nr i» blaas IE1D sn door D. Fr. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 18720 Dinsdag 20 68* Jat lang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- eken, o .NTRUM" Maart 1928 en Feestdagen 2.50 EEUILLETON. Bring BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, tGOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHÓONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eng. I NIEUWS. terdam mail (Wordt vervolgdp belang der be- der stof schrift van gekregen hai Zinowjew te wyten aai Moskou of in Londen. iDe premier zette eenl breede uiteen en hij: besij zoek te weigeren omdat t helm was verraden en het land bewezen. De motie der arbeidei op met 326 tegen 132 at t letters van viel in Lou s fcfclet was volgens verraad hetzy in rty werd daar- nen verworpen. hetzelfde is de po- handje den een rs. It, prima ie Spijs- e eerste een ga- ISVROUW. Ie rassen en Kraiaatraat 26 ..n) Credieten, ngzaken en ind, Onge- p hlerby VGOM. In pahjt» cnU. tinaertma. vh n BUITENLANDS^ engela! De tocht van de Red Uit Sidney wordt vanc kapitein Lancaster ®n me »n. 'De man ortplanting- jude vrouw, jdsche aan- en huwelijk, jlen van de KRACHTPIL- re Bustes. Ook ten. Bekroond ■e-diploma’s. In neming. Gega- Artsen aanbe- mkbetuigingen. iks 3.50. 200 >nder rembours ssel. 21. Den Haag. uit planten- i lijdt, man- n uitvoerige zenden aan dicijnen, bij die U alle ling, met de ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRÜCK Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P, WESSELINK—Van Kosbut (Nadruk verbeden) ?nge vliegers, die tt_ omhoogstegen, keus de bocht te Pmeer. Zelfs de acht hadden iets tafc.'L.j., *erd Het gaf zijn glans en ander in den met een onder been Britsch ge- i ondaenst aan te redden. Hall deelde den verslaggevers mede, dat hy en zyn vrouw Detroit een poosje gingen verlaten, daar hij nog ziek van de doorgestane angst was. Hy weigerde alle inlichtingen om zijn ontvoerders te identificeeren, daar hy hun wraak vreesde. Als andere slachtoffers van de Purperen Bende hebben na hun vrijlating stilwygen in acht genomen. Het litie tot nog toe niet gelukt een enkele ar restatie te verrichten. BINNENLAND, De Indische tentoonstelling te Arnhem. Een reeks van congressen. ,,En om het ethisch belang, dat er gemoeid ie’bij een goed begrip van h«t wezen vaa tactó© in de dagen, dat er een verwijdering plaats heeft tus- sthen den blanke en den inlander, èn o«n het practised nut van een wer k olijk zeer linteresbante eoepopitie, vraag ik u de aiandabht van. het Neder landsoh publiek op die I.T.A. te ves tigen”. Aldus treeft mr. J. Hugee, de ziel der Indische tentoonstelling, de dertig journalisten toegesproken die VrijdBg- toen zij Lou den landweg weer ziig opgaan, op den tijd, dat’ de postwa gen gewoonlijk voorbij kwam. IWaar het was Zaterdagavond i onder- terwijl >ben in men er van mevr. v. Vloten Indische gewassen die hier te laaide uit de pit zijn upgekweekt. <Zij zorgt ook voor de beplanting met baiimoe en pfeang van net terrein rond de reeds ópgetrok ken koeiiewonlng, een model van een mngezinsbuis. Thans zijn ook reeds gereed oe t.raaiei paviljoens voor de Oost-lndische collectie waarin o.a., een 6 X 2 M groote maquette van een geheel su' ker etablissement te zien zal zijn. Ook de Hoogeschool in VVageningen verleent thans haar medewerking. De paviljoens zijn op zeer bijzondere wij ze geconstrueerd de bezoekers loo- pen min of meer in den actoekner, de voorwerpen liggen in het klare dag licht. De verzamOliingen van hei Koloniaal Instituut zullen worden tentoongesteld in het Kasteel, waarvan de eerste verdieping zal wordien* ingenomen'’oo.r de afdeeltng Volkenkunde. I 'e groote suite, wélke zich hier bij het binnenkomen aan de linkerhand bevindt, zat worden ingericht voor weefselkamer. H. M. de Koningin heett een deel van haar mooie en waarde- kenbond te Genève heeft gisterenmiddag een, aanvang gemaakt met de bestudeanng van de Russische voorstellen, die de alge meen® ontwapening in vier jaar tijd» be- oogen. Alvorens