IT «ms IT NI! F I J NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 16721 86* Jaargang Ni Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen - EEUILLETON. Woensdag 21 Maart 1828 nt. pak HnMi|i nerika. t, ran lÜ buAenland. Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. 1 20 cent It. 4 sgezin. en 'ree man gezegd, i meer 8 9 cent 11 cent it per pak 'ukken >r 25 cent per pond 4 cent it per pak ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRüCK Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—Van Koftsu-v (Nadruk verbodeni ge ne, on- tgeving. ROTTERDAM. -3 en 6—8 uur Jw kt. z)(u niet den, wat ieder secht, tr doet, dat billyck is en recht. iet de huidige omstan- /oorbereidende werkzaam- Volkenbond verwaarloosde. Marinis zeide dat de ontwa- leen gewaarborgd wordt door Ln militaire bewapening maar in van politieke, sociale Echtv aardigheid 'raaf Clauael, de Ita- rde generaal de Mannas ale van Canada Riddell 35 cent t p. pond 21 cent i—19 cent 22 cent 25 cent 15 cent per ons 1/2 pond 32 cent een» tinkte. omdat daar de weg was tweede weg kon leiden. hoorders met levendige belangstelling ge volgd werd, wordt heden voortgezet. Als eerste spieker zou aan het woord komen, de heer Rutgeus, de Nederlandse!)'1 afgevaardigde, daarna zouden spreken de gedelegeerde Gibson van de Ver. Staten en Politiis van Griekenland. onder 1 «idling van den Biimenlandsahc Zaken en BUITENLANDSCH NIEUWS. DU1TSCHLAND. Groote heidebrand. Langs den spoorweg Ouxhafen-Swine- münde brak gistermiddag naby Oxatedt een heidebrand uit, die tengevolge van den ster ken oostenwind in korten t(jd een geweldige oppervlakte heide- en boschgrond besloeg. Daar het de brandweer uit de omliggende plaatsen niet'gelukte het vruur te stuiten, weiden 150 man van de vierde marine ar- tillerie-afdeeling naai' het terrein van den brand overgebracht. Ook uit Cuxhafen was hulp gekomen van de Nothilfe, tei|Njl de omwonende bevolking aan het blusschings- werk deelnam. Op slechts eenige honderden meters afstand van de eerste huizen der ge meente Berensch kon het vuur worden ge stuit De oorzaak van den brand zyn ver- moedelyk vonken enz. uit een 'ocomotief geweest. lilllIlSIHE COURANT. litste als een vlammennet, eti haar stralen over het land als vurige schoven Ze» uur had de oude hel was maar zes uren naar de stad. Zij viel afgemat in het gras om uit te rusten. I >c zes uren noesten al lang voorbij zijn, haar voeten konden naar ternauwernood meer dragen. Zij tast te naar haar armband1 met het kleine horlogetje, zij had het vergeten. Zij had gedurende deze maanden verleerd naar de klok te kijken De uren <’en haar niets meer, zij at wat cho colade. die zij had meegenomen, liet een slukje suiker in tiaar mond smel ten, orn haar dorst te lessdien. Paar na stond zij op en liep vorder. Zij noest vjw» den goeden weg zijn afge raakt het was niet anders mlogelijk meermalen haddten we^en elkaar gekruist en'zij was redHs gegaan en breedste omdat alleen de groote naar de ..groote start” (Wordt vervolgd!) mand mocht het verneinen. Men zou haar immers maar uijlachen, oï haar niet talen gaan, haar terughouden met teedere smeekbeden en strenge ver maningen, myt lieide, zelfs met ge veld, alleen maar, opdat hel genoe gen van den jongen, dien, lieveling met zou worden gestoord. Sdl en kalm zat Lou bij het avond eten. tussehen die twee vrouwen in de bedompte woonkamer. J>e nachtvlin ders fladderden weer tegen het hjne gaks van de vliegenlior en die lamp waismde, terwijl de dienstbode dfe spij zen aandroeg. „Je hartje, ontzie "je wat, kind, zet mémère ADVERTENTIEPRIJS: Uit Goud* en omstreken (beboerende tot den becorikring) 5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1M, elke regel meer 0.80. Advertentiön in bat Zaterdagnummer 20 bijelag op den prijs. Uefdadigheids-adveitentibn de helft van den prij*. INGEZONDEN MEDEDEELJNGEN: 1—4 regel* 2.05, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiön en ingezonden mededelingen by contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden dbor tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Dl,»».... nwnavwa aawalraxi «Sn De verschillende delegaties van de voor bereidende ontwapeningscommissie hebber, gisteren voortdurend besprekingen \fevoerd om tot overeenstemming te komen over de beslissing ten bpzichte van de Russische ontwapeningsvoorstellen. kDe onderhandelin- gen, zoo wordt uit Genè\ gemeld, stuiten op" groote moeilijkheden, daar eenerzjjds een sterke neiging bestaat de voorstellen af te wijzen, terwijl aan den anderen kant geen basis gevonden kan worden voor een tactisdie behandeling der voorstellen, waar door alle nhrtyen bevredigd zulten zyn. Tusscheiv de Duitsche en de Russische delegatie had een langdurige bespreking plaats. Tegel^kertyd werden besprekingen gevoerd tusschen de Amerikaansche, Engel- sche en Nederland sche delegaties. Des middags, voor het bijeenkomen der commissie, verluidde, dat de Russische voor stellen tegelijk met de tweede lezing van het ontwerp-conventie voor de ontwape ningsconferentie zullen worden behandeld. Deze behandeling in tweede lezing zou dan in een volgende zitting in den zomer of in den herfst plaats hebben. Het Duitsche voorstel reeds thans tot de behandeling in tweede lezing van het ont- werp-conventie over te gaan, zal waar schijnlijk vandaag of Donderdag by de be- handeling van punt drie der agenda worden besproken. Men verwacht, dat de leider der Duitsche delegatie, graaf Bemstorff, dan een groote rede zal hooiden en voorstellen zal doen inzake de byeenroeping van de bating over te. k werkelijke ontwapeningsconferentie. In de middagaitting kwam aan het woord lx>rd Cushendun, de Britsche gedelegeerde, die als zijn meening uitsprak dat het eerste beginsel van het Russische ontwerp, name lijk volledige ontwapening, door iedereen zou worden aanvaard als een ideaalhy was er zeker van dat niemand bereid was een afwijzende houding aan te nemen ten aan zien van het beginsel dat volledige ontwa pening aller doel was. Maar tevens meende hy, dat dit ónmogelijk was en hij zou gaarne gezien hebben dat Litwinow had aangetoond hoe dit kon worden gedaan. Voor zoover Groot-Brittannië betrof, was dit land voor ontwapening maar er moest eerst omtrent tal van quaesties een beslis sing worden genomen. Dat was de reden waarom hy in overweging gaf dat het Rus sische plan zou worden besproken opdat de commissie alles wat er goed in was er uit Kon nemen en gebruiken. Cushendun maakte er bezwaar tegen dat de sovjetregeering in al haar 63 artikelen niet één maal den Volkenbond erkende. In hun ontwerp stelden de Russen voor dat alle geschillen zouden worden beslecht, niet door den Raad van den Volkenbond maar door een permanente internationale eon- AB3NNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. 113 - ..Te voet? Ja, lieve God1, hoe kan ik dat nu nog weten Ik denk dat het een uur of zes zal zijn. T^en ik jo g was, ben ik er dikwijls in liet voor jaar heen geloopem, of in den hertel. Maar nu kan mm alleen bij nacht gaan, of bij het ochtendgrauwen, zoo- «ls 0f«d|lon, toen zij van hier weg .Medion ja.” Zij wist eensklaps van wie de brief was. Madlon was een goed meisje ai] wak dankbaar voor de paar ge schenken. die rij bad gekregen. Hier was toch alles andejrs de menschen ‘waren anderai hef land was anders. „liet wordt ook hier weer gauw aiooi. zei de oude. Over acht of tien dagen, kleine gravin dan komt de rastral over de bergen en waait ons wolken langs den hemel en koelte komt er regen en koele, frissche k Jrorgenlucht dan ontwaakt alles. De V boomen worden weer groen en hel Do voorbereidende ontwapenings-oonferentie. Lord Cushendun over de Russische voorstellen. trole-commissae. Dit was een geheel nie’iw licliaam. Zich tot Litiwiiw wendend zeide Cushen dun, dat er twee soorten vrede waren zoo- als er ook twee soorten oorlog waren. Er was