4 I -I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Maandag 20 Februari 1928 7 Mo. 16695 66* Jaargang BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- FEUILLETON. BERGAMBACHT, en Feestdagen or de Jeugd, an vorige week. t van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; i de hand, dan tien in der van de (Wordt vervolgdl). nt het einde zien. Een karakter wordt gevormd in den stroom der wereld; in de stilte ontwikkelt zich een talent. h eerst Del kosten- neisjes kwamen :hten mej. Jan iet water stond rige Mej. Was- uten later voor niet de voeten len. oever had ge sten reeds ge- ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRüCK Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSEL1NK—Van Kossum (Nadruk verboden) doorgebroken, eerd. Véle leeds staan nk. dat tegen eind schen Diepen in de dykdoor- te verdwenen, i groote hoe- v- en weiland, ijde der Bols- jochemGoor igelo doorge- et Stokkumer i zee geleek, irwacht, daar jeonder hoog water door gen den dijk ruk niet kon aanvankelijk uitgespoeld het water Ie doorbraak e laatste be- •0 H.A. land dement zich jden verder dé wor- ik hè?). lieer, vat, fee, scha, doe. tlCHTEN, Ironken. fan een bruilofs- an een boom. t. ïubelstuk. noodig hebben om millioen maal een 00.000 te tellen? m de redactie van rkt 81, Gouda. moeten hun leef- I memorie over net i de arti- van oen -8 der L. adsels. itaan, kan men door irie strepen 30 ma in 4 uur is mej. ;e Dieren in het lanaal verdron- ngelui na afloop naar de woning j dan nacht zou je bevonden zich de overigen en >g kwijt, doordat den regen en Iden opgestoken uit weer Allerwegen wordt in Poten een levendiige actie gevoerd in verband met de verkiezin gen, die over ongeveer veertien dagen zul-„ len worden gehouden. Het spréékt vanzelf, dat de regeering' ij./,ite«Pi'tepeddd alites in het werk stelt om haar GOliDSCHE COURANT. Van beneden vrooiijk gelach tot haar door, >r de klanken van een oud Pro BUITBNLANQSCH NIEUWS. DU1TSCHLAND. Tegen Paul Krantz een jaar geëischt. Zaterdag werd, zooals gemeld, de behan deling van het proces-Krantz voortgezet. Krantiz was uit het ziekenhuis naar de rechtzaal overgebracht. Ook dr. Frey, die zich weer met de verdediging heeft belast, was verschenen. Krantz zag er bleek en vermoeid uit. Slechts met inspanning vermocht hij het eerste deel der zitting te volgen en toen hem dit ten slotte te zwaar viel, stond de president hem toe, de rechtzaal te verlaten, zonder het noodig te achten het proces te verdagen. Algemeen heeft men den indruk, dat hetgeen zich thans voor de rechtbank afepeelt, nog slechts een fomaliteit is. Men nam aan, dat het vonnis zou worden geveld erZdat Krantz dan zal worden vrij gesproken of er met een geringe voorwaar- del'ijke straf zal afkomen. Zaterdag waren in hoofdzaak deskundi gen aan het woord. Allen waren bet er over eens, dat Krantz in de tragedie van Stegflitz geen doorslaggevende rol heeft gespeeld. De deskundigen wezep er op, dat hy gedurende vijf en dertig uur vóór den mooidnacht niet had ^gegeten en dat hij daarop rykeiyk alco- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. i geen*veeren oogen? roord van twee let- emand, die veel ge- Jrste is een eigen- dieren. e iets lekkers kan weer zooveel goede eer twee prijzen be- d. ETSY VAN RODE- x>p en JAN VAN Gouda. haar pry's reeds toe, aan ons bureau zyn voor, dat de hut, de eenige have van den man, afgebroken wordt om na verkoop van het hout het „zags-bruidje” het haar „toe komende gedeölte” te kunnen betalen. Zoo- dra zulk een vrouwtje dat gedeelte van de have verworven heeft laat ®y zich scheiden en huwt met een anderen man, dien zij op dezelfde wijze behandeld alls haar eersten man. Op deze wijze kan een vrouwtje in een korten tijd verschildende boerenhuishoudin gen totaal ruïneeren. De overheid staat machteloos tegenover deze uitwassen van een wet die geen rekening houdt met de Russische toestanden. De overstroomingen in het Zuiden van het land. De overstroomingen in het Zuiden van Rusland nemen steeds grooter omvang aan. Gedeélten van de steden Rostof