p EN tl ara II J JOON. ’lanten <KEN ir genezen. geen schadelijke I iuivere.mcdicinale j rolle Ingrediënten, st vooraanstaande a ‘lijke werking van g met de gastrische - teen opgewekt en dagen 1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NKUWERKErA OUDERKERK, OUDEWATER, REÊUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEËN, ZEVENHUIZEN, enz. BB*Jaargang ’Dinsdag 14 FebruariTl928 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen i Tabletten I I (ALLtSETEn FEUILLETON. e ij* d F Mo, 18890 ■U en men lijdt. I He] minister m- mi- 110 tot IS minuten. een (Wordt TflrvdgdH A 0| Het geluk in ons huis wordt best bereid Door orde, vlijt en vriendelijkheid. in 5 minuten. In 0 tot 10 minsten. u 10 tot 15 minuten in 24 uren. udere gevallen, t van mee- eigen had vcieudlen. Kleven ontvangen rbralkers. :he Handel- en „YCAST.Vm” Kaan. Rotterdam «•n, Breukbanden rijeoourant gratie 2670 af >-p voor llijke verd. ZONNEWBELDK. Roman van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESfcJELINK—Van Rowjum (Nadruk verheden) roeten neem een of It U trlscfa enop> tdpen U b|J bet ebeschrijvingover iwstorlngen, huid- atte koude, slapc- venwakking. ie geneesmidde- n te vragen aan •r in de Medicjj- Iroote Markt 7, te spjjsverte- lusteloosheid Dor ’t gebruik En zij had, toen zij het jonge echt paar er voor had gebracht, bij bun komst met even ontroerde stem ge zegd „Dat gij er even gelukkig moogt worden als mijn ouders waren* En zij wierp even1 een kijk op de vier kleine beelden, welke Kasper, de herder, aan. het ondereind van. elke zuil had aangebracht. „Ben je al op, hartje?” Lou zSLt in een eenvoudig, glad, strak sluitend' batisien kleedje aan de groote gesneden tafel, die middien m tiel Vertrek stond, en las. Een van haar Lord Oxford and Asquith. f De liberale! oud-prèiiüer Lord Oxter'’ and Asquith is gislerenjavonü zacht In geslapen. Hij was die laatste dagen lijdende aan een keelaandoening met symptomen van bronrititus. ekte. .Bleekzucht tis Maag .of ist, zwaarten in /uitslag, noode en enz. op elke Rheumatiek, l^ver. leverstee- Alle ziekten van BUITENLANDSCH NIEVWS. DUITSCHLAND. De veem moordenaars begenadigd. De Pruisische regeering heeft de vier veemmoordlenaa/rs Schultz, Klap- proiii, Fuhrtriann en Umhofler, die we gens moord, op‘Ven koopman Wilms ter dood waren veroordeeld, begena digd. Schultz, Klopproth on Furhmann krij Daarna-~giag zij naar beneden naar de kinderen. Zij had hun twee groote, luchtige kamers gëgeven aan- de an dere zijdle van de koele gang, de zo- hierkamers, die op het Noorden lagen, üe waren alleen gemeubeld met het eenvoudige huisraad van de rijke boe ren uit de streek. Alles van hout, met rijk snijwerk, lomp en zwaar, waar de voorouders zoo van hielden; mat ten van stroo op den steenen vloer, met vroolijke, iroodte bloemen en bree dte lange kisten, waarin de kleeren lagen. Zij klopte niet aan. Heel zacht deed zij de deur open in de meen/ing, dat beiden> nog binnen waren irr die slaap kamer met het reusachtig groote bed dat door vier gedlraaide zuilen werd gedragen, het bed van haar ouders, die het oen kwart eeuw hadden ge- i Pillen - 4jt ge binnen e maar een®, dng. Overal ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dageljjks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dageljjks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. hard naast haar moeder, terwijl zij zed naast Lou plaiats nam. Zij fluis terde heel recht en teeder. „Wees niet boos, hartje, maar boe- ■<en bederven het karakter, vooral «n den „om er. Nu moest je niet zooveel lezen, Lou. Liefhebben moet je, lief hebben.’ 