p t J EN VOOR GOUDA EN OMSTREKEN "ad 'eren NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Zaterdag 18 februari 1928 No. 16694 66* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen' EERSTE RIAD- kalles eren i I GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, lONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ib Tabletten i - s FEUILLETON. Hit Ontwtrp-Zhktewit. r., Hiarkundige BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP^ nieuwerkerk, .ouderkerk, oudewater, REEUWUK, SC® iur genezen. at geen schadelijke I t zuivere medicinale evolle ingrediënten, - •est vooraanstaande delijke werking van nt met de gastrische ikteen opgewekt en evoelen neem een of w'. ■t meewülen? Uit nummer bestaat uit twee bladen. K. (Wordt vervolgd). 4 m Omgeving kade, ROTTERDAM. ia 10 tot IS minuten in 24 uren. bord laten ZONNEWEELOE. Roman van OLGA WOHLBRüCK Met autorisatie vertaald door Mevr. I. p. WESSELINK—Vanttossum (Nadruk verboden) en voor poli- regee- ta»:el vertoonde op- en tot de uit- in dmiddel, sn en smaak HET FELSTE WAPEN. Het puntjè van een gouwe pen, Is 't felste wapen dat ik ken. Cats- port-prestaties Daartoe zijn lalingsorgancn i loeten dus de geringste e ademhaling, et behoorlijk ig kncck-out. Dr. F. E. Posthuma, owd-Minister, heeft i een> betagwdsfemd^ de be zwaren ontwikkeld, welke in breede kringen bestaan tegen het ingediende wetsontwerp tot wijziging der Ziektewet 1913. Dit wetsontwerp geeft een groote uitbrei ding aan den kring der verplicht-verzeker- den; het betrekt erin categoriën van per sonen, die óf daaraan geen behoefte hebben (de hooger gesalarieerden), óf in wier noo- den reeds op andere wijze is voorzien (het huispersoneel), óf die geen recht op ziekte- gelduitkeering’ krachtens verplichte verze kering behooren te kunnen doen gelden (degenen die weleens een dag voor een an der werk verrichten). Zoo is het een volsla gen raadsel, waarom een dienstbode, die ziek wordt, die in het gezin verpleegd wordt, en wier loon doorbetaald wordt, ook nog een recht op ziektegelduitkeering moet worden gegeven. 'De ervaring, die juist het huispersoneel met die Invaliditeitswet heeft opgedaan, moest een meer dan afschrik wekkend voorbeeld zijn. En wie zal het noo- dig achtfen, aan het hooger gesalarieerde personeel (directeuren, procuratiehouders) wier dagloon meer dan 8.bedraagt, een ziektegelduitkeering‘te garandeeren tot een maximum van 70% van 8.Deze uit breiding van de bescherming der wet leidt de aandacht af van de hoofdzaak, de verze- brieven ontvangen erbrulkers. cha Handel- en „YEAIT-W' Hm» dan kwam ik naar jelui toe. Maar wat moet ik beginnen, na ik mijn arm lichaam aan haar afschuwelijke harde handen heb toeverilrouiwd en zij te stijl is om van ons huis nog naar de Linden te gaan. Sedert eenige dagen heeft 2'j het zich in het hoofd gezet op het rustbed in mijn kamer te sla pen'. Nu doe ik geen oog meer toe. Zoo ontzettend stoort mij baar gesnork En ais iK mij verroer, springt zij op ep brengt me heel en al uit den slaap Dèn verbaast zij zich nog, dqfeik over dag plecht geluimd ben en laat den dokter komen om mij zijn verschr'k- kelijke poedertjes voor te schrijven. Blij<t zoo lang als hét jelui bevalt ginds. Want hier is het ontzettend. Jelui ^Grootmoeder." „Nu zie je?” riep Gerhatrd strekte behagélijk zijn beenen zich uit. Heel zacht zei Lou „Ik geloof; dat zij naiar oi langt, beter gezegd naar jou. kering van arbeiders