w art NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 16723 Vrijdag 23 Maart 1828 66* Jaargang BODEGRAVEN NIEUW ERKERK, OUDERKERK, (HJDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad vers?hi‘ ft dagelijks behalve óp Zon- en Feestdagen femes -- EEUILLETON. i.Gouda BERGAMBACHT, BERKENWOUnil BODEGRAVEN, BOSKOOP. «'UOKRAIt, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, J j JUJUlkOXHl H V V 1 JHI VyJL/l’J\X JLVZX V JU1V f J V7OJV.V7I r VIX VZ .CZ*UVO.U.I 1W X 1VUVil 1AUV V1»1V van is nog nliet be- van 4 zoo BUITEN LANüSCH NIEUWS. keken mevrouw kleine haard knetterden (Wordt vervolgd). De vli Groote harten bevriezen niet, evenmin als de zee. ie chemicaliën tgen zoo goed irijdt en over- Johannesfourg Star Bailey en aan luite- van Frankrijk t overstroomin- BELGIE. De Zomertijd. Gaat 15 April in. Ingaande op een voorstel va^n de Fran- sche regeering heeft de Belgische regeering besloten tot vervroeging van de datum van toepassing van den zomertijd. Oorspronke lijk was deze gesteld op den nacht? van 19 op 20 April Volgens het nieuwe besluit zal hjj nu intreden Sn den nacht van 14 op 15 April.* Britsche regeering een aangelegenheid van den <H ee» politieke falsi- 'st^soort is, geweigerd, „Je moet de aan Kasper. iT’ haar dochter. dag weer te Cairo q voortzetting van haa naar Kaapstad, Heeft gouverneur van den gekregen, waarin hy laar mededeelde, dat hij niet zou gedoqgen vaairlijke zone" ten z iden van zou vliegen, zonder Lloyd heeft op verzoe den gouverneur getele rafeerd king dezer beschikking maar woordde, dat hij het ïesluit ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRüCK Met autorisatie vertaald door Mevr. 1. P. WESSEL1NK—Van Rossun- (Nadruk vetheden) dat zjj over de „ge- Khartoem bescherming. Lord van mevrouw BaPey om intrek- deze ant woordde, dat hij het Kaluiit 'handhaafde in het belang van de vü pster zelf. De directie van de heeft nu aan mevlroui nant Bentley, 41e =h met zjjn bruid te Cairo bevindt op den Cairo bevindt op den Brugweg naar Enge land, geseind, dm de ipeiljjkheid aldus op te lossen, dat Bentlej n zijn machine me- irlyke zone zai Kenya-Kolonie, zij met dtoe sch jcing genoegen wilde tl? De onkosten Mi Bentley zyn voor G01DSCIIE COURANT. ninee Taysen j getrouwd beeft Een lief mensch. een vriend. Dit ,al de zoon zijn. Ja zeker, dit is de zoon. „Wat moet die bij ons uitvoeren?" vrouw Baile over de Jpevai begeleiden tot Nairobi ikde enofi” nemen rekening van het blat Het antwoord van 1 iden kend. vermeende j moeteh beilvij treft moes* zelf zien, n sphieting Vt van ootilogÉ aantal orde aan de Pen geven. ’Het verwijt dat de Russische plannen niet een. socialen en economischen vrede verzekeren, noch het wantrouwen tueschen de volken weg te nemen bestreed Litwinow door te zeggen, dat het lümmer de bedoe ling van de Russische voorstellen is geweest om een algemeen geneesmiddel tegen alle menschelijke kwalen te geven, maar slechts één kwaal, namelijk den oorlog iuiit den weg te ruimen. Zwak was zjjn betoog toen hij het had over de vraag, of er na de alge- heele ontwapening kans bestaat dat de vol ken elkaar niet meer zullen bestrijden. Zijn eenig antwoord hierop was, dat zelfs de best georganiseerde jndustrieele landen twaalf tot twintig maanden noodig hebben om de vernietigende wapenen opnieuw te vervaardigen. Wat betreft de organisatie van de poditietroepen had de heer Rutgers het bezwaar geopperd, dat die den grooten mogendheden een belangrijk overwicht over de kleinere staten zouden geven. Litwinow verklaarde in dit verband, dat hij volkomen bereid was zjjn