Blad 1 lp. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 16703 86*Jaargang Woensdag 29 Februari '1928 il a chines FEUILLETON. iif f 80- •3, Gouda Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, *G0UDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. in den I ■HUB' sn Haag. 7aschmachien „IK komt. C.ei- (Wordt vervolgd). nstenaars de weken der keel. i de stem elikaatste gestet’- sn verkwikkend; Geluk te ontrooven is zoo gemakke lijk; het weder te geven zoo moeilijk. 40 en van het Suez- n zal bljjven. Egyp- kmken al dan met behouden, die daar eden. Het Ang! cl over Soedan blijft i leger zal door orden aangevoei d. Ier de nationalisten Wakheid eischan, is ateisch tot suzerei- Hptreden en het ia nahs zyn crisis na- ITALlë. Het einde van Stocchmo. Een romantische figuur. De door Mihssolini bevolen strijd tegen de gevaarlijke rooversbenden, die het Italiaan- sche platteland hier en daar nog onveilig maken, begint goede gevolgen te dragen. Men weet dat met de Mafia, het beruchte ZONNKWEELDE. Romen van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSEL INK—Van Kowjun (Nadruk verboden: del, dat U in alle geestelijke uit- stem vol ren klank registers. i het forto, nspanning. afe geheel onjuist tiet schijnt intus- ftehtag, dat Sarwat Ètlekken over de xlen. Het belang- kat Groot-Britannie uitoefenen over de gen van Egypt worden zu tegengesproken, maarJ schen nauwelijks twy.fi Pasja iets heeft laten j onderhandelingen te Li rijkste punt is weLl het toezicht is blijven bulitenlandsche betrekkl Voorts verlangt Engeland;, dat de verdedi ging van de vliegveld^ kanaal in Britsche hand te mag naar eigen ,goél de Britsche raadgever! thans een positie bekl Egyptisch condominiun bestaan. Het Egyptisch Egyptenaren mogen Daar de extremisten ol een volkomen onafhani het zeker, dat de Britse nitedt ernstig zal worde zeker, dat de toestand dert. De Hongaarsche regelkring heeft door haar permanente vertegenwoordiging in Qenève aan den secretaris-generaal van den Volkenbond medegedeeld, dat zjj generaal lanczos, die reeds enkele dagen te Genève vertoeft, de opdracht heeft gegeven om in- tichtingen te verstrekken over de aangele genheid van St.-Gotthar<L Tqjecho-Slowakye en Zuid-Slavië be noemden, op het verzoek van den secretaris generaal tot het zenden van deskundigen, eveneens een vertegenwoordiger tot het verstrekken van Inlichtingen. Roemenië is, ais lid van den Raad, toch al vertegenwoor digd in de permanente adviseerende mili taire commissie van den Volkenbond, aan welke <ieze inlichtingen allereerst zullen moeten worden gegeven. klinken, geestdriftig ïhoorders. Het memorandum van Mr. Rutgers. Uitstel der ontwapeningsconferentie. De St. Gotthard-quaestie. Engeland en Egypte. verdragen in tweede lezing zou moeten be handelen, gelijktijdig met de resoiutiies over liet rapport-Rutgers. In dit verband hoort men ook reeds meer en meer mompelen, dat de zitting van de ontwapeningscommissie-Loudon, die op Maart zal aanvangen, wederom slechts van korten duur aal zijn. ioe overging-oni, ten einde met ai.es ie v-. aezen, hec bedrytf luever in eigen handen uw nensen. Er weru met een kiem kapitaaltje een maatschappij opgepcht, uiie ecnier om- cieyd met op naam van het rykaweermiiusto- ne Stond. De onderneming, welke >n het groot varkens zou gaan slachten om het spek naar Engeland te exporteoren, kreeg oen naam Ben.ner Bacon Cy. Te Witten berg wfcrden twee fabrieken gebouwd, ruim een millioen mark werd in de zaak gestoken. Toen het bedrijf korten tijd aan den gang waa, bleek dat er van winst geen sprake kon zyn, er moest geld bij en het gestorte geld was ten dee'le weggegooid. Toen bemoeide minister Schiele zich met het geval. Hij was bereid de zaak over té nemen en er het centraal bureau zijner voorgenomen grootje saneeringsactie op de veemarkt van te. maken. Volgens Schiele's noodprogram stonden daartoe 30 millioen ter beschikking, terwijl uit het fonds van «30 millioen, dat tot opheffing van den noodtoe- stand bij den landbouw was opgericht, nog meer geld zou kunnen worden verstrekt om de veeprjjzen omhoog te brengen. Met deze middelen, aldus de „Vorwarte”, wilde Schiele den Engelschen arbeider z o goedkoop 'mogeljjk spek leveren, maar de Duitsche arbeider, wiens beiastingpenningen de geheele affaire mogelijk moesten maken, zou zijn varkensvleesch duurder moeten be talen! Zoover is het evenwel niet gekomen, .Want de Rijksdag had zijn toestemming nog met verleend. Dat een en ander van officieele zijde wordt tegengesproken, acht de „Vorwarts’’-* niet van veel belang en het blad herinnert aan vroegere tegenspraken in verband met De zaak-Keil. Te Berlijn is gisteren het proces begon nen tegen een dier hoofdpersonen van een der tairyke qjlhandalen van den jongsten tijd, den uitgever Keil. Reeds in 1909 werd Keil, toen 19 jaar oud, wegens oplichting tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Daarop volg den een tuchthuisstraf van eenige jaren, die hij gedeelte! yk tijdens den oorlog uitzat en een heele reekt^ lichtere straffen. In 1926 verliet Keil weer eene voor de zooveel ste maal de gevangenis om nu op groote schaal te beginnen. Deze bij de politie tot op een haar bekend staande man huurt in de Friedrichstrasse een huis met vijftien .ka mers, drijft daar eenigen tijd ongestoord zijn zwendel affaire en weet een groot aan tal kleine luyden by den neus te nemen. Hy houdt zich niet zooals de pandhui showier Bergmann by één enkelen tak van bedrijf, maar beweegt zich op het gebied der uitge verij, der financiën en van het wedden. Zijn aantaf slachtoffers is ontelbaar. In den tyd die verliep tusschen de indie- 60UDSCH E (OIRAVI. -_a_ ---- Feestdagen rang van de aanklacht en het begin van het proces, aldus de „Vorwarts", kon Keil m zyn ^Sandard-Warenhaus" zijn zwendel- practyken rustig voortzetten. Naar het zich laat aanzien zal de note gaie in dit proces niet ontbreken. Keil wk n.l. zyn wed-systeem voor de rechtbank dt- monatreeren. De verdediging heeft zich be reid verklaard de by de zaak betrokken rensportwetkleis te doen dagvaarden. Hy wil een serie paarden samenstellen en den volgenden morgen zal worden onderzocht, of zyn systeem den wedders inderdaad voordeel zou opleveren. Keil verklaart, dat hy zich maar niet voetstoots op het wedden heeft geiwoipen. Een door hem ingestelde commissie van onderzoek, waarvan koop lieden en ambtenaren deel uitmaakten, had den opdracht maandenlang zyn systeem te onderzoeken, en toen dit succês bleek te hebben, was hy overgegaan tot de exploita tie er van. Daar hij zelf over geen geld meer beschikte, moest hij zidhgel van dat van een ander bedienen. De Phöbus-affaire. Volgens een bericht van de „Voss. Ztg." schat de ryksspaarcommiasaris de schade, welke in de Phöbus-affaire aan het ryk is berokkend op ongeveer 20 millioen mark, ofschoon nog niet vaststaat of dat cijfer hoog genoeg is en niet nog als gevolg van liet onderzoek, dat nog in gang is, zal sty- gen. waarheid bleken te zijn. Men is algemeen van oordeel, dat dit spekmuisje nog wel een staartje zal héb ben. FRANKRIJK. Zyn vader en zyu uioeucr vermoord. Hei. Hol van aatuesen in nee uepai uemene der DoWagnö krygi vanoaag een i>Mgc>w<.Mie zaak te benanueien. Er staat een iiuui, u>e in den oorlog as gewond gewetsi, terecat -•Wdat hy zyrt*vaoer n>n 'JÜtAmii neett vermoord. Hy heeit,eer8t zyn moeder m huis doodgeschoten, vervolgens zyn vader met een zwaar voonveip den schedel ver- bryzeid’ toen hy van een wandeling thuis tevugkeerde. De moordenaar, die aanvanke lijk de fyken verbolgen heeft gehouden en Vervolgens aan een inbraak heeft willen doen gelooven, zegt in een v^aag van geest- veriajjstering te hebben gehandeld. De be schuldiging zegt daarentegen, uat de man den moord op zyn ouders heeft gepleegd om hun kleine fortuintje in handen te krygen. tujuuje. De Gouden Hoorn. Een gedeelte dichtgevroren. Ten gevolge van de hevige koude is, naar uit Konstantinopel wordt gemeld, een ge deelte van de Gouden Hoorn dichtgevroren, wat sedert meer dan honderd jaren niet is voorgevallen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.65, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den' prys. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen by contract tot zeer gereduceerdea prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dageljjks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. De Egyptische bladen geven een voor proefje van het Anglo-Egyptisch verdrag. Maar mijn zoon zal aich verheugen als u hem geaeischap houdt.” Gareta boog even. Langzaam, mei zwaïre kiueen. ping Lou de trap op naar haar kamer. Zij stak de lamp niet aan, maar nam d“ vliegenhor uit het raanr. lie lucht, die haar tegenwoei was nog zwoeler dan in de kamer. Een groote kever vloog gonzend langs het raam, kwam het raaim binnen, klapte tegen den muur en vulde1 het vertrek met zijn prirke lend gebrom. Twee glimmende stippen bewogen zich langzaam aan het einde van het smalle tuinpad, kwam nader, steeds nf der, tok’at Lou haar man herkende en.Garelo, die rookendl en pratend naast elkaajr liepen. Eensklaps drong, t was niet uit te maken al waar een doffe, onderdrukte kreiet tot haar door Lou trad terug in de diepte van de kamer. Zacht strompelend ging iets de trap af. Lou deed zacht de deur open. ..Madlon, Madlon.” Niemand antwoordde. Van beneden drong het gelach van de opruimenHe (meiden naar boven daarna strompel de Senor Bajadoz met een kaars in de hand de trap op. monsieur Odivier volgde en viel met een vloek tegen den pachter uit ..Peis toch op, ge maakt mijn p<tk vol kaarsvet. Lou deed de deur weer dicht, en schoof den grendel efr voor. Lou beneden fn de groote huis kamer op een rustbed en keek er rijtuigen naar de en niet groote mam en proviand w as er nog Bajadoz had want Gareto inslaan van d^ur zijn rechterhand eenigszins Opvallend was voorts nog in deze -zitting een verklaring van den Angentijn-schen afge vaardigde Cantilo, dlie geheel onverwacht met een protest tegen artikel 21 van het pact kwam, aandragen. In dit artikel wordt gezegd, dat interna tionale verbintenissen, zooals arbitrage- vendragien en regionale verdragen gelijk de Monroeleer, die de handhaving van Hen vredë verzekeren, niet als onvereenigbaar worden beschouwd met een der overige iie- palingen van het pact. Hij verklaarde, dat de-jMonroeleer een eenzijdige verklaring van de Vereenigde Staten was en geen regio naal verdrag. Die leer, aldus Cantilo, heeft gropte verdiensten bewezen in den tijd, waarin ze ontstaan i®, ze heeft ontmoedi gend gewerkt op de Europeosche Verove ringsplannen en zich verzet tegen die be moeiingen van de Heilige Alliantie, maar het zou onjuist zijn, haar by wijze van voor beeld te stellen voor regionale verdragen, te meer daar dit soort eenzijdig verdrag nooit uitdrukkelijk door de andere Aaneri- kaansche landen is toe,gekend. Deze verklaring van den Angentijnschen vertegenwoordiger, die tgeheei buiten het kader van de besprekingen van gisteren middag viel, is blijkbaar een voortzetting van de houding, die Argentinië den laat- sten tijd tegenover de Vereenigde Staten heeft aangenomen en die ook op de Pan- Amerikaansche conferentie te Havana scherp naar voren is gekomen. 95 - Gareto stak een sigaret aan een oer kaarsen aan. Zijn donkere oog en b/«- ven op Lou rusten, op haar licht krul lend! haar, dat in het gele schijnsel van de lichten ais goud glansde. Hij was er aan gewoon met vrouwen van aanzienlijke heeren om te gaan. En er was een duidelijk onderscheid in jn 'toon, of hij roet de dames van het huis of met Lot», spraik. ,.Uw echtgenoot ib in den tuin. Mag ik mij t>jji u aansluiten, als u hem tegemoet gaat?” ..Gaarne, wilde Lou antwoorden. Maar Suaanne Oberwafll legde haar arm om den schouder der jonge vroujw trok haar van de tafel, alsof zij haar uit de nabijheid wan Gareto wilde brengen. ,.Dank u, Senor. mijn schoondoch ter is moe «ij heeft nu rust noodig. niet waar hartje, nu ga je ligger? naar, hoe de professor met bier voch> tig gemaakt vloeipapier tusschen de verdroogde, fijngesneden tabak legde om die vochtig te maken. Zij waren beiden geheel akeen. Het huis Vidal was met zijn gasten in twee Camargue gereden ideti, die dranken bevatten. In de vroegte groot spektakel geweest, gevloekt eds een wilde, had gisterennacht bij het de zware eikenhouten 222s ver- tetuil t, en nu hail hij zich niet kunnen oefenen. I >en geheelen morgen had monsieur Olivier compressen gemaakt en ten slotte had.* Gareto er a ch in moeten schikken oen zijn hand in eën coquet te zwarte sjerp te dragen. Mevrouw Vidal had het hoofd ge schud en met donkeren blik naar de nauwelijks gezegde punten van Lou s haar gekeken. Lou had zich den geheeien morgen als een misdadigste^ gevoedd Zelfs mémère verdubbelde haar opmerkzaam heden voor Gareto en zei ..Zooveel zijn toch een paar vlokjes haar van vet voorhoofd en een ge- schroei, de sjaal niet waard. In de ,veiligheiidscoinniiissie te Geneve heeft igisteiien Mr. Rutgers zich verdedigu tegen de aanvaren van den joegoslavj«chen gedelegeerde, Maiikowitsj, en den Franschen gedelegeerde, Paul Boncour. Door Mankowutsj was den heer Rutig.-rs verweten, te veel oe juridische waarde van het Volkenbondtspact naar voren te hebben gebracht en te weinig aandacht aan de po litieke beteekenis van het pact tte hebbe i (besteed. De heer Rutgers antwoordde op dit verwyt, dat het juist zijn streven is ge weest, de politieke waarde van het pact te doen uitkomen en hy beschouwde het als een groote desillusie, dat zyn lapport by Markowitsj den indruk heeft gewekt, lat er tusschen de juridische en de politieke waarde van het pact zekere tegenstellin gen bestaan. Spreker wees lin dit verband op zyn opmerking bij artikel H, welk arti kel geen juridische maar politieke gevolgen heeft en den Volkenbondsraad geen juridi sche, doch politieke bevoegdheden geeft. Op het verwyt van Markowitsj, dat mr. Rutgiers geen schatting van den graad der veüagheid had gemaakt, die het pact op het oogenblik reeds geeft, antwoordde de heer Rutgers, dat Markowitsj zelf bij de alge- meene debatten heeft opgemerkt, dat het Völkenibondsstatuut geen meetbare zeker- heid biedt en dat jurist daarom een middei moet worden gevonden, ten. einde die zeker heid te verschaffen. Spreker citeerde in dit ^rband de opmerking van den Italiaan- schen gedelegeerde Scialoja, die naar aan leiding van artikel 11 heeft gezegd, dat de juridische waarde schuilt in het feit, dat de beteekeni» van het artikel door het gewe ten der naties zal worden bepaald en dat het daarom mee* dan juridische waande be zit, omdat het geweten meer waard is dan het recht. Spreker weet wiet, of een derge- lijke verklaring voldoening aan Markowitsj zal helbben gegeven en hij zou kunnen ant woorden, dat haar waarde wisselvallig is, omdat het gezamenlijk geweten der volken in deze schatting een rol speelt en men niet van te voren kan weten, welk cy'fer <laar- voor op de veiligheidsbalans moet worden vastglesteld- Mr. Rutgers gaf Boncour ten antwoord, dat hij allermilnst de bedoeling had gehad, de beteekenis van de sanctie-maati-ogelen te verkleinen maar dat hij slechts had willen doen uitkomen, dat het niet mogelijk is, slechts één enkel criterium voor het aan duiden van den aanvaller aan te nemen. Op voorstel van PoJatis besloot men vei- der aan de redactiecommissie over te laten, of zy nog in deze zitting de resoluties over het rapport-Rutgers zal kunnen redigeer en. Reeds spreekt men trouwens van een nieuwe zitting van de arbitrage- en veilig- heidscommissie in Mei a.s-, die dan tevens de vele ontwerp-wereldverdragen en rnodel- BGITENLANDte9» NIEUWN. DU1TSCHBAND. Een nieuw schandaal. De Duitsche bladen maken melding van een nieuw schandaal, wwbij wedewtHi de