s Draagt el van i Maaren iat. ,1°, 3rns i ‘I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BBa-'Jaargang Wo. 18707 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 1 Maandag 5 Maar* 18128 FEUILLETON I»1 1 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDR^HT, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, em. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT^ 1:227/'IL; 1 G- over I „De BUITENLANDSCH NIEUWS. In waarde cers en Dro- (Worctt vervolgd). "T ■r kwartaal 2.25, 22 cent, overal ertraan zal tal van iet leven be- ,.T)ie» Spanjaarden zijn te onhandig. J met de vuis ten, dat men M. Belache- :r en gelukkl- onge moeder, lan vadertrots seltje in hun aal noch perk e ouders zich inen schat te 'Üken er niet i het delicaat erlammen en i de verderfe- gezin, om die bijtijds maat- zelf de ^ren van dat uwer ZONNSWEELDE. Romen van OLGA WOHLBRüCK Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—-Van Rossuni (Nadruk verboden) RUSLAND. Sneeuwstorm in Tr. Kaukasië. geheel Tnans-Kaukasië is het spoor weg- en telegraafverkeer door een sneeuw- stortn verbroken. „binnen een nen, want t liezen. j „Mijn man en ik wannen hetzelfde t ren. Het ven!” re 100 zui- i op speciale maangename rokken. kan door een zoowel door In Batoem is een huis ten gevolge van den zwaren sneeuwlast ingestort, waarbij vijf personen werden gedood en vier zwaar gewond. □epelijk door uur. UWE KRUIS’.' ELAAR 10 ngd 109 Tal. 739 n.1. ongeveer drag «lat mijn zuster had verlo- >ld is dus in de familie geble- Laat ons tevreden zijn met wat wij kun nen en niet bitter worden, omdat wij zoo weinig vermogen. van Buitenlandsche Zaken., Von Schubert, wordt in diplomatieke kringen te Genève hierdoor verklaard, dat naast de werkzaam heden van den Volkenbondsraad ook belang rijke besprekingen over vraagstukken op het gebied der Europeesche politielK zullen plaats hebben. Zookzullen Duitsch-Fransche besprekingen gevoerd wonden over de kwestie der ontruiming (van het Rijnland, terwijl de Tanger-kwestie,<de terugkeer van Spanje tot actieve deelneming aan het Vol- kenbondswerk en de situatie in Sovjet-Rus- land aan korte gedachten wisselingen onder worpen zuHen worden. Van de problemen, welke rechtstreeks den Volkenbond aangaan, is het onderzóek in Hongarije naar de affaire der gesmok kelde machinegeweren te Szent-Gotthard wel het belangrijkste. Men gelooft, dat sir Austen Chamberlain in deze aangelegenheid tot rapporteur by den Bondsraad zal wor den benoemd. Hieromtrent is echter nog geen besluit genomen. De minister van Buitenlandsche Zaken van Roemenië, Cechoslowakije en Joego slavië hebben een gezamenlijke bespreking gehouden over de aljgemeenen politieken toestand. Zij kwamen tot overeenstemming omtrent de te volgen gedragslijn in zake de van actueel belang zijnde vraagstukken en constateerden opnieuw, dat hun standpunt te dien ’aanzien volkomen identiek is. De Joegosffivische minister van Buiten- landsche Zaken zedde tot een vertegenwoor diger van Havas, dat te Boekarest van einde Mei tot begin Juni een 'bijeenkomst der Kleine Entente zal plaats hebben. Hij ont kende, dat er verband zou bestaan tussdhen zijn verblijf te Genève en de kwestie der gesmokkelde machinegeweren, want, zoo fcedde hij, wij beschouwen deze kwestie a’s van algemeen belang en niet slechts van ■bellang voor de Kleine Entente. Wij hebben haar ter sprake gebracht, omdat dit krach tens het Volkenbondsreglement door iemand diende te geschieden. Titulescu, die namens de Kleine Entente in den Bondsraad het woord zal voeren, zal daar niet spreken als beschuldiger, doch eenvoudig als lid van 1 den Bondsraad. De strijd om het graan. De sovjetregeering hoeft, zooals te ver wachten was, besloten voor geen repressies terug te deinzen om het zoo noodige graan te verkrijgen. Onder den drang van Rykow c.s., die tegen de verscherping van de cri sis waren en een breuk met de boeren vree- zen, werden al de fabrikanten, die de sov jet-. regeertng maar ergens kon vinden, naar het plattelind gezonden in de hoop, dat de boeren dan meer neiging zouden vertoonen hun graan aan de regeering af te staan. Dit heeft geholpen, maar slechts gedeeltelijk. Toen greep Stalin in en beval den boeren het graan met geweid te ontnemen. Als in de eerste jaren van de communistische heer schappij ondernemen dé autoriteiten nu ex pedities naar het platteland, houden huis zoeking bij alle welgestelde boeren en leg gen beslag op al het graan, dat het vastge- steide minimum van eigen gebruik overtreft. De autoriteiten, die belast zijn met uit voering van deze bevelen, trekken met legerafdeelingen naar het platteland, onwiat alleen de bedreiging met geweld en de aan wezigheid van mitrailleurs de boeren „tot rede” kan brengen. De regeering stelt zich niet tevreden met het in beslag nemen van het graan, zij gaf bevel de weigeraars te arresteeren en hun have gedeeltelijk of geheel te oonfisqueeren. Uit verschillende gedeelten van de Sovjet unie komen nu berichten over dergelijke straf-expedities van de sovjet-oveiheid, de arrestatie van boeren en het in beslag ne men van hun have. Volgens Rykow is het op deze wijze gelukt de arbeiders van de fai- dustrieele centra te voorzien van brood voor den tijd tot aan den nieuwen oogst. In zijn redevoering zei Rykow o.a. het volgende: „De eerstvolgende twee jaar zul len even veel moeilijkheden opleveren als nu. De uitgaven voor de uitbreiding van de industrie zullen eerst over eenige jaren vruchten dragen. Wij moeten daarom onzen arbeid verbeteren, niet aan de paniekstem ming toegeven en de productie van de zwa re industrie forceeren. Rykow maande de arbeiders aan, niet te protesteeren tegen het overbrengen van alle fabrikaten naar heit platteland, daar anders de steden in het geheel geen graan zouden ontvangen. De regeering was door de hou ding van de boeren gedwongen tot dezen maatregel over te gaan. Het eenige middel, in het vervolg zulke onaangenaamheden te vermijden is, volgens Rykow, de met graan bezaaide oppervlakte te vergrooten. De boeren dóen echter het tegenovergestelde: zij verminderen opzette lijk de bezaaide oppervlakte. De moeilijk heden dreigen dus het volgende jaar nog grooter te worden, tenzij de regeering een middel vindt, de boeren tot uitbreiding van de (bezaaide oppervlakte te dwingen. Jan Toorop. f Jan Toorop Ls Zaterdagmiddag om 6 uur in het Roode Kruis-Ziekenhuis te ’s-G aen- hage overleden. Hy ie 69 jaar oud geworden. Toorop was de laatste dagen met meer djn geweest en zijn ioc ,lar.d was ('Verergerd. Hy is kann en rustig 'zijn naaste familieleden stonden ied geschaard. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. 'Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. DUITSC1LAND. Diefstal van altaarstukken. Arrestatie van Duitsche kunsthandelaren. Tè Berljjn is verdacht van diefstal van kostbare schilderijen dó kunsthandelaar F. W. Lippmann gearresteerd. Tegelijkertijd werd te München de voormalige Berlijnsche kunsthandelaar Ad. Meyer in verzekerde bewaring genomen, alsmede een zekere Zahn uit Kadolsburg, die reeds ettelijke malen met de justitie in aanraking is ge- geweest. De drie gearresteerden worden er van beschuldigd, te zamen met nog drie an- by bewust gaande weü ontslapen! rond zynl De thans ontslapene werd op 20 December 1858 (of 1860) te Poerworedjo geboren. Tot zyn 13e jaar woonde hy in Indie en daarna kwam hy met zyn ouders naar Europa, waar hy aanvankelijk voor Oost-Indisch ambte naar opgeleid zou worden. Na de Leidsche HL B. S. bezocht te hebben, voig le hy ge deeltelijk de Polytechnische schooi te Delft, die hy echter weldra verliet om over te gaan naar de Ryksacademie voor Beeldende Kun sten te Amsterdam. In de jaren 1882 en 1888 werkte Toorop met Derkinderun aan de Brusselsche Academie samen onder kor- taels, waarna hy zich in 1884 naar Meche len begaf. Daarna bracht hy beurtelings eenigen tyd te PtMijs en in Neder.and door, om zich vervolgeiwnaar Londen te begeven (1885), waar de lectuur van William Mor ris zeer veel invloed op hem had. in 18ö6, na zyn huwelyk, vestigde hy zich te Den Haag. Korten