Blad. tKEN 'DON. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 16702 66a Jaargang irtiari 1928 Dinsdag Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. H ALLES ETETi 13 ‘lanten j Tabletten I jr genezen. t geen schadelijke zuiveremedicinale volle ingrediënten, :st vooraanstaande fl elijke werking van g t met de gastrische deen opgewekt en g voelen neem een of ïlt U frisch enop- g i O ri 2.- 6 fl. 11.-, 338 *0 Den Haag. en men lijdt. •In 5 tot 10 minuten. nog het ,Za1 ik meegaan riep niêmère- toe. en (Wordt vervotgdf ei /oor lijke re rd. Ie geneesmidde- n te vragen aan r in de Medicij- Iroote Markt 7, niddel, dart; U in alle en geestelijke uit- ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESiSELINKVan Kossum (Nadxiïk verboden) De nood van dfl Een 1 Gisteren is te Mi □dere gevallen. BLMTENLANDSCH NIEUWS DUÏTSCHLAND. Het vonnis inzake Krantz. Geen hooger beroep aangeteekend. Uit Berlijn wordt gemeld dat noch het O. M. noch de verdediger in hooger beroep zijn gegaan van het vrijsprekend' vonnis tegen Krantz, waardoor tiiiT thans reohts- kraicihtig geworden as. brieven ontvangen srbruikers. che Handel- en „YEA8T-VITE” Haa2< ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. ekte. Bleekzucht - tis Maag of st, zwaarten in (uitslag, roode en enz. op elke - Rheumatiek, lever, leverstee- \lle ziekten van Ln het Britsche Lagerhuis heeft de oppo sitie krachtig aangedrongen op ratificatie van de conventie van Washington. De minister van arbeid wees op de ver schillende interpretaties, welke men in de verschillende landen aan het begrip arbeids uren geeft. Hy voegde er aan toe, dat En geland op herziening der conventip zou aan- dringen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.65, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEELiNGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bij contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn mgekumen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Op een vraag, of niets gedaan Kon worden om te voorkomen, dut üerge- iijke films in de toekomst worden ver vaardigd, antwoordde Chamueriaiii, del dat een aangelegenheid is, weixe tci de bevoegdheid van aen min.sier van binnenlandsche zaken behoort. ITALlë. Een hevige brand m een bioscoop. In het aorp Moriago bij I reviso heeut gisieravonu een brand in eeü oiüsvOMp een ontzettende caiastropne veroor zaakt, waarbij mepr dan uU personen zijn gedood en eptn groot aantal zwaar werden gewond. i/ertig, ten deele geheel verkoolde, lijken zijn reeds geborgen, doen een grooit aantal s.adnoliers moet nog ou- uer de pu.nnoopen begraven liggen. V oorts zijn re dis tairijae zwaar ge wonden naagliet zieweuhuis overge bracht. In het dorp heensdit groote versla genheid, daar bijna elk gezin in rout.v is gedompeld. Vele moeders zoeken jusschen de nog rockende puinhoopen wanhopig naar haar kindetren. BELGIe. Machinist en stoker krankzinnig geworden. De ochtendtrein uit Gil vet, naar Schaar- beek-Brussel, die in 13 stations stopt, vloog Vrijdag in plaats van te Hastière te stop pen involle vaart door het station en ook in de volgende stations glibeurde hetzelfde. Ononiddellijk werden al de stations tier lijn gewaarschuwd en overal de signalen geslo ten, echter zonder resultaat? De thein holde al maar voort en arriveerde te Namen met een voófSproriig 11 wlttuitêin óp ftijii wonesn tijid. Gelukkig verminderde hij daar aijn vaart en stopte hij ongeveer 60 meter ■buiten het station. Toen een onderzoek in- gesteld wend, Week, dat zoowel de machi nist als de stoker door overspanning de krankzinnigheid nabij waren. Zij werdpn dan ook onmidriellyk vervangen en tydel.ijk van allen dienst ontslagen. De passagiers, waarvan velen door een hevigj?n schrik, waren- bevangen, werden met de eerstvolgende gelegenheid naar hun plaats van bestemming gebracht. ROEMENIë. Een society-drama. Roofmoord. Een dame uit een .Ier