international oorlog en burgeroorlog en de laatste was de verschrikkelijkste. Was de sovjetregeering, vroeg Cushen dun, werkelijk van plan haar politiek te wijzigen? Was zy nu besloten zoowel tegen burgeroorlog als tegen internationalen oorlog te zyn? Zou zy zich niet langer (bemoeien met de aangelegenheden van andere landen? Tenziy z(ji bereid 'was die wyziging in te voeren zou zy, hy was er zeker van, zelf erkennen dat haar stand punt een der grootste beletselen was vo >r <!e verstrekkende ontwapeningsvoorstel len, die zy zelf had gedaan. Lord Cushendun besloot met er op te wyzen dat zyns inziens het onderzoek der Russische voorstellen niet in de huidige zitting der commissie kon geschieden doch in een latere zitting moest gebeuren nadat de regeeringen tyd en gelegenheid gehad hadden de voorstellen grondig te bestudee- ren. De (behandeldng van het Russische ont- wenp-conventie zou het beste kunnen ge schieden gelyktydi-g met de tweede lezing van het verieden jaar opgestelde ontwerp Voor een internationale overeenkomst ten" geleidelijke beperking en vermindering der bewapening. De Britsche gedelegeerde gaf er zijn ver- over te kennen dat volgens het R is- Jüii—WWM— dragen voor hun persoonlyke verdediging terwijl alle wapens voor verde diging van den staat tegen aanvallen van buiten verboden zouden worden. Deze rede van lord Cushendun vond giroo- ten bijval. Na Lord Cushendun voerden ook de Fran- sche gedelegeerde g liaansche gedelegee^ en de gevolmaehtij het woord. Glauzel meende, ilAt het Russische ont werp niet strookte, digheden en de lieden van dei/ Generaal Dj pening niet afschaffing na het bren, economische in zaïae bestrijding mond- en Kiauw zeer, inzonaerhead ter voorkomiug, ver zw ijgen, te late aaugüte, viuuoten mot veixiaoliit vee naar markten en anaiers- rins en overigens aide» yvat versprei den ziekte kan bevorderen.’’ Morgen zal een bespreKiiug plaats vindieu* tusschen dien Vieeairtsenijkundi- gen bien&i en vertegenwoordieers dor organisaties, munster van I.uudlbouw, ENGELAND. De vlucht van Hinchlifte. De kapitein van de Amerikaansche mail boot Republic heeft bij aankomst in New- York verteld, onder welke ongunstige weer- condibies kapitein Hinchliffe en zijn gezellin waairachynlyk hun stoutmoedige poging met den dood hebben moeten bekoopen. IX. Hcpubhc beyo^rói, w toen /Ijn - beir^ing MWgevrMgd. revol* 'HTtïëb’Hffë veHrölc, vtijiwel op de route, die deze had moeten volgen bij zijn tocht naar Philadelphia. Dien dag, vertelde de kapitein, kon zyn schip door de hooge zeeën slechts 82 mijl afleggen en was het nauwelijks in staat om redht tegen den westelijken storm in te varen. Zelfs als men het vliegtuig in nood gezien zou hebben, was het onmogeiyk geweest, om een boot uit te zetten. Het weer, dat de Republic gerapporteerd heeft, is niet wat de vlieger verwacht had, daar zijn weerrapporten Oostelyke winden voor spelden, slechts met zwakke stormregionen in het midden van den Atlantischen Oceaan. Miss Mackay’s vriendin verdwenen. Een nieuw mysterie. Volgens de Tel. is de beste vriendin van miss Mackay, miss Sophie Ries, sedert vorige week Dinsdag, den dag waarop de start van Hinchliffe1 plaats had, spoorloos verdwenen en alle pogingen om haar te vinden hebben gefaald Zij heeft den laat- sten tyd met Elsie Mackay samen gewoond en wist dus alles van het stoutmoedige plan Het schijnt vast te staan, dat toen miss Mackay van Londen naar Cianwell vertrok, zij door miss Ries werd vergezeld, die na dien start naar Londen moet zijn terugge keerd. Sedert dien is niets meer van haar vernomen. „Ik ben het ik u behoeft met Ie schrikken Ik weet hel, jonge vrou wen wordt uet dikwijls te benauwd n warme kamers. liet was de blind». Hij waakte dik wijls, als allon sliepen. Want branden waren niets onge- w oons in de zwoele nachten van d>it ze ermaanden. waarin het. scheen, oi Let hooi door den zonnegloed alleen reed» kon ontvlammen, mj .Mechtc nenschei) waren