tyd later, in 1883, verb'eef hy wederom geruimen tyd in Londen In 1889 vertoefde hy te Brussel en in de jaren 18901892 te Katwijk. In de jaren 18921895 volgde de „periode van L.bau” (een bekende villa te Loosduinen). In 1397 •begon Toorop zich in Den Haag op net etsen toe te leggen en in 1898 op het portretschil deren. Zyn tweede Katwyksche periode viel in de jaren 18991902, waarin hy zeer hard gewerkt heeft. Na in 1903 eenigen tyd te Domburg gewerkt te hebben, hy in 1905 tot het Katholicisme over,day nfet i a- liet van invloed op zyn werk tel ufe/oorop was een zeer byzonder en veertjAj kunste naar, die dikwijls zeer uiteenloopende wer ken schiep. Zyn symboliek was eenvoudig en gemakkelyk te begrypen. Viei succes heeft hy gehad met zyn fyn geteekende por tretjes; anderen bewonderden meer zyn groote plein-air portretten, b.v. dat van Dr. Muller in het Stedelyk Museum te Amster dam. Bekend zyn zyn werken „De drie Brui den”, „Dalende gelooven”, „De jonge gene ratie”, „Geloof en Loon”, „O, Grave where is thy Victory?”. Voor de St. Bavokerk te Haarlem maakte hy voorstellingen uit het leven van den Heiligen Aloysius. Als kerkelyk kunstenaar heeft Toorop veel naam gemaakt. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot zal Woensdag op de Rj nnsch-Ka- onuer liet eten veel te spreken. Zij wierpen af en toe slechts opmerkza me blikken naar Gareto, die met Lou ovei aderlei dingen baiobeide, die ge heel binten den sfeer van ajn beroep lagen, zoodat zij bión>a vergeten zou den zijn in wiens gezelschap zij zich bevonden, als monsieur Olivier niet steeds weer enkele episodes uit het stierengevecht ten beste had gegeven. Monsieur Olivier was zeer opge ruimd. Over den tweeden matador, den langen Pasquito, bad heden ternau wernood iemand gesproken. Senor Ba- jiicioz had echter den stierenfokker van den matador Gil Despero ontdekt die het vorig jaar bij de corrida van Bordeaux bet oor van den stier had gekregen en Gareto als ziin concur rent vreesde. Dien stiereniokker uit Arr bas had nu Senor Bajadoz vol gens alle regelen der kunst en zijn sterke, behaarde vuisten afgerost toen hij bemerkte, dat hi:j op het punt stónd het afgesprokeni teek en te ge ven aan zijn menschen voor een de monstratie tegen Garoto. Monsieur Olivier lachte heel verge noegd. .JMlül vixaii uiju Gaan in een café, slaan/ ten op de tafel en mep hun Spaansch niet veTï lijk. Sir Austen Chamberlain, alsmede eenige overige leden van den Volkenbondsraad zijn Zondagmorgen te Genève aangekomen. Stresemann, Briand, Secaloja en Zaleski wooden in den loop van den dag verwacht. Het feit, dat sir Austen Chamberlain vergezeld wordt door sir Ronald Mac Linden, den nieuwen permanenten onderstaats secretaris van Buitenilandsche Zaken, Briand door den secretaris-generaa’ van den Quai d’Orsay, Philippe Berthelot, en Stresemann door den onderstaatssecretaris ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda an omstreken (behoorende tot den beaorgkring 1—6 regela f L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regela 1.55, elke re«el meer 0.30. Advartentiën in het Zaterdagnummer 20 bijalag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeüngen bij contract tot sear gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Mussolini over Tirol. De aankomst der delegatie te Genève. Mussolini heeft in de Ital'iaansche Kamer, zijn met zooveel spanning tegemoet geziene redevoering over Zuid-Tirol gehouden en hij 4begon met deze veelzeggende woorden: „Dit is de laatste maal dat ik over de Zuiid-Tiroolsche quaestie het woord voer. Een volgend kear zullen de daden spreken.” Deze woorden werden door de Kamer met oorveadbovend gejuich ontvangen. Niet minder geestdriftig begroetten de afge vaardigden Mussolini’s aankondiging, oat als straf vóór dè omedelijke gedragingen van de Zuid-Tirolerg alle in dit gebied nog verschijnende Duitsche bladen en periodie ken verboden zullen worden, en dat thans ook de laatst-overgebleVen Duitsch-spre- kende ambtenaren óf ovengeplaatst óf ge pensioneerd zullen woidten. Dit