in dienst van een on derneming; bevordert in hooge mate de ad ministratieve romplomp en daardoor de ad ministratiekosten. Voorts wordt bezwaar gevoeld tegen de volgende bepalingen van het ontwerp: le. waarbij de verzekering wordt uitge- breid tot alle arbeiders, ongeacht het be drag van hun loon en ongeacht of zij in een onderneming werkzaam zjjn of niet; 2e. waarbjj aan de bijzondere ziekenkas een voorrang wordt gegeven; 3e. waarbij het aantal ondernemingen, dat te zamen een ondernemingsziekenkas mag oprichten, tot vier is beperkt; 4e. waarbij aan den werkgever belem meringen bij het oprichten van een onder nemingsziekenkas in den weg worden ge legd, in deze zin, dat zijn arbeiders daar over zullen hebben te beslissen; 5e. waarbij bedrijfsvereenigingen opge richt door werkgevers, slechts telkens een levensduur van vjjf jaren is toebedeeld, ook al voldoen zij aan de bepalingen der wet; 6e. waarbij in de ziektewet ten aanzien van de dagloonberekening bij ziekte wordt afgeweken van de overeenkomstige bepalin gen in de Ongevallenwet. tlsbeschrflvjngover luwstoringen, huid- vatte koude, slapc- verswakkiflg. !R, Amerika, ■n 10—3 en uur het aannemen van een nieuwen vorm rea geert, kan zoo sterk, de ontwikkeling van dat volksleven zoo duidelijk zijn, dat men wel moet besluiten tot het passen van den nieuwen vorm by rijn innerlijke gestalte. Het leven kan zich zoo nadrukkeljjk te gen dezen nieuw op te leggen vorm verzet ten, dat reeds dadelijk deze vorm uiteen scheurt en slechts een mismaaktheid toont van wat hij bedoelde te zijn. De grond westelijke regeeringsvorm ver onderstelt, den groei van een volk tot een zich zelf bewuste eenheid. In het voelen en denken van dit volk moeten de individuen, staatsrechtelijk gezien, volkomen opgegaan zjjn in deze eenheid, die alle gezag verte genwoordigt, moeten .beslist ondergeschikt geworden zijn niet aan andere individuen, als dragers van dat gezag, maar aan dat ge zag als begrip. Het staatsgezag als zooda nig moet dus volslagen losgedacht zjjn van zijn individueele dragers of vertegenwoordi gers. De Oostersche volken kenden over het al gemeen dit gezagsbegrip niet. De overheid is yoor hen giet een ge- wij terugkomen.” -Onzin. Wat verbeeld je je ail met.” Terts vijandigs verhief zich in h^rm tegen Lou. Zij begreep helm in het geheel niet. Ginds in Berlijn daar was hij naiar Kaar zin geweest met zijn jongenisafch(ti|gé zachtmoedig- h'eid. zijn ingèdrilde terughouding. Nu, nu hii voelde’ hoe zijn inner- li’kst wezen zich ontplooide, .nu 'trok en rukte zij aan hem', kritiseerde zijn ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring-. 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pry’s. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeüngen bjj contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Volk- en regeeringsvorm. Een Vorm is maar niet een toevalligheid. Hij is, zal hy goed zjjn de uitdrukking var. den inhoud naar buiten toe, wordt door dien inhoud bepaald. Inhet organisch leven bepaalt de groei dien vorm van zelf. Wjj zien dat in het na tuurlijk leven van mensch en dier en plant. Maar wij zien het ook in het geestelyk ieven. En toen de literaire beweging van ’80 er nadrukkedyk de aandacht op vestig de, dat in kunst vorm en inhoud waren, sprak zij eigenlijk een vMizelfeheid uit, om dat iedere goede vorn^Jre uitdrukking is van het wezen der gedachte. Het is niets bijzonders, wanneer ik