ll a I JI win, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, Dinsdag 21 FebruariTI828 go. 18696 66* Jaargang BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, - i FEUILLETON. BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, enz. Is ■11 Ha I ïlgt;' tJ Dit blad verschijnt dagelijks behative op Zon- en Feestdagen JJJJ1 Vll x, UlUlUkUXI TT VU JUJU, UWJL/JUKJTXV2* XU11 V011 Wl VIV7 \J JLZJUA«>XKX>.9 1.1XXC1U A lm VAI X HAV VA^A-» A*AJ\>A*^ I fl het (Wordt vérvolgdK szellige at- den arbeid -vermogen. dan de Tabletten ifrisschen eling er Hiezen. Na het etten - en verdwijnt. 88 - ,.0 neen, grootje, voor haar is ‘iet Ook Duitschüand meent, dat het Zweecl- sche ontwerpverdrag betreffende arbitrage een igoede basis voor de besprekingen vormt. ellyk in ■ige pun- ZONNKWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRÜCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSEL1NK—Van Rosaum (Nadruk verbedenl Gistermorgen is te Genève de Veiligiheids- arin 22 landeul zijn vertegen si file als die ifi, de O’ tvfapé- byeMkcuh^n.i De r» peering ligde 'Staten is evenwit oven 1 I i if; ie Icelijke :chts voor omgeving. 1 agenten en loc bureaux zyn di ielTelef. 83. Po AB0NNEMENTSP1 per kwartaal 2.90, p Franco per post per k Abonnementen word by onze Onze Redact! woord1 die Duitsche en de Japanner GOUDSCHE COURANT. tot ken-'i Üer- floo- [e’d. rede leze ITALIA Belangrijke fascistische besluiten. Afschaffing van de speciale ar- beidsmagistratuur en verbod van tusschenpersonen bij arbeidscon tracten. De ministerraad heeft zich vereenigd met het wetsontwerp waarbij de speciale ar- beidsmagistrataur wordt afgeschaft. De ju risdictie, die vroeger aan deze speciale magistratuur was toevertrowwd, wort voor taan .in handen gelegd van dien vrederechter en die rechtbanken, welke laatste zullen worden bijgestaan door deskundigen, geko zen uit officieele lijsten van patroons en werklieden. Voorts vereenigde de raad zich met het wetsontwerp, waarbij tusschenpersonen bij het sluiten van arbeidscontracten volstrekt verboden worden en waarbij werklooaen verplicht worden zich tot de arbeidsbeurzen te wenden, terwijl tevens een verplichte pu blicatie van verplaatsingen van werkkrach ten wordt ingevoerd. De Italiaansche regeering heeft voorts op voorstel van Mussolini volledige vrijstelling van rijksbelasting toegekend aan vaders van zeven en meer levende kinderen op den eersten dag van het belastingjaar. Raad svotum kan woiy erde Sato sloop Engelschen spre- vommissie woordiigd, ifflzelfde alis die ify ningscofttani^ié bijeMikori^nj van de Vereenigde Maten is--- eenkomstóg*haar besluit van Decemj ar, niet in de commissie vertegenv/oordlgd, j *—-**• de Russische Sov'jetregeering sic"3' „waarnemer" heeft gezonden. Voó] iand^s rapporteur mr. Rutgers i Duitschland wordt vertegenwoordij den staatssecretaris von {gimson, uoor Paul Boncour, Engéland dool- CushQiMhin. Dé comi houden met de beh port, dat de coftxmiss welke behalve Benei\ land), Halsti (Finland) land) behoordeh, in Janui pi ge conferentie te Praag» heeft De besprekingen werd; van dr. Benesj geopend. Een opgewekt humeur is 't beste kleed, dat men in gezelschap kan aantrekken. O» weilightidskwestie. Het Russische ontwapeningsvporstel. regeering tot financieellen steun aan* aange vallen étaten. Vervolgens verklaarde leid Cushen|lun, dat in de ophanden zijnde de batten over de voorbereiding van arbitrage- twee methoden .gevolgd kunnen sluiten van algemeene arbitrage- hard denken. En (W bullen wij ge in-akkelijk het offer kunnen brengen, dat liet noodlot van jou of van mij vraagt. Ik zweer je ails- hij weg wil dan laat ik hem vertrekken. Zonder klacht zonder tranen. En zoo moet jij ook doon als hij hier wil blijven, moet je het hier met hem uithouden zonder klacht en zonder tranen. Wil je zeg lieveling, wil je?'’ ..Zeker, ja, ik hen toch zijn vrouw en zoo lang hij mij liefheeft.... „Maar jij dom. dom kind. Of hij je liefheeft. Hij kon toch niet leven zon der jou. liet eenige. dat hem kwelt is diait het jou aoo moetiiijk valt je hier thuis te voelen. Dat is het. En hoe hij je liefheeft....” Zij hield het blonde kopje van Lou tegen zich aangedrukt en schilderde de liefde van haar zoon in gloeiende kleuren in de kleuren van ’t stra lende Zuiden. Hik woord, dat Ger hard ooit over Lou en zijn liefde voor haar tegen zijn moeder gesproken had kreeg in haar mond eiem zéér bijzon dere betetekmis. Zij vond uitdrukkin gen. die een dichter waardig zouden zijn ge °est om deae liefde te schil- dteten. „Niemand zal je ooit liefhebben als Getrhard Ik zijn moeder weet het. als bij het getuigenverhoor het geval was, tenslotte geheel mgeslapen. 'Thans is er weer eenige aandacht voor het proces door de opzienbarende mededee- ling van een der verdedigers Vftn Bannat, dat tal van stukken uit de dossiers vAn het proces-Barmat zijn verdwenen, die er vroe ger in waren, maar door dr. Kussmann, den substituut -officier van Justitie, dié het proces-Barmat aan het rollen heeft ge bracht, indertijd ter beschikking vpn een Duitsch-nationaal persbureau en van eenige Duitsch-nationaAp afgevaardigden z(jn ge steld en nooit terug zijn gegeven. Daar onder bevond zich o.a. een uitvoerig^ cor- respondentie tusschen Barmat en dep over leden yyksminister dr. Höfle. Tenslotte betoogde de verdediger, dat de vertegenwoordiger van het O. iM. de resul taten van het getuigenverhoor niöt voldoen de beheerschte en dat het requisitoir niet anders is dan een recapitulatie van de acte van beschuldiging. Hjj wilde nog een aantal getuigen, ojw. ook Troelstra, den Vice-pre- sidlent van de te Amsterdam gevestigde Amerikaansche Kamer van Koophandel, den chef van de vreemdelingenpolitie te Amster dam, Broekhof, en den bèidtetr van de firma Mendelssohn en Co., dr. Mannhefaner te Amsterdam, doen dagvaarden, dh’e de aan tijging van den officier van Justitie, dat Barmat een slechte koopmansmoraal had, grondig kunnen ontzenuwen. RUSLAND. Fokine t Na Joffe thans Fokine. Het „Tass” meldt, dat Fokine, de vice- president van de contröle-commissie der communistische partij; te Kazhn zelfmoord heeft gepleegd. ie» uitwerken van een ontwerp yoor eajdig aubitrageverdrag. idrzitter Benesj deelde njiee, dat.‘de dagelijks tweemaal zjtting 4zal opdat de algemeene debatten Anel- ttgang zullen vinden. I. issie koint hedfeAn^ddag ^eer einde de ilgemSeife debatten i 'i Ij zan de conventie Man l.itwuw^‘ Jemeenè ontwapening luidt i|ï e vootzit in een onmiddéjpnk^ de algemeene en volledige die biduien 4 jaren moet wgr- >!Mjand eri wel in die mate, dat Heinde van het eerste jaar de Lfcot gewapende conflicten stejk Daarom moet injiet eerste ja#r satie van het leger 50 bedr^.- mededaderschap ik hu zjjn van en verderf de, Ijet O. M. heeft.alls i .geven, maar jalouzje weixl, niet voorhanden De verdediger vroeg ten sl< Na repliek van het O. M. den verdediger kreeg beklaagt laatste woord. Hy zeilde, a|nj I van de daad onschuldig te 'zj* de rechtbank hem door een L gelegenheid te geven, dis m- wat Ihij als kind moreel heeft1 Pe rechtbank trok zich om min.'h Krantz, nia zich in het geheel niet latepi zien, dan met Senor Caireto aan een tafel zitten. „Wat mij betreft kan zij in haar kamer blijven, zei mevrouw Vidal. Mémère streek Gerhard over het blonde hoofd. „Wij willen haar niet dwingen, uei zij week. Gerhard sprong op. „Neen, hoe zoo Hoe komt u daar op? Daarin mag men haar niet toe geven. Zij is mijn vrouw. Zij moet zich naar onze zeden gedragen. Zoo lang ik hier ben moet zij zich) aanpas sen. aan ons huis. Dat verlang ik. en dat doet zij ook.” Mevrouw Vidal en inétauère wissel den een korten blik. 'Hij vervolgde, even opgewonden „Ik begrijp het een stierenvech ter dat kan een beetje vreemd voor vonden in de |er art. 11 en g vafi de vei- volgens Duitechland vart ^ato| llch verpUcht-' i behandelingi van geschillen nrf te laten JlvaardoOu.bp de J]4>u tvorderf voorui^elpo-1 éi -als zij ziep door aaïi- V-oÜoen.h'ond Hete» be- 'verhandelingen over het ralire status qup te herstel-j Iwlien d|’ staten zich hibldeij Bond bestolen wapenstil- raeken fap. oprlogstoebereid- van s^amiitog van het ahilrfjl 'de geschiöfleniS' x>nd. Duitsch- de virfig, of in sornmig^ jjlen de eenstemmigheid in den door een meerderheid vervangen. (De Japansche gerfelegl zich hoofdzakelijk bij <M| ker Wat de arbitrage betreft, deelt hij mee, dat de Japansche regeering bezig is na te gaan, in hoeverre die reserves in de vroegere arbitrageverdragen hdziening 'behoeven. Het resultaat van dit onderzoek zal aan dien Bond worden meegezeld. „Zoo, ja.’ Op dat oogenblik kon Suzanne Lou niöi omhelzen, gedijk zij had willen doen. .,Je diejikl dus in het najaar te ver trekken Lou’s handen lagen krachteloos op de tafel, haar lichte oogen staarden in de gele vlammen dier kaarsen. Ik zou blij zijn, als ik papa wee* kon terügzien.” Haar b.eeke lippen trilden. „Maar dat hangt naltuurlijk van Ge. - hard af voegdle zij er zacht aan toe. „Hij is hier heel gelukkig, zei S«- zanme Oberwall en streek Lou over het haar. Zij knikte. ,.En je wilt hJeni toch gelukkig zien, niet waar, hartje Weer knikte Lou. ,,Je hebt ’t mij bezworen je weet immers op je trouwdag. Zij drukte Lous hoofd tegen ha^r boM en gaf baar een kus op het voorhoofd!. „Denk eens. mijn hartje, jij ver langt nu naar je vadier. met wien je tot voor enkele weken samen waart Walt mag ik dan wel zeggen, die bijna twintig jaar finijn kind heb moeten missen „Het is voor ons beiden moeilijk fluisterde zij. Suzanne Oberwell schudde het hoofd en sprak tot Lou „Wij moeten alleen maar aan Ger- i l-oixi ÜS1 lg ing vanherf’l rarf- i rapporteuBj Po-litls (Gri I Rutgers (N| Lui in vod i met 'ffen van ux. «Iet doel'Van' zitting is, verklaard® Benesj, de waal gen voor de veiligheid, op den gronfelag van de bestaande verhoudingen in de inter nationale politiek, te verstenkeTf en uit te breiden. Benesj gaf een overzicht van het geen tot nu toe op het gebied' van de veilig heid is gedaan en zette uiteen wtat in de voorloopige Conferentie te Praag bereikt is. Het rapport van Praag vormt een ccnr- premis en bevat een aantal alternatieve voorstellen. Het staat thans aan de regee- ringen, niet aan den Volkenbond, te verkla ren welke maatregelen zy in het belang van de veiligheid noodzakeljjk achten. De Vol- kenbond zal volgens de voorstellen s’echt dan optreden, wanneer geen overeenstem ming kan worden bereikt. Hierop werden de algemeene besprekin gen geopend. Het eerst kwam aan het woord de Engelsche Volkenbondsgedelegeerde lord Oushendun. In een lange rede zette deze Engelsche afgevaardigde het standpunt van de Engelsche regeering betreffende de vei- iigheidsquaestie uiteen. Cushendun betoog de, dat men wegen moét zoeken om het werk der ontwapening ite voleindigen in het belang van dien ailgemeenen vrede. Het is zeer moedlyk vast <te stellen, of de ontwapening afhankelijk is van de veilig heid of omgekeerd de veiligheid' van de ont- wiapening. Een scheidingslijn tusschen deze beide vragen- is nauwelijks te vinden. Er moeten aanvullende maatregelen gevonden worden voor de bepalingen van het Pact van den Volkenbond. De beste weg daartoe is het sluiten van arbiitrageverdnagen waarvan het Pact van I.ooamo zulk een navolgenswaardig voor beeld is. Daartegenover staat echter, dat de verdragen van Locarno niet tot in alle bracht, détails door de andere staten toegepast kunnen worden. De Engelsche regeering ondersteunt het voorstel van de Fransche haar zijn, dat past niet m den kring der niewchen, met wiö zij gewoon is te verkeeren. Maair ten slotte voor mijn vader is een kunsitenaiar als Hör- selkamp oou iets dergelijks. Dat stuit hemi ook. Dat komt in zijn kraam oo1’ niet te pas Daar moet men zich nu eenmaal overheen weten te zetten. Men moet dte verhoudingen in aan- nnerkling nejinen. Papa heeft zich zeer correct gedragen in zijn geval. Da moet z’j ook. Dat heb ik haar duide lijk gemaakt, dat begrijpt zij. SuBjanne keek met stralende oogen ,,v iKt-ii, grooije, vuvr muvr is rct haar zoon aan. Hij was wolkomen ver morgen geen feest. Veel liever Zou zij anderd in die enkele maanden1. Hij «■-- -*■-- wft8 geen magere, verlegen jongen meer een echte man. Een man met eigen wil, een man. die heer kon zijn over zijn vrouw. En het maakte haar ook gelukkig, dat hij opkwam voor de zeden en gewoonten van haar huis, dat hij „haar jongen’’ was gebleven, ondanks de jarenlange scheiding en de vreetmde vijandige opvoeding. Maar toen hij die kamer verliet en de kaarsen opflikkeHdlen in den war men tocht, zluchtte mevrouw Vidal diep ..Misschien zou het beter zijn ge weest, indien de Careto’s onzen weg niet irieer hadden gekruist. Pas op de kleine. Suzanne. Dank aan de woor den van Kasper.” De doek gleed van die vallei, blanke sc’ ouders Suzanne keek langs haar moeder heen. „Weet je nog vah toen, didn avond, BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Krantz in vrijheid. Tot drie weken gevangenisstraf veroordeeld met aftrek van preven tief. De Rechtbank te Berlijn heeft gistenen direct na den eisch uitspraak gedaan. Ge- eischt wend tegen Paul Krantz een jaar en een week gevangenisstraf. De verdediger, dr. Frey, keerde zich tegen het betoog van het O. M., dat den beklaag de de daad zou zyn toe te rekenen. De ver klaringen der deskundigen en de gieheele bewijsvoering hebben deze bewering niet bevestigd. Volgens da’. Frey is de aanklacht wegens doodslag in vereenigmg niet te handhaven. Volgens de jurisprudentie is physieke aanwezigheid bij een daad nog niet mededaderschap. De verklaringen van Hilde Scheller zyn ten deele weerlegd door die van Elinor Ratti, ten deele toch reeds niet ten volle geloofwaardig geweest. De ge il eele aanklacht is onlogisch, de beslissende bewyispunten van het O. M. zyn zeer aan vechtbaar, in het bijzonder de bewering, dat Krantz by de daad heeft toegekeken. Voor toen de professor piano speelde en de jongen in de Carmargue was. „Jai, ik weet het prevelde Suzan ne. Haar hart klopte hoorbaar. „Een man zal komen en het nood lot zal ten derde male aan ons vol trokken worden. Mevrouw Vidlal sprak de woorden heel zacht. Maar zij drongen als vuri ge spelden in het hart barer dochter. „De Duitsche vrouwen hebben koud bloed' zei zij met witte lippen en een poging om te lachen „Maar onze zon is warm, antwoord de de oude vrouw en langzaam, met moeiite stond zij op. ..Kleed je uit, Suzanne, ik zil je helpen.’’ j I Höt was tien uur in den avond, toen Suzlanne Oberwell heel wichit aan de huiskamer ..der kindereer' klopte. Lou, reeds in een v/n haar fijne met kanten versierde nhcMponnen. het lichtbonde haar op den rug. zat bij het schijnsel van twee kaarsen aan de schrijftafel. „Jé schrijft?” Lou wendde haar teer, vermoeid ge zicht naar haar schoonmoeder; donkere schaduwen lagen ondter haar oogen. Zij glimlachte mat en pakte haar ha- reh bijeen. „Ja. aan papa. Hij is nu heel ge lukkig. Hij werkt veel in het najaar (gaan zij samen naar Berlijn). Daar stelt bij een menigte van zijn werfcen ten toon en daar hoopt hij ons te zien. JS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. artaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, iers, den boekhandel en de postkantoren. felyks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; rekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerde^ prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunhen worden [ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het, Bureau zyn ingekorven, teneinde van opname verzekerd te zyn. eenmaafnhet bewust- .df wil tot de jlaad noodig. 3 motief jaiouzie opge- is, gel^k bewezen geweest. -iloöte vrijspraak. O. M. ftffidupliek van ligde Krantz het njjkljp uitvoering verzocht vrytspraak de n®ti te boeten, ftïftéondigd. m teen uur 15 min.'in de raadkamer terug en veroordeelde Krantz, na een langdurige beraadslaging, lot drie weken gevangenisstraf, wegens het verboden dragen van., wapenen, met aftrek van preventief, zooclat hij onmidJ~,””" ‘- vrij'heid wordt gesteld. Op dié by| ten werd hy vrijgesproken. Het sneeuwbalsysteem. In Düitachland! verboden. In de laatste jaren wordtf Duitischland ovensteipt met sneeuwbalsystemen. Vooral ig Nederland daar aah schuldig, schrijft de „Voss. Ztg,” De poflitfe heeft net raadzaam gevondep om daar een eind aan te maken en allen Pruisische postdirecties last ge- geven om al dergielijloe zendingen uit Neder land aan te houden. In den loop van vier Weken z|jn drieduizend van dergelyke zen dingen, tezamen éen waarde van 21.000 M., dn beslag genomen. Tegen de afzenders der brieven is een aanklacht ingediend wegens het spellen in een buitenliandsche loterij. In andere Duitsche landen is dit voorbeeld gevolgd, zoodat in geheel Dulftehland voortaan dergelijke sneeuwbalbrieven in be slag genomen zullen worden. Een tribune ingestort. Bjj een plechtigheid, die gepaard ging met het carnaval te München. Te München is, naar de N. R. Crt. meldt, ter gelegenheid van 'het carnaval dit jaar een oud gebruik in eere hersteld. Tot 1901 toe werden namelijk op de Marienplatz de slagersleerlingen op dén Maandag van het carnaval tot gezel bevorderd, wat met een speciale ceremonie gepaaid gaat. De -be langstelling van den kant van de bevolking was geweldig. De politie moest de menigte herhaaldelijk met den gummistok achteruit dryven en zelfs een paar al te geestdriftige kyklustilgen inrekenen. Plotseling stortte een stampvolle tribune in. Daarbij zyn niet minder dan 175 personen gewond, 33 hun ner verloren het bewustzijn. Elf moesten ter verpleging in een ziekenhuis worden cpgenomen. Het proces-Barmat. Belangrijke verklaringen van een der verdedigers. De belangstelling van publiek en pers, die gedurende de eerste dagen zeer groot was, voor de requisitoirs in het proces- Barmat, is gaandeweg verminderd en, even- De Duitsche gedelegeerde wees op dé be- iangrykheid van het tijd winnen ingeval .an ee», arisis, viaarbij alleen dient te wor den verhinderd, dat eqn van dp beliigerente partijen uit déze- situatie voordeel trekt om anvloed op de onderhandelinget uit te. oefe nen. De belangrijkste taak van den Volken bond 'is het voorkomen van bbiiog en, ook hiervoor ten slotte heëft de I>u utrfche regee- (ring waardevolle gegevens g| .jtaudie van den heer Rutgers d 13 vdn het pact Tot vehhoogii pgheid zou Veel belang zy| als de stat ten, tijdens d|p niets te doen of libu-aadslagin^eii p m; ?ten tweedi 1 ïvelingen vainf egen tijdens K xnflict de mijk1 I n; ten derde,lu aan een door <W stand. Het afl)l jfeen is in tijdc^ -T wootste' belang, 'i zootó( Mods meermalen’heeft land stelt voorjt# verdlrai jeja ^vorder n le. u# verdia ea; 2e. e>en tw ienj De Jjofz cortnnif Jiouden filler vol 4 De commisste koint 1 jbijeipn ten, ejïide de al voorft te zejfn..! F, i De inhöudKva.. dr v vodr eenia' het kort all Pe cotnvi overgaan ontwapenül den doarge reeds na h( mogelijkhei is beperkt. (Ie demobili gen, de vernietiging van alle munitie-vooj;- raden en de uitschakeling van de belang rijkste objecten der vloot en luchtvaa^ krachten uit de strydformaties .en de es heffing van de verdedigings-organen volgwi en gedurende de volgende drie jaren motejt dan definitief worden ontwapend. Voor de controle der doorvoering dienep. een internationale permanente control^ commissie en commissies der verschillende staten, volgens het pariteitsbeginsel samen gesteld en met deelneming van vertegen woordigers der wetgevende lichamen, enz. te worden ingesteld. Nog voerden het staatssecretaris Siimson Sato. De Duitsche 'gedelegeerde wees op den gunstiger vei'ligiheidstoestand, die na het ontstaan van den Volkenbond was ingetre den, vooral voor die staten, die zich niet, door ontwapening in een ongeljjkwaardigen toestand bevonden. Volgens Simson is de veiligheid thans beter dan tevoren. De kern van het veiligheidsvraagstuk is, volgens de Duitsche regeering, gelegen in een verzoenende regeling van alle soorten van geschillen. Zij beschouwt dat vraagstuk wat de juridische geschillen betreft, reeds als opgelost en meent, dat een bestudeering van de bestaande verdragen voor vreedzame beslechting van politieke geschillen nieuwe bruikbare gegevens aan het licht heeft ge na! zal zi(ih ander «- lesj, oolo er

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1