hoogste kringen in Boekarest, den zekere mevrouw Leonida, is door een in Boekarest zeer bekenden jonge man, Gaaetan genaamd, vermoord. De dader probeerde te ontvluchten, doch meldde zidh, toen dit onmogelijk bleek, zelf bij de politie aan. Het geval baart veel op alen, omdat de redjen van de daad schuilt in een juweelendiefstal ten nadeele van de vermoorde tot een waarde van 300.000 lei. RUSLAND. Stalin contra Rykof? Uit verschillende berichten van «ten laat- sten tijd valt op te maken, dat op 't oogtn- blik een felle strijd om de macht wordt ge- grondwettage bevoegdheid van het kab’i met tuïnvioed. Het is geen zakenkabinet, doch het vormt nog steeds de regelmatige regeering. Formeel bestaat het werkprogram hoofdizaak uat talrijke wetsontwerpen, tli.e reeds by den rijksraad zyn ingediend, uit een verordening, welke door cte ryksregee- nng zal wonden Uitgevaiardiigxl, uit de sup- (pletoire begroeting voor 1927 en een aar.- vullingsvoorstel voor 1928, alsmede urit wij zigingen, aan te brengen in het wetsontwerp inzake de oorlogssdhaidevergoedling. De afzonderlijke deden, van het arbeids- piogram betreffen de oorlogs- en liiquadatie- schade, de definitieve regeling, oen hulp actie voor den landbouw en noodmaatrege len voor de kleine renteniers en rentetrek- kenden. De belangen der betrokkenen en de draag kracht tier staatshuishouding zyn zorgvul dig togen efltttar afgewogen. Door verrui ming op een punt mag de draagkracht van het geheele program niet in gevaar ge bracht worden. Het arbeddspi ogram is daar om één geheel, dat in zyn geheel verwezen lijkt moet worden. De regeeringsverklaning zette vervolgens in den breede de afzonderlijke punten van het nood program uiteen. Bij het debat dat <op deze vegeeringsver- klaring volgde, zeide die Centrumsleider, von Guerard, dat hy evenals de linkerzijde de huidige regeering slechts als 'n zaken kabinet beschouwde, dat uitsluitend het haar door de fracties opgedragen noodprö- gram heeft uit te voeren. Tegen de aanstelling of bevordering van ambtenaren door dit kabinet zal het Cen trum zich verzetten. Een door de communisten ingediend vo tum van wantrouwen, w|?rd ondanks de stemmer} van de communisten en de socia listen en een deel der «temocraten verwor pen. e delikaatste gestel- p en verkwikkend; <ic.uijk de gevaurlyke posiue van hun sciup schenen in te zien, snelden naai beneden om aqe hens aan dék re roepen. Wat er m. de opvarenden van de .iAlcantara' verder is gebeurd, daarvan kon Pavun mets medc- deeien. Hy deed nog een poging om een vriend, die beneden in de Duurt van de ma- clmiekamer bezig was, naar boven te' roe pen, doch rende oniniddellijk daarna naar dek terug, waar hij zich va.-tklampte aan een der kettingen, die van den boegspriet van de „Towarisj” boven het dek van de „Alcantara” slingerden. Hij voeide de „Al cantara” onder zich wegzinken en bleef t nslotte boven de zee zweven. Toen hij zoo hing, nam hy in zee nie-nand waar en toen hij den naam van zyn vriend schreeuwde, kreeg hij geen antwoord. Inplaats daarvan hooide hy een verschrikkelijk geweld alsof de ketels van de „Alcantara” sprongen, waarna het schip uit lelkaar sprong en die lucht met zware stukken huut en yzer weru gevuld. Spoedig ontdekten de opvarenden van de „Towarisj” l’avon aan het eind van <len ketting, waaraan hij hing en een Rus sische matroos, die langs den boegspriet klom, liet een reddingsgordel zakken, waar mee Pavon veilig aan boord werd' gehaald. Uit dit verhaal blijkt dat het meerendeel dier bemanning niet Ly machte was van de „Alcantara” af te komen, voordat het schip in de lucht vloog, doch vaststaat dat ver- soheidenen zich met reddingsgondels of losse stukken hout te water begaven, doch werden weggespoeld en van koude of uit putting omkwamen. Eerst twee uren na aanvaring werd de eerste hunner gevonden dxx>r een passagiersschip, dat op wrakhout stiet en de zde met booten deed af