L u FGH NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOk GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLVffiJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ax. Maandag 19 Maart 1928 Ho. 19719 99« Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen de Jeugd. EEUILLETOK B I I l ‘d r» igerdeii, de unafor- dan de mond ge el geven, ze is te oor ’t eerst naar I 1 de. 'S. r 9, 11/15, 18, 26, 32, 35/37, 2. 12, 18, 15, 27, (Wordt vervolgd)1. i e procedure heeft zy het accreditief ning en risico had >3rde daarentegen handeld voor reke- Scheel zich in cas- ad heeft het inge- vorpen. st vandaag gen en ziet toch Geldersche stad jgt een jongens- at en welke jon- sn weet, dat ge t en waarachtig st tot de massa i. Het Comité terrein in tot loede. Offert U w gaven in onze voor niet voor op beide dat? Laf. meer roped seis. hardmijn tweede feheel ontmoet ik wijnkelder. Ont- n ik een eiland in i de Redactie van rt 31. gaderd. Niet- de vergader» fers, en de re ars de rnenig- ingen namen eaca- doemen» eri zocht vast. door DAMI DE draat 32, en kan Markt 31 worden No. 528. 7—31,46—41, 45 5. 19, 89—38» Ie Raadsels week. 'deelt Zoeb- IN. d der Redactie). 29, 37/41. No. 527. 1 22,44—40, nk wees de vorde- nag toe, maar in eisch van bankier v.Tegerscostuum met den Leeren helm, ter wijl zij een koffertje in dtShand droeg. Nadat zij by den geestelijke gebiecht had en de H. Communie en den zegen had ver kregen bleef zy langen tijd in gebed verzon ken geknield liggen. Ik ga over den Atlantischen Oceaan, ezi ze, „maar ik wil niet dat myn familie er iets van weet, alvorens het gebeurd is. Zoo- dra wy over zijn» zal ik u seinen.” Dat was alles. De vriéndelijke pastoor wênschte haar goed geluk op reus en sprak nog de hoop uit, dat het haar beter zou ver gaan dan prinses Hbwenstein-’Wertheim (die met kapt.Minchin verloren ging).«Hij voeg de er veelzeggend aan toe: „En als wy niets hooren na 40 uur?...” Zij antwoordde niet. Zjj scheen moeite te hebben haar tranen te onderdrukken. Met een enkel wuiven van de hand' ging zy heen, het Onbekende tegemoet. t Leniging van Armoede. tnclub „Gouda”, lokaal der club t Leniging van heeft de eer U in de week van foorjaarscollecte e sterk vermin- at voortdurend ke, in stilte ge it worden voor- Charkof plaats heeft, zal door de autoritei ten zoodanig worden bespoedigd, dat het proces reeds midden April zal kunnen be ginnen. Het zal plaats hebben voor het hooggerechtshof Moskou. 3 land, snydt men ben ik een kost- lank Uwer min- i aan U M. de cheid voor de Voor 'hem, die vruchten wenscht, t is ’t wenschen niet genoeg. De arm mpet uit de mouw, De hand moet aan den ploeg. Xlaar mémère wist, dat die lucht in Arlefc gezonder was dan die op haar landgoed/zij wist, dat Gerhard uit alleeii wilde zijn. En zij schreef hem met aar kinderlijk schrift .,Zdek maar verstrooiing mijn lieve ling. Blijf in de stad, zoolang het je bevalt. Je kleine vroniwi wordt bij ons wel verzorgd Gerhard1 herademdte, orten brief kreeg. Als 31. ren, en, n. m. In Boekarest in Roemenië hebben gisteren 60.000 boei’en een pro testmeeting by ge woond, die georganiseerd was tegen de Re- geering-Bratianu. In vijf groote zeilen wprd temin wairen de^ straten vi zalen dicht gevuld met bet/ denaars moesten door de ve te toespreken. Alle verga dezelfde motie aan, waarin het onm id del lijke aftreden van de regeering geëischt wordt. De betoogers zul^n Boekarest niet verla ten, alvorens de regeering haar ontslag heeft genomen. Na de vergaderingen trokken de boeren in