I mi. I y ira NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT. KEN I DON. No. «8711 Vrijdag 9 Maart 1928 99« Jaargang kbanlc hoorweg! BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEÜWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen tabletten I FEUILLETON. ij •2» ILLSETBI Ta jl y I anten I Het geschil tussohSn Hongarije en Roemenië. Graaf Apponyi en Titulescu aan het woord. ’11 ll genezen. 1 ien schadelijke 1 'ere medicinale j e Ingrediënten, ooraanstaandc J te werking van :t de gastrische opgewekt en 8 buitenlandscb nieuws. MUlVUXXlTUfnvll Aj UUJXVXXJLUX1 T! VV171J, AUA 1 UVUUVVl f XJI vz XZ AJUXOUJ A AVUV11X) ATA VVA*X» f men lijdt. De or ke d ?eneesmidde- e vragen aan n de Medicjj- ote Markt 7, Ziet ge een uit zwakheid vallen, reik hem de broederhand. Spanje om weder tot den. Met dit voorstel vereenigen. Ma nuien ZONNEWEELDE. Romen van OLGA WOHLBRiiCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—-Van Rosaura (Nadruk verboden» middags gevolg en raadsvoorzit- are gevallen. otterdam i, Braukband.n courant gratia 2670 t Ueekzucht Maag of zwaarten in litslag, roode enz. op elke Rheumatiek, er, leverstee- ziekten van I GOUDSCIIE COURANT. ven ontvangen ullcera. Handel- en EAST-WTC” EHANJLKUK. verinoorue Diamanthandelaar. Een spoor van den moordenaar De politie scnynt eindeiyk een spoor te hebben gevonden van den moordenaar van Gaston Tnupnème, den diamamnandeiaar, wiens lijk per auto naar het bosch van Ar- mainsvillers werd vermoord en in brand ge stoken. Truphème schijnt ae laatste paar maan den een vreemd leven te hebben geleid. Hy liet zich tegenover een vrouw, bij wie hij op kamers zou gaan wonen, uit, dat zijn vróuw naar Konstajitinopel was vertrokken met Zij sprak Duitsch vroeg hard „Wait zegt zij ,,Zij geelt mij goede lessen ails een Dutfsche gouvernante, zei Gerhard smUend. Ben niet ernstige wondkoorts nuak- te hieiui nog prikkelbaarder dan an ders Hij scheurde het lichte netel docksche gordijn bijna in tweeën, liep de huiskamer binnen, haalde de cog- nacf.lesch uit het buffet en schonk een groot likeur-glas voor Z.ch in. Het bloedverlies had hem verzwakt. Hij voelde zich diep ongelukkig. En Lou maakte hem razend met haar domme opmerkingen Waarom vertrok zij dan toch niet? Hij hield haar niet vast. Hij kon het heel goed een paar we ken, ook een paar maanden zonder haar uithouden. Ginds in het Noorden zou hi j weer de gedweeë, brave, klei ne jongen zijn die hij was, toen ui heini’ leeren kennen. Haar zou zij hem weer liefhebben en gelukkig zijn. Hier De Raad van den Volkenbond zal van daag een openbare vergadering houden, welke uitsluitend aan hét Hongaarsch-Roe- meensche conflict betreffende het optanten- vraagistuk -gewijd zal zjjn. Chamberlain is voor deze zaak, zopals bekend, rapporteur. Hongarije wordt evenals bij de vorige gele genheden door graaf Apponyi, Roemenië door Titulescu vertegenwoordigd. In de zitting van gisteren heeft graaf Apponyi uiteengezet dat de drie in het rkp- i port van den raad opgenomen grondbegin selen slechts op aanbevelingen zyn aange nomen. De Roemeensche regeering heeft echter aan de Hongaarsche regiering eerst veer tien dagen geleden een officieel antwoord doen toekomen op de door haar gedane transactioneele voorstellen. Dit antwoord werd door graaf Apponyi in het bijzonder becniitiseerd omdat de Roemeensche regee- ring vóór het aanknoopen van rechtsteek- aehe onderhandelingen, van Hongarije eischt dat het afziet van zijn eigen rechtsstand- punt, en voorts omdat het antwoord het karakter van een ultimatum draagt, het geen absoluut onaannemelijk is. Het Roe meensche voorstal beteekent ongeveer het prijsgeven van 10 tot 11 millioen francs, waartegenover een waarde staat van 150 miHioen penegoes. Dat is geen verhouding, die voor een ernstig gemeende transactie im aanmerking komt. Bij dezen stand van za ken kan de Hongaarsche regeering slechts haar voorstel herhalen, dat de naad op grond van art 289 van het verdrag van Tnianotn een neutraal