neen I >1 I d ara BW NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, 0UDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Woensdag 22 Februari 1828 68* Jaargang «o. 16697 FEUILLETON. i cent. .hoesten i zijn oe fen FIPS, den raad -0K FIPS PS »oor- ischheld, Rotterdam jsan, Breukbanden irllscourant gratis 267« 89 - ’.lil ll 1 Minister tyijmans in den Belgischen Senaat. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zonden Feestdagen 2. 6 fl. 11. Den Haag. jures Tek Y het (Wordt ▼er/oigdi' middel, dat U in alle en geestelijke uit- zacht ze lis ZONNEWEELDE, Roman van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. L P. WESSELINK—Van Rossum (Nadruk verheden) FINLAND. Op ijsschotsen in zee gedreven. Uit Helsingfors wordt opnieuw gemeld, dat een aantal visscherg uit de streek van Björkö bij Wiiborg, met paarden op ijsschot sen! in zee gedreven zijn. Dezen keer zou er sprake zijn van ItM) viaschers. Uit vliegtui gen heeft men hen van levensmiddelen voor zien. Ijsbrekers zijn uitgevaren om hulp te verleenen. van Uw akt, 9«- lopje, ut on- i BELGIë. Jariefverhooging spoorwegen. Naar verluidt, zou het in de -bedoeling liggen van die nationale maatschappij van Belgische spoorwegen, de tarieven voor het vervoer van nog nader te bepalen goederen en die der abonnementen met 10 pet te ver- hoogen. (Hiermede zouden de ontvangsten met 20 a 25 miilJiioen francs verhoogd worden. SCANDINAVIë. Telefoon StockholmWashington. Maandagmiddag te 5 uur is het telefoon verkeer tusschen Stockholm en de Vereenig- de Staten geopend met een gesprek tusschen den Zweedschen kroonprins en den Ameri- kaanschen minister van buitenlandsche za ken Kellogg en den Zweedschen gezant te Washington. Het gesprek was even duide lijk alsof het in Stockholm gevoerd werd en er behoefde niet met stemverheffing te worden gesproken. I met Zondagsblad looper geschiedt. de gevangenen naar hun cellen teiug te drijven. Dwt ging evenwel slechts ten koste van een handgemeen waarbij verscheidene beambten zwaar werden gewond. Eerst iaat in dien nacht was de orde weer hersteld. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. kers. Het gelukte- «hter -den beambten om noodigd; tie conWWWt hij te wonenTWWk^ waarschijnlijk inJuni zal worden gehouden, terwijl men eveneens hoopt, dat de Neder- landsche en Belgische minister van Kolo niën aanwezig zullen zijn. In 1929 zullen dan verder, naar men hoopt, ook Italië, Spanje en Portugal kunnen worden uitge- noodigd om de conferentie bij te wonen, waarop dan alle koloniale mogendheden ver tegenwoordigd zouden zijn. Het doel der Koloniale Unie by het bij eenroepen van deze conferenties is een zoo groot mogelyke samenwerking tot stand te brengen tusschen de verschillende koloniale mogendheden, voornamelijk in Afrika. Niet slechts commercdeele .belangen, doch alle kwesties van gemeenschappelijk belang en vooral het welzijn der inboorlingen en den stryd tegen tropische ziekten, hoopt men door deze samenwerking te bevorderen. Bij de jongste epidemie van gele koorts in West Afrika zyn de Fransche en Engelsche me dische autoriteiten reeds in nauwe samen werking opgetredpn. Verder hoopt de Unie van de aanwezigheid van den Nederland- schen vertegenwoordiger op de eerstkomen de conferentie gebruik te kunnen maken om de hulp van Nederiandsche experts te ver krijgen by den aanplant van bepaalde land- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den besorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 beslag op den prys. Liefdadigheids-adveitentiën de helft van den pry's. INGEZONDEN MEDE DEEL IN GEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen by contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Ie -delikaatste gestel- jp en verkwikkend; Ik weet, wat je voor hem bent welke diepe, heilige liefdie onder zijn *'oele woorden verscholen ligt. Hij js trotsch en prikkelbaar innerlijk is hij als een kind, dM van jou zijn le ven ontvangt. Een teere 'blos steeg Lou naar de slapen, een,clroonierig lachje gleed, langs haar trekken. Zij geloofde de vorige harlstochtelijke -woorden, die, near het haar toescheen, van Gerhard zelf kiwamen, die haar verzoenden met alles, wat haar soms zoo zonderling en vreemd in hem had geleken. Zij vas bereid alle schuld op zich te na aien van de vervreemding, die zij da gelijks meer voelde. ,,KOm lieveling, laat dien dammen brier Bederf je mooie oogen niet. Ik zal je nu naar bed brengen, als vroe ger zooals in Berlijn, weet je het nog? Zoo... zuik een onderzoek op net oogenbük geen enkele kans op qucces biedt en nusscnaen juist het tegendeel van de beoogde uitwer king zou hebben. Anderszins wüxie spr. ech ter den wensch van Rutgers om de moge lijkheden van artikel 11, nopens het uen V mkenibondsraad toekomende recht van het verplichtend stellen van arbitrage, verder te doorvorschen, ten volle ondersteunen. Boncour bepleitte dan nog de instelling van militaire conitrole-com-missies voor het geval, dat twee staten militaire toebereid selen mochten treffen. Deze controle is den raad reeds voorgesteld bij de afdoening van het Poolsch-Litausche geschil, en defen ding van een militaire commissie van des kundigen naar he| bedreigde gebied heeft toen de gelukkigste gevolgen gehad. Nopens het rapport van den bin Holsti over dd verplichte arbitrage, zei Boncour, dat het principe van wederkeerigheid van zulke verdragen voor allen op dien voongiond moet treden. De arbitrage-gedachte moet door garanties aanigevudd worden wil zy ze kerder functioneeren dan de artikelen van het Volkenbondspact. By de bespreking van het rapport van Po-tatis, zeide Boncour, dat hij voor een zoo vei- mogelyk gaande veral- gemeening en uitbreiding van arbitrage met veiligheidsverdragen is. Aangezien verdragen die alle staten zou den omvatten nog met mogelyk zyn, zouden legionaue verdragen naar net voorbeeld van Locamo het jg^te zyn. De commissie moet dus trachten wegen - om die regionale verdragen op te» stellen en in werking te doen treden. De Fin Erich bepleitte het bijzonder be lang van de Duitsche wenken, waarbij hem vooral die gedachte getroffen had', dat een der voornaamste plichten van die commissie was om vdor alle mogielyke soorten van con flicten een rechtvaardige, vredelievende en spoedige oplossing te vinden. Erich sloot zich bij de Duitsche opvatting aan, dat in de tegenwoordige omstandig heden nog niet alle politieke geschilpunten voor verplichte arbitrage vatbaar zyn. Erich gelooft dat voor deze gevallen de Vol kenbond met kans op resultaat zou kunnen ingrijpen en leiding geven als den Bond daarvoor nog een speciale commissie, van juridische deskundigen terzijde zou worden gesteld. Spr. lichtte dit denkbeeld nadier toe en bepleit de installing eener zoodanige commissie. de jonge zei zij. ii/ii lou het zich door tiaar naar net groote, breede oed uer Vidais bren gen, nel tiaar otond haar iot een viewhl maken, het hbt naar lavendel geurende laken over zich heen sprei- ütn, liet ZiCil de oogen kussen en de wem streelen. ,,hn als je, zoolang wij den vreem den gast be boen niet naar beneden wilt komen... dan, lieveling, zullen wij niet boos op je zijn. Ik zal Ger hard zeggen, dat bij je vensch rea- peet’eeren moet. Het zijn maar twee dagen. Maak je daarover ntet oezorgd Onze gast behoeft in het geheel niet te weten, dat je er bent of wij zeggen heb, dat je niet heel goed bent Een jonge vroww hij zal dal begrijpen.” Zij lachte weer haar oud, moederlijk lachje en gai Lou geen tijd om te antwoorden. „Zoo, lieveling en nu stuur ik je je man „Slaap niet dadd'ajk in, hoor hij zal blij Zijn, als je vroolijk en opge wekt bent. Ik zal je nog wat wijn bo ven sturen en biscuits. t En zij glipte de deur uit. Het was moeilijk voor Lou aan het vreemde land te gewennen. Dat wist Suzanne. Zij dacht aan Engeland. Als haar man destijds een jonge, verlief de jongeman was geweest, hoe anders zou alles dan géwordén zijn. Dan zou zij zich zeker in alles hebben gewhF'i in de vreemde metnschen en 't vreem- voonzichtig het