1 t’ 11 1' NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDI^CHT. MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en». No. 18708 8 Maart'1828 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 1 FEUILLETON. F 88*Jaargang BERKEN’,VGUDZ, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORD RE' OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, KOEMAN Dinsdag I I. in vu a ilro 70310 van i sexual iteit. in direct na zien u?” van angen: 401 195 (Wordt Torvolgdh ..Dan aend ik bert u.” n. Nadere inlich- an voornoemden le, met ver- rdam. sche wenken tge moeders, ■taalbaar in ek, getiteld- en met onze in staat zal i over den rand van het bal ite diep naar rechts en links 3n dengelyk optre- ithieen zal verspe- aak ter wereld. ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBBüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESsELLNK—Van Rossum (Nadruk vetheden) 1’1 At alle beschuldi- Mniet kunnen ver- iets onrechtma- js van meening, Kan de afgevaar- Skaad bijna overal tam. gevonden. noemt Mussolini’s It gezondigd, •egen aan te am. een handje et eten eea LEY’S. jebit, prima {oede spije- i de eerste oor een ge- rgen, smetten ind-, snij en' iden en voeten, ge buid, huidverschil- zweren, open bee- in en uitwendige met Wortel boer'» Wortel boer. t bjj de verkoopen .,Zou het u pleizjier doen zijn, dames?” „Natuur .ijk gaan wij mede’ Lei hulp hierM ;y’s UWGOM. iar In pattjt* 15 cent*. MeJnaertHUk ag De warmste dag. Gister was het de warmste dag in Maart, die in Engeland ooit werd geregistreerd. De temperatuur in Centraal Londen was 67 graden en slechts in zeer weinig plaatsen in het land bedroeg de temperatuur minder dan 60 graden. Margate meldde 10 uur zonneschijn. In de heuvels en heidevelden rondom Londen werden overal picnics ge houden. Op de Theems en in de badplaatsen droeg men reeds zomerkleeren. POLEN. De verkiezingen. De uitslag van 32 kiesdistricten, vertegen- Benijdenswaardig is de mensch, die zijn leven begrijpt, die met zijn lot verzoend is. L- en WOON, versteeg no. 4 j de week voor WOONHUIS met straat 80, ont- 1 by de betaling >e perceelen 3 en >rd; 3, Hoefsteeg 14. WOONHUIS met t 75, verhuurd 25; dgens plaatselijk De Raad van den Volkenbond die giste- ren in openbare zitting aanhoorde de rap porten inzake de Grieksche vluchtelingen zorg, en de medewerking van den Volken bond bij internationale overeenkomsten, als mede een rapport van de mandatencommis sie, zal heden in geheime zitting behande len de quaestie van de Hongaarache mitrail leuses spreken. De bijeenkomsten van de minister^ van buitenlandsche zaken van de Kleine Entente heeft gisteren blijkbaar geen positief resultaat opgeleverd. Zij schij nen meer en meier huiverig geworden om een voorstel tot het instellen van een onder zoek bij den Raad in te dienen. Het gerucht dat Mussolini de hij zegt, dat eus jegens het -fftscksme laat de doch wel trekt de Duitschers in triceerd dat’ _rr. balkan af groeten. Gareto lachte even. Hij poseerde niet. Hot deed hem genoegen, dat men naar hem verlangde. Het zou hem te leurgesteld hebben, indien het achter wege was gebleven. Het verheugde hem ook, dat bij de fijne, mooie Duit- sche gravin kon toonen. wie hij was Natuurlijk zal hij zichi laten t spreekt vanzelf. Hij zal van zijn ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (bahoorende tot den bezorgfcring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Vaa buiten Gouda en den beiorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiön de helft'van dqn prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer O.W. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen by contract tot zeer gereduceerdea prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkonut van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. IECHT, landag 12 Maart ure in Café Har te Gouda: L- en WOON- ■treat no. 1, hoek verhuurd by do De veiligheidscommissie. De Raad van den Volkenbond. Een leening voor Bulgarije. De Hon- gaarsche wapensmokkelary. Zuid-Tirol. Onder voorzitterschap van Minister Beoiesj is gistermiddag te Genève de Vei- ligheidHCommissie bijeengekomen, om ver schillende resoluties, alsmede den tekst van het model-algemeen verdrag voor arbitrage en verzoening in eerste lezing aan te ne men. De drie resoluties zijn bestemd om aan de eerstvolgende Volkenbondsvergadering te worden voongelegdL In een ervan wordt aan die staten, welke behoefte’hebben aan meer veiligheid, aanbevolen verdragen voor vreed zame beslechting van alle geschillen te slui ten, waarbij, indien zich daarbij moeilijk heden voordoen, hulp van den raad ingeroe pen kan worden. De Raad verleent deze medewerking indien hem na‘onderzoek van de politieke situatie blijkt, dat zijn diensten geheel vrij kunnen worden geaccepteerd door alle betrokken partijen en er kans be staat, dat de onderhandélingen tot het ge- wenschte resultaat leiden. Een soortgelijke resolutie is aangenomen met betrekking tot de regeling der veiligheidsverdragen. In de derde resolutie wordt nogmaals toetreding tot de clausule voor verplichte arbitrage volgens art. 36 van dte statuten van het Perm. Hof van Internationale Justi tie aanbevolen. Daarna werd, naar de corr. van het Hbld. meldt, met een onwaardige haast het model tot een algemeen verdrag voor judiciaire regeling, arbitrage en verzoening erdoor gejaagd. Door verschillende afgevaardigden werd opnieuw het nut van zulk een alge meen verdrag in twijfel getrokken. Hierbij kwam het tot een scherpe woordenwisse ling tusschen den Engëlschen afgevaardig de Lord Oushendun en den Seovischen ge delegeerde Markowitsj. Mr. Rutgers de Ned. afgevardigde ver klaarde, dat een algemeen verdrag, waar toe twee staten toetreden, evenveel invloed heeft op de ontwapening als een bilateraal verdrag en dat, indien resp. 5, 20 en 44 sta ten het algemeen verdrag onderteekenen, dit eenzelfde mate van ontwapening zal te weegbrengen als 10, 190 en 946 bilaterale verdragen. gaat dat de munsters zyn overeengekomen geen desbetreffend verzoek aan den Raad te doen. Ook moeten in den Raad zeil Duitschland, Engeland en Itahié tegen een toepassing van het inivestigatierecnt zijn. Sommige raadsleden schijnen nu een com promis te zoeken in den vorm van een on derzoek, dat niet de scherpe vorm van een investigatie heeft en niet aan militairen, maar aan deskundigen op het gebied van invoerrechten en accijnzen zou worden toe vertrouwd. De Italiaansche afgevaardigde Scialoja zal als rapporteur fungeeren in het tus- schen het Perm. Hof van Internationale Justitie te Den Haag en de Nederlandsche regeering gerezen geschil over den voor rang van de leden van het Hof boven de diplomaten bij officieele plechtigheid. Et bestaat nog hoop dat deze aangelegenheid door directe onderhandelingen tusschen het Hof en onze regeering uit den weg kan wor den geruimd. Melden wij verder nog dat Generaal Van Tuinen en majoor Van Voorst tot Voorst te Genève zyn aangekomen om als Nederland sche deskundigen in de permanente mili taire commissie den Volkenbond advies te geven omtrent den ongeoorloofden invoer van machinegeweren in Hongarije. Voorts dat de fiinancieele commissie van den Volkenbond besloot den Volkenbands- raad voor te stellen de uitgifte goed te keu ren door Bulgarije van een internationale leening groot 5.000.000 onder auspiciën van den Volkenbond. De uitgifte der leening zal geschieden in Nederland, Engeland, Frankrijk en de Ver- eenigde Staten. De verandering van de Bul- gaarsche staatsbank in een particuliere in stelling kan voorloopdg achterwege blijven. Het Zuid-Ti fol sche vraagstuk en de re<le daarover gehouden door den Italiaanschen dictator, snoevend zooals al zijn uiteenzet tingen zijn heeft in de wereld geen bijzon der gunstigen indpuk gemaakt. In Geneefsche kringen b.v. stond men versteld van den inhoud van het betoog en men laakt het in Mussolini met name, dat d«' tegenwoordige Italiaansche regeering overeenkomsten, door niet-fascistische re- geeringen aangegaan, met voeten treedt. Dit bezwaar wordt eveneens van Oosten- rjjksche zijde geuit. Mussolini zelf ontkent niet, dat ten gunste varf de Zuid-Tirolers beloften zijn af gelegd» maar hij negeert deze, omdat de Italianen, did deze toezeggin gen deden, een geheel ander regeerings- stelsel vertegenwoordigden. Men