'Lou antwoordde niet, een hooge blo» bedekte haar gelaat. Het waren goede menschee die haar omringden en zij wilde hen uiet be leed igen. Lou bo»rg haar boeken weg. De zon brandde eike gedachte uit haar hersenen. n „Geef mij een kus zei Gerhard. Gehoorzaam legdtx zij haar armen om zijn bals, haar lippen daalden op zijn oogleden. ..Zoo niet, je kust als een bloedarm kostschoolmeisje. Hij drukte haar tegen zich aan. zoo stevig, dat haar de adem haast beno men werd. Hij zou haar wel kunnen slaan, omdat zij zoo weinig innigheid1 in haar liefde wist te leggen. En zr voelde gaandeweg wat in zich opko men. dat veel geleek op een verlam mend gevoel van angst. gen levenslang, Umhoter 15 jaar ge vangenisstraf. Het eerste wolBeilkrabbertje. Na eenbouwtijd van 2% jaar is in Stuttgart gisteren het lioofldpostkan- toor, een gebouw dat elf verdiepingen lelt, feestelijk ingewijd:. Het is de eerste wolkenkrabber in Zuid Duitscbland. De algemeene uitsluiting in de metaalindustrie. Door het besluit van het Verbond ven Duitsche MefaaJiiid’ustrieelen tot het afkondigen ven een algemeene uitsluiting, worden in Berlijn alleen ai meer dan 200.000 arbeiders getrof fen. De strjjdmaatregeien strekken zich uil tot alle ijzer- en metaalvdrwerken de fabrieken dier indlustrieën van ma chines, werktuigen, vaat dte electro- techniek enz. Voor Berlijn is de maat regel wan bijzonder© heteekenis, ein dlat het geheele bedrijf der groote on dernemingen, zooflls van die A. E. G„ van het S^emens-concern, van Knorr- Bremse, van Ludwig Löwe, Borsig, Schwartzkopff enz. wordt stilgelegd. ENGELAND. Uitbreiding van de Daily Mail in de provincie. Lord Rothermere deelde gisteren in zijn Daily Mail mede dat hij plannen heelt om in provinciale steden een alantal avondbladen düe> (met zijn onder nemingen in verband zullen staan, op te richten. Hij zal beginnen met ze ie iManobester, Birmingham1, Bristol, Glas gow en Newcastle te Laten verschijnen. „Wij, zullen een kleine verfrissetóng nemen, kom. Hij gleed met de beenen van het bed. greep naar zijnsigaretten-étui en ontweek den blik zijner moeder, blijk baar was hij slecht geluimd en een beetje verlegen. „Waar is Lou?” ,.Zad ik haar roepen?” „Neen, laat mAar, Haat.. Hij stond op, sloeg met de geaaide vuist de houten jaloezieën ombood, wierp de ternauwernood aangestoken sigarette met een wijden boog het raam uit. Met groote bezorgde oogen stond Suzanne Oberwall voor haar zoon. „Is zij onaardig tegen je geweest, lieveling Nu moest hij glimlachen, em het leek hem ónmogelijk een verklalring te «te ven van zijn ontstemming, die zij mis schien andere zou opvatten, dan hij wilde, en waardoor zij die waarheid misschien meer zou benaderen dan hem lietf was. Op het bordes zaten Grootje.'de pro fessor en Lou. Een jong meisje in eenvoudig Ariër kleelilerdlracht pre senteerde sodawater met koffie in hooge glazen op een breed' houten blad en de professor had een klein tonnetje en vischte dlaar met een al ver lepeltje stukjes ij® uit, die hij in de glazen deed. „Zoo. nu zullen wij het ons gezel lig maken, zei mém'cre en duwde Ger- BINNENLAND. Défilé voor de Koningin. Hei 3e half-regument huzaren heeft gistermiddag twaalf uur ter gelegen heid van zijn 114-jamg bestaan op de Waalsdörper vlakte gedefileerd voor de Koningin. De troepen, die tegen elf uur van de cavaleriekazerne waren uitgerukt, stekten zich onder comibando van den Luit.-kolonel E. P. M. Clavaireau ruwt halt twaalf op liet terrein op, met ‘e trompetters op dem rechtervleugel en daarnaast in linie do eskadrons, in afwachting van de- komst der Lands vrouwe. Zij had zich met gevolg m rijtuigen van het Kon. Paleis naar den l’ompstatiionsweg begeven, vap Kva-ar zij te paard' naar het defileerter- rein reed. De Koningin was daarbij vergezeld van vice-admiraal F. Bau,duin, chet van haar Militaire Huis, den dienat- do ndten grootmeester R. F. C. Baron iBentinck. eerste-stahneestor. den ma- (Odr-adljudant van de Koningin jhr. W C Mi. de Jonge van Ellemetet en den OTdemnans-officier der Koningin, den eersten-luit. I. L. D. baron Sirtema van iGrovestins. Bij baiar komst op het terreirt werd de Koningin begroet door overste Clavareau, waarna de inspectie langs het regiment aanvtng. De Koningin was gekleed in grijs groen anmonecoshium I te plechtigheid werd! bijgewoond' door den gep. gen.