;en r in blaas NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 16717 Vrijdag 16 Maart 1628 66*Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 5 FEUILLETON. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. door de mogendheden der wereld evenzoo vereenig- naar bene- Menael de nieuwste i film speler n, de beste en beweren, an zelfs nog Klaag niet als gij geen bloemen vindt in uw levenstuin; want ge hebt stellig verzuimd ze te zaaien of te planten. (Wordt Tervolgüi) naakt Ie zalen trok inden FOON 226 ZOHNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald, door Mevr. I. P. WEStSELINK—Van Kossum (Nadruk verheden) Kellogg Frankrijk baar zou zijn met het lidmaatschap van den Volkenbond. Het verschil tusschen de bila- teralen en muil til ateralen vorm van een ver drag, dat tot doel heeft de onvoorwaarde lijke afzwering van den oorlog was, naar hij meende, een gradueel verschil en niet een wezenlijk verschil, en een regeering, die in staat was zulk een bilateraal verdrag te sluiten, diende niet minder in staat te zijn deel te nemen aan een identiek multilateraar verdrag, daar men ternauwernood kon ver onderstellen, dat leden van den Volkenbond bij machte waren afzonderlijk iets te doen, dat zij niet gezamenlijk konden. In dit ver band wees Kellogg op het feit dat 21 der Amerikaansche staten, vertegenwoordigd op de jongste conferentie te Havanna, een resolutie hebben aangenomen, waarbij zij onvoorwaardelijk den oorlog veroordeelen als een instrument van nationale politiek in hun wederkeerige betrekkingen, en ook op het feit dat 17 van de 21 staten lid van den Volkenbond zijn. „Mijn bezwaar”, zoo zeide Kellog, „tegen het beperken van het bestek van een anti-oorlogsverdrag zuiver tot aan valsoorlogen is gedeeltelijk gebaseerd op een zeer reëelen afkeer, het ideaal van den wereldvrede op eenige wijze te zien beperkt en gedeeltelijk het ontbreken van een be vredigende definitie yan wat een „aanval ler” is, of het begrip: „aanvalsoorlogen”. Ik kan bezwaarlijk inzien, hoe men het eens kon worden over een definitie, dié niet vat baar was voor misbruik. Het gevaar, dat in een definitie schuilt, wordt ingezien door de Britsche regeering, die in haar om te definieeren wat een „aanvaller” is, daar ze een val zal zijn voor den onschuldige en een handwijzer voor den schuldige, zoo-- als Chamberlain het uitdrukte en waarmee Kellogg het eens is. ver- komen. Hij reist voor ©en comité uit mi uit planten- gjj lijdt, man- een uitvoerige te zenden aar. medicijnen, bjj I, die U alle deling, met de Naar het W. B. van bevoegde zijde ver neemt, is naar aanleiding van de arrestatie van Duitsche ingenieurs en technici in het Donetzgebied den Duitschen ambassadeur té Moskou opgedragen de Sowjetregeering te verzoeken terstond nauwkeurige ophelde ringen te geven omtrent de vraag, welke concrete beschuldigingen tegen ieder in het Jbizonder worden ingebracht en welke be wezen zij voor deze beschuldigingen heeft. Tevens zal te Moskou de eisch worden ge steld, dat den Duitschen consul-generaal tè Oharkow zal worden toegestaan de gearres teerde Duitschers te bezoeken. In Duitsche politieke en industrieele krin gen heerscht groote verontwaardiging over de handelwijze der Sowjet-Russische regee ring, die niet alleen zonder een schijn van bewijs de Duitsche ingenieurs in hechtenis heeft laten nemen, maar bovendien nog wei gert, bizonderheden mee Ik te- de m.nutem. Mende! komt niet Ik denk dat hert, uit is ik bid. Dan eindelijk „liet gaal beter’, of „tiet is nog altijd hetzelfde”. En ik heb in- tusschien een jaar van mijn leven ver loren.” Zij keek hem daarbij niet aan. Zij sprak alsof zij dat alles maak bij ziet zeif zei, maar met de hand gaf zij hem een toeken, om naast h^ar plaats te n^men. Mendel, druppels riep zij ■Kende! bracht druppels valeriaan op een stukóe suiker. De