T LAATSTE BERICHTEN. Beurs van Amsterdam. CHINA. Scheepsramp op de Jangtse. Vermoedelijk 300 C'hinecten verdronken. Het Ohincesche stoomschip „Hsintaming is Zaterdagnacht met het topansche stoom Sohip „Atsoeta Maroc" n^by Tsjlngktang li bptaing gekomen. Driehonderd Ohineei smitten verdronken zijn. Volgens Router heeft de kapitein van da Atsuta Maru verklaard, dat hij den stroom atVoer toen <te Hsintaming trachtte voor zijn-boeg over te steken, de Atsuta Maru tiai de Hsintaming onder de waterlijn., ,550 passagiers van de Hsintaming geraak ten in een paniek. Enkelen sprongen over boord, maar de meeaten, 300 a 400 men schen, gingen met het schip meie naar de diepte. De -Atsuta Maru en een aantal jonken redde een 100-tal hunner, van wie $r echter velen van <le kou bezweken zijn, door dat zij te lang in het water hadden gelegen. BINNENLAND. Gastmaal ten Hove. isteravond heelt de Koningin de gailerijzaal van het koninklijk F leis ui het Noordeimde ie s-G raven liage een gastmaal aangeboden aan de civiele autoriteiten te VGravenhag» Met de Koningin nam Prinses Juli ana deel aan dezen maaltijd die oin 7% uur aanving, ve)rdie!r de leden van de hofhouding van Koningin en Prin ses, de voorzitter van de Eerste Ka mer, 1 uiteuiant-geiteraal baron Van V oorst tot Voorstde voorzitter van de 1 weedie Kamer, jhr. mr. Ruys de Reerenbrouck de ministers, de pre sident van den Hoogeai Raad der Ne derlanden, jhr nir. die Savornin >b- man de procureur-generaal bij d^n Hoogen Raad. mr. Talk; devoorzatte, van de Algemeene Rekenkamer, jhr. mr. van Reenen de dlireeteur van het •kabinet der Koningin, jhr. mr van ff ets, en de burgemeester der residen tie, mr. Patijn. De talel was versierd! met arrange menten van narcissen. t De Koninklijke Militaire Kapel luis terde. onder leiding van den direc teur, eerste luitenant Boer. den maal tijd met muziek op. De heer Colijn in Indiëi Zijn verder reisplan. Aneta had een kort interview met oen heer Colijn, die als doel van zijn bezoek aangaf de afgesleten fijn puntje» van zijn kennis omtrent Indië bij te slijpen. De bestuurshervorming besprekende, herinnerde die heer Co lijn er aan, dat hij steeds voorstander geweest is van grootere eenheden, doch dat hij thans, in het licht van opgedane ervaringen, wil nagaan of zijn meening wellicht voor wijzigiD vatbaar is. Zijn reisplan is al» volgt op 2b Februari vertrekt die heer Colijn naar Sttierabaja voor een veertiendaagsch 'oezoek aan den Oosthoek. Daarna gaat hij naar Miidlden-Java, Zuid-Sumatra, de Oostkust en Atjeh Op 11 Juni gaat de oud-minister met de ,,Indrapoera" van Sa-bang terug naar Europa. Op 2b Juni komt hij te Marseille aan en gaat dan van daar naar (ienève, om r'e Economische Commissie van den Vol kenbond te presideereo. De retourcommissies tei het gasbedrijf. Een adres van den directeur te Doe- tinchem aan H. M. de Koningin. Naar wij vernemen heelt de he^r G. pieterson, directeur van het gasbe drijf te Doettoctoaim thains zelf een adres aan H. M. die Koningin aange boden met verzoek liet d!.d. 9 Febr. door den raad genomen besluit om hem onmiddellijk ingaand oneervol ontslag t» geven, te willen yernielige op grond dat dit besluit in strijd is met de wet en het algemeen belang. Een afschrift van dit request is aim den Commissaris dier Koningin in de provincie Gelderland verzonden. Het ontwerp-Ziekenfondswet. liet bestuur dter Landelijke fretera- tie ter behartiging van het Zietcen- iondJswelzen heeft aan den minister van Arbeid, H. en N. een adres gezonnen, -waarin gevraagd wordt in het in 1920 ingediende ontwerp-Ziekenfondswet wij zigingen aan te brengen, zooals ook reeds in 1920 en 1925 aan de iweede Katoor is gevraagd'. Allereerst vinat bet bestuur het systeem der vrije art senkeqze funest in de tweede plaats komt het op tegen heit voorsohriit, dat een weistandsgrens moet worden ge steld voor patiëntenadressant zou de voorkeur geven aain het weglaten van deze grems, en het instellen daar tegenover van. een in gemeen overleg gekozen commissie, die in ieder twij felachtig geOel bepaalt, of iemands in komen uitgaat boven dat van een ,.ar beider of daarmee gelijkgestelde' in de derde plaats zou in iiet ontwerp de bepaling moeien vertraden, dat een fonds alle apothekers moei toelaten en tenelo te gaat hel bezwaar tegen het voorschrift, det de fondsen verloskun dige hulp moeten versohaften. Radio-omroep. Een adres te pen de voorgestelde heffing van rechten. II *e algehieene vereeniging Radio Omroep, gevestigd te Amsterdam heeft met betrekking tot de onlapgs ver schenen memorie van antwoord der regeering op het voorloopig verslag van de Tweede Rainier over het ont werp van w'et tot aanvulling en wij ziging van de Telegraaf- en Telefoon wel 1901 aan de Tweede Kamer een adres gericht, waarin o.a. wordt opge merkt 'at ons staatsrecht hechts twee soorten van effingen kent de direc te en indirecte belastingen, geheven voor algemeene dtoeiedndeu, en de z.g. retributieve heffingen, als coutra- praewtatie voor door een pubJiekrech teliJg lichaam bewezien dliensiten. Naar cause lueenuig kan ten aanzien van de flier voorgestelde lueffing noch in we zen, noch in vormen van een retribu tie sprake zijn. I >e in de memorie van antwoord ge trokken vorgedijking 'net het tarief dat Rijk ofl gemeente bij dién gefwonen telefoondienst in rekening brengt voor de "diensten, die aan de gebruikers bewezen, is naar de meening inder juist. Bij 'en teletoradi-ensi betaalt men voor iet gebruil\van liet toestel, als vergoe ding vooK den aanleg zoowel binnen- als b'uitenshihs varifhet gehoede lijnen- net, voor demoregeling en verzorging van den gebeefiV dienst. Bij deradio- ontvamgjoesfellen zijn de toestellen eigendom der gebruikers, is er uiter aard geen sprake van den aanleg van een net van lijnen, welke de ontvang toestellen met de plaats van uitzen- ding verbinden en wordt de geheeie dienst der eenzijdige' telefonie door particuliere organisaties verzorgd. Als eenigen, wel wat summieren rechts grond) voor deze belasting