I I 2 fums. ira LORA“ l m NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDÉ, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWÜK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 18710 Donderdag 8 Maart 1828 BBvIaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen IOOM FEUILLETON. Gouda i Loon 7. 'I' LING s Genoegtn” r De tekst van het voorgestelde Engelsch- villen de uit- Maar blijf d, iak (Wordt ▼orvoigdl' ÏHANDEL i alle soorten enz. enz. Gouda. Gelukkig hij, die de kunst van huiche len niet verstaat. l i r lotterdam n, Br.ukbandtn •courant gratis 2070 salaries oe zijn irganen BUITENLANDSCH NIEUWS. ITALIë.' De begrafenis van Maarschalk Diaz. De overbrenging van het stoffelijk over schot van maarschalk Diaz van het graf van <len onbekenden soldaat naar de kerk Santa Maria degli Angeli, is een indrukwekkende plechtigheid geworden. Onder het .gelui van de klokken van het kapfitood' en het gedonder van het geschut alle forten in den om trek van Rome mengden zich in de saivo’s door het garnizoen afgevuurd is de ZONNEWCELDE. Homan van ÓLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSEL INK—Van Rossuni (Nadruk verboden) ADVERTENTIEPRIJS7 Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgknng: 1—5 regeis 1.56, elke regel meer 0.80. Advertentièn in bet Zeterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigbeids-advertentiën de delft van dan prpa. INGEZONDEN MEDEDkELiNGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentièn en ingezonden mededeeüngen bij contract tot zeer gereduceerden pr(js. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentièn kunnen worden ingezonden door tiuachenkomst van aoiiede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de piaatsing aan nel Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. n dus ringste haling, loorlijk ck-out. IiOiimii i: ioiium. Zooals wjj dezer dagen reeds hebben ge meld komen er uit Irak berichten van een opstand der Wahabieten. Ibn Saoed, de ko- rung van den Hedjaz en sultan van ’t Ara bische ryk Nejd, zou de zyde hebben ge kozen van de AtaibahX Ajman’s en Moe- tair's, een drietal stamanen, die er sinds eemgen tijd voortdurend hun werk van maakten om in het Britsche mandaatsge- bied Irak roofinvallen te doen. übn'SSaoed moet voornemens zjjn met de stammen mede «P het oorlogspad te gaan, omdat tot dusver de vreedzame middelen, die werden aangewend, wn de „ongeloovi- gen” on Irak, Kowedt en ffransjordanië weer op het goede pad te brengen, hebben ge faald. Daarom bestaat nu het plan hen te tuchtigen en is door ibn Saoed ,^de heilige oorlog” geproclameerd. De jongste berichten laten uitkomen, dat de Arabische stammen zich vermoedelijk in de eerste plaats zullen këeren tegen het aar de Perzische golf gelegen Koweit, dat de hoofdstad is van het sultanaat, hetwelk den- zelfden naam draagt. Yandaar dat Enge land vooral in deze plaats op een krachtige manier zijn verdediging organiseert. Een voordeel voor de Britten is, dat zij in Irak beschikken over verscheidene tiental'en vliegtuigen, die erop ingericht zijn om met bommen te kunnen werpen. Ook heeft En geland in hetzelfde gebied gevechtsvliegtui gen, alsmede pantserauto’s, terwijl te Ko weit inmiddels ook een kruiser is gearri veerd en 'benevens enkele kleinere vaartui gen der oorlogsmarine. Van dadelóosheid kan men Engeland in deze niet beschuldigen. Ibn Saoed’s voorge- nimen vefldtocht ia van Britsche zijde reeds beantwoord: dé Britsche vliegtuigen in Irak hebben de lucht ree<U f^kozen, zoowel om te verkennen als om, eventueel, met bommen de naderende troepen te 'bestoken. Zonder groote moeite zal Ibn Saoed, wien men in de schoenen schuift, dat hij streeft naar de alleenheerschappij in Arabië, zijn doel in elk geval niet bereiken. Ondertuaschen krijgt mem den indruk, dat het Ibn Saoed niet louter is te /doen om te waken voor de ziuverheid der Mohammedaan sche leer, doch dat de actie tevens ongetwijfeld een anti- Engelsche strekking heeft, nadat, althans naar het uiterlijk) geruimen tijd vriend schappelijke Relaties weiden onderhouden