leen 99'/. 7. RKEN ZOON. klagen NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ao._ Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. >r? X FËVILLETON. 1 5 het Duitsche schop het «ijjenaar van BUI >er clim- ■L >n voor billijke lieverd. genwoordii don’s opva nog al te' :hte spysverte- a, lusteloosheid door 't gebruik e moeilijkheden, van vorig jaar, GOIDSCHE COURANT achtig koel. •s-Krantz. let verhoord worden. iet Schönébergej- zie- esten Inge- FIM raad FIP8 vóór held, voor kunsten en wetenschappen van te ma ken, zijn niet geslaagd. Men had zich voor dit doel niet meer den 3.6 miMlioen gulden kunnen verzekel I^ard Morley huns. FRANKRIJK. Stilte, b. v. p.l De kunst wordt duur betaald. Henry Bernstein, de bekende Fransche tooneeflachrjjver, had in de Rue de l’|Jniver- snté te Parijs een fraai apertement gehuurd om er rustig aap zijn tooneelstuk „Judjitih” te kunnen werken. Doch de moderne huizen blijken niet te zijn gebouwd iroor menschen, die veei denken moeten, want de geluiden Van <le buren en di^van de straat drongen duidelijk tot Bernstein’s studeerkamer door. Pillen - zjjt ge binnen ze maar eens. •king. Overal Oe voorbereidende ontwapeningsconferentie. Heden reeds Rijksdagontbinding verwacht. Het Pan-Amerikaansche congres. Jihr. Loudon, de voorzitter van de voorbe reidende ontwapeningsconferentie heeft de commissie bijeengeroepen op 15 Maart a.s. In tegenstelling met de laatste zitting van December, welke vrijwel uitsluitend formeel was, z^l de Maaxtzitting d^voorbe reiding der ontïVaperMingscorrfej-entie weea serieus ter hand nemen en (vieiider gaan, waar de commissie in 'haar Apülrittmg de zaken gelaten heeft. Als punt 1 staan dan op die agenda de resultaten dér commissie voor arbitrage en veiligheid, welke aanstaanden Maandag by- eenkomt, omdat de ontwiapeningscommissie geacht wordt haar werkzaamheden op die resultaten v&n de andere commissie te ba- seeren om zoodoende ovu gebleken in die ApïUzitt heen te komen. Als punt 2 staat nog een bijzonderheid op de agenda, namelijk het onderzoek naar de raddkale Russische voor stellen, in de Decemberaitting ingediend. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, &OUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9-^6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. n f100.- cti'e: R. HOORWEG. 'met hem of het niet mogdlijk was onge- wenschte geruchten buiten, te sluiten. Men werd het eens dat er een dubbele muur in de kamer zou worden gebouwd, waartus- schen een bepaald geluiddempend procédé zou worden aangebracht. ‘Het werk zou 40.000 francs kosten en Bernstein betaalde 20.000 fres. vooruit. Toen de arbeid was verricht en de i weetr aan zyn bureau ging zitten, ’bh mets veranderd. Steeds maar geruchten van ook niet, dat deze zaak een punt van uit voerige discussie wordt. Êen andere kwestie, die der interventie, heeft eveneens aanleiding gegeven tot ern stige wrijving. Sommige landen en in de eerste plaats Argentinië wenschen in een overeenkomst bepalingen te zien opgeno men, waardoor het recht van landen, zich in de zak( _F gen^ zooveel mogelijk wordt uiigeschakeld. Peru heeft te dezer zake een ontwerp- conivienfcie opgesteld, dcoh de redactie daar van is zoo rekbaar, dat de mogelijkheid eener interventie onverminderd blijft be staan. De aanvaarding der conventie zou in elk geyal geenszins uitsluiten, dat Amerika, wanneer het dit iland nuttig voorkomt, m de streek van de Caraïbische zee ti^sschenblyde komt Wat Argentinië en de staten, die oip zyp hand zijn, verlangen, is, dat onder geen omstandigheden de staten zich bemoeien met de zaken van andere landen. Natuur lijk is dit een tegen Amerika, ^at op zoo’n bedenkelijke wijze belangstelling voor b.v. Nicaragua aan den dag legt, gericht stand punt. De zaken hebben zich na de laatste dagen derwijze ontwikkeld,, dat het congres is komen te staan voor een reeks fundamgn- teele vraagstukken, ‘ten aanzüen waarvan een oplossing niet naderbij kan worden