D VOOR GOUDA EN OMSTREKEN >P, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, [CHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBL 88°Jaargang No. 18713 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen de Jeugd, vorige week. FEUILLETON^ UB S BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKI OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, Maandag iaH—«artTI9B8 BERGAMBACHT, NIEUWERKERK, enkele g»ede oplot De Thesine-h. 7, 9, 13, 14, Al- 27/30, 32/35, wezen toe- 3, 14, 19, 22, 4, 88, 39, 41, (Wordt vervoigdp EK. nclub „Gouda’ lokaal der club 4o. 525. 11, 29—23, ZONNEWEELDE. Romen van OLGA WOHLBRIiCK Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESöELINKVan Rossum (Nadruk verboden i end mooi dorp, md te vinden, uin. ard. nker. den vormen een Geloof niet hen, die uwe handelingen prijzen, maar hen, die uwe gebreken be rispen. 3 j b in Zuid-Holland. woord voor plaats was zijn meening ook. Maar wie? Hij ge- ABONNEMENTSPBIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. an de Redactie van rkt 81. 105 - Het bijna uitsluitend omgaan met menseigen., die in den korst mogeiijk. tijh die gewichtigste besluiten moeten Lemen en over de grootste sommen beslissen, had hem geleerd te bepalen wat bijkomstigheden waren en waar beschuldigd van verscheidene daden van sabotage, brandstichtingen, vernieling van machines en het onder water zetten van eenige mijnen. Zij zullen terechtstaan voor 't opperste gerechtshof van de sovjet-unie. Ook in het gebied van de Deneta moeten dergelijke samenzweringen ontdekt lijn. VER. STATEN. Sneeuw te New York. New York is dezen winter voor de eerste maal door een sneeuwstorm geteisterd. Er viel een laag sneeuw van 5 cjM. dikte. Het verdorven Chicago. Gebeden voor het heil der stad. Chicago is, zooals men weet, een der meest verdorven steden van de Vereenigde Staten. Misdaad, omkooperij, geknoei zyn er aan de orde van den dag. Pogingen om daaraan paal en perk te stellen schynen by voorbaat tot mislukking gedoemd. De ge- loovige bevolking van Chicago blijkt het lot van haar stad zoozeer aan het hart te gaan, dat zy thans de hulp van den Almachtige inroept om Chicago van het booze te verlos sen. Woensdag zyn honderdduizend inwo ners van Chicago ter kerke opgegaan om zich te vereenigen in gebed. Tot dit gebed hadden de geestelijken van Chicago hun volgelingen opgeroepen na het aannemen van een motie, waarin stond dat „misdaad, omkooperij en corruptie hoe langer hoe meer den goeden naam van onze stad be smeuren en dat er duidelijke bewyzen schy nen te bestaan dat er tusschen de misdadi gers en enkele ambtenaren deelgenootschap bestaat”. Een predikant vergeleek Chicago met Nineveh, en smeekte dat Chicago, „deze jonge en sterke, goede en slechte stad”, mocht worden gespaard zooals Nine veh was gespaard. Een ander geestelijke bad dat er „in de harten van hen, die met gezag bekleed waren de wensch mocht post vatten de stad te zuiveren van alle misdaad en corruptie”. De raadszitting ten einde. Het rapport van minister Beelaerts van Blokland. De Raad van dien Volkenbond heeft Zater- groote voldoening heeft gewekt, heeft dag eerst in geheime zitting, later in open bare vergadering besproken het rapport van de heeren Beelaerts van Blokland, Vil- legaa en Procopis, over de wapensmokke- lary van Szent Gotthard. Direct na de opening van de openbare iniddagzitting kreeg jhr. Beelaerts van