EN VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lanten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBL Zaterdag it No. 18718 laart 1928 68* Jaargang JHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. J1AUES ETEH BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKI OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, EEUILLETON^ Stad en Platteland. BERGAMBACHT, NIEUWERKERK, i Tabletten I ir genezen. t geen schadelijke 1 zuivere medicinale volle Ingrediënten, -. *st vooraanstaande elijke werking van 2 t met de gastrische - ;teen opgewekt eu voelen neem een of Bit U frisch enop- UVVJL/JU41WXJUM MnirkUllVUVlllj A.*v*-*wv*»* Dit nummer bestaat uit twee bladen. BRIEVEN t n men lijdt. E. M. T. zoon, steu- de (Wordt vervolgd). gansch openf Idlen uit haar don witte. geUankette ,09- ■pj®. on- dere gevallen. van Uw kt. Gelukkig hij, die de zonnestralen leerde op vangen, welke altijd nog door den mist end.en nevel van het verdriet doordringen. e geneesmidde- te vragen aan in de Medicjj- roote Markt 7, ZONNEWEELDE. Romen van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSEL1NK-Van Rossuru (Nadruk Verboden i Gerhard Obeatwall slenterde dbor do straten van Aries. Door de nauwe, bergachtige straten, die met puntige steetaen geplaveid waren en waarover jong®, mooie nueflsjjes zoo bevallig trip pelden en vrouwen aoo voorzichtig Zaterdag jJ. h ling plaats gehw weerga in ue w ziek-museum, da één man, wylen lang geleden is 1 by zyn overiyde brief zijn groot Eigemyk was I ny had echter e geest en al zyn 1 vin cuituur-ge® hoogst zelden v< sfeer der gro< een wetenschaj mensch is. Sch en hy was bovt was aan zyn b verzamelingen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. In tere. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. brieven ontvangen erbrulkers. icho Hendel- en „YEAST-VITE” Haag. Nu echter staat d en de conservator stellenden beeotlaw^ Het museum bevat instrumenten ste tijden af tot heden 'toe. Daarnaast is enorme bibliotheek aanwezig op muziekge bied, de grootste die er bestaat en ten slotte is er een verzameling platen en feto’s die alle betrekking hebben op de muziek, voor namelijk ook aji aanvulling op de instru menten aangezien zij het gebruik daarvan en het milieu waarin ze bespeeld werden, toonen. Natuurlijk zal het den eersten tijd stórm loopen naar dit museum, waarvan de roem reeds tientallen jaren algemeen is. Op den duur zullen alleen de kenners en djfcbestu- deerders van de muziek er heen gaan om hun weten te vergrooten. Het zal dan een echt studie-archief zyn, een attractie voor alle muziek-kenners en liefhebbers zoowel als historici. Den Haag kan op deze aan-* winst voor zyn cultuur-leven zeer trotsch zijn vooral waar het hier geldt een schen- Ang van één zjjner eigen burgers en een werk, dat zyn weerga in de wereld niet vindt en waarschijnlijk ook nooit zal kunnen vinden. Verleden week passeerden wy juist door en straat waar zich het huis bevindt van wylen den notaris Treub wiens nalaten schap in zoo’n desolaten staat werd gevon den, dat een passief van vele tonnen gouds bleek te bestaan. De verkoop van de bezit tingen na iemands dood heeft altyd iets tragisch. Een vreemd publiek loopt in de woning rond, onbescheiden, ruw, met be- geerige blikken, alles taxeerend en bedru- melend met tastende vingers. De opbrengst is slechts negen mille ge weest, een der weinige activa tegenover het enorme tekort. Wat nu weer eens heeft verwonderd is de schuld die 'bij de belastingen stond, 't Was een bedrag van twintig duizend gulden. W y vragen ons toch af hoe dit mogelyk is. Is dit de schuld van één jaar, het jaar loopen- de toen de schuldenaar stierf Het lykt ons zeer ons zeer onwaarschijnlijk. Hoe hoog zou wel het inkomen geweest moeten zyn als dit het jaar-bedrag voor ’s mans belastingen was? Het is bekend dpt sommige menschen hun inkomen te h<wg opgeven omdat daarin een element van re clame voor credietwaardigheid zit, dat gaare betaald wordt met een noogere be lasting, maar dan nog is dit bedrag hoog. Was er