plaatevervngend scheidsrechter in het gemengde Hongaarsch-Roemeensche scheidsgerecht benoemt. Titulescu beantwoordde de door graaf Apponyi geoefende critiek en wees met name het verwijt van de hand dat het Roe meensche voorstel het karakter van een ultimatum zou dragen. Hy legde er den nadruk op, dat Roemenië gedwongen was, verwaarden van juridischen aard te stel len, daar er anders een bevoorrechte be handeling der Hongaarsche optanten zou plaats hebben, waardoor de Roemeensche regeering zich aan het gevaar zou blootstel len, dat ook de andere optanten haar derge- Ijjke eischen zouden stellen. Roemenië, welks munt thans slechter staat dan diie van Hongarije, kan zich niet zonder groot ge vaar aan niet te overziene aanspraken in zake zijn agrarische hervormingen bloot stellen. Na de overeenkomst van Parijs van 1'922 over de verdeel ing der schadevergoe- dingsbetalingen moet Roemenië nog het grootste deel van zijn vorderingen van Oostenrijk en Hongarije krijgen en als Apponyi het m rekening brengen hiervan als een luchtkasteel kenmerkt, bewijst dit dat hjj*de hoop op betalling der schadever goedingen door Hongarije, eveneens als denkbeeldig beschouwt. Roemenië kan zich 103 - Zij lag met open, starende oog en in het zwoele bed zij skoop met gebo gen 1 oofd door de kamers, dwaalde ruste‘ooe rond in heit drukkende, don kere huis, in den verzengden, uitge- droogdien tuin en haar adefrn ging zwaar en kort, allsof zij door een dam penden gloed liep de lucht drukte op haar voorhoofd als kokend lood, zoodat Zij met beide banden naar haar hoofd greep en luid steunde in naar hulpeloosheid en wanhoop. Zij merkte het ternauwernood, hoe weinig zij Gerhard rag. Dol liet zij de dagen aan ziöh voorbij gaan met die vlammende zon, en dof de nachten met de glinsterende sterren. Ondier voorwendsel, dat hij dikwijls om vier uur opstand om naar de a- margue te rijden, sliep hij in een der logeerkamers, die, welke ter beschik king waB gesteld van monsieur Olivier Hij bleef dan drie, vier dagen, soms «•en week 'weg en dook dan plotseling ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel én de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. In tere. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. edelgesteenten ter waarde van 72.000 francs die hem niet toebehoorden, en dat hy nu geld moest leenen om dit tekort aan te zud- z veren. Hjj vertelde vervolgd te worden door een magenen, <jonkeren man en enkele da gen voor zjjn verdwijning telefoneerde hjj haar dat zjjn zaken goed gingen en dat hem een betrekking in Amsterdam was aangebo den en dat hjj nimmer naar Parijs zou te- rugkeeren. Hjj zou op 28 Februari den dag zijner verdwijning, afscheid komen nemen doch werd nimmer teruggezien. Hinchliffe wil eeu u«wuauviucnt onder nemen. Een geneunu uvexeeuaoiuiM van ae vliegsier Aiacxay. De Engeisciie vnegsier Elsie Mackay «n kapitein nincnlirte willen een poging wa gen om per vnegtuig den AuanuMcneu Oce aan over te atexen. laaien net weer gunsug is, zuhen zy vanuaag op net vuegunram van CranweU m Lincoin^xure opstyg-n om voorloopig naar de Westkust van teriand te vliegen, zxiodra het weer gunstig ia, willen zy dan hun viucnt naar wew-r ounu*and voortzetten. Elsie Mackay is de dochter van den he kende reeder lord Inch eape. Volgens de „Daily Express” is deze transatlantische vlucht het gevolg van een „geneime over eenkomst”. „ureucu oi i aammaams IWlUUg „lUWVlU Voor het AesizeaHUi te uwus ua v-eai wuaimge iUKUi. vaua vexiUiciMug .v»u uunc iyMiaueiuu.be vuongeitoiucii en uestevui» Ajiacneiea was e«an vrouw, <ne vwuiu-g tang met een man „vexiouui m Zy leenden eukaar ai van ae scnooioaMMieui, zongen samen m netzetine kenutour, eu toen zy nog jongen en meisje waren octtuai- den er al iieiuesoetrekKingen tussenen nen. Wél hadden zy nooit oneven gewisseld, noch had een van beiden een verlovingsring, doch in 1913 maakten zy een monneumge afspraak om met elkaar te trouwen. Toen de oorlog uitbrak schreef de man zyn ver