smalle tuinpad af. Zij trok haar japon goed op, om niet te blijven hangen aan die hooge stekel! ge struiken, waar de lichiUeveirs om heen zwermden als glinsterende ster ren. Zilverachtig stroomde het maan licht ’oor de takken van dé reüsach tige ahornboomOn en spookachtig in slangachtige kronkelingen steunden de holile olijfboomen hun vlakke fijne bla- derenkronen. Steeds hooger werd het gras, hoe dieper Suzanne den tuin indrong. Door de op een zeef gelijkende vlie gen^ or van die eerste verdieping dron„ net licht van de roodM hangtamp Daar achter lag Lou. Suzanne waagde hot niet haar zoon te roepen. Ofschoon zij zijn voetstap pen, hoorde in het hooge grasen daarnaast andere voetstappen en nu een zacht gelach een kus, een on derdruHe kreet. Zij 1 oor de zijn stern zacht en hartstochtelijk wat zeggen nu verstond zij de woorden „Wees niet dwaas, Madlon. En daarna weer een onduidelijk gefluister kussen Gejaagd li®P weg tot voor het huis, tot voor de bank onder het rood verlichte raam. Zij staardte met wit-'*' opongeöperde oogen in het diepe duis ter van den tuin. Ein zij had nog den onderdrukten jubel van zi:n stem in het oor. het gelukkig lachen, waanne de hij de verliefd'e kussetn gatf en nam. FHANJULUK. De mogeiykheid van een Sahara-spoor weg nader ottiderzoctit. Do Tel. verneemt uit Parys dat de l'ran- sche minister van Openbare Werken tioor hei kabinet gemachtigd is by de kamer een voorstel in te dienen, tot instelling van een commissie, die binnen oen tyd van 18 maanden rapport zaJ moeten uitbrengen over de mogeiykheid en de kosten van den aanleg van een spoorwetg dwars dpor de «Sa hara. Het vraagstuk van een trans-üahara- spoorweg die met alleen van economische maar ook van strategische beteekems zou zijn, is seeds vóór den. oorlog in fc rankrijk overwogen, doch tot dusver is er weinig voortgang inee gemaakt. De aanwezigheid van den Britsohen mi nister van Koloniën, Amery, op de verleden jaar gehouden conferentie van de Union Colomale, is de eerste stap geweest naar een uitgebreid program van koloniale sa menwerking,, dat door de Unie ten uitvoer wordt gelegd. Eran^oig Marsal, de voorzitter van de Unie, heeft nu aan den Tiimes"-correspon- dent een algemeen overzicht gegeven van de plannen der Unie voor 1928 en 1929. Hier uit blijkt, dat ook dit jaar de Engelsche mi nister van Koloniën weer zal worden uitge- Het verdrag NederlandBelgië besproken. Eischen voor de ontruiming van het Rijnland. Frankrijk’s meening in de Veilig heidsconf eren tie te Genève. Na de sluiting van de Pan-Anierikaansche conferentie. iMinister Hyihans heeft gusterenmiduag in den Belgischen Senaat een .groote red? ge houden waarbij het. Beugusch-Nederlandöch Verdrag en de ontruiming van het Rynland besproken zijn. Met betrekking tot de Belgisch-Neder- landsche verhouding; en in het byizonder het Neder,lar.d'sdh-Belgisch verdrag, herinnerde die minister aan den uitslag der stemming in de Hollandsche Kamer en aan de woor den, te Nijmegen gewisseld tusschen Kard. van Gardena van Looyen en'den rector der Nymeegsche Universiteit. l^jjmans ver klaarde, dat België met ongeduld wacht op het hervatten der onderhandelingen en een spoedige regeling der aanhangige vraag stukken wensoht, daar de status quo reeds te lang geduurd heeft. Het is wenscheiyk, besloot de minister, dat deze zaak geregeld wordt, voordat de publieke meening in Be'- gië blijken van ongeduld begint te geven, wat den vriendschappel ijken toon der onder- handeOingen schade zou doen. Ten aanzien van de door Duitschland ge- wenschte ontruiming van het Rijnland heeft Minister Hymans opgemerkt dat het niet ligt op den weg van België doch op dien van Duatsehland om denkbeelden te opperen om trent andere middelen, welke in de plaats kunnen komen van den waarborg, welken de bezetting van het 'Rynland oplevert en de uitvoering van 'het Verdrag van Vei-- sailies verzekert. De Minister heeft ook de aandacht ge- vestigt op de betaling der schadeloosstelling. Ook eischt Hymans terugbetaling van de marken, welk# Duitschlartd bij den wapen stilstand in Bdgië heeft achtergelaten. elfc land1. De echtgenoot zou voor haar dan alle® goed gemaakt hebben eu haar met allee hebben 'verzoend. Nu, Gerhard was jong ep verliefd, daarom moest alles in orde komen. 