achterstallige schuld van vorige ja ren? Maar wij vragen dan toch hoe dat kan. iedere belastingbetaler wordt tegen woordig zeer achter zyn vodden gezeten met aanmaningen enz. Is dit by dezen man ook geschied en waarom is dan niet met alle .macht gehandeld? Wy vreezen dat er hier iets niet in orde is geweest en dat van de schyn-betrouwbaarheid van dezen man zelfs de fiscus de dupe is. kte. Bleekzucht s Maag of .t, zwaarten in (uitslag, roode n enz. op elke - Rheumatiek, ever, leverstee- 11e ziekten van Het is allerminst gewemcht de tegenstel ling van belangen, die er bestaat tusschen stad en platteland steeds weer toe te spit sen, doch of men wil of niet, zy komt tel ken» weer naar voren. Daarbij is de grens tusschen beide piet altyd met juistheid te trekken: de kleine steden zyn dikwijls meer platteland dan stad en de bewoners der in- dustrieele centra, die zich hier en daar op het platteland ontwikkelen, hebben dkwyls dezelfde belangen als hun kameraden in de groote steden. Maar dit eenmaal toege geven, springt de tegenstelling ddkwiyls dui- dellyk in het oog en ziet men telkens weer, dat vooral tegenover de groote steden de rest van het land' vaak aan het kortste eind trekt at in den hoek wordt gedrongen of dat althans pogingen daartoe worden ge daan. Een voorbeeld is o.a. het gewijzigde post- tarief, dat voor plaatselyk verkeer voor brieven is verlaagd tot vyf cent en voor briefkaarten tot drie cent. Op zichzelf ver dient deze verlaging natuurlijk toejuiching, doch men begrijpt, dat een onderneming in Amsterdam, die uiteraard vele klanten heeft in de stad zelf en misschien hare eigen be- noodigdheden steeds in Amsterdam koopt, daarvan veel meer profiteert dan eene der- gelyke onderneming, die in een kleine plaats werkt en dus spoedig buiten de grenzen van het plaatselyk verkeer 18. Wanneer nu het verzonden aantal brieven en briefkaarten in de groote steden dermate toenam, dat deze portverlaging zichzelf kon bedruipen, zou er nog niet zooveel van zyn te zeggen, doch dit is allerminst het geval; de maatre gel kost jaarlyks aan den Staat een slor dige zeven ton, die even goed door het plat teland als door de steden moeten worden opgebracht. Ook op andere wyze w^rdt het platteland door het bedrijf van post en telegrafie stief moederlijk behandeld. Het gebruik van de telefoon is dikwijls duur, daar men spoedig valt onder het intercommunaal tarief; de telegrammen zijn dikwijls lang onderweg; de kantoren zyn vele uren van den dag en ook den geheelen Zondag gesloten. De be zorging der brieven heeft slechts tweemaal per dag plaats en eveneens de bualichting; in sommige streken slechts éénmaal per oag; dan is er eigenlijk van een postdienst, vooral als de Zondag er ook tusschen valt nauwelijks sprake. Jn de groote steden ech ter worden d« bussen zes maal per dag ge licht en de bestelling geschiedt vier malen per dag; men schreeuwt moord en brand GOtDSCIIE COURANT i helpen U bï] bet 8 Op een merkwaardig verschijnsel moeten wij even wyzen. Het betreft onze telefoon. Tot voor kort was het tarief daarvan opge- bouwd op het aantal gesprekken, in dien zin dat ieder gesprek, inkomend zoowel als uit gaand, meetelde. Ata A en B met elkaar telefoneerden, was dat voor beide één punt op hun gesprekkenlyst Thans is dat ver anderd; alleen wie opbelt, krygt een cyfer meer op zyn lijst, de opgebelde gaat vry uit. Het is merkwaardig hoeveel minder er nu getelefoneerd wordt. Ieder gebruikt zyn telefoon niet meer dan strikt noodig is, om te voorkomen dat hy wellimt in een hoo- gere klasse komt. Men laat zich liever op bellen, #ant dit kost voor den opgebelde niets. Men kan over de billijkheid en redelijk heid lang redeneeren. We geven het den le zers als onderwerp voor een debat-avond. Men bedenke alleen eens dat winkels veel worden opgebeld voorleveranties en dat deze hoewel al die gesprekken in het belang en het voordeel van den winkelier zijn, be taalt hy toch zijn telefoongesprekken niet. Dat doen zyn klanten. Zoo zyn er tal van gevallen. Wie van puzzles houdt, zoeke het maar eens uit. Het lykt ons, dat een allen bevredigende oplos sing niet te vinden zal zyn. HAGENAAR. 