vermeldt de regeetring dan ook sleahts .,de door het Rijk geordende, gecontroleerde storingvrij gebonden organisatie van hel aetherverkeer, waarin de uitzen dingen van Pijkb- of particuliere zen ders tot hun recht kunnen komen' \Meeo door dietse zuiver adi#in stra ti eve bemoeiingen weilke, zooals de regeering zelve erkent, toch reeds voor den dienst der Rijkszenders nooctig zijn wordt naar de meening van adressanten aan diets© beflasting dan ook niet een genoegzame basis geschon ken. De voorgestelde heffing zal m hoofd zaak dienen voor het in standhouden van die bestaande, onderling sterk ver deelde groepen, door middel van uit keeringen aan deze van gelden, on» welke de grootst mogelijke meerder heid niet vejrzooht heeft en die alle om strijd verzekeren nieit noodig te hebben. Zoolang de feitelijke toestand op liet gefoied van dien radio-omroep met verandert, kan derhalve bij aanneming van liet hier bedioelde wetsontwerp deze eigenaardige toestand ontstaan, dat de luisteraars lijdelijk zullen moe ten afwachten voor welk doel die door tien opgebrachte gelden zullen worden aangewend en dait de vrijheid, die elk Staatsburger heeft om zelf uit te ma- welke cultureele richting hij wii steunen, aan een bepaalde categorie van staatsburgers zoo al niet geheel, dan toch arootemdeels wordt ontno men. Dientengevolge zal deze heffing '«oor die overgroote meerderheid als een* groote onbillijkheid' wordlen gevoeld, terwijl kwalijk zal kunnen' worden aangetoond, dat het algemeen belang leze heffing vordert. Op grond van dit alles kan de ver- enigjng op dit oogenblik vanide voor gestelde heffing dan ookr niet anders verwachten dlan hiet doocfen van het geen dioor het particulier initiatief uit le belanghebbenden (die. luisteraars) jaren langen arbeid' is voortgeko- weede staatscommissie M. gymnastiek. Up de vragen van mejuhifouw wes- lerman, lid van de Tweede Kamer, heelt de minister van ondierwijs,-kun sten en wetenschappfen geantwoord 1. Inderdaad zal dit jaar voor het eerst uitvoering gegeven moeien wor- 'eu aan de djoor ambtsvoorganger van ondergeteeikende in 192b aange iin beslissing, dat bij wijze van proei, buiten 'oezwaar van 's rijKs .chatKist, een tweedie staatstoomimssi© oor de akte-examens M. U. in de lichameilijke oefening zou worden be noemd, bestaande uit één der inspec teurs van de lichamelijke opvoeding lid en voorzitter en de dooenter der Academie voor Lichatnelijke Up- oeding te Ameterdjam als leden, zoo dra er leerlingen dezèr aoadeaue ou en zijn, gereed zich aan het examen to onderwerpen. 2. Deze comm'.ssie zal dus uitslui tend die leerlingen dezer academie examineeren. vooir zooveel zij een akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijz wenschen te ver rijgen. 3. Het onder leiding van. den onoer bedoelden inspecteur aan deze leer lingen af te nemen examen, hetwelk volkomen aal overeenstemmen met dat hetwelk door de andere staatsoommis sie aan andere examinandi zal wordlen afgenomen. is geen schooleindexemen. afhankelijk van dit exaimen neemt de academie Mar eigen ex aniens at voor acadieimdsche graden, welke ech- ler vooralsnog niet officieel worden erkend. Henri Polak 60 jaar. De huldiging van den heer Henri Polak door de lieden van de Beurs voor den Diamanthandel heeft Zondag te Amsterdam plaats gevonden. On die talrijke belangstellenden, die daar bij tegenwoordig waren, walren leden van het dageflijksch bestuur van den Alg. Nei'. DiamantbewerkeTsbondde hoogbejaarde moeder van den jarige zijn' broer, d'e oud-wethouder van Amsterdam. De voorzitter, de heer Machnel Mok, i'egde er in zijn toespraak den nadruk op. dat het geen- alledlaagsohe gebeur- ten's is. als uil wer^geveraktingen de voorzitter van de arbeidersorganisatie in het bedrijf gehuldigd) wordt. Men wenscht den heer Polak te huldigen als voorzitter van den A. N. D. B., die door afijn grooie opvoedende gaven van een ongeorganiseerde massa er- beiders een groep manschen heeft ge maakt,, die zich met elke andere in ieder opzicht nieten kan Men wil ook deze huldiging beschouwen als protest tegen het dienigreerendi geschrijf in zeker© organen tegen dein persoon van Poiak in den iaatstem tijd. Voorts hul (ligt men hem ai» politicus en als strij der voor de schoonheid in kunst atuur En één gedachte leeft bij len de miensch («Henri Polalk moet worden gehuldigd. Polak is, ondanks zijn schitterend© loopbaan d'e eenvou dige altijd hulpvaardige' medisch ge blevetn. Als geschenk bood spr. aan een dioor den sierkunstenaar Jan Eis- senloeffel ontworpen' electrische 'amp voor d'e huiskamer van Polak'. Dit ge schenk moge, naar het oudl Joodsch© gezegde, licht en dus vreugde geven In zijn antwoord! zeiide de heer Po lak. dat deze huldiging' voor hem bij zondere waarde heeft. Het heeft een onuitwiachbaren indruk op hem maakt, dat werkgevers en kooplieden zich vereemigd hebben om hem te hul digen,. De verhoudingen in het dia mar tv alk zijn heel anders dan in an dere bedrijven. Tal van aanwezigen behoorden eenmaal tot spr.'ö onder danen". Nog altijd hangt hun har! aan hun ouden boind. De diamantwe reld kent geene groote klasse-teu stellingen. Allen behooren tot dezelf de aristocratie, Eén belang bindt hen: de oude Amsterdamse' e nijverheid te versterken en te behouden. Spr. heeft slechts dit belang gedlieind en verde digd. Hij zal ddt blijven dben. Ned. Syndicalistisch Vakverbond. Het congres verklaart zich met 31 tegen 30 stemmen en een blanco voor de fusie met het N-A.S. zondagmorgen werd te Utrecht het tongres ven net wen. Syndnoalistiscn va.vverbond voortgezet, an 9 uiur tot awart over 12 wer oen q© lusiei-pjaiinen van N.A^ö, er •N.aVi. in hi|ishou)i|eiijiKiei zittijng be iproken, waarna dn vraagstuk in openbare zitting aan de oirae werd gesteld. ain oestuumijde werd die tusic be pleit d'oor den heer Lansing, die er op ween dat hereeniging van groot be lang zou zijn voor de arbeidersklasse. Nu het N.a S. zich losmaakt van de rood© vakvereenlgingsjiteraationalet uit Mosuvou meende de heer Lansing d„t hiertegen geen bezwaren meer be- De he sie als de Rosseau sprak zich namens in het bestuur tegen u*t. Hij tte&chouwoe het N.b.v. syndicalistische vakorganisatie, •ten bij de I.A.A. te Berlijn, die principieied staat tegenover de op vattingen welke dock die leiding van et N.A.S. worden gehuldigd'. Hoewel t N'.A.