NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Maandag 13 Februari 1928 66» Jaargang No. 18689 FEUILLETON. RIEK. Dit blad verschijnt dagelijks behative op Zon- en Feestdagen BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. BI a b Oa dreigende regeeringsorisis in Duitsohlend. Polen en Litauen. rechtshof de dag- U Schoi Het zi'r van (Wordt vervolgd). ZONNKWKILDK. Romen van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WEStSELINK—Vaa Howram (Nadruk vorbedenj s zegels werden ver te voorschijn en ex itoffers behooren tot 13,15, 16, 27, 39. 28, 31, 37, 38, 41, Le M. I, 9, 11, 12, 14, 17, en 18. 30/34, 37, 38, 41, Damclub „Gouda", 23, lokaal der club ïn. dat -ing geenszins de bedoeling is te discussieeren over de al of niet-gegrondheid, der Litau- sche verzekeringen, noch ook deze recht te zetten, daar zulk een polemiek niet tot het doel zou leiden, namelijk zoo snel mogelyk tot een accoord tusschen Polen en LAtauen te geraken. Wat de ai de nota ter i ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. eem No. 517. 47—41, 24—19, 44:11, 26 8. eem No. 518. 27—22, 32 23, 4'2—37, 31:27, den v~v ven, wie ATI nnis in hooger he shof te Amsterdam ie zaak bezig hield, mr. Bauduin, zeide et in de omgeving verschijnsel is, dat a in hun maag zit- I stichten of ze in sisdhte vérnietiging itbank en opnieuw oordeeling tot een >n. Mar. te Emmen ff. van justitie te ran alle verspreide telde portretten en raai tegen de over- Saksen is een buitengewoon storm losgebroken, die veel verkeerstoringen aanrichtte. Boo- len ontworteld, schuttingen omge- Wierda te Utrecht, .svervolging of een eling. i portret. itieblad” komt ’de •or-. ier, thans te Brus- itten verspreid van >el. J. Reintjeg te gend onderschrift, overtreding is hier- ‘GAVEN. éigen tijdschrift. ï<r biedt als oij- litlio van mej. J*en liarix tegen Midi. Een tijne, öt uit dit kundig 61 En haar vader leed! moest dub bel lijden, hier in dit huis. Zij boo xioh over hem heen, haar bruidssluier omhulde hem, onttrok helm aan de oogen der anderen. Suzanne Oberwall, die (lOUIMHE COURANT. 522. nlreeï elen schets: ja®t over de tra- 1' aapje. Willem de walviscfcvaiar- met interessante lofjesgelbeugen is van Piet Kra- rijft over Scheeps afbeeldingen van er Ouiwe Japie, i door J. G. de van G. v. Kaem- .rtikdl over bin- wet voorbeelden i eindielijk de het had de vensterluiken gesloten om niet te verblinden in den gelen, heeten gloed. In de schuur, links van het huis, was geurig hooi opgestapeld1, endoor de reten van de maar los,es gevoeg de planken was de donkerblauwe he me1. zichtbaar en drong he glinsteren de zonnegoud verstolen binnen. Men hoorde gegiechel, er ritselde er gens wat. 'Daarna een zacht geeuwen, een plotseling afgebroken gesnork- Er bewoog wat in het hooi, en er steeg een geur uit op als een wolk, die de duisternis van de ruimte met een be hagelijke koe.te vervulde. Iemand zei .,l)e professor.” „Dan wordt bet tijd.'’ Én langzaam stonden jonge dienst maagden op, met verwarde haren en bruinrood© wangen loom rekten zij zich uit. De knechts wikkelden *de banden van hun scluoenen om de bloo- te gespierde kuiten. En daarna trip pelden dte bruine voeten der dienst maagden en sloften dte zwarb schoe nen der knechts over den drempel. De „professor” zat op den rand van de bovenste trede en keek knipoogend in de zón. Zijn grijsbland' haar viel dun en stijl op het bruin lustren buis, dat hij over de grijze grof innen broek en het bonte hemd droeg. Sinds geni ete dagen sinds de jonge meesteres hier haar intrek genomen bad. bond bij een witte das om den lagen kraa^ ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnununer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen by contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ter een nieuwe ge nesteld en op 7 Ja- ar veroordeelde de em wegens het uit- g tot zes maanden 521. Broeiend scheen de zon der Pro vence op het langwerpige huis van twee verdiepingen, broedend lag zij op de menschen, die loom' over het breed© erf slopen. Effgens kakelde een kip, krabbelde zfioh een kuil in he* warme zand en pikte in dien F b- be-lenden zonnevloedl met glazige opgm De witte treden zagen er uit als wa ren zij bedekt met verseb gevallen gletschètraneeuw. Wie voorbij kwam. or het diensHlmteSsijte of knielt was. sloot do oogen en beschutte* de bran dende oogleden met een arm Voor de smalle huisdeur fladderde in den warmen wind een wit netel- doekfech gordijn, waartegen de vliegen sliepen, vet en onbesweeglijk, eniich wiegden als op witte zachte golven. Maar voor de ramen waren de gele luiken gesloten, helpoel evenals het huis, helgeel als het zand, hetgeel als dte aarde aan den voet der zHverach- tige olijfboomen. Het huis sliep alls mtet dichte oogen Suzanne Oberwaül, die eerst mei kloppend hart had gezeten, vouwde hear handen. Zij had zuilfc een vroom, mooi gezicht op dit oogenblik dat dor niineie Taysep door een groote ontroe ring werd aangegrelpen. „Lieve nijnheter Hörselkamp niet wtar als uw vrouw u roept op een dag als deze dan kunt un»et neen zeggen» niet waar u kunt het niet?” „Suzanne. Wat beteekent dat?’ Nienmnd lette op de half verstikte opmerking van graaf Obterwall. Allen veken naar Hörsetëkamp. Hij had. het warm gekregen onder ett rookte hij dikke sigaretten inplaals van zijn zwarte pijp. Hij maakte zijn middagslaapje zoo Kort mogelijk, zat altijd op deze bovenste witte trede, en keek knipoogend in de zon. Dan kwam groo.je. Haar stoi< sloeg tegen de vloertegels en de roode flu- weelen pantoffels plofte®! wer den sieenen vlier. Van verre hoorde hij de ,.oudie meesteres” komen, met let streng Roneansche profiel en de be vende. oude stem. AJtijd stond hij op, als zij kwam, hoog eerbiedig en zei steeds b .Blijf zitten, professor.” En dlan nam zij zuchtend*. teg°nover hem plaats en hun voeten raakten elkaar aan op de uitgeloopen. witte trede Zij legde haar stok naast zich' neder en haalde haar breiwerk onder haar breed alpaca-boezelaar te voor schijn, stak eerst met d*e naald onder haar witte muts, die het opgestóken nog altijd 'onkere haair kroonde, en begon te werken. „Wen is het vamfelag professor. Hij knikte. „Wawn is het mevrouw VidaT’, ver schrikkelijk warm. Zij haalde de schouders op en brom de „Waarom zou t niet, professor, voor oude beenderen kan het niet warm genoeg rijn Zij zag zijn witte das ten glimlachte. ,.Je bent een echte fat geworden.' heerachte. Hij streek meit zijn handen lan«s zijn lijf, alsof hij de zakken van zijn werkkiel zocht, trad van de tafel te rug, stond' wijdbeens, zooals zijn ge woonte was, mlidJden in de zaal, veer krachtig, jong en gebiedend,, met heerscbzuchlige, groote beweg ngen en stralende oogen, die ergens heen ke ken, ver weg over de gezichten peen van deze menschen. vijftien jaar. rtier te Rotterdam, htshoï heeft uit zaak tegen den los werkman te dei relchtbank te 3üd tot tien jaar as moord op den havenbedrijf te Jrdadhile) eenage i, toen deze zien voegde. Jichitbank, dat 20 lad geëischt, was JOIIWMI. erband met het .ter Van het ge in den verdlaohte •ogd' tot vijftien meraai had be- nis a quo ge- dochter. En hij duwde haar van zich af,-heel zacht,n?et warme, bevende handen. Zijn neusvleugels beefden, zijn fijne, vermetel gewelfde lippen trhden. Het leek wel een lach Ingehouden, jong, verlegen en overmoedig. ,,U zult niet neen zeggen, beste mijnheer Hörsöxkamp, drong