ge bracht. Er is dan ook al sprake van geweest het congres te verdagen, omdat ónmogelijk overeenstemming kan worden bereikt. Dat er op het' congres een crisis-toestand heerscht blijkt met name uit het feit, dat Pueyrredeon ontslag heeft genomen als cte- legiatieleider, omdJc de loop, dien de zaken ter conferentie namen, hem niet bevredig de. Van zijn regeering moet hy opdracht „.lebben gekregen de conventie der pan- Amerikaansche unie te teekenen, doch blijk baar wil hy de verantwoordelykhei<l voor een dergelyken stap niet dragen, daar de interventie- en douane-kwesties niet zyn ■geregeld op een wijze, die hy noodzakelijk acht. Het principe van gelijkheid der vexte- natie», aldus schijnt Pueyrre- ig te zyn, wordt helaas .~-K, -~»r tnet voeten getreden en be staat slechts in theorie^ - Blijkens berichten uit iBeriyn verwacht men vandaag moeilykheden by de opstel ling van het werkprogram in den Ryksdag en is daardoor de mogelijkheid niet uitge- sjjgpn dat deze reeds heden wordt onthem den. HHl ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot dan bexorgkring) 1—5 regels f 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1A5, elke regel meer f 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 9b byelag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtia. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen by contract tot zeer gereduceerde^ prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. st kunt inslapen? Zift n gevoel dat U allee te Lydt gy aan hoofd- ichtig en angstig; zjjt ohten’ maar dadelyk JÏNOSE is „het” mid- onderden hebben dit ey. fl. 21.—. - ILANDftCH NUIVWS. DUIT0CHLAND. Groote criminaliteit. De Pruisische minister van binneniland- sche zaken heeft in den landdag een statis- tiek van in het jaar 1927 in Pruisen begane zware misdaden bekend)' gemS&kt *Volgens deze statistiek bedraagt het aantal der moorden in Pruisen 323, van pogingen tot moohl 193* van doodslas 176, van. poging tot dóodsllag 75, van ahffovervallen 1393. Het grootste aantal moorden is in het rcgeerinjgsdjstrict DüsseBdiorf gepleegd, nA 48, dan volgt Berlyn meit 4^. Vele moorde- de Lom naast hem deJrap op. Haar hart Klopte van vreugd®. Nu was hij er weer. Nu kon zij in tie taial van haar geboorteland) boven in hun kamer 'nipt hom spreken r— zij kon hem weer voor zich aljoeni hebben, «en heel uur, totdiat 'de meid.' zou Komen voo/ het eten. ^In de wodnkauner was het schemer r en naar het Gerhaird toeecneea Lou hdd een schrijftafel voor bem ingéricht, een»paar mooie, gesneden planken tegeh den muur aiangebracht, buiten, opmogclijk om by te werken. Hy vluchtte uit het aparte ment, nam zyn intrek in een hotel, waar hy alle aangrenzende kamers huurde om rust te hebben, trok ten slotte in een vilüa te Arcachon, ver weg bij Bordeaux. Dit alles kostte hem 108.000 francs, uit gaven^ die hy nu eenmaal moest maken. En hy eischte dan ook langs gerechtelyken weg, dat de architect en de aannemer ze zouden terugbetalen. De rechtbank heeft thans in het geding uitspraak gedaan. Al zyn geld heeft Bern- steih niet teruggekregen, maar de architect werd veroordeeld tot terugbetaling van 10,000 francs, de aannemer tot 21.707 francs. ZUID-AFR1KA. Ontzettend onweer te Pretoria Naar „Die Burger” meldt, heeft een ont zettend onweer Pretoria geteisterd. De straten leken op woeste stroomen en de menschen moesten tot over hun enioels door het water plassen. De geheele telefoon dienst werd gestoomd. Treinen konden niet verder en auto’s werden door het stroomend water meegesleurdi. Een dame, die haar auto bestuurde, heeft hierbij het lieven ver loren, terwijl ook twee kaffers verdronken zjjn De pleinen werden herschapen in brui sende zeeën, terwijl verschillende bruggen zijn weggespoeld. VER. STATEN. 