zoeken. Deze man was byna dood en stierf kort na dat hy uit het water was gehaald. De kapitein van het Russische opleidings schip „Towarisj”, die aanvankelijk weiger de inlichtingen te verstrekken, heeft te- verklaring van de geheimzdnnige intrekking van het noodsein gezegd, dat het sein „Alles wel”, dat hy uiteend alleen op zyn schip betrekking had. De Dawn. In het Lagerhuis heoft gisteiren een debat over de Miss Caveil-Hlui plaats geluid. De conservatieve afgevaardigde Croakshank, vroeg Chamberlain, o. bij nadere inlichtingen kon geven omtrent besprekingen die er lusschen hem en een lid van hel ministerie van buiton- landsche zaken aan de eene en van leden van heit Inntsche gezanlechep aan de am*1 ere zijde hebOeai plaats gehad. Chiunberli^in ainlüwaondde, dial hij aan zajn aaitwwrdi op 16 Februari aan kolonel Day gegeven, niets vaai oelang heeft toe te voegen. Chamberlain was van oordeel, dal het pen misdaad te genover de nagedachtenis van de over ledene is Uem dergel'ij.üe 'lieldhaiftige daad' voor commercieele doeleinden ie verfilmen. t Oe besprekingen in de vwliigheidscommissie» Een Duitsche Regeeringsverklaring. Engeland en de conventie van Washington. Onder presidium van Md uister Benesj helwit de veiligheidscomm.s.sie gasteren hei memorandum van Voliti» over de veiligheid af gehandeld. Vandaag komt het memoran dum van dun heer Rutgers aan de oidc. Benesj hoopt daarmee dan klaar te komen, met inibegnip van de Duitech' voorstellen, irdiien l^et werkplan van Miniistei Benesj wordt uiitgevoerd, zal de commissie nog vóór de raadszitting gereed komen. Dat be- teekent dat het redactiecomitc- deze hoogst belangrijke materie moet afjakkeren en er geen of heel weinig tyd voor een algemeene vergadering over zal zijm om de talrijke modelverdragen enz. grondig te bespreken. Ook de zitting van gisteren bevestig]? den indruk dat de commissie heel weiinig positiefs aan de ontwapeningscommissie zal kunnen aanbieden. Lord Cushendun en de Marmis trachtten elk voorste! te tonpedee- ren. De Engelsche gedelegeerde maakte allereerst bezwaar tegen het voorstel-Poij- tis, dat de staten ter voorkoming van het uitbreken vai» een oorlog zich zouden ver binden het Raadsrapport over het geschil te respecteeren ook wanneer dit by meerder heid van stemmen was aangenomen. Even min kon Lord Cushendun het denkbd^ld van Polliltiiis goedkeuren, dat de Rgad de be voegdheid 'krygt bij meerderheid van stem men een wapenstilstand te gebieden wan neer er oorlog uitbreekt tusschen staten, die een regionaal verdrag hebben besloten. Het eenige waar Cushendun met mee kon gaan was het uitsprekiem van den wensch dat dé Raad waakt dat regienale ragen niet in stryd met het pakt worden gesloten. De Marinis verzette ateh tegen gedemili tariseerde zones, waarbij Z'Ö’n zuiver mili taire zienswijize in botsing kwam met de politieke waardeering van Frankrijk, Fin land' en Canada, die alle drie het belang dezer zones voor de veiligheid verdedigden vett, otf de meiden daar achter de deur lachten en oodetr die ranten t was hei» alsof zj allen le zamen een eniiei monster, een kolos vormdien een kolos dien hij moest overweldigen door zijn wil, en als t niet anders kon met de kracht vaui zijn vuisten. En weer, evenals straks in den tuin, jrichtten Garetos oogen zich aandacn- tig op den slanken blonden man, mei de krampaebtig zwoegende borst, met de zenuiwachtig bevende, tot vuisten gebalde handen. Met een kalme beweging schoof hij den versuften, ouden man terzijde, nam plaate aan de piano en speelde een wals. Een langzamen, kindierlijk een- voudigen wals misschien den ©eni gen. dien hij kon spelen en steeds dezelfde acht maten, de eenige. die hij onü ouden had. ..Wat beteekent dat?” stamelde me vrouw Vidal. ..Wat beteekent dat?" Zij steunde zich aan het instrument. Haar geddat was alls versteend van ontzetting. ..Hij ken niet tegen het klimaat’, |bei Gareto droogjes. ..Zal Madlon komen, lieveling, fluis terde Suzanne Oberwall intussdhen. Zeg. moet ze komen iZij zou haar in zijn armen hebben gedreven. in|tegenw<x»digheid van Lou. van de geheele wereld. Als hij maar niet zoo stjrak en aschgroen voor 1 aar bleef staan, haar aangebeden jongen, haar lieveling, haar eenige. In de Duitsche Rijksdag heeft vice-kan- selier Hergt de „verklaring der rijksregee- rinig in velband met de beigrootiing der i ijkskanselary”, voorgelezen. Nadat Heijgt medegedeeld had, dat dt. Miarx goed vooruitgaat en dat deze het noodprogram der rijksregeering onder schreven heeft, zette hy uiteen, dat door het mislukken der onderfiandelingen over de ryksschoolwet de ryfcsregeering voor <le vraag gesteld werd', hoe zy haar wetgeven de taak had te vernichten. Er waren tal van problemen op te lossen met name de begreo- ting voor 1928 <le suppletoire begroot!ng voor 1927 en de maatregelen voor den land bouw .en daarom stond het kabinet slechts één weg open, nJ. een soherpomJ^nd nood- pixjgram uit te voeren vóór de ontbinding- van dén rijksdag. Door dé gebeurtenissen dn verband met het mislukken vah tie schoolwet wordt de üeestelijk-e eenzaamheid maakt scherp. i helpen U bij bet In 5 minuten. 8 n 10 tot 15 minuten. B In 10 tot 15 minuten 3 in24 uren. isbeschrijvingovcr f uwstoringen, huid- g ■atte koude, slapc- 2 verzwakking. 94 - Daarna liep zij de naastei kamer in en rukte met harde vingers de handen van den professor van de toetsen „Dat is bij ons geen mode dal weet je heel goed.” Ja. uatuunüjk wist hij het. Maar de kleine gravin danste zoo mooi. Gehard beet zich op do lippen. Hij tronimeide zenuwachtig met zijn vin- gers^op de tafel. Wet wias dat nu weer De koppigheid! verhief zie1’ weer in hem. De vurige, teugelooze toorn uit zijn studententijd. ..Speel, professor, vertaal u, dat is maar onzin.’ Hij sprak m-et bitse woorden, met strakke lippen en de hoogmoedige koelheid ven stem, dfie een erfdeel der Oberwalls was. ..Laat toch, Gerhard. Zoo gewichtig is het toch niet", viel Lou in het Duitsch in zij begon bang te word -u Gerhard's mondhoeken trilden. .,Het is zeer gewichtig, bemoei Ion bij mij boven, professor." Suzanne Ofoerwall had den naam op gevangen. ..Madilon grootje wat moet die bij u?’’ .,Er uit moet zij. anders niets. Zij heeft hier niets meer te maken." Suzanne Oberwall keek onrustig naar Lou en fl’ 'sterde opgewonden ..Waarom toch? En als de jongen naar haar vraagt Zij was zich de beteekenis van haar wooèdien nfet bewust zij stond maar steeds met uitgebreide armen voor haar zoon, opdat er niets gebeuren zou. wat hem leed kon dben. Mevrouw Vidal anft.voordde niet en verliet het vertrek; Suzanne Oberwall werd zeer bleek. .,Wat is er?" Mroeg Lou. Voor het eerst onvr endelij't. stie munère de fijne, teere hand van Lou terug. ..Vraa£ het Grootje vraag haar maar Madlon moet weit het is onzinnig het is ..Het wordt tijd, dat we aan naar bed gaan detnken. zei Seniar Baiadoz en geeuwde luid. middenstand. laSsademonstratie. ^Wer de grootste uetooging van den middenstand ge- houtten, dip in Wewt&ten ooit beeft plaats gehad. Aleer uau 10.060 peirso nen uit het Westia.alsciie indlustnegc- bied protesteerden npar aanleiding van den econofmischen ndöd van den i >uit- sehen middenstand. rrins Licnnöjysky. f i riiib, uicimowsAy, voormalig gezant .e uuunuein, is overieAdn op oi-jarigen jiüciiija ueooren in Bpper-öüezie trad ue qv^iedene na $jn studiën voi- jraiernt ie neioDeni in dipiomatiexeii dien».. La,ter maaiKt| hij groote stu diereizen in Oost-Aziö eat Noord-Ame rika. Van lb99 tot 1904 was nij weer ui udpiomatieken dienst, toen suerl zijn vader en verliep Lichnowsky den siaaisuienst, om zicn ^geiueei aan et ueneer van zijn uitgiftetrente landgoe deren ie wijuen. Inweptemoejr ui- liet hij zich echter oy^rhalen den ?e /.auischapsposi te Louwen te aanvaar- uen, ln de hoop, datjgei hem zou ge>- luKK/en om een betere verstanunou- dmg mssetuen oeide landen m het te ven te roepen, loem de oorlog uitge- broken was, deed. Liahmowsky eerst eenigen tijd vrijwillig dienst in net ■eger. Nog in dien oorlog schreef hij een brochure, om aan te loonen, dat hij le Londen niet genoeg steun van zijn regeeiring ondervonden had en uait dit den oorlog had veroorzaakt. 