de volle, weeke stem aan. Suzanne Oberwall hield hem bezw°- rend haar handen voor. En hij greep over de tafel deze handen en drukte zo aan zijn heet© lippen. ,,Ik dfenk er immers niet aan, lieve, mooie vrouw. Allep was maar een misverstand, een dwaze kwestie van temperament. Dat heeft in het geheel nkts met het geval te maken niet waar?” Hörselkamp had volkomen vergeten, waalr hij was. De opwinding van den geteelen avond, fie verschillende wijn- sooiten, et onverwachte telegram van zii'n vrouw, waiairuit hem de verlan gende roep tegenkloniK waarop hi, met toenemende moedeloosheid van dag tot dag had gewicht dat alles bracht hem in een koortsig gejaagde stemming, die hem anders alleen in zijn werkuren beving. Niet hij iets buitten bpnr .sprak en jubelde zooals steeds iets bui ten hem geschapen had zoodat h’j blind* ten doof was voor zijn omgeving, opging in hot gevoed, dat hem be rodere kwesties betreft, die u in sprake worden gébracht, ik hen van oordeel, «oo zegt Zaleski, dat het vóór alles noodzakelyk is, dat u de verwijten pre ciseert, dat ik den zin der navolgende pas sage in de resolutie van den Volkeribonds- raad van 10 December 1927 zou misvatten: ,/De Volkenbondsraad beveelt den beulen regeeringen aan, zoo spoedig mogeliij'k di recte onderhandelingen aan te knoopen ten einde te komen tot het vestigen van zooda nige betrekkingen, die tuisschen de beide regeeringen goede overeenstemming verze keren, waarvan de handhaving van den vrede afhangt”. 'Nu zou volgens uw opvatting de Raad van meening zijn, dat, gezien de meenings- verschillen, die Polen en Litauen scheiden, de 'betrekkingen tusschen de beide landen niet van normalen aard kunnen zijn. Vol gens dezelfde redeneering zou de Raad bjj het opstellen zjjner aanbeveling betrekkin gen van geheel specialen aard op het oog hebben gehad, zonder analogie met de reeds tusschen twee leden van den Volkenbond in vredestijd bestaande betrekkingen. Zooda nige Poolsd^Litausche betrekkinegn zou den d*an ook niet de normale tusschen twee Volkenbondisleden bestaande betrekkingen zijn, doch zij zouden integendeel van abnor- malen aard zijn. Indien zulks inderdaad uw opvatting weergeeft, zie ik mjj verplicht zoo zegt Zaleski verder te verklaren, dat niet slechts de Poolsche regecring een der- geljjke interpretatie der resolutie van den Volkenbondsraad niet kan aanvaarden, doch dat zjj daarin, een ernstig gevaar zou zien voor het welslagen van het zoo geluk kig te Genève begonnen werk der Poolsch- Litauache paiificatie. Ten einde derhalve elk moge!ijk misver stand te vermyden, verzoek ik u my op hel dere en duidelijke wijze te willen inlichten, of de Lütausche regeering zich al dan niet naar letter en geest aan de resoltuie van den Volkenbondsraad van 10 December 1927 houden en of zij bereid is omnaddellijk be sprekingen aan te knoopen, met het doel tusschen Polen en Litaudn betrekkingen van goede nabuurschap te vestigen. BUÏTBNLANDSCH NI1EWS. ENGELAND. Mijnramp in Cumberland, Een inspectiebrigade verongelukt. Een vreeseljjke mijnramp heeft gisteren te Whitehaven in Cumberland plaats gehad. Men vi'eest dat minstens 13 menschenlevens verloren zyn gegaan. Vier maanden geleden kwamen in dezelD de mijn vier man om het leven; sindsdien was z(j gesloten. Gisteren ging een inspec tiebrigade, o.w. twee regeeringsinspecteurs, omlaag ten einde het werk weer open te Een traan drogen, een glimlach te voor- den wazigeji bruidte&luier- schijn roepen, ziedaar twee kostelijke genoegens, die ge uzelf zeer vaak ver schaffen kunt. respondent van de „North-China Daily News”, welke naar te vreezen valt, niet overdreven zijn, moeten te walgelijk worden geacht om^herhaald te