Blad ;oon. .KEN VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lanten NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLA1 Hurkundige Amerika. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. IOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, •NHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 66» Jwrgang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOO] NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, S< ?n men lijdt. vol- De K< (Word» vervolgd). oor ijke erd Houdt met onuttwischbaar stift „Recht door zeel” in 't hart gegrift. j| J Omgeving. de, ROTTERDAM. ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRüCK Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESÖEL1NK.—Van Rossum (Nadruk verbodeni idere gevallen. Koning Aman Delia's bezoek aan Londen. iomng 'en de Koningin van. Afghani- Wwelkomd <l*or den prfes van Wales, te Dover aangekomen om zich ver volgens per trein naar Londen te begevy-^ waar hen in den namiddag een grootsche’ ontvangst werd bereid. Zij werden door den koning en de koningin van Groot-Brittan- 1 nië, den hertog en hertogin van York, den i premier en andere ministers verwelkomd. De vier vorsten namen plaats in rijtuigen, die hen, vergezeld van een militair escorte, naar het Buckinghampaleis reden door straten, wriarLangs zich een haag soldaten had geposteerd, en toegejuicht door een groote menschenmenigte. In den loop van den middag legde koning Aman Oella een krans op de cenotaaf en het graf van den Ombekenden Soldaat. Hij zal een adres in ontvangst nemen van den Graafschapsraad van Londen. De Tocht van Hinchciiffe. Aan de lersche kust gezien. Het vliegtuig van kapitein Hiiiichciuiie is gistermiddag te 1.30 uur aan de lersche kust dichtbij Cork gezien en men veronder stelde, dat Hinchciiffe naar Dublin zou door vliegen om vandaar den tocht over den oceaan met Philadelphia alg einddoel te be ginnen. Vastgesteld is dat het vliegtuig voi- doendê benzine aan boord heeft voor een tocht van 3000 mijl; voor de vlucht Europa VER. STATEN. Goud in *et water. Een staaf vam 50.000 dollar zoek. Vrijdag zijn in de haven van New York bij het inladen van zestig gouden staven van elk 50.000 dollar aan boord van een Ita- liaansch stoomschip twee gouden staven in het water gevallen; slechts een er van kon door duikers worden teruggevonden. CALIFORNIë. Een aardbeving en dijkbreuk. Honderden slachtoffer*? Uit Los Angelos wordt geseind dat gisternacht om 1 uur door een aardbeving de d(jk van het waterreservoir in den San Francisquito Canyon 64 KM. ten Noorden van Los Angelos gedegen, bezweken is, zoo dot thans de geweldige watermassa’s zich in het dal storten. Gevreesd wordt dat 75 personen, die op het terrein eener electriciteits-maatschappy onmiddellijk aan den door de aardbeving vernielden dijk woonden, zijn omgekomen. Volgens een ander bericht is slechts één gezin aan de dijkbreuk ten offer gevallen. Over het lot van 21 gezinnen verkeert men echter in ongerustheid. Naar schatting zijn bij de dijkbreuk 300 A .KAO hij in leven ware gebleven, zeer ■zeker tot de hoogste functies zou zijn opgeklommen. Hy vreesde, dat de vooruitgang der luchtvaart nog andere slachtoffers zal eischen. Tal van sympathiebetuigingen vooral uit het buiten land, zijn ontvangen. Kinkead was van Zuid Afrikaansche geboorte en 31 jaar oud. H(j had een schitterende oorlogscarrière achter den rug. Hij ontving de Service Order in verband met zyn optreden in Zuid-Rusland, waar hij een vijandelijke cavalleriedivisie wist uiteen te drijven. Bij een andere gele genheid werd hij wegen® zijn moedig op treden begiftigd met het Service Orogs. Toen hij een numeriek zeer sterke troepen massa met succes had aangevallen, verleen den de autoriteiten hem het Flying Cross. Kinkead heeft ook in Irak en Egypte ge diend. In later jaren specialiseerde hij zich in het vliegen met groote snelheid. Het vrouwenkiesrecht. Het wetsontwerp voor vrouwenkiesrecht, dat gistenen hij het Lagerhuis