Blokland, voorzatter en rapporteur van de commissie van drie, het woord. De heet Beelaerts las het voorloopige rapport van de commissie voor, waarin in hoo&izaak wordt gezegd', dat de commissie de by den Raad overhandigde documentatieg en de voor den Raad afgelegde verklaringen gron dig heeft bestudeerd. Het comité is van meening dat 'het incident alle aandacht van den Raad verdient en dat het noodig is het met alle daartoe geschikte middelen zooveel mogelijk op te helderen. De leden hebben evenwel geconstateerd, dat ten einde de Raad het rapport te kunnen overhandigen, hetwelk hij verlangt, het noodzakelijk is nog andere aanvullende inlichtingen te verkrij gen. Het wondt oja. noodzakelijk geacht by de Hongaarsche regeering inlichtingen in te winnen, die pas na een zekeren tijd ge geven kunnen worden. Het comité zal zoo noodig gebruik maken van haar recht tot het benoemen van technische raadgevers, die desnoods ter plaatse kunnen worden ge zonden tot uitvoering van hun taak. In vol gende zittingen zal het comité de akhig ver zamelde documentaties bestudeeren, en het stelt zich voor het rapport in de Juni-zit- ting aan den Raad aan te bieden. Het comité heeft tijdens zyn voorloopige besprekingen ook de vraag naar het nemen van conservatoire maatregelen in soortge lijke gevallen besproken. Het behoudt zich het recht voor daarop in het volgend rap port terug te komen. De drie vertegenwoordigers van de Klei ne Entente, alsmede de vertegenwoordiger van Hongarije, legden daarop korte verkla ringen af. De Roemeensche vertegenwoor- diger wees nog eens op den ernst van het geval en sprak de hoop uit dat de Raad alles zou doen om het op te helderen, en alle maatregelen zou nemen om den vrede te bewaren. Soortgelijke verklaringen legden ook de Tsjechische en Zuid-Slavische gede legeerden af, die nogmaals het algemeen belang van deze quaesties onder streepten. De Raad nam daarna zonder verdere discus sie het rapport-Beelaerts van Blokland aan. Dit besluit van den Volkenbond heeft in de kringen der Kleine Entente eenige ontevre denheid 'gewekt. Nochtans wordt de toe stand over het algemeen bevredigend ge acht, daar ook de vertegenwoordigers van de landen der Kleine Entente het besluit hebben goedgekeurd. In Hongaarsche kringen, waar de wen ding van het conflict inzake de optanten windingen.... Zijn iaiecht sprak over twee flauwten, die h j gehad1 mo^t hebben. Hij is er niet meer tegen op gewassen. De zomer heeft hem aan gepakt, de warmte Hij hieeft tot geen enkele reis kunnen (besluiten. Hij vond, dat het negens zoo koel en ge riefelijk was, als bij hem thuis. Maar dat zei hij zeker maar zoo. Hij wil eenvoudig zijn moeder niet alleen la ten. En toch zie®' Zij elkaar ternau wemood het trappenklimmen va hem' zwaar zij komt niet naar be neden. Zij schrijven ellkaar korte brie- *ven en wachten op Gerhard op .Mevrouw Taysen begreep niet al te best, wait haar zoon bedoelde. Maar ‘t was zeker het juiste. En de Kleine haa domme dingen geschreven, waar mede haj het niet eens was. Zij schrok toen hij opstond1, zijn horioge te vo schijn haalde en zei „Ik ga met den volgenden, trein naar Berlijn terug. Ik heb Hiörselkump oo straat ontmoet. Zij zijn juist uit-I*aliö terug. Hij moet er heen reizen. Iemand moeit zich toch het lot van d'e vrouw aan reik’ e®. „Ga, mijn zoon schrijf mij, wat je hebt uitgericht Ik moet de kleine spoedig geruststellen en ook weten, wat ii dep graaf