worden. Duizenden personen zyn gedood; vrouwen werden ge dwongen toe te zien, ho.e haar kinderen voor haar oogen vermoord werden, alVorens zij zelf ter dood werden gebracht. De lijken blijven liggen in de straten, omdat het ver boden is deze weg te halen, totdat ■zjj door de honden uiteen zyn gereten. De leus der communisten' is, dat het beter is tienduizend onschuldige slachtoffers te maken, dan dat één anti-communist zou ontsnappen, en zij geven volmondig toe, dat het hun bedoeling is, het bevolking»- cijfer met ongeveer een dwde te verminde ren, opdat het overblijvende deel een beter bestaan zal kunnen vinden. RUSLAND. Vierhonderd visschers in levensgevaar. Op pakjjs weggedreven. Uit Moskou wordt gemeld dat <le ijsbre ker „Lenin” zich in alleryl van Leningrad naar de Finsche Golf heeft begeven, 'en einde 400 visschers te redden, die tijdens den storm van de kust van Kroonstad op pakys naar zee zijn gedreven. FRANKRUK. Cofites en Le Brix hebben hun vlucht van Par(js naar de Ver. Staten volbracht. De beide Fransche vliegers Costes en 1 Brix hebben hun vlucht van 25.000 K.l van Parys via Afrika en Zuid-Amerika vol tooid, toen zij gisteren op Long Island land den, waar zy begroet werden door enkele autoriteiten en bekende vliegers, o.w. de Oceaanvlieger Chamberlin. De Fransche n werden per atuo naar New York gebracht, waar hun door de Fransche Kamer van Koophandel een lunch werd aangeboden. Onderweg werden zij hier en daar, waar men hen herkende, hartelyk toegejuicht door groepjes Franschen en Zuid-Ameri- kanen. Aan de lunch verontschuldigden de vlie gers zich voor hun vertraagde aankomst te New York. Zy hadden, zoo zeide Le Brix, den schooljongensweg gekozen; den volgen den keer zouden zy rechtstreeks van Parys naar New York vliegen. Chamberlin bracht hun hulde voor de stiptheid, waarmede zy zich aan het tevoren vastgestelde reisplan gehouden hebben. Morgen zullen de vliegers officieel door de stad New York verwelkomd worden. BELGIS. De koning van Afghanistan. B. T. A. bericht, dat het Afghaansche koninklijk echtpaar met groot leedwezen het besluitt heeft genomen Bel gië te verlaten om redenen, welke geheel onafhankelijk van z(jn wil zyn. Het was zjjn levendigen wensch de reis over eenkomstig het vastgesteld program te vol tooien, doch de koningin was sedert eenige dagen lijdend, terwijl de koning aan het feestmaal, door den Belgischen souvereinên aangericht, aan keelpijn leed. Onder deze onaangename omstandighe den moest het vertrek worden verhaast, en zijn de Koninklijke gasten Zaterdag pgr extratrein uit Brussel vertrokken, uitgeleide gedaan door het Belgisch koninklijk echt paar. Het proces-Krantz. In het proces-Krantz deelde de officier van justitie mede, dat hy den deskundige dr. Piaczek had doen dagvaarden, die Hilde Scheller op verzoek harer ouders had onder zocht, en die inlichtingen zou geven over de persoonlijkheid en de geloofwaardigheid van deze getuige. De verdediger dr. Frey verklaarde, dat hy zich met alle middelen daartegen zou verzetten. De „Polizeiratin” Kicking toch heeft reeds in die scherpste bewoordingen Hilde als onbetrouwbaar 'gekenschetst. Er ontstond een scherpe woordenwisse ling, waarin ook de voorzitter ingreep. Déze verklaarde, dat de deskundige was opgeroe pen en deswege moest worden gehoord. Dr. Frey zeide wegens den hierdoor ontstanen nieuwen toestand de schorsing van het pro ces te zullen, voorstellen. Zou de rechtbank aan het verzoek der verdediging niet vol doen, dan verzocht hy den beiden gerechte- lyken geneeskundigen rapport uit te bren gen omtrent de geloofwaardigheid van Hilde Scheller. Dr. Frey verklaart, dat hij nog 35 nieuwe feiten door nieuwe gelui genverhoo ren wenscht te bewyzen. Na de pauze werd medegedeeld, dat het voorstel om het proces te schorsen van de hand wordt gewezen. Dr.