daarmee wend aangevangen hield de Turksche minister van BuitenJand- sche Zaken, Tewfik Roesjdi, asn rede, waar in hy het standpunt van zyn regeering uit- eennette. Hij prees daarbij de non-agressie- verdraigen met daaraan toegevoegde neutra- liteitsclausule als het beste middel om de relatieve veiligheid der staten te verhoogen tn verklaarde dat de Tunksche regeering voor beslechting van internationale 'geschil len de voorkeur geeft aan de verzoenings- procedure. Aangezien uit zyn woorden bleek dat 'Airkye wenschte vertegenwoordigd te zijn in de commissie voor veiligheid en ar bitrage, noodigde de heer Loudon Roesjdi Bey daartoe uit.' Deze uitnoodiging werd terstond aangenomen. Litwinow hield daarop een lange rede waarin hy de Russische ontwapeningsvoor stellen als het eenlge middel om algeheele en gelyktydige ontwapening te verwezen lijken aan prees. Geen d-er vroeger door den .Volkenbond bestudeerde voorstellen beoog de volgens hem dit doel, zoodot de Sovjet- delegabie de eerste zal zyn die deze gedach te in concrete voorstellen voor den Volken bond en in de atmosfeer van internationale relaties heeft geplaatst. Geen ander voor stel is volgens Litwinow in staat, het pro bleem van algemeene veiligheid en vrede op te lossen. Hy verlangde dat bij de aanstaan de discussie over zyn voorstellen duidelyk en definitief antwoord zóu’ worden gegeven op de twee volgende vragen: lo. vereenigt de commissie zich met het denkbeeld van algemeene ontwapening ge durende vier jaar, en 2o. gaat zy accoord met een grondslag van ontwapening, die in &?n jaar ty'dg den oorlog geheel onmogelyk maakt? Hij verklaarde voorts dat de Sovjetvoor- stellen overeenstemmen met de wenschen van de groote massa der aj^eiders, met name met die der vrouwen. Daarna ging hy in het kort de werkzaamheden van den Vol kenbond voor de ontwapening na, om ten slotte tot de conclusie te komen dat nog geen enkele stap in de richting dep ontwa pening was gedaan. Hy wees op den gerin- gen omvang van het Russische leger, vooral in verhouding tot den ongunstiigen veilt g- heidstoestand waarin Rusland verkeert. Hy knoopte daaraan vast eenige beschouwingen over de criitiek in de pers ten opzichte van het Russische leger die volgens hem duid den op een gevoel van vijandschap tegen over Sovjet-Rusland. Ook de niet-erkenning van SovjetRusland door eren aantal staten wy’st zyms iriziens op een vijandige houding dièr staten jegens zijn land. Hij drong daar na aan op een openlyke beantwoording van Wat vraagt het licht, Gereed ter kim te dalen, Of iets op aard gewrocht werd bij zijn stralen: deed zijn plicht. net den ie tech- in deze venscht. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80i Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelyks geópend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. H2 - Toornig en nieuwsgierig keek ai] hem aan „Wat wil je van mij?” Lou wachtte op haar man. Stil en Mevrouw Vid®k schudde het hoofd, zag IMaar het was Zaterdagavond De herders wachtten op de uitbetaling eu de dames Vidal hadden het druk N vooral, daar/de professor mek was en mevrouw idal aelf het geld uitbe taalde met harde vingers en opletten de oogen Lou ging onder een boom staan en wachtte, totdat het paard: in zijn lang zemen sukkeldraf naderbij kwam. „Niets woór ons?’ De postbode, wit als een molenaau. 1 necht van het fijne, kalkachtige stof, tastte in zijn tasch. „Daar.” Een groote couvert met pen ongeoefende hand vie „Niets, dan dat je wacht. Dat je te rugneernt, wat je me d' gezegd.” De druk yan halar halndl werd losser Maar zij liep naast hem voort, keek van ondier haar half gesloten oogleden naar hem- op met haar vurige oogen. „Wilt ge werkelijk1 over de barrière? Zij lachte heel zacht. „Laat dlat liever, het is niets voor fi ne heeren „Dat is mijn zaak,” snauwdeWij haar toe. Zij wikkelde beide hWnidfen in haar wnalle, zwarte boezelaar, vertrok de roode volle lippen tot een spottenden ,aA i i I Oe voorbereidende ontwepeninge-conferentie. Een rede van