zal zeggen. Hij is ziek. Veertien dagen geleden was k bij hem. Ik herkende hem ternauwer nood mieer^ Ik geloof zelfs, dat hij. ook aï wilde hij, toch niet naar het Inge klant igwaan, opende de deur en vond deze ledig. Hy waschufel, waarop het uur had gestaan en zag, 8 wa- BINNENDANS. Na de verwerping van het Aardewerk-wetje Een tentoonstelling van Kerami sche kunst. Nu het aaroewerkiwetje verworpen is, maar de nood der Maastrichtsche aardlelwerkiakiuöurie de beuang&ieiling voor haar producten over geheel ons land gaande is gemaakt, heeft de n?u- sfeum-commiszie van het StedenjK Ku st um te Maastricht naar een ander middel gegrepen om te trachten dien nood te lenigen. Na een langdurige voorbereiding, aart a.s. vaden- tfeidauigneidsio- >1 orgaan van i” pen numm.r ido in een e trage levert over imeiuang van riuo jeugunerm- Jge rllneui m ^ier hoe hij dat aan wreedheid. Ik heb hem eens een paard' zie® dood'jagen. Hij was zich zelf niet meester Hij verscheurde het de flanken met zijn, sporen, omdat t een koplengte achter het mijne bde«i. En toen hij merkte, dat ik mijn paard met opzei in hield, sprong hij af en joeg zijn arm;, mishandeld paard een kogel achter zijn oor Toen hjj Pt witte, trillende paardenlijf zag siepe len, lac’ te hij. Daarna werd' hij eens klaps kalm en verstandig. In Afrika noemt men dat TropenKOller. De zon broeit in de Congo niet erger dan in ae Provence. Dominee Taysen herinnerde zich 'plotseling het gesprek, dat hij met zijn voormaligen leerling had gehad den dag, toen hij Lou had afgehaald om haar als verloofde bij Gerhard’s vadfer te brengen. Toen had hij ge zegd ..Men behoeft slechts ijverig de familiekronieken te lezen om' zich zelf te leer en kennen Bruno Taysen lachte bitter en om vatte zijn knieën met beide handen ..Falmiliekronaek. 'Ik houd het meer met de Hernhutters, die noch verle den, noch toekomst kennen alleen het tegenwoordig® Indien ik mij aan mijn familiekroniek had gehouden d had ik als mislukt officier boo'cmeker moeten worden, of als leeraar met vrouw en kind' 'froog brood, moeten eten. De naam1 legt plichten op. Heel juist. Maar hij verplicht niet tot ata- vismüfl. adsels. geef my een hoofd nadeel. Geef my nog t wordt hoe langer <s al die hoofden) over me heen, somers, niet ’s win- is dampte geur escnonaen uit u s avonus oe- »t-der-momDuK- roeg-iHaartsc' e, rnis en o oer nu, avonalampen grillige iigu- monsieriijK-ge- iwen, die ae de huiska m- ij geheel ono^ er van de ge nen, vermomd en. Dit schiep Vant de g°mas- looten, vrien- ezen toe, ver- onbesche.doii onbescilnaamd- zij zelven aoL- maanrandbaar, kwamen en Puriem nog voor hulpbe kunnen noe- julle geschen en. De bl ien overhang Ipend enuitte al misdeelden t. Want zoo- was het feest eeuwen door iëls, ook ais ïht en praal.’ wangen en ging zyn slaapkamer binnen, om zyn toilet verdér te voltooien en naar hy zeide het gekt te halen. De verkooper geen reden tot wan trouwen, daar hy zeer goed had gezien, dat het collier in het bakje was neengelegd en daar onaangetast was blijven Liggen. Toen hy echter twintig 4®inuten gewacht had zon der dat de zonderlinge klant was terug gekeerd kreeg hij naar de slaapkami liep terug naar d< bakje tegen den 1 dat in het bakje e» In den muur gaten ren gemaakt, waardoor de geslepen gauw dief het collier in ëyn bezit had gekregen. Het collier ter waarde vah drie millioen francs was verdwenen en de portier wist slechts te