en blaas dagen te spijsverte- lusteloosheid oor 't gebruik NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ho, 16710 g Donderdag 15 Maart 1928 66s Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen V tisme. FEUILLETON. E risMB FOSE SME' BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, UOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. GOUWE COURANT I ng in den >T f i een fluisterde Beste Het ven. IJ te AM STER- (Wordt vervolgd?» oude kamerdionwr van den graat be- itvangen. stem vol- eron klank je registers, in het forto, inspanning. ht klinken, geestdriftig oehoorders. 8 Pillen ;yt ge binnen e maar eens. ring. Overal «worden in dezen leren, die op elk Blijkens berichten uit Berlijn moet het in het voornemen ligger. van Minister Ourtius Hinchcliffe woont met zyn vrouw en twee dochtertjes op een aardig villatje genaamd „het Hoekhuis” in het Zuiden van Londen. in de maat- m e n, waar omen. samenleving een personen op een Sigen. ZONNEWEELDE. Romen van OLGA WOHLBRüCK. .Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—Van Rossom (Nadruk verheden) Idolen uit planton nen gij lijdt, man om een uitvoerige op te zenden aan de medicijnen, bij )AM, die U alle rhandéling, met de n. demenschen. mogelijk! Uit Stockholm komt het bericht dat de Minister’van iBuitenlandeche Zaken Löfgren in antwoord op een interpellatie van den eersten burgemeester van Stockholm, Kart Limlhagen (soc. dem.) over de vraag of de regeering bereid zou zijn zich aan te sluiten 'by hef voorstel van de Sovjet-Unie tot vol- 'edige ontwapening, welk voorstel heden in Genève in de voorbereidende ontwapenings conferentie in behandeling komt, in den Rjjksdag verklaarde, dat de regeering niet de opvatting kon deelen dergenen, die tot eiken pry's de werkzaamheden der ontwape ningscommissie willen bespoedigen De re geering geeft cr de voórkeur aan dat de voorbereidende werkzaamheden voor de in ternationale ontwapening niet worden over haast. Miss Mackay. 'Miss Mackay is de derde dochter van Lord Inchcape. Zij is een onverschrokken vrouw van vijfendertig jaar, van middelma tige lengte, donker van haar en oogen en met een levendig uiterlijk en een levendig temperament. Zij heeft in 1922 bij sir Alan Cobham de vliegkunst geleerd, die zy volko men meester is. Behalve als vliegster heeft zij zich nog op velerlei kunstgebied naam gemaakt. Zij heeft de interieurs ontworpen voor verscheidene schepen van de Peninsu- lar and Oriental Steamship Company, de f 7.50*). ƒ11.25*). Overal is de school des wijsheid ge opend voor hen, die haar liefheeft en zoekt. liaiixl zijn arm; zij (hield smeek end haar voorhootd omuer zijn lippen. Zijn toon kalmeerde. „NU ja dus liet was overbo< ons ik ga het en levenskracht t deze bedoeling, ce familie moest :elyk kon hel pen j werk is er aan- ian lidenden! iunatenaara: de weken g der keel, m de stem 108 - „Daar kan ik uitstekend aan den ken, schreeuwde hij. Ik belast Wach- inann er eenvoudig mjete. Zij viei hem in de rede „Wachtmaan, heeft die er verstand van? Een atelier kan hij huiren, mar mer op crediet geven, maar hij kan geen tentoonstölling organiseer en.” Bleek van toorn, met fonkelen e oogen liep hij op rijn vrouw toe .,En ik zeg je Geen tentoonstelling ter wereld houdt müfl terug, begrepen? Geen tentoonstelling ter wereld. Over vier dagen ben ik' weer terug. Morgen ga ik op reis. Basta.” Zij schreide zacht, leunde haar hoofd tegen zijn schouder ,,Ik zeg v in het geheel niets meer, adker zal je op reis gaan. Ik denk slechts aan jou aan je verwachtin gen denk ik daaraan alleen.” Zij streelde «net ha®r mooie, blanke ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels f 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-adveitontiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1-4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerde*) pry's. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Naar verluidt zullen, te Genève niet slechts de Duitsche en uiteraard ook de Russische delegatie, doch ook de delegatie der Vereenigde Staten er nadrukkelyk op staan, dat het Antwerp eener ontwapenings- conventie althans zoover wordt voorbereid, dat, nadat het veiligheidscomité in Juni zyn werkzaamheden zal hebben beëindigd, de Volkenbondsraad in zyn September-verga- dering in staat zal ztfn, de Internationale Ontwapeningsconferentie tegen het voorjaar van 1929 bijeen te roepen. Het schijnt zelfs, dat de Amerikanen voornemens zyn met de byeenroeping van een eigen ontwapeningsconferentie te drei- gen, indien mocht blijken, dat de weric- zaamheden der voorbereidende commissie de byeenroeping der Internationale Ontwa peningsconferentie nog langer zullen ver tragen. De agenda der morgen aanvangende zit ting vermeldt de volgende drie, punten; 1. De werkzaamheden van het veilige heidjcomité. 2. De Russische ontwerp-coreventie voor algemeene ontwapening. 3. De stand der werkzaamheden van de voorbereidende ontwapeningscommissie, d. w.z. de voortzetting der eerste en eventueel ook het houden der tweede lezing van het ontwerp der conventie voor een algemeene begrenzing en vermindering der bewape ningen. De Amerikanen zullen, naar vernomen wordt, nadrukkelyk verlangen dat met het houden der tweede lezing van genoemde conventie nog ty'dens deze zitting der voor bereidende ontwapeningscommissie zal wor den aangevangen. Op de morgen aanvangende sitting zullen vier-en-twintig landen vertegenwoordigd zijn, met inbegrip van Turkije. Tot hedenmorgen vroeg waren omtrent het vliegtuig van Kapt. Hinchcliffe te Lon den uit New York geen betrouwbare be richten ontvangen. Het laatste betrouwbare bericht meldde, dat het vliegtuig 170 mjjl ten westen van Ierland is gesignaleerd. Alle berichten van New Foundl and komen uit particuliere bron, en moeten onder groot voorbehoud aanvaard worden. In Ameri- kaansche vliegerskringen, evenals in de kringen van weerdeakundigen, wordt de po ging van Kapt. Hinchcliffe als een onver antwoordelijke waaghalzerij beschouwd, daar ’n vliegtuig in dit gedeelte van ’t jaar op den Oceaan bijna altyd nimmer gunstige weersomstandigheden vindt. Zelfs woedde op het midden van den Oceaan een storm, welke hy moest passeeren, Nabtf New I'oundland hangt voldoende vochtige nevel om de vleugels van het vliegtuig met een yslcorst te bedekken. Men neemt aan dat destijds ook Nunges ser en Coli als gevolg hiervan verongelukt zijn. Daar alle berichten tot dusver ontbre ken en het vliegtuig reeds vele uren te laat is vreest men het ergste. FRANKRIJK. Eupen en Malmedy. Een scherpe interpellatie. In den Belgischen senaat heeft gisteren de afgevaardigde voor Eupen en Malmedy in een interpellatie aan de regeering te kennen gegeven, dat zij haar verplichtin gen tegenover Eupen en Malmedy niet is nagekooaen, De rechten van de Duitsche bevolking op haar moedertaal worden zoo verklaarde de senator Esser met voeten getreden door de autoriteiten van Verders, die hierin de verantwoordelijkheid dragten. Esser verweet de Belgische regeering, dat zij het Duitsche karakter aan Eupen en Malmedy wilde ontnemen. Duitsche onder wijzers worden vervangen door Belgen, die de Duitsche taal niest beheerchen. Zelf? de inspecteur voor het onderwijs van Eupen en Malmedy verstaat geen Duitsch. Van de ambtenaren in Venders verstaan er slechts twee de Duitsche taal. Ook in economisch opzicht wordt Eupen en Malmedy ten achter gesteld. Vooral van socialistische zy'de ontving Esser veel steun. Een der socialistische sprekers verklaarde, dat het meer dan ver schrikkelijk is, zooals de gendarmen tegen de bevolking van Eupen en Malmedy optre den; zelfs komen mishandelingen voor. Een ander spreker verklaarde, dat de on tevredenheid dermate is gestegen, dat een volksstemming moet worden gehouden, daal de stemming van 1920 een absurditeit ts geweest. De socialisten zullen een desbe- treffenden eisch steunen. De minister-president Jaspar zal morgen de interpellatie beantwoorden. sluiteloos zijn kaartje aannam. Op dial oogeriblik kwam Mendel naar beneden met haar hand gelaat zonder uitdrukking, magerder nog dan te vo ren, met vermoedde, zware oogleden „De