- Piaczek zal, daar hy thans verhinderd ós, eerst na afloop der getuigenverhooren aan het woord kopei Dr. Frey zeide ziph te verwonderen, <1 de officier van justitie geen ophelderii.0 ten gunste van Hilde Scheller gaf, maar deze door de getuigen aan ’t gerecht moesten wor den medegedeeld. Hy zou, indden men hem niet ter wille was, onder toepassing van alle hem ten dienst© staande middelen de ge tuigen zelf doen dagvaarden. Hij verzocht voorzitter dr. Piaczek te laten verk>a- wie hem bij het proces heeft betrokken Wilde Scheller heèft onderzocht. Het dagelyksche pabdhuisschandaaJ. Een aanklacht legen Siegmund Bab. Aan de bank van leening in Éerlyn-Putt- kammer, hoek Friedrichstrasse, en zijn eigenaar Siegmund Bab worden ernstige feiten ten laste gelegd. Bab beloofde den geldgevers voor de hem geleende kapitalen een jaarlyksche rente van 30 tot 50 De geldschieters, die bedrogen werden, hebben een klacht tegen hem ingediend we gens bedrog en meineed. Ernstig auto-ongeluk. Op den straatweg tusschen Euges en Neumied heeft een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. Een auto uit Dusseldorf kwam in volle vaart in botsing met een auto die uit tegenovergestelde richting kwam. De auto uit Dusseldorff werd tegen een licht mast geslingerd en totaal vernield. Een dertienjarig meisje werd omrtiddellyk ge dood, terwijl twee dames ernstig gewond werden. De beide heeren die in de auto zaten bleven ongedeerd. CHINA. Slachtingen onder de bevolking. Uit Shanghai komen verschillende berich ten over de gewelddaden, door de commu nisten gepleegd te Haifoeng en Loefong in het gebied tusschen Canton en Swatau. De bijzonderheden, gemeld door een cor- stellen. Toen benedaivde broken, stroomde g«4 te plodeerde. Alle slaaito de inspectiebrigade. Het Douglas Haig Memorial House. De prins van Wales heeft het eere-voor zitterschap aanvaard van de nationale com missie, die Maandag op het Mansion House te Louden door den lord mayor zal geïnstal leerd worden om een beroep op het land te doen1 voor de stichting van het nationaal huldeblijk ter eere van de maarschalk Haig. Baldwin zal mede tegenwoordig zijn. De commissie heeft in beginsel besloten tot stichting van een tehuis voor oudgedienden, dat den naam zal krijgen van: The Douglas Haig Memorial House. Aangezien in Londen leeds te Chelsea een soortgelijk huis bestaat en Haig Scho; was van geboorte, is het waarschijnlijk dat het te Edinburgh gesticht zal worden. Een heldin gehuldigd. Miss Marjorie Franckeiss, die by de jongste overstrooming van de Theems een vrouw en een kind met levensgevaar uit' een \yoning in Putney (Londen) redde, is dezer dagen gehuldigd. ■De Lord Mayor van Londen bood haar een bedrag van ruim 134 pond aan, dat voor haar met bijdragen van 1, shilling was bij eengebracht, een album met brieven van lofuiting, een oorkonde, een gouden me daille van de ^Health FirstAssociation”, een broche van „eenmoeder” en een exem plaar van Barrie’s „Courage” van een lee- naar van Eton College, SPANJE. Sneeuwval in het Noorden In Noord-Spanje is de laatste week zoo veel sneeuw gevallen, dlat de wolven en be ren uit de Pyreneeën geen voedsel meer in het hooggebergte hebben kunnen vinden en naar de Noord-*Gatalaauache dorpen zijn, komen sehtrren zyn schapen aangevallen en de dorpsbewo ners hebben zich tot burgerwachten veree- nigd, die om beurten ’s-nachts met geladen geweren de ronde doen. DUITSCHLAND. Onweer, stormen, sneeuw. In Beieren. Zaterdagnacht heeft in Beieren een ern stige storm gewefed, die vooral te München uiterst hevig