a. d. Don en Mariopol staan onder water. De mijnen in het Donbekken warden ernstig bedreigd. De tot nog toe door de overstroomingen aangerichte schatte loopt reeds in de mal- lioenen. bijzonder wordt kras opgetreden tegen de Oekrainiërs en Wit-Russen, van wie zoo voor en na al verscheidene aangehouden zijn. Natuurlijk richt de actie van PilsoedJski zich vooral tegen die Oekrainische partijen, welke zich communistisch oriënteeren. Doch ook de burgerlijke Oekrainische partijen, wier aspiraties Pilsoedski niet bevallen, warden beroofd van ‘hun leiders, die een voudigweg gevangen worden genomen. Zoo wist dezer dagen <le Frankfurter Zeitung te melden, dat de Kowel twee leden van de z.g. Selrob (Oekranische arbeiders- en boerenpartij, die met het communisme sym pathiseert), 'toen zy de kiezerslijsten in dienden, werden ingerekend en achter slot en grendel gezet. Ook verschillende Wit- Russische leaders van de Hromada werden héél gemoedelijk opgeruimd, d. w. z. gear resteerd. Zeoals men weet, is de Hromada een Wit-Rusaiische vereeniging van boeren en arbeiders, die een zelfstandig Wit-Rus- landi op haar pragramma heeft staan, door üe Pöolsche overheden ontbonden, toen zij in slechts een half jaar tijds uitgroeide tot een organisatie, die meer dan honderddui zend leden telde. De leiders weiden, of schoon zij ais afgevaardigden immunitedts- redhten genoten, -indertyd aille gearresteerd. Alleen door in hongerstaking te gaan, wiisten zy in de gevangenis een mensch el aardige behandeling af te dwingen. Eerst daags nu zal tegen de Hromada een reuach tig proces beginnen. positie te handhaven en, zoo mogelyk, te versterken. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit haar ook werkelijk zal lukken, want zij beschikt over de krachtigste machts- en ook financieele middelen om den stryd tot een succesrijk einde toe te voeren. Om zijn po sitie zooveel mogelyk te verstevigen, heeft Pilsoedski o.a. een alliantie aangegaan met partyen, waartoe de groote hyike boeren en de kapitalisten behooren. Verschillende .berichten heeft men reeds kunnen lezen, die erover inlichten, dat de Poolsche autoriteiten vooral optreden tegen de dagbladen dter oppositie. In Polen bestaat een straffe perswet en op grond van de be palingen daarvan wondt élk oogenblik het verschijnen van Duitséhe kranten en andere organen verboden. Maar het blijft gemeen lijk niet bij inbeslagnemingen van dagbla- <ten. Teneinde zich van politieke tegenstan ders, wier verkiezingsactie eep gevaar kan opleveren voor Pilsoedski’s positie, te ont slaan, gaat men gewoonweg over tot hun arrestatie. Dan zyn zy voorlbopig onscha- dely'k en bovendien wordt dan beslag gelegd op de verkieaingsgesc.hr if ten der tegenstan ders. Natuurlijk moeten ook dikwijls de natio nale minderheden het ontjgdden: in het 87 - Daarvoor ben je nu een Duitsche_ gravin.” Heit mooie, strenge gezidht had een uitdrukking van bitteren hoon, waar doojr Lou verschrikt rwierdl. Het was, of plotselling een sluier scheurde, alsol zij voor het eerst het gelaat van deze vrouw zag, die haar tot nu toe nooit anders dan als een goedhartige oude vrouw had toegeschenen, die in lijd, zaïiie gelatenheid het leven aan zich liet voorbijgaan- En zij voelde voor het eerst in dit nuis den haat en de verbittering tegen alles, wat vreemd was aan het huis en hét land en er dkxxr een aaneen schakeling ven omstandigheden aan opgedrongen was. Zij zocht de oogen van haar man, bij hieim alleen den steun hoopte te vinden in dfit oogenblik van innerlijke en uitorlijke verlatenheid. Maar Gerhard staarde! voortdurend op zijn bord: met dien in olijven ge braden eendvogel. Mevrouw Vidal vouwde den bnei zorgvuldig dicht en stak heün achter den zwartzijden borstdoek. ,,Jai, die Garetoel’ herhaalde zij en schudde zacht hiet hoofd. Altijd, als ik aan ze denk, moet ik aan bloed en dood denken, aan verschrikkelijke x>e_ veiligheden, aan een zwaar lot. En beidlen waren| todh lievé, vroolijk e mensdien.” Zij stond op, liep langzaam naar den achterkant van de kamer, ging voo-r hel groote, donkere Mariabeeld