neling I I Ir III II; Planten f i 19 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREDEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT,vwKHïwkwS NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDLNXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 66* Jaargang Vrijdag 2 Maart 1928 go* 19705 scoop Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- FEUILLETON. i en Feestdagen r jaa-prini- kten men lijdt. 2.- 6 fl. 11.-, Den Haag. een i (Wordt vervolfjdi' Vj ZONNEWEELDE. Romen van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSEL INK—Van Rossum (Nadruk verbeden) de sta- ebleven >itrage- JParjjs de 'hoofdzetel dood de Wel kale Hlustratia. ID. ENSTALLIN8. 848 40 en der succes 7-1928, n.l.: rtrudeXibr I middel, dat U in alle e en geestelijke uit- - de «lelikaatste gestel- iep en verkwikkend; klaard de eiiecten uit de bianukast te neb ben genomen, terwijl anderen bezig waren by de poutie aangiite van den moord te doen, heeft de reenter van onderzoek hem in verhoor genomen. Intusschen is niet alleen do dader van den moord nog met gevonden, maar het motief van het misdrijf ligt nog in het diuster, daar er een pakket gemakkelyk verhandel bare effecten onaangeroerd is gebleven en er geen geld wordt vermist. KUbLAND. De Russiscne Jansens. De meest vexspreuie laminenaam in Rus land is Iwanow (Jansen). voigens’de mede- deeiing van den burgerleken stand te mos kou zyn er in de hooidstad 3ö.wu personen die Iwanow heeten. De tweede piaats neemt de naAm Petrow (Pietersen) in, nJ. ZU.uUO personen; de derde Koeznjetsow (Smit), n.l 19.000; de vierde plaats behoort aan de personen ,die Popow (Pastoors) heeten, Moskou herbergt 15.000 personen met dezen naam. het bureau ord beticht, (aten, omdat zyn. tuig met het lens de huis zoeking vond zy een document met de mededefeling dat eenige fondsen, die zich in het bezit van de Paredès bevonden, het eigendom waren van pater de Broglie, een geestaryke, di eeen kamer in hetzelfde huis ■Jjfiwronde. De fondsen waren verdwenen, doch werden later aangetroffen in de par- tifMKre brandkast van den paterDe kMter, die eveneens in het huis woonde, verklaarde dat hij de fondsen onmiddelljjk na de ontdekking van den moord in het be zit had genomen en aan pater de Broglie had teruggegeven, volgens de instructies, die de Paredès hem zelf kort vóór zyn dood had gegeven. De Paredès had hem gezegd. <lat, mocht er iets onverwachts* met hem gebeuren, hij de effecten aan den eigenaar diende terug te geven. Pater de Broglie be vestigt dit, doch daar de koster heeft ver- Oe voorbereidende ontwapeningsconferentie. Duitschland en de verplichte arbitrage. Het schynt thans wel vast te staan, flat de voorbereidingscommissie voor de ontwa peningsconferentie, onder voorzitterschap van jhr. Loudon op 15 Maart inderdaad z&l bjjeenkomen, zooals in December was vast gesteld. Van een algeheel uitstel dezer zit ting is thans geen sprake meer, doch we. neemt men meer en meer aan, dat de zit ting van deze commissie ook ditmaal slechts van korten duur zal zyn en niet veel verdei zal gaan dan de bespreking van het ont- werp-conventie van de Sovjet-regeering en de doorzending van de resultaten der vei- lighetidscommissie naar den Volken bonds raad. Er is slechts één geluk: de plicht. Er is slechts één troost: de arbeid. Er is slechts één"genot: het schoone. oudere gevallen, ird. ziekte. ^te, Bleekzucht jhitis Maag of tlust, zwaarten in 3n (uitslag, roode isten enz. op elke Rheumatiek, de lever, leverstee- - Alle ziekten van n. n de geneesmidde- ren te vragen aan ïtor in de Medicy- Groote Markt 7, De Tel. vernam nog ui| Bratislava dat de vrouw van een gemeente-ambtenaar al daar beweert een zuster van Alexander Zoebkof te zijn. Zij verklaart dat Zoebkof vroeger handelsreiziger is geweest en dat hy reeds met een andere vrouw getrouwd is. Deze vrouw, van wie hy zich niet heeft „luj--* Russische enti re Bratislava wo- lad zegt, dat de* mbeente-ambtenaar n» haar va<ler uit tknipsel ontving, 'cfcbkof voorkwam. zyn Boon herkend, die ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Tejef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. De hotelhouder vertelde zonder op houden hij had' een hebt dejeuner op zijn kamer en het diner met de familie te zeven uur ’s avonds in den gereserveerden rococosalon 'besteld. „Goed, goed.” Mevrouw Vidal bepaalde, dat men over de Boulevard- Couirjoet heel lang zaam naar de kathedraal zou gaan. Mémère kniktè heel ernstig. „Ja natuurlijk, eerst naar de kathe draal. „IHe zul je interessant vinden, Lou. een oude kerk uit die tiende eeuw en naar men zegt ópgetrokken op hJet fun dament van een Augustus-ten/pel. Met het Maison Carrée, dat uit de eerste eeuw na Christus dlaiteert. het oudste gebouw. Hij zei dat alles snel, als een van buiten geleerd iesje en brak plotse ling 'af. Zijn blau-we oogen| keken strak vooruit op het breede witte Esplana de plein, zijn neusvleugels boeiden het was alsof hi: de ooren spitste als een jachthond, die iets hoort ritselen in het riet. Dadelijk ddarop klonken ruwe, jo lende tonen over he.t plein. Geroffel van trommels, trompetten en bekkens, en blootvoets, in lompen gehuld, trok ken half volwassen, jongens Lou voor bij, een leger schreeuwende, lachende, dansende kinderen er achter aan. 1 >at zijn de stadskinderen met hun drenamuzjek, ®ei Suzanne Oberwall en greep in heftige ontroering de® arm laten scheiden, moet een grante zyn en eveneens rten. Een Weensch middafcW vrouw van bedoelden ga enkele dagen geleden va) Moskou een krantem/t waarin het portret van Z De vader had daai acht jaar geleden verdwenen was en ook zij herkende in het portret op het oacste ge zicht haar verdwenen broer. In stryd met Zoebkof’s eigen bewering, dat hy de zoon van een baron is, die professor aan de uni- versiteit was, verklaart d«e plotseling op gedoken zuster, dat zyn vader een klein pchoenmakersbaasje is geweest. De politie van Bratislava heeft de vrouw een verhoor afgenomen en het proces-ver- baal daarvan aan de Berlijnsche politie toe- gezonden. „Wees maar niet bezorgd* grootje, <Nu doe ik ook nog.” Gerhard stak zijn hand in den zak van aijn rood-zijden sakko en leunde tegen den hopgen schoorsteen. „Ik Me volstrekt niet in, waarom ik niet aan de haar gebruikelijke sport zoo meedben. Want het is ten slotte een sport evenals elk andere, als ten nis, als golf, als boksen, wanneer je dat liever hebt. Of ik mij nu Joór partner mijn maag laat inslaan of dat ik mij handig over een barrière of op deft nek ven een stier werp dat schijnt mij tamelijk wel op het zelfde neer te komen. En of ikg mij op de mensuur mijn gezicht laat ka- pet hakken of mij bij een stierenge vecht den arm laat afrukken wat is daar voor onderscheid in Ik bid je. zeg mij. -wat is het onderscheid Radeloos keek Lou om Zich h<^en kou uitwissen, die tusschen hem en zijn omgeving was. Zij lachte bijna, de strengb, zwijg zame vrouw. Zij droeg geen hoed met vorstelijke grandezza) hield zij, dein groeten,zwbrten zijden parasol boven haar Provencaalsdhë muts met den oreeden, zwarten fiuweelen band, dïe met kostbare, zware parelen vastge sto.cen was Mémère, ook in t zwart, met eien groeten wait ouderwetschen hoed, diep over het voorhoofd gescho ven, schitterde ven brillanten. Ger- hard bad voortdurend' werk haar den Spaansohen kanten doek over de reus achtig groote broche te trekken. liet was een erfstuk der Vidals^ onge- hooujdi lomp en duur. /Mémère was be- leedigd, dat Lou had geweigerd ue brillanten halssnoer van gravin Ober- waftl om te doen. /Maar, mémère, hoe zou dat staan bij eenl geborduurde neteldoeksohe japon.” Gelukkig stond Gerterd aan haar rijde1- Hij vond haar buitengewoon mooi in het' snteteuwwit eenvoudig kjetedje en den1 grooten Florentyn- schen luoed met de blauwe glycine. ..Het wordt warm”, zei ifievrouw Vidal en het zcheen. dat haar oude, verwelkte beenderen zich vanzelf naar de zon. keerden. Gareto had in het hotel Luxemburg kamers besteld. Men stapte er éven uit, om de reistasschen naar boven to brengen. Gnteto zelf was ins /de. arena, den moed om zich evenzeer te laten „bin den”. Frankryk is in beginsel wel bereid om het voorbeeld, door