& op het standpunt staat van afscheid ,g van de R.V'.I. blijft het bolsjewistisch, zoodat ^en hereemiging van N.A.S. en N S.V. tqt het tegen elkaur botsen van de oude beproefd© syndi calistisch© gedachte otp die düctoriaile opvatting van de in iweaen cominuuis- ïsche leiding. Nadfiit achttien spreuers over de laiestie fusie of geen fusie het woord hadden gevoerd, wetrd m^et 31 stem men tot het eelrste besloten, terwijl 30 sten.men tegen en 1 btanco werden uitgebracht. Een refereiijdjum zal ten slotte over 'it vraagstuk de beslissing geven, da© waarschijnlijk afwijzend zal zijn, aangezien 11e groote bonden zich tegen de fusie hebben uitgesproken Het N.A.S. en de parlementaire actie. Nadiat dit punt was afgehandeld wer- m achtereenvolgens, met dezelfde» temverhouding, verworpen de ver schillende voorstellen, die beoogden h%t beginsel om g^en parlementaire actie te steunen of te bevorderen toe scherpen tot principieel© bestrijding van elke parlementaire actie, dan wel het lidmaatschap van een parlemen tair politieke partij onvereemigbaar te verklaren met het lidmaatschap van het Ned. Syndicalistisch Vakverbond. RADIO-NIEUWS. Programma voor heden. Hilversum (1060 M.) 6.Radio-trio. 7.16 Engelsche conversatieles, 8.05 Carry van Bruggen over: „Het Jood- eehe milieu". 9.Concert door het Polyphonisch man- dolineoxkest „Amicitia". 10.10 Omroep-orkest o. 1. v. Nico Treep. Populair concert. Huizen (340.9 M. na 5.35 1950 M.) 7,Cursus Engelsch. 7.36 Cursus Latijn. 8u05 Vastenavond-feest. UitzencUng uit de R. O. Studio te Amsterdam. Aan dezen avond werken mede; Het humoristisch dub belmannen kwartet „Octa/vo". De pianist- humorist de heer Koog Liebregs in zijn De heer Johnson op zijn instru- zirtgende zaag". Het Amsterdam- rteitherensemble Excelsior. Het - R. O.-orkest. Daventry (1600 M.) 6.20 Gramofoonplaten. 7.36 Schumann's Kreisleriana en Fanta siestukken. 8.05 Concert door het radio militair orkest. 10.Variété. 10,50 Dansmuziek. De achttiende Nederlands, Jaarbeurs. „Steeds hooger de vlucht". Heden is de achttiende Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht geopend. De opening geschiedde evenals tie laatste jaren zonder eeni-ge plechtigheid, hetgeen voor een zakelijke instelling als een jaar beurs is, trouwen» ook niet noodjjg is. Gisterenmiddag evenwel hebben wij, op uitnoodiging van het bestuur van de Ver eeniging tot het houden van jaarbeurzen Nederland, zooals de officieele* naam luidt, een bezoek aan die op het punt van openen staande Voorjaarabeurs gebracht, b'ij welke gelegenheid de heeren W. Graadt van Rog gen, Secretaris-Generaal en F. H. Fentener van Vlissingen, voorzitter* der vereeniging eenige mededeellingen omtrent deze jaar beurs, en omtrent de plannen hebben ge daan. „Steeds hoager in vlucht" is het devies van deze achttiende jaarbeurs, een devies, dat zeker KWKhtvwrdigd wordt door 'het aantal deelnemers --»• 1089 'een aantal dat slechts tweemaal overschreden is, n. op de derde jaarbeurs in 1919 en op de vijf de jaarbeurs in 1921. Beide jaarbeurzen werden evenwel gebaseerd op abnormale nai-oorlogsehe omstandigheden en de nor- mal? ontwikkeling van de Nederlandsche Jaarbeurs dateert eerst van de achtste jaar beurs af, sedert welke een geregelde voor valt. Deze noEfnale ontwikkeling komt het best tot uitinj/in het feit, dat het tegenwoordige te weinig ruimte biedt, op 21 November j.l. alle expositie- op de derde en vijfde verdieping was verhuurd. De beurs moet worden uitgebreid. De plannen -zijn gereed en het onhwtrp van den architect Ir. J. de ©ie Leuveling Tjeenk iis ook door den gemeentelijken ad viseur van Utrecht Dl*. Berlage goedge keurd. Het totaal grondoppervlak der jaar- zal door deze uitbreiding, drie vast aan het tegenwoordig gebouw zal worden igebouwd in verband met de groepsindeeling p de jaarbeurs, een uitbreiding ondergaan van ongeveer 2875 M2. De financiering ge schiedt door een uit te schrijven obligatie- leening van 75Ö.OOO.waarvan door het Iiijik en de gemeente Utrecht jedler 250.000 wordt verstrekt tegen 5 r/r op voorwaarde, dat door particulieren de ontbrekende 250.000.tegen eenzelfde rente bijeen gebracht worden. Wat de jaarbeurs zelf betreft, deze ge tuigt zelf in vergelijking bij vorig? jaren ook van ontwikkeling, van uitbreiding. De groepsvorming begint een belangrijke rol te spelen en firma's, die op d© eerst: beurzen zijn verschenen en daarna zijn weg gebleven, mede tengevolge van de crisis- keeren thans terug óf zelfstan dig óf in een van die groepen. De Utreohtsohe Jaarbeurs heeft zich ont wikkeld tot een instituut, dat in den Neder- handel een belangrijke plaats is nen. Vele firma's bewaren haar nieüwe producten tot de jaarbeurs om ze haar relaties aan te bieden. Op alteiie; gebied zijn er grootere of kleinere uitvin dingen, die voor het eerst op de markt wor den gebracht. Dit en het feit, dat de firma's zich telken jare opnieuw de kosten en de moeite getroosten naar Utrecht te komen, zijn het bewijs voor het zakelijk karakter van de Nederlandsöhe Jaarbeurs. Tenslotte de vraag: is die jaarbeurs inter nationaal of niet? Zeer terecht merkte de heer Graadt van Roggen op, dat men niet kan en mag verwachten, dat de Utrechtsche in enkele jaren een wereldver- kan verkrijgen, terwijl het feite- ijk langer, clan tien jaar geduurd heeft al vorens de Nederlandsche handel voldoende vertrouwen in zijn eigen jaarbeurs heeft willen toonen. De propaganda in het buiten land is moeilijk en kostbaar en moet boven dien met de noodige voorzichtigheid worden gevoerd in verband met de handelspolitiek. niet weg, dat reedis thans van de Dit 1089 inzendingen niet minder dan 286 van buitenlandsche firma's zijn. Ontwikkeling in deze