is ipgediend, bestaat hierin, dat wordt het aangenomen, vele gehuwde vrouwen twee stemmen zuilen, mogen uitbrengen. Als haar echtgenoot twee stemmen uitbfengt, namelijk één voor zyn woning en één voor zijn kantoor, zullen haar eveneens twee worden verleend. De Nationale Unie van Verenigingen voor ge lijk burgerschap zond heden een dankzeg gend telegram van gelukwenschen aan den premier, waarin gezegd wordt, dat het ont werp aan de hoogste verwachtingen deed. zend hoofd. „Zoo ia het gegaan tegen mijn wil Jawel, tegen mijn wil. Een zwak keling is de Kerel. Eerst een groot heer omdat hij hier bij zijn papa GliriM'IIIJOIIÜM. toet rijn oogen zijn friltendlei tokond, met zijn beide handlen, die afwisse lend en steeds sneller het steenen pijpje uit dfen mond trokixen zijn geheele lichaam luisterde, zijn gehee.e ziel zoog de smart van -zijn kind in, die uit haar woorden op hem toe stroomde. ..Zoo’d lummel zoon lummel.'’ Hij wierp zijn doorrooker. de oude bruine pijp, waaruit h.j ai twintig jaar rookte, tegen den wand', zoodat zij in scherven op den grond viel. ..Zoo’n, lummel.’ HÖrsejkamp was zichzelf tesmauwer 103 en 68 uur Philadelphia is nog altijd een prijs van 6000 uitgeloofd. FRANKRIJK. Hevige koude. De strenge koude is ook in Zuid-Frankryk merkbaar. In het bijzonder hebben de wijn bergen van de lage temperatuur te Ijjden. Men vreest vooral in het gebied van Lezig- nan eh Aramon, <lat de oogst slecht zal uit vallen. e geneesmidde- i te vragen aan f in de MediciP- roote Markt” 7, BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Kapitein Lohmann verlaat den marinedienst Officieel wordt uit Berlijn gemeld dat de kapitein ter zee Lohmann op 31 Maait a.s. den marinedienst zal verlaten. Hiermee is kte. Bleekzucht - is Maag of jt, zwaarten in (uitslag, roode in enz. op elke - Rheumatiek, ever, leverstee- ille ziekten Van 107 - Een beetje) verwart! zei llörselkamp: „Het slechte meisje heeft haar papai heel en al vergeten in de witte- brooda weken. En ik ben geen brief schrijver, Taysen, dat weet ge. Nu laten we gaan zitten. Vertel eens, wat er aan de hand is, wat schrijft zij ,,Je weet toch, hoe geëxalteerd de kleine is, men kan niet alles oorde- Een buitengewone Ministerraad en een Senaatsvergadering hebben goedgekeurd de door Titulesco te Genève aangenomen hou ding inzake de Optantenkwestit. De Kamer heeft voorts een motia aan genomen, waarin het optreden van Titulescu voor den V. B. Raad wordt goedgekeurd, evenals zijn weigering om in naam van Roemenië de baslissdng van den Raad te aanvaarden, waarby hij die van September zoodanig wijzigt, dat er nieuwe onlusten udt moeten voortvloeien, welke de souvereiniteit van Roemenië schade berokkenen. Uit naam van de nationale boerenpartij verklaarde afgev. Madtgearo, dat zijn partij de beslissing vn Genève Van stelligste van de hand wees- Het geheele land verzette zich vast aaneengesloten zonder voorbehoud tegen deze ongerechtigheid, welk» het land benadeelde. uil, imtUu a en brie! in zijn nana en begon ie kezen. iiomemamnp stopte staan-'e zijn pijp sunc naar met aandacht ean en lm terdie. Hij was ook zwaarder geworden in deze laatste maianden, maar ajn oog«n m»iaen niets van hun vuur verloren en liet trilde nog altijd zenuw achliv ojir den fijnen, vermetel gewelfden lijn van de<n mond. Mevrouw Sina beproefde haar arm voorzichtig onder den zijnen te schui ven. ,,Wat is er, wat is es»? Laat mij stoor mij niet.” Zij ging achter zijn rug bij de deur zitten en trok rtfet luaar tanden aaneen k«nt van haar zakdoek. Maar hij stond oudergewoonte wijdbeens in de kamer met gefronste wenkbrauwen en luis>- 500 ïrtéhachen omgekomen. BINNENLAND. Omroep benevenmgen-niven. Vragen van den neer bmuig. ii,ét hweoue Kamer Ld ue neer bu- ring heeft aan den mimsier van wa- iej «iaat gevraagd 1. Is ne. jmsi, dat bet, verzöes van ue N.v Aainonek Internationaal Pers bureau, om uoor miuaei van aen zen- uer voor uen zamelijnen omroep te bchevenangenruiaven pqrs- en