8.000.000 schadevergoeding. De fabrikant G. D. Haskell te Boston had tegen den boedel] >an wijlen den Amerikaan- sdhen „tabakskoning” James B. Duke een eisch tot schadevergoeding ingediend, op ■frrartwm d« bewering dat Duke hem, in zakêh had bedrogen en daardoor tot een rertisachtig bedrag Benadeeld. Haskell had maar even 45.000.000 ge vraagd. Na een geding, dat 37 dagen heeft ge- <hitmd, is den eischér 8,000.000 toegekend. Het is nog mogelijk dat dit bedrag verdrie dubbeld wordt, want indien opzettelijk be drog kan worden bewezen, staat d© wet toe, dat de toegebrachte benadeetog Verdrie- dubbeld wordt K De advokaat van Haskell doet niu moeite om de reeds toegestane 8.000.000 ver hoogd te krijtgen tot 24.^00.000. Drie huizen in gestort. Te New York zjjn drie werklieden gedood door het instorten van drie huizen tenge volge van graafwerk voor de ondeigrond- sche spoor. e Engelsch bankdirecteur vermoord. Te, Ferryhall, een mynwerkersdorp in, het Engelsche graafschap Durham, is een sln- satiomeele misdaad begaan. De directeur van het filiaal van Lloyd’s Bank daar ter plaatse werd doodgestoken door een' man, die veawolgens de vlucht nam in een auto van verouderd model, na een bedrag van 400 pd. st. uit de Mhnk te hebben gëroofd. Van den dader wget men slechts, dat hij groot van posturj/^jvas. Al Smedende Wordt men smid. ZONNEW»LDK.i Romen van OLÜA WOHLBRÜCK. Met autorisatie vertaald door .Mevr. I. P. WESSELINK—Van Rossum (Nadruk verboden) 85 -L <-Nu,lieve kleine spitsmui, beu je Hij nam haar gezich tuseebem zijn handen.. „,Je smelt weg, pais op, weldra blijft er niets van je over. „En we hebben haar toch zoo goed gevoed, zei inémère. „Jft, ook met muziek, voegde me vrouw yidal er aan toe. Hij kuste «ge bedsdte vroufwen en latóite \,lk wil u niet opboudlen, démen- when móeten nu immers hun loon hebbeij, en ik moet mij ook weer ééns duchtig wassoiien. Sapperloot, w.at raakt men daar ondier het vuil;'’ Het erf werd langzamerhand gevuld TOGt de menschen en hun eig^naardi- geur. Hij knikte hen toe. »Nu tot weerziens kinderen Het is 15Yij bij jelui best bevallen ik Kom gauw terug.’ t Op het Pwi-Amerikaansch Con^Ès wil het met eng vlotten. Well beweert, men dait men op juridisch en technisch terrein vor- deringen maakt, hetzelfde luikt niet^ltyd RMt betaridcing tot de economische Jkge- tegenheden wélke meer of minder eert pwK tieken kant hebben. Men kryigt voortdurend den mdrulc,' \r£ de Vereenigde Staten, die wel by monde r van Coolidge ter gelegenheid van de ope ning van hét congres die gelijkheid van alle vertegenwoordigde kleine zoowel als .groote naties op den vooigroij^ hebben gesteld, nochtans op grond van‘hun machts positie ernaar streven afc^dis hun zin door te drylven en zich eigealyk de hegemonie willen verzekeren. Amerika heeft in sommi ge staten siaafsche navolgers, maar bepaal de landen bezitten daairentegen den moed zich t» kanten tegen de Amerikaansdw in zichten. Tot deee landen behoorem o.a. Mexico en Argentinië. Vooral de delegatie van laatstgenoemden staat legt voortdurend een levendige activiteit aan d^n dag; haar leider, Pueyrredon, die ook Argentynsch gezant »te’Washington is, kam zich dikwijls niet met de Amerikaansche opvattingen 1 vereenigen. Hy is het geweest, die gewezen heeft op de hooge douane-muren, die Ame rika heeft ópgetrokken en de noodzaak heeft ibepleit, dat deze zoo spoedig mogélyk werden afgebroken. De yereenigde Staten duiden echter nauwelijks de minste kritiek op hun tarievenpolitiek en wenschen dan «80 m Den Haag. eerste berichten over den veemmoord alle noodige voorbereidingen voor zyn vlucht naar Hongarye .getroffen en bevond zich reeds op weg daarheen. By een kort af scheidsbezoek in, zyn vaderstad Breinen werd hij gearresteerd. XWKSRRLAND. Groote lawines en dooi. De plotselinge dooi in Zwitserland heeft een aantal lawines veroorzaakt. In het ge- „bied van den Boven Ryn en in de omgeving van Toggenburg, bestaat ernstig gevaar voor overstroonungen. Op de Wengeralpen in het Berner-Oberland moest 1 h‘et verkeer wegens het gevaarvoor lawines onderbro ken worden. Op de Thunerseeb^hsn moest het verkeer eveneens worden gestaakt. By Oberried