heel© kamer rook naar valeriaan. .Spuiten' beval de oude gravi. Met een groote spuit spoot Mend eau de cologne. De oude graven volg de hear opmerkzaam 'met dé oogen „Genoeg, zei zij pCotseling. Je hiebt mij nat gemaakt.” Zij iet haar banden afdrogen e haar gezicht; en gedroeg zich daarbij stil als een klein kind. „Misschien ga je weer denj’. aei rij. Het k.onk bijna verlegen, antwoordde niet. ..Ik bedoej over tien minuten Mendel of over vijf. Ik heb je nu niet noodig.” Zij streek over haak arm, smeekend vertrokken haar lippen, het leek haast of zij lachte. ..Ja. mevrouw.” Mende! verliet de kamer met gebo gen hoofd' en stijve ledematen als Bouwverordeningen. Leiddraad bü het samenstellen herzien daarvan. Mr. L. Lietaert Peerboile, Directeur Generaal voii de Volksgezondheid en ir. H. van der tKaa, Uool'dwspecteui van denzelfden dienst 'hebben bij den uitgever N. Samson; te Alphen aan den Rijn eten leidraad bij het saiuenstehen ©A herzien van bouwverordeningen, liet licht doen zien. Do reden van deze uitgave is, de blijvende behoef te aan een richtsnoer, die blijkt uil de bij voortduring in de bestaande voflor dealing noodzakelijke wijzigingen en aanvullingen, als gevolg van prac- tische ervaringen, zoowel ais van de uitspraken van die Kroon of van den Rechter. Bovendien is er gebrek aan een heid, door de groote verscheidenheid der verordeningen. Hieraan kan een algemeenen leidraad, geldend voor het gehdele jand, zeer tegemoet komen. De nieuwe directeur van de gasfabriek te Vlaardingen. Tot directeur der licht- en waterbe drijven te Vlaardingen is met 13 i de 20 stemmen benoemd de beer A. t. Pauw els, ingenieur aan de gasfa briek Kellehaven te Rotterdam, die niet op de voordracht van B. en W. voorkwam. 109 - Zij had een lichte, zwaar zijden ja pon aan en daarover een zwarte kan- len sjaal. De schoorsteen!uchtelrs straal den onder de rose kappen en -*e bon bonniere met de naar viooltjes geu rende dropjes stond naast den witten kanten zakdoek. Haar gelaat was pre- wiesi even wit ails een jaar geleden, de lippen precies even dónker en de ha ren nog even zwart. Alleen de vroeger fonkelende pogen keken den binnentredende dof aan, en de van ringen glinsterende hand beef de. toen zij den gast werd toegesto- „Heef u het gehoord, luitenant mijn zoon gisteren. <was het een be roerte een echte beroerte Men del gaat elk half uur beneden vragen, boe het gaat en dan wacht ik hier en verga van angst. Zij laten mij al len wachten. Niemand' denkt aan m’ GOLDSCIIE COURANT. Amerika en het Anti-oorlogsverdrag. Een rede van Kellog. Het Donetz- complot. De leider der Russische delegatie te Herlijn naar Moskou teruggekeerd. Kellogg, de staatssecretaris van buiten- landsche zaken, voerde aan een diner te New-York te zijner eere georganiseerd door de vereenigiitg voor de buitenlandsche be trekkingen, opnieuw de argumenten aan, die hy reeds herhaaldelijk heeft uiteengezet ten gunste van een multilateraal anti-oorlog- verdrag zonder restricties, liever dan bila terale pacten. Hij verklaarde, dat Amerika nooit zal deelnemen aan eenige overeen komst, die indirect of stilzwijgend een mili tair bondgenootschap zou zjjn, en zich nooit bij voorbaat zou verbinden tot het gebrui ken van zijn gewapende macht tegen eenig ander land. Tezelïder tyd zullen de Ver- eenigde Staten nooit achterblijven in een doeltreffende beweging ten gunste van den wereldvrede. Kellogg sprak (te hoop uit, dat het Fransch-Amerikaansche verdrag als voorbeeld «tal dienen voor het sluiten van verdragen met andere staten, ter vervan ging van de arbitrageverdragen, die binnen kort afloopen. Kellogg zeide volstrekt niet zoo beslist te gelooven, dat het duizendjarig ryk is aan gebroken, doch hy zeide van meening te zjjn, dat de Wereld met groote passen voort schrijdt in de richting van vredelievende be slechting