P 99'W kanten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBL D VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, ZOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. i i 66* Jaargang Ko. 16698 BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSK' Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen MT FEUILLETON. LES ETER MS eekbank I BERGAMBACHT, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OÜDEWATER, REÉUWIJK, i Tabletten genezen. 'een schadelijke veremcdicinalc le Ingrediënten, vooraanstaande 9 |ke werking van g iet de gastrische g en opgemekt en ilen neem een of U frisch en op- elpen U bl] bet i in5minuten. 3 'totWminuten. J Donderdag 23 Februari 1928 In 5 minuten. tot 15 minuten kruis van robijnen, je dan (Wordt vervolgd). f ZONNEWEILDE. Roman van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK— VanRowuni (Nadruk verboden) idere gevallen. Ie vplrigheidsverdiragen, sluiten van deze ver- iZy zijn evenwel voor grootste belang voor t De Zweed- igovcr huid slapc 'g- ‘ie: R. HOORWEG. I zijn (hienby doelde ‘hij op Nederland) deze uitbreiding wellicht toch zullen aanvaarden, mits de veiligheid erdoor zal toenemen, m. a. w. wanneer een voldoend aantal staten zulk een conventie ratificeert. liillllSUlE COURANT ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels f 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft Van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL IN GEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. jor het uitbreken van I, Dii’dntengevolge hangt den vrede af van de wapening. Er bestaal erband tusschen veihg- ven ontvangen ilkers. Handel- en IA8T-V1TE” 18* Kamer. Zij hoorde zijn lichte en zacii- tc schreden op ae trap hoorde hei aisiunen van een deur. Zij nam liet vliegennet weg de morgenlucht stroomde in geurige goi ven in groote lage vertrek. De hetnel werd bloedrood gekleurd in het Oosten. Achter de schuur kraai de een haan, éénmaal tweemaal... In den stal hinnikte een paard. Honig zoete geiür woei uit het hooi, dat op oppers stond, hierheen. De jonge dienst meid stond aan de pomp, druKte den zwengel neder en liet het water over haar gloeiende wangen stroomen. Daar na hief zij het hoo.d op en lachte naar het vlammend roode uitspansel zij breidde haar armen uit, den gloed van den dag tegemoet. Maar Suzanne Oberwall stond in de diepte van de vensterni», ongezien zonder dat men haar daar vermoedde. >-n zij kon niet boos zijn op het jonge lichtzinnige s4*' epsel. Vandaag zou zij haar nog op he* erf houden. Alleen vandaag nog. Want heden moesten er geen tranen go stort worden nu, na lange jaren, ivoor et eerst een Gareto het huis der Vidals zou betreden. .,Dus, is het niete. spitsmuis, je maakt geen drukte en komt beneden? Lou knikte. „Maak je heel mooi, Lou. Terwille van mij.” En omdat zij zich schaatode, dat ikte. Bleekzucht - is Maag of st, zwaarten in (uitslag, roode m enz. op elke - Rheumatiek, ever, leverstee- dle ziekten van s «eneesmidde- te vragen aan in de Medicij- "oote Markt 7, n men l(jdt. In de eerste zitting van den landdag van Mecklenburg-Streliita benoemde de herko zen president landrat dr. Foth (socialist) den vroegeren staatsminister dr. Fhr. von Keitnitz (socialist) en den burgemeester van de hoofdstad des lands, dr. Heipertz (Duiteche volkspartij) tot staatsministers. Het voorstel der Duitsch-nationalen, om door stemming vast te stellen, of beide mi nisters het vertrouwen van den landdag had- denden, gaf aanleiding tot een levendig de bat. Tenslotte werd de vraag, of de bedoel de ministers inderdaad het vertrouwen van den landdag hadden, met meerderheid van stemmen in ontkennenden zin beantwoord. Vervolgens is nog een socialistisch voor stel aangenomen om ook de ministers Rustaedt en Sahwabe uit te schakelen van verdere bewindsvoering, zoodat er momen teel geen regeering in Mecklenburg Str elite bestaat. Met een enkel woord hebben we gisteren gewezen op die door minister Hymans in den Belgischen Senaat gehouden rede, waar bij de door Duitschland zoo zeer gewensch- te ontruiming van het Rijnland ter sprake is gekomen. Thans