zeg, dat de vorm van ons staatkundig en maat schappelijk leven door zjjn groei bepaald wordt,' dat wil zeggen, dat de groei, dae wording natuurlijkerwijs een vorm moest scheppen, waarin hij past, en dat die vorm veranderen zal fn overeenstemming met de verandering van het wezen van dat leven, dat de ontwikkeling van ons leven van zelï nieuwe vormen en nieuwe toestanden te voorschijn brengt en de staat van die ont wikkeling, niet van de individueele ontwik keling wel te verstaan maar van die van het geheel ais organische eenheid gedacht, de gestalte' van ons oeconomdsch en tiek leven den vorm dus ook onze ring bepaalt. r ibit aangenomen zyhde spreekt het van zelf, dat afgescheiden nog van den bizon- deren aard van een volk, niet eenzelfde re geeringsvorm voor ieder volk past. De groei van een volk zelfzal zjjn ge stalte vormen en zoo’ft volk kan maar niet kruipen in de huid van een ander. Iedere phase van zijn ontwikkeling zal, wanneer men alles zjjn natuurljjken loop laat gaan en niet 'kunstmatig te verwringen tracht, den vorm scheppen, die bij die phase past, zooals de groei van een plant van zelf het daarbij passend omhulsel schept. Ook de, objectief geaden, beste regee- nngsvorm zal niet voldoen voor ieder volk. En dezelfde grondwetteljjke vorm, dien de Europeesche staten hebben aangenomen en die bjj hun wezen zoo volkomen schjjnt te passen, kleedt daarom nog niet alle volken, maar hangt anderen dikwijls slobberig om het Ijjf, hindert hen in hun bewegingen en veroorzaakt ten slotte allerlei ongemakken en ongelukken. Mien heeft daarmee niet altjjd rekening gehouden. Jonge volken van Amerika en- oude van Azië hebben dezen grondwetteljj- Ken regeeringsvorm, die hen, theoretisch, ue mooiste en beste scheen van'Europa over genomen ot willen overnemen,. rentier ai te vragen, of de groei van nun voiks- en staatswezen in dien vorm paste. \Vant het is niet genoeg, dat een volk oï ue meest ontwikkelden van een volk een staatsvorm mooi vinden en begeeren. Het wezen, van dat volk moet in dien vorm tot uitdrukking kunnen komen. Zjjn maatschappelijke en cui tuurt,oestand moet in daen vorm pasten. Niet enkele individuen moeten zich daarin thuis kunnen vinden, maar de vorm moet dut volk, als organisch geheel, passend om sluiten. Waar dus met het geval is, ver vormt die vorm zich toch naar het wezen van het volk en wordt daardoor geheel iets anders, een paskwil vaak van het oorspron kelijk bedoelde. Maar die vervorming ver oorzaakt velerlei ongemak en gaat met zorg en pjjnen gepaard. Dat zien wjj ook juist zoo duidelijk, waar - die grondwetteljjke vorm klakkeloos wordt oveigenomen door een volk, dat daar- «voor nog niet rjjip is. Natuurlijk moet men niet uit het zich op doen van moeiljjkheden bjj het aannemen van dien vorm dadelijk tot het niet passer, besluiten. Een nieuw kleed, ook al is het nog zookeurig passend, hindert én bemoeilijkt altjjd eenigszins. En het overgaan in een nieuwen toestand, zich ook in het aahne- men van een nieuwen vorm openbarende, zal altjjd moeilijkheden opleveren en het le ven een oogenblik uit zjjn evenwicht bren gen. Maar de wijze waarop het volksleven op in dachte, maar een persoon of meerdere per sonen. Hun onderworpenheid aan het ge zag is dan ook alleen txnderworpenheid aar den persoon van den gezagsdrager, als hoe danig zjj zich natuurlek het gemakkeljjkst één mensch, een koning of keizer kunnen voorstellen. Het staatsgezag is