ontwerp op dit punt te her zien. Litwinow verklaarde ten slotte op verdere behandeling zijner voorstellen geen prijs te stellen, aangezien de meeste gedelegeerden tegen het beginsel van algeheele ontwape ning zijn. mevrouw Bailey. Een hindernis. Mevrouw Bailey, di van plan was Zater- te stijgen voor de eenzamen vliegtocht Van den militairen Soedan een telegram ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën èn ingezonden mededelingen bij contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. FRANK ILFK. Stormen en sneeuw. Uit verschdidenie d^' worden stormen, snee gen gemeld. Sir Mortii Te Cannes is aai plotseling overleden de bekende Oanadmai teel bezig met het onderzoek betreffende ue petroleumschandalen, maar heeft ook een ondtenzoek gelast naar de herkomst van de nagelaten fondsen van president Harding, ten einde vast te stellen of er zich ook Liberty Bonds bij beVmden van de Conti nental Trading Company, die zoo dikwijls is genoemd bij de behandeling van het Teapot Dome-schandaal. Uit nadere berichten bjykt, dat het hier betreft een som van 213.000 dollar, destijds aan president Harding be taald voor zjjn blad, de „Marion Star”. Vier jaar geleden reeds uitte Frank A. Vander- lip, een vroegere president van de National City Bank van New York, openlijk de be schuldiging, dat bij den verkoop van het blad politieke corruptie had plaats gehad. Vanderlip, voor de Teapot Dome-commissie gedaagd, moest erkennen, dat hij voor de basis van zjjn beschuldiging niets anders had den geruchten. Louis Brush en Ro s Moore, de kooper® van de „Marion Star”, eveneens gehoord, verklaarden, wat zjj voor het blad hadden betaald en dat dit geld ge heel hun eigen geld wa». Later dienden Brush en Moore *aen klacht wegen laster tegen Vanderlip in, welke zjj, naar zjj thans mededeelen, weder introkken, nadat hun een groote som gelds was betaald en de be schuldiging geheel was ingetrokken. De Haakte maanden is de quaestie den verkoop opnieuw in stilte voorwerp van gesprek géwordén en is beweerd, dat de 213.000 dollar, die voor het blad werd be taald, een prjjs uitmaakte, die zeer de waarde van het blad te boven ging en dat een onderzoek van Harding’s testament zou uitwjjizen, <jat zich onder de effecten, door Harding nagelaten, bonds bevonden, die af komstig waren van Sinclair. Dit wordt thans ontkend door de speciale enquêteur vanwege den Senaat die defini tief heeft vastgesteld, dat wijlen president Handing geen enkele der „Liberty Bonds” bezat van die series en waanden, waarmee bij vooraanstaande personen namens Sinclair moet gewerkt zjjn: in verband met het ver- kiezingsfdnds der republikeinsche party. Een school voor Kamerleden. Lindbergh, die in den loop der laatste maanden had opgemerkt, <lat de leden van het Amerikaansche parlement een zeer vaag 'begrip van de luchtvaart hebben, heeft ze uitgenoodigd om met hem te gaan vliegen.. Bij groepjes van tien zal hij ze mee naar boven nemen en hun een uiteenzetting van het vliegtuig geven. De „Figaro" vindt dat een prachtig denk beeld: de leden van het parlement op de hoogte stellen van-een quaestie, waarin hun stem een groote beteekenis kan hebben. Ze moeten worden opgevoed. Wanneer men er zich rekenschap van geeft wat ea* noodig is cm een goed opgevoed jong meisje te wor den, alles wat men moet kennen om brand meester, taxi-dhaiuffeur, enz. te worden, en wanneer men dan bedenkt dat het niet noo dig is de eerste beginselen van eenig vak te kennen om Kamerlid te zjjn, dan bemerkt en Hartverlamming L’Mortimer Daivis, _J financier. Hjj was een van de rijkste mensehen ter wereld, o.a. was hij voorzitter van Imperial Tabacco Mjj. directeur van de Royal bank of Canada. Hjj was de. schoonvader van Rose Dolly, die een jaar geleden met zjjn eenogen zoon huwde. Dit huweljjk is eerst voor een paar weken openbaar gemaakt. VER. STATEN. Nieuwe luchtschepen. 