richting blijkt ook uit het toenemen •an het aantal bezoeken -uit het buitenland. Voor deze Jaarbeurs zijn verscheidene bui tenlandsche bezoeken aangekondigd. Hon garije zal in het najaar officieel aan de Utrechtsdhe Jaarbeurs deelnemen. Münister Slotemaker die Bsuijne zal Vrij dag a.s. een bezoek aan de Jaarbeurs bren gen. GEMENGDE BERICHTEN. Motorfietsongeluk. Twee slachtoffers. Een ernstig ongeluk heeft Zondag op den straatweg tusscheo Hoitlln en Rijssen 'plaats gehad, waarhij twe© jongelui, de 22-jarige H. Kalfsterman ©n d© 21 -jarig© J. Wamsink, beiden uit flolteö, het leven vetrloren. Zij zouden aan een voetba-lwedbtrijdl gaan deelne men De andere leden van hun club gingen per autobus K. en W. zouden voDen per motorfiets. Zij passeerden de bi» in een bocht naibij dé Keizeir- Daarbij vloog d© ^motorfiets tegen een boom. K., die den motor bestuurde, onmiddellijk dood. W. we<rd ern stig gew^d overgebracht naar het zie kenhuis te Almelo, waar hij gister- middlag 2 uur, nadat operatief ingrij pen nog was beproefd, overleden is. Inbrekers op heeterdaad betrapt. Toen gisteravond) die huishoudster van den heefr S., wonende aan de Alexanderlaam in Rijswijk, met diens zoontje thuisktwatm, bemerkte zij twee mannen, die bezig waren een schrijf bureau open te breken. Een van ben vluchtte de straat op, maar de ande re werd door dé huishoudster vastge grepen. Het zoontje van den heer S. er op uitgegaan om dé politie te waar schuwen, werd door dien naar buiten gevluchiteni inbreker met mishandeling bedreigd. De man die dioor de huis houdster werd vastgehouden, dreigde haar met de' woorden ,,laat me los of ik worg je". Een worsteling ont' stond!, waarop zij den man meest les- laten. Beide daders vluchtten. Een hunner was echter door de; kordate (huishoudster herkend als da nian, dfe een paar dagen geledta bij don 'hew S. aian huis was geweest en van item gebtelijken steun had ontvangen. Met dit signalement toog die politie onmid. dellijk op onderzoek uit. Het mocht haar gelukken beide verdachten m 'sXitravemhape aan te houden in bet Tehuis voor Oubehuiisden. College looped en niet betalen. Tegen drie atudenten procesverbaal opgemaakt. Naar aanleiding van bet feit. dat ia heiden op vrij grooie schaal doorstu denton college werd geloopan /.onder dat aij aam hun «ojdeljke verplicmin. geh voldeden, is ook in Amsterdam volgens de Tel. een onderzoek steld). De pedel en de adjunct-pedel itroleeren nu in de collegezalen en in de laboratoria of de bezoekers 111 het bezit zijn van een bewijs van lp. schrijving. Dezer dagen zijn drie stu denten gesnaptde (pedel als buiten- gewoon oailbezoldigd belastingambte- tar hoeft legen het drie» proces- rrbaal opgemaakt. De studenten zi tórna op het bureau Singel gehoord. li't't vergaan van de Shonga. To»t nu toe zijn omgeve©r 3500 balen oaoboomen, aangespoeld uit t wrax 11 het stoomschip Shonga, te Wijk in Ze© geborgen eai opgeslagen Van avond boopt men alle dalen, 4o0ü sluks, te hebben geborgen. A.s. Don derdag ze-1 de partij in kavelingen van ongeveer 100 zakken wordlen geveild. Veertig wagens met tachtig paarden waren voor het bergingswerk, hetwelk over laingen aLstandl moest worden uit gevoerd noodig. De berging van de nog ongeveer 15000 zich in liet voorschip bevinden de balen cacao ©n palnlpitten. is gis termiddag opgedragen aan bureau Wijsmuller, die onmuddelliijk, gezien ■Je gunstige weersgesteidlhe d', een aa- - vang met de werkzaamheden heeft ge- mnaakt. De natte ballen zullefci te IJmui- den wordlen aangebracht, opgeslagen t geveild. Men veronderstelt niet, het nog i.1 tact zijnd© voorste gedeelte van het schip le kunnetnj afbrengen en be schouwt hetzelve als totaal verlies. Gelijktijdig met de lading zullen losse en ilas-vasFe deel en van het sch ip or don gebqrgem. Uit de kkmlinggindustrie. Amsterdam. lil d© ïiooiustaa zijn toiaa, li* ar heiuers bij lacht lijrmas in sttaixing ge- gean. Oon. mei georganiseerden atahen mee. uij' deze actie to.jn te Amsterdam 4a niwiis betrouten. s-uraveahege zi^n voor zomer oüKeuiü slecius vjier werkwiiligea bij urnias waar de stating is gepro- ciameoru. V oorts is met ingang vun heaieui u©: staking gepnoiciaineerü voor ue firma s ïvimmel en Peters. In KotieraaiiD zijn tot nu toe 13 pa troons tot uitsluiting overgegaan, ter wijl van enkele anderen d© houd mg nog niet bekend is. Het aantal Kieer. maimers, dat bij deze ïaaitste categorie in dienst is, is echter zeer gering. En kele leden van tien Petroonsbond heD- hen met uitgesloien, aatcteren weer wei, doch deze geven toch werk om te ontkomen aan boetebepalingen on het bedrijf gaande te houden. Tot nog toe zijn in totaal 70 kleer makers uitgesloten, waarbij leden der vier bonden. Te Rotterdam zijn in het geheel VU '•.leermaker8 werkende bij een 13-tal firma s als uitgesloten ingeschreven. Bij de tinna Gebr. DomhoH is het personeel gedeeltelijk in staking ge gaan. 4 Te Enschedé zijn die georganiseerde kleermakers van twee firmai's uitgeslo ten daarna werd een staking gepro clameerd, waaraan ook door ongeor ganiseerden werd deelgenomen- Hf1 totaal aantal stakers 'bedraagt 28, di© werkzaam wanen bij zes patroons. T© Nijmegen is bij de firma Spier en Roelofs de staking geproclameerd. Verwacht wordt dlat de staking zich nog zal uitbreiden. Ernstig motorongeval te 's Hertogenbosch. Gisteravond te ongeveer zeven uur heeft op den Vugteirstraatweg onder de gemeente dsn Bosch een ernstig ongOuUk plaats gehad), waaraaln de al cohol weer niet vreemd is. Zeker© de B. uit. Vugt wilde op de reedb in beweging zijn tram Vtigt— Den Bosch, springen, toen juist een motoirrijider met dluorijder naderde Een hevige bofsiing volgde, waarbij alle drie de mannen over den grond rolden. Dadelijk daarop passeerde een auto waarven de bestuurders, evenals de B., in een toestand! van dtronken- schap verkeerd©. Het is door een ingesteldkmderzoek nog miett uitgemaakt of de auto d© dlne mannen nogmaals heeft ovetrreden. In deernis wekeenden toestand zijn ®1 naar het Rotterdamsch ziekenhuis Over gebracht, waar dir. Diamant de eerste hulp verleend©. Hun toestand wals dee avonds zeer ernstig. STADSNIEUWS. GOUDA, 21 Febr. 1928. nal-Masqué in „Ons Genoegen". jaarlijksch BaKMasqué in de Socie- 1 J Om Genoegen" is telkenmale een «nntP festijn. 