nieuws berichten te verzenden, niet is inge- wjlligd u. indie® ja, is de minister dan otet- re.d meae te aeeien, op wei..e gron den inwilliging van dut verzoeK is ge weigerd daar ginds dë boer, de vee tokker, de stierendrijver de Zijn stem sloeg over, hij had' geen adem meer hij greep met zijn han den in de lucht, alsof hij waf onzicht baars otniaag wilde rukken, iets zwaars dat hij als een cycloon, in beide ar men kon nemen, om hef neer te slin geren op diezetn Oberwall, degen kerel, lien hij niet had willen zien, en die zijn kind ongelukkig maakte. „Hij vermoordt haar nog let op, wat ik jelui zeg, hij is nog haar dood. ,Maar beste, ik bid je LndSeii haair man niet altijd /.oo on berekenbaar in zijn woede was, dan zou zij waarlijk gelachen hebben. Hij wist werkelijk nooit maat te houden, haar 'nappe. groote man. He elegan te fijne graaf zou zijn vrouw ver moerden, als een Jadk the Eippe nil een. omdat hij graag naar stierenget vechteri ging en zich wat amuseerde, met die stierenhoeders Het idee. Zelf w-ns zij eens in Spanje geweest een H?el weizoen in San Sebastian; zij was ook naar het stierengevecht gegaan, evenalls alle andere elegante men seb en. Het was ontzettetod opwindend, werkel'jk een sensatie. En de mata dor W er uitgezien om verliefd op ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dageljjks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. als. van weinige izorgvuldigl achtzaamd onderhoud. Aguhü installateur® 'en het r er zich op de hoogte stellen van technisch volmaakte vindingen en van systemen die in onderhoud het voordeeligste zyn. Vfftig huisvrouwenoitganisaties zullen gedurende deze tentoonstelling hun landdag houden eventeeng komt in dien tijd te München het Katholieke- en het internatio nale vrouwencongres bijeen., De voorbereidingen en indeelingen der hallen zijn reds begonnen. Men denkt de tentoonstelling in Juni te kunnen openen. Het tentoonstellingsbureau is gevestigd te München, Theresdenhöhe 4a. ENGELAND. Lady Carbery. t Een vliegongeluk. Lady Carbery, de jonge vrouw van den lerschen peer, een geestdriftig vliegster, is, volgens een draadloos bericht uit Nairobi (Britsch Oost-Afrika) met -naar vliegtuig neergestort en omgekomen. Ook de pas sagier in haar vliegtuig heeft het leven ver loren. RoartienIB en de optantenkwestie. Een samenzwering in het Donetzbekken. nog te verergeren. Bovendien moeten be paalde ingenieurs aan Russische contra revolutionairen inlichtingen heblxm ver schaft, waardoor dezen in staat waren, na zich in de bedrijven te hebben ingedrongen onder de mom van medewerking aan den reconstructie-arbeid, de bedreven te desor- ganiseeren. Wanneer men de Russische autoriteiten mag gelooven, is op deze wyze jaren lang stelselmatig de Russische nijver heid ondermynd en daar deze economische contra-revolutie den Russischen staat groo te schade heeft (berokkend en nog noodlot- tiger gevolgen zal hebben, wanneer er niet ten spoedigste een einde aan den ongezon den toestand wordt gemaakt, is de Russi sche regeering overgegaan tot de arrestatie van verscheidene personen. Zij wil blijkbaar een radicale opruiming houden van alle elementen, die een aanslag plegen op de economische weerbaarheid der sovjet-repu- biiek, maar schijnt ondertusschen niet van zins zyn de specialisten uit den vreain- <Je allen hun congé te geven; trouwens: zjj erkent, dat velen van de laatsten tegenover de Russische regeering zich loyaal gedra- glen. Ondertusschen heeft de houding der Rus sische autoriteiten in Duitschland veront waardiging gewekt, omdat ook verschillen de Duitschers, die in Rusland als bedrijfs leiders en technici fungeerden, zich onder dc aangehoudenen bevinden. De Duitsche regeering heeft dan ook reeds stappen te Moskou gedaan, omdat zij niet kan aanne men, dat de Duitschers, die de Russen bij den economischen opbouw helpen, zich in politieke avonturen hébben gestort. Afge- wacht moet nu worden, hoe Rusland zai rea- geeren op de officieele