie-gedachte”, wordt op het verheu gende gewezen dat een verzoekschrift oir amnestie, onderteekdoor ruim twee honderd personen aarf*bet parlement is overhandigd. ,^Wat ons bovenal verblijdt,” schrijft Vos, ,ps de lange Ijjst van Noord-Nederlandiers die, gedreven door een edel gevoelen van menschlievendheid, het voor de Vlaamsche stambroeders opnemen. Wij weten niet hoe de Belgische Regee- rinig in deze internationale actie zal reagee- ren. Maar het moet haar duidelijk zijn van nu af, dat een langer uitbljjven van de amnestie haar zedelyk en politiek prestige nfet zal verhoogen. Van onze zijde kunnen wjj haar alleen de zekerheid geven, dat zoolang aan den eisch van algemeene en .on voorwaardelijke amnestie niet is voldaan, nationaal en in ternationaal, onze actie <zal worden voort gezet. t Voor de vrijheid van <1® Vlaamsche ge- kerkerden en voor den terugkeer van de Vlaamsche bannelingen!” Van hen dlie op het adres toekenden noe men wjj van de buitenlander?: prof. dr. ir. Arn. Blaha (Czecho-Slowakjje), prof. dr. Ter Weis, Denemarken, prof. Ernest Barker, Hamilton Fyfe, xJohn. Galsworth prof. Laski, miss Eileen Power, H. G. Wells (En geland); Georges Duhamel, Romain Rolland, Rauchsirasöe niet zoo sloclil iuiG~uib gezien ajö nu, nu imen Haar met aller iei betoon van üeiue bijna verstiKie. i>e oiamee aten bij ae oude gravin. Görhiarü meestal buitenshuis. Hij was he©i wait tijd Kwijt de hem voou*- gesotireven koudwaïerbeiiaiHieiing. i/aarna ging hij naar ue schermzaai. Lictuumelijke beweging deed hem on eindig veel goed. Daarop nad mj al tijd een honger als een wou en Kon hüj een s.evig ontoijt nemen m een tier groote noteis. Dan nam mj een auto, reed naar Vïann&ee en roeide daar een paar uur. Hij moest haast een overwinning op zioh zelf oethaien om naar nuis te gaan. Soms teleiojieerde bij ook at en gat Lou, die hij aan het toestel liet komen, duizend' teedere naampjes. „Niet waar, je bent niet boos, als ik met kom Ik heb thutë ook niets aan je. Ik kan het niet aanzien, dal zij je zoo kwellen. Zij glinnaciiie ver moeid. Volkomen was zij er zich van bewust. Zij telde de uren^ die baar nog van den trouwdag scheidden. Hap lag al dit jagen en haasten als een booee droom achter haar. Dan begon het leven dat wondeirvolle, stille, mooie leven. En nu sprak dominee Taysen on<'e het geflikker van de onfeilbare elec- trisohe kaarsen de woorden, die hen aan elkaar gaf voor altijd. „Wat is de jongen na rijn riekte opgeknapt, fluisterde de heer Roock- DUITSCHLAND. De zaak-Bergmann. „Geen sprake van bedrog”... Te Berlijn ja het verhoor begonnen van den voomaamsten bek.aa^gde in het (eerste) bank-van-leeningschandaal, den pandhuis houder Paul Bergmann. Hij ontkent ten stelligste alle schuld! Om bizonderheden heeft M zich niet kunnen bekommeren, hij leefde in zeker opzicht „in hooge regionen” en de wolken, welke zich boven zijn hoofd samenpakten, heeft hij dan ook niet be speurd. Van deelneming aan een of andere hem „naturlijk pro. Victor Basch (Frankrijk); Johannes Steyn Zuid*Afrika) Otto Nordenskjold, dr. Naima-Sahlborn (Zweden); dr. Adolf Keller, B. de Ligt, dr Ernst Zahn (Zwitserland); prof. Paul H. Douglas (Vereemgde Staten van Amerikak Op de Ljjst van Nederlanders, die de meeste namen telt, zien we o.a. staan: dr. H. P. Berlage, dr. M. van Blankenstein, da-. P. C. Boutens, jhr. dr. A. K. C. de Braun, prof. dr. Gerard Brom, prof. R. Casimir, prof. dr. H. T. Colenbrander, prof. dr. J. A. Cramer, dr. Frederik van Eeden, prof, dr, J. A. Eigeman, G. Gossaert, Z.Exc. dr. A. van Gijn, prof. Heering, prof. dr. G. Heijmans, mej. dr. Aletta Jacobs, dr. N. G. Japikse, prof. dg. J. C. Naber, prof. dr. B. J. H. Oviink, Is. Querido, dr. P. H. Ritter, Herman