in het Betner Oberland’ heeft gis teren een lawine een brug verwoest. In het Semftal (Kanton Glarus) is ten gevolge van de Qawines het. verkeer gestremd en is de badplaats Him geïsoleerd. Honderden ar beiders zyn in den stroomenden regen be zig de wegen weer vry te maken. Van Schwandenmatt zijn niet mincter <tan zes lawines in het dal neergekomen. Twee arbeiders werden bedolven en gedood. ENGELAND. Het mooiste huis van Londen verkocht. Dorchester House, het mooiste woonhui a te Londen, dat in 1857. door een Italdaan- sche architect in Parklane gebouwd is en toen, 300.000 kostte, is nu voör 500.000 aan een' syndicaat verkocht. Men denkt dat het geheel of gedeeltelijk zal arfgebroken wórden. Pogingen om gelid bijeen te bre.ngen ten- ze zijn te zamen opgegroeid. Ik druk inajn laarzen jn zijn zijden, om hem t« beduiden, dat hij er -pandoor moet gaan. Maar bet beest vt zich) niet. Slaat als vastgemetsek nikt en schudt de manen. Je toch), de manen zijn als een lange dictate mantel. Ik, buk mij en de ma nen vallen ever fuij heen, #heel to°val- l'g, en bedekken geheel mija bove*- lijf. Dat was een vervloekt onaarige- namd positie. Ik had geen stok, geen wapen, niets. Alleen een kort mes om brood te snijden. Het beeet nadert, ateedb’ langzamer, steeds nader. Ik trek mijn me», «nik als met een werp tuig, en plotseling werp ik dan de manfen terug, en obus, steek ik het dier het mes in den aek midden er iï\ 'zeg het brult, maakt rechts omkeert, rent weg en ik er van Hoor met. het paard zoo hard als ik kan Daarvan heb ik, dat kun. je gelooven, «neer pteizier gehad dan van mijn doctorsbul.,” Ltou voeldé, dat zij bij hém nu niet aan moest komen met nuchtefie bne^ ven van thuh. Wat voor\bQjang kon bij er öp ilit oogenblik in stellen, dat Seraiphine dé koffer voor haar vader had .móeten pakken .voor nt^ar Italië naar baar1’ dat de villa nu wer kelijk verkocht zou wordten en Sera- phine een huurwoning in de Hohen- zolfemstraase ate. pied a terre zou in richten). t&gen Heines en consorten is men er intus-1 Hy liet een architect komen en overlegde schen in geslaagd om (jen persoon van den vermoorde ontwijfelbaar te identificeeren. Het is een arbeider, Willy SdSmidt, die in 1899 te Stettin werd geboren. Schntidt was sedert ISIS* by het leger en behoorde het laatst tot de arbeidsgemeenschap Itessbach. Verder heeft men nog iemand, (lie aan den moord had deelgenomen en ook lid was van de arbeidsgemeenschap Roaabach, ge arresteerd en naar Stettin gébracht De be trokkene had valaf het verschijnen van de hallen. Bloemtapijten mijlen ver mooi was liet.’ Hij keek de kauner rond en lachte spottend. ,,En intusschein heb je voor mij öen 'studéetnkamier. ingerioht, als voor oen ►.braven, klftiüen jongen. h’4i nu ‘'enk je zéker, dat ik aan déze schrijftafel zal giaan zitten en al die mooie geor dende brieven zal beantwoorden, is het niét Weet lachte hij, greep haar vast en trok; haai tegen zich aan. - - - Een gevoel van onbehagen maakte en daarop boeken geplaatst. Ovqt de- zifch van haar meester. t ,,Wil je je niet 1 verkleeden, Ger hard? Ik heb alles voor je klaar ge- legd.” iz .Het w&s haar onbegrijpelijk, hoe deze ander» zoo verfijnde man het fcon uithouden in het vuile, slechtriekènde hemd, in de bevlekte, omoog Lijke broek ttojkte. /watefr, spitsmuis^ veel water r i^het eenige. wat daar buiten ekt Maalr men merkt het ter nauwernood, omdat men 'in de fris- sche luchit baadt.” Toen ging hij to die naaste kamer en dadelijk daarop hoordé zfj hem pjdsben en proesten a'U een rob, die onderduikt en weer omhoog springt in zijn element. Toen hij terug kwam met vochtig haar, had hij een van zijn zijden oeh- tendOostuunis' aan en bewerkte zijn nagels met den polijster. tafel lag als loopeux eeu dichte zijden sjaal en op een dér kisten waren bont gekleurde en met groote steken gebor duurde kussens opgestapeld. In een glas prijkte eetn vurig roode ruiker .klaprozen. „Is het niet erg geftellig?” vroeg zij. Weer