krijgt ondertusschen den injlruk, dat Mussolini, al protesteert heel de wereld tegen de mo- reele mishandeling der Zuki-Tiro'ers, kalmpjes zyn gang zal gaan met de abso lute veritaliaansching van Zuid-Tirpl, al aaw ai hau zij ook iniet tem gedanst, zij luta toch a'lijd nog iets over zich van een „prinses die zich verwaar digt vnenaed.Uk to zijn. Geen vrouw, co* geen prinses, benoefde zich celu ier geweld aan te doem, om hem ais haar gelijke te behandelen. liierlijk volkomen kalm vroeg hij: .,Zou het u pleizjier döen er bij te laken daardoor de nerlAbte menschenrecn ten in t gedrang. Voo| Mussolini bestaai maar éen belang, maar é&n doei: de groot heid van Italië. En om dit laatste te berei ken, acht hü alle middelen geoorloofd. Maar dat het fascisme door nog meer zijn sympkt Gerhard. Hi.» steunde mevrouw Vidal onder de ellebogen en zei dringend! ,.Gauw, grootje, kom gauw. Alles trilde en boeide in hem opwinding. Gareto reikte Lou den arm en zij liet zich na eenig tegenstribbelen door hem meetrekken, zenujwachtig en vol verwachting Het geheeüei hotejl was in opwinding, de deuren stpnden open gasten, kamermeisjes en kelners lie den in de gangen te hoop, riepen. lAHen, ’’lapten in de handen en ver zamelden zich voor die deur van Ga- reto. iTet was een lichtblauwe salon met dikke kleeden en zijden kussens in alle hoekon van de gecapitonneerde Imeulbielen achter de portifelre was het bed zachtbaer. waar de sprei reeds af was genomen, met het zijden nachtge waad en een toilettetfel met zilveren spiegel en ontelbaar veel kristallen flacons, borstels en kleine instrumen ten. (■roote kristallen luchters verspreid- den e^n helder liciit als w^are net uag In het vertrek, en toen Gareto s ge stalte zichtoaar werd in de omlijsting van die balcondeur. bruiste de kreet „Gareto vive Gareto bravo Ga reto als een orkaan over de ruime Esplanade. Lou was zoo overweldigd door het ongewone schouwspel dat zij in het gel.eed niet bemerkte, dat haar arm nog altijd' rustte op dien van Senor 100 - I lier spreekt elke derd« man Bpaansch en tenslotte zitten er toch ook aller lei nienschen in de buurt, die hun ooren niet in hun zak hebben. Terwijl het ijs werd gepresenteerd stormde de hotelhouder naar binnen Op de Esplanade staan duizenden mensjeben. Zij roepen Gareto. Gareto Allen willen Gareto zien. Zij bestor mijn huis, Senor, als ge u nie/ den len, is <ie natuurlij kste BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Een avontuurlijke zeereis. „De schrik van de Colitonuscne kust”. Dezer dagen zijn te Hamburg dertien zeelieden uit Amerika terugige- reis ika hadden gemaakt, ter over at een lading spiritus. '27 verlieten zy met den rzemysl" Hamburg. Als eigen- vaartuig was eerst een reeder treden, maar toen bleek, dat de Laat mij hu eons naast Senor Ga reto zitten, hartje’, zei inémere. Graag.” Lou iag afgemat in den sierlijken stoel zij speelde met (Je stelen der bloemen, die over de tafel versprei"4 lagen. Gerhard Oberwall stak met zijn vork diepe so' euren in het tafelkleed. .,Moed is toch het grootste, zei hij. Mevrouw Vidal knikte hem goedkeu rend toe. ...Vloed is geen kamerplant. Die ge dijt slechts in de zon. En weer wendde zij rich tot Gareto en legde haar oude gerimpelde hand op zijn arm. ,,Gij zijt een echte Gareto.” Mémère vouwde die handen en 1 aar stralende oogen beproefden in zijn trekken de gelijkenis met zijn broers te lezen „Als de voorvaderen uit den tijd van hun grootheid te zijn, iets beters weet ik niet", zei de stierenvechter. Hij wenkte den kellner. liet de gla zen opnieuw vullen uit del in ijs ge zette cliampagncflesscheni. „Mag ik op iets drinken, wat u. mijne dames, hij boog voor mevrouw Vidal en haar dochter en ik boven alles het meest in eere houden; op de traditie: .,De naam legt verplichtin gen op”.