dus voor hen nooit iets, dat boven alle individuen staat. En zoodra, om iwelke redenen dan ook, hun gehoorzaamheid aan dien eenen persoon ophoudt, malen ze niet meer om het gezag. Dat die eene persoon zich eveneens t© on derwerpen heeft en wetten, geschreven of andere te erkennen heeft, wordt hun niet recht duideljjk. Het is natuuriyik, dat hierdoor hét ge zag een speelbal wordt van gezaghebbende, krachtige of slimme door een geheimzinnig waas omgeven personen en dat, zoolang een volk nog in dit stadium van ontwikke ling verkeert, een grondwetteljjke regee ringsvorm niet wel mogeljjk is. Het zou natuurljjk met juist zjjn volken als het Italiaansche, het Spaansche, het Rus sische met de haltf-ontwikkelde Oostersche op één Ijjn te stellen. Maar wanneer we aaien, 'hoe in onzen tjjd verschillende volken zich niet in den grondwetteljjken regee ringsvorm bljjken thuis te voelen, dan zal het goed zjjn ons te herinneren, dat de aard van het volk is, die ten slotte geen regee- ringsvorm bepaalt. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dageljjks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dageljjks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekèning 48400. (iiinmiE courant on?, ver- - c - Ik ge loof. dlat zij er4.efl0dits op walebt tfat 86 - r.Z'even kalmiers, Haasje voor de a(- want wie zal nog nalair haar toe willen komen na die geschiedenis”? het zou hem natuurlijk koud laten als hij van dominee Taysen vernam, 2?jn zoon reeds in den winter naar Europa zou terugkeeren om voor zijn P^roleumondememing eenige groote contracten te sluiten. Zij legdd alleen een paar regels van de oude gravin voor hem op de tafel. Het schrift was hog slechts ternauwernood leesbaar, *00 beefdie haar hand reeds. „Laat e lummel van een man maar Joed uitranen. Ik ben er van over- JJd. dat zijn vadter hem de vrijheid "^ijdt. (fie mj ze]f nooit heelt weten benutten. Hij fe nu nog gefelotener gorden en schrift en latest slechts. •k 'hem soms in dagen niet Als •k jonger was. en Mendel kon missen De huldiging was eenvoudig maar mis schien kostelijke^- dan op eenige andere vjjze mageïyk ware geweest Het is alleen nog jammer dat het ia duplo is geschied maar daaraan is helaas niets te doen. Het is de oude misère die van verdeeldheid en versnippering, welke hier neg bestaat en dje nu eenmaal niet uit te roeien is. Bulchri Studio omvat een groep schilders en. niet anders dan deze en de Kunstkring omvat schilders, letterkundigen, architecten en musici. Een deel der Haagsche schilders is van. beide instellingen tó Dit is natuurljjk een dwaze toetand maar het schjjnt onmo- geljjk om daArin veranctering te brengen. Misschien moet de tijd diit euvel doen ver groeien. Konijnenburg was ook van bekte lid en is dus tweemaal gehuldigd, een eenigszins humoristische vertooning waar van de humor velen schjjnt te ontgaan. Over de huddrigiingen zullen wjj niet uit weiden. Slechts een paar aardige momen ten er uit willen wjj even aanstappen. Uit den ouden tijd worden herinneringen opge- haakl en onder andere deze dat Konijnen burg als jong schilder eens geschorst ia als lid van den Kring omdat hjj zeer achter was in de betaling van zijn contributie. Aan het einde van zjjn loopbaan ward hem het eerelidmaatschap aangeboden, dat als. te doen gebruiikel'jjk is, inhoudt dat hjj geen contributie meer behoeft te betalen. Toen hjj geschorst was in zjjn lidmaat schap gebeurde het juist dat