1 brodhuire was niet voor publicatie besleimd. toph cretie oeltend en die geallieerden maak ten er een dankbaar gebruik van voor hun propaganda. Liohnowsky bega! zidh toen voor g er ui men tijd naar Zwit serland. Hij werd vervallen verklaard van het lidmaatschap van het Pruisi sche Hoerenhuis. ENGELAND. De aanvaring in het Kanaal. Het verhaal van Pavon. Uit een in de „Times” voorkomend relaas van Pavon, den eenigen overlevende van het Italiaansche stoomschip „Alcantara”, blykt, dat dit schip na de aanvaring met het Rus sische Qpleddingssdhjijp „Towarisj” direct begon te zinken en vervolgens door een ketelontyploffing uit elkaar vloog. De „To- wartej” zette direct vier booten uit en zocht de zee met zoeklichten af, doch kon geen enkelen overlevende ontdekken. De Alcantara”, die een lading erts aan boord had, was op weg naar Calais. Het schip kwam van Sardinië, waar het 11 Fe bruari het anker had gplicht. Een paar mi nuten voor achten liep de „Towarisj*, die op weg was naar Cuxhaven, met zijn boeg op de stwarboontteijdie van dé „Alcantara”; de boeg drong,in den romp van het Ita- liaansche schip, tenwyl de .boegspriet boven het dek kwam te zwéven. De stuurlieden aan boord van de „Alcantara”, d»ie onmiil- Gerhard antwoordde niet. Een glas ijswater stond bij hem. Hij goot hei in één teug naar binnen,. Heit zweet stond hem in iijne pareltjes in Pen ueK. L’lc de kamer er naast id<m>keu maar steeds dezelfde acht maten. Hij glimlachte. ..Lieveling, wat scheelde je toen?" Lou boog zich over de tafel, zoclt zijn oogen en stak haar hand naar hem uit. Van haar rood xruis spatten vonken uit in het schijnsel der kaar sen als groote bloedicirappels op haar wit kleed. ..Doe dat kruis af", fluisterde hij. Zonder haar oogen van hem af te vonden, met bevende handen, trok Lou' de ketting atf. waaraan het was bevestigd. ..Wat scheelt je toch?1 Gerhard streek met zijn hand over zijn vooirhoofd, Legde zijn vingers te gen die kloppende slapen zander Lou aan te zien liep hij naar de deur ..Ik ga buiten een sigaret rooken.” ,Za'l ik meegaan?’' riep niêmère- .,Neen, waarop» De deur viel adhter hen» toe. De kaarsen flikkerden op De piano ver stomde. Scoor Baijadoz knipoogde met onnoozole. slaapdronken oogen monsieur Olivier schreef iets in zijn notitieboek met zwart gevernist leeren omslag Mevrouw Vidftl kwa>m. langzaam en moeilijk op haar stok gaande, binnen „Ik ga naar mijn kamer; stuur Mad- bill IkSIHE 011 RAM. je niet mee." Ln hij herhaalde „Speel dien walk als je blieft eens, professor. Het gezicht van den ouden man werd in de deur zichtbaar, verward, bijna verschrikt. .,Miaar graaf Gerhard. Hij sprak Duitsch, evenals Lou. Gerhard herhaalde nog harder en in 't Fransoh, zoodat ahen bet moes te hooren ,.Ik verlaing, dat u den wals speelt. Ik ben hier de meester ik verlang het." 1 e oude man stotterde: ,.Ik ‘'au niet, bekijk mijn handen." hield zijn trillende handen in de lucht en keek met waterig blauwe oogen hulpzoekend om^ich heen. Hel was alsof Gerhard zich op hem wilde w"erpetn. Zijn moeder stofitte zich 'n zijn armen. ..Wat scheelt je, mijn jongen, wat scheelt je?’’ Hij was groen. „Men zal mij gehoorzamen stiet hij uit, ge’oorzamen za|l men." Hij wist nu zelf niet meer wat tij wilde Hij herhaalde niets anders dan dat eene woord „Gehoorzamen, ge- hooraanaen.’’ Het scheen hem toe. dat Cfareto nem uitlachte... dat de groote man daar, met het reusaohtige hoofd op den bree den stierennek, lachte, af monsieur lachte imet den puntig gedraajden kne-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1