^ men laat zien. Monsieur Olivier sprong als geëh Gareto en zij plotseling verschrikt om keek, toen iemand haar heftig aan haar mouw trok. Het was mevrouw Vidail. ..Leun,op je mans arm, alls je moe bent.” Gerhard Oberwall lachte „Grootje ik bid u zoo ujn wij niet. „Maa? wij zijn zoo wij.... Lou stond als met bloed overgoten op den drempel zi hield zich aan dfc deurstijl vast, om uit Gareto’s na bijheid te komen. Hij 'boog con. groeit» en riep steeds weer ,.dank ik dank spreidde zijn armen uit, a>s wilde hiij dten jubel opvangen diie rond om hem opsteeg in 1 Onderdotemmige, vrootlijke kreten. ..GauW. Gareto. werp de menschen een paar postkaarten toe En Gareto greep in dte doos en wierp teijn portretten op de menigte Honde. De rede van Mussolini richt rich naar men meent over Oostenrijk heen, tot Duitsch land en is een plechtige waarschuwing voor Oe panrGermanisten om de Brennergrens en andere grenzen, die door den wereld oorlog en de verdragen zyn vastgesteld te eerbiedigen. WOONHUIS met endrikstraat no. aanvaarden op* '•en armen strekten zich naar hem uit, honderden handen grepen in de zwoele nachtelijke lucht. Kleine bloemruikers viogen om Lou's blanue haren. Zij greep er een en reikte die aan den gevierden held- Hij boog zich over haar hand en hief die hoog in de zij ne op, terwijl hij haar met lichte op winding in zijn stem toefluisterde ,.l at zijn toch mooie oogenblikken in mijn leven, gravin. En daar er iets zoo blij s en zege vier ends in rijn smal, rasecht gezicht lag, lashte zij hem toe, ohwillekeurig met eenige warmte en bijna met een gevoel van vreugde, dat zij deel had aan dat mooie oogenblik. Plotseling ging iets sissend omhoog, een breede reusachtige Viam schoot ten hemel, verlichtte de groep op het baloon. Een eogenblik werd alles stil. Toen barstte beneden een luid lachen uit. ..Leve Gareto bravo Gareto”. Mut sen en hoeden vlogen in de lucht, zakdoeken wapperden. ,.Ik vind, dat het nu gedoeg is", zei Gareto. groette nog eens en trok zich in zijn kamer tanig. „Krijgen wij geen portret Gerhard Oberwall. ik er de gravin een uanbie- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. liOUrillE OOIItA NT. ENGELAND. De brief van »motjef. De publicatie in de ugüy Mail. Na een onderzoen, dat dezer dagen neett plaats gehad in verband met de tianKenspe- culatie en dat tot het ontsla® heelt geleid van Gregory, den ambtenaar van het Brit- sohe departement van buitenlandsche zaken, agjeert de Labour Party krachtig voor een onderzoek naar de vraag, hoe ue beruchte brief van Sinof jef in het bezit Iqwam van de Daily Mail, voordat het departement van buitenlandsche zaken hem publiceerde, aan den vooravond van de aigemeene verkiezin gen in de herfst van 1924, toen de arbeiders- regeenng werd verslagen. Thomas Mar- lowe, de vroegere hoofdredaxrteur van de Daily Mail, heelt thans aan de Observer een brief geschreven, waarin hy zegt, dat hjj van „vrienden”, los van elkaar, twee af schriften van den brief kreeg, nadat hy had gejword, dat de brief op de regeeringsde- partementen had gecirculeerd. Marlowe verklaart, dat Gregory geen enkel opzicht de hand heeft gory in geen enkel opzicht de hand heeft gehad in het verkrijgen van den brief door de Daily Mail^waarby hy zegt, dat hy niet met hem in verbinding heeft gestaan en hem noch iemand anders ooit ook maar een cent voor den brief heeft betaald. Macdonald heeft verklaard, dat duidelijk blijkt, dat de publicatie van den brief van Sanofjef een samenzwering was. Bepaalde ipersonen buiten het departement van bui tenlandsche zaken kwamen in het bezit van den brief, dien zij besloten op oneerlijke wijze te gebruiken om het Engelsche volk tegen de regeering in het harnas te jagen. Het was het dreigement tot publicatie door de Daily Mail, dat de ambtenaren van het (Lqpairtement van buitenlandsche zaken bij afwezigheid van den premier en zonder rijn voorkennis dwong een afschrift van den brief aan Rakowski, den toenmaligen ge zant der sovjets, te zenden en hem te pu- bliceeren. Macdonald zegt verder, dat hy hooit had gezegd, of het bewijsmateriaal hem al dan niet ervan had overtuigd, dat de brief van Sinofjef zeif valsch was, om dat dit hem geen belangstelling inboezeiry de. Wat hem interesseerde was het bedrie- gelijk gebruik, dat van den brief was .ge maakt vroeg .Mag den?” ..Wel. niets liever met opdracht natuurlijk." „Dffli aend ik tet u.” Men ging weer in den rococosalon Duitsche keerd, die een uiterst avontuurlijke naar