Litwinow. Een debat in het Britsche Lagerhuis over de brief van Zinowjew. De onbwapemhgscomnHSsie van den Voi- ti00r hem gestelde vragen en eindigde GonèvA o>ifltow>nmwkU<r met beroep op de Vereenigde Staten, die volgens hem logischerwijze niets anders kunnen doen dan de Russische voorstellen steunen, willen zy den ernst bewyzen van de door Amerika gedane voorstellen om den oorlog buiten de wet te stellen Graaf Bernstorf, de Duitsche gedelegeer de nam daarop het woord. Hy steunde de Russische voorstellen die zyns inziens m overeenstemming zyn met de veertien pun ten van Wilson die in 1918 als basis voor de vredesonderhandelingen zyn aanvaard. Hy meende, dat de Russische voorstellen een nieuwen irnpulg aan den arbeid van de ontwapeningscommissie zouden kunnen ge ven en verklaarde dat het denkbeeld van een ontwapening in etappen geheel met de zienswijze van de Duitsche regeering over eenstemt, temeer daar deze etappen elkaar snel opvolgen. Bernstorf stelde v.ior de b?- studeering van de Russische voorstellen te doen samenvallen met de tweede lezing van de ontwapen!ngsconventie die volgens zyn meening gedurende deze zitting moet plaats hebben. Nadat de Turksche minister van Buiten- landsche Zaken nog zijn instemming met het beginsel van afschaffing van den oorlog had betuigd, verdaagde jhr. Loudon de ver dere discussies tot morgen, omdat verschil lende sprekers den wensch hadden te ken nen gegeven, eerst na kenriisneming van Litwinow’s rede het woord te voeren. Volgens Havas hep ft de warme instem- n ing van Bemstorff met de Russische voor stellen te Genève een slechten indruk ge- ivaakt. In Amerikaansche kringen wordt verze kerd, dat de vertegenwoordiger der1 V. *S. niet op den1 oproep van Litwinow zal ant woorden. inidttag op uitnoodiging van het ten (oonstellingabeHtuur eeu rondgang maakten over bet wondermooie ten- tooneteiiiagjitektein, liet park Zijpeudal. Dat sprookjesachtig park met de romantiek van verscholen beekjes die w egvluchien tusschen die mosgroene heuv eitjes. ua n eesie gebouwen staan er nu al op aai uitgelezen terrein, dat nog geen tw indg minuten gaans van het station gelegen is en voorzoover ze er staan voerspellen ze een grootsche expoeilie. i.aaiK zij de medewerking van den gouverneur van Ceiebee, die Mij. „Ne Herland den Rotterdiaimscheu Lloyd, en. een aantal instdilingen en particu lieren die een f 13.000 bijeen brach ten, zal naptet het magnifieke waar min oï meer doode teutoonatellings niateriaeil, de levende werkelijkheid te zien zijp. Een tiental Inftaodbche hand werkslieden zall in een apart gebouw de karakteristieke Lnlawdsche nijver- heidakunst beoelenen, zklvereineden, goudsmeden, baittikken, invoorbefwer- ken, houtbewerken, weven en vlech ten. Er is bovendien een apart batik- huis. De Indische ploeg logeert op Bronbeetf, het invalidenhuis voor In dische militairen. In den stand der Katholieke misaie in die Oranjerie zal bovendien een tweetal negerinnetjes uit dfe West de hoedenvlechtkunst de in oust roeren. De Indische cultuurplanten hebben zéér goed' overwinterd bij mevrouw v. Violen op de Duno, zoouat men up Oe ti^MMislelluittüe' gewMueu uxvui- volbracht. gese.nd, dat jw Keith'Miller'* te Port Darwin met hupi vliegtuigje Red Rose zyn aangekomen ent daarmee dus den vliegtocht van Engeland naar Australië volbracht hebben. Lady Baily is op haar vliegtocht van Lon den naai- Kaapstad vandaag te Kairo aan gekomen. ve komng en de nonmgm van Aighanisia i op nel vnegvcid van iiendon. Aan de groote vliegtuagscnouwZu- teidag op net vliegveld van Hendon voor den komng en de Komngiq van Afghanistan gehouden is, namen meer dan honderd toe stellen met de beste Eflgelsche vliegers deel. Op sommige oogenblikken waren er meer dan vijftig vliegtuigen van allerlei typen in de luent. Het grootste kunststuk werd vertoond tloor twee in een spiraallyn loodre met genoeg snelheid om 1 maken, maar geen tract deskundigen van de lucht dergelijks nog nooit aane Dan werd er ook. een zt gelgevecht geleverd tuaècKen een zwaar