i I o fl I 1 J I ’lanten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Donderdag I Maart'1928 BB* Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, i s 'r il FEUILLETON. 6 <1 I I I W I n j WALLES ETEN BOSKOOP, GOUDBRAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOBRCAPELLB, en Feestdagen e Tabletten ur genazen. j at ^een •schadelijke t zuivere medicinale j evolle Ingrediënten, :est vooraanstaande 1 deltfke werking van nt met de gastrische - ikteen opgewekt en evoelen neem een of >elt U friseb en op-1 n helpen U bij bei j ,f/' I NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 96 - H i De en men lijdt. 6 fl. 11.- 2. Den Haag. (Wordt vervolgdh wat uit hand op te steken, hetgeen waarop de journalisten de za riddel, dait U in alle en geestelijke uit- nnen deze draak it dege- de deden, verlieten. idere gevallen. Ie geneesmidde- i te vragen aan r in de Medicij- roote Markt 7, i delikaatste gestel- en verkwikkend; De kosten van net monument worueat oe halve die van het terrein, dat de stad DUuk schonk, op zes en een halt mm noen gesenac; de hellt daarvan is byeengebracni. net monument zal waarsdiynityk in 1'JóO gereed zyn. per week 17 cent, met Zondagsblad ir de bezorging per looper geschiedt, igsblad 3.80. i aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, m de postkantoren. ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRüCK Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—Van Rossum (Nadruk verboden Italianen eenheid, aan 1i tiOUDSCHE COURANT. De quaestïe van Zuid-Tiroi. Polen voor de verkiezingen. Arnaldo Mussolini, de broeder van den duce, heeft, volgens het HUL, in zijn blad, de Popolo d’Italia, een artikel geschreven, dat wordt beschouwd als een „voorlooper” van de rede van den premier op Zater dag a.s. In dit artikel wondt de „ridderlijke edel moedigheid” van Italië jegens Oostenrijk in herinnering gebracht, de materieele hulp, wélke na den oorlog werd verschaft en de aan de regeering te Weenen verleende steun op de internationale markt. Edoch, aldus Ar naldo Mussolini, edelmoedigheid beduidt geen zwakheid. Het moet den erfgenamen van' het oude Oostenrijk te verstaan worden gegeven, dat men het verleden niet uit- wischt, dat men, niet terugwijkt en dat de politieke lyn eener groote natie niet gewij zigd kan worden onder den invloed van dis cussies, die de sfeer van hartelijkheid be derven, welke een essentieeSe voorwaarde voor goede nabuurschap is. De vormen een uit steen gehouwen Geen barst hierin is moge'ijk en aan de Boven-Adige minder dan overall elders. De ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, i per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waai Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondaj Abonnementen worden dagelijks aangenomen by onze agenten en loopers, den boekhandel en w Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. latere. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. werd er vroolijk onder, neuriede een liedje en weerde Gerhard lachend af, toen hij haar telkens p.ageaidi in haar hais kuste. Zij wilde hem niet door dwaze klei ne jaloerschheidijee de stemming be delven. Zij was zoo blij, dat rij weer wat in heim terujgvanid uit den eersten tijd hairer liefde. Daarna ging men vektellen. Het' was een heerlijké dag geweest, afgekoeld door het onweer, zoodat men in het geheel niet te lijden had «van die warm te De herders hadden ter eere van den beroemden gast een van hun re- bruikelijke stierenspelen uitgevoerd. „Eu denk een aan, hartje, hoe ver rukkelijk Gareto zietli heeft-aan het spel deelgenomen/1' Lou was reeds voldoende doordron gen van de be-teekenis van Senator Een korreltje waarheid, gevoegd hij een berg laster, geeft aan dien berg, he laas, stevigheid en duurzaamheid. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Luchtreizen als middel tegen Kinkhoest. Een Berlijnsche geneesheer gaf onlangs aan een zijner kennissen <ke toestemming om twee zy'ner kinderen, die kinkhoest had- brieven ontvangen rer bruikers. iche Handel- en „YEAST-VW Hug. jkte. Bleekzucht ;is Maag of st, zwaarten in (uitslag, roode an enz. op elke - Rheumatiek, lever, leverstee- Hle ziekten van In 5 minuten. 1 -In 5 tot 10 minuten, j to 10 tot 15 minuten, j In 10 tot 15 minuten 1 in 24 uren. tlsbeschrijvlngovct luwstoringen, huid- vatte koude, slapt- i verzwakking. alle instincten uitbroedde, alle instme! ten, ook die van haar rechtschapen natuur, die niets verdroeg van, datge ne, wat aan gene zijde der burgerlij ke levenslijn lag én zonder te begrij pen tegenover de grootei raadselachiti- ge uitbarstingen der meitócheLijke ziel siondi. Z.j was eenvoudig de dochter van haar moeder, de dochter van de zorgzame, stille vrouw met de heldere laieil, die het Jeven ontving uit de hand van hem, dien zij liefhad. En mis schien was haar moeder ook niet ge schikt geweest om de liefdq te dragen van den groeten kunstenaar, die toen reeds in haar vader stak en maar met had kunnen doordringen in de wee- ke. lauwe atinospheer van aanbidden de, overgave. Het was eerst aan een vorstin Sukewitech beschoren geweest, om ailles op te maken, wat onbewust op den bodem van zijn ziel had ge- sluimierd. In de zwoelte van dezen vurig en, dollen hartstocht had hij zich zelf gevonden, was hij gerijpt tot zijn kunst. Zoo had! CJerhaAL ook jmsKmer zien zelf gevonden. Zoo nwfoe zengende zon van de Provence alles in hem doen ontbranden, wat de opvoeding ompanseni had' meegegeven. En hier, evenals in de Rauchstrasse, stond zij, de kleine Lou Tlörselkattnp, niet ang stig opgeheven armen en wist niet, hoe rij dien gloed zou weren, die al les, wat zij liefhad, veranderde en aan haar ontrukte. met het gevaar, dat hen dreigt, al hety voorzichtiger zijn geworden, wat h/n latintgen betreft. Dat met name de communisten 4iet> moe ten ontgelden, behoeft geen betoog. De po litieke politie weert zich buitenmate en voortdurend worden de links-radicalen, of zy, die van communisme worden verdacht, aangehouden en in de gevangenis gewor pen. Toen enkele maanden geleden de ge meenteraadsverkiezingen werden gehouden, waren de communistische lijsten verboden, met ’t gevolg, dat bijvoorbeeld te Warschau meer dan 60.000 en te Lodiz meer dan 40.000 stemmen by wijze Van demonstratie voor de verboden communistische kiezerslijsten uit gebracht werden en de communisten dus tot de sterkste partij waren geworden. Een en ander wettigt de gevolgtrekking, dat de politieke politie, in haar ijver, om alies wat zij gevaarlijk voor den staat acht, uit te roeien, nauwelijks hier in zal slagen, ja, veeleer het communisme nog zal versteiken. Ook worden ei- nog voortdurend kiezers lijsten ongeldig verklaard en personen uit de kringen der Wit-Russen en Oekraniërs, .die alls no. 1 op de kiezerslijsten staan of T anderszins een Leidende rol spelen, gear resteerd. Zelfs Wit-Russische en Oekriiiuf- sche afgevaardigden wordt dit lot niet be spaard. Dat door de (gedupeerden, wier lijsten ongeldig worden vertelaard, verzet wordt aangeteekend, ligt voor de hand. Te Wilna Speelt