Duitsche interventie. Ondertusschen komt in verschillende Duit sche kmigen de opvatting tot uiting, dat het met die economische contra-revolutie in Rusland, al is zy geenszins uitgesloten, nochtans wel niet zoo’n vaart zal loopen. Eerder neemt men aan, dat de fouten van het economisch sovjetsysteem thans al te duidelijk aan den dag treden en dat het sen- sationeele optreden tegen de buitenlandsche deskundigen alleen dient o>m de gemaakte flaters te verheimelijken. De Russische autoriteiten willen en dit is zy, ter hand having van haar prestige tegenover de be volking verplicht, naar sommige harer cri- tiet meenen voorkomen, dat haar eigen machteloosheid,al te nadrukkelyk door de bedroevende economische feiten wordt ge demonstreerd. Luitenant Kinkead. t De minister van luchtvaart h&rdacht gis teravond in het Lagerhuis luitenant-vlieger Kinkead als een der beste actieve officieren, een jongmensch zonder wederga, die, indien nood mespster. Hij gaf de kleine tafel ji»et aijn voet een stoot, dat ze mid den in de kauner vloog hij greep de leuning van een siert*ijfcen stoel, en sloeg dien tegen, den spiegedgladdeT parketvloer, zoodat hij alleen de af gebroken leu.ng in zijn, hand hield. „üanroni heb ïk dus mijn kind aan een Oberwall gegeven. Daarom? Daar om heeft een HörselKamp een Obet- wall getrouwd, om door dwaze, bijge lovige vrouwen als een kind beha» .deld te worden. Allemaal- daarom? Wat moet er nu gebeuren, Taiysen Ze" ei maar wat moet er gebeuren k zou den kerel kunnen nee,slaan, die mijn kind ongelukkig maakt, een voud, g neerslaan. En ziet ge, Taysen. hij heeft mij nooit aangestaan, nooit. Vraag het maar aan mijn wouw.” Hij zocht rechts en links naar zijn vrouw en von'd haar eindeüijk in el kaar gedoken bij de deur. .,Nu zie je t, geef het nu tenmm ste toe. Wie heeft hem alvanoes ge maakt Jij. Wie heeft in alle toon aarden geblazen„Een Oberwall een graaf Oberwall?” Jij. Het was in de Rauchstrasse daar heb ik hem de deur Uitgezet En geen duivel ge geven om huilkrampein en derge lijke beuzelarij. Toen werd hij ziek jammer, dat haj er niet mee ’t hoek je om ie gegaan heel jatosner, En dan Hij stotterde, en sloeg met zijn kramp aditig uitgeepreide vingers op zijn grij- t terde niet alleen met zijn oor^n JUVM null uivv Imdl oti-ln. zwwvo.r> mi-tn ftniHxwnrlloi hr>./,nzi lijk opvatten zefi mevrouw Sina met f een teeder lachje. Het was het beste diat zij met alles den spot dreef; aan Lou’s woorden van te voren den ernst ontnam Maar t lörselkamp legde zijn hand ot haar arm, haalde met de andere zijn Hteeneti pijp uit rijn zak en rijn ta bakszak. Daarna sprong hij op. „Vergeel mij Taysen, een sigaret, een sigaar? Zulk een onachtzaamheid ben ik in het geheel niet gewoon zan mijn vioüw.” i „Neen, niets, dank u. Het Ruode Kruis. In een vergadering van die atdee- hng Zwolle van het Nedenandsche Roode Kruis heelt die voorz-tier, nv. c. H. Th ebout, geklaagd over de ge- cenlradiseerae leiding bij het Kvoue Kruis, waardoor de aideelingen niet veel meer dan de uitvoerueire van de oevelen van het hoofdbestuur waren, j Dr. E. A. Spanjaard deelde mee, te worden. Maar het had haar niet bloeddorstig gemaakt. Ook nu nog kon zij met zien, dat een beest gemarteld werd. Neen, wat was dat alles weer ontzettend overdreven. aar schold den groeten heer uithangeti moest, en haar man op Gerhard en zelf was hij rrinzio ziio, hrwv.r voö.