zeggen, dat de bewoner het huis voor een kwartier had verlaten. ZWITSERLAND. Tegen Ue Uooosirai. nationale raad heelt met 144 tegen 38 stemmen besloten de doodstraf niet op te nemen in het nieuwe strai wetboek, zoo- dat zy thans zal moeten vervallen m de en kele kantons, waar zy nog bestaat. Reeds in 1874 werd de doodstraf voor ge heel Zwitserland afgeschait. Als reactie op een aantal misdaden ontstond een beweging om de doodstraf weer in te voeren. Het op de zaak betrekking hebben de grondwets artikel wend in zooverre gewyizigd, dat alleen voor politieke misdrijven de dood straf werd verboden. Toen hebben hoofdza- kelyk agrarische en katholieke kantons, zoo herinnert de correspondent te Genève van het ^Berl. Tag.” win de hierdoor gebo den gelegenheid 09» de doodstraf te behou den voor andere rttetlrjjven, gebruik - ge maakt. Tegenover de stemmen der meerderheid, die aandrong op afschaffing in het nieuwe wetboek, stom! een katholieke minderheid, die toepassing in bepaalde in de wet ge noemde igievalilen wenschte. Bondsraad Haberiin verklaarde, dat de geheele regeering eenstemmig tegen de doodstraf is. Voor de doodstraf stemde een minderheid van katholieken en conservatieven en eenige vertegenwoordigers der boerenpartij. RUSLAND. Een samenzwering in Rusland ontdekt. Verscheidene arrestaties. Uit Moskou wordt gemeld, dat de Gepece in het district Schachty in het Noorden van den Kaukasus een wijdvertakte samenzwe ring heeft ontdekt, die het plan koesterde de kolenmijnen aldaar te vernielen. Ver scheidene ingenieurs en hooge ambtenaren van het mijnbestuur zyn in hechtenis geno men. Zij worden ervan beschuldigd, dat zij in verbinding hebben gestaan met een sa- menzwerings-centrale in het buitenland, waarvan de vroegere mijn-eigenaren lid zyn en die werkt in nauwe samenwerking met een spionnage-centrale. Verder worden zy d'e zelfverloochening zoover zou drij ven, dat hij het huis Viidal zou gaan Opzoek en, om del schoondochter, die hem was opgedrongen, ouder zijn hoe de te nemen. ,,Het betreft haar nieit alleen. Het schijnt mij toe dat Gerhard zelf e vaar loopt den naam Oberwafll te coni- promitteere®. Hij weet blijkbaar n'et goed meer, wat hij dtoet. Die zoo ge vreesde instindteni zijn niets anders ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorp^ina .50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. m r *t het besluit in de wapenzaak geruststellend ge werkt, daar het ’t nationaal gevoel der na tie spaart. In neutrale kringen wordt er op gewezen dat het door dien Raad ingenomen stand punt een moreele veroordeeling der gehei me bewapening is en aldus den vrede dient. De Raad benoemde nog den Finschen fi- nancieelen en ecpnomischen deskundige Ehrenroth tot lid van de regeeringscommis sie voor het Saargebied in de plaatg van het afgetreden Belgische lid Lambert. Vandaag komt de bdbliotheek-commissic van den Volkenbond, onder voorzitterschap van den Italiaanschen senator Scialoja, by'een. In deze commissie, welke de plannen der architecten voor dien bouw eener biblio theek zal onderzoeken, bevindt zich ook een vertegenwoordiger van Rockefeller Jr-, die vier millioen Zw. frs. voor de stichting van een groote Voïkenbondsbibliotheek heeft gegeven. Het gebouw zal in de naaste om geving van het Volkenlbondspaleis worden opgerieht. Melden wij ten slotte nog dat de meeste vertegenwooa'digers in den Volkenbond reeds uit Genèève zyn