I thode lö NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP? GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 66*Jaargang go. 18692 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen tlverij I IAHCO, FEUILLETON. ZONNKWKKLDK. Het overlijden van Lord Asquith. ll Donderdag 18 Februari 1828 DEZE? heengaan wal zeer diep schokken.” mdheid in stand 'krijgt gy weer, I log sneuvelde. dagen. Uwe gen, ja wellicht iölachtig. kind, familielid tans in de lange de r SUM afknippen! 7? sturen. Alleen eeds aan tien- Bailiol, jong o» ian voordeel uit uw tijd. Zij wy- en wel voor de aderden profes- bekende Neder- een punt van jid vernield hebt sen deel genezen, laam schoon van physische nacht ian die zijn ge- ijke medicijnen, Bniüschie draadlooze zijn iZ^jariige kleinz mond Asquith, de oc 'IJD5, IHRIFTEH. Rojpen van OLGA WOHLBRÜCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESBELINK—Van Kossut. (Nadruk verbaden 1 en aan> 8 heeft daarmede e vooral op haar 'zelf uiteengeala- jg hiervan zou de ^g van dien rijks- be en binnenland- D«n volgenden Zaterdag kwam Ger hard terug, verbrand en met. frreecte snelle bewegingen. (Wordt vervolgd). kte >se ing ring ing de de ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, tien boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. de melodie er vag rentte kamers, geil en met Robert Tayl Weer werden de’ to machtig. Tranen nekten :ht itighedd akte oen pl^egxli l>eze bewening werd niet geloofd omdat men wist dat Leister ongelukkig ge trouwd was en met een ander wilde trou wen. Een diezQr dagen heeft het Oberiandes- gericht te Jena in efen erfenisprocedure, die tusschen Leister en zyn kinderen gevoerd werd, beslist, dat de rechtbank te Eisenach haar vohmis op een geheel onvoldoende be- wyls had gesteund en, dat, gezien het ka rakter van den, veroordeelde zijn vrouw zeer waarschijnlijk niet door hem gedood is. Het proces van Leister zal tilians lierzien '•'•orden. Het einde der coalitie in Duitschland. Een Reuter tetegium brengt thans het overlijden van den Graaf van Oxford and ^Asquith, zooals Asquith na zijn verheffing tot „peer” in Januari 1925 heette. Een der grootste figuren uit de Engelische politieke wereild is heengegaan. Hertbert Henry Asquith werd op 12 Sep tember 1852 te Morley in Yoitkshide als telg uit een politiek en godsdienstig liberale familie geboren, Hy heeft dius den leeftijd van 75 jaar bereikt. Opgeleid in de beroem de Oity of Londbn-school en later in het oljfiollege te Oxford, trok ihy reeds als ^student de aandacht van zijn mede studenten en leeraren. In het jaar 1875 advocaat geworden, ver vulde hy deze verwachtingen en verwierf inncringwi haar Idien in haar JE COURANT bruari 1928. te zenden, de achting myner- van 1908/1909 kenmerkte zich door de in voering van het ouderdeanspiensioen. Hy is steeds een krachtig tegenstander geweest van het vrouweriki,esrec!ht. Onder Asquith's premierschap brak die groote oorlog uit. De conservatieve pers vond zyn oorlogspolitiek niet krachtig ge noeg. Zoo weid hy, begin December 1916, na ruim zeven jaar premier te zyn geweest, tot aftreden gedwongen. Lloyd George kwam in zyn plaats en wend d)e leider dier coaiitie-liberalen terwijl Asquith, toen de linkervleugel der party' na «len oorlog als een zelfstandige partij optrad', aan haar hoofd kwam. Men herinnert zich de strub belingen tusschen beide liberale groepen, welke ten slotte hereenigd werden met hy tot het laatst van 1925 bekleedde, Hy was tot 1918 Lagerhuisliid voor East Fifie gebleven, twee jaar later, in 1920, koos Paisley hem, dodh bij de groote nederlaag der liberalen dn 1924 was ook Asquith zyn 7«étel kwijtgeraakt. Kort daarop, in Januari 1925,was hy tot „peer” verheven onder den titel van graaf van Oxford en Asquith, waardoor hij lid van het Hoogerhuis werd. 84 - Mémère ging op haar teenen «taan «ii rekte haat hals naar hem uit. Zij, die altijd1 angstige was, kende nu geen vrees. Zij lachte en klapte in de ban don en men kon haar den trots, die haar vervulde, aaiwaen. En mémère sloeg haar arm om hau echooiriocbter en kustei haar op de oiet verbrande, bleeko wangen. ..Ziet hij er niet goed uit, hartje? Ik wist het wel hier wordft hij ge zond.” Gp ©en dier Zaterdagen verklaarde Gerhard, dat hij voor acht dagen mee trekken naair de Camargue. je mee. Lou?’ Hij lachte, kuste haar luchtig ml Wende, krullende halajr. >,H«t is maar een grapje. Wat zon daar als dame. Voor mij is fret aetfdo al» een jactkuitetapje. Ik mis hij ziöh al spoedig den roep van een man te *Asquith als officieel leider, een functie die zyn met een nuchter temperament met als J~ eerste grondbeginsel zijn tot een gevleugeld woord geworden „waait and see”, van een cirierstoorbare zakeJijkheid, die van geen uitersten wil weten, een roep, die hem in zyn lange politieke Loopbaan steeds bygebleven is. Sedert 1885 Liberaad vertegenwoordiger van het Schotsch kiesdistrict East Fife, maakte Gladstone hem in zyn laatste minis terie tot minister van binnenlandsche zaken en hy 'behield die functie (18921895) ook nog na het aftreden van Gladstone onder lord Rosebery. Hy maakte, zooals Wiliam Stead eens van hem getuigde, het Home Of fice tot een Office of the Home. Hij ver beterde het lot der loonarbeiders, voerde in fabrieken gezondheidswetten in, stelde een gevangeniscommisaie in, vaardigde special® bepalingen uit en gelastte een milde behan deling voor hen, die voor het eerst een mis- W pleegden, hy trachtte een arbeiders- öngevalilenwet in te voeren, die evenwel op den tegenstand: der iordg strandde, doch wist in 1895 een gematigde ïabriekswet in- tfevorrd te krijgen. Na den val dier liberale party' in 1895 ves tigden vooral tiwee dingen dfe aandacht op de figuur Asquith: zyn standpunt itydens den boerenoorlog, waarbij hy jn tegenstel ling met de meerderheid zijner party de po litiek van Chamberlain en dien oorlog krach tig verdedigde, en zyn campagne voor den vrijhandel. Chamberlain trok in 1903 en 1904 het land rond om propaganda te ma ken voor bescherming, op den voet gevolgd door Asquith met zyn warme pleidooien voor vrijhandel. Toen in 1905 die liberalen onder Campbell Bannerman weer aan het bewind kwamen, wend eht als vanzelfsprekend1 beschouwd dat aan Asquith dfe portefeuille van finan ciën toevertrouwd werd. Zijn, begrootingen kenmerkten zich door groote bijdragen tot amortisatie der staatsschuld. Voorts voerde hij het maken van onderscheid in tusschen inkomens uit arbeid of bedrijf en inkomens uit vjenmogen met het oog op de inkom sten belasting. Zyn laatste begrooting, die GTïïiïdcig wie een eervollen naam draagt en dien hoog weet te houden. Nog gelukkiger, zich zelf een eervollen naam te verwerven. de deur Twee walmende kaarsen droppelden al op de eenvoudige zwaar zilveren kandelaars, die boven op de piano stonden ze verlichtten de klei ne, eenvoudige kamer met het smalle, hooge bed tegen den muur, die geheel behangen was met gekleurde bijbla den van couranten en uitgeknipte aï- beeldiiiigen van beroemde juusici. De professor speelde stijf en hard een kleaie sonate van Haydn, die Lou ook gespeeld had, toen zij een kind was eni piano-onderricht kreeg. Een weemoedige glans kwam in haar oogen Speel, als je blieft, speel,’ zei zij toen hij wilde ophouden. Én hij haalde muziek te voorschijn, zocht ijverig niet, bevendie handen naar kieine, naive modestu,rjes uit lang vervlogen dagen. Hij speelde speelde onzeker, hakkelig en hard, waarbij hij zaöht met bet hoofd wieg de en zijn lippen spitste. Daarnai sloeg hij een wals aan. En heel zacht gleed’ hij o*ver toetsen, terwijl hij angstig naar geopende deur' gluurde en 'met voeten de maat sloeg ..Eén» twee drie één, twee, drie. Onder de gramophoonplaten in de Rauclhstrasse was deze oude wiegelen de wals ook geweest. En Lou had op lichte, schitte rt met Gerhard, wuiiBchen te brengen aan de Jaarbeurs van