-majoor der cava- ierie b. d. Van der ‘kolonel Geldterhian en dbor verschei dene dames en verdere genoodigden. Een comité van actie opgericht. Voor net behoud van de Loener- veensche plassen. Het bestuur 'van den Necterlandschen Jeugdbond voor Natuursiuuie heelt met tevergeefs eeai beroep gedaan op medewenung van hen, uiemefden burn stelling wulea nemen tegen de voorgendmen demping der Loenerveen- sene plassen met suxtenvun. Zaterdag werd in een der bovenza len van Terminus in U orechl „Kr4 s- 1 raad! gehouden over die wijze waarop dc plannen van de Mij- tot exploitatie van stadsvuil het beste kunnen wor den bestreden, Met t oog op de ur gentie van dit vraagstuk werd beslo ten een werkconMmiissie te cotnstiueeren welker taak t zal zijd het dreigend gevaar tijdig ai le wentelen. In dit comité, dat voor uitbreiding vatbaar is. namen zitting de hoeren C. llt- mann en Reisiger, hoofdbes tuur sleden van den Ned. Jeugdbond voor Natuur studie, mr. J. den Tex te Amsterdam namens de Ver. tot behoud van Na tuurmonumenten, mr. J. de Waal Ma- GOl INHE (dl li V\T. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 1—5 regels f 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels L55> elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnununer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pry's. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1—4 regels 2.05, elke regel meer f 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen by contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten dAgs vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Nog oono 4e orisis in Duitschland. De nieuwe Noorsche regeering. Men krijgt niet den. indruk, dat de stand punten van de Duitsdhe Volkspartij en van het Centirum, sinds gisteren nader tot el kaar zyn gebracht. Integendeel: de geschil len tusschen de beide coalitiepartijen over de rijksschoolwet hebben zich nog aanmev- kdl'ijk verscherpt en de wederzydsche stijf hoofdigheid1 duurt onverminderd voort. Ovor en weer geven Centrum en Duitsche Volks partij elkaar en' de schuld van, dat men thans, wat de schoolwet betreft, in een doodloopend slop terecht is gekomen. Ver schillende kopstukken der D. V- P. hebben gisteren in ’t gebouw van den Pruisischen landdag vergaderd en uit hetgeen de ver schillende sprekers daar te beide brachten, blijkt ovenluidelijk, dat de Duitsche Volksr partij tegen zal stemmen, wanneer over het wetsontwerp nopens de rykssdiool, zooals het er thans uitziet, een slotstemming plaats mocht vinden. Een andere houding aan t© nemen ifc ónmogelijk, zoo beweert men van de zijde der D. V. P., aangezien aan tal v»n liberale eischen, die gerecht vaardigd zijn, niet tegemoet is gekomen. Ondertusschen zou de D. V. P. van zin<s zijn nog verschillende veranderingen aan de hand te doen met betrekking tot de tweede lezing. Wanneer men met deze wijzigingen geen genoegen neemt, dan, zoo zegt men, moet de bom maar barsten, en één der spre- kers heeft ook laten uitkomen, dat de Duit sche Volkspartij niet ter wille van 't voort duren der tegenwoordige regeerin'gscoaütie of om een kabinetscrisis te voorkomen, haar principes wil opoffreen. Voor concessies is de D. V. P. wel te vinden, maar aan den anderen kant ‘kan 2y haar toegeeflijkheid tegfenover Centrum en Duitech-nationalen niet zoo ver dryven, dat de liberale ge dachte daardoor in ’t gedrang raakt. Tevens verweerde men zich ter vergade ring tegen de beschuldigingen’, van Ccn- trumzyde geuit, als zou de Duitsche Volks partij, in stryd met de richtsnoeren, waar mee alle coalitiepartijen zich vereenigden, toen de huidige regeering het bewind aan vaardde, het tot stand komen der nieuwe rijksschoolwet saboteeren. De beschuldi ging; als ‘zou de D. V. P. de oorzaak zijn van al de tegenwoordige ellende, werd na- dvukkelyk van de hand gewezen en men krjjgt zelfs den jrdlruk, dat de Duitsche Volkspartij zelf niet voor een rijksdagont- bindinig zal terugschrikken, wanneer puntje bij paaltje komt daar h.i. op