der nationale en gemeenschappe lijke geschillen. Het volk wenscht eenstem mig afschaffing van den oorlog. Ik zal, zoo zeide hy, al het mogelyke doen ten gunste van verdragen van arbitrage en verzoening en het afzweren van den oorlog. Kellog verklaarde ten slotte nog dat de Amerikaansche regeering niet gelooft dat de -vrerchlvueUe «iriiariis.eiijK ia van, Ui AMii worden verzekerd door, verdragen van mi litair bondgenootschap, waarvan de waarde loosheid als waarborging van den vrede in de bladzijden der historie herhaaldelijk wordt gedemonstreerd. Verder zeide hij, bij het bespreken van de arbitrageverdragen het volgende: „Ik ken maar één anderen vorm van verdrag, dat kan worden gesloten met het doel den oor log te voorkomen, n.l. een verdrag, waarin de partyen zich uitdrukkelijk verbinden, niet hun toevlucht te nemen tot oorlog. Dit soort verdrag heeft het volk in gedachte, wanneer het spreekt over verdragen tot het buiten de wet stellen van den oorlog, hetgeen een nieuwe gedachte is in de moderne interna tionale betrekkingen. gaf de besprekingen tusschen en de Vereenigde Staten weer sfedert Briand in Juni van het vorig jaar zijn „(belangrijk en bezielend voorstel” deed en uitte de hoop, dat Frankryk, dat klaarblij kelijk geen bezwaar ziet tegen het sluiten wan een onvoorwaardelijk anti-oorlogsver- drag met de Vereenigde Staten alleen, tot de overtuiging zou komen, dat een gelijk- i -- waardig verdrag tusschen de voornaamste 1 gert, bizonderheden mee te deelen omtrent --de tegen hen ingebrachte beschuldigingen, ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentien de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1-4 regels 2-05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hoogst Gewone advertentiën en ingezonden mededeeüngen by contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. geschreven, tnoi. Zij raakte dent rad kwam haar te hulp „Ja. en die tijdtften. Zij schudde het !d en* wikkelde zich in haar sjaafl. „Gisteren kwam het Spaansche tijdschrift. Daarin I een groot ar tikel over een stiecchter, ik weet niet, hoe hij heet irin stond, dat hij een diner zal p aan een graaf ('berwall en zijn j vrouw, en een plaatje stond op ddere bladzijd Deze man op het b en naast hem Gerhards vrouw fj houdt haar hand vast en het haast, of hij haar kussen zal. Erhard aan de andere zijde, maas afgewend g_- laat en daaronder nam en alle en naar EERSTE KAMER. Vergadering Van Donderdag 15 Mftap. Wijziging Vermogensbelasting enz. Een Marineraad ingesteid. Aan de orde is vport^etting van de Wet op ue Vermogeus^stïïT en wijziging van de Provinciale Wet au van dj© GetmedURewetherziening van VcxKledigiiigsbelastuig 1; wijziging van de aru a, 21, 83, 34 «n 3« van de Wet pp de Inkounstenoedasting 1914 De Minister van Financiën, de heoi i'E GEER, betoogt, dat deze ontwer pen zeer rustig bezien zijn door de vaste uonmussie voor de belastingen In haar verslag staat het pui# van den blooten eigendom zeer uitvoerig vei- meld. Biji een diergelijke voorbereiding is het geen ongewoon verschijnsel, dat een ontwerp er in de Tweed* Kamer zonder stemming doorgaat. De kern- van het ontwerp is verdere doorvoe ring van höf\ territdrialiteitsbeginsei, (beilasting van in het land gelegen bronnen, aan wie ter wereld die ©o1- toebehooroq). Nu heefi de heer alm genberg bet territoriaiiteiUbeginsel verward'. Het stelsel van de belasting tw j de bron is ook aanvaard door den Volkenbond. Sinds den oorlog is het één der meest moderne uitingen van belastingpolitiek. Dat Nederland daar mede schade zou doen aan zijn belas tingreputartie, is niet juist. Als het der geschreven, Leest u den briët. Leest u den brief van het begin tot i*et einde Ik zal zoolang wachten. Er kwam beweging in de plooien van het gewaad! der oude vrouwHaar oogen gloeiden plotseling. „fleet hier.’' Zij