la/ohte hij, trok haar op zijn schooit en iwond haar blonde haf en om zijn vingek». „De bloemen heb je zeKer ter eere lan nrij neergezej, kleine rihiBclk” „Om een béeljp natuur, in de kamer te brengen kij'k, kijk. Maar jij, dom kjndrje, geloof je, dal ik vandaag wat er in de kamer staat? Jou wel, maar overigens Hij sprong weer op, rékte zich en spreaflldc zijn arme», vat. t „Dom meisje, ik heb acht dag^n lang in de armen van de natuur zrtf heb ik gehad' in» rots- naara hebben zich na het plegen der mis laad gezelfmoord. Interessant is eveneens een crimineel overzicht uit de jaren 1924"26, betreffen de aware misdaden voorgevallen in steden met meer dan 50.000 inwoners. Roof en diefstal! zyn na den dnfflataetyd meer en 'meer vermtederd. De vermeerdering van brandstichTuiigen begint juist op het tydstip dat de brandverzekering met het staibilisee- ren van het gedd weer tactische beteefcenis^ •r het recht van landen, om L gekregen heeft. ten van andere naties te men-/ ,De mededeelingen der crimineele politie toonen duidelyk aan, dat in veel grooteren omvarig dan men tot dusver aanmem, bezit ter en brandstichter dezelfde persoon zijn. Zeer groot was in genoemde jaren het aan tal misdaden tegien de zedelijkheid. Het aantal moorden steeg van 491 op 538. Noodlottige vergissing op Duitsch schip. Een noodlottige, naar haar oorzaken nog nie gehéeft opgehebderde vergissing heeft tot een maasavergiftigting ontter de officie--' (ren van het Duitsche schip /Derindje” der Levantlinie geleid. rU Te ’Smyrna weróen plotseling alle leden van den étaf-major, van kapitein tot ste ward, zwaar riek, allen verto^den zware vergiftiging.verschijnselen. D»r de moei lijkheid om'aan wqil te komen, was iedere huilp voor den kapitein reseda te laat; hij stierf onder hevige Pijnen. Later werden verscheidene zieken-haar het hospitaal ge bracht. Zij herstellen thëns zeer langzaam. Voor zoover bekend, is voor de toeberei ding van r^stparmekoeken aan boord ge-’ bruik 'gemaakt van een alg „Weensch bak poeder” aangeduide a^bftantie^. die 96 pro cent .kiezel' ttll tegen ratten gebruikt, uitermate fel-wer- kend vergif, dat door een Hamburg^che firma aan alie schepen der Levantlinie op kiveis wordt' meegegeven. Het schijnt, dat 'men het rhttenhestrydingsmidilel aan boord heeft toebereid met het echte „Weensche bakpoeder”! Het pro De beklaagde kan i De directeur van kernhuis, prof. Gtlaser, heeft'vertelaard, dat de gymnasiast Krantz voorioopdg niet ver hoord kan worden. De moeder van Krantz Wft een ernsti ge zenuwinzinking gekregën. De veemmoorden. In de Grefifenhagenei; veemmoord-affaire Lou had intusadien snel een klein ontbijt in orde genuaakt de gebruike lijke tomaterflialade, qlijven, visch en olie, Doder en een fleackf wijn •„De uitbetaling beneden duurt nog een poosje zei zij en eerit ovér een uur krijgen wij' misschien iet» te eten. Zij zei nieti, dat zij hem dit uur voor zich wilde hebben. Dit eejie uur. Hij aT»et groeten eetlust, dronk bijna de *geheele| ilesch wijn leeg, zijn oog en zlraalden en 'bepraatte niet vol len mond, en zioo luid, liij niet in de gesloten kamer tegenover z'*n vrojfyv zat, maar zijn woorden nog al tijd over het vrije veld ver in hét rond moest laten klinken. „Het mooiste Lou, als ik zoo op, het paard voortj®g, urenlang. Zoo in het blauwe, weeflje. Alléén maar om 'het leven in mij te voelen/ Daarbij ben ik eens midölen in de kudde stie ren geraakt. i Gerhard vond het prettig, dat Lou daarbij in plotsedingen schrik baar ar men ’om hem heen legde.. Achteraf kreeg ’t ^avontuur daardoor epn dub bele1 bekoring. Heel opgewonden zei hij ..Dat was geen grap, zeg. Het scheelt maar e«n haar, of het was daar verkeerd met mij gegaan. Daap konit zw'n kerel op nrij af een tweé-jarigd met boidjesprongen en met de horens naar /den grond- Het paard wals verstandiger dap. ü?.>De paarden zijn daar niet bang voor de stieren (Wordt vervoigd) r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1