vertrokken, Strese mann alleen vandaag nog besprekingen zal houden met de Roemeensche en Poolsche ministers. ARABIë. Ibn Saoed en zjjn stammen. Twee Britsche vliegmachines om laag geschoten. Bij den strijd aan de grens van Irak wer den twee Britsche vliegtuigen omlaagge- schoten. De bestuurder van het eene vlieg tuig werd 'gedooddie van het andere werd door twee andere vliegtuigen gered. BRAZILIë. Een berginstorting. Er zouden 300 personen gedood zijn. Uit Santos wondt gemeld, dat een gedeel te van een berg is verzakt, waardoor tal- rjje huizen door de aartlmasisa'n bedolven werden. Er zouden hierbij driehonderd per sonen om het leven gekomen zijn. De ramp te Santos moet gisteren om 5 vur 20 hébben plaats gehad. Hoewel er reeds te voren teekens waren waargenomen, die erop wezen, dat de bergwand zou kun nen verschuiven, bleek toch uit niets dat onmiddellyk gevaar dreigde. Het lijdt geen twijfel dat vele inwoners der geteisterde BUITENLANDSCH NIEUWS. FRANKRIJK. Briljanten collier ter waarde van drie millioen francs spoorloos verdwenen. Bij een der grootste juweliers aan de Place Vendóme te Parys verscheen, naar de N. Crt. meldt, ongeveer drie weken geleden een elegant gekleed heer, die een briljanten collier ter waarde van een millioen francs bestelde. Hy toonde zich bij de keuze der steenen zeer veeleischend, doch toen het collier klaar was, verklaarde hjj zeer tevre den te zyw en betaa'de een millioen francs in contanten. Het collier werd door den jyiwelier aan de woning van den klant, die dichtbij woonde bezorgd. Enkele dagen geleden Icwam de klant op nieuw een collier van diamanten bestellen, thans ter waarde van drie millioen francs. Hy verzocht het collier aan zijn huis te be zorgen en wilde eveneens contant betalen, doch gaf er de voorkeur aan, dat het geld gehaald zou worden, daar hij met zulk een groot bedrag niet over straat wilde loopen. Toen de bediende zich aan het opgegeven adres meldde, werd hy direct bij den klant toegelaten, die zich verontschuldigde, dat hij den bediende in zijn hemdsmouwen ont ving, tiaar hy juist bezig was zich te scheren. Het bestelde collier, dat hem weid overhandigd legde hij ietwat nonchalant in een op de waschtafel staand bakje. De man ging door met zich te scheren, poederde zijn open. In de voorkamer stonden hoe- dendooaea en geopeede Rollers. De dwji nu ar de kamers waren wijd open. Op alle stoelen en takelt» lagen kleeren, linnengoed' en schoenen. Het rook naar parfumhet schitterende van glinsterende stoffen. Hij gaf een kaartje af. Dadelijk daarop kwam mevrouw Sina aanloopen, in een van haar extra-va- gante peignoirs, sierlijk gekapt, ge rend, met gekleurde wangen. Zij was wat zwaarder geworden, maar even levendig en volkomen onbevangen. ,.Hoe verrukkelijk. Ziet u, ik neo t dadelijk tegen mijn man gezegd. Laat mij maar weer naar Berlijn gaan en de oude vrienden komen we^r. X’erpeeif de wanorde Wij z jn pas gis teren aangekomen. De menschen zijn 700 onhandig; Ik moet ailles alleen doen. Seraphine deugt nergens voor letterlijk voor niets. Maar wat is er aan te doen Ik ben et klein geest g. Zij is een oud familiemeubel, men meet haar mi eenmaal voer lief nemen, zoöals zij is. Hoe vindt u mijn boudoir Heel aardig, niet? Men moet echtelr geen vergelijkingen gaan ma ken. Eigenlijk is het alleen om een pied-a terr'’ te hebben. We moeten eerst eens zien, hoe allies loopt dood.” i ominee Taysen keek op naar