110 - En al zou zij ook hier geen tehuis vinden, dan zou zij het m het huis zijner ouders vinden. Op zijn ouders Kon hij zich verlaten- Wait er later ge- wangen, langzaam en zwaar en ijzig koud. „be laatste Oberwaii.’ Zij snikte opeens stil als een ouu vrouwtje, wat zij eigenlijk ook was, en als een moeder, die haar haar laats ten zoon beweent. En op dit oogenblik voelde zij voor het eerst, hoe dierbaar haar de naam was geworden, daen zij met bijna neerbuigende goedheid had gedragen. Zij greep naar die hand van Taysen. .,lk zal met mijn zoon spreken ik oen niet bang voor de trap ik kom wel naar beneden. Mendel en-de knecht zuilen mij helpen. Wij zullen aan Gerhard schrijven Hij moet terug 'Komen. Onmiddelhik moet^jiji teirugko- men. ,,Dat helpt niets”, zei Taysen. ..Ik ga hem zelf balen.” lie: hoofd der oude vrouw vie>< op zijn arm. haar verwelkte lippen raak ten zijn huid!. ..Mifp zoon heeft steeds veel van u gehouden mijnheer Taysen veel veel.” Zij kon niet meer spreken. Zij duw de hem van zich, zacht en als vroeg zij om vergeving. IT DE HOFSTAD. CCCCJ. de officieel# openstel- ►n een museum dat zyn M niet vindt. Een mu lct werk is geweest van D. F. Scheurleer. Niet ^verleden en wy hebben ook m onzen Haagschen ■/verdiensten gehuldigd, hurleer bank-directeur. ■eer breed-ontwikkelden [besteedde hy aan studie •dems. Het Komt maar Ü*t een man die in de geld-zaken leeft, tevens jjrfc en een kunstzinnig ter was alle drie tegelyk m ryk zoodat hy in staat rten toe te geven en zyn te maken. *van zyn historische bibliotheek onder den hamer gebracht, waar door een onherstelbaar verlies werd gele den maar zyn ftootsche verzameling op het gebied (far* muziek is gebleven. Zyn zoon heeft thans deze collectie die een gansch dmwseum voymt voor het publiek opengeateld. Tot nu toe was het voor ieder belangstellende mogelyk de collectie te be zichtigen, want tader die zich by den heer Scheurleer daarvoor aanmeldde wetd aan stonds toegelaten, en door den eigenaar zelf op de charmantste wijze rondgeleid. Ideur open voor ieder Is bereid den belang voor en in te lichten, rijwel alle muziek- ptatgld en van de oud- 3 een ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1—<5 regels f 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 eA bysiag op den p?ys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZQNDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. 2 In 5 minuten. 1 4n 5 tot 10 mi noten. n 10 tot 15 minuten. in 10 tot 15 minuten I in 24 uren tisbeschrijvingovc: uwstoringen, huid- zatte koude, slapc- verzwakkinj. i wiegend liepen. Hij wist nu weier vanwaar zijn moe der dien, wiegenden, waardigen gan had zoo liepen hier alle gehuwde vrouwen de oude zoowel a.s de jonge, en hij wist nu ook., waarom mémère en grootje er van hielden op de witte stoep He aitten. Alle vrouwen, in Arles zaten op de schitterend wutft stoepen van haar huis, als de zon niet langer verzengend heet brandde. Daar zaten zij en babbelden, naai den, breiden en vertelden elkaa- lief desgeschiedenissen, giechelden K praat ten over dood en geboorten, neurie den een lied en kusten de kinderen fcn achter haar bolderden de witte gordijnen in den zachlten arrondfoind en voor haar de witte borstdoeken over de zwarte uitgesneden keureliji- jes Eiken avond dlrenteide hij zoo door de straten en zijn oogen spiedden m de domere kamers, waar ijverige, jon ge naaisters aan lange tafels zaten en verlangend naar buiten keken naar den roserooden avondhemel. Wenken de hem reeds, men knikte hem toe, men lachte tegen hem met glinsteren de tanden- Men sprak van bem als van ..den joncen heer Vidal omdat hij in het 1 uis der Vidals woonde, dat aan het Kendal lag. En als 's avonds de muziek op den Boulevard speelde, dan wierp de een of de andere bem op het balkon een takje olijven toe or een bloem of ook wel een* klein beuren moest, daaraan wildie hij niet hlenken, dat deed er ook niets toe. Hij had eens tot Lou gezegd ,,ilk zal alltijd gereed staan als ge i mij noodig hebt, en, hij zou er zijn f Helpen. Nu was hij met zich zelf ia het reine. ,,O God, o God”, klonk het niend uit den ouden brocaten stoel. -,Ja, mevrouw, nu ziet de geheele zaak er toch werkelijk anders int.’’ Hij sprak onwillekeurig harder dan zijn bedoeling was De oude gravin stamelde v ’dw^ *8 6611 06,11 £een Zij keek verwezen voor ziefti*. Al baar gevoel k^am er tegen in opsta.id. wanneer het <eva4r dreigt, -Lat het aantal bestellingen zal worden teruggebracht op drie. Wy kunnen ons dat begrypen, doen men moet toch ook eens denken aan de za ken en de particulieien op het platteland, die minstens evenveel behoefte hebben aan een snel verkeer met de overige deelen van net land. Zoo zyn er meer voorbeelden te noemen; uukwiyus ook wordt er by de wetgeving wei nig rekening met speciale plattelandsoelan- gen genouden. Het maakt veel veiuchil of de aemunge werkdag wordt voorgeschreveh voor een machinefabriek, die geregeld win ter en zomer kan doorwerken, dan wel voor een doipssmedery, die des zomers vioeg open en laat gesloten moet zijn, doch des winters veel minder werk heeft. Hetzelfde zal men merken aJs er straks een wet op de winkelsluiting komt; het winkelen in de groote steden is iets heel anders dan het doen van inkoopen in de dorpen of gehuch ten. En hoe zal het straks worden met de*fi- nancieele regeling tusschen Ryk en Ge meenten? We weten er niets van, doch de regeling die voorgesteld is door de Staats commissie is voor het platteland zeer on gunstig en niet te aanvaarden. Het valt te betwijfelen of het door de Regeenng toege zegde wetsontwerp er veel beter uit zal zien; de vertegenwoordigers der groote steden, tot welke politieke party zy ook be- hooren, zitten dich^jj het vuur en zullen niet aarzelen vad jBe aangename positie gebruik te maken. Daarom alleen reeds die nen het platteland en de kleine steden op hunne hoede te zjjn en zich zoo noodig te verweren. Of het daarom noodzakelyk zal zijn, zooals men b.v. in de provincie Gronin gen schynt te willen probeeren, een veree- niging van plattelandsgemeenten op te rich ten, kan in het midden worden gelaten. Er bestaat eene vereeniging van Nederland- sche gemeenten, die in vele opzichten nogal actief is en wij houden in het algemeen niet van verbrokkeling; er zyn al zoovele ver- eenigingen! Alleen wanneer de stem der klpine gemeenten in deze vereeniging niet voldoende tot uiting zou kunnen komen, zou dit een reden kunnen zyn van uittreding. Maar hoe dit ook zy, de kleine gemeenten, waarvan sommige het moeilijker hebben dan de groote, moeten niet denken, dat de groote zusters in de eerste plaats de belan gen der kleine zullen behartigen. Zy moe ten ook niet denken, dat de belangen van het platteland der Regeering zoo buitenge woon ter harte gaan. Zy dienen daarom waakzaam te blyven om te zorgen, dat zy niet de rol van asschepoes behoeven te spe len. MODEPRAATJE. Modeshow. Het modepaleis is in feestgewaad. Aan vankelijk pralen aan weerszijden der breede - marmergalery, de blanke, tulpversierde ta feltjes, waarop het zilver van theegerei blinkt in de stralende voorjaarszon. Nog heerscht er rust in deze heilige, aan Mode gewyde hallen. Maar zoodra buiten, de file der auto’s langer en,langer wordt zoodat de slang zich slingert tot vér om den hoek van het Leidscheplein te Amsterdam maakt een koortsachtige bedrijvigheid zich voelbaar. Tot plotseling, na het voorbyzwe- ven van vele, vele gracieuse vrouwengestal ten, die aan de tafeltjes met bloemen ver sierd plaats nemen, de gedwongen stilte een einde neemt en onder het losbreken der mu ziek, de rondwandeling een aanvang neemt. Wy bemerken weer onmiddellijk dat men er hier den slag van heeft een modeshow in een passend kader te zetten. Hulptroepen uit Parjj® secondeeren de eigen, bekende mannequins, die het t moet gezegd wor den met glans tegen haar op kunnen ne men. Kwiek, fleurig, jeugdig en elegant trippelen zy- aan, geheel in styl met de een voudige, maar o zoo geraffineerde voor jaarsmode, waarvan