'Dan bmiseht er het jonge I £Tn met groote kracht in volle uitgelaten- I S dan is er uitbumllge jool. ne avoiui van het Bal-Masqué is een JeLi van MKedwong-en feestvieren. Dan i S S in het pak van .len nar, un lanitaan of den generaal, ofwel kleed» I „rppmden landaard en riekt men ge- I S v- 0e pienrotte», boerinnekes en haremvrouwen en welke andere schoonhe- jen aich verder demonstreeren. Dan wordt «edanst en .gehost, dan worden er krin gen gevormd, en ook lange rissen, wnamit 1 vreugde klaterend opstifet Zoo was het ook gisterenavond weer ffl 0ns Genoegen". Drommen gemaakerden 'waren er, hoe later het werd, hoe meer er kwamen, en hoe grooter dte^ool werd. Twee kleine orkesten zorgden er voor dat er .ten ganschen avond vroolijke dans muziek was, waardoor geen gemaskerde de gelegenheid werd gelaten in de zaai wat op adem te komen. Daarvoor werd dan ook een toevluoht gezoeht in dfe bar, waar op een rustig plekje met heilzame middelen weer nieuwe geestk^ieht werd verzameld om aan het feest weer nyie te doen en daaraan glo rie bü te zetten. aio is het demasqué geworden, het mo ment waarop de maskers moesten wijken en het gecostumeerd bal aanving. De Jury heeft het gisteren heel zwaar; gehad om uit deze bonte mengeling van dansende, hossende pared, die tot een groo- ten kluwen werden, een keuze te maken, teneinde de prijzen toe te kennen, die het bestuur van „Ons Genoegen" voor dezen avond had beschikbaar gesteld. Zóó ging het dan ook niet. Er werden een paar vroolijke défilé's gemaakt, waarbij de juryleden ge- zidh te zien trekken. En to?» kwam na ern- I stig beraad de besassing. I ln een hartelijk speechje heeft de heer I Steensma, die ditmaal de taak van den koor- I zitter op zich nam, zijn jolige «feestgangers I dank gebracht voor hun medewerking efi ton dirdet weer opgeroepen voor het vol- I gend jaar. Toen kwam er een applaus, dat I buna niet te stillen was. Ten slotte slaagde I -de heer .Steensma er in mede te deelen dat I de Jury de prijzen aldus had toegekend: #e mooiste groep: de pierrots en pierret- tes; de origineelste groep: de Olympiade; en een extra prijs voor dé 7 dancing girls. Verdei- het mooiste paar: de jockey met paarden en het origineel,ste paar: de mo derne vrouw en man. Voorts 'het mooiste he«rencogtuumdie vliegemier; het origineel- ste heerencostuum: de gestoorde hotelgast. Ten slotte: het mooist© damescostwum: het herderinnetje en het origineelste dhraes- costuum het ei met kuiken. Toen kwam er een enthousiast hoera voor de Jury, die'heei wat droppelen in de feest zaal heeft gelaten voor ze haar beslissing Het gecostumeerd bal, waaraan ieder meedeed, werd onmiddellijk m« veel en- train ingezet. Het ontbreken der maskers bleek geen reden om op dit bal de méést on gedwongen feestvreugde te demonstreeren. Het was en het bleef er jolig tot oen heel laat uur in den nacht. Het Bal-Masqué heeft in 1938 zijn oude glorie gehandhaafd! Ledenvergadering afd. Gouda Ned. Vet. van Huisvrouwen. Vrijdag 17 l'ebr. Mek» de aid. Gouda der Ned. Ver. v. Huisvrouwen haar jaarlijksche Algem. Varg. in Hotel ZaiA". Te drie uur opende de presidente Mevr. I C. Jonker-Muller de bijeenkomst roet een wourd van welkom, en bracht vervodgens I het kaaverslag uit. Daarna las de Seoretaresse het jaarver-- I slag voor. Hieruit vermelden we, dat ver schillende cursussen warden georganiseerd, eenige lezingen en demonstraties «telden I gehouden. De Contactcommissie mét de Winkeliersvereeniging kwam tot stand. Op I initiatief van de Vereeniging wordt ter I dagen een Tentoonstelling voor, Sledht- hoorenden gehouden, aan wel|ker voorbera I ding actief wordt deelgenomen door het be- I stuur. I Aan de orde waa wenvolgtas de verkie- I zing van drie bestuursleden, wegens vertrek van Mevr-. Pitlo en bedanken van de dames Jonker en Becking. Daar de leden geen can- didatenlljSten hadden ingezonden werden door het bestuur een zevental candidaten gesteld' waaruit bij late stemming werden gekozen Mej. G. Montagne, Mevr. Baerents en Mevr. Pannevis. Tot presidente werd ge kozen Mevr. A. van Reedt Dertland—de Kat. Vervolgens werd bij acclamatie besloten Mtevr. Gaanlandt te verzoeken het eere-vooi- zitterschap te aanvaarden. Al« afgevaardigden naar de Algem. Verg. te Leeuwarden werden benoemd de dames HupkesBloemendaa! en Hamburger—Vns- Enkele ingekomen stuken werden behan deld; de Contact-Commissie maakte een punt van bespreking uit. - Nadat Mevr. van Reedt Dortland eenige woorden van dtak had gesproken tpt de af tredende presidente, sloot deze de bijeen- Opdracht van werk. Na onderhandsdhe aanbesteding is door de N.V. Scbeepsbouwwerf v.h. dB Groot en van'Vüet te Slikkerveer aan de N.V. Aan neming-Mij. voorheen Zanen en Verstoep schooling langs 85 Meter en het uitvoeren hedten aan de werf te Slikkerveer voor een bedrag van 11.220. De Tentoonstelling van de Vereeniging tot bevordering der belangen van Slechthoorenden. De Tentoonstelling, welke voor de Ver eeniging tot bevordering van de belangen van Slechthoorenden dkxw een Comité uit Goudeche ingezetenen van 28 l'éhr. tot en ntót 2 Maart a.s. in de zaal „Kunstmin" der Sociëteit „Ons Genoegen", wordt gehouden, wordt goed voorbereid. Er is een Tentoon- stellingscourant verschenen, waarin het ge heeie programma voor de tentoonsotUing wordt vermeld, waaruit blijkt dat behalve de tentoonstelling, van »lle mogelijke ge hoorapparaten en 1' n Herm. Snijders to Middelburg, voorzitter der vereeniging, die een uiteenzetting zal geven van het doei en de werkzaamheid der vereerdging en Dr. A. IC. M. Höweler, oorspeoialist alhier, die een en ander zal vertellen van het gehoor orgaan. Daarenboven komen er demonstra ties in het lip-lazen door Mej. Tine Marcus uit Soest en zal ook een klasse leerlingen van