zijn grooten, knappen zoon eo brok de vrouw, de groote magere vrouw met d'e dorre bedrijvige handen neel dicht naar aich toe. Het was beun een be hoefte te toonen hoe één zij üeiden zich voelden al was het maar door deze enkele innige beweging. Bruno Taysen glimlachte niet, leien zijn oogleden tri.den. Hi(j omvatte hun beider hoofd met zijn groote a den en drukte ze tegen elKaar ,.Och ja, U beiden. En hij wist eensklaps, vanwaar nij de Kracht had, de sterke, gezonde levenskracht. Die wortelde inidekrach- tige goedheid zijns vaders, in de ar beidzame zellverloocliening zijner moe der. in de onwrikbare innigheid van F deze twee menschen. die ortiewust het Zuiden zou kunnen reizen. Al de op- diepste en heiligste van hun - rr..-_ -k, _i.-van |iem vCTwa«hten. ..Loop, jongen anders kom je te laat zei mevrouw Taysen en zij wendde zich met een ruk om, opdat hij niet zou zien, welk een offer het voor haar was, diat zij hen die paar uih niet voor zich kon houden. Die ongelukkige paar uur, waarop zij ach vaak weken lang 'verheugde. Het was nu toch nog 6 uur géwor den. toen hij‘aan de eerste verdieping va® een mooi huis in de Hohenzol'ern strassé belde. Een jeugdige knecht in een, al te wijd livrei deed de deur voor hem Jo. 526. 28, 15 20, wyk in bed lagen te slapen toen de ramp zich voordeed. Onder de by na verwoeste gebou wen moet ook het Santarosa ziekenhuis zyn, en naar men meent bevinden zich velen der daar verpleegden onder de dooden. Hoewel Santos op meer dan 300 myl afstand van Rio is gelegen, heeft de catastrophe de grootste verslagenheid in de hoofdstad te weeggebracht. De berg Monserrat is ongeveer in het midden van Santos, de grootste uitvoerha- van van koffie der wereld, gelegen. Een later ‘bericht meldt dat reeds 160 lyken van onder de puinhoopen der inge storte huizen te voorschyn zyn gebracht. BELGlë. De film over Miss Ca veil in Brussel vertoond. Geen enkel incident. Vrijdagavond is in Agora, de grootste bioscoopzaal van Brussel, welke verschei dene duizenden zitplaatsen biedt, onder groote belangstelling voor de eerste maal de film „Daiwn”, vporstellend het leven en het einde van miss Edith Cavell, vertoond. De oud-minister van buitenlandsche za ken, Vandervelde, de vice-president der Ka mer Lemonnier en ongeveer 500 andere personen uit de politieke en journalistieke wereld, waaronder verscheidene Duitsche correspondenten en personen, welke in het drama een actieve rol speelden, bevonden zich als genoodigden naast de gewone toe schouwers in de zaal. Er deed zich geen enkel incident voor. Brand in de „Moulin Rouge” te Brussel. Zaterdagavond is een hevige brand uit gebroken in het centrum van öruasel nabij den boulevard Anspach. De bekende dancing „Moulin Rouge” werd gedeeltelyk vernieat DDHKCMLAND. Het waniert wevr. Evenals in ons land, neen ook hier in het land de winter de doorbrekenue lente weer even teruggedrongen. Nadat zaterdag in Noord- en Midden- Duitschiand de koude en de sneeuw de over hand hadden gekregen, is tnans ook in Z<.- Duitschland de temperatuur sterk aige- koeud. Uit Baden en Hessen wondt hevige sneeuwval gerapporteerd. Sinds Zaterdagochtend sneeuwt het in Frankfort onafgebroken. iiiiuisuiL iiiiiini >®t bijkomstigheden Let op aan kwam. ,Er moet iemand naar haar gaan”, zei bij ria kort overleg. Doiminée Taysen knikte. Dat loofde niet, dat gralaf Andiré Oberwail

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1