Robbers, prof. Roels, prof. jhr. dr. B. C. de Savornin Lohman, prof. dr. A. A. van Schel ven, prof. dr. J. Schrijnen, prof. dr. D. Si mons, prof. dr. C. J. Snoeck Hurgronje, prof. dr. C. W. Ster Busmann, jhr. dr. N. van Suchtelen, Jan Toorop, prof, dr. A. Ver- weij), Z.Exc. dr. J. Th. de Visser, Albert Vogel, prof, dr. C. P. N. de Vooys. Koning Amanoellah. Zyn bezoek fe Brussel. De Koning van Afghanistan heeft giste nen met koning Albert het vliegveld van Evere bezichtigd. Een dertigtal vliegtuigen hebben deelgenomen aan oefeningen van allerlei aard. Daarna bezochten de Afghaansche vor sten met hun gevolg het Brusselsche stad huis. Koning Albert, koningin Elisabeth en al de prinsen en prinsessen uit het konings huis woonden de receptie bij^ waarna in de trouwzaal van het stadhuis eea dejeuner plaatg had. Des avonds heeft in het departement van Buitenlandsche Zaken een galamaaltyu plaats gehad, waarop o.a. de leden van het corps diplomatique, die aan den Koning voorgesteld zijn, uitgenoodigd zijn. Heden bezoeken de Afghaansche vorsten Antwerpen, waarna zij nog enkele dagen incognito in België zullen vertoeven. NOORWEGEN. Aardverschuivingen en storm. Gisteren heeft o>P 26 my! afstand van Bergen een ernstige aardverschuiving plaats gehad, die de spoorwegverbinding Oslo Bergen verbrak. In den loop van den nacht en heden is de toestand verergerd. Er zyn nog meer aardstortingen voorgekomen, die een aantal spoorbruggen ten deele vernie1- den. In het hoogland zyn groote massa's sneeuw gevallen. De directeur van de staatsspoorwegen verklaarde, dat het het ergste ongeluk is, dat de spoorweg ooit getroffen heeft. Dit alles is gepaard gegaan met nood weer, ook in het Zuidelijk deel van Noorwe gen heeft .het zwaar gestormd. In de ge meente Balestrand werden gisteren door ’n groote aardverschuiving drie woonhuizen en Isbescl uwstoringen, ratte koude, slapc- verzwakking- 79 Dat mooht alleen toegeetaan worden op dien avond voor dien trouwdag. De oudie gravin die de zorg voor Lou s uitzet op rich had genomen ver langde dat alle stollen, elk stukje kant, elk model haar werd getoond. Ja, rij ging zelfs zoover, de kleer- - maiaktetere en voorname naaisters in haar rijtuig te laten afhalen, opdat ook het passen bij tiaar gebeuren kon. Er hing een vree&diijke lucht eu oen ontvettende tuitte in haar aparte- went. Hert passen moest vaak onder broken worden, omdat de oude gra vin onwel werd. Lou zelf stond soms op het punt flaiuw tq vallen. Dan bracht méinère haar beschuit en vuri- gen wijn, ging ’s avond» aan haar bed ritten en legde koud» compressen op naar hoofd', want Lou woonde nu in het huis aan de Kupfergraben. Het groot, dat er gemakkedijk dria opldchterszaak is volgens volstrekt geen sprake”. Het proces-Barmat. De officier van justitie dr. Raasch ver klaarde gisteren in zyn requisitoir in het proces-Barmat, dat de verhoeren hebben aangetoond, dat de vraag, of Julius Barmat bedrieglijke handelingen heeft gepleegd, be vestigend moet worden beantwoord. Indien de Staatsbank had geweten, dat Julius Barmat het geld weder uitkrnde, zou zij - j«ki m .miw hem opgegeven doel (voor belegging in de industrie en voor levensmiddelenzendingen) was voor de bank aanleiding het geld te verstrekken. De levensmiddelenleverantie' door d# Amexima te Hamburg en Amster dam in 1924 waren niet evenredig geweest aan de door de Staatsbank aan Barmat ge leende gelden. Terwyl Barmat als geldschie ter van zjjn cliënten de grootst mogelijke waarborgen eischte, gaf hij zelf stukken in pand, die de daaraan toegeschreven waarde niet bezaten. Hjj betaalde de Staatsbank 18 24 rente maar