g/reep naar haar bril den brief. Taysen ging voor het raam staan, en haaide de lucht op, die door 'de nauwe open kier naar binnendrong. Hij zag er uit. bf hij door het water gehaald was. hier in die kleine, war me, geparfumeerde kamer. Hij keek op de klok. De heeren en dames had den allen tijd. Voor hem voltrok zich in enkele maanden een werk. A‘leen door uiterste krachtsinspanning °n zelfbeheerschang was het hem gelukt zich in enkele maanden een positie te veroveren Nu, op het beslissende oogenbïik had hij zijn krachten, zijn overleg meer dan noodig. En toch1 was hert hem nu reeds duidelijk, dat hij alleen in staat zou rijn te redden. Op haar ouders kon zij niet rekenen pranf Oberwall watz riek hier bo ven zat een half veaflamde oude vrouw. Twee. drie, misschien vier da;en moa,t hij nog hier bliiven. Op nin laatst zou hij in acht dlacen sinds rijn om haar zelf mede te brengen. een vermoeid werkiard. Het haardvuur klierde, de edel steenen fan1 elden inet ros© licht. „Hoe kwam dat?’ roeg Bru;ao Tay sen. Hij voelde, datj de oude vrouw ijd moest laten om bekomen. De oude gravin ak Taysen aan. Haiar mondhoeken tien, alsof rij op het punt stond om weenen. Maar dat wab maar een ?enblik. „Mijn zoon ht gereisd weet dlat hij is iral geweest, in Japan en in China- en in Spanje en Portugal. Hij kï veel couranten uit alle landenls 'ij de taal niet ken', dan is om de platen Hij bekijkt herért zich dan schrijft hij het op hij heeft boek- deelen geschreven.poires u weet. kwijl. Hij 5000. uitgeloofd voor het terugvin- deu van het parelsnoer, ter waarde van 50.000 dait op we£ van Frank rijk naar Engeland verdwenen! is, is verdubbeld. De Fransche en de En- gelsche politie zi£i er n 1. nog steeds niet in geslaagd het gestoiene terug te vindjen. Lindbergh opnieuw naar Parys. Hulde aan de marnnen, die hem aat: de menigtie deden ontkomen. De Amerikaansche gezant te Parys heeft dezer dagen een brief van Lindbergh ont vangen, waarin deze mededeelt, dat hy van plan is Parys opnieuw te bezoeken. Men verwacht, dat hy over eenige maan den weer zal komen, maar het zal wel niet per vliegtuig zijn. Intusschen worden op verzoek van Lind bergh de 3 Fransche vlieg-rs door de Ame- rikaansche ambassade gehuldigd, die Ljnil- bergh bij zjjn aankomst te Parys vorig jaar uit de handen van de menigte gered heb ben. Toen de Spirit of St. Louis op Je Bourget was neergedaald, stormde de me nigte op het vliegtuig toe en hebben 4ie 2 v.'iegers hem op hun. schouders genomen en ir. veiligheid gebracht. Ze zyn nu Lindbergh uitgenoodigd om een bezoek aan de Ver. Staten te komen brengen. na'inen, met groote letters en ander he. ba Icon ziet men menschen d*n eeneu hoed naast den anderen. Toen te mifln zoon bij mij gekomen met het blad, heel lamgzaam is hdj.naar taiveii gekropen heeft mij het bladi m den school geworpe® en hééft geroepen „Ziet u, dat komt er van, als men zijn vrouw uit de Bohème baalt en toen heeft hij nog wart gezegd en daarna is hij in dien leunstoel neerge vallen en men heeft hem naar oe- neden moeten dönagen. En de ^octer Zegt, dfait hij niet weet, of hij er weer bovenop komt.” ,,L neeft Genhaird natuurlij1- dade ijk getelegrafeerd, mevrouw J|ij heeft het niet toegestaan, lij wil de vrouw niet in zijn huis toela ten de vrouw, de geboren Hörsel- kamp en hij wil Gerhard niet be- leedïgen. Ik zit hier en wacht, wacht, totdlat bij een beslissing nemen .al. Maar hij zegt niets. En ik kan niet naar beneden Misschien, alls ik in mijn stoei gedragen werd maar de menschen zijn bang voor de trappen en ik ben bang ik moet hier zitten en wachten. „U zult dien angst wed te boven ko men mevrouw zei hij met beslist heid. „Ik zal helpen u naar beneden te dragen er zal u niets overkómen. U moet met den graaf spreken Het is allemaal heel einders dan u gelooft Lou Hörselkamp heeft geen schuld aan dit