'Alen moest adeem geduld hebben «n vreemden invloed verre houden. Gerhard, lievmg^ Suzanne Uberwall ging de huiska mer binnen. Mevrouw Vidal had haar hoornen bril op en las in een gebe denboek. De professor biiefe kleine bescheiden rookwolken uit zijn pi:p. Het glinsterende, oud zilver en het geurige tafellinnen wachtten op de groote tafel op de feestelijke bestem nüng van den volgenden morgen Door het nauwe traliewerk van het vliegen raam glinsterden in blauwachtig hent de sterren rachtje® ritselenden de dorre bladeren vain de ahomboomen en gonsde het licht van de bolle hang lamp. „Waar is Gerhard?” vroeg Suzan ne Oberwall. Mevrouw Vidal verstond' het niet. i,,Hii was straks op het erf, daarna heb ik hem in den tuin gèizien,” 2.ei die professor. ,,Zal ik, hem' roepen, me vrouw Suzanne?” Een schaduw gleed over haar trek ken. „Neen, ik ga zielf. Zij nam eerst een flesch wijn uit het rijk besneden, zeer breede buffet, schikte eenige fijne beschuiten opeen bord' en zette twee glazen op een BUITENLANDSCH NMiUWS. ~OOSTÊNRUK. Een locumotiet naar beneden gestort. Naar uit Weenen wordt gemeld, is Maan dagavond op de Franz Josephlbahn een loco motief van een uit vijftien wagons be staande goederentrein, die op een verkeerd spoor wag gekomen, nadat hy qp een stoot- btok was geloopen, naar beneden .gestort, De val -geschiedde juist boven een viaduct van twaalf meter hoogte. De locomotief viel op de stroomdraden van de electrische tram en sleurde deze in zyn val mede. De machi nist en de stokers werden ernstig gewond; vier andere personen werden licht gewond. xnin-iiaiiaanscae reuevuermgen. i\aar de ocuienaoiaxlien meiueii hvcfl te iHuimuische gezant te Weenen innuuag opnieuw etui bezoek gebracilt aam den boiuisaanseiier om <le uezwa- len ven ue Itajiaainsche Kegeermg nen naar Le manen tegen ue m aen lyro- ler Landmg geiiouuen ainti-Icaiiaansciie i eutvoeringen. ue gezarnc werd door bondskanselier ur. Saipei ontvangen, die hem erbp wees dat de bedoekte afgevaardigden geen oiLcieele personen zijn en dat hij hun recht van sprexen niet kan omzeggen. DULTSCHLAND. Ernstig verzet in eu?n gevangenis. In de gevangenis te Tegel, een voorstad van Berlyn, is op aanstoken van een drie tal waanzinnig geworden gevangenen een ernstig verzet uitgebroken. De gevangenen in de aikieeliing van de zwaar gestraften, hebben, met (geweld hun cellen opengebroken en overvielen de bewa- blad. „Madlon moet dit naar mevrouw boven brengen, En zij riep „Madlon, Madlon. „Zij is zeker gaan slapen,” zei de pro'essor. Hij mioest nu hoesten, omdat de rook hem in de keel was gedrongen. „Of ik zal in die dlenstbodenkamer gaan hooren”, mevrouw Suzamne. „Neen, ik ga zelf.” Mevrouw hiel voor het eerst hoofd' op en keek over haar bril. „Ik de diensVoodenkainer is zij niet, zei zij kortaf. „Dan zal zij in dien tuin zijn.” „MogeJijk.” „Ik zal haar roepen, bood de pro fessor nog eens aan. Te snel, te dringend, want Suzanne zei plotseling ,Neen. Laat maar zoo belangrijk is Lett niet er is geen haast bij.” Zij verliet de kamer, zacht, alsof zij weg wilde sluipen en omzichtig trok zij die deur achter zidh dicht. Mevrouw Vidal <keek den ouden man bij den schoonsteen beteekenisvol aan „Madlon heeft nooit willen deugen- Ik zal haar naar Arles terugsturen I'e kleindochter van Kasper zal haar als leermeisje bij zich nemen. Daar kan zi! leeren knippen en naaien. In de nauwe kalmer zal zij haar kuren wel afloeren Suzatone Oberwall liep langzaam en liOIIIMII t (lil HAM. Nu dezer dagen de zesde Pau-Amerikaan- sche conferentie gesloten is, blykt dat al moge men zoo voor en na op economisch, technisch en juridisch terrein tot overeen- 1 stemming zyn gekomen, er op politiek gebied' daar nochtans de scherpste tegenstellingen be- De Fransche gedelegeerde Paul Boncour heeft in de veiligheidsconférentie te Genève de meeningen der verschillende gedelegeer den besproken. Van de Duitsche wenken zei Boncour dat ze z.i. geen wezenlijk nieuwe gezichtspunten openden. Spr. weeg met na druk op de innige verbinding, die tusschen de vraagstukken van veiligheid en ontwa pening "bestond. Voor een eenigszans belang rijke vermindering der bewapening, waren, zooals ook de Poolsche afgevaardigdle So- kal verklaard had, meetbare en tastbare be veiligingen, als aanvulling van de door het Volkenbondsipact reeds geschapen zeker heid, noodzakelijk. Deze beveiligingen moe ten op de ontwapen-rngs-conferentie kunnen dienen als vervanging voor het opgeven van een deel der eigen bewapening, en zij moe ten door ieder land als het ware op zijn vei ligheid sbalan-s noteerbaar^zijn. Over het rapport van den Nederlan-dschen afgevaardigde Rutgers, zeide Boncour, dat hij moest waarschuwen tegen een verder uit pluizen van artikel 16 over de financieele oeconomische en militaire sancties, Ontrafel een bloem, wat ge vindt is het inwendige, maar het vormgevend inner- lijk vindt gij niet. aandacht 3taan. - dat al weid in -theorie de gelijkheid der veitegenwooidjigde natiea verkondigd, nochtans de overmacht van de Vereenigde Staten aanhoudend als een (zware last op de conferentie woog. Zelf» werd van zekere zijde er met angstvalligheki voor gewaakt, cat netelige politieke Aangelegenheden, ■waarvan een frank en vrijmoedig exposé den Vereenigden Staten orewelgevallfg zou zijn, werden aangeroerd. Toch waren er wel vertegenwoordigers van staten; die geen blad voor dten mond namen en onverbloemd kritiek oefenden. Daaraan mag thans nog wel eens wor den herinnerd. Vooral de zitting, die ver leden Zaterdag werd giehouden, heeft alge meen de aandacht getrokken en nog eens duidelijk doen uitkomen, dat de, Vereenigde Staten, afgezien van het feit, dat Amerika Op den steun van enkele gedweeë volgelin gen kan rekenen, in moreel opzicht vrijwel geïsoleerd zyn. Wel hebben dte Vereenigde Staten in zoo verre hun zin gekregen, dat rekening werd -gehouden met hun wensch, om het vraag stuk der interventie als een voorioopig on oplosbare kwestie te laten rusten, maar niettemin moesten zij er genoegen mee ne men, dat van de zy'de van San Salvador by monde van den delegatieleider Guerrero felle kritiek werd geoefend op de politiek van Amerika, dat op zoo verdachte wyze zich pleegt te mengen in de aangelegenhe den van andere landen. Het optreden va-i San Salvador vond bizonder veel byval, het geen o.a. bleek uit het feit, dat de afgevaar digden van Argentinië, Haïti, San Domingo en Guatemala rich aan de zijde van Guer- ®n middelen te vindenl nero schaarden; Trowens: de meeste Latijnsch-Ax^kMMH^^^ dik maal zelfs van Brazilië, dat in de meeste gevallen het voor Amerika heeft opgeno men, verheelden niet, dat zy instemden met de uiteenzettingen van den gedelegeerde van San Salvador. Deze verdedigde 'onder geweldigen bijval den eisch, dat de kleine naties onafhankelijk moeten zijn. Voorai één passage van Guerrero’s redevoering maakte diepen indruk. Hierin maakte hij de opmerking, dat „ook de kleine staat ge respecteerd moet worden, ook wanneer hij zwak en slechts het recht aan zjjn zy'de heeft.” Dit slechts het recht houdt wel een zeer felle veroordeeling in van Ameri ka, dat volgens Guerrero, met Peru, het recht van den sterke en machtige huldigt, die anderen staten een juk willen opleggen. Het spreekt vanzelf, dat Hughes zich niet van verweer onthield; hy liet o.a. uitkomen, dat de Vereenigde Staten de bescherming van ly'f en goed’ hunner burgers niet konden opgeven. Zijn uiteenzettingen vermochten echter zyn tegenstanders in het minst niet te overtuigen. In elk geval heeft de confe rentie duidelyk aangrtoon-d, dat er een on overbrugbare kloof -bestaat tusschen de Noord- en Latynsch-Amerikaanische inzich- ten. (Aok r.rftkt het de 89B 40

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1