tusschen Giroot-Brittannjië en den leider der Wahabieten. Gerhard zei „Waar het kind! ter wereld komt, is toch hetzelfde. En het duurt loch nog een heel© tijd, voordat het zoover is Zoo lang... Hij kuste baar. Ver zocht haar er niets van naar huis te schrijven. „Men kan immeffs nooit weten, Lou a's je je vergist hadt of er ge beurde wat. Denk aan grootmama aan papa Het zijn oude mensenen. Men mag hen niet zoo lang te voren in opwinding brengen. Zij kunnen ae omstandigheden niet beoordteelen. Toen had zij zich verontwtaairdigd en beschaamd van hem afgewend. Het was voor hem niets, het kina, dat zij hem schenken zou. Het hin derde hem slechts. Hij was er haar niet dankbaar voor. Als uitgebluschl was alles in haar, wat haar hoop voo. de toekomst had gegeven. Pn toen hij haar in »Ln armen wil de nemen, getroffen door die uitdruk king van haar gelaat, duwde zij hem zacht en voorzichtig van ridb meteen mat. leeg lachje. Zij las niet meer, zooa'ls vroeger, om daardoor den gloed' van del» dag te vergeten, en zij schreef ’s akonds geen brieven meer, als de kaarsen brand den op de schrijftalen en de nachtvlin ders en kevers tegen het vliegennet sloegen. verdraag ik de hitte.” Hij antwoordde niet. Hij stiet maai steeds met zijn stok tegen den muur, en ging met den bezem over de tre den zoover als zijn arm reikte. Hij knipte met zijn oogleden dfie nu steeds gezwollen en rood over zijn ontstaken oogen hingen. „De zon heeft mijn oogen uitge brand Ik moet voc|it inademen. De zon heeft ook de oogen van Kasper i.gebrand dat komt van de witte treden. Mevrouw Vidal zegt, dat het alles oArin is. De zon heelt haar hart opgedroogd. Zij was vroeger goed en zacht. Nu is zij uitgedroogd als ver molmd' hout. Lou sleepte zich met gesloten oogen over het erf, langs het huis, waarvan het vooruitspringende dak een breed e schaduw wierp, welks- muren - warmte uitstraalden als gloeiend ijzer. Tot voor enkele dhgon had men de muren met een groeten tuinspuit zes iv aal per da af gekoeld nu werd het water schaarsch. Men moest spaar zaam zijn. Zij had Gdrhard onder tranen ge smeekt naar het vaderland te reizen. Niet naar huis als hij niet wilde ergens anders heen, waiar het koe ler was, waar men kon ademen, waar wouden waren en water en koele, ve* frlsschende avonduren. Zij kon alleen reizen, waarheen zij wi'ldê. Als zij niet tegen het klimaat kon al moesten zij dan ook een groote krijgsman naar zyn voorloopige rust plaats geüqid. Langzaam daalde de baar langs de hap pen van het monument voor Victor Ema nuel II, waar zij bij het graf van den onbe kenden. soldaat voor het altaar des vader lands opgesteld is geweest, naar beneden. De doodenmarsch van Chopin klonk door het gedonder van het geschut heen. De troepen, die den weg afgezet hadden pre senteerde het geweer toen langzaam de stoet voortschreed. Alle wapens van land zee- en luchtmacht waren in den stoet ver tegenwoordigd, achter de Italiaansche troe pen liepen de Fransche Alpenjagers en dan twee lange rijen geestelijken, Francisca ners en Augustijners. De baar werd’ gedra gen door officieren van de verschillende wapens en de nationale militie, die elkaar om de vyf minuten aftosten. Naast de baar liepen rechts maarschalk Badioglio, de Bel gische generaal Dubois en de minister-pre sident, links de PortugeeaChe maarschalk Comez da Costa, groot-admiraal hertog Thaon da Revël en de Fransche maarschalk Pétain. De kurassier» des konings, te voet, vormden het eere-escorte. Achter de baar volgden de zoon en de broer van den maar schalk, generaal Fara en vier officieren van het leger, die den maarschalkstaf en de ordeteekenen van den overledene droegen en even daarna volgden deKonang en andere leden van het koninklijk huis met hun ge volg, de vertegenwoordigers van de buiten- landsche staatshoofden, de ridders van de Annunziata, de voorzitte rs van Kamer en Sènaat, de ministers en ender-ministers enz. Terwijl de stoet door de straten trok, cir kelden er boven tal van vliegtuigen rond, waartusschen zich in majesteuoe rust eer drietal bestuurbare luchtschepen