een grooten optocht door de stad. BLITENLANDSCftJ^ BELGIE? *T Zoebkpw te Brussel. iZoebkow, de echtgenoot van Prinses Vic toria van Duitschland, die naar «ten weet uit Duitschland ia uitgewezen, is te Brussel aangekomen en ïfeèft zyn intrek genomen in een^hotel by het Noorderstation. In zyn gezelschap bevond zich een' zekere Else Niessens een Belgische van geboorte. Den avond moet Zoebkow hebben doorge-, bericht in de Moulin Rouge” waarna hij met een der danseuses vertrok. Later ver scheen hy in een nachtclub met een andere jonge vrouw, welke hij mede nam naar zyn hotel. Naar de „Independence Beige” meedt zou toen tusschen Else Niessens'en Zo kow een heftige discussie heblben plaats ge had, waarop de jonge dame, die met den Rug uit de nachtclub was meegekomen, over ijld yerdween. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelyks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc, 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48460. Painlevé houdt «on rede te Thoiry. De arrestatie in het Donetz-bekken. De noodlottige vlucht van Kapt. Hinchliffe. Een actie tegen de 'regeering van Bratianu. De verkiezingseamp&gne is in Frankrijk gisteren ingezet met een reeks propoganda- vergaderingen, over het geheele land. Het belangryk&te op deze eerste cam pagnedag, was zeker wel de <rede van Pain levé te Thoiry gehouden, in dezelfde zaal waar eens het historisch geworden noen maal1 plaats Iwui tusschen Stresemann en Briand. De Minister /hield daar een klemmend be toog voor de vredes- en verzoeningspolitiek, en wees er op dat de zekerheid van den internationalen vrede thans het vraagstuk is, dat alles beheerscht, hoe geheel Frank rijk den vrede wenscht, er naar streeft de geslachten der toekomst voor, de afgrijse lijkheden van den oorlog te behoeden. Frankrijk, zoo zei hy, betreurt de mis lukking van het protocol van Genève, als mede de onmogelijkheid van een algemeen verdrag, waardoor men gedwongen is, zijn toevlucht te nemen tot partieele verdragen, welke geïnspireerd zyn door de beginselen van arbitrage, veiligheid en ontwapening. Locarno en Thoiry waren achtereenvolgen de etappen op den weg naar de Fransch- Duitsche toenadering, een hoeksteen van het gebouw van Europa’s herstel. Frankrijk, zoo ging Painlevé voort, steunt volmondig de politiek van den Volkenbond, wanneer deze zich beijveit. conflicten op vreedzame wijze by te leggen, de wrijving cussehen de naties te verminderen, en een evenwichtstoestand tot stand te brengen, gebaseerd op rechtvaardigheid en eerbied voor de wederzydsche rechten. Doch al is Frankrijk door en door vredelievend, zoo moet het toch waken voor zijn veiligheid. Een ontwapend Frankrijk zou voor sommi gen geen voorbeeld, doch een verleiding be- teekenen. Het Fransche leger is een macht, die in dienst staat van den vrede. Met /betrekking tot de nieuwe militaire organisatie zeide Painlevé, dat slechts ifl, zo/jètering mogelyke mate Fransche tinjenten zullen worden gebezigd voor het handhaven van den vrede in Noord-Afrika en Syrië. Ten slotte wees Painlevé er op, dat de politiek tot herstel der financiën de eenheid in het land heeft dóen terugkeeren. Hij drong er op aan, dat alle Europeesche lan den zich zullen organiseeren om zich te ver dedigen tegen de bedreiging, welke ge vormd wordt door de geduchte economische concurrentie van Amerika, die de Europee- sche markten dreigt te verpletteren. 