de School voor Slechthoorende kindmen demonstreeren wat voor hun onderricht wordt gedaan. Bü elke tentoonstelling behooren attrac ties en zoo zijn er ook voor deze aangekon- I digd, die zullen medewerken om het gezel- I BDeze tentoonsteUuigscourant bevat een I lezenswaardige bijdrage van Prof. Burger I over het werk der vereenigmg en een arti- I kei dpt zeer interessante beschouwingen be- I vat over hot leven van - slechthoorenden. Daarin wordt gewezen op het isolement, I waarin de doove en slechthoorende in het gezin en in de maatschappij staai zoowel I door eigen toedoen als door de omgeving I waarin hij verkeert. Geschetst wordt de I verhouding van doove huisvaders en huis- I moeders in hot gezin, maar ook die van de I jongemannen en meisjes, die door hun doof heid in veel moeilijker omstandigheden ven I keeren. Wij ontlfeeneh daaraan deze beelden, die moeten spreken tot den gezonden mensch, die' in den regel aan een igehoordefect met zooveel aandlacht sahenkt: v „Wie kent niet de jongeman, die zich afgewend houdt van alles, wat hem fei telijk wel belang inboezemt, omdat hij I door Zijn gebrek vrebst voor den gek ,ge- I houden te woc-den, die niet aan sport doet, omdat hij die niet met anderen te zamen beoefenen kan, die geen vergade- I ring bezoekt, omdat 'hij er toch niets aan heeft en niet danst, omdat hij geen ma- I ten kan hob ren. I „Toch blijft in het algemeen zijn be- I roep zoo iemand nog dwingen zich in de I maatschappij te bewegen. ïijn positie is nog ndet de treurigste. I „Het ergste is eraan toe het doove jonge meisje, dlat nooit naar concert of kerk, comedie of cursus .gaat, omdat zij t er niets van hoort, dat op geen betrek- Mug durft af te gaan, omdat ze bij al de andere' sollicitanten toch maar achter- I staat, datgeen vriendin Krijgt, omdat] die het immens zoo vervélend vindt, dat je altijd zoo hard met die doove monochen •moet praten en die ongehuwd blijft, om- I dat de jongeman een lijdensweg met I haar vreest. Alleen moet ze haar weg I gaan in een dikwijls vreugdeloos be- staan." I* Dit propagandablad vestig* op uitnemen- I de ISqjze e aandacht op de-komende tantoon- I stelling, die groote belangstelling verdient I -De afscheiding van Ds. J. Borger. Geen verzakelijking; terug naar de, levenshouding der oudste christenen. Om alle misverstand, dat door de Dinsdag u. gehouden vergadering van het „Genoot schap tot Verkondiging van het Evangelie in het Licht van het Zuiver Begrip" hier en daar kan zijn gewekt, uit den weg te mimen, heeft ds/ J. Banger Zondag nog maals zijn volgelingen bijeengeroepen en, volgens het Hbld., in hét kort het volgende Ds. B. is het volkomen eens mei het re- I sultaat, waartoe de vergadering van 14 -Fe- I 'bnuari bezonken is, maar legde er den na- I druk op, dat hij dB beweging, doos- hem ge schapen, alleen wil baseeren op het Evange lie en dus van een financieele regeling niets 1 wil weten. Want het Evangelie is de sfeer I van de vrijheid: ieder kan geven wat hij wil I en houden wat hy wil, zooals ook van de eerste christenen geschreven staat, dat zij I alle dingen gemeen hadden, maar dat toch, I zooals uit de geschiedenis van Ananias en I Saffira duidelijk blijkt, ieder met het zijne kon doen wat hy wilda De Kerk is heele- maal verzakelijkt, zij heeft domineeé met vaste traktementen, pensioenen en kinder- I toeslagen, hoofdelijke omslagen, die met be hulp van deurwaarders geïnd' worden enz., maar daarom is zi) ook door het Evangelie heengezakt, want al deze dingen zijn met den geest van het Evangelie in flagrante tegenspraak. Wanneer ik nu, aldus ds. B„ een vereeniging ging stichten met een be- stuur en met contributies, dan zou ntijn zaak niet beter zijn dan de Kerk, die ik ga verlaten. W« moeten weer terug naar de I eerste christengemeente, die ook geen con- I tributies en geen bestuur kende (want I ouderlingen en diakenen zijn een uitvinding I van tateren tijd), maar zichzelf door vrij- I willige bijdragen in stand hield. I Er is dus geen bestuur; er zijn alleen I menschel), die de loopende zaken regelen, I want: „Eén is uw Meester, n-1. Christus, en I gij zijt allen broeders". En niemand betaalt I vöon zijn lidmaatschap, maar ieder, die zibh I getrokken voelt door de verkondiging van hqt Evangelie naar zijn zuiverheid, zooals ds. B. dat nu zoovele jaren in Gouda heeft verkomdd'gd), kan lid worden van het Genoot schap. In het geven van een bijdrage wordt ieder geheel vrij gelaten Ook de te houden godsdienstoefeningen zulleikreoor iedereen zonder eenige verplichting toegankelijk zijn. Jaarvergadering K-K. Kiesvereniging. De R-K. Kiesvereeniging houdt op Vry- dag 24 Februari dés acht uur, in de zaal „Concordia weatna ven haaa- jaarvergadering. De agenda vermeldt, volgens de N A H„ o.m.: Bespreking van het besluit der Ad- vieseommissie, inzake het ter-besehikking stellen van zijn mandaat ala Wethouder en Raadslid,'door den heer C. Koemans. Bestuursverkiezing. Aan dé beurt van af teeden zijn de heenen; A. A. Redegeld, G. Weck, H. Verzijl, W. Hoonhout, A. Hout man en C. de Korte, die zich, uitgezonderd dé heer H. Verzijl, allen Ieder lid boven 21 jaar heeft het recht 6 namen van candidaten in te dienen by het Secretariaat, B. Martenssingel 11c, tot voor den aanvang der vergadering. Voorstel van het bestuur: „De bestaande Adviescommissie worde uitgebreid met de niet in die commissie zitting hebbende be stuursleden als advweerendn Jeden". De Ad viescommissie gaat roet dit voorstel accoord. ïtiirroiimisihandeliim. Door de politie fs op den openbaren weg aangetroffen een paard, bespannen voor <ten melkwagen van B. S. wonende alhier. Dit dier had een afzichtelijke wond op de schoft van 6 c-M-, terwijl het blijkbaar aan ondervoeding leed. Na/lat door den dierenarts den heer G. Hupkes het paard was onderzocht, oordeel de deze het ongeschikt Het 'ia op last van den Comm. v. Pol. inbeslag genomen en in een stal te dezer stede ondergebracht. I Procesverbaal is tegen den eigenaar op- I gemaakt. intercommunale Arbeidsbemiddeling. Aanbiedingen