Weenm, mits de heenreis wordt ^anvaard' tusschen 6 en 14 Maart en de terugreis tusschen 11 en 24 Maart. Goedkoope reiskaartjes worden ver strekt tegen vertoon van het insigne der Jaarbeurs. De scheepvaart in West-Duitochiand. ÜUf'S liet eaiue kvan yen oorlog wordt weer ijverig gewem aan^Me uitoretiuing van ue havens van vvest- Luitbcmiaud. hen groot aantal werseji, die voor 1V14 waren, begonnen, maar bij het iiegm van den str^d moesten worden onderbroken, woruen uians voltopidi. Nieuwe havens worden ge graven. Nieuwe kanalen en stroomeu bevwarpaar gemaakt Aldus krijgt net industriegebied van Rijiiiaud en Wesi- fajen steeds nieuiwe toegangswegen. Tot de steden, diej thans weldra een nieuwe haven zulleti verKrijgen, be hoort ook Duwe^dorp dat reeds twee havens bezit en wel een aan den lin keroever en eert aan den rechtekoevei van den Rijn. Het Gemeenitet^siuur van Lusseldorp beeft thans van dt Induztrieterrain A.G. en van de Knean- Um^ehiag A G. te Reisholz de weirven dezer oeide ondernemingen overgeno men met fret doel er een nieuwe ha ven uit te maken. Reeds thans worden op deze werven gemiddeld 6ÜU.000 ion per jaar opgeslagen en de haven u nog voor uitbreiding vatbaar. Ernstig wordt overigens ook over wogen de Roer verdelr bevaarbaar ie mashen. Men wil in de eerste plaats nabij llerbede een sluis bouwen, voorts /bestaat het plan om voor de yepeyng,-. te StaiulvVéfRe eéh eigen haven te Baaik te graven, alsook een halyen na bij de HenricT stuitte. Ten slotte staal een sluis nabij Winz en een sluis tusschen Dahlhausen en Steele op het programma. W at nu de scheepvaart op den Rijn aangaat, bier hebben de dorlog en de moeilijke tijden, die op het sluiten van dén vrede ‘volgden, ach buitenge woon bemerkbaar gemaakt. De vioot heeft erg geleden en men wil haar thans zooveel reogéüjk tueraieuiweix. Reedt verleden jaar werd het groote stoomschip Vater huid” in dienst van de Rijnscheepvaart gestelds. Dit jaar zal een schip van dezelfde almetjngen en ingdricht met dezelfde weelde als de. ,Vaterland" volgen. Dit schip, d«v den naam van Prinses Juliana” zal dragen, zal onder Nederlandsche vlag varen. De bekende ,,Köln-Düsseldorfer I lampfschif 'alhirtsgeselliscihaft” laat thans op verschillende scheepswerven drie luirer oudste schepen geheel modern i seerun, namelijk de Schill er”, de Elberfeld” en. de „StolzenfelsDt „Elberfetd” zoo worden omge- bouwd, dat zij vrijwel geheel zal lij Het proces-Krantz. Krantz, ue hoogere buirgerschol’er, die te Berlijn— Stiglitz terechtstaat in verband met de goruchtmakende moord isva is gistereai( genpekkundig onder zocht. Naar de Berlrjnsche avondbia den melden, is den geneesheer geble ken dat Krantz aan ernstige lichame lijke en psychische storingen lijdt en dm hij, die zeven maanden in voor- loopige hechtenis heeft doorgebracnt, in het geheel niet bestand was tegen dit vermoeiende proces. Krantz is op medisch advies aar het stedelijk ziekenhuis vervoerd. Of in deze omstandigheden de be handeling van het geding Zaterdae kan worden voortgezet lijkt zeer twij telachtig. Het uitstel van het proces tot Zater dag is geschied op verzoek.van de» nieuwen verdediger. Het verzoek van de deskundigen ofm in verband met oogen op. De oude man liet de roode handen met de gezwollen aderen hl den schoot vallen. ,.lk was vier en twintig jaar, toen ik hier kwam. En elk jaar dacht w het volgend jaar ga je telrug naar I 'uitschland. En nu ben ik acht en zestig.” Lou fluisterde .,Hoe heelt u het uilgeliouden V Kerst had ik geen geld, toen kreeg ik er een liet, en toen bad ik weer geen geld.” Hij glimlachte en staarde voor zich uit. ,,Men houdt hier nooit over en lijdt hier nooit gebrek. De feestdagen ver slinden al het geld, en menschen als wij .verd.enen wefinig bij deze hitte. Al twintig jaar ben ik hier op bet latdgoed. Eerst zijn de meneeben bang voor mij geweest, later zijn zij aan mi] gewoon geraakt Liefgehad neb ben zij mij nooit. Zelfs de meisjes niet. Al schonk ik ze ook nog rooveel doeken en rozenkransenik bleef een vreemdeling voor baar. En zij schaamden zich als tój fnet mij gin gen.” Slapeloos jlag Lou in het groote, breedte bixl dter V idols. 