bewogen. ENGELAND. De kosten der vloot. Bijn4 een miNioen onder de raming. De Britsche marine heeft bijna een milli- oen pond bespaard op de geraamde uitgaven voor verleden jaar. De uitgaven hebben on geveer 61 millioen pond bedragen. Er zyn geen suppletoire begroetingen geweest; de extra-uitgaven, geraamd op ongeveer 140.000 pond steriing, noodig in verband met den toestand in Ghiaia, zijn door be zuiniging vrijgekomen. Nog altijd Sinofjef’s brief. Een complot tegen Labour. De polemiek over den Sinofjef-brief neemt steeds grooteren omvang aan. Mac donald heeft gisteren in een vergadering te Iddlesborough den brief opnieuw ter sprake gebracht en gezegd, dat de publicatie van den brief een complot tegen de arbeiders partij *s geweest, die in den laatsten tijd, dat zij aan het bewind was, niet eerlijk be handeld is. Te Manchester heeft Clyne» een rede .gehouden, waarin hy verklaarde, dat de eerlijkheid van het politieke leven in Engeland door de wijze, waarop van den brief bij de laatste verkiezingen gebruik is gemaakt, zeer benadeeld is. De procureur- paar weken van elkaar zijn. Hij wilde nog blijven Hij moest nog blijven. Hem hinderde de warmte niets. En 's avonds trachtten de moeders haan te bepraten. Zeker. Zij moest niet eigenzinnig zijn. Als het haar man hier zoo goe beviel, aks hij gelukkig was Hij iwas de man, hkj haid' te bepalen, waar zij zouden wonen. Als haar gezond heid er onder leed, ja dan ,.Ik moet toch denken aan het kind, dat wij zullen kji^en.” Toen liad mémère geweend en gela chen en Lou naast zich Heengetrokken. ,,Êen kind). Zijn kind. Nu mag je niet van mij weg. Lou. Je moogt niet. I’ wil alles doen, alles. Maar blijf ik bezweer je, blijf. Zij had haar handen gekust °n haar knieën omklemd. Zij had! kisten uit gepakt en dozijnen fijne, töere, pakjes linnen te voorschijn gehaald, luiers en „Zie, wat ik al niet heb, alles nog van Ger’ierd, voel, hoe zacht. Zie de kanten als voor een prins. Drie vrou wen hebben er aan gewerkt. Dag aan dng. weken lang. Zijn badkuip is ook nog en de wieg, waaraan ik ge waakt heb. Iföb je de wieg nooit ge zien Zoo prachtig gesneden, met dons bekleed en met rijde gevoerd. Lou had niets kunnen antwoorden. AL verla^ndi stond' zij tegenover de gelukzalig’ eid van deze moeder. Spra keloos en willoos. Voor den Raad van den Volkenbond is gisteren de quaestie der Hongaarsche wa- pensmokkelary behandeld. Er was voor deze zaak veel belangstelling. De Hongaarsche vertegenwoordiger, ge neraal Tanocos, gaf een korte uiteenzetting van het geval op grond van een uitvoerige documentatie, die reeds aan den Raad is overhandigd. De Hongaarsche regeering ontkent geenszins de feiten, zooals die zich hebben voorgedaan, doch wel dat de inhoud der vijf wagons voor Hongarije bestemd waren. De vernietiging van het materiaal heeft plaats gehad op grond van de spoor- wegconventie van Bern en wel op een oogenblik dat er nog geen besluit van den Raad was om dit te beletten. Tanzcos deed een beroep op den Raad om de verhouding tusSohen Hongarije en zyn nabuurstaten, die reeds niet zeer goed is tengevolge van zekere stappen door sommi ge staten te Boedapest gedaan, nog niet me^r gespannen te maken door den maat- legel tegen Hongarije. Tanzcos 'hoopte dat de Raad de geestes gesteldheid in Hongarije niet te veel op de proef zal stellen, aangezien het zeer gevoe lig is voor alles wat den schijn heeft van inmenging in zyn binnenlandsche aangele genheden. Als zoodanig heeft Hongarije het telegram van den voorzitter van der Vo1k«pibon<israad beschouwd. De ‘^preker werd herhaaldelijk door Titu- lescu gèïnterrupeerd, waardoor de gemoede ren een weinig in beroering werden ge bracht. Briand en Chamberlain trachten de vrede te herstellen, waarop Briand aan den Hon- gaarsdhen vertegenwoordiger opheldering verzocht over wat hij de „geboorte-acte” van de zending noemde, welke hy tever geefs in de uitvoerige documentatie van de Hongaarsche regeering had gezocht, en over de motieven, die de Hongaarsche r-egeering ertoe hebben gebracht het materiaal tot gruis te