1 Blijkens berichten uit Moskou z(jn twee Duitscljfe ingenieurs, de heeren Goldstein en Wageufer en ook vier gearresteerde Russi sche/mgenieurs vrijgelaten. In het geheel zijn in verband met de z.gf contra-revolu- tionnaire actie 60 technici in het Donetzbek- ken gearresteerd. Het onderzoek, dat te volgen, heeft de Parysche bevolking toch hettig gereageerd op de tijding, dat de moordenaar van den diamanthandelaar Truphème was gevonden en behoorde tot de zakenrelaties, waarmede de jonge man da gelijks in verbinding stonu. Men herinnert zich, dat Gaston Truphème twee weken geleden, na in den ochtend ver schillende diamanthandelaren te hebben be zocht, eensklaps was verdwenen. Zyn lyk werd een dag later, half verkoold, ergens m een bosch buiten Parys teruggevonden. Mét een bewonderenswaardige voortva rendheid ging de justitie bij haar onderzoek te werk, doch zaj naakte voortdurend haar spoor bijster. Een zekere Mestorino, een jeugdig diamanthandelaar, werd gehoord, daar er een verdenking op hem rustte. Hy wend echter spoedig met rust gelaten, om dat hy zich kon rechtvaardigen. Nochtans bleef de politie hem in de gaten houden en toen zy nieuwe bewijzen in han- .den kreeg, werd Mestorino gearresteerd. TWee-en-twintig volle uren werd hy zonder onderbreking gehooid, totdat hij begon te wankelen, tegenstrijdige verklaringen af- legde en ten slotte onder dramatische om standigheden bekende. 1 n'i) was irupheme 35:000 francs schuldig en kon de betaling met langer uitstellen, loen Truphème omstreeks twaali uur s' mi/doags in zyn bureau was verschenen en den wissel had gepresenteerd, was hert tot een woordenwisseling gekomen, waaiby Mestorino zyn schuldeischer neersloeg, 'loen deze bleet Liggen, had hij hem met een hard voorwerp een slag toegebracht, die den dood tengevolge had. Zoo althans ver- .telt Mestorino de toedracht van zaken, doch men- vennoedt, dat de» moord met Voorbe dachte rade is geschied en M,esto;-ino zyn plan van tevoren had bpgemaakt. Vlug had Mestorino dien wissel uit de bin- 1 nenzak van zijn slachtoffer genomen. Daar na was hij nahr-eén warenhuis in de buurt van het Hotel de Ville gegaan, had acht me ter zeildoek en twee rollen touw gekocht, en was daarna naar zyn kantoor teruggekeerd. Het lijk had hij toen zorgvuldig ingepakt... Intusschen was het kwart over zes ’s avonds gewonden. Zonder dat iemand het zag een wonderlijk toéval had hy het zware pak van de vyfde verdieping naar beneden gesleept en in zyn buiten staande auto ge legd. Vervolgens was hy naar «zijn huis m Varenne gereden, had de auto 5n <|e garage gebracht en Vas gewoon met zyn jeugdige cchtigenoote gaan middagmalen. Zyn vrouw melkte alleen op dat h(j iets la(^r dan ge woon! yk was. Pas den volgenden ochtend volv^prde Mestorino het tweede gedeelte van het pro- graip. Hy reed met zyn auto uit, kocht er gens dn een garage* vifer bussen benzine,'en bracht het lyk haar het 'bosch, waar hy her in een greppel wierp, met benzine overgoot en in brand stak. De overjas van het slacht offer gooide hy onderweg ergens in de strui ken. GOllkSCHE ril llt\T. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behooreode tot den bezorgfcring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorglfring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in bet Zaterdagnununer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prfls. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0A0. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeüngen by contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aoliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daag* vóór de plaatsing aab het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRÜCK Met autorisatie vertaald door Mevr. I. p. WESbELINK—Van Kossut (Nadruk Iverbeden) Hl - f Uil schreef aart Lou. Bijna feeder, i e dokter had hem rust voorgeschre ven Hij was ook nog onder behande ling. Maar tot zoover ging alleb goed'. Zij moest heeil stil en rustig op hem "achten maar zij moest niet naar ae stad komen. De hitte was er nog er ger dan buiten en de dampen uit het vater vjan het Kanaal, dat glad en vuil ovefr de steenen siepelde, waren v’erkelijk ongezond. Het was een open kaart. Ménière ze het allateerst gelezen en er J niet mevr. Vidal ovjer gesprakent >Hij heeft groot gèlijk, zei mémère. .,Een man kan niet aan den leiband I y®T! zi.in vrouw- loepen”, zei mevrouw Vidai. I Uu wendde deoogen va*n de beide I af en liep naör haör khmer I ^1] wildé hem zeggen, dat de moe- toen hij dezen - o. een kleineren- gen kon hij nu rondslenteren en onziunigzte dingen uithalen. Wat be greep zijn i’eve, goed», moo e moeder hem goed -ƒ• hoe goed voeide zij, wat hij inoodig had Vrijheid, j En de jonge heer Vitflal wierp vetos van zijn balkon, ving bk op en kleine kiezielsteemen. Madilon de bruine, zoïmerwa"ine .Madi'om, met de' vurige oogen. Op een Zondag vond hij haar, op een heël witten, zengenddn zonne- Zondag. Onder duizenden mtensetken vond hij haar boven, bijna\eheel boven op de hoogste treden van de open arena, waar op het gele ZMjd de Farandole iwerd gedanst door in he, wit gekleede kinderen en later met gekleurde linten en roode kokar" den versierde jonge stieren allerlei dolle sprongen maakten, ails betaalde laniaelijke lorrero s en jongelieden uit de rijen toeschouwers met roode 'loe- l<pn voor hen sprongen en naar de kokarden grepen Heel boven stond' Madlon bruin FRANKRIJK De moord op $|en diamanthandelaar. Een geraffineerde daad. Veront waardiging te Parys. Ofschoon stilaan gewend aan schokkend^ berichten over de vele moorden, die elkaar in een snel tempo in Frankrijk plegen op te eh slaink, met glinsterende tanden err schitterende oogen. En het was, alsof he1 kauw des hemels haar omgaf, ais of de gouden, glinsterende zounestra len haar o.nlmlden. Madlon’’, riep Geaard, „Madfon. Zijn kreet wer ovétstewid door den jubel en het gelach der menigte, het* getrappel' en liaindge/klaip^va'n/ deze uit gelaten, vreugdedronken menschen. 'Zij wuifde met. reeft zakooek, wierp oen bloemruiker omlaag, bn haar han den sloetg Zij in elkaar van prej. Hei was hem, alsof hij zichzelf over de heining moest wernen, alleen opdat luwar oogen, hem zouden^ zien op-lat zij heni zou herkennen. Hij werd zij geduwd, telruggeworpen bij sKk te bijna in het gedrang Hij vatte bij den uitgang post, greep h/aair bij den pols, toen zij hem voor bij ff'.ng, zonder hem te zien. 1 „Waarom toni je niet, als .ik je roep „Gij zijt mijn heer niet meer ’.'ant woordde zij kofft, bijna vijandin. Hij liet haar niet los. y „Dat zullen wij eens zien, moinpei- <Je hij dreigend1. MWi: zkillen eens iaën, of ik uw meester ben or niet.' Zij lachte smalend, beleedligend. „Gij Een die bang is. Bang een grootmoeder. XHj hebt het eens gewaagd een goed1 Woord mij te doen, toen'ik er u c. knieön om bad.” Hij schjidde haar arm. fïat zij he Volgens berichten uit New York worden de nasporinge»naar het vliegtuig van kapi tein Hinchliffe van Amterikaansclie zyde met onver moeiden yver voortgezet. De Amerikaansche staatssecretaris Kel logg heeft de Engelsclie regeering kennis gegeven, dat de Amerikaansche oorlogssche- 1 pen in het Noorden van den Atlantischen