gravin laat veraoeken, als er bezoek mocht komen, of de heeren en dames zich eerst d« moeite zonden willen veven. bij haar boven» te komen. De kajnerdienaar knikte. „Jai, luitenant, de graaf is zeer riek, sedert gisteren ernstig riek. Het ziet er slecht uit voegde hij er aan toe. „Zooveel opwinding... Hij kende den vriend uit d'e jonge lingsjaren van den „doctor bet was het eenige jeugdige gezicht, dat h’j zeg, de eenige man, die misschien iets zou kunnen zeggen of raden. „Kan ik den luitenant aandienen? vroeg Mendel. „Ik kom.” Taysen nam twee treden tegelijk, doch moeri wachten, totdat Mendel hem had ingehaald) en aamgediendEn toen duurde het nog een poosje, t ,jn Roestte eni kuchte er wat, daarna hoor de hij een krakende», oude stem Mendél kwam de kamer wt. ..De gravin laat u verzoeken.” Gravin Marie Antoinette Oberwa'l zat als altijd aan haar schoorsteen m haar grooten. «rooden brocaten stoel met vergulde leuning. Zweden en het ontwapeningsvoorstel van Sovjet-Rusland. .jkHet Duitsch-Engeisch handelsverdrag. om het handelsverdrag, in 1924 met Enge land gesloten op te zeggen. De kwestie is‘reeds in het Britsche La gerhuis ter sprake .gebracht. Minister Cham berlain heeft toen geantwoord dat inder daad voor zoover hem bekend was, de Duit sche regeering reeds heeft aangekondigd van zing te zyn het verdrag op te zeggen. Chamberlain hechte aan dit feit geen groote beteekenis en de minister sprak de hoop uit, dat, mocht het verdrag door Duitsch- land worden opgezegd, er onderhandeld zon kunnen worden over een beperkter verdrag, maar dat Engeland een zekere vryheid moest behouden en zich niet by voorbaat de handen kon laten binden, wat zijn eigen toekomstige maatregelen op fiscaal gebied betrof. Van officieele Engelache zyde wordt dus toegjegeven, dat Duiuschiand er weinig voor voelt de economische betrekkingen met En geland in den trant van thans te handhaven, in de kringen van het Britsche handelsinl- nisterie beschouwt men de aankondiging van Curtius, den Duitschen minister van economische zaken, dat Duitschland van plan is ’het verdrag op te zeggen en ean nieuw verdrag op gewyizigden grondslag te sluiten, blykens den Londensclien correspon dent der Kölnische Zeitung als een uiterst handigen schaakzet der Duitsche regeering die ten doel heeft de Britsche regeering er toe te bewegen haar tot dusver gevoerde conomiache politiek aan een herziening te onderwerpen. Het is den Duitachers natuur— lyk onbekend, dat er in 1929 in Engeland algemeene verkiezingen worden .gehouden en dat de conservatieve regeering tegen over de liberalen en de arbeiders in een on- voordeelige positie geraken, wanneer het Duitsch-Britsche verdrag, dat de Britsche nijverheid, zooveel voordeelen heeft bezorgd tegen December a.s. zou worden opgezegd. De regeering zou in den verkiezingsstrijd gewoonweg met verwijten bestookt worden, omdat zy de opzegging niet had kunnen be letten. Vandaar, aldus de opvatting van ge noemde kringen, maakt de Duitsche regee ring thans gebruik van den politieleen toe stand in Engeland, om een druk op de Brit sche regeering uit te oefenen. Men zou er daarom op het Britsche mi nisterie van handtel niet in allen ernst aan gelooven, dat Dudtschland het verdrag op zal zeggen. Aan den anderen kant, zoo be weert de correspondent verder, is men ook niet doof voor de rechtmatige klachten der Duitschers, dat de Engelsche handelspoli tiek sinds het sluiten van ’t verdrag zich op een wijze heeft ontwikkeld, die de waarde van ’t verdrag voor Duitschland aanmerke- lyk heeft verkleind. Van een principieels wyiziging in de Britsche politiek zal echter, zoolang de conservatieven de lakens uitdee- .1'. en O., waarvan lord Inchcape, haar vader president-directeur is. In 1917 is zy ge trouwd met kapitein Dennis Wyndhem en als Poppy Wyndham heeft zij ook op het tooneel en in de film geschitterd. In 1922 is zij van kapitein Wyndham gescheiden; zy wondt echter in Engeland algemeen miss Elsie Mackay genoemd. Als de tocht mocht slagen, zal Elsie Mac kay de eerste vrouw zijn, die tien, tocht over den Oceaan zal hebben volbracht. vrouw Sina, die Taypen lüei zonder .opzet iets onaangenaam» wild© zeg gen, een pijnlijke herinnering oprake lend. Hij nad naar nu ook genoeg on- anngenaairhedeu bezorgd. Maar Taysen keek haar met koelen glimlacht in die oogen. „Misschien zou ik er in oorlogstijd spijt van hebben, mevrouw, in tijden jtaarin het op ieder manniet aankomt Niet nu. Om recruten te drillen ijn er m>emchen genoeg.’ „Er is ook nog eetn generale staf.” Zij glimlachte en knikte hem* zoo beminnelijk mogelijk toe. „De grootindustrie heef1, ook haar generalein stal, mevrouw’ zei Taysen scherp en nam afscheid). Hörsulkanip schudde hem de hand en bracht henu tot aan de trap. „Overmorgen gaat u op reis, mijn heer liörselkanip ?v „Oernorgen. det spreekt van zelf, mijn waarde Taysen Metvrouw Sina boog over de leuning. „Tot weerziens, stafofficier.'’ Het klonk wat spottend, maar ook coquet. Haalr was tenslotte ieder wel kom, die den reuk van den dollar bij haar in buis bradbt. En een duister voorgevoel had zij er van, dat rij nog een» rekening met hem zou moeten houden mogelijk als kooper van een echten Hörselkamp. bp den avond van den volgenden diag overhandigde hen* een piccolo van het hotel, waar hij was afgestapt, eer den heer Taysen getuifge van meenimgverschil te laten zijn, op reis en daatrmede basta. In ergste geval overmorgen. „Ja b^ter oivermorgen.”, mevrouw Sina. Hij drukte zacht een kus op baar voorliooüd, schudde bet hoofd) en 'ach- te zacht. „Da tfrouwetn, beste Taysep. Nu, ge zult het ook nog ondervinden. 1 Hij was nu weer goed gestemd en i sprak over rijn „Heilige Eva’ waar aan hij in Italië nog Hink gepeuterd bad over zijn nieuwe werk, diat hem in het boo^d spookte. Hij kuste zijn vrouw weer, nu op haar slapen. „Mettertijd leert zij ook nog stil te zitten bij het poseeren. Zij wierp hem een blik toe, waarin dank en verliefdheid lag. „Nu, waarde Taysen, gij blijft toe een boterham eten Maar Taysen sloeg do uitnoodi ng al. Hij hadl nog een heele correspon dentie af 1© doen. Over acht dagen zou beslist worden, of hij voor goed 'in Berlijn zou kunnen blijven of de Amerikaansche maatschappij hem geld ou bezorgen of hem aanstellen als leider van een Berlijnsch filiaal. „En ge hebt er geen spijt van uit den dienst te rijn gegaan? vroeg me- 1 en, wei geen sprake zyn. weeleer kan men er op rekenen, dat Engeland nog meer pro- tectionnistische maatregelen neemt. Men neemt echter aan, dat Duitschland het voor nemen heeft een aantal qjschen op te stel len, welker inwilliging de’ verliezen, ont staan door de uitbreiding- der Britsche pro- tectionaistische politiek, weer goed zou ma ken. Van Engelsche zylde schynt men, naar verluidt, niet ongeneigd tefiyn Duitschland by eventueele on<lerhand»ei|ngen concessies te doen. Daar inwilliging der in uitzicht ge stelde opzegg-ing eohter niet vóór December plaats kan vindien, hoopt mén in Engeland de zaak voordien rustig in ’t reine te kunnen brengen. BUITENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. Nog geen bericht van Kapitein Hinchcliffe. Omtrent de vlucht van Kapitein Hinch cliffe zyn tot op het oogenblik geen nadere berichten ontvangen. Het laatste bericht is afkomstig van het Fransche stoomschip „iRoussillon’', dat van een ander stoomschip een radiobericht heeft opgevangen, meldend, dat dit laatste schip een vliegtuig had gezien dat 'i'zich in Westedyke richting bewoog. Hinchcliffe heeft voor 35. uur benzine by zich en zijn vliegtuig kan een gemiddelde snelheid van 100 mijlen, handhaven. Over het succes van de vlucht bestaat wei eenige bezorgdheid, ook omdat de weers omstandigheden slechter zyn geworden. By de kust van New Foundland is nrist komen opzetten, erwyl ook een storm uit Ooste lijke richting in aantocht rih Men na$mt aan idat HinchcliffSriW. trad»tes^omidtt'8tonn- gebied in Noordelijke richting heen te vlie gen. Meer Noordelyk zyn de weersomstan digheden gunstiger. Ten aanzien van de personen, die Hinch cliffe begeleiden, verkeert men nog steeds in het onzeker. Volgens een verklaring van den vertegenwoordiger van Hinchcliffe kan met zekerheid worden aangenomen, dat hy zyn vriend Sinclair, die eveneens een uit stekend piloot is, heeft meegenomen, ande ren beweren dat Sinclair zich schuil houdt. Het is wel zeker, dat miss Mackay zich in liet vliegtuig bevindt. Zeker is dat zoowel Hinchcliffe ala miss Mackay te Londen een Amerikaansch visum op hun passen hebben gekregen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren, Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interé. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Kapitein Hinchcliffe. Kapitein Hinchcliffe is voor vele Neder landers geen onbekende, ty'dens de Elta heeft hy met zyn Avno ontelbare passagier- vluchten gedaan. Hy heeft toen den naam gekregen van eenoogigen luchtduivel. Zooals zyn bynaam reeds aanduidt, had Hinchldffe één oog. Deze verminking is te wyten geweest aan den oorlog toen hjj deel uitmaakte van de Royal Airforce en daar als uiterst bekwaam vlieger stond aange schreven. Het liep steeds goed met zyn avonturen af "tot hij op zekeren dag neerge schoten werd dooi- een Duitsche r. Van een hoogte van 5000 voet kwam de Engelsche machine zwaaiend en waggelend omlaag sui®en en sloeg tot gruizelementen in een Fransch woud. Hinchliffe had eigenlijk dood moeten zijn. Hy aelf heeft verklaard, dat er feitelyk geen stukje meer van zijn lichaam heel is geweest. Doch later bleek alles weer aan elkaar gegroeid te zyn. Alleen moest hij afstand doen van zijn oog en een gedeel te van zyn voorhoofd dat vervangen werd door een metalen plaatje. Sindsdien draagt Kapt. Hinchcliffe het bekende, rose lapje voor de leege oogholte. Walter G. R. ffinSiliffe is eerTvan de ver- maardste Engelsche burgervliegers. Hij is de eenige Engelsche vlieger, die ®en volle dige vergunning als vlieger heeft gekregen nadat hy in den oorlog een oog verloren had. In den oorlog heeft hij ten minste zeven vyandelyke vliegtuigen neergescho- ten. Later toen hy- al verkeersvlieger was, heeft hy de merkwaardige sensatie opge daan den vlieger te ontmoeten, die op zijn beurt, hem had neergeschoten en zoo in direct aansprakelijk was voor het verlies van zyn oog. Hinchcliffe heeft al in 1913 leeren vlie gen en maakt er aanspraak op recordhouder te zijn ten aanzien van het aantal uren, dat hy in de lucht is geweest. Hy heeft na den oorlog zijn sporen als verkeersvlieger voor de Imperial Airways, wier chaf-vlieger hy was, ruimschoots verdiend. Ook in ons land waa hy al sinds die dagen van de eerste ver- keersvluchten geen onbekende, zijn vrouw is een Hollandsche, uit Tenborg afkomstig. Verleden jaar Augustus had Hinchcliffe met Levine reeds een contract geteekend voor een vlucht EngelandAmerika, waar van echter niets is gekomen. In de plaats daarvan trad de vlucht ineens naar Indie, die met een noodlanding in Oostenrijk ge ëindigd is. brief. Hijscheurde hem open. Hörsel- Kamp schreef „Waarde Taêseu. Ik ben buiten mij oell, maar het gaat niet. Voor die opening kan ik niet weg met dten besten wil niet,. Ik zal Lou uitvoerig schrijv°n en ik hoop, dat zij verstandig zal rijn. groeten, Uw Hörselkamp” Een nacht lag (usschen de belofte van Hörselkamp en deze regels. Er schoot Taysen nog maalr één over die naar de Kuptergraben liet was zijn wensch niet geweest graat Oberwall nog eents te ontmoeten, »a- dat hij 'et bezoek gebracht had, dat een afscheid beteekende voor het le- De oude heer kon over zijn in menging denken wat hij wilde hij kw aim, om ook hem een dienst te be wijzen en zijn schuld af te doen voor h grootmoedig aanbod, dat hij op dien onkergetelijken dag gedaan had, waarop hij zich niet door een vreem de de eter wilde laten betalen den ro' des konings te dragen. .Wat het mij kost, betaal ik zelf had hij destijds op den weg naar huis koppig tot zich zelf gezegd, en aange naam was het hem nooit meer term» te deuken aan dat uur, waarop hij in •ie lichte, prachtige kamer van den graaf voor bet laatst zijn helm omvat hield. „Het is dringend)”, zei hij, toen de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1