60UDSCHE. UIUI VI. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgfcring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke rqgel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prys. LLefdadirheids-advertentiën de helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeetingen bij contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van Bollede Boekhande laren, Advertentiebureau*: en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. „Wat zou ik moeten spelen met mim stijve vingers Lou zei zacht in het Duiteh „Wat u wilt.” Zijn kamer grensde aen de woonka mer en de piano stond tegen dlpn muur. ,U behoeït die deur alleen maar open te laten, professor, zei Suzanne Obetnwall, terwijl zij de kaarten afnam. ,,Maak toch geen complimenten? riep mevrouw Vidal ongeduldig en schoof dichter naar den herder toe, die bijna zonder ophouden iets bij zich zelf prevelde in een voor Lou volMomein oaivorstaianbalar dialect. In hetzelfde dialect antwoordden bem de twee vrouwen. Plotseling wierp mémère haar flat ten op elkaar, ging aan den anderen kant naast de blinde zitten, steunde hear kin op haar gevouwen handen, zette groote, ernstige oogen op, wierp af en toe tersluiks een blik op Lou, en droogdë met haar zakdoek haar voorhoofd af, waartegen in de avond- zwioelte dte vochtige haren vastgeplaM zaten. Maar Lou voelde een onaangename huivering, het werk vied' uit haar han den en zij stond op. Nu klonken '«uit diö aangrenzende kamer gliwachtige klanken, als van hete! ver en alsof ze moeite hadden door de drukkend zwoele avondlucht te dtemgen. Lou slak haar hoofd door de geopen- In het Hoogerhuis heeft gisteren lx>r<l Salisbury den overledene herdacht. Lord George sloot rich by de hulde aan en noemde Lord Oxford; een eter grootste partementariers van onaen tijd, ^ijn klas sieke welsprekendheid zafl, zoo zei hy, een voorbeeld blyven, zoolang er Engellsch gesproken wordt.” Lord Binkenheads woorden waren: hij was een eerbiedwaardig edelman en een wijs staatsman» Tal van collegia's en politieke tegensban- dlens van den overleden graaf Oxford Asquith hébben een .treffende huirife hem gebracht. Lord Cecal zeide, dat lord Oxford een groot en goed man was. „Door zyn dood is een leemte ontstaan die door niemand, thans in leven, kan worden aangevuild. Nim mer eischte hy voor zichzelf een verdien^ ste op, <üe aan een ander toekwam en zelfs niet steeds de verdienste die hemzelf toe kwam. En zoo gebeurde het somwijlen, in het bijzonder tijdens dlgn oorlog, dat alle verdiensten van zyn beheer aan anderen weiden toegeschreven en alle mislukkingen aan hemzelf. Maar hij klaagde nimmer. Er mogen andere mannen in groote posities zyn die meer bewondlemd zijn maar lik be twijfel of er wel een is geweest, diie -meer bemind was.” T. P. O’Connor, de „vader van het Lager huis” zeide: „Oxford was een der edelste en begaafdste staatslieden uit de gesahte- dienas van ons land”, en Ramsay MacDonald voegde hieraan toe: ,JWj was een groote figuur en dengenen, die zoo lang met hem in 'het Lagerhuis hebben gezeten, moet zijn hier <te schermzaal «n het roeien „Zou'’en wij dan niet liever naar huis terug koeren vroeg Lou aar zelend. Hij keek haar boos aan. f „En waarom Wat ia er hier niet naar jq zin? Het is toch zoo buiten gewoon mooi. Zou je mama zov wil len be-leedligen Draagt zei je niet op 'de hajiden?” Zij zweeg. Z0 zag hemi wegrijden op bet witte, langharige paardzij zag bemj lachen en steeds weer den grijzen breedge- randen stroohoed zwaaien. Mémère, liet haar groote, witte linnen zakdoek in de lucht wapperen. Mevrouw Vidai knikte en zei „Het oog van den meester maakt de kudden vet.” s Avond» moest de Winde herder in die woonkamer komen