zich ondertusschap het proces tegen de Wit-Russische I|roirtLcia af, dat een diepen irfdruk op het Wit-RdfeischA volk maakt. De gearresteerde en beschub digdeafgevaardigden anbwoèrden fter e™ onbuigzaam. De president van de rechtbank wenschte, dat zy Poolsch zouden spreken, doch de beklaagden willen meit dit verzoek geen rekening houden: zy leggen hun ver klaringen in het Wit-Russisch af. Zy blijven betoogen, dat zij onschuldig zijn en wijzen waardig de beschuldiging van de hand, dat zy ten gunste van Rusland hebben gewerkt Naar zy mededeelen is hun levenstaak en hieraan wijden zij zich geheel voor de rechten der Wit-Russen, vooral zooals die door de Poolsche gnondwet worden gewaar borgd, op te komen en de Wit-Russische taal door het instellen van cursussen te be vorderen. Een der beschuldigde Wit-Russen verklaarde, dat hij al een kwart-eeuw lang in de Wit-Russische beweging een rol had gespeeld en op dezelfde wijze voor Wit-Rus land had gestreden als de Poolsche dragers der eenheids-idee voor Polen. Groote Landbouwtentoonstelling te Leipzig. O>p het nabij het Volkerenslag-Monument gelegen terrein van de „Technische Messe” te Leip®ig,*zal van 5 tot 10 Juni a.s. een groote landbouwtentoonstelling worden ge houden, georganiseerd door de „Deutsche Landwirtediafts-Gesellséhaft”. 300 van de beste trekpaarden idt alle streken van Duiitschland, 600 runderen, 500 schapen, 600 varkens en 200 geiten zullen op deze tentoonstelling jneSedingen naar de uitge- loofijp prijzen. Qe dieren zullen worden i.ndérgdbrKhtJn^s^llltngen, die voor lit doei 'sullen warden"geduwd. Gedurende de tentoonstelling zal^ eett groot „Concours hippique” plahts vixjdèn. I^ndibouwrtiaqliiiBSs'\lsook de v producten van de Ifaitfthe mesVindustrie zullen even- een®top het 'fte^reiti ^cwtden tentoongesteld. Het pandhuisHchandaa -^êrgniann. Gistermiddag werd in Berlijn een verga dering van, crediteuren in het faillissement van den pandhuiphouder Bergmann gehou den. Toen de voorzitter tot de vergadering de vraag richtte of iemand bezwaar had tegem de toelating der pers, ontstond een gn tumult, waarbij werd geschreeuwd, dat van de pers niets wiide weten, daajf met de slachtofférs van Bergmann 9^ had gestoken. De voorzitter veirzt nen, die tegen toelating der peijwwaren, hand op te steken, hetgeen' afwen <’~J Zondag 4 Maart a.s. wordt voor Polen een belangrijke <lag, omdat op dien datum de verkiezingen voor het parlement zullen wor den gehouden. Zelfs al zou men den precie sen datum niet kennen, dan zou men toch uit verschillende feiten kunnen afleiden, dat de beslissende stembusstrijd weldra zal worden gestreden. Immens het terroristisch optreden der Poolsche autoriteiten, be gint hoe langer hoe meer de aan dacht te trekken. Zoo werd gisteren de Ga- zeta Warszawska, een orgaan, dat zich tegen den dictator, Pilsoedski, richt, niet minder dan vyf malen in beslag genomen en toen het blad eindelijk verschijnen kon, waren op alle pagina’s kplommenlange wittj plekken te zien. De censor had dus wel heel erg zyn best gedaan. (Doch ook tegenover andere bladen worden overeenkomstige maatregelen genomen, hoewel zij in verband Een kassier voortvluchtig. De wijk genomen naar Nederland. Naar <Le „Köln. Ztg.” uit Hannover ver- neemt, is de kassier Friedrich Schulz van het filiaal te Hannover der Philipp Holz- mann A. G. f. Hoch u. Tiefbau onder mede neming van 30.000 M., die hy zich door middel van een valsche chèque had ver schaft, naar Nederland gevlucht. De firma heeft eert belangrijke belooning