loofde mat, doch bracht wel ai zyn vacanties samen met haar door. Sedert kreag zy twee keer van een jong soldaat een huweiyksaan- zoek, doch zy wees het af omdat zy zich met haar jeugdvriend verloofd achtte. Ten slotte begon diens liefde te verkoelen en huwde hy met een andere vrouw. De teleur gestelde vrouw was intusschen 44 jaar ge worden. De rechter kende de vrouw een, in ver band met den langen tyd der verloving kleine schadevergoeding toe, n.l. zeshonderd gulden. Prinses Mary naar Egypte. Draadloos wordt gemekt dat Prints ry en Lord Lascelles gistermiddag Loi hebben verlaten om zich naar Kairo te be geven, waar zy gedurende een maan de gasten van Lord Lloyd, den Britschen hoo- gen commissaris, en Lady Lloyd zullen zijn. op geen voorwaarde een ooriogsschadeloos- stelling met een passief saldo laten webge- vaMen. Uit dit alles is wel op te maken dait de vooruitzichten voor bijlegging van dit con flict in de kringen van den Volkenbond zeer pessimistisch worden beoordeeld. De in druk is algemeen, dat de onderhandelingen op het doode punt zyn aangekomen en dat een oplossing van het conflict binnen het kader van den Volkenbond nauwelijks kan worden verwacht Onder deze omstandighe den is de belangstelling voor deze vergade ring zeer groot Vooral Titulescu zorgde er voor, zoo seinde de corr. van het Hbld. uit Genève, dat de zitting niet zonder sensatie verliep, wait intusschen niet wil zeggen dat het debat op een hoog peil stond. Het tegendeel is waar. Titulescu is zonder twijfel een der zonderlingste diplomaten van dezen tyd, die het meer moet hebben van het oratorisch effect dan van kracht van zijn argumenten. Hij verfoor af en toe geheel uit het oog dat zyn opponent, graaf Apponyi, een bejaard man van 84 jaar is, van wien hij nog wel een lesje jij wellevendheid en zeflfbeheer- sching kon nemen. Heel min was wel zjjn toespeling op de Nobelprijs voor den vrede, waarvoor Ap- poniyi eens candidaat geweest is, maar die hy niet heeft .gekregen. Titulescu las n.l. tot staving van zijn bewering, dat Roemenië het recht had zijn rechter uit de gemengde arbitragecommissie in het Hongaarach-Roe- meensche geschil terug te trekken, een ver klaring voor van <ien Belgischen jurist Lafontaine, die, naar men weet, voor den oorlog dén Nobelprijs voor den vrede ver wierf. Titulescu vergat daarby te zeggen dat juristen van niet minder grooten naam van de tegenovergestelde meening als La fontaine zijn. Titulescu hield krampachtug vast aan de aanbeveling van den Bond van 1927, die voor Hongarije onaannemelijk waa Zeer terecht betoogde Apponyi daar tegen dat een aanbeveling van den Volken bond geen bindende uitspraak is. Hoeveel waardiger gedroeg zich tegen over de vele dwaasheden, die de Roemeen sche minister van buitenlandsche zaken ver kondigde, de Hongaarsche vertegenwoordi ger, graaf Apponyi, diie met de grootste kalmte en helderheid uiteenzette, waarom Hongarije de onlangs door Roemenië aan geboden compensatie met de reparatie- schuklen niet kon aanvaarden. Hy' slaagde er in duidelijk te maken dat men van geen der partyen kan eischen, zooals Roemenië dat heeft gedaan, dat zij het juridisch standpunt vaarwel zeggen. Met groote overredingskracht bepleitte Apponyi de noodzakelijkheid dat de zaak uit de politieke sfeer van den Volkenbond moest worden overgeibracht naar die van de rechtzaal. Apponyi verzocht den Raad ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en oJ^aken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, eike regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft ran den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer f QM. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen b(j contract tot seer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuuchenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ne Gberwall mqt Gerhard naar Aries, om den dokter ie raadplegen. Wei was mevrouw Vidal van oordeel, oat Kasper nog heel andere wonden nao genezen. Toen mevrouw Vidal ’s avonds met haar dochter terugkeerde, vroeg Lou: „En Gerhard?” Mlémère streek haar langs de wang „Hij is in de stad gebleven. De dok ter wil het eerst nog wel eens aan zien Misschien moet hij nog twee, drie dagen daar blijven Je beho*”t je niet bezorgd te maken, hartje. Loa zei .,l)an moest ik tooh naar hem toe gaan en hem verplegen-’’ Als hij dat verlangd had, zou hij het je hebben laten weteq, antwoord de mevrouw Vidal Zii beproefde heel zadht te spreken. Zij wilde geen nieuwe zonde op haar geweten laden. „Ja, maar”, fluisterde Lou. „Het wordt tijd, dat wij gaan eten zei mémère. „Kom, je zult honge. hebben.” Lou raakte haar bord niet aan. üit de donkere kanner er naast hoor de men. hoe de professor met een lepel tegen de schaal klapperde, waar uit hij een dikke maispap at. Hij kon niet in het licht zien en ’s avonds kwam Kasper met een kom belezen geitemelk en mevrouw Vidail druppel de de melk in zijn pijnlijke oogen. (Wordt vervolgd). Aan het slot van de attting stelde de voorzitter Urrutia nog véor namens den Raad een verzoek te richten tot Brazilië’ en 1 Bond toe te tre- uBn alle leden zich H lenneemeend J friseb ea op- Q jpen U bQ bet i In 5 minuten f tot 10 minuten. tot 15 minuten. tot 15 minuten f in 24 uren. 9 ‘schrijvingovcr 1 toringen/huid- i koude, slapc- twakking. O pasten zij niet bij eikaar Maar hij rtiltte zich zijn blijden, gelukkigen tijd! met door haar laten bederven. De ramen waren steeds open. Hjj Loog zich naar buiten. „Zeg toch aan Lou, dat zij gerust kan vertrekken, als zij wil. Ik' ben in 1 geheel niet boos op haar, als zij weggaat.” Lou had de knieën hoog opgetrok ken en verborg het hoofd in beide handen. Als zilverachtig dions glinsterde heur haar tufischen de donkere hoofden de' dames Vidal. Zij antwoordde niet. Gerhard’s woor den troffen haar hart als giftige pijlen. Suzanne hief haar hoo|fd op, zag haiar angstig en als bezwerend in de uitgebluschte oogen. „Wil je weg? Zeg, wil je werkelijk weg Lou schudde langzaam het hoofd. „Ik blijf, waar mijn man blijft, zei zij niet kianklootze stem. En haar vochtige wimpers streken over de hand harer schoonmoeder als vleugels van een matten vlinder. „Man en vrouw zijn één lichaam en hij moet je heer zijn.” Mevrouw Vidal stond op en gmg het huis binnen Voordat zij ging sla pen. toen haar dochtdr haar goeden nacht zei, zprak zij somber: „Zij heeft ons niet lief en zij heen hem niet lief.” Den volgenden morgen reed Snzan- l ’riftig viel hij haar in de rede „Wat gaat niet Waarom begin je weer, Ik ben toch geen klein kind, moet ik je eerst om toestemming vra gen.’ .„Neen, neten, suste mémère. Nauwe lijks zijn jelui samen of jeliui kibbe len. „Hij weet niet wat hij doet hij heeft er geen besef meer van. Lou sloeg haar vingers in elkaar. Haar lichte oogen waren heel donker. Zij sprak Duitech en mevrouw VidaJ een rechter in de gemengde arbitragecom missie te benoemen, indteu Roemenië daar voor zelf op de een of Jmdere wijze zorg draagt. Voorts stelde hjj Voor het Haagsche Hof te laten uitmaken, of de gemengde ar bitragecommissie haar bevoegdheid is te buiten gegaan en tevens advies te vragen over enkele van de moeüykste punten van het geschil. in den tuin gesprongen. De ontboden ge neesheer kon nog slechts den dood tenge volge van schedelbreuk constateeren. Volgens een door de politie ingesteld on derzoek heeft de majoor uit zwaarmoedig heid zelfmoord gepleegd. De ex-kroouprins reist in Italië. Een V. D. bericht uit Rome meldt, dat de ex-kroonprins incognito in Italië reist en een villa heeft .gehuurd by Napels. In een intervieuw zou hy zyn bewonde ring voor den Duce hebben uitgesproken, terwijl hy het huidige Italië een toonbeeld noemde van orde en nationale discipline. A Aiuses »i**uAia ais iuevt. 