staan, dat in eten nis in den muur van den haard stond, en boog diep het hoofd. Zij bad zacht en zonder zich om de anderen te bekommeren, die stil ver der aten en daarna voorzichtig mes en vork neer legden. De dienstbod^ kwam binnen met de opengesneden, roode watermeloenen zij wisselde de borden en voerde den krachtigen geur van haar, door de zon döorgloeid, bruin en gezond lichaam, naar de tafel mee. Movirouw Vidal zuchtte diep, maakte een kruis en liep met korte, harde schreden, zonder rechts of links te tóen, de deur uit. Zij ging naar buiten in de broeiende zonnelucht, die als een gloeiende vlam tegen haar oud lichaam, sloeg. „Nu gaat zij naar Kasper”, zei Mé mère met een ernstig gelaat. wedstrijd te re het misschien ren dit don G V, u eging. van de bekte ie aldeelingen ieüer e vormen o.v. Gou- Haastrecht 2, oiynv :erk 2 Gouderak 2 oen' oven 3, Lekkef’ a 6 Bodelgraven 3 nxveen 2, Alphia 3. Men krijgt dan i 8 wedstrijden, die V .IB-elftallen bijna’ op een behoorlijk hgd zijn, 't Zal de omen. Marie Antoinette voor haar bad laten ma'keta, opdat zij volgens haar man in Berlijn voor den dag zou kunnen ko men en bovenal haar man zou be_ vallen. Mevrouw Vidal zat op een baneje •en klopte met haar sjok ongeduldig op den steenen vloer, als de ongeoefen de vingers der dienstbode een vergis sing begingen. Zij schuddle het hoofd, toen haar dochter klaar was roet klee- den en zond' de meid weg. ,,En in Berlijn heb je je met zulke bloote schouders aan aller,oo'en laten zien vroeg zij. Suzanne kreeg een hoogroodte kleur. Veel viel- haar in, waaraan zij nu lie ver niet zou dénken. ,.£en vrouw, die een volwassen zoon heeft, dat is toch schaamteloos.” De donkere oogen van de oude vrouw flonkerden boos. ..IRje dit om. Daar komt de jongen. Gerhard nam het hoofd der oude vrouw tussöhen zijn beide handen. ,,Laat maar, grootje Ik ben trotsoh op mijn mooie moeder.” Boos antwoordde zij ,,Ik N>ud niet van jelui modes. Wat kom je hier overigens uitveteren? Waar om ben je niet bij je vrouw? Mis schien trekt zij morgen ook nog zoo’n uitgesneden vod' aan. an eoiiilpeititie^itekii middag cm tijdig ein 3 iNWUt bereikt, nj8. aag oi van de, meest 'rs, niet to veel m.. op twee middagen .1 go. V. B. Da regeeringacrisis in Duitsohland tijdalijk bezworen. De a.s. verkiezingen in Polen. Tegen alle verwachtingen in is de Ryks- i dag Zaterdaig niet ontbonden. Was men er in parlementaire kringen van overtuigd, dat I de uren van den Rijksdag geteld waren, de ontbinding is nog weer opgeschort dér het ten tweeden made ingrijpen van rijkspresi- dent Hindenburg. Hy liet de pantyen weten, dat hy een af handelen van het werkpro gram in ’s lands belang noodizalkelyk acht en deze mededeeling werkte als dliie op de golven1. Het kabinet publieeeerde dan ook een veridaring omtrent de afhandeling van het werkprogram en bepaalde, dat de be handeling ervan op zijn laatst op 31 Maart beëindigd moet zijn. In de tweede bijeenkomst van den Rijks dag deelde de voorzitter Löbe mede, dat zich een meerderheid voor de afhandeling van den arbeid van den Rijksdag binnen den wettelyken termijn, die 31 Maart af loopt, heeft gevormd. 'Daarna besloot de Rijksdag om op Maan dag 27 Februari weer bijeen te komen voor het aanhooien van een regeeringsverkla- ring. Hiermede is de crisis, die, naar men ver wachtte, Zaterdag zou 'uitbraken, tijdelyk van de baan. Sovjets eischen graan. Een scherpe actie, nu de dooi op komst is. Meit hej oog op den nadereudeji, voorjaarsuooa, uie die wegen oubegaamr baar zal nuiKeu, zet üe Sovjet-regee- ring spoeu achter hei opvofroeren van oe graanvoorraueu, der boeren, hen reeus iwejuwe instructies is aan ae plaatsedijke autoriteiten gezonden voo- een laatste groote krachtsinspanning Dij het invorueren van hei graan en -o Om groiotere lioeveeineden jjaar ae;,. 