was ongeveer de hoofdinhoud van Je rede van den Italiaanschen minister-presi dent. Overigens heeft hy dó bezwaren, die te Weenen zijn uitgesproken, met beslist heid van de hand gewezen en de weldaden opgeaomd, die Italië sedert den oorlog aar Oostenrijk heeft bewezen. Miussolini weeg er op, dat in 1920 Ita- liaansche troepen te Klagenfurth de vrij heid der - verkiezingen ten gunste van Oostenrijk hebben verzekerd. Voorts had veertien «lagen gele<|pn de Oostenrijksche gezant te Rome hem zyn dank betuigd voor cte vriendschappelijke houding van Italië in de kwestie der militaire controle eh van de nieuwe Oostenrijksche leening. De rede was' voi toespelingen qp het feit, dat iedere in menging van het buitenland in de Zuidr Tiroolsche kwestie slechts nieuwe schade voor de Zuid-Tirolers zou beteekenen. De Zuicl-Tirolers, düe naar de eilanden verban nen zijn, aldus betoogdte Mussolini, zouden reeds lang in vrijheid zijn gesteld indien men niet van buitenlandsche zijde had ge tracht druk op Italië uit te oefenen. Mussolini besloot met de woorden: levenden en dë dooden van het groote Italië houden aan den Breimer de wacht!” Onder de verboden Waden behoort ook de Vossische Zeitung” die d.d. 3 Maart by be schikking van de Italiaansche autoriteiten voor het heele Italiaansche staatsgebied verboden is. Het blad heeft Zaterdag bij het departement van buitenlandsche zaken een protest tegen dit verbod ingediend. dere personen, de kapel van het slot Kadols- burg by Fürth te zijn bdnnengedrongen en daar twee altaarstukken te hebben gestolen welke de H. Maigaretha en de H. Barbara, alsmede Maria en Christus voorstellen. De beide schilderijen welke zeer groote waarde hebben, worden door sommigen aan Grüne wald, door anderen aan Cranach toe ge schreven. Lippmann, die den laatsten tijd in finan- cieele moeilijkheden was geraakt, is door twee zijner vrienden tot het plegen van de diefstal aangespoord, waarvoor zy twee be- roeipsinbrekea's huurden, die zich met een taxi van Berlijn naar Fürth begaven, en nadat iy de schilderijen in hun bezit had den naar Berlijn terugkeerden. •De schilderijen zyn thans naar Kadols- burg teruggebracht. De politie zoekt nog naar eenige personen, die van medeplichtig heid worden verdacht. .Aanslag op een koerier? Een auto in volle vaart ontploft. Op den straatweg tusschen Müncheberg on Strausberg by Berlijn heeft gisteravond een A-nstig ongeval plaats gehad. De chauffeur van een vrachtauto van de ryikspost zag plotseling, hoe een voor hem uitrydëndendë groote personenauto in volle v^art uit elkaar sprong, De chauffeur, die alleen in die auto zat, werd er uit geslin gerd. Hy werd door den chauffeur van de postauto naar het ziekenhuis te Münche berg gebracht. Hy had' het bewustzijn ver loren. De auto is door de ontploffing volkomen vernield. De bewustelooze had een soort koerieitasch met Engelsch en Russisch drukwerk by zich. Wie hy is, kon nog niet worden vastgesteld. J FRANKRIJK. Monte Carlo’s speelbank en de Dolly Sisters. Eenigen tyd gfeleden deed in de bladen het verhaal de ronde dat een der Dolly Sisters de bekende revuesterren te Monte Carlo op één dag eenige malen de bank had doen springen en daarbij een fan tastisch bedrag had gewonen. De andere helft der artistieke combinatie vertelde nu hoe het geval zich had toege dragen „iMijn zuster J<1 haal doende miss inderdaad 4.800.01 wonnen. Indien m echtgenoot en/w ^feek alles hebben teruggewon- ►em begon de bank zwaar te ver- ÜOlfDSCHE «IIII v\r. uie zich terrero noemen, omdat :eder het recht heeft zien zoo te npetnen, die zich in gefleurde vodden tegen over een slier plaatst, ür zijn vele oïfic:eren, waarde graaf, maar weinig leiders Leiders bedrinken zich niet. Noch aan woorden, noch aan wijn 'n bloed. Alleen toeschouwer» bedrinken zich en zlij, die moed willen toonen, niet zij, die dien in werkelijkheid be zitten. Ons succes, waarde graaf, dan- Ken f.vüj ®an een volkomen zeltbehe A sching. En die wordt bij ons aange- kweext van geslacht op gedacht, ze'ts ten koete van al die kleine