was. Daarna* trad een tempe ratuurdaling in, en wel van omstreeks zeven graden binnen den tyd van een kwartier. De regen veranderde in een sneeuwstorm. In de Allgau woedde een hevige Fön. Sedert 6 uur Zaterdagmorgen sneeuwt het en is het weer plotseling omgeslagen, De storm hfeeft vooral in de hooggelegen gebieden ernstige schade aangencht. In het dal ligt 20, op de hoogten 50 c.M. nieuwe sneeuw. Ook over hevige N.W. schade en men werdt worpen. Te Dresden waaide een 6 M. hooge schoorsteen om, in het Freital Stortte eer. schachttoren in, een electrische geleiding werd vernield. Te Leutersdorf in het Ertsgebergte sloeg de bliksem in een schuur met graan en machines, welke totaal afbrandde. De interventie van den rykspresident die samenviel met de zeer ijverige bemoeiingen van Duitsch-nationalen kant om alsnog een vergelijk tot stand te brengen tusischen de Duitsche Volkspartij en het Centrum inzake de schoolwet, hebben ip zooverre tot een resultaat, geleid dat nog geen beslissing i*s gevallen. Het Centrum zit ondertuasched in een moeilyk parket. Aan den eenen kant ziet het er tegen op tegen de verlangens van het staatshoofd Hindenburg in te gaan, aan den anderen kant verlangt het vast te hou den aan zijn principes en het zal ongetwij feld in verband met de cultuurwaarden, die op het spel staan, niet gedoogen, dat de schoolwet op dén achtergrond wordt ge drongen. In elk geval heeft Hindenburg’s brief en Von Keudel'l’s tusschenkomst reeds tengevolge gehad, dat het centrum ervan heeft afgezien een definitief besluit te ne men. Maar het centrum heeft tevens laten uitkomen, dat al is het tot verdere onder- handelingen bereid, haar geduld’ niet onuit- puttelyk is en dat in ieder geval de beslis sing moet vullen in de week, die thans aan staande is. Het heeft intusschen de aandacht getrok ken dat de leider van de Centrumfnactie de rollen is gaan omdraaien en het verlangen heeft uitgesproken dat de Duitsche Volks partij zich uit de coalitie zou terugtrekken. Zy heeft nameliyk, betoogde von Guerard. verdere samenwerking in de coalitie ónmo gelijk gemaakt. In de regeeringsverklaring die dr. Marx verleden jaar in overeenstem ming met alle vier regeeringspartijen heeft afgelegd, heeft hy het tot stand komen van de schoolwet in bindenden vorm toegezegd. De Duitsch-nationalen, de Beiersche volks partij en het Centrum hebben alles gedaan om deze belofte te vervullen, alleen de Duitsche Volkspartij heeft er zich niet aan gehouden en het zal haar schuÓd zijn, als de schoolwet schipbreuk lydt. Voorts heeft de D. V. P. zich evenmin gehouden aan h->t richtsnoer dat de basis van het regeerings- program vormt en waarin eveneens wordt bepaald dat er een ryksschoolwet tot stand dient te komen. De (Duitsche Volkspartij heeft dus tegen den geest en het program van de coalitie zoo éclatant gezondigd, dat er voor haar geen plaats meter in deze coalitie is. De Duitsche ^Volkspartij heeft zich na tuurlijk van dit requisitoir van het Centrum niets aangetrokken. In de gisteren gehou den fractie-vergadering heeft zy integen deel besloten, ,pn den geest van Hinden burgs brief verder mee te werken aan de taak die de coalitie op zioh heeft genomen”. 'Met belangstelling wacht men in parle mentaire kringen af, wat het Centrum thars zal doen. Zal nu 'besloten worden uit de coalitie te treden, of blijft het nog maar weer eens bij een hernieuwd dreigement? In antwoord op de jongste Litansche nota heeft de Poolsche regeering, in den persöBn van den minister van Buitenlandsche Za ken, Zaleski, thans aan den Ditauschen premier, Woldemaras, een nota doen toeko- meni, waarin o.m. wordt gezegd dat het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1