vliegtuig voor naehtelyke bombardementen en een paar Grebe-toestellen, waarbij deze laatste, dóe de aanvallers waren, buitenge woon snelle bewegingen uitvoerden. Gistenen hebbn koning Aman Oellah en koningin Souriya een bezoek aan Ports mouth gebracht en daar Nelson’s oude vlag- geschip Victory en den linie-kruiser Tiger bezichtigd. De koning zal zich vanmiddag aan boord van een duikboot begeven, het groote passa giersschip Majestic in oogenscrouw nemen en ten slotte naar Bournemouth gaan. Woensdagmiddag zal het koninklyk paar een vliegtocht boven Londen doen met een groot passagiersvliegtuig voor 21 personen, van het model dat dienst doet op de lucht route LondenParijs. VER. STATEN. Een vliegtuigbouwster. In Amerika is aangekomen met haar jon geren broeder, juffrouw Herta Junkers, dochter van professor Hugo Junkers, den bekenden Duitschen metaalvliegtuigbouwer. Zij zal optreden als directeur van de Jun kers Corporation of American. Herta Jun kers onderbrak haar -schoolopleiding bij het uitbreken van den oörlog, en kwam toen omhoog geheven handen. „De blonde, jonge mevrouw Vida* stondi op Hel couvert. ,‘,ls toch voor u viroeg do post bode, em wikkelde een met water ge vulde fieech uit natte doeken en’'ool- bladeren. „Ik moet het stol wat naar bene den spoelen. ,De Jleetr heeft den zomer gezegend, dat moet uren eir voor over nebben.’ Lou 'uisterde niet. Zij draaide den vreemden brief heen en weer. Hij droeg hei poststempel Aries. Haar hart klop.e. alsol het zou springen. Zij scheurde het couvert open. Geen on- derteekening. Alleen de woorden „Als u niet wilt, dat uw man u»’- gen over de barrière in de arpna springt, kom dan. Hij zegt, dat het ue oude dames zoo amuseert.” Eerst begreep zij het niet. Zij las de woorden nog eene en steeds weer, tot’a« zi, tranen in de oogen kreeg Toen stak zij den brief tueechen tiaar kleedje* en waaddle» langzaam dbor net een voethoog liggende witte kalkstof. Zij bemerkte niet, dat het laken van haar schouders was gegledon. °ven- min. dat de gloei van de middagzon haar lichtblond, krullend1 haar zengde, dat het als dor slroo om haar slapen lag toen zij eindelijk in haat* kamer kwam. Zij grendelde de deur, leunde er tegen, omdat haar voeten haar den dienst weigerden. Wat beteekende dit alles Was Ier hard kirankzinnig geworden? Was hij ailes vergeten zijn vrouw, ,iin vader, zich zeil? Dacht hij niet aan het kind, dat zij ondefr het hart droeg, haar hart, dtat het met zijn wil de wanhopige, angstige stagen zou kunnen doodeti? Had deze ontzetten co. onbarmhartige zon alles in zijn herinnëring uitgebrand, zijn hersens i* tgebramd. Zijn ziel. Er werd1 aan de deur geklopt. „Ik heb hoofdpijn - ik zou graag slapen Niemand verbaasde zich daarover. Mémère beval wat ijs uit dten ketóer ie halen voor het geval zij compres- sën zou verlangen. idaar zij vdrlangde niets. Pas toen de vrouwen haar middag rust hidden, kwam zij naar benéden. Heel zacht op haar kousen sloop zij in het smalle vertrek naast jde woon- kamer. „Profeswr Hij lag aaj**klee<f*op bed met het vochtige’vèrmmd om de oogen. ,En een glimlach gleed over zijn oud gelaat, toen hij de stem hoorde die in oude vertrouwde klanken van het geboorte land tot hem sprak „Ja?” .Hoe lang zou het wel duren, voor men te voet in Arles komt”, vroeg zii als terloops en legdd zijn kussens recht. IdlUISI HE OH R AM ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstrakan (bahoorande tot den bexorffcring) 1—6 regels f 1.80, elke regel meer 025. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentièn in het Zaterdagnummer 20 byslag op den p-ys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pr$s. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen hy contract tot zeer gereducaerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tiuschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. weiken in de fabriek van haar vader. Zy be schikt over dertien jaren ervaring, en is m staat onafhankelijk de commercieele en technische leiding van de Amerikaan.