Duitschland thans ge geven, te volgen, maai- aarzelt nog steeds den bealissenden stap te doen. IndertyJ heeft het de bewuste clausule onderteekenil, maar daarbij het voorbehoud gemaakt, lat het protocol van Genève door dte staten, die lid zyn van den Volkenbond, zou worden geratificeerd. Helaas hebben deze ratifica-" ties niet in voldoenden getale plaats gehad, izoodat Frarikryks onderteekening in praktijk van geenerlei beteekenis is. zijn er staatslieden in Frankrijk, die de Fransche volksvertegenwoordiging ertoe willen bewegen de clausule te ratificeeren, ook zonder dat Frankrijk tevreden wordt .gesteld met betrekking tot het Geneefsche protocol, doch het is nog steeds de vraag of hun ijsveren met welslagen zal worden bekroond. Wat Engeland en Italië echter betreft, schijnt er voorlooipig geen kyk op te bestaan, dat deze staten zich bereid zu'- len verklaren tot onderteekening en ratifi catie over te gaan, zoodat Duitschland als groote mogendheid geheel alleen blijft staan. Ondertusschen is dit een eervol isole ment. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Het echtpaar Zoebkof. ^Het verblyf van het echtpaar Zoebkof in Berlijn heeft door het geruchtmakende op treden van Zoebkof zelf maar kort geduurd. Prinses Victoria is reeds weer naar Bonn vertrokken. Er*wordt thans in de Duitsche bladen over geschreven, dat Ée prinse8 om ringd wordt door een kring van. vrienden van haar man, die een ongunstigen invloed op haar financieelen toestand oefenen. Hoe wel de prinses van het huis Schaumburg- Lippe een maandelijksche apahage van 50.000 mark heeft, is zij genoodzaakt ge weest, om haar reis naar Berlijn te bekosti gen, wissels te teekenen. In Berlijn ig ge probeerd tusschen de drier en vierhonderd duizend mark te leenen voor een fantasti- schen oceaanvliegtocht, waarvoor ter waar de van een miljoen aan sieraden van de prinses in onderpand zouden worden ge geven. Van een kant, die de prinses zeer na |g- staat, wordt thans getracht het vermogen van de prinses, vrywillig of gedwongen, onder beheer te stellen. Behalve haar aan zienlijk inkomen, bezit de prinses voor wel twaalf miljoen mark aan kunstschatten en sierraden. De bedoeling is deze tot familie- goed te verklaren en het beheer op te dra gen aan een rentmeester, zonder wiens toe stemming deelneming in industrieele onder nemingen, als bèoogd scheen te worden, en het teekenen van wissels, niet mogelijk zal zijn. 4 AUSTRALIë. Een Opzienbarende vergiftiging. In het Australisch bergdorpje Omeo heeft een geval van vergiftiging plaats ge had, dat al sedert .geruimen tijd heinde en ver belangstelling wekt Men heeft daar dë jonge vrouw van deh plaatseljjke methodis- tischen predikant, Ronald Griggs, vergif tigd gevonden. Griggs wordt van de vergif tiging beschuldigd. De politie is in het be zit van een door Gniggs geteekende verkla ring, waarin hy erkent dat hy een paar maanden na zijn huwelijk een liaison aan knoopte met een meisje in zijn gebied. Me vrouw Griggs keende den 1 Januari te Omeo van een bezoek aan Tasmanië goed geluimd terug. Haar echtgenoot gaf haar thee en andere ververschingen, waarna zy ziek werd. Een arts werd geroepen, doch zy stierf den 2den Januari Het lyk werd begraven, doch later wend het weder opge graven en weeg een onderzoek uit dat zich arsenicum in het 'lichaam bevond. De lijk schouwing werd om een of andere reden op geschort, doch is thans weder hervat in tegenwoordigheid van journalisten uit alle deel en van Australië. CHINA. Nieuwe militaire bedrijvigheid. Een lente-oftensief? In China loopen geruchten over nieuwe militaire bedrijvigheid onder de Noordelij ken, die troepen zouden concentreeren voor een offensief tegen Feng Joe Hsiang. W(j vinden thans in de „Times” een bericht wit Peking, dat meldt, dat de Noordelijken zich concentreeren, omdaj zij een opmarsch vau Feng Joe Hsiang verwachten, die, naar men algemeen Banneemt, zich zou hebben verbonden met Wanking en Jen Hsi-sjan (den toetsjoen van Sjanei). Men meent evenwel, dat Nanking niet in het veld zal kunnen verschijnen zonder de medewerking van de