Ooeaan opdracht hebben ontvangen aan het opsporingswerk deel te nemen en dat een zelfde instructie aan alle ku-stscliepen is ge zonden. Maar ondanks dit alles heeft men toch vrywel alle hoop opgegeven, dat de vlieger Hinchliffe en zyn begeleidster Elsie Mac kay behouden ergens zyn aangekomen. Al leen wanneer zy in volstrekt onbewoond ge bied mochten zijn geland, of opgepikt dooi' een klein vaartuig, dat geen draadlooze in richting aan boord heeft, zou OV nog kans bestaan, dat zaj' in leven zjjn. Uit het ongeluk, dat den /inzittenden van dè Endeavour dus blijkbaar is overkomen,’ is opnieuw de gevoJgtreking te maken, dat het oversteken van het Noordelijk gedeelte van den Atlantischen Oceaan, van Oost naar West nog steeds een hachelijke onderneming is. Alle pogingen, om dit stoute stuk te be staan, zijn tot dusver mislukt en degenen, die dgn moed bezaten om te probeeren het waagstuk te volbrengen, hebben hun held- liaftighe^id of waaghalzerij volgens ande ren met den dood moeten bekoopen. Het schijnt, dat de vliegers bij den overtocht van Oost naar West onvermijdelijk in ge vaarlijke stormcentra komen, waartegen de to*«tellen niet bestand zijn. Daartegen kon den de momlykheden, welke eveneens de weersgestekfheid aan vliegers, die van West naar Oost den Oceaan oversteken, 'berok kent, blijkens verschillende geslaagde toch ten van Amerika naar Europa steed’s wor den overwonnen. Met Hinchliffe en Elsie Mackay zijn weer twee ondernemende menschen heengegaan. Van Elsie Mackay, vertelt een der Enigel- sche bladen hoe zy, die nog slecAts kort tot het Katholiek geloof was overgegaan, ’s morgens om 5 uur, den mórgen van hert vertrek hij den pastoor va» het R.-K, kerkje te Grantham bij het vliegveld aanbelde, en verzocht de Heilige communie te mogen ont vangen. Reeds Zondag en Maandag had zij met kapt. Hinchliffe de kerk bezocht en Maandagavond besprak zy toen met den priester het vroege bezoek op Dinsdag ochtend. Toen zy by het krieken van den dag aan de pastorie aanbelde, was zy in volledig ratwen van de Camargue hun gikigeu adem tot hielr in haar kamer brachten er. ook hier de ziektetciemien in de ludht zaten.. De professor kon zich ter nauwernood meer uit zijn kamer naar öuiitein sileepem- met zijn verbonidëft oogCn. „DeMMlmjargueuports”, zei hij? Maar toen zij die pen opnaan, viei haar, hand willoos lin haar schoot. Mis schien hadden de dames Vidal %elijk. Missshien w®h let beter, dat zij rus Eg en stil wachtte, wafe het beter, dat 2ij rfch niet aan hem' opdrtmg als een wlaben geliefde. En zij hing groote handdoeken, ge drenkt in eau de cologne, voor haar ramen, en ging dpama weer bij het bed van den ouden man beneden zit ten en gaf hei& stilletjes asnirine-ta- J b'ettqpj tegen de koorts, die zijn broze ledeinaten deed trillen en, zij drup pelde stilletjes rozewater in de hal! uitgebluschte oogen. Maar mevrouw Vidal zat in de dion- I kere woonkamer voor een smal., dik kantoorboeik en dikteerd^ haar doch ter fluisterend den omirzet van ei 'aat- ste hjailf jaar. de opbrengst van de kudden paarden en van de laatste stieren*bkkerij uit de Camargue. De oogen der betide vrouwen straal den toen zij zich neerzetten om te middagmalen en mevrouw Vidal zei. dat men de moerassen van dé Camar gue met hun beertje koorts weübp den koop toe kon nemen,als dé .weiden zooveel ^jpichte^. Zelden ig een moord op koeibloediger wjyze geschied. Mestorino, die pas 33 jaar is, Italiaan van afkomst, kende den onge veer even ouden Gaston Truphème zeer goed. Toén zyn slachtoffer