trok zelf 126 Barmat is gebleken een buitengewoon rijk man te zyn. Zyn deelneming in de Weer- sche Merkurbarik, welke hij als zeer aan zienlijk opgaf, bleek slechts 1/54 gedeelte der leening te bedragen. Een opzienbarend proces. Eert 18-jarig gymnasiast als beklaagde. Te Berlijn is gister het proces begonnen tegen den 18-jarigen gymnasiast Krantz wegene moord op den koksjongen Stephan. Dat Krantz den moord inderdaad heeft ge pleegd schijnt niet vast t£ staan, wel echter, dat hjj met een zijner vrienden zou hebben af gesproken Stephan te vermoorden. De aanklacht is dan ook gebaseerd op de z.g. „Rathenau-paragraaf van het strafwet- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper gesddedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. In het Britsche Lagerhuis heeft de onder minister van buitenlandsche zaken Locker Lampson, in antwoord op vragen van com mandeur Kenkorthy en kolonel Wedgewood, medegedeeld dat de regeering zich op de conferentie van Wa»hington en onlangs te Genève ten gunste van de algeheele af schaffing van duikbooten als oorlogswapen had verklaard. Dit zou dan natuurlijk voor alle landen moeten gelden. Hij wist niet ot te Genève deze quaestie eind Februari nog te berde zal worden gebracht, maar als dit gebeurt, zal de regepring hetzelfde stand punt blijven\nneipën. Intusschen meldt thans de nieuwe Vic- kens-Armstrong Maatschappij te Barrow (Furness), dat zij van de Britsche Admira liteit een bestelling van vier duikbooten van de O-klasse heeft ontvangen. Een vjjfde is toegewazen aan de firma CammeB Ldird te Birkenheadv en een zesde zal worden ge bouwd op de marinewerf te Chattam. Deze duikbooten hebben een waterverplaatsang by totale onderdompeling van 1750 ton en aan de oppervlakte van 1345 ton. Het zyn dp beet bewapende duikbooten van de we reld. Bijzonderheden erover zjjn zorgvuldig geheim gehouden, maar het is bekend dat ze een vier inch-kanon voeren. Het eenige «chip van deze klasse, dat thans klaar is, i® de „Oberon”, die in 1924 op Stapel is ge zet, maar er zijn thans reeds zes booten van de O-klasse in aanbouw, drie bij Vic kers, twee bij Beardmore en een in Chat tam. De zes booten, waarvan heden sprake was, behooren tot het nieuwe bouwplan der marine, waarop 17 duikbooten van dit type zijn aangegeven, die tusschen nu en 1930 op stapel moeten worden gezet Zij zullen hehooren tot de P-klasse, en alle een met I’ beginnenden naam dragen. families iu ondergebraGiit konden wor- uon Suramie Oberwall had er echter op gditaao, dat Lou ia naar Kamer sliep. Lou waagde het niet er iets tegen in te brengen, maar het benauwde haar, nat zij zelfs ’s avonds met eens alleen kon zijn, om tot rich zeil te Komen'. Zoodra riohi zich verroerde, hoorde rij de stem barer schoonmoe der „Waarom slaap je niet, lieveling?” Dan werd er Hcüt gemaakt. „Wat zie je er slecht uit, kindje, Ellendig. Wacht, ik zal je oranjebioe- seiiLdroppels brengen. Neen, neen, lieveling, je moet gehoorzaa zijn- Henk je, dat Gerhard een zenuw ach tige, zieke vrouw kan gebruiken? Dat moet je uit liefde voor hem nemen. Als kind) beeft hij Suzanne' vertelde van haar zoon, toen hij klem was, totdat het ochtend licht door de gordijnen drong. Dan schrok rij „O, God maar nu neb ben wij onzen tijd verpraat slaap, mijn kindje Wacht, ik zal je kussens goed leggen. Om zeven uur stuurde de oude Frar vin een boodschap naar beneden. Waar om de dames nog niet boven kwa men De borduurster was om 8 uur besteld, men had toch nog zooveel te bespreken en ontbijten moest men im mers ook nog. lAMi bemerkte op een dag, dat rij er in die stormachtige dagen van de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1