generaals van Kwangsi, die thans volledig de baas zijn in Hoepeh, Hoenan, Engel sche pers vertoond. De i nd rukken over de film zyn verschillend, doch vry al gemeen wordt erkend, dat de Duitschers in de film niet onsympathiek worden voorge steld). Echter wordt verklaard, dat de too- neelen van het doodschieten van den sol daat, die weigert op miss Cavell te vuren en het doodschieten van miss Cavell zelf, welke tooneelen wel niet direct vertoond worden, doch uit de gezichtsuitdrukking en de gebaren van de personen, die in de film optreden, voldoende spreken, zeer zeker be antwoorden aatil de voorstelling, welke Chamberlain daarvan in het Lagerhuis heeft gegeven. Over de vraag, of de film in het openbaar kan worden vertoond, zyn de opvattingen verdeeld. De redacteur van de Daily 'Herakl, het arbeidersbiad, is tegen de opvoering, omdat daardoor de bittere gevoe lens van den oorlog maar opgewekt zullen worden. De liberale Daily News verklaart, dat de film niets bevat, wat beleéiligend voor Duitschland is, terwijl de Daily Tele graph geen bepaald oordeel uitspreekt, doch alleen de prachtige uitbeelding van miss Cavell door Sybil Thorndike prijst ZWEDEN. De 71ste verjaardag vain koning Gustaaf. Leden van de Zweedsche regeermg en van den rijksdag, alsmede vertegenwoordi gers van verschillende ^matschappelijke kringen hebben het plag opgevat een fonds bijeentebrengen, dawep 16 Juni, als koning Gustaaf 71 jaar wordt, aan dezen overhandigd zal worden. De koning heeft reeds te kennen gegeven, dat hij het fonds bestemmen zal voor het onderzoek en de be strijding van kanker. FRANKRIJK. De geheimzinnige moord\ Den Hen Februari j.l. werd 1 heer de Paredès, kassier van dei eener missie der J&zuieten-orda dood in zyn bureau gevonden, den schédel venbry- zeld. Een verdacht pensoon, die vaak bezocht, werd van den m< gearresteerd doch weer vrijs hij bewijzen kon onschuldig Nog steeds is de politie opsporen van den dad^j». Ti Zooals men zich wellicht nog herinnert, kondigde de Duitsche minister van buiten- landsche zaken, Stresemann, ten vorigen - jare, toen de Volkenbond vergaderde, bij deze gelegenheid aan, dat Duitschland be reid was de facultatieve clausule van het Haagsche statuut nopens de verplichte ar bitrage door het permanente hof van inter nationale justitie te ’s-Gravenhage te rati ficeeren. Bij deze toezegging bleef het ech ter niet: de president der Duitsche répu bliek, Hindenburg, onderteekende op 20 Fe bruari j.l. die ratificatie-oorkonde en deze laatste nu is gisteren door Aschmann, den Duitschen consul-generaal te Genève, op het secretariaat van den Volkenbond over handigd zoodat zy kan worden neergelegd in ’t archief van het Geneefsche instituut. Ongetwijfeld moet aan dezen'stap van Duitsche zijde groote beteekenis worden toegekend, wanneer men rfagaat, wat er aan de onderteekening der facultatieve clausule vastzit. Automatisch vloeit er uit voort, dat de onderteekenende staat op zich neemt om juridische geschillen, die tusschen hem en andere staten, welke onderteekend hebben, mochten rijzen ter beslissing fe onderwer pen aan de rechtspraak van het Haagsche internationale gerechtshof. Een bizonder verdrag behoeft daar nidt voor te worden gesloten. Een uitzondering wordt alleen ge maakt voor die gevallen, waarin beide par tijen onderling zyn overeengekomen het ge schil aan een andere instantie vdör te leg gen. Ondertusschen is Duitschland nog steeds de eenige groote mogendheid, die de facul tatieve clausule heeft onderteekend en ge ratificeerd. Toen Stresemann verleden jaar zijn heugelijke mededeeling deed, kon hij vooral rekenen op de sympathie vai ten, die in den oorlog onzijdig zyn i en van harte instemmen met het ai denkbeeld. Tot dusver hebben dan ook reeds een veertiental andere staten, waartoe cok Nederland evenals België behoort, de verplichting aanvaard, die thans ook Duitschland vrywillig op zich heeft geno men, maar, zooals wij reeds zeiden, de an dere groote mogendheden bezitten nog niet Bijna vijandig waren de oogen der vrouwen op haar gericht. De profes sor krabbejde met zijn vork op zijn bord). Lou stamelde „Ik dacht.... een graai Oberwall voor een graaf Obefiwall....