komen wij daarop terug- Duitschland dringt telkenmale er op aan dat de ontruiming van het Rijnland zal plaats hebben vóór het tijdstip in het vredes verdrag van Versailles vastgesteld. Men acht deze bezetting ook in strijd met het streven naar vrede en verzoening dat de laatste jaren is waar te nemen. Vooral nu Duitschland, met al de rechten van een grooten staat, in den Volkenbond is opgenomen, acht men het ona-edeljjk en on eervol, dat zich nog steeds buitenlandsche troepen op Duitsch gebied bevinden. Van Duiteche zijde wordt dan ook herhaaklelijk betoogd, dat van een werkelijke toenadering nooit sprake kan zyn, zoolang de bezetting ‘voortduurt. Fransche politici en ook leden der Fransche regeering hebben meermalen gereageerd^ op het onder woorden gebrachte verlangen van Duitschland, dat de bezet tingstroepen Duitschland zoo spoedig moge lijk zullen verlaten. De Fransche nationa listen nemen tegenover de Duitsche wen- rchen te dezer zake een volstrekt afwijzen de houding aan, doch de meer democratische elementen zijn wel voor een bespoedigde ontruiming te vinden, mits Duitschland be reid is tot tegenprestaties. Wat België be treft, dit trekt, hetgeen te verwachten was, gezien de zeer nauwe staatkundige relaties tusschen Brussel en Parijs, één lijn met Frankrijk. Dit is nu opnieuw gebleken, toen Hymans de Belgische minister van bulitenlandsche zaken,, bij die behandeling der begrooting verschillende politieke vraagstukken aan roerend, ook geruimen tijd stil stond bij de kwestie der Rijnland-ontruiming.- Met vol doening gewaagde Hymans van de Fransch- Duitsdhe toenadering, die zijn sympathie had, omdat volgens hem ook België elke po ging welgezind is, waardoor het stelsel van internationale eendracht en politieke stabi lisatie wordt bevestigd. Ook vond hij nog gelegenheid op te merken, dat België tot een der meest pacifistische landen behoorde. Wat nu de ontruiming van het Rijnland aangaat, België heeft er geen bezwaar te gen, dat deze een feit wordt, maar Hymans meende, dat men naet overijld te werk mocht gaan, doch zich door voorzichtigheid diende te laten leiden. Daarom bepleitte hij ook niet een onvoorwaardelijke ontruiming maar stelde deze afhankelijk van het vooraf verschaffen, door Duitschland, van waar borgen. Zonder deze garanties, drie de zeker heid' moeten bieden dat Duitschland op ’t gebied der bewapening niet buiten den band Geduld in den goéden zin is geen lauw heid en lijdzaamheid, maar inspanning en zelfbeheersching. Hot 15 minuten. tot 15 minuten *1 in 24 uren. -1 ischrijvingover H toringen, huid 1 i koude, slapc 2 cwakking. 9 Het vraagstuk der ontwapening vormt nog steeds het onderwerp der debatten in de yeiligheidscommissie van den Volken bond. Thans is ook de Belgische gedelegeer de Rollin aan het woord geweest, die het standpunt door Frankrijk’s gedelegeerde Paul Boncour ingenomen, begrijpelijkerwijs heeft ondersteund. ■Belangrijk is datgene wat door den vroe geren Zweedschen Mrinister-presrident Un- den naar voren is gebracht. Hy betoogde, dat de Zweedsche regeering rin het tot stand brengen van een verplichte anbtrage voor alle conflicten een werkelijke waarborg voor de veiligheid ziet. Die regeeringen, die zich niet willen onderwerpen aan een arbitrale regeling, moeten in een internationale con ventie nauwkeurig de punten vaststellen, waarop zy zich niet aan arbitrage zullen onderwerpen. Met betrekking tot de quaestie der veilig1- heid zeide Unden, dat het veiligheidssy steem van het Pact van den Volkenbond in nauw verband staat met het artikel van het Pact over de ontwapening. Het voortduren van de bewapening in de wereld beteekent „Ik ben hef’, iluistecrdie hij. De nacht is voor mij wat de dag voor u is Ga slapen. Het geboorteland heen hem weer, den jongen mijnheer. Ga slapen, il^tt"Lwaken Suzaun^Hpkeldie met zware voeten naar huis terug; niemand zat meer in de huiskamer; de lalnrp ‘orajidde al leen nog. Zij viejl op oen stoel naast den groo tea. schoorsteen neer en had niet den .moed naar boven te gaan, naar haar (kamer voorbij de deur, waardoor een lijne roode lichtstreep op den steenen vloer viel. Zij leunde het mooie hoofd1 met de prachtige haarkroon tegen den rand en haar oogleden sloeg zij diiep neer in zorg volle gedachten. Eensklaps schrok zij op. Voor haar aan tafel stond Gerhard. Hij schonk van den wijn in, dien zij voor ,,de f kindeken’ had klaargezet. De groote hanglamp was uitgegaan en door het vliegennet drong een vaal grijs licht en woei de zachte, koele ochtendwind Gerhard lachte zacht, en wat verle gen. ,.Wat voert u daar uit, mémère ,,Wij hebben op je gewacht, je vrouw en ik, zei zij. Zij wilde streng zijn, maar haar stem trilde van ingehoudien tranen. „Dat wab toch werkelijk overbodig En in zijn toon lag de Oberwallsche hardheid. Hij dronk den wijn op en verliet de x 90 - En zij kon het niet begrijpen, da zij hem niet had geroepen, gelijk een moeder haar kind moet roepen, als het ’t pad der zonde gaat. Een uur zat zij op de bank met in de schoot gevouwen: handen, niet in staat zich te verroeren, m doodelijkon angst, dat iemand zou komen en haa* hier vinden, op deze bank en zou vra gen, waar haar zoon was en wat zij hier uitvoerde. De professor kon komen, of haar moeder misschien ook Lou zélf in haar wit, sneeuwachtig nachtge waad. Wat zou ze antwoorden, als Lou haar vroeg: „Waar is mijn man?” Zij kromp ineen. Iets hards eln kouds voelde zij tegen haar wang, het raak te haar schouder, legde zich op haar in haar schoot gevouwen handen. Het was de blinde. men getooide paarden. Zij wenkte hem uit ’t raam met haar zakdoek toe eu daar zij nog tijd hed, schreef zij den brief aan haar vader at. „Wij verwachten een Spaiansclien matador, ’t Huis is onderste boven ge haald. Gerhard is in de beste stem ming en hei zal zeker een grappige herinnering voor het leven zijn. Toen ging zij zich aankleeden. Zij riep Madlon om haar tie helpen. Maar in haar plaats kwiakn mémère. Madlon had op het oogenblik te veel te doen. Méni’re had haar bruinrooden, bro- caien japon aangetrokken, het coeur echter met zware, crème kanten be dekt Zij zou het prettiger gevonden hebben als Lou niet oeneden was gc koren. Maar nu was er niets aan te doen. En bet stemde haar eigenlijk gelukkig, dat Lou er zoo .buitenge woon lief’ uitzag. Zij hoore|e toch jij het huis. Niets kon mooi genoeg zajn voor den gevierden gast. „Wij hebben nog een telegram e kregen. Hij brengt behalve zijn fokker ook zijn secretaris mieö.” Lou lachte harteljk. „Hij kan stellig niet schrijven? Mémère werd ernstig boos. ,.En al kon hij niet schrijven, is hij nog, wat hij is.” BUITENLAWDSCH NMVWS. DUITSCHLAND. Electrischt* sneltreinen. De bladen melden, dat sinds Maandag in Duitschland de eerste electflsdhe sneltrei nen loepen en wel op de lijn HalleLeipzig. De wagens «yn nog grooter dan de moderne D-treinwagens. Met de staanplaatsen inbe grepen, kunnen 100 tot 110 personen wov en vervoerd. De treinen loopen 100 k.m. per uur. De opstand in <te gevan«|Bia tg Tegel. Naar wy nader in de bladen lezen over het oproer in de strafgevangenis te Tegel, bevonden zich in de gevangenis, toen het rumoer uitbrak, 1400 gevangenen. Overdag wenden zy gedeeltelijk gezamenlijk te werk gesteld, zoodat er gelegenheid bestond on tleding van gedachten te wisselen. Reeds gedurende eenige dagen hadden de bewa kers opgemerkt, dat er iets gaande was; dat de hoofden vaak bij elkaar werden gestoken en dat er iets ongewoons leefde onder <le gevangenen. Deze stemming werd voor een deel toegeschreven aan ontevredenheid ten gevolge van een verplaatsing van de gevan genen naar andere cellen. Toen nu op den bewusten dag de bewa kers in een groote gemeenechapsce! weer wyiziging wilden aanbrengen, welen de be woners de mannen plotseling aan, zoodat dezen zich gedwongen zagen het veld te rui men, tot het alarmsein de noodige hulp zou hebben gebracht. Onder de oproermakers bevond zich een zigeuner, een der laatste dagen binnengebracht teneinde een langdu rige straf te ondergaan wegens een messen vechtpartij. Deze zigeumer nam dadelyk de leiding op zich, Viet de cell barrikadeeren en gisterem niettegenstaande dc waarschu- w ingetn van mémère toch was ingesla- pen en nu blij