een feest avond werd gehouden djien hjj nu niet mocht bijwonen. Op den avond van het feest weid ontdekt dat Konijnenburg er toch was. Hjj had iich als dame verkleed en was zóó met een dtor heeren binnengekomen. Wat er met deze pseudo-dame verder is gebeurd, is er niet bjj verteld. Misschien mocht hjj in dezen voran we] bljjven. In ieder gevafl had hjj dat met zjjn vrouwenlist wel verdiend. De Kring waarin dit alles geschiedde vormt een belangrjjk centrum van geeste lijk cultuurleven en het ware te wenschen dat allen die deelnemen aan d|it leven zich daarbij aansloten. Het is een békend fe.it dat deze werkers over het algemeen in niet al te beste levensomstandigheden verkee- ren en dat zjj vooral sedert den oorlog waar in een vergroving viel te constateeren een nog banieren strjjd hebben te voeren gekre gen. Zij zjjn door de concentratie in alle vakken in een hoekje gedreven en naar hun stem woedt helaas niet genoeg geluisterd. Bjj een huldiging als die van één der eerste wordt de Regeering wel officieel ver- 4 tegenwoordlgd en worden namens haar wel vele mooie woorden gesproken, maar wat doet de Regeering voor de bevordering van dat d'eeü van het cultuurleven? Allermisera- belst weinig, gelijk zelfs door haar verte genwoordiger niet werd ontkend. Voor de muziek wordt nog iets gedaan, voor de overige kunsten heelemaal niets. Men vraagt wel eens wat de Regeering zou kun nen doen maar daarover bedroeven we pas zien. Het volgend oogerijlik was de stier door twintig messen en lansen geveld Maar de ongelukkige man iao in de ziekenzaal haltdood en ver minkt. Tojtii leeldtoi hlij nog vijitien jaar en verviel bijna tót armoede, zijn oud&te zoon bezocht de school voor slierenvechters in Sevilla. Ik was met je grootvader getuige van zijn eerste optreden in Erankrijk het was ge- loof ik, in Marseille. Hij was nog te onstuimig, maar behfendSg, en krach tig. en zeker van zijn bewegingen. De vrouwen leken wel krankzinnig zij wierp&n hem bloemen toe, haar doe ken. ja zelfs haar waaiers, en para sols. Dre jaren latétr droeg men hem uit de arena, zooals vroeger zajn va der. Er was nog een kleine jongen, dp jongöte. Acht jaren geledéfi sprak men voor het eerst over hem nu is hij millionair. Ja die Garetos. Bewondering, teederheid en de zachte echo van een stormachtige jrfugdverliefdheid klonken in de woor den der oude vrouw. Haar gezicht werd eensklaps hard. „Weet ge nog. professor, waarop ik vroeger .hoopte voor Suzanne T De professor antta oorddfe niet, schoof in zijn‘verlegenheid met zijn stoèl naar M'nvère toe en zei „Laat toch rusten grootjo dat z’ jn oude droomen. -En haar vader zou er nooit in hebben toegestemd.” BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. DUCCXUVH. Eenjgen tjjd geleden heeft een Fransch bla d eens aardig den draak gestoken met de eere-comité’s die gevormd plegen te wonden voor hiuldiging van 'groote figuren en het blad wist op een verdienstelijke wijae vele höogwaardigheddisbekileediers er in te laten loopen door hen uit te noodilgen om zitting te nemen in een comité voor iemand die niet bestond en nooit bestaan had. Het moge in ons land niet zoo eng zjjn als m dat geval aan den dag kwam, het is toch ook bekend dat dengelijke comitó’s op zon derlinge wjjze in elkaar gezet worden. Het heeft ons genoegen gedaan, dat voor de huldiging van één onzer grootste schil ders Willem van Konjjnenburg nu eens niet een eere-comité is opgericht