en de oude vrouw een droom verklaren, dien zij had1 gehad’. Mémère legdie patience en dronk af en toe een slok van haar zoeten huiswijn Lou borduurde aan een mooi kussenovertrek, waarme ‘e zij de kale hardheid! van baar kamer wlldte opsiefren voor Gerhard's thuis komst. De professor zat bij den bree- den open haard en trok aan zfijn kou de pijp. Eensklaps zei mémère ,,U roest eens wait spelen, profes sor.” /*X. Hij schudde het hoofd! en streek over zijn lalge haren. de deskundigen om in verband den zwalkken gezendheidstoestand. van dien beklaagde een minnelijke schik king met den eersten verdediger, dr. JFrey, de treffer?, heeft de voorzitter van die rechtbank kortweg afgeslagen. Liefdes-drama. Te München heeft in den afgeloopen (nachj: een. 20 jarige uit Lübeck afkom stige tooneelspeier zijn 32-jarige ge liefde, de echtgenoote van eeur advo caat, in een restaurant met revolver schoten gedood- Hij miste daarna den moed zelfmoord te plegpn en stelde zich ter beschikking van de politie. Goedkéop reizen naar de Jaarbeurzen van Leipzig en Weenen. Aan buitenlandsche bezoekers van die aanstaande Jaarbeurs van Leipzig zal voor het reizen op de Duitsche spoorwegen een reductie van “5 worden verleend, en wel voor heenreis tusschen 28 Februari en 7 (Maart en voor de terugreis .tusschen 3 en 17 Maart. De goedkoope reiskaar- (tjes zijn in fret buitenland) verkrijgbaar 'bij de vertegenwoordigers van het „Leipzig Messant en bij <je agente» van het „Mitteleuropaische Rei&bu- reafr alsook, in beperkt aantal, aan de Duitsche grensstations. Een zelfde reductie wordt verleend aan de buitenlanders, die een bezoek De Regeening heeft den wensch te- ken nen gegeven dat Lord vxtord and Asquith in Westminster Abbey zal wonden begra ven, in de nabijihedd jA'an Bonai- Law, $le laatste publieke persoctilijkheid, die daar begraven is. Op speciaal verzoek ^an Lord Oxford zal zyn begrafenis evenwél een particulier ka rakter dragen. 1 De familie heeft vooy het aanbod dter legeering inzake die begrafenis in Westmin ster Abbey bedankt. De plechtige lykdiensfzal Dinsdag a.s. in de Westminster Abbey Morden gehouden- De titel’ van den oveiiledene gaat, naar de o».:*.imeldt, over op wiens vader Ray- zoon van dén. ont slapen staatsman, in tet begin van den oor log sneuvelde, De C'en'ri’umfractie vaii den Ry'ksdaig pu bliceert zoo juist een iterklaring, waarin o.a. wordt gezegd: De pogingen om tot overeenstemming te komen, die tot het laatste oogenbiik zijn voortgezet, hebben, de dnmogely'khexl aau- getoond oin met de Duitsche Vollksparty de schoolwet in den zin der grondwet en van de aangegane coalitte-yerptichtingen tot stand te brengen. De schuld aan de misluk king van de rijiksschooliv.'st komt neer op de Duitsche Volkspartij. DeT de regeerings-coaliiltie, imtiatief tot stand kwan ■gin. Het dwingendte gev< oofgenblikkelyke ontbind dag zyn. Om buitenland^ sohe redenen yan polnt-V^n öaird 'écht dé Centrum-fractie hét echter- noodlzakelyk een poging te doen om de begroeting en enkele wetsontwerpen betreffende den noodtoestand binnen zoo kort mogelyken termyn af te handelen. Het slagen van dlie poging hangt af van het •veianüwoardelijk - heidsgevoel van alle partyen van den Ryksdag. iNiiettegenstaande het opnieuw mislukken van een wettelyk vastleggen van het chris telijke school-iideaal moet die strijd op dè basis van de, bij de grondwet gewaarborg de, gewetensvrijheid en het recht der ouders tnet onverminderde kracht warden voort gezet BU1TBNLAND8CH NMVWS. DUITSCHLAND. Onschuldig veroordeeld? Van moord beticht. Drie jaar geleden werd die.yetselaar Lei ster door de juryrechtbank van Eisenach ter dood veroordeeld wagens moord op zÜn vrouw. Dut vonnis was uitsluitend* op nan - wijizingen gébaiseerd; het werd' veranderd in levenslange tuchthuisstraf. Leister zelf hield vol onschuldig te zyn; zijn vrouw had, zeide hij zelfmoord ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1