-die fa briek op zich te nemen. Zy js overtuigd dat er in Amerika plaats' ie voor het fabrikaat van haar vader. Georganiseerde misdaad in Amerika. De „purperen bende” aan het werk. Te Detroit is een sensationeele ontdek king gedaan, die een eigenaardigen kyk geeft op Amerikaansche toestanden. Het betreft hier een reeks misdaden op groote schaal uitgevoerd door een goed-gediscipli- neerde misdadigersbende, bekend door den naam „De purperen bende", die in de laat ste maanden in ruim 40 steden rijke bur ger^ heeft ontvoerd en voor hun vryheid groote losprijzen heeft gekregen onder be dreiging ze anders te zullen dood en. De laatste twee slachtoffers waren Harry Watson, een plaatselijk ariieidendeider en James E. Hall, de voornaamste eigenaar van een goed rendeerend restaurant. Watson werd Maandag j.l. ontvoerd. Den, oigenden dag ontving het bestuur van de Amerikaansche federatie van arbeiders een briefje, waarin 25.000 werd geëischt voor zijn vrijlating. De arbeklersleider wordt nog steeds vermist, daar de federatie geweigerd heeft losgeld voor hem te betalen. Hall zat j.l. Vrydag aan tafel met zyn vrouw, toen twee mannen binnenkwamen die politiepenningen vertoonden en hem verzochten hen te vergezellen naar het po litiebureau treinde een pas-gearrsteerden misdadiger te identificeeren. Een half uur later belden twee andere mannen aan en gaven mevrouw Hall een briefje, waarin zy rustig, zooals hij liet van haar ver langde. Stil en rustig, zoo^is dé da mes Vidal het ook van een volgzame, tatsoenlijke vrouw verwachtten. Zij wachtte ook o»p een brief van dominee Taysen. Maar de postboho kwam maar lweemaal in de week uit Arles hierheen in eeau klein, open karretje, dat meestal het landgoed vo rbij reed. Het anotemde mémère. dat Lou het wagentje soms tegemoet eens oj ook g ng. Het zou haar nog eens opbre ken. En dan het past ook niet. Jenge vrouwen behoorden geen brie ven te krijgen, waarvan, haar niets wist. In het Britsche Lagerhuis heeft gisteren Ramsay MacDonald namens de arbeiders partij een motie ingediend, waarm ge vraagd werd een nader onderzoek in te stel len naar de z,g. brief van Zinowjew, waar over reeds zooveel te doen is geweest. In zyn antwoord wees de premier Baldwin er op dat naar de qauestie of de brief echt was of niiet, de arbeidersregeering destyds, in 1924, een onderzoek instelde maar geen beslissing kon nemen. Toen de conservatie ve regeering aan het bewind kwam begon zij met het instellen eener commissie en het resultaat van haar onderzoek was dat zjj overtuigd was dat de brief echt was. Volgens inlichtingen der regeering, deel de Tsjitsjerin na de publicatie van den brief aan zijn collega’s in Moskou mede, I dat hy Zinowjew nopens den brief had on dervraagd en dat Zinowjew' ^erkende dat de brief, aan de communistische party in En geland was gezonden maar niet kan begry-' pen hoe de Britsche regeering er een af- ~7Ata mevrouw Vidial dat hoort Haar arm raakte den zijnen aan. „Hei zou mijm grootmoeder amu&ee- ren.’ „Ook als zaj wist, dat gij het om mij deed Hij was heel bleek en keek haar somber aan. „Zeg. neem je in acht”, herhaalde hij nog eens. Hij zou haar hebben willen vaslgrij- pen op de openbare straat en -haar slaan, worgen tiaar keel met oeule handen toedrukken, de keel, waaruit haar spottende, prikkelende lach kwam'. Zij liep wég, ging den hoeft om en liep weg zoo hard haar stevige belenen haar konden dragen Zij greep naar haar halls, onwillekeurig omdht zi\ 'XT*“ J' plotseling doodsbang voor zijn oogen daar alles hebt w^s geworden f Vfat was dat voor een man Wat was dat een man dlie knappe, blon de. fijne mijrüieer die haar had gekust in den ouden tuin dér Yidals omdat hij haar heer was' en omdat hij haar beviel met zijn zachte, blau we oogen dien avond schreef hiij voor den tweeden keer. Maar alleen aan zijn moeder: het ging hem beter, (toer acht of tien dagen zou hij naar twns komen ITTeei onderalan ternauwernood leesbaar ..Vele groeten aan Lou.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1