44«a:ma«»a. loe eAsetteu van naar en naar eciu- geiioot aigewezen. Door de «enynscne rechtbank ie urc- spraax geuaan inzaxe de voraeni%, üooi nel ecunpaar z/oeoxox imgesicm legen uen uitgever en oen semyver van het uoea, .ge- uieiia: „Lieiuesioman van priiues vat-iona von bcnaumuurg-Lappe en van Aiexanuei Zoebkoi, een meiaesiegende uat twee we relden”. De vordering werd niet-ontvankelyk ver klaard wat beireit het igevraague verbod tot verdere verspreiding. De eisen van prinses Victoria tot verwy dermg van haar portret werd eveneens afgewezen. De gedaagden weiden echter veroordeeld, het portret van Alexander Zoeblcof en de foto van het echtpaar Zoebkof op den om slag weg te nemen. De rechtbank was van meening, dat me vrouw Zoebkof wel een figuur is, die tot de geschiedenis van den dag behoort en dat haar portret dus gepubliceerd mag worden. Voor haar echtgenoot kan een dergelyke overweging echter niet gelden. BELGlë. Nederlaindsch uitgever in België veroordeeld De Nederlandsohe uitgever D. had te Ant werpen een Vlaamsche vertaling uitgege ven van J)e avonturen van Arsene Lupin” van 'Maurice Leblanc. De correctioneele oechtbank veroordeelde hem deswege by verstek tot 300 francs boete en lO.OüO francs schadeloosstelling aan den schryver. De comeriyd. Een B.TA.-bericm yit nrussel meldt, dai de zomertyd m hen nacnt van 21 op zz Apiu zal ingaan. weer op m den middag of ’s avonds, als zij op het bordes zaten. Hij kuste zijn grootmoeder, zijn moe der en hij kuste ook Lou. Maar hiij keek geen van allen in de oogen en hij sprak veel en lachte luid, hens kwam hij meit een verbonden arm te rug. Mémère werd zeer bleek. „Wat is er gebeurd, lieveling Zij iriep het gebeele huis bijeen, de meiden en de knechts van het erf. Emmers vol kostelijk water liet zij aandlragen en bergen pluksel en wat ten. Kasper moest komen on de krtü- deii belezen die mevrouw Vidal met bet pluksel vermengde. Hij lachte erbij. „Zoon aderlating is heel goed. Gerhard vertelde, hoe het ongeluk gebeurd was. s Avonds hadden hij en een paar ;onge herders zich met een stier ver maakt. Zij hadden een klomp als ko karde op zijn horens gezet, hem zoo onder het ronde champignon vorm.ge regenbak der kudde gedreven en toen een klein spel geïmproviseerd. Hij zelf had er aan mee gedaan en daar voor een herinnering^eekdn gekregen. Den volgenden keer zou hij handiger zijn „Ondeugende lieveling, zei mémère 'Maalr haar oogen straalden. Lou fluisterde „Dat gaat toch Plet dat gaat zoo toch niet.” De raadsleden -gaven d| aan een uitnoodiging vani ter Urrutia tot èen gemeenschappelijk dé jeuner. Rijksmiruster Stresémaan an sir Austen Chamberlain hebben een afspraak gemaakt voor een strict privé-ondeAotid, wélke ech ter later ook door Brian! zal worden by- gewoond. Het voornaamste onderfrerp dezer confe rentie moet zyn de verkiteing- van een re- geeringscommissie voor hft Saargebied. DUITSCHMiNR Medelijden vau uuiiAiig .nuan Oellab. AOuuig zauiuh Moucuifj» laatste aaau aivurou» ï>emju te vahaitui, is tM. ■•«uai van n.Oy.vtOvoOi nwwectet. ue ai- fti'aAitocue vorst neeu till, nee verzou^ Aiigewuu^d, aai ae mét een ^mus- u.tm uvenoaenj genuwuü i>uitscne vrouw, LfutfiOite tvotiCJ^er u>i aam naa gericht. i>eze vrouw naa haar man in Aigüa n.sitrn vier Kinuereu gesenutuvu iuoost nai üijn overuiftueti vemqmen, dat zij nu Krachtens Aiguaanscue zeue in slavernij-veurnouuing was geireuen ten opzichte van naar zwager, die er recht op deed gei-ten, haar te huwen juu.iscne consul te Kaooei koc.4 naar vrij, en zuj Kon vertrenaen, maar naar icinaerm, Aighanen van geooone mocht zij njet mei zich mee nemen. Geslingerd lusschen heimwee en moederhefue heeft zij toen wannopige pogingen gedaan om de vrijheid voor naar Kleinen te verKrijgien en ais uiter ste maatregel deed z.j ten slotte een beroep op den Konang. Diens hart heett nu gesproken de kinderen mo gen Afghanistan verlaten; koning Amaa ueilah druKte slechts de hoop uit, dat de kinderen in het Mohammedaansen geloof zullen worden grootgebracht. Majoor v. Glasenapp. f Zelfmoord uit zwaarmoedigheid. Te BerlynSteglitz is 'gisterenavond de 73-jarige igepens. majoor v. Glasenapp uit zyn op de derde verdieping gelegen woning

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1