vernietigen, hoewel zij wist dat de Volkenbond zich ermede moest bezig hou den. Op verzoek van den Itaiiaanschen gedele geerde Sciajola, werd de verdere instructie van deze zaak aan het Raadisconiïté, be staande uit de heeren Beelaerts van Blok land, Villegas en Procope overgelaten. De Nederiandsche minister Beelaerts van Blokland zal ale voorzitter van deze com missie optreden. Hij zal met de twee andere leden der commissie Villegas (Chili), en^do Finaehe minister van buitenlandsche zaken Procope, het Hongaarsche doissier bestu- deerem, bijgestaan door de militaire deskun digen van Nederland, Chili en Finland uit de permanente militaire commissie van ad vies en zal daarna nog deze week aan den raad voorstellen moeten doen. 102 - Miaar Lou staarde in de duisternis «n droogde de tranen niet, die ;owaar en brandend oven1 haar wangen big gelden, nu rij bedacht, dat van alle mènschen, die haak omgaven, slechts een vreemde, Spaansdhe stierenvech ter geraden en begrepen liad, wat zij Mer, onder de brandende zon (lan angst en heimwee uitstond in bange, zwoele nachten, gedurende lange, warme dagen. Toen mevrouw Vidlal dien volgenden morgen om elf uur de rekening wilde vereffenen, zei men haar, dat Senor Gageto de familie natuurlijk als rijn gasten had) beschouwd, daar hij enke le dagen geleden ook haar gast was geweest. Mevrouw Vidal en Suranne knikten lachend. I>at sprak eigenlijk vanzelf voor een Gareto. Maar toen de hotelhouder op T ou Da Hongaarsche wapensmokkeiarij. Engeland en Egypte. üe opstand in Irak. Egyptische verdrag, dat door het Egypti sche kabinet is verworpen, alsmede de do cumenten, welke betrekking hadden op ue ondenhandelingen tusschen Sarwat Pasja en air Austen Chamberlain, wordt heden gepubliceeid. In art. 1 van het ontwerp wordt formeel verklaard, dat een bondgenootschap geslo ten is, jti art. 2 verklaart Egypte geen hou ding te zullen aannemen, welke onverenig baar zou zyn met dit bondgenootschap of moeilijkheden voor Groot-Brittannië zou kunnen scheppen, in art. 3: Wanneer Egyp te'door een daad van agressie eener derde mogendheid in een oorlog wordt gewikkeld, zal Engeland, onder voorbehoud van de b•?- palingen van het Volkenbondsverdrag Egypte te hulp komen als mede-oorlogvoe- rende en art. 4: Egypte zal Groot-Brittannië raadplegen, wanneer er rich omstandighe den-voordoen, welke Egypte’s betrekkingen met een vreemde mogendheid in gevaar dreigen te brengen. De overie artikelen zijn in denzelfden geest, van art. 7 laten wij nog volgen dat Groot-Brittannië op Egyptisch gebied een zoodanige strijdmacht zal handhaven als noodigwordt geoordeeld voor de verdediging <ler verbindingsflynen van het Britsche ryk. De aanwezigheid' van deze troepen zal in ge.enerle-i opzicht het karakter dragen van een bezetting en op geenerlei wijze afbreuk doen aan de souvereine rechten van Egypte. Na tien jaar zullen beide partijen het vraag stuk der garnizoenen, waar deze troepen ge- stationneerd ziullen worden, opnieuw in on derzoek nemen. Volgens art. 10 zou Engeland een ver zoek van Egypte om toelating tot den Vol kenbond steunen. Chamberlain machtigde lord Lloyd, wan neer het verdrag verworpen zou worden, een nota tot de Egyptische regeering te richten waarin ter kennis Wordt gebracht dat de Britsche regeering reeds eenigen tijd 'geleden met bezórgdheid kennis heeft ge nomen van zekere wetgevende voorstellen, welke bij het Egyptische parlement zijn in gediend, en die, wanneer zjj tot wet zouden worden verhaven, zeer waarschijnlijk de be voegdheden zouden verzwakken van de autoriteiten, welke verantwoordelijk zijn voor de handhaving der orde en voor de be scherming van het leven en de eigendom men in Egypte. De Regeering zich thans genoodizaakt .ziet ter kennis te brengen, dat zij niet kan toestaan dat het vervullen van de taak der autoriteiten, zoo al» die is omschreven in de verklaring van 28 Februari 1922, wordt bemoeilijkt, hetzij door Egyptische wetten van bovenbedoelden aand, hetzij door eenig optreden van de Egyptische autoriteiten, zy rich daarom het recht voorbehoudt de stappen te doen, welke de toestand naar haar beoordeeling vor en scht.” ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. toeliep en naar in opdiracht van benor Gare to verzotrii «He twee rozen aan ie nemen en liet portret, dial hij tiaar beloofd had, toen stondeai moeder en dochter stijf en streng in hun zwart rijden gewaden. En het was, alsof z,j met baar oogen bloemen en portret uit de handen der jonge vrouw ruk- ter en alle sluiers van haar ziei. Seder een kwart eeuw was er geen zomer in de Provence geweest als dit jaar. De zon stond als een vurige bol boven het landgoed' en het was alsot haar stralen stroonjdn gesmolten gouo over het land) wierpen. Het heete, gele zand) doorbraadde de klompen der knecht», scheurde efe huidl van de voeten dier dienstmeisjes en kleurde die rood me(t haar bioed. De professor zat dien ganschen dag op de keldertrap en stak met rijn stok oe groote, zwarte spinnen tegen den muur, hield met den bezem de '‘ik.e duizeadpooten van rijn lijf, die als bruine franje uit de reten te voorschijn kropen, en de gerimpelde, slijmerige keldermotten. „Hier !s het koel en goed', kléine gravin. Lou had beproefd het een half uur naast hem uit te houden. Zij walgde van de dieren. Het was hanr alsof zij over haar lichaam kropen, alsof zij zich nestelden in haar krullend haar. „Ik Van niet profeiBsor nog liever generaal air 'inonuu liuUMp nocit aucti m een. rede te Gmya center tegen net opnieuw aan de orde steuen van ueze aangelegen heid verklaard, terwyl air Herbert bamuei m een rede te WaiaaU meende, dat een onderzoek weuüg zal opleveren, aangezien de brief geen ottmcieel tot de regeering ge- richt stuk is. By de besprekingen van van daag in het Lagerhuis zullen Macdonald, Maxton en Thomas het woord voeren. De vaststelling v^n den datum van het debat zal afhangen van het tydstip, warop Cham berlain uit Genève terug zeil zyn. FHANJLEJJJL De Sovjet-eiach inzake teruggave van schepen. Het vonnis der Fransche rechtbank. Den 26sten Januari 1918 hebben de sov jets alle onder Russische Vlag varende han delsschepen zonder schadevergoeding ont eigend. De schepen, die tot de Kopit-maatschap- py gehoorden, hebben toen om die onteige ning te ontgaan, hun toevlucht gezocht in de haven van Marseille. Toen later de Fransche regeering diplo matieke betrekkingen met de sovjets aan knoopte, ejschten laatstgenoemden onmid- ddliyk teruggave van deze schepen. De Fransche rechtbank, aan welke de Fransche regeering ter zake om een beslis sing had verzocht, heeft thans den eisch der Russen afgewezen, met de motiveering, dat deze niet rechtsgeldig is, daar geen buiten landsche wetten in overweging kunnen wor den genomen, zoo deze in stryd zym met de Fransche staatswetten, in casu met de wet ten betreffende de onteigening zonder scha deloosstelling. Een paarlencollier zoek. Verzonden maar niet gearriveerd. Een pakket, inhoudende een kostbaar paarlencolliar, waarvan de waarde 600.000 gulden moet bedragen, is verdwenen, nadat het op een postkantoor aangeteekend was. Het pakje moest naar Londen worden ver zonden. Het collier bestond uit 57 mat-rose paarlen. Een premie ia voor de ontdekking van het collier uitgeloofd. Twaalf dagen geleden had de verzending plaats. Deze geschiedde per spoor en boot, niet door de lucht. Aanvankelijk dacht de geadresseerde, die niets ontving, dat het pakketje door de douane was opgehouden. Maar bij nadere informatie by den douane dienst bleek men er niets van het als <u>- 264 ingeschreven pakketje te weten. Alle „kanalen”, waardoor de overmaking normaliter moest plaats hebben, worden thans zorgvuldig nagespeurd, maar tot dus ver zonder eenig resultaat. Het is vrijwel zeker, dat het sieraad gestolen Is. De Engelsche en Fransche politie, als mede de post-administratie van beide lan den, zijn druk in de weer om te trachten een spoor te vinden van den handigen (hef, die er in geslaagd' is het parelsnoer ter waarde van 600.000 te stelen, doch tot nu toe zonder eenig succes. Men is er van over- Bt na

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1