uit de Phobuis-afiaire i>’(bekende kapitein Lohmann betrokken is, tUtinaalin zyn iurc- tie van leider der aideelmg,<wzeeti'ansp(>i t’' van het rijksweermimstatie. Deze afdeelmg stond in verbinding m«t de Berlynsche. Bacon Cy. A.G., welke d4or haar wanbeheer een verlies van meer dak een miliioen majk aan openbare gelden ;heeft veroorzaakt. Volgens het Berl. Tageélatt zou het rijks- ministerie van volk&vMMtig aangenoemde onderneming een crediet van 300 a 400.000 mark hebben, verleend, welke mededeel mg het WA onjuist noemt, doch overigens ontkent ÜJ bureau geen enkele der i «ede- deelingen. De berichten, welke aan de Vor- warta zyn ontleend komen in hoofdzaak op het volgende neer Behalve bij de I'iiöbu&^Fiim-iGesellrtchaft was de afdeelring zeevervoer nog be'.r kken by een groot aantal andere handelsonderne- mingen, blijkbaar met geen ander doel, dan geducht geld te verdienen. In de praktyk ging het echter in den regel geheel anders dan men zich had voorgesteld: in plaats van grootje winsten leverden die zaken err.stigé verliezen op, welke werden gedekt uit de gelden, welke de rijksdag voor gehee1 an- (tere doeleinden ter beschikking van het rylksweerministerie had gesteld. Het nieuwe schandaal betreft een... spek- handel. Aan een commissiezaak in vee te Berlijn werden een paar honderdduizend mark in de hand gestapt, met de opdracht hooge winsten te maken en daarin de zec- transport-afdeeling te laten deelen. De zaak liep verkeerd, de directeur der zaak liet zich tot gewaagde speculaties verleiden en tot het doen van hooge uitgaven, zoodat de afdeeling vervoer ter zee er ten slotte 1 ‘e volle, weéke stem vaji niémère zei Lie professor heeft lijn kamer aan u afgestaan. Senor Gareto; ik wenacii u goede nachtrust onder ons 'ak. MjeUroniw Vidal voegde er aan to® „Ik djenk. dat er vannacht onweer komt. beeft reeds tweemaal ge romtnield.” Lou zag eensklaps den tuin als in een laaiende vlmu gehuld en bijna gelijktijdig schol cte een ontzettende donderslag het geheele huis. Lou snelde naar het taai.ii. Waar was Gerhard Waaironi bleef bij Dui ten De onweersbuien waren ontzet tend in deze streek. Mevrouw Vidal vertelde graag vam dfei knechts, dile onder den een of anderen boom door den bliksem getroffen waren ./letrhard. willdle zij roepen hard.” Het geluid bleef in de keel steken Een tweede bliksemstraal vloog over den tuin, en daarbij zag zij haar man en aan zijn voeten) een vrouwelijke gedaante. Zij zag nog de bewegin* die hnj maakte bet leek of hij zich losTukta zij bedkende nog de silhouet van de jeugdige dienstbode Madlon. zag nog. hoe zij in wanhoop haar ar men om zijn knieën sloeg. Ja. wat was het dan, wat beteeken tte dat s^les vandaag Zij tastte naar de lucifers een ge voel' alsof zij geworgd weird, beklem <te haar keel ziï wist niet goed, wat Zij voorde het niet. Zij hoorde de stemmen niet, die steeds aanzwol.en, aan de deur van haar woonkamer, noch Eet verdoovende geraas van 'ten donder zij hoorde niet het plotseling neerkletteren van de regen noch het inslaan van haar zware eikendeur. Zij Pag begraven in het groote breede bed der Vidals onder dekens en kussens en het was haar, alsof het vuur zich een weg naar haar zocht om t werk te voltooien, dat de groote. gloeiende zon was begonnen. zij deed. Zij had wel vier, vijf luci fers tegelijk aangestrekeai een door dringende zwavellucht drong in haar miund en neus. Zij hoestte, kon teu* nauwernood) jneer ademhalen en wierp de lucifers van zich. De lichte zijden sjaall vatte vuur zij wierp er zich op om de vlammen te diooven Zij be merkte een zengende hitte aan tiaar hoofd,, greep met beide handen naar haar haren riep gillend, wanhopig als door een vuurschoo werd de kamfer verlicht zij snelde naar het raam. Gerhard”. Niets menseheilijks was meer in haar stem. Zij ztig hdm niet meer. Iemand bons de óp de deur. ..Doe toch open Lou. doe toch open.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1