van werkzoekenden. Lijst van 15 Februari 1928.w 1 garneerder, 3 .laidewertors, 4 pijpma- I kers, 3 drukkers, 12 timmerlieden, li letter zetters, 1 brocheerster, 2 witters, 10 grond werkers, 6 helers, 1 behanger, 10 schilders, 2 stoffeerders, 19 opperlieden, 3 mach. hout- I bewerkers, 2 kistenmakers, 3 beitsers, 1 I meubelschilder, 2 houtdraaiers, 4 schoenma- I kers, 2 meubelmakers, 1 scheepstuigen, 5 bleekersknechts, 4 slagersknechts: 2 machi nisten, 4 schcepskUnkere en ijzerwerkers, 1 aanhouder, 1 draaier (metaal), 6 bliksla gers 4 stokers, 3 bankwerkers, 1 kopergie ter, 2 textielarbeiders, 5 suikerwerkers, 2 boerenarbeiders, 2 touwslagers, 7 brood- en banketbakkers, 19 paktais-, 2 expedStiebe- diendan, 2 tuinders, 19 sigarenmakers, 1 plakker, sorteerders, 9 schippersknechts, 2 reizigers, 3 kantoorbedienden, 3 kellners, 8 koetsiers, 1 winkelbediende, 2 boekhou ders, 31 trknspott- an fabrieksarbeiders, 5 chauffeurs, 1 aankomende loodgieter, 1 riet- I dekker. Burgerlijke Stand. I GEBOREN, 17 Februari: Helena, dr. van S* van Vliet en W. C. Zaï^ijk, Tollenstraat I Johannes, Arie an. van C. Lugfchaii en C. J. van Wijngaarden, JJssoLlaan 5. Andreas Pietor, zm. van C. W. Godecke en W. van der Starre, GwwW 9 22 Febr. 2% u. u» Zaal Kunstmin Demon stratie van teekenen toegepast op handen- 25 Febr. 8 uur Zaal Concordia Feestuitvoe- ring „Thalia". 25 Febr., 8 uur. Zaal Concordia. Uitvoering T. I.O. S. UIT DEN OMTREK. N1EUWERKERK a. d. IJSSEL. iDs. Versteegh te Groote Lint beeft het beroep naar de Geref. Kerk alhier aange nomen. MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt Bodegraven. Rotterdamsche Veemarkt. 21 Febr. Aanvoer 220 paarden, 1038 magere runderen, 937 vette runderen, 153 vette kalveren, 952 nuchtere kalveren, 137 schapen of lammeren, 100 biggen, 15 bok ken en geiten, 60 graskaiveren. Prijzen: vette koeten le kwal. 0.48— 0.60, 2e kw. 0.41—0.44, Se kw. 0.27%— 0.32%; Ossen le. kw. 0.46—0.47, 2e kw. 0.40—0.42, 3e kw. 0.38; Stieren le kW. 0.42—0.44, 2e kw. I 0.40, 3e kw. 0.36; Kalveren le kw. 0K7%—0.90, 2e kw. 0.75—0.80, 3e kw, 0.60—0.65. Melkkoeien 190—400; Kaifkoeien 200 405- Stieren 110—480; Pinken f 120— 150; Graskaiveren 60—100; Vaarzen 175—225; Werkpaarden 200—325; Slachtpaarden 100—200; Hitten 160— 200; Fokkalveren 12—20; Biggen 8—14; Overloopers 1 16—30. Koeden, handel vlug, prijzen van vorige week- kaifkoeien, flauw;paarden, handel redelijk, tot oude prijzen; fokkalveren, zeer I slechten handel; biggen, ieta 'beteren han del, prijzen stationnair; overloopers, weinig Kaasmarkt Bodegraven. Aanvoer 99 partijen Goudsche Kaas, waarvan 88 met Ryksmerk. Aantal 4290 stuks, wegende 34010 K.G. Prijzen le-soort na RjM. 55—58, 2e soort m, R))M. 51— 53, zonder R.M. 5056. Handel matig. SPORT EN WEDSTRIJDEN. De Wrnterwedst rijden te St. Moritz. Schooltijden voor paren. iBreede rijen enthousiaste aanhangers van ddt meest gracdeuse nummer der winterspe- len vulden gisteren de tribunes, die warm in I de zoni lagen. Het eerste kwam het Duiteche paar, in het zwart gekleed, die harmonisch tezaimen rèden, dloch een niet al te moeildjk programma ten uitvoer brachten. Enthousi aste toejuichingen verwekten ook die En- gelachen mej. Miuchedt en de heer Page, bedden slank en elegant en zeker, en het violette Belgische paat: mej. van Lerbergue I en de heer van Zeebroeck, beiden acrobaten, die de zeldzaamste en moeilijkste figuren uitvoerden. In het allg<«feen werd dc wed-^ sttijd een kamp tiyfeohen fantaisie en traditie, tusschen het meer acrobatisch en het meer klassieke kunnen. De uiitwlag was: 1. Mfej. Joly en de heer Brunei, Frankrijk; 2. mej. Schofa en de heer Kaiser, Oostenrijk; 3. mej. Brunner en de heer Wrede, Oostenrijk; 4. mej. Lou- gran en de heer Badger, Amerika; 5. de heer en mevrouw Jakofosson, Finland; 6. mej. Ilse Kishauer en de heer Gaste, Duiitschland; 7. mej. Muohelt en de heer Page, Engeland; 8. mej. van Lerbergue en I de heer van Zeebroeck, Belgdë. Van de 16 ingeschreven paren hebben er dertien aan den strijd deelgenomen. LAND- IN TUINBOUW. Ned. Tuinbouwraad. In de dezer dagen te 's-Gravenhage ge- houden vergadering van het Centraal Be stuur van den Ned. TuinbouwraaK werd medgedeeld, dat de Bond van Hantenhan- delaren van nu af tezamen met de Alg. Ned. Boomkweekers Vereeniging de groep Boom kweekers zal vertegenwoordigen. Tot voorzitter van den Raki werd be noemd de heer E. H. Krelage.Hot dusver ondervdorzitter. Tot secretaris werd be noemd de heer Jhr. J. C. Molerus te Haar- lem. In behandeling werd opnieuw genomen hot „ontwerp Phythopathologische Conven tie Rome 1928", waarbij van gedadhte werd gewisseld over het door den Raad te dien opzichte in te nemen standpunt. Besloten werd deze aangelegenheid in de volgende vergadering opnieuw aan de orde te stellen, I terwijl voorts de resultaten van de te hon den besprekingen op het ministerie van Bin- I nenlandsdhe Zaken en Landbouw moeten I worden afgewacht. Behandeld werd vervolgens de voorloo- pige agenda voor de a.s. algemeene verga- I dering van de Federation Horticole Profes sionelle Internationale, welke vergadering 1 gedurende de tentoonstelling in Gent zal I plaats hebben. Door Nederland zal, alsnog een voorstel worden ingddiend om het moge lijk te maken dat van landen, waar nog geen aangesloten vereeniging is, vereenigingen, die bezwaar hebben om overeenkomstig de bepalingen der statuten toe te treden, als tochoorend lid kunnen worden toegelaten. Tot afgevaardigden naar deze vergade ring van de F. H. P. I- werden benoemd E. H. Kreïage, J. Mensing, C. Thim, H. Gor ter, B. Ruys, aangewezen door dfn Raad; W. Warnaar, C. H. Kramer en mr. M. van Toulon van der Koog, op voordracht van den Bond van BloembollenhapdelarenJac. Smits, mr. W. F. Wery, J. van Gelderen,/!. Grootendorst, W. C. van Kleef, C. van Noordt, P. dien Ouden, D. Mesman en J. Dijkhuis, op voordracht van den Bond van Plantenhandelaren. RECHTZAKEN. Ue verwittiging van kapitein Queck. Het verzoek om gratie van majoor G. afgewezen. Het