was, dat Gerhard inplaats vangeprikkeld te zijn zooais andiers lachend en goed geiuimd haar bedenkingen weerlei, zociit zij in de kisitein en spreidde de schatten van haar kostbare uitzet voor hem uit. Hij zelf koos een wit kanten Kleed je. hooggesloten, dat haar omsloot als een taudraall ..Daarop het kruis van robijnen, je zult er als een kleine koningin uit zien.” De ijdelheid van den man was m hem ontwaakt, die van zijn eigen vrouw een tentoonstellingsvoorwerp maakt Wie deze Gareto ook intocht zijn, hij had zeker veel schoonheid en beval ligheid gezien zijn naam was zelfs genoemd voor de volgende Gornda voor dén koning van Spanje. Misschien slagejrs. Maar dan toch de eer Jen van het beroep. <nerhard had zich bereid verklaard den wensch zijner grOotfinoeder te vol gen en naar Arles te ri:den om l em af te halen. ..Gij zijt hier de meester. Dat is zoo gewoonte bij ons.” Het leek Gerhard een dwaze vas- tennachtgrap. En Ixm moest hem lachen, zoo grappig als hij haar de ontvangst schilderde zooals hij zich die voorsteldie. Daarna zag zij hem wegrijden m de groote familiekoets met de met bloe. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal’ 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onzr agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. een groot gevaar 1 toekomstige oorlog het handhaven v® doorvoering der d( dus ook een nauw heid en ontwapening. De voorstellen van de Duitsche delegatie ’hebben verstrekkende reëele beteekems. De Zweedache regeering, aldus Unden, heeft*dtelf geen belang by het sluiten van regiona» zy zal daarom aan het dragen niet deelnemen, andlere staten van het .o- de verzekering van Oen vrede, sche regeering deelt met betrekkihg tot de veilugheidsquaestóe de opvatting van de Duitsche en van de Engelse he regeering. Zooals gemeld heeft ook de Nederland- »che gedelegeerde Mr. Rutgers zjjn stand punt uiteengezet Volgens een'telegram uit Genève aan het Hlbld. heft Mr. Rutgers den nadruk gelegd op de noodzakelijkheid om by het zoeken naar nieuiwe wegen voor vei-- grootling der veiligheid rekening te houden met de by het ontwer®en van een algemeen verdrag voor veiligheii en arbitrage opge dane ervaring. Ook al is een diergelijk groot werk thans niet voor verwezenlijking vat baar dan is nog niet uitgesloten, dat een verdrag van minder grooten ontvang thans geen kans van slagen zal hebben. Mr. Rut gers meent, dat de Voléknbond ’n directe ac tie moet uitoefenen bij het zoeken naar groo ter veiligheid dan het pact den leden reeds biedt. Hy geeft hieraan de voorkeur ‘boven het ontwerpen van model- of type-verdra- geai), die eerst dan practische waarde ver krijgen, wanneer ze na directe onderhande- lingen tusschen de staten door een groep van staten worden geratificeerd, Mr. Rutgers heeft dan 'n warm pleidooi ge houden voor de zoo^i^P9M|M«*<riJ>ectieve verdragen die do<*r een bepaald aantal sta ten woirden gesloten en daarnaast eventueel nog geteekend worden door andere staten. De directe actie <üe de Raad hierbij kan uit oefenen ris niet alleen het woord, dat hij de staten tot teekeniing van het protocol van zulk een verdrag kan uitnoodigen, hy kan er bovendien voor waken dat de verdragen geheel binnen het kader van het Pact tot stand komen. Spreker meent, dat er vol doende onderwerpen zijn die voor een rege ling door deugelyke collectieve verdragen in aanmerking komen, Dat arbitrage en conciliatie voor regeling in collectieve verdragen in aanmerking kun nen komen, eischt het Zweedach ontwerp verdrag. Voor een collectieve regeling ko men voorts in aanmerking het Finsche plan tot verleening van finandeele bijstand aan een aangevallen staat, alsmede de aanvaar ding door leden van <len Bpnd van zekeren byzonderen ‘bevoegdheden van den Volken- bondraad in tyden van crisis, zooals door den Duitschen gedelegeerde is voor gesteld. Wat dit laatste voorstel betreft, merkt Mr. Rutgers op, dat de staten die niet voor ujt- breiiding van de bevoegdheden van den Raa" de bewoners zich wapenen met pooten van stoelen enz. Toen de bewakers tot den aanral over gingen, en er al spoedig in slaagden