zij de bekoorlijke draagsters zijn. Deux-pièces zyn het, van het sportieve en het gekleede genre, welke als „voorjaarskleeding” allereerst de aan dacht vragen. En ze zijn beeldig. Beeldig van stoffen, van typisch-geraTfineerde ver siering, van kleuren, die uiterst etheritsch en lente-achtig aandoen. Een rose-beige, een pastellig blauw, een teer zeegroen, veel blauw met wit, vele me- taalglanzen, xiWift’Mi moppen, veel geschit ter van strass aan ceintuurgespen en glim mende monturen, dat zijn mode’s heófd- trekken. Recht van vorm, geploofu, geplisseerd, met wat ruimte naar het midden gebracht, is het rokje. De jumper, hy ook, is recht en sluik van lyn, met een schootje en een smal ceintuurtje, dat hem zyn jeugdig en spor tief cachet verleent Er zijn pakjes die van jersey zyn en er uitzien alls fluweel, er zijn er wier rokjes geheel met goud of zilver doorweven zijn, weer andere waar de fondkleuren djpr stof, de motieven der weefsels, in hand- of ma- chineborduursel zich herhalen. Boogjes en puntjes komen veel voor als motieven, zig- zaglyntjes zyn t^t een veelkleurig ornament geweven, terwijl groote zilveren noppen en moezen over een effen veld gezaaid, prach tig afsteken tegen de pastelkleur die zy versieren. Sportief en toch bijzonder elegant is het jumperpakje van satijn. Roomwit jasje compleeten vestvorm, over crêpe de chine jumperblouse met plissé. jabot bij zwart satijnen rokje, het glanst en flikkert naar alle zijden en doet u zien dat bij de festijnen der sport, ook de toeschouwster „haar styl” kan hebijen, zonder een greintje aan ele- gance in te boeten. kieaejsteemtj-e,* waak een haar omheen wan geboodien. een lang, zwart baar En hij wierp lachend kleine, gepran- de noteof^terug, die krakende ca ca ve los. uit den groeten herderehoed, die hem als Korïje diende. En op zekeren dag stond Madlen er en ving de noten met beide han 'en op. Zij stond daar en lachte, en ver wijdlerde zjch “iet van de plek, en wierp noot voor noot naar hem terug in zijl gezicht, mididen in zijn ge zicht. zoodat de scherpe ruwe schaal item trof als de prik van een speld op zijn wangen, zijn slapen, zijn voor hoofd!. ..Kami riep hij. Kom.’ Zij lachte, schudde het hoofd en iiep weg. £n nu zocht hij haar; hij zocht haar in de warme nauwe straatjes, onder de lachende, babbelende menschen, s avonds, voor de mutóekkapei, voor de dicht bezette café s op den Boule vard. t Hij had niet meer aan haar gedacht en niet eens met züjn wimpers getrild, toen zij plotseling voor hem had ge staan met haar bruine, fluweelzachte wangen, met haar (vurige, donkere* oogen. Alleen, dat hij haar niet terug zag. pp dien avond en ook op den volgenden en daarop vol enden niet dat ergerde hem. Hij moest aan haar denken! Hij moest haar terug zien dlat haar kleinzoon, oe kleinzoon van generaal Rey, zoo zou zijn geworden. i at begreep hij alleen van. -,De Key is wa^jn rejvplutioinnaireD, woeste, verschrikkeilijke menschen maar ze bleven markieaen onder hun Jacob^nen-mutsen zij h|addien idealen de Rpy’s een ppliue.c programma en zij legden hun hoofd moedip op het sehavot, aus het op beta.en aan kwam. Zij waren helden. Hij fluisterde Zulke helden zijn er bij dozijn- w in het vreemdelingenlegioen ,.Wat h- wat zegt u”, vroeg 'eouda gravin. Vreemdelingenlegioen W at moet hij daar? ..Uitrazen”, antwoordde Taysen. ,,Het bloed der Rey’s en der Vidals, uitrazen. Anders niets. Daarvoor is het Vreemdelingenlegioen bij uitstek geschikt, evengoed als een revolutie Gravin Marie Antoinette Oberwaii. boog het hoofd diep op de bokst Zij zette geen ronden rug meer, en legde het hoofd ook niet meer scheef terrijde, om haar snibbige woord|en uit te stoeten. Er was iet» in haar gebro ken. De trots op haar onstuimig-bloed de trots van het geboorteland barer moeder, de trots op de Rey s uit vurige Languedoc „Mijn zoon is een oudl man Ger hard is de laatste Oberwaii de laat ste Oberwaii De tranen druppel* kere oogen over de v groot te Hela* is een deel Ier den hi I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1