er oyeraf /Waar hij t<ad weinig slaap noodig en’ bfjkt den speurzin van een jachthond^ 1 aama «tapte rij tUri\ door' steeds dieper de uitgestrekte vldJkte van de I’roivenee in. met haar vervallen ru ines, haar grijze steenen golvingen haar donkere, ernstige (^prefiKen \ls een zilveralchtige. lichtblauwe band slingerde rich aan den horizon de Rhone tusschen dé lichtgrijze olijfboo- De Japansche vertegenwoordiger Sato verklaarde, dat het ontwerp der sovjetregee ring in stirijd was met artikel 8 van het Volkenbondspact dat geenszins volledige af schaffing van alle bewapening verlangt maar eenvoudig beperking en vermindering er van. Het debat, dat door ben groot aantal toe- gras en de menudieai worden weer vroolijk. Dan spelen de mannen mde uieuBtDodenhal op de harmonica en 'e dienstmeisjes dansen op het ert en ieder kgijgt zoeten appelwijn o. licht bier Ln ooft is er dan, manden vol vruchten en men doet zich te goed in den tuin de vruchten worden m- gemaiakt. en de chalmpignons gekookt en dan ruikt het overal zoo goed', en alien zijn vroolijk en ringen.’ De oude man had rijn brandende oogen en de koortshitte vergeten, die zijn oude ledematen neerdrukte,, de droge keel en de gespleten lippen |iij dacht aan den mistral, die nu( spoe dig in groote vlagen over de bergen zou komen r— en vol verwachting glim lachte hij. zalig, gelukkig en geduldig. Toen zei hij plotseling weelr naden kend en droomerig „zes uren ja, in zes uren komt men er. als men weet naar wien men heen wil. maar men moet het weten en niet kunnen wachten.’’ Maar iJou herhaalde „Zes uren, zes uren. Deze zes uren wilde zij gaan. De slad'Tn^ met beide armen de knieën van haar man omvatten, zoeals de meid hetdestijds in den tuin had1 ge daanrij wilde hem ondier tranen bidden, hem bezweren af te zien van zijn plan, dat /de dames Vidöl alleen maar geamuseerd zou hebben. En daarom mochten zij ook niet we ten dat rij* naar hem toe wilde. Nie- Aman Oellah in een tank. De koning van Afghanistan heeft giste ren demonstraties bygewoond met tanks, waarvan e» 12 stuk» aanvallen ondernamen op een bepaald punt, ondervhet afschieten van hon<Mrden patronen. De koning, die in een vernKuiingsauto volgde, begaf zich la ter in tank. Aardige bijzonderheden zyn nog bekend gemaakt ovey ’r koning» tocht per duiklx^ot. Hy seinde draadloos aan de koningin, die zich op een kruiser bevond: „Ik zend de beste giroeten van onder water” waaroj) hij even later telegrafisch antwoord ontving. Groote belangstelling toonde de koning toen hij, staande bij de periscope, twee torpedo’s afvuurde on haar loop door het water kon volgen. Toen het signaal kwam, dat "de tor pedo’s doel hadden getroffen, vereerde de commandant den koning met het gouden onderscheid!ngsteeken voor scherpschutter. Als herinnering aan zijn tocht kreeg Aman Oellah ten slotte een aquarel van de L 22 met de Afghaansche vlag in top. Prins Hendrik tnaar Lugano. Pruis Itendrik zail zich a.s. Vrijdhg koor eeuiige wekem naar Lugano be geven, tot het volgen van earn gezond - l'cidskuur. Secretaris van den Raad van State. Eervol ontslag aangevraagd. Naar heft Co|cr. Bur. me|ldt heeft jhr. mr. dir. J. I). II. d» Beaufort, secre taris van don Raiadl ven State, met in- g.ng van 1 Mei a.s. eervol ontslag uit betrekking aaiigevraagd. Bestrijding van mond- en Klauwzeer. Wat de Regeering doel. >p liet telegram van den 15<idt van A'emveehioudlurs, gevestigd te \*jgle.r- Gakir, waann werd) gewezen (tyc|dpel- treiieufüie mapuregeitin m za4* 00 sinjdlmg van het mond- en kwiteer, neeft ue minister van Buuieir«iidsGhe Zaken en Landbouw telegrafisch het volgende geantwoord t „Ontken dat ten aanrien mond- en klauwzeer ondoeltreffende maatregelen worden genomen. VeeartaetiijjcwMÜge Dienst doet ahes wat mog^lijk is om nuoidltottige gevolgen van verzaken piidhten dopr belanghebbenden als verzwijgen, te late aangifte, vluchten met verdadit vee enz., te beperken. Medewerking van belanghebbenden onmfisbapr. Wil in uwen kring daartoe mmsporen. Mijnerzijds wordt tot ande re organisatie» gelijk verzoek gericht.'” In aansluiting hiermede verzond de minister aan het Koninklijk Neder- landsch Landboiuiwcotiiiité, den R,K. N edierlandschen Boeren- en Tuinders- bend en den Algufmeenen Nederland schen Zuivelbond het volgende tele gram „Verzoeke dringend aansporing in uwen kring tot voUedngp medewerking Vrijheidsbond. De algemeene vergadering van de vrouwengroep. Gisteren tjeett m de Nederiandsriie Vrouwencmb te Amsterdam d» open bare algemeene vergadering van do vrouwengroep uit uen Vrijiieidsooiia plaats gehad, onder voorzitterschap van mevr. Louise van Eeghen. i>e secretaresse, mevr. Koeu-Mulder bradu het jaarverslag over 1927 uit, /walaruil bleek, dat gedurende 1927 het aantal vrouwelajkq geknefstuer adsie- den van den Vrijheidsbond van iti tot 20 steieg het aantal vrouweiijke le- Iten van die Provinciale Staten vermid- cierde echter vain tot 8. Mevrouw Kappeyine van dé Koppei- lo—WièLers leidde besprekingen in over een te houdleu vrouweaikafiddag, niet op één plaats, maar wel op den- ze'ifden datum op verectuitenrie plaat sen legeiijk. Zij stelde voor het voor beeld der socialürtisdte vrouwen te volgen en gedurende «en bepaalde maahdi door liet heele land huisbe zoek al te leggen. In verecbiUen/te plaatsen door het heette land zouden „vrouwendagen op denrelldea kunnen worden georganiseerd, ten bate van de propaganda. Reeds dit nalfajar zoutten dergelijke landdagen moeten werden gehouden, juist met hel oog op de verkiezingen van Let volgende jaar. In principe werd dit voorstel aan genomen, aan het hoofdbestuur z 1 «orden opgedragen met de afdeehn- gon in overleg te treden. Reedh heeft mevrouw Delprat te Amsterdam voor dit doel ha< lanü- gocn te Bergen aangeboden. Wijziging der Drankwet. De Kon Naderl. 'liddensiandsbuiid t'cetii aan» de Tweede Kamer een adres verzanden inzanie het wetsontwerp houdende bepalingen lol regeiing v< n den kleinhandel in alcoholhoudende o ranken. De Bond meent, dat, zoo dat onl- w erp tot wet verheven werd, opnieuw onberekenbare schade zou Vorcien toe gebracht aan don Nedöriandteriten Mid- clensland in liet ailgemeen en aan en kele zeer belangrijke groepen daar van in liet bijzonder. liet gebruiken van alcoholhoudende dranken in het algemeen, maar ook van de zwak-aLcolujdhoudende dranken ii en door on als een groene sluier v el.den zich <te teer© taMaen dér bree- de, groene wilgen over het glinste rende water. Maar zij liep langs den landweg d'aar, waar het gras ver w elkt was en brulnachtig on de boo men wit waren alsof zij met hjne sul,er waren bestrooid. Donkerder kleurde zich hot melk achtige wit des 'hemels, en daarna er een purper rood overheen de zon schoot uitgedroogde oogen ai. „Als zij hem maar liet heeft.. l’oen Kwam Kaspdr. En de vrouwen stonden op en maakten heei wat b°- redidiering om djen ouden, zieken pro l^sor. die onaanks de goede vi'rzor gfag niet gozond wilde worden. On- laiks de beste verzorging. Het was 3 uur in den morgen, toen Lou donker en luchtig gekleed, met een breeden stroohoed op het blonde naar de geopende poort van het eri uil sloop. Een koude dorre hand streek ove” haar schouder- „Je bent nog altijd een beetje bleek i dien» aan Het en streek 1 ou met zachte hand over het haar. Zij had ftteedk aan and^en moeten denken Eerst aan haair vader Daar na aan haar man Nu aan haar kind. „Ik <tenf< aan het kind” zei nou en glimlachte. Mevrouw. X’idial kffikte haar toe. ..Je man komt spoedig terug. Dan is de vreugde groot.' ’..Ja’ zei Lou weer Zij liet zich door mèmére op beioe wa gen kussen. Zij kuste mevrouw Vidial op de bolderende tule van haar witte mits. Toen ging rij. ..Hit haar wordt men ook niet wijs, fluisterde mevrouw Vidafl en legde beide handen zwaar op het geblomi de zeildoek. Ménière zuchtte diep en wendde de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1