de bar- rikaden te verwijderen, wierp deze zigeuner zich met een soort dolk in de vuist op den vyiand. Na een scherp gevecht werden de gevangenen tenslotte overmand, zoodat de cipiers de handen vrij kregen om zich tegen anderen inmiddels in verzet gekomen ge vangenen te keeretn. Pas laat in den avond was de rust, her steld. Aan weerszyden viellen gewonden. Een petitie aan koning Aman Oellah te Berlyn. Nu koning Amanoellah van Afghanistan te Berlyn is aangekomen, zal hem daar door bemiddeling van het ryksministerie van Bhitenlandsche Zaken, een petitie worden aangeboden, waarin hem een willlig oor wordt verzocht voor de smeekbede van een ongelukkige Duitsche moeder,Charlotte Böttcher. Deze vrouw brouwde eenige jaren geleden met een Afighaansch burger, die haar later naar «ijn land meenam. Het huwelijk was alleszins gelukkig en in Afghanistan schonk de vrouw haren man verscheidene kinderen. De man stierf, en daarop bevond die vrouw, tot haar schrik dat zy, krachtens de wetten des lands, de slavin werd van haar mans broeder, die aanbood haar te huwen. Dit weigerde zjj, en het Duitsche consulaat te Kaboel, haindelend op instructies uit Berlijn, kocht haar uit haar zwagers handen vry. Haar werd boen medegedeeld dat zij, wan neer zij wilde, Afghanistan kon verlaten, maar dat haar kinderen in hun geboorte land moesten blijven omdat zij Afghanen zy'n. Charlotte Bötteher, geslingerd tus schen verlangens naar haar vaderland en liéïde voor haar kinderen,*t>leef by de -laJfet-*^, genoemden, en woont nog in Afghanistan met een pensioen vanwege den koning, wien men thans echter wil verzoeken, haar met haar kinderen vry te laten gaart. ALBANIë. De Hongersnood. Uit Genève wordt gemeld: dat de regee- ring van Albanië om de tusschenkomst van den Volkenbond heeft gevraagd ten gunste van de slachtoffers van den hongersnoot!, die Albanië teistert, daar de hulp van het Italiaansche Roode Kruis niet langer toe reikend is. Dit verzoek zal op de agenda van de eerst volgende raadszitting worden geplaatst. VBMKNIGDB STATKN. De ramp van de „S 4”. Het hof van onderzoek der marine heeft inzake de aanvaring op 17 Januari tus schen den torpedoboot jager „Paulding” en den onderzeeër ,^S 4” beide commandanten aanspnakelyk gestéld. Voorts heeft het ge adviseerd om schout-bij-nacht Brumiby te ontheffen van het bevel over den dienst der ondereeeërs wegens onoordeelkundig op treden bij het reddingswerk. De ontruiming van het Rijnland en wnt danrann vnstzit. Het vraagstuk der ontwapening in Genève. Een rede van Mr. Rutgers. Mecklenburg-Strelitz zonder regeering. I springt en evenmin, wat het ibetalen der schadevergoeding betreft, in verzuim ge raakt, kan België het niet stellen. Vandaar, dat Hymans Duitschland bedektelijk den raad gaf met duidelijke voorstellen te ko men, waarin waarborgen zijn belichaamd, die even effectief zijn als de garanties wel ke thans de bezetting verschaft. Zoodra Duitschland deze voorstellen heeft ‘inge- diend, is België bereid deze met zijn bond- genooten zoo objectief mogélyk aan een on derzoek te onderwerpen. In elk geval ver langde Hymang als iets onontbeenlyks zoowel voor België als voor geheel Europa aldu£ de minister dat er garanties woic den geboden voor de eerbiediging van het demilitarisatiie-regime in ’t Rijnland. ‘Duitschland zal echter ook nog anders zins over dq, brug moeten komen; zooals men weet berusten er by de Nationale Bank te Brussel nog mil Harden marken, die bij den wapenstilstand in België zyn achter gelaten en die, naar België wenscht, door Duitschland moeten worden teruggenomen. Hymans gewaagde in dit verband van een „onaanvechtbare schuldvordering”, ten aan zien waarvan Duiitshland bepaalde toezeg gingen niet is nagekomen. Wanneer er dan ook schikkingen mochten worden getroffen met betrekking tot de ontruiming, dan dient eveneens aldus het Belgisch standpunt de markenkwestie vooraf te worden ge regeld op een wijze, die België bevredigt. De Duitsche regeering weet thans wat men verlangt. Thans is het aan haar om met voorstellen te komen. 8

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1