^viz<«- rio zoo’u woeste, teugellooze kerel. Bruno Taysen zei ,,Ik dacht, -mijnheer Hörselkamp, dat het ’t beste zou rijn, dat u er dade lijk heenreisde. Uw dochter dadel'jk hierheen haalt \fiet nf zonder man dat blijtt hetzelfde. ,,Naltuurlijk reis ik er ’een dat spreekt van zelf. Ik ga' vanavond n et dien nachttrein. Mevrouw Sina riep ,,Maar beste, wa«|r denk je aan? Je hebt morgen bii een dozijn mensc? en je komst gekneld. En de schrijnwer kers. die voor de voetstukken komen, ben je die vergeten? Hoe moeten rij dan in dlie paar dagen voor de ten toonstelling klaar komen v Hörsekamp bleef besluiteloos voor zijn vrouw staan. ..Dat is waar vandaag gaat het niet. yaar morgen. Morgen mei den nach trein." Mevrouw Sina stond qp. Met >en bijna tragisch gebaar vouwde rij1 haar beide haTpien. Je bent met bij je verstand, best Hoe kun ie er aan denken voor de opening Berlijn te verlaten?” Dc Russische autoriteiten hebben in iiev Donetz-bekken en misschien ook eideis een samenzwering ontdekt tegen den commumstischen staat. Het complot ging, naan men uit de mededeelingen van Russi sche zyde zou kunnen afleiden, uit van een organisatie, die alles in het werk stekte am te voorkomen, dat Rusland er in economisch opzichtweer bovenop kwam. Zooais men weet, hebben vérscheidene Russische industrieele ondernemingen zich de medewerking verzekerd van buitenland- sche ingenieurs, technici en andere specia liteiten. Dezen nu zouden buiten hun boekje zyn gegaan en in plaats van de Russische nijverheid te steunen, deze voortdurend op een -geraffineerde wijze hebben gesaboteerd, zulks op instigatie van Russische monar chisten of althans elementen, die den sovjet staat vijandig gezind zyn. Zelfs de Russi sche regeering geeft toe, dat tal van spe cialisten, die uit het buitenland werden ont boden, zich voorbeeldig gedroegen en al hun begt deden om de Russische industrie weer op de been te brengen, maar toch was er ook een niet gering aantal onder hen, die er voor te vinden waren om voor de sovjet- vyanden handlangers-diensten tie verrich ten. De sabotage kwam in zeer uiteenloopen- de vormen tot uiting: zoo werd getracht machineschade te doen ontstaan, brand te stichten, waardoor fabrieken een prooi der vlammen werden en ontploffingen in 't le-- ven te roepen, waaruit zoowel stoffelijke nadeelen voortvloeiden als een ernstige be- dryfsstagnatie. De samenzweerders bepaal den zich echter geenszins tot dezfe daden van sabotage: door nuttelooze uitgaven te doen, improductieve mijnen in bedryf te stellen, jn rendeerende mijnen het werk te zetten en machines in het buitenland te koopen, die volkomen overbodig waren, wend ernaar gestreefd den toch reeds chao tischer toestand der' Russische nijverheid te bestendigen en zoo mogelijk, de situatie ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beiorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheide-advertentiën de helft ran den prij*. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bij contract tot zeer gereduceerden pry’s. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. x- in de Phobus-affairActas de zondebok de woestyn ingestuurd. Men mag echter aaimemen, dat de zaak hiermee niet is afgedaan. Ds Rijksweermi- nister dr. Gröner heeft in de begrodtings- commissie uit den rykedag niet alleen ver kondigd, dat hij schoon schip zal maken, maar ook gezegd, overtuigd te zyn, dat kapt. Lohmann niet de «enige schuldige in deze zaak is. Hij1 laakte het ten scherpste, dat diens superieuren thans trachten de schuld op l^m alleen af te schuiven. Tentoonstelling te München. Dezen zomer zal in München een groote tentoonstelling worden gehouden, die groo te beteekenis kan krijgen voor het vraag stuk der woninginrichting en de problemen van het pioderne huiahoudlen. Te beginnen met heel eenvoudige zaken voor huis en keuken zal alles gedemon streerd worden wat belangrijk en leerzaam is om de huisvrouw op de hoogte te brengen van materialen en werksystemen, die haar kunnen helpen om tijd, arbeid en grondstof fen te sparen. Doelmatige indeehng der ka mers te toonen door goede weubi leering vooral voor kleine woningen maakt een groot deel uit van het opgestelde program ma. y De tortponstelliintg zal een opvoedend ka rakter Krijigen, vermakelijkheden zullen er niet zyn. Men wil er goede en verkeerde inrichtin gen opstellen, aantoonen welke gebreken kunnen ontstaan bij het gebruik van aller lei voorwerpen, laten zién welke de nadee len zijn van ondoelmatige behandeling, even •p verin-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1