voor het aanhouden van den daxler en het terugontvangen van het geld uitgeloofd. Heel vroolijk e«i opg^ruinid kwam Gerhard met moeder en grootmoeder teru|g. be gasten waren met liet rij tuig naar Anes gereden en van daar naar Nünes vertroKKen. Gareto bestelt voor ons kamers in fiet hoteil Lijmnburg, beü mémère, wel zal het moeilijk zijn een plaats te krijgen, maar als iGareto wil; dan laat de hotelhouder al zijn andere gasten gaan. Zij tikte Lou op de waigen. „Nu, Ihartje, ben je weefc? opgeruimd, Mevrouw Vidal was buitengewoon tevreden Zij had een zeer voordeelig contract gesloten. Senor had zich met groote geestdrift over de stierenfokke- rij uitgelaten en monsiqur Olivier had vier prachtige fokstieren vobr hem ge kocht en in zijn boekje genoteerd. o Gerhard kuste Lou op beide oogen Gareto, om zulk een ininaaaJniheid naar en vroeg heel zachtf waarde te .schatten. ,,Boo»?’ En daar zij nog een beetje treurig het hoold' schudde, kuste hij haar bei de handen en fluisterde ..Daar denkt men toch geen oogen- bli'- aan, dat is toch alles onzin? Een vacant!egrap niet waar.” Wat heyhws nog aan voorraad be zat. werd' gauw opgedaan. Het was n:et veel meer I7n het werd ouder gewoonte opgediend op een wit zeil ï,ou hielp itriee bij het dekken van de tafel, daar het nieuwe kamermeisje nog niet goed op de hoogte was. Zij den, mee te nemeh met een vliegtuig. De geneesheer stelde zich Merbij op het stand punt, dat verandering van lucht nog steeds het beste middel tegen kinkhoest is en dat, dientengevolge, een luchtreis eerder goed dan kwaad zou kunnen doen. Tijdens de leis, die een uur duurde, steeg het vliegtuig tot op een hoogte van 3000 M. Daar de toe stand der kinderen tydens den tocht niet ernstiger wad geworden» nam de vadier hen daarop by na eiken dag* mee in de lucht. Na weinige dagen waren beide kinderen, zonder nvedicijnen in te nemen, aanmerkelijk beter. Zy herstelden nu spoedig, terwyl een derde kind, dat niet aan de vliegtochten had deel genomen, slechts langzkam van de kink hoest herstelde. De betreffende geneesheer beveelt nu in een geneeskundig weekblad! het maken van vliegtochtjes aan voor kin deren, die kinkhoest hebben. plaats dien spreng ovdr de oarrière en de snelle verandering onder *»e* loepen. Ai» men eem beetje vuig en handig was, dan wias bét waarlij geen kunststuk bij eenige oeienuig ueze makUe stieren uit ae Carfnargue bij de horens te grijpen. „Schermen is in sommige gevallen, moellijker”, besloot hij lachend. Lou werd weer stil. De schitteren de, donkere oogen der vrouwen han den iets oïiaangenaMiiB vobr haar. De uitgelaten stemming van Gerhard sloeg weer in boosheid over. Als een koude waterstraal op vuur was dé uitwer king vam, Lou’s blik op hen». Wat zou dat, dat hij zich amuseerde zooals an dere jongelieden het ook deden. Wie deed hij daar kwaad mede Hij stond' van tafel op en gaf den stoel een duw met zijn voet. „Zie, daar hebben we het nfu waarom heeft u het haar verteld? Ik heb het u wel gezegd.” Mevrouw Vidal legde de olijf, die rij juist tusschen twee vingers hield, weer omzichtig op het bord'. Mémere zuchtte luid en trillend. ,',Dc begrijp je niet, hairtije. Wij rijn trotsch op hem.” jMijn man h&ft in zijn jeugd op zijn minst twintigmaal deelgenomen aan de st’erenspelen irr de» arena van Arles.” FRANKRIJK. Het kasteel van Chambord. Pnru Klic in hooger berpep ais eemg eigenaar erkend. Het Hof van Beroep te Orleans heeft arrest geweien in de zaak van het k^stqel van Chambord. Het Hof heeft het Voiirvis van de