en dat al die liefhebbers in het huldigen achter zjjn ge laten. Hjj is op zjjn zestigsten verjaardag eens uitsluitend in de kringen zjjner colle ga's en zijner vrienden ontvangen zonder al dat poeha-vertoon dat een huldigingscomité achter zich sleept. In de beide 'kringen van Puilchri Studio en den Haagschen Kunst kring, waarin hjj beide een geziene, een ge waardeerde en een erkende figuur is, i« hij ontvangen op een hem waardige wijze. In h$t deftige Pulchri met een diner, in het jcvale miCireu van den Kunstkring op een gemoedelijken avond van kunst en joljjt. Wc zullen niet in bespiegelingen treden over de verdienste^ van Konijnenburg; als er .ets is dat vaststaat ten aanzien van de kunst dan is het wel dat zjjn werk voor het nageslacht bewaard zal bljjven. Dat erken nen zal ieder kunstenaar en ieder kunat- vrined onmiddellyk moeten doen. manieren en begreep plets van datge- Zuid'-Fransche steden dacht te gebrui- na, wei he»n kracht en vroolijKhe'd 6af- Zij gedroeg zich, maar het hem toe scheen als een gouvernante, die zich het recht aanmaiigt aan1 hem te knoei- on en hem te vermanen „N'u ga ik een beetje naar bene den, zei hij kortaf, nam zijn hoed van de kist, en stiet de deur met zijn voet open. Verward keek Lou hem aan. Men zat reeds aan tafel, toen Löu beneden kwam. Alleen de professor knikte- haar toe, en laan haar aan, om dat door Mémlèrei te vullen. Het witte aeil, waartnecte de op werkdagen was gedeikt, vwte sporen van haastig en achteloos schoppen. Mélmère had rood© wangen en mevrouw Vidal» had haar hoornen bril opgezet en las opmerkzaam een korten brief met gouden naam in dén linkerhoek. Er heerschte groote vreugde in het huis der Vidads Eduardo Serrano, een jonge Spaansche stierenvechter, meldde zijn komst met een van zijn stierenfokkere, om eenige jonge stie- ’ren uit de Camargue te koopen. Hij bad veel gehoord van de fokkerij der Vidals, en daar hij in dé eerstvolgen de weken voor de Corrida naar Nimes moest, zou hij graag te veren een paar makke Provencaafeche stieren koopen. die hij over twéé jtfar in de kleine cwcaên neem cc» uf )dt U friseb en op- 0 helpen U bQ bet fnftmtnnten. 4n5tot lOmlnnten. jg In 10 tot 15 minuten. ken. Hij besloot met een. onderdanige groet aan metvrouw Vidal, van wier gastvrijheid zijn vader de beroemde matador Serrano Gareto, zoo dikwijls had verteld. Mémère kon van opwinding bijna niet. eten. „Ik herinner Jmij hem nog heel goed, zei zij, ofschoon ik toen nog een klein nteisje was. Mijn vader was boos op hem, omdat hij onzen goeden wijn niet wilds drinken. Hij at alleen drui ven. En ook alleen witte. Mevrouw' Vidal knikte. „Hij was een goed, zachtmoedig rmensch. Zij nAn haar hoornen bril af en haar nog altijd moolie, donkere oogen rustten met een vreemd* lachje op haar kleinzoon. ,,Ik zou bijne zajn «oh? rijn ge- wortf|en. Alaar ik was toen temaiiwer- nood' vijftien jaar oud en mijn ouders wildien mij nog niet aen hem geven. Mevrouw Vidal ging voort Iben de knaap later terugkwam was ik met je grootvader getrouwd. Hjj was een1 groot man, d e Gareto Maar toen betaalde men nog niet zoo. als tegenwoordig. Hij heeft lang moeten wqtfren. Met de jaren verloor hij zijn behendigheid Ik was er tb Montpel lier bij. toen die stier, dien hij moest dooden. hem op zijn horens nam, in de luc* t wierp en spietste Het is het verschrikkelijkste wat ik ooit heb ge na

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1