v©I-zoek om gratie van majoor door het Floog Militair Gerechts- hof veroordeeld tot 15 jaar gevange nisstraf, wegens vergiftiging van kapi tein Queck, is algewetzen. Hij is gis termiddag dooi»* d© militaire politie naar de bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden overgebracht. TOONEEL. Naar het Vad. verneemt zal Vera Bondam het tooneed vaarwel zeggen. Zy -gaat zich weer aan haar studie (Duitschj wyden. Annie van Ees als Madame Sans-uene. Bij hot Ver. Roitterdairacih-iiolstad Tooneel, directeur Cor van der Lugt Meisert, is „Madame aans-uène m stuüie feenoiueii, met Annie van bes in (l© utelroli. Lciuard Veterman ofttweirpt nieuwe decors van groot© afaneting en een geli©©» nieuwe „oosGuuneeriiig. welue op o© aiteiiers van, d© firma J. N. Mul ü©r te Utrecht vervaardigd wordt. Tournee Engelsen i ooneelge^etichap. Naar wij vernemen zal onder leuifig van den impressarfo D. vv Korlaar Jr. een bekende Engelsch© tooneelspelers- troeip, welke geregefld' op h©c vesteianü van Europa voorstellingen gaett en te Par js zijn eigen theater neeft, n.i. I „Alb©rt Premier" van 1926 Maart I a.s. een tournee dooir oins land' maken. DRAADLOOZE DIENST. Conflict in de Duitsche metaalindustrie. BERLIJN, 21 Febr. In het conflict in de Midden-lluitsche metaalindustrie heelt de Rijks Arbeidt-imnister de ar bitrale uitspraak van 18 Febr. bin dend verklaard. Tsjecho-Slowakije en Polen. PRAAG, 21 Febr. Il©t Tsjechisch gezantschap t© Warschau heeft van zijn regeering de opdracht ontvangen het verlangen van Tsjecho-Slovakije inza ke herziening van het handelsverdrag kenbaar te maken. Binnen enkele dagen zal ©en Isje- I chische economieche delegatie uit Praag te Warschau aankomen om met de Poolse' e Regeeling een reeks van conferenties te houden in verband n.et de Poolsche verordening inzake don- anequaestiee. Het water vallende. I TIEL, 21 Febr. De was van de Waal be- I droeg sedert (gistermorgen sledhts 23 c.M. I boven A.P. Men hoopt dat d'e hoog-water- I periode, die groote werkloosheid heeft ver- I oorzaakt ten einde ie. Vry gesproken. AMSTERDAM, 21 Febr. De 4e Kamer der Rechtbank deed heden uitspraak in de zaak van den 2b-jarigen vroegeren chauf feur van de gemeente-telefoon, die terecht had gestaan dat hij op 26 Julli j.l. «Is be stuurder van een 4-Wieliigje vrachtauto hoogst roekeloos en onyoorziohtig had ge reden, tengevolge waarvan hij in de Paleis straat een den overweg overstekende vrouw heeft aangereden, welke aan d« bekomen verwondingen overleed. Het O. M. had aanvankelijk 14 dagen hechtenis geëischt, doch de Rechtbank sprak verdachte vry, nadat in een zitting met ge sloten deuren twee familieleden omtrent het slachtoffer eenige mededelingen had den gedaan. net auto-ongeluk by den uoscn. DEiN tiUÖCii, 21 Feor. Umtrenl het ernstig auto-ongeval op d©u ugter- straatweg gisteravond kah nog woruen .ueuegeueeiü, aat net siaqhioiier m. v B. aan d© bekomen vörwonuingen is oyerieuen. Hij mat een vrouw en 4 Runderen, ach tor- ue namen aer beide andere slacbt- otters zijn J. v. B., aannemer t© Utrecht, be stuurder van een motorrijwiel, en zijn ^1-jarige neet, de duonjder J. v b-, eveneens wonende te Utrecht. Ue eer ste is zeer ernstig gewond. Bemen zijn nog steeds bewusteloos, ln ve«- band m©t het drama kan nog worden medegedeeld, dat de ohaditeur van den auto, die aanvankelijk den indruk had gewekt, in besenoi».»©iï toestand t© verkeeret», evenals d© 3 andere personen, is gebleken dat deze niet dranxen was, ailthans niet iu keime- lijxen staat. Toen hij vlak na het on geval uit den auto slap»©, was huj zeer zenuwachtig, maer gebleken is, dat uit te wijten was aan den verwar-renden indruk, die het geven van signaieu door personen langs den weg op hem gemankt hadden. Verder is bij eenigs- zins in het onzekere geraakt doordat hi'i d© groot# lichten doofde op de kleinere lichten kwalm waardoor de duisternis die daerdoor ontstond, het uitzicht oeleminierd© en de druk neen en weer loopend© personen langs den weg de verwarring vergrootten W JÜ8&E LixUEltoElN 2(X Febr. 21 Febr. I Officieel. Londen 12.12% 12.12V- Berlyn 59^4 59.d4% Parjje 9.77 9.7 Brussel 34.50 34.60 Zwitserland 47.82 47.83 Weenen 35.02% 35.02% Kopenhagen i 66.60 66.60 SfcockhoLm i 66.70 66.76 Oslo 06.17% 66JiO New-York 2.48% 2.48% Niet-officieel. Praag 7.37 7.37 Madrid 42.12% 42.20 Milaan 13.17% 13.17 Prolongatie 3% fo. Beursoverzicht. De algemeen© beursstemming was heoiein veel verbeterd,. In de allereer ste plaats bestond een zeer vaste stem ming voor de kunstzijde- aand e e len die een flinken koerswinst behaalden, de Jurgensaand. qn de Phiiipswaarae waren vrijwel onveranderd. Goed ge disponeerd waren die suikerwaarden, naet allen II.V.A maar verschillende minder courante soorten wetrden hoo ger genoteerd. Rubberfondsen verkeerden meeren- deels in reactie in verband met de verdere daling van do robberprijzen. Ta'baikiken trokken geringe attentie en bewogen zich op ongeveer de koer sen van gisteren. Petroleumwaarden trokken wat meer attentie waarbij Koninklijken een vas te houding aan dOn dag legden. Op die scheepvaartafd. ging niet veel meer om. Yam die Bankaand. waren d© aand. Bank-associatie weer hooger. Ondier cTe mijnwaardien veroorzaakte Boetan oea. klein© beweging. l>e Yanikeemarkt was stil. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 21 Februari. Hoogste stand 781.1 te Maagdenburg. Laagste stand 740.4 te Seydasfjord. Verwachting: Ziwakke tot matige zuid oostelijke tot zuidelijke wind. licht (bewolkt. Droog weer. Lichte vorstjes nachts. Overdag zelfde temperatuur. ADVERTENTIEN. Heden overleed na een ern stige ziekte, in het van Iterson Ziekenhuis, onze lieveling KLAAS ADRIANUS in den ouderdom van ruim 11 jaar L. Ph. VAN DEN HEUVEL A VAN DEN HEUVEL— DEN BESTE BLONDINA JACOBA VAN DEN HEUVEL Óouda, 21 Februari 1928 Achter dd Vischmarkt 27 De begrafenis zal plaats hebben op Zaterdag 25 Februari te 12 uur vïMaaf Achter de Visch- markt 27. 27

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2