werd begraven... liep hy mee in den stoet, en toen er over den moord werd gespmken, zeide hy tot de om standers: ,,’t Zou me niets verwonderen ais de moordenaar hie? op de begraafplaats aanwezig was”. Mestorino wag Izeer gezien in de diamantwereld, niet minder dan Tru phème die ofschoon nog kort in het vak had getoond een rustig en betrouwbaar jong- rnensch te zjjn. De vrouw van Mestorino die absoluut on kundig was van het gruwelyk misdrijf, waaraan haar ipan zich had schuldig ge maakt had tot het laatste oogenblik jiaar vertrouwen in zjjn onschuld betuigd. ITALIË. Mussolini en de kinderrijkdom. Groote gezinnen vrjj van belasting. Met ingang van 1 Juli a.s. zullen de zeer kinderryke gezinnen in' Italië ^eenerlei be lasting meer behoeven te betalen. Het gaat hier om de door Mussolinj naar stig ingezette propaganda tegen den ook in Italië opgetreden achteruitgang der geboot; ten e nde byzondere bescherming der igjroo- te gezinnen. Deze worden van adle in Italië geheven belastingen, zooals de personeele belasting, waardevermeenterings- en patent belastingen, belasting op meubelen, goede ren en grond vrijgesteld. Verde nbehoeven zij geen schoolgeld me,er te betalen. Deze belaygryke voorrechten krjjgen alle staatsambtenaren en militairen, wanneer zij •zeven of meer kinderen moeten onderhou den. Voorts krjjgen aile Italiaansche staats burgers, zonder onderscheid/, die tien .kinde ren in leven hebben of er twaalf Hadden, van wie er zes in«het leven gebleven zjjn, vrijstelling van alle belastingen. Deze verordening sluit logisch bjj de bei de andere, welke de regeering ter bescher ming van de natie nam, aan, n.1. de instellin gen tér bescherming van het moederschap en de verlaten kinderen, en de buitengewone belasting op de vrijgezéllen. j t RUSLAND. ,500 millioen roebel uit'Wodka. Gisteren door het Moskousche radio station een campagne begonnen tegen de geheime wodka-stokqrjjen, die thans by dui zenden op het platteland zjjn te tellen en waarin tientallen millioenen poeds graan worden verstookt. Door den omroeper werd gewezen op de verklaringen door Rykof op verschillende provinciale congressen afgelegd. Rykof had gezegd, dat de regeering de wodka niet wil af schaffen en 'ook niet goedkooper maken. r Zjj is vast besloten het wodka-monopolie, te bljjven exploiteeren, om met de inkomsten de drankgewoonjdCte- fcestrjjde/n. De ontvangbaren van 'ïh; Russische schat- kast uit het wotjjoa-monopolie bedragen 500 even uitschreeuwde. Omdat je mij onverschillig waart, daajom, V ersta je./Niet uit angt. Jij dom ding, dat je/bent’ Spottend^ lachte zijhem me^ baar oogen toe. ,,En nu hebt gij mij weer lief? Ja? Ja. nu hebt ge weer moed, ja? Met aile kracht zocht zij zich uit den stevigen greep te bevrijden Hij liet /ïflyt los. En alleen om1 geen opzien ,wékk°n, ging zij verder naast hem voort, met van woedte verwrongen ge [laat, mei plotseling bleek geworden wangen. ,La! zijt ge. verstaat ge Iedere domme jongen hedfj dan gij. „Zeg, neem u in acht. Zerttehrok plotseling. De tóón was hieuw*war haar. Iets ontzettends lag er in>iets Wat dronken siagersjongene hadden, als iemand him. 14 jde,kroeg in dea weg kwam. Nijdig prevelde zij b „Laat mij los.’’ .Vlk laat je los. alls je riie belooft den volgenden Zondag in de arena te komen en op mij te wadden, zooajs ik nu ep j<n heb gewacht. Heb, je verstaan?'' Zij h/ aide de schouders op. ..Ik ben er Zondlags alfud, ioolang 11: in de stad bep.” ..En je wacht op wij?”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1