Amerij brenguig var| Op 27 Aui schoener ,4Jjf dom van het aldaar o>pgeti werkelijke digenaar van schip en lading een Italiaan Was, die zich Antonio St rail o noemde. KApitein en eerste stuurman von den het zaakje niet pluis en wendden zich tot den Amerikaanschen consul-generaal te Hamburg, van wien zy een schrijven mee kregen voor de Amerikaansche autoriteiten te Colon. Strallo had hun, toen hij te Cux haven van boord ging, gezegd, dat in Pana ma vrienden van hem met een mitrailleuse en munitie aan boord zouden komen en dat zy andere havens zouden moeten binnen- loopen als eerst was bepaald. Te Colon kwam men er al gauw achter, dat de Ita liaan niemand anders kon zyn dn de be wuste rooverhoofdman en smokkelhandlelaar Comero, die wegens moord op twee Ameri- kaansche douanebeambten en verschillende andere misdrijven vervolgd werd. De man was op uiterst vermetele wijze uit de ge vangenis ontsnapt en bevindt rieh sinds dien in Europa, in het beait van val sche passen. Hij word ,>de schrik van de Califor- nische kust” genoemd: zjjn misdadigers- bende toch beschikte over groote geldbedra gen, over auto’s, snelle motojrboóten en zelfs over vliegtuigen en houdt er een uitstekend ingerichte berichtendienst bp na. De gezagvoerder van de „Przemysl” voer op raad van die Amerikaansche autoriteiten met een schrijven naar New Orleans. Hier werd het vaartuig dn beslag genomen, ter wijl de Duitschers den raad kregen, ten spoedigste naar Washington te sporen, aan- gerien hun leven in New Orleans voor de bende niet veilig was Te Washington wer den zjj ontvangen door Wiinister Mellon, zij ontvingen een belooning en keerden later naar Duitschland terug. De aanbouw van een pantserkruiser. De begrootingscommissie in den Rijks dag heeft den eersten termijn voor den bouw van den voorgestel den pantserkruiser goedgekeurd met 15 tegen 12 stemmen. Tegen stemden de socnaal-democraten, de mocraten, communisten en de Beiersche Boerenbond. Alle Weensche bladefc, zonder onder scheid van welke partijrifchting ook, staan afwyzend tegenover Mftssolini’s woorden. Zjj wijzen op het feit, dat de onderdrukking van minderheden in Tirol in ieder opzicht aangetoond is. TO De Wiener Neuesten 'lachlichten schrijft o.m., dat Mussolini niet heeft ontkend, dat Italië ten aanaien van «ie Duitschers in Zuid-Tirol beloften heeft ^gedaan; Mussolini tracht evenwel aan de Aonsequenties hier van te ontkomen, door gewoonweg te ver klaren, dat deze belofte»' en verzekeringen door Italianen zijn gegewn, die een regee- ringssysteem vertegenwoordigden, waar mede de fascistische regeering heeft afge daan. Het blad is van oordi feiten verdraait, wam» Oostenrijk van haatge* fascisme is vervuld; hl Oostenrjjkers onverschj» men zich daar het lot 1 Zuid-Tirol aan. De Reichspost meent i gingen tegen Oostenryj doezelen, d®t in^ Zuid-Tj tigs is geschied. Het ibJ dat de rede van Seipel j digden in den Nationale een gunstig onthaal-hd De Arbeiterzeitung rede niets ^gders dan een dreigement, ge richt aan het adres van het kleine, arme, weerlooze, Oostennyk. De Fransche openbare meening heeft van het antwoord van Mussolini op de verkla ring van dr. Seipel met zekere voldoening kennis genomen, althans voor zoover Mus solini zich keert tegen het pan-Germanis- me. Toch vindt men, dat de toon van de rede en die bedreigingen, in aanmerking ge- iiornen de machteloosheid van Oostenryk, overdreven is. Men bespreekt hier ook de Duitsche en Oostenrijksche commentaren. De rede van Mussolmi maakt het gevaar duidelijk, waaraan Europa blootgesteld is wanneer de pan-Germamstische propaganda onder het voorwendsel de rechten van de Duitsche minderheden te ondersteunen on lust kan verwekken. Men kan zeggen, dat het by Mussolini misschien van meer politie ken zin had getuigd, indien hy tegenover Oostenryk geen hou<lang aangenomen had, die men als een bedreiging kan opvatten. Oostenryk is machteloos en niemand twij felt eraan, dat mgr. Seipel een man van goeden wil is, vastbesloten den geest en de letter van de verdragen in acht te nemen en vast besloten elk avontuur te vermijden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1