11,400.000 en.löjj X stedên' te zenden. Tegelijk worden tezamen een bedrag weigeringen om graan aan de aut - teiten te verKoopen strafoaar gesteld met boeten, gevangenisstraf, verban ning en zelïs met confiscatie van eigen dommen. Snelle uitspraken van de gereents- hoven tegen de boeren, die weigeren graian ai te -leveren, zijn aan de orde van den dag. Dertig van dese proces sen zijn in een paar dagen tijds ;n hei district Odessa gehouden. Bij een daarvan is een Duitsdb kolonist, oe sctuldigd negen ton graan te hebben achtergebouwen, veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf, terwijl de geheele voorraad verbeurd is ver klaard', behalve een hoeveelheid die genoeg is om zijn gezin in het leven te houdlen tot den nieuwen oogst. In een ander district zijn negen boeren verxMMdeeld tot twee jaar gevangenis straf en verbanning uit de provincie. Te Kiel heeft eveneens een groot aan- tal arrestaties ptaats gehad. Veien zijn hier veroordeeld tot gevangenisstraf van twee jaar. ontstemd en Zij voelde, dat de atkeer, dien zrij koesterde voor de gewoonten van het land zijner klinderjaren, hem van haar venwijderde zoo ver - a,s graaf Andre Oberwaill zich vsr ge voeld moest hebben van den kring en de gewoonten van de Kaudhetrasse 'Lang za)t zij met pijnlijk hoofd en Kloppende slapen aan de groole uMfel vanyhaar woonkamer. droi en 1 vencaJbsch lied1 „Houssignolet, revibo-te Um bergiè te démando I Lau la. Qu|es es a qtiên bergiè Que toujours me demandto Lau la.” Maar tegen den avond wend groote familiekoets met vier zitplaat sen op het erf gezet en het zware met zilver beslagen tuig gepoetst. En de mooiste paarden werden geroskamd en de knechts vlochten gekleurde pa pieren bloemen en roode linten' in hun manen en den kunstmatig gegolfd en staart. Want den volgenden dag zou stierenvechter Gareto uit Arles den afgehaald. Maar in haar kamer stond Suzanne Oberwall voor den smallen. hooien spiegel, waar aan beide kanten twee kaarsen brandden en liet zich door een dienstbode de bruinnooie broea- 1 en japon aandoen, die de oude gravin ,,Wat schotelt u, kleine graviny' vroeg de professor plotseling. Lou was heel Dl eek en naaide moei lijk adem. „De hitte, ik weet niet, ik voel mij in hei geheel niet goed.” laar ijskoude hand tastte naar die van Gerhard. „Zal ik je naar je kamer brengen, hairtelief vroeg Mémère een beetje mat. „Neen, dank u, ik ga alleen oi- Gerhard gaat mee, niet waar, je gaat met mij mee?” Gerhard hoorde de smeekbede niet in haar stem. Hij wilde trouwens al leen zijn met zijn moeder hij moest haar wat vragen. Hij had toen de kamer verlaten en was naar Avignon geigaan, „om' een paar boeken te bestellen”, zei mém'- re. Maar mevrouw VWal had daarbij een eigenaardig) lachj^om de streng gesloten lippen -gehad, en Lou herin nerd-e zich, hoe de professor eens ge zegd had ,.Ik Avignon amuseert zich de gouden jeugd van de Proven' ft.” Daar Gerhard dien morgen werke lijk met eenige boeken was terugge keerd, had! zij elke vraialg vermeden. En hij was weer lief voor haar mét een zweem van beschaamdheid en schuldgevoel, waardoor zi-j bijna ver- teedérd werd. Maar toen had de warme geur van olie en afgekookte slakken haar huis gedreven, en nu was hij 1 hél had gebruikt. Men Ueidt hieruit af, dat Krantiz op het oogenblik, dat het ongeluk gebeurde, onmogelyk teh volle toerekenbaar kan zijn geweest. Tot deze conclusie kwamen alle deskundigen. Vandaag kwamen de officier van justitie en de verdediger aan het woord. Daarna eischte het O. M. tegen Paul Krantz wegens doodslag in vereeniging een jaar -gevangenisstraf en wegens inbreuk op de wapenwet een maand gevangenisstraf. De beide straffen aulle* gezamenlijk terug- gebradht worden tot één jaar en een week gevangenisstraf. ENGELAaND. Koning George naar Parijs. Volgens een der bladen zul de koning Engeland in Mei een bezoek aan Parys bren gen ter beantwoording aan het bezoek, dat de president der Fransche republiek verle den jaar aan Londen heeft gebracht. RUSLAND. Het nieuwe huwelijksrecht en het platteland. De boeren klagen over de gevolgen van hei nieuwe huwelijksrecht, oat de sovjet- regeering heeft ingevoerd. Zooals bekend, is het trouwen en het scheiden in Rusland ter-ugigebracht tot zeey eenvoudige formal! i- teiten, die weinig tijd eischen en niets kosten. Men kan zelfs gehuwd en geschei den