alles. Zij niet. Zij heeft mijn va- BINNENLAND. Een studiereis. Urolessor De Savornin Lohman naar India. Prof jhr. mr. B. C. De Savorniu - Lohumau, hQogleejraaj aan die Ltreem ^e^ben nioe,teu Kamér, is v(Munemëns”^voOT~~jnuevêer een half jaar een studiereis naar Ne- aeriaindscurinidiiö te mawen. Prof. Lohjmwn zal 23 Mei a.s. ver- treikken en in het najaar weer terug komen. Hij reist voor een comité uit de Christel-jK-Historische Gnie. 20X100 Landstoriners naar Den Haag. Up 21 September a.s. Het tienjarig bestaan van den Bij- zonaelren v njwiilligen LanUBtorm zat 2/ September a.s. in aen Hadg ner uaic.it worden op een nationaien land uag, waaraan naar schatting 20.000 vujwilligers uk alle cteeien van het land, zulkn deelnemen. Als sprekers voor deze herdenking rijn o.a. uatg* noodigd oud-miniBter Coüjp, jhr. Ruys de Beerenbroudc, dr. J. in. dé vu, ser, mr Treub en de oud-G.-G. mr Foei' Door bemiddeling van het De parlement van Oorlog zullen Ge vrij willigere tegen militair tarief vervoer jvorden, hetgéen het rijk nalar schat ting op minstens een ton zal komen te staan. Défilé s en optochten met mu ziek zullen den luister van dezen dag verhoogen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Staze bureaux zyn dagelijks geopend vafi 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; iaétie Telef. 83. Postrekening 48400. gekocht is. Het gek voor den werd dan pok niet (genomen op van Miss Mackay, nar op dfien een barer vrienden FRANlAJK. Het verioren-arelsnoer. De uitgeloofde looning verdubbeld. De oorspronkelijk belooning van zoolang de instructie niet gesloten is, en die ten overvloede den Duitschen ambassadeur te Moskou niet wil toestaan zich met de ge vangen Duitschers in verbinding te stellen. Natuurlijk zullen Duitsche firma’s er zich voortaan wel voor wachten, medewerkers als „specialisten” voor den Russischen we deropbouw naar Rusland te zenden, om hen daardoor bloot te stellen aan de willekeur van de G. P. O. E. Maar dit zal niet het eenige gevolg van het Russische optreden zyn. Algemeen wordt er op aangedrongen, dat de Ryksregeering de Duitsch-Russische economische onderhandelirigen, die tot op dit oogenblik te Berlijn werden gevoerd, tot nader order zal afbreken. De leider van de Russische delegatie bjj deze onderhandelin- gen, Schleiffer, die dit vermoedelyk reeds heeft zien aankomen, is dan ook uit eigen beweging naar Moskou vertrokken, zonder te wachten tot de ’onderhandélingen officieel zouden worden afgebroken. BUriEISLAMDhCH MIEUWS. ENGELAND. Huiphiiite s uceaanvlucht. Nog geen nieuws. Hu)|Chliüiö is nu 24 ureu over tijd, seint Keuter d.a. lu-3 uit St. Johns. Men vreest, dart, er geen n«op meer m De Exchange leatgraph u>. melat, veigens heit nbld., uat New ïork., dat ujetacheiDenteii' soidaten op hiel vlieg vela zullen achterblijven, hoewel ue autoriteiten de hoop hebben apgege- ven, dait Hincnilihe daar nog zal tan- aen. Alle geruenten, dat er een groot Vliegtuig boven Amerika, equ, «&,ui_ge- clïhg op St. Jahns zou hebber- doen, zijn thans opgegeven. Het feit, aat Hinctiliffe een route schijnt te heb ben gekozen, olie in dit jaargetijde weinig of niet door schepen wordt ge bruikt, vermindert de kans, dut uil evenals Hawiker en Grieve in 1911/ zou zipi opgeipikt do«ir «en schip zon der radio-instail'latie. Een ander voor beeld daarvan was iet oppikKen van miss Ruth Elder en kapt. Haideman door de „Barendreldlt De reden van Miss Mackay's geheim, zinnigheid blijkt thiis te rijn, dat I<aar vader, Lord) Inojcape, niet mocht weten wat haar planen watten. Zij wist; dat hij haar let zou toestaan, den tocht te oiuiernmen «i dat hjj haar de middelen dfirtoe zou onthou den. waartoe ook bethoort de ö000 pond voor die niadlin, die in Amerika gekocht is. Het gek voor den tocht □aam van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1