* Hifi. lachte bijna spottend „Een graaf Oberwall trouwt een voudig geen Vidöl. En als hij t doet, moet hij dt gevolgen dlragen. Een graa. Oberwall trouwt ook geen iRey, of hij moet de gevolgen dragen. Waarom zouden wij altijd den aard van onzen vader hebben Is het bloed van onze moedta/r niet even sterk Jk beweer zelfs, dat het sterker is, want (jet is jonger.” Mémère stond op. ,,Wij zullen gaan slapen. Morgen is het een groote dag.” Mevr duw schudde de broodkruimels van haar school in haar holle hand. „Zij behoeft toch niét mee te gaan, als rij niet wïl”, zei zij hard. Lou krotmp ineen. Zij kende de be teekenis van dit „zij”; rij kende het nog van dé Rauchstrasse. „Zij, dtft was de vreemde indring ster, dé vijand. ..Zooails je wilt, Lou Gerhard) had weer het zenuwachtige gelaat, dat Lou zoo goed van Berlijn kende. Hij leed nu. gelijk hij in Ber lijn had geleden als hij den druk niet van zich kon schudden, die op hem lag, alls hij de tegenstelling niet De Phöbus-affaire. De ^egrootingscommissië uit den Rijks dag schynt niet tevreden met die mededee- lingen van den rijksweer-niinister over de Phöbus-affaire, die, naar het schynt, steals grooteren om vang aanneemt, en het vei- kreeg van de Regeering toezegging dat de rijksweerminister vandaag in de commissie buiten de agenda om over deze aangelegen heid een nieuwe verklaring zal afleggen. Naar verluidt moeten de geheimzinnige manipulaties van kapt, ♦h'^zep Lohmdnr het rijk niet een schade van ongeveer twin tig, millioen mark hebben berokkend, maar zullen de verliezen nog wel belangrijk groo- ter zyn en waarschynlyk wel tegen de der tig millioen mark loopen. Opmerkelyk is, dat de regeer!ng het oogenblik nog altijd niet gekomen heeft geacht, om het Jicht der openbaarheid op deze (luistere zaak te laten vallen. Het rap port, dat de rijkaapaancommissaris dr. Sa- misch op vefzpek van dr. Marx aan het rijkskabinet heeft uitgebracht, heeft de re- igeering tot dusver angstvallig geheim ge houden en men concludeert daar natuurlijk uit, dat zy klaarblijkelijk reden heeft om 'le publicatie van dit rapport te schuwen. In parlementaire kringen is men er dan ook van overtuigd, dat kapt. Lohmann maar niet op eigen houtje heeft gehandeld, maar dat het rijksweerdepartement wel degelijk van zyn handelingen op de hoogte is ge weest. Men gelooft dus, dat de zaak ernstige politieke achtergrond heeft, ENGELAND. De Miss Cavell-film. Afwijkende opvattingen. De Miss Cavell-film is gisteren te Lon den in een niet voor het publiek toeganke lijke zaal voor vertegenwoordigers van de nadien ik and. „Mogelijk, lieve! ug. Maar je kunt het je niet meer herinneren, neen, dat is uitgesloten.” Zij lachte. „Toen was je ternauwernood drie jaar oud. Wij hebben je qpns naar hier meegenomen En in de arena heb je den ganschen tijd op mijn schoot gezeten. Dien dag ivae je nog heel onaardig.” „Ik herinner heit mij.” „We! neen, liewiing. je velrbeeldt je wat „Toch waar, hield hij eigenzinnig vol en de buitengewoon harde en e gemriinnige trek zette zich in rijn mondhoeken vast. Ik heb u »n uw hand gebeten met mijn nagels ge krabd ik weet niet meer ik weet alleen dat ik bloed wilde zieh op uw hand1, zulk rood bloed als bene den in ’t zand.” Hij sprak nu afgebroken en stem klonk schor. GüllISIHE UH RAM. ADVEBTBNT1EPBUS: Uit Goud» «n omsCniun (behoomide tot den beiorfkrlng) 1—6 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en, den bezorgkring: 1—6 regels 1.66, elke regel meer 0.30. Adrertentiën in het Zatetdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prya. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer O.M. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen by contract tot zeer gereduceerden prtjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. harer moeder. Zij haald© zwaar adem, en weer lag het kinderlijk blijde lachen op haar mooi gelaat. ,,Heb ik dat al niet eeus^vroeger gehoord?” vroeg Gerhard langzaam en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1