successen van hel oogenblik, waalnnede (begroe ten van een seizoen de menigte mis leiden. De auto stond stil. ,,Nu ga ik mijn bad nemen en mij verkleeden. Over een uur in de roco cosalon. Mijn groeten aan uw dames. Tol weerziens XWward, opgewoifden. met kloppen’ de slapen, ging Gerhard dei kamer van Lou binnen, die’zij niet verlaten had Zij zat aan het raam en keek naar dien golvenden menschenstnoom. naar de voortjagende auto’s en volgeladen, Iratetendle voertuigen, die naar het sta- 'fipn reden. Zij keerde haar fijn, blond hoofd naar de deur en schrok alsof die mooie lichte kamer, met haar geel zijden meubels, en de twee bedden onder de geel zijden gordijnetn, plotsiefling het hij zelf kon geen woorden vinden om weer te geven wet hij' voelde. Pas in Sd'e apto, haperend, met schorre stem mier hij die woorden uit 'yf,Als het nog een seconde langer hedi geduurd nog maar één secon de dan zou ik over de barrièr zijn gesprongen ik had u wegge rukt, weggestooten, ik1 had mij op de horens laten nemen of....” ,,Of u door de menigte laten ver scheuren, onderbrak Gareto, hem m«f lichten spot. Want dat zou ontwijfel baar zijn geschied', waarde graaf, als nij door uw inmenging wat overkó men zou zijn.” Gerhard Oberwall schoof zijn hoed uihet voorhoofd en beet op zijn lip pen. „Daar denkt men niet aan en dat is iemand ook onverschillig. Ik zou mijn wonden niet gevoeld hebben ?en mijn dood niet opgemerkt. Ik stel mij voor, dat het zoo in den oorlop moet gaan, als de koge.s om u heen fluiten, en de menschen rechts en link» vallen.... en men vooruit loopt in de kogels het gelaat en de borst bloeit geeft.... Dat heeit niets meer met moed te maken. Dait hoe zal lik' het zeggen een bloedroes is het. Men wordt dronken van bloed. Garoto lachte weer met zijn spot achtig lachje, maar zijn oogen fonkel den toornig. ,.Ik begrijp het niet, graaf. Zoo gaat het zeker dilettanten en stumpers axny, aldus de het /er- i T)osie bleef speley, na iQO francs te hebben ge- fl was gebleven nadat myn kwamen, zou ze misschien 99 - Naatet hemi zat Gerhard Oberwall. Een smalle bloeddfroppel bedekte den rand van zijn manchet, een andere liep dwars over de witte borst van zijn heund. Hijhad niet kunnen wach ten, totdlat Gareto, die door het op- spuiiendie bloed van den laatsten stier met een straal overgoten was. zich had verkleed. Met fonkelende oogen, mpt tot de lippen witte wangen, had Gerhard zien door dé rijen van terrero s. van dienaren der stamgasten uit de arena heengedrongen, die bun eerbetoon voortzetten tot aan de met tapijten be hangen afgeschoten ruimte, die Gareto als kleedkamer diendie. „Voorzichtig, voorzichtig, graaf.” Gerhard kon de woorden nauwelijks verstaan door 't gedruisch van het ra zendie, en niet eindigend applaus. En tooneal werd van het bloedbad uit de arena. Maar zij zag slechts met verlammen- den schrik de manchet met den roo den rand en de breede roode bloed vlek op zijn wit hemd. „Spreek niet, ik moet slapen. Een half uur slapen. Roep mij dan. Hij sprak met dikke tong, tuimelde naar het bed, dat heit dichtst bij hem was. viel er op neer, met het gansche gewicht van zijn wiliooze ledematen. ..Laat mij laat mij.” Hij lalde het noig slechts. Zijn glazige oogen sloten zich, dadelijk daarop sliep hij in liiiij sliep den loodzwaren. op den dood1 gelijkenden slaap, van een eer sten, zwaren roes. Een uur later gaf een Spaansche slierenvechter in den sierlijken roco- cosadon op de eerste verdieping van het hotel Luxemburg aan graaf Ober wall en zijn dames een diner in een stijl, die zelfs op de walardcoring van den bereisden vroegeren d plomaat graaif André Oberwall aanspraak zou hebben1 kunnen mogen maken. De drie eerste kellneire van het hotel bedien den met witte handschoenen en vier sierlijkiei electrisohe bronzen windmo lens zorgden voor een kpelen lucht stroom. Gareto in smoking met zeer hoog boordt, zat met bijna Engelsche onbe weeglijkheid tusschen mevrouw Vidal en Lou. De dames Vidal hielden er niet van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1