burgeriyke rechtbank vernietigd, waai'by de eisch tot annuieering van de acte van verdeeling der nalatenschap van pmns Robert van Bourbon Parma werd toe gewezen! De eisch was door prins Sixtus tegen zyn broeder Elie ingediend, aan wien het domein van Chambord was toegewezen. Het Hof verklaarde prins Sixtus en al zyn broeders en zusters niet ontvankelijk in hun actie tot nietigverklaring der verdeehng en dat prins Elie als eenige eigenaar van het domein moet worden beschouwd. ’s Hofs arrest is gegrond op het feit, dat de Bourbons-Parma, daar zy de Fransche nationaliteit verloren hebben en niet heb- ben aangetoond een andere te bezitten, als „heamatlos” moeten worden beschouwd, zoodat hun persoonlijk statuut geregeerd t wordt door de wetten van hun «woonplaats, in casu de Oostenrijksche wetten. De acte van verdeehng van 1910 is derhalve in Frankrijk geldig. Volgens een «telegram uit Orleans aan de „Temps” zullen het kasteel en het domein van Chambord, die zich thans onder se quester bevinden, aan Frankrijk komen. Prins EWe behoudt de bevoegdheid, zich door Oostenrijk schadeloos te doen stellen. ITAUë. Maarschalk Diaz overleden. Eert bekend tiguur uu den wereldoorlog. Maarschalk Dia2? die tydens den wereld oorlog de bevelhebber van het Italiaansche leger aan het Isonzoiront was, is ovetieden. iHy had sinds twee <lagen gnep. Maar schalk Diaa is 67 jaar oud geworden. Armando Diaz werd in 18ol te Napels geboren. Hy maakte eerst deel uit van het wapen der artillerie, doch ging later over tot de infanterie. In den Itaiiaansch-Turk- schen oorlog had hy het bevel over een re giment en werd in 1912 te Zanzoer gewond. In 1914 werd hy tot generaal-majoor be vorderd en overgeplaatet naar den genera- len staf. By Italië's deelnemen aan den oor log was hy verbonden aan het opperste legerbevel. Hy bezocht in Januari en Fe bruari 1927 het Fransehe front. In November 1917, na de ramp van Ca- poretto, volgde hy Cadorna als chef van den generalen staf op. Hij had aan een ernsci- gen toestand het hoofd te bieden, maar hij slaagde erin het front te herstellen en het Italiaansche leger te reorganiseeren. Onder zyn leiding werd de dubbele aanval van BELGIS. De geboortecijfers over 1928. Daling van het aantal geboorten. officieele bevolkingsstatistiek over 1926 is gepubliceerd. Op een totale bevolking van 7.874.601 inwoners bedroeg het aantal geboorten 143.943 d.L 4355 minder dam in 1925 of 19.04 per 1000 inwoners tegen 19.75 het vorige jaar. In dit totaal waren niet begrepen 5370 doodgeboren kinderen en 1066 kinderen die minder dan drie dagen leefden; de propor tie der doodgeborenen bedroeg 34.3 per duizend geboorten. Ook dit jaar werd geconstateerd, zooals by na na eiken oorlog, dat .het aantal ge boren jongens grooter was dan dat der meisjes. Levend geboren weiden 76.474 jon gens en 73.469 meisjes. Eveneens nam het percentage dJr onwet tige kinderen af, 4.67 in 1926 tegen 4.98 in 1925 en 5.29 pet. in 1924. In 1920 was het zeltfs tot 7.03 pet. gestegen. Niet gunstig waren die cyfers betreffende de sterfgevallen. In totaall stierven in 1926, in het heele koninkryk, 104.742 personen; dit was het hoogste cyfer sedert 1923. De sterftecoëfficient bedroeg 13.30 per duizend inwoners, tegen 13.08 in 1925. De kinder sterfte steeg van 14.453 of 9.37 pet (kin deren minder dan 1 jaar oud), in 1925 14.609 of 9.74 pet. in 1926. Het aantal huwelijken was minder hoog dan het vorig jaar: 72.517 of 8.54 per dui zend inwoners tegen 74.761 in 1925. Hoewel het totaal-cyfer der huwelijken sedert 1921 langzaam afnam, overtrof het in 1926 toch nog steeds met ongeveer twintig pet. dat der vooroorlogsche jaren. De toeneming i's echtey veel aanzienlyker in de V'laamsche provinciën (25 ix:t) dan in de Waalsche (8 pet). Ontbonden weiden 2.349 echtverbintenis sen. Dit is het laagste cijfer sedert 1921. Een oorlogsmonument te Luik. yin de „Etoile Beige” vertelt .gravin Jean I Gie Mérode bijzonderheden over het oorlogs monument der geallieerden, dat op de hoog vlakte van Cointe bij Luik zal verrijzen. Op het laatste congres van de F.I.D.A.C. Federation Internationale Des Anciens Combattans) te Rome gehouden, werd tot oprichting van dit monument besloten. Hoe wel het plan van Zuid-Slavie uitging en er stemmen opgingen om het in dat land op te richten, viel, vooral op aandringen van gravin de Mérode, de keuze op Luik. Het monument, dat door architect Smol der en uit Antwerpen is ontworpen, komt te staan in een groot park. Het zal uit esn ke.keljjk en wereldlyk gedeelte bestaan. Het kerkelyk giebouw zal den vorm hebben van een basiliek van 32 m. hoog, en een gevel van 54 m. breed. De verschillende godsdiensten zullen haar eigen kapel heb ben. Het wereldlyk gedeelte bevat 17’ pavil joenen, voor elk land een. klad I? x ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): Dit Dlaa verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen l-5 regela lm elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEÜEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen by contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. t Alleen Gerhard zweeg en keek Lou soms van terzijde aan. Eigenlijk wa ren allen blij, dat Lou thuis bleef en Gareto zei ,,A1b u rich hedlen rustig houdt, dan kan ik morgen misschien het genoe gen hebben u in Nim.es te zien. En toen hij haam atngstig gericht zag, voegde hij er aan toe „Niet in de arena dlat is niets voor u. Bloed en zon, dat is een men ging, die piet ieder verdraagt. Daar toe behoort een bijzonder tempera ment.” Aan die woorden moest zij nu den ken. terwijl rij op die rustbank lag en de professor de tabak vochtig maakte. En rij moest aan Madlon denken en hoe het mogelijk was geweest, dat zij zelf gisteren zoo volkomen alle zeiibe- heereching verloeren had. Daar was de zon ook zeker mee schuld aan, die .Jammer, dat ik er niet bij wes”, ze zij opgewekt. „Zeer jammer, bevestigde mevrouw idal, want dan had je je man ook kunnen bewonderen.” Lou schrok. ..Gerhard, hoe zoo?” Allen spraken door elkaar. M mère klapte in de handen en lachte als een klein meisje, dat iets verrassends uit- gvdkudit heeft. Eindelijk was het Ger hard niogelft zich verstaanbaar te maken. Gareto had hem een paar kunstgrepen getoondin de eerste Boven-Adige maakt deel uit> van Italië; de Brenner is onschendbaar. Verwacht wordt dat de rede van Musso lini den toestand geheel zal ophelderen, doch dat zy niettemin een ernstig verwijt aan het adres van Oostenrijk zal bevatten wegens bet zich bemoeien met binneniland- sche aangelegenheden van Italië. Gistermorgen had Mussolini opnieuw een langdurig onderhoud met den Italiaan schen geeant te Weenen Aurrti Gisteren werd ook» de Oostenryksche ge zant te Rbme doy Mussolini ontvangen. TM pG toe is enkele beslissing geno men omtrent een eventueele terugroeping van Auriti, den Italiaansohen gezant te Weenen. Verwacht wordt, dat Musso.ini zich tevreden zal stellen met het doen van eenige officieele stappen om de houding van Italië vast te stellen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1