correcte wijze door de 'D. V. P. ernaar is gestreefd zoo wel Christeljjk-nationale als liberale eischen in de wet verwerkelijkt te krijgen. Toch heeft men wel getracht ondanks dit alles op grond van de bemiddelingsvoorstel len van minister von Keudell tot overeen stemming te komen nopend het ontwe-p- sohoolwet. Deze voorstellen komen hierop neer, dat de landen waarin de simultaanscho'en be staan in oude en nieuwe simultaanschool- ’anden worden verdeeld. Tn de z.g. oude landfap, Hessen, Baden en Nassau zullen de simultaan scholen blijven bestaan. In de andere landen zullen ze na verloop van een overgangstijd, die vermoedelijk drie tot vijf jaar zal duren, worden opgeheven. In beide ring heeft hij zoolwel in dte liberale partij, als in de pehtiek zijn lands nog slechts een ondergeschikte rol ge^ zpeeld. In 1914 kreeg hij het oioirlogskruis; in 1919 het Victoriakruis. Zijn ver- Uiejnsten ziju voorts geteerd doordat de regeering helm in 1925 in den pairs- standi verhief door hem eersten graai van Oxford te maken. RUSLAND. Trotzky te Froense aangekomen. Op weg naar zijn verbanningsoord. Uit Mop' ou wordt genneld) dat Trotz ky in eon speci len wagen te Froen- se, het eindpunt van den spoorweg, is aangetkomen. De verdere reis naar Alma Ata. hot vroegeire Wjernyj, zal per wagen mooion worden adgte.egd. In een oflicieel bericht wordt er op geweaen, dat de èdvolking van Frven- se zich eroveir verbaasde, dat Trotzky en zijn geizan zóo chic reisden. Het gezelschap had niet nninder dan 70 kof fers bij zich en had zich met alle mogelijke luxe omgeven. Zelfs had Trotzky eten jachthond bij zich en ha^ hij eenige jachtcostuums meegenomen. De economische nood. Onrustbarende rapporten komen uit Mioskou van het comuinsseriaat van an- dei, d.d. 15 Januari, waarin wordt ge wag gemaakt van een ernstig gebrek aan handelsiartikelen in Rusland, van de moeilijkheden der voorziening met levensmiddelen en koopwaren, welke aanzienlijk toenemen ten gevolg© van de beperking van dten werktijd De werklooeheid van het proletariaat eu de «lltende1 der Trtdtenklïftwe” rtflfrien buitengewoon toe. Meer dan 1% mil- lioen werklooaen worden door den staat onderhouden en de toestand' dreigt nog erger te worden. VSAEENIGDB STATEN. Hoover candidaat voor het Presidentschap. De minister van koophandel, Hoo ve», heeft olïjcieel bekend gemaakt, dat bij voornemens is, te streven naar de benoeming tot Republikeinsch can- didaat voor het presidentschap der Republiek. Sedert was bekend geworden dat Hoover bereid is Republikeinsch can didaat voor het Presidentschap te zijn, lieeit deze reeds een openlijk© verkla ring atgelegd. Hij zéidie dat mocht hij worden gecandideerd en gekozen hij de beginselen van de Kepubh- keinsche partij trouw zal blijven en zal blijven streven naar de groote po litieke doeleinden van president Coo lidge. Voorts deelde Hoover miede, dat hij voorloopig de portefeuille van. handel zal blijven beheeren. 82 - Waiatrachtig, hij, op <jn zeven en zestigste jaar, hij kreeg nog een kleur En zij had er pret in hem te plagen. Sigaretten zijn ongezond professor. En stinken nog meter dan uw .pijpen. Hij schudde bet hoofd. „Neen mevrouw Vidal dfit zegt u maar zoo.” deeftd- Een luik sloeg tegen den muur, een - raam rinkelde. De oude man kromp ineen en keek op. Suzanne Oberwa‘1, in een blauwe, iritgesneden peignoir, knikte naar beneden. „Zijn dé kinderen êr al? Niet? Wij zullen dadelijk sodawater met koffie drinken. Wie wil, kah er honigkoe ken bij krijgen.” „Ik wil altijd, zei mevrouw Vidal.’ „Maiar.” Suzanne Oberwall lachte, zoodat men haar wondermooie tanden zag, die nog eens zoo wit leken in het door de zon gebrande gelaat. en> nü- Herijert Henry Asquith was 12 Sept. 1852 te Morley in Yorkshire geboren. Na zLjn studie in de rechten vestigde hij zioh in 1876 als advocaat te Lon den en werd tien jaar later als afgp vaardigde) van heit district East Fift lid van het Lagerhuis voo|r de libera le partij, waariii hij al spoedig een leidende positie innam. Van 1892— 95 was hij minister van binnenlandsche zaken in het laatste kabinet van Glad stone en in dat van lord Roselbery en na de verkiezingen van 190Ö werd hij kanselier van de (schatkist onder Camp bell Bannerman en in 1908 diens op volger als eerste minister, welk ambt hij tot 1916 bleef vervullen, toen hij na de bekende geschillen met Lloyd iGieorge aftrad. Van 1914, kort na het begin van den, wereldoorlog, was hij tot zijn aftreden ook minister van oor log geweest. Sedert zijn uittreding uit dé regee- boeken, las zij, die zij van huis nueegenotmen als goede, stille Als werd zij op iets ajibetameilijks beitrapt, zoo snel sloeg zjij het boek toe en stond op. Haar gelaat was sterk vermagerd Het leefc wel ui.tgedro|og<Ü door de warme, droge lucht, en om haar oogen lagen diepe, dionkivre schaduwen. „Waarom slaap je niet?” „Ik was niet moe, mémère. Méïnère schudde het hoofd. Niet moe zijn op detzen tijd niet slapen dat was onnatuurlijk. Daar kon Lou niet bij gedijen daarbij moest zij a<s een magere musch in den winter te gronde gaan. En dan nog wel iczen Wat een onzan. Op de teenen naderde zij de' slaap kamer met het ontzaglijk groote bed' op de vier gedraaid© zuilen 'Dwars, lang nitgestrekt lag Gerhard daar in zijn wit zijden pyama, met bloote 'bteirst eta uitgesteikte armen. Het was, alsof zijn gehetele lichaam de warmte opizoog, alsof zijn ledema ten ontspannen waren gelijk na een bad. En slechts om zijn Wngewelfden mond lag een vreemde, harde, eigen zinnige trek, als had een onvriende lijk woord zich in de hoeken vast<e zet. „Lieveling Zij drukte - zacht een kus op zijr voorhoofd. Hij sloeg rijn oogen op doch glimlachte niet. categorieën van landen zal echter de op richting van particuliere confessiofteeie ‘scholen geoorloofd zyn, die dan subsidie van den staat zullen ontvangen. Over deze voorstellen nu Bullen vandaag de onderhandelingen worden voortgezet, maar men gelooft algemeen dat het Cen trum deze bemiddelingsvoovstellen niet zal aanvaarden, en zal mededeel en, dat de hui dige coalitiereg-eering geen reden van l>e- staan meer heeft. Het Centrum zou 'bereid zyn zoo spoedig mogelijk de rykabeg rooting benevens de aanvullende begjrooting, waar in die maatregelen tot hutpverleening aan den Duitschen landbouw zyn vervat, nog i te handelen en eveneens het wetsontwe-, tot uitkeering van schadevergoding aan hen, die door Liquidatie hunner eigendom men in het buitenland tydens den wereld oorlog zyn getroffen, indien althans ten aanzien hiervan spoedig overeenstemming kan worden bereikt. Na afhandeling der begroeting moet ech ter de onmiddellijke ontbinding van den Rijksdag plaats vinden. Naar verluidt, heeft Kykskanselier Mlarx, die door de leiders der fractie, von Guerand en Stegerwald van de plannen van het Centrum op de hoogte werd gesteld, zich reeds met de te volgen tactiek accoord verkhaardl en toegezxigd, president Hindenburg de ontbinding den 'Ryksdag voor te stellen. Naar de nang van den rijkskanselier zullen ook de ovferige partyen geen bezwaren tegen de ontbinding te berde brengen. 'Dientengevolge zou eind Maart cite ontbin ding van den Rijksdag kunnen wonden ver wacht, terwijl uiterlijk begin Mei de nieu we verkiezingen gehouden zouden worden. Wftlff meldt uit Oslo de samenstelling van de nieuwe Noorsche regeering, die he den benoemd zal worden: Mohwinckel, minister-president nister van buitenilandsche zaken. Has (rector van de landbouwhoogeschooi te Ass) minister van onderwijs. Evjehth (officier van justitie) van justitie. Aarstad Storting-afg-evaardigde) minis ter van landbouw. Mjelrie (bankdirecteur en Storting-afge- vaardigde) minister van arbeid. Vaerland (Storting-af ge vaardigde) nister van sociale aangelegenheden. L«ndi ('burgemeester van Drontheim) nister van financiën. Andersen Rysst (Storting-afgievaardigde) minister van vendetfeging. Optedal (journalist) minister van handel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1