worden zonder dat men het zelf weet. Tegelykertyd heeft de bolsjewistische wet gever het onde Russische .recht af geschaft, o.a. ook het oude Russische principe, dat elike echtgenoot slechts over datgene be- sdhikken kan, wat door hem (of haar) ingé bracht of tydens het huwelijk verworveii werd. De soviet-^'etgeyer>thieeft. J^gjand het principe van gemeenschap van goede ren in het h-uwelyk ingevoerd. De gevolgen hiervan zijn, dat dé rechtbanken overstelpt worden met processen en dat de deuren wijd geopend schijnen, het zijn de vrouwen die chantage plegen, hoofdzakdlyk de boeren vrouwen. In de „Bjednota”, het communis tische blad voor de boeren, vinden wij een beschryving van wat de „zags-bruidjes-' zags is de verkorte benaming van deni bur gerlijken stand), een nieuw -begrip, dat nu in Rusland ontstaan is, op het platteland uithalen. Het komt vaak voor, aldus de „Bjednota”, dat een meisje na de registra tie van haar huwelijk bly dte- Zags een paar maanden bij het nieuwe gezin woont (de jonggehuwden blijven op het platteland in Rusland bij de ouder*.van den man wonen) en daarna naar haar Vader vertrekt. Zij be geeft zich daarna naar de autoriteiten en verzoekt haar het haai' „toekomende ge deelte van dte bezittingen van haar man toe te wijzen. De overheid moet die wet naleven en zy legt beslag ap de have, die het gezin van den man gedurende tietitallen jaren heeft verzameld, om aan de vordering van het „zagsbruidje” te voldoen. Als gehuwde vrouw heeft zy volgens de sovjet-wetgeving recht op een gelyk deel Van de have als de overige leden van het gezin. Het komt zelfs ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnununer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELLNGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerde» prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. BDiNKMJLAND. TWEEDE KAMER. Staatsrekening over 1925. De minister vaai Finamciéni1 leeft aan de Kamér doen, toekometri de rekening van Staatsontvangsten on -uitgaven over het dienstjaar 1925. Uit een nota van den Minister blijkt, dat die uitgaven f 41.903.002.27 bene den het toegestane bedrag waren ge bleven en dat de middelen de raming overschreden hebben met f 67.841.909.38ft. Voorstel-Zijlstra tot wjjzigin L. O.-Wet. De heer Zijlstra heett tójtó van ajiiwooxd ingezonden wetsvoorstel tot wijziging van kelen V en VIII uer wetT 3en Juni 1924 en van art. ü.-wet 1920. De heer Zijlstra b^spree geopperde beswaar dat g< berteKtening js overgelegd. V éigens een globane becijfering berekend naar f 2000 als gemioideld salaris voor een onderwijzer eener school voor gewoon, lager onderwijs en va® f 2500 salaris voor een onder wijzer aan een school voor u.l.o. zul len volgens het voorstel 700 onder wijzers aan gewone lagere scholen eij 18Ö onderwijzers aan uitgebreid lage re sche|ien meer moeten worden aan gesteld. Dit zou een meerdere uitgave met tóch brengen van 700 X f 2000 --2500-1450.000 j van f 1.850.000. Zijn voorstel bedoelt do kleine scho len ten plattelande voor grootere scha de te behoeden. De opschorting van den 7-jarigen leerplicht tastte de in wendige organisatie der school niet aan, doch de verandering der leerhn- genschaiai trof de organisatie der school in geivoelige mate en dan in het bij zonder de kleine scholen op het pla - teland. Het wa» niet dé bedoeling om te genover het ontwerp omtrent den leer plicht een ander voorstel te plaatsen, ,maar o,m het er naast te sjtellen, opdat de invoering van den leerplicht voor het 7e leerjaar vergezeld zou gaan van de noodige' hulp voor de kleine scho len. Ook de heer Zijlstra vindt de leer lingenschalen der; technische herzie ning beter en heeft daarom zijn voor stel gewijzigd in dien zin, dat de daarin voorgesteldlei schalen slechts zullen gelden tot 31 December 1929. Bet voorstel krijgt nu geheel het ka rakter van een overgang, waarbij eelot de kleine scholen worden geholpen, terwijl overigens de veranderingen onbéteekenend zijn, zoodat in 1930 de tweede stap gemakkelijik kan worden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1