2*4 maal de Los Angeles, bemand met 60 personen. Admiraal Moffatt, plv. chef van den marineluchtdienst, heeft medegedeeld, dat er plannen bestaan tot het bouwen van twee nieuwe luchtschepen, elk 2% maal zoo groot als de Los Angeles welke zonder stop pen ’n maximum afstand kunnen afleggen van 11.2100 zeemijlen. Moffatt verklaarde, dat deze luchtschepen 782 voet lang en 132 voet breed en hoog zullen zjjn. Zjj zullen een equipage hebben van 16 officieren en 45 man en een maximumsnelheid van 75 knoopen. De kosten zullen in totaal acht millioen dollar bedragen. De pelroleumschandalen. Het onderzoek naar de bezittingen van wjjlen president Harding. De Senaatscommissie houdt zich momen- vrouw idal uui haar dochter ekfllar verbluft aan. „Een telegram? Voor wiei? Mémè|re| lae „Gravin Oberwall, adres mevrouw Vidal. Gele Hoeve oij Arlee." Zij legde het telegram op die tafei, liet den bodi© een verversching geven en teekende het ontvangbewijs. Mevrouw Vidal aette haar hoornen br op en lab het adres nog ecus. „Wie zou er dan djood zijn?' Dat sprak van taeïfmet telegrafeer de slechte om dood of ziekte te mel den. Eensklaps dacht zij aian G ar et o. Die had' ook getelegrafeerd! om rijn komst te melden. ..Men moet a»r wakker maken, be sliste iiinevrouw Vidal. Miémère ging naar boven. „Lou, Lou.” Zij drukte op 'fe klink; de deur gaf mee. „Lou’1', rie£ mêmère mandf antwoordde. J weer. Nie>- Het bed was niet gebruikt. Zij schreeuwde ,,Lou Lou Lou’ stiet de ratmen open en liep naar de trap. .,Lou Lou. ..Walt is er?> Wat voer je uit?" Mevrouw Vidlail stond naast haar dochter en hield haar mondi toe. „Wat voer je uit? Wil jemensehen bij ejlkaar roepen Moet iedereen zich vroolijk over ons maken? Houd je mondi. Breng mij het teiegrahv boven." Litwinow i ische gedelegeerde Litwinow uut in de vroegte wfl» *sedert dertien; uren. Zij voelde geen dorst, zij voeldeigeen u Alleen angst, Angst, dat zij Nvam, als ahete voorbij zou n sschien nog juist bijtijds om te zienudaf dte zoon van graaf Andre Obetrwan, dat haar man zich als een down ging gedragen en den lachlust opwekte aan gene zijdtei der barrière'. Ik moet nog voor vijf uur in de arena zijn ik moet Man en vrouw keken elkaar zwij gend1 aan. Inden schorren, ternauwer nood verstaanba'ren klank dier stem lag iets diwingendk iets tragisch. •Wij komen er wel. zei de vrouw met een mdbelijdenden, vragenden blik op het jonge schepsel met het buitengewone, lichtb'onde haar. „Mijn God.’’ Lom sloeg beide handen voor het gelaat en verroerde zidh niet, totdat zl] voor dte arena stilhielden. „Zij silaapt nog, zei mémiére, toen het tien uur sloeg en Lou nog Jtet beneden was gekomen om haar glas koude melk te drinken en van den goud-bruinen honingkoek, die s Zou dags altijd bij het ontbijt was te eten. ..Slaapt zij nog aiifijd? vroeg me vrouw Vihal, toen de klok twee sloeg en de meid de soepterrine op tafel zette. „Zij zag er gisteravond heel alecirt uit, misschien slaapt zij zich gezond, zei miémère en schepte de tomaten soep op. Ik zal alles voor haar warm laten houden En rij beval de meid zacht te loe pen, en de deuren niet dicht te slaan, opdat de jonge mevrouw niet wakker zou worden. Daarna diende zij op van het roseroode. naiar Anoffloof riekende lamsgebraad en vulde het bord van den professor met gestoofde uien Het was het gebruikelijke Zondags- maal van de Vidals. Höt Zondags- maail ven alle welgestelde lieden op bet land in de Provencie. De dames Vidal aten als altijd, aiandiacihtig zwij gend rij verjoegen de vliegen niet, die op het losse, witte brood en den rand van de borden gingen ritten. De meid kwam) plotseling aanloopen. ..Een expresbode te paard is met een telegram gekomen'. Moet hij bin nen gelaten, worden Hij stapte het vertrek reeds binnen, rood en badend in het riveet... Me- De - -- -- heeft gisA-erfn te Genèye de verschillende sprekers peahtwoonl. Hij begon met te pro~ tesbeerenijltQgen de beschuldiginig van Lord Cushendim, dat de Sovjet-delegatie zich ten doel stelt, de ontwapereingsbeweging van den Volkenbond te sabóteeren. Reeds sedeit de óonferentie van jGernia ia 1922, waar Tsjitsjéïiii met vastberadenheid voOr de ontwapening opkri^m, heeft de regeering, zoo zei Litwinów van Miskom geen gele- genheid! verriuiimöi óm voor de bevordering van den! vrede devr ontwapening te ijveren. Het doof de delegatie intgeriiende ont- weró vormt een grondslag van bespreking. JJuiifielIjk moet dus wöraen uitgemaakt, of de cofnjnissie in haar meerderheid voor het gr^ndbêginSel is van bet ontwerp, dat vol ledig# ilafschaffing van alle bewapeningen vóórhelt. Dé ibeschuldiging van Lord Cushendun, aLsof^Sovjet-Rusland vóór alles het bevor- derenlivan Sociale conflicten en van revolu- ioogde, is onbewezen laster, trom heeft de ■oek naar de t Ivan Zinowjf^v, flicatie van de ei^st^ indien zy een gerust geweten heeft? Tegenover het betoog, dat de Russische voorstellen niet in overeenstemming zyn met het Volkenbondsverdrag, voerde LU- winow aan, dat dit verdrag juist in progres- sistischen zin gewijzigd worden moet De Sovjet-delegatie vertegenwoordigt oe aspi raties van de arbeidersmassa’s van de ge boete wereld, die met -geestdrift de Russi sche voorstellen begroet heeft. De principieel© vraag of algemeene ont wapening reeds mogelijk is, werd door L*t- winow handig omzeild, en de principieele- bezwaren van sprekers als Cushendun, Rut- gens en Hennirigs wenten óf niet óf zeer zwak weerlegd. Het verwyt dat de Sovjet den Volken bond saboteert, begreep Litwinow niet, daar Engeland zeker niet gaarne zou zien dat Rusland tot den Volkenbond toetrad. De bewering van Lord Cushendun dat de ont wapening moet worden gehouden binnen het kader van den Volkenbond, trachtte Litwinow te ontzenuwen door te wyzen op de conferentie van Washington en die drie- mogendlhedenconfeirentie, die beiden buiten den Bond stonden. Litwinow sprak eenigszing ontwijkend over de vraag van Cushendun, of hij zich zoowel tegen een internationalen als tegen een burgeroorlog verzette. Hierop ant woordde hij, dat de Sovjetregeering zeker niet met de te Genève vertegenwoordigde regeeringen zou samenwerken aan maatre gelen tegen de revolutie, aangezin de Sov jetregeering zelf uit de revolutie was voortgekomen en tot taak had, de resulta ten van deze revolutie te verdedigen. En hier zijn portret. „Heit portret van Gareto klonk bet toonloos uit den mond van de an der. Mevrouw Vidal drukte de lippen vast op elkaar; de bleek© strenge lip pen. „jijj heeft er wat onder geschreden. Wat is dat? Lees." Ménière wischte onophoudelijk haar trainen af. Zij kon ternauwernood spreken. „Ter herinnetring oogenblik, Serano Ga „Geietf hier, geef Mevrouw Vidlal troik haar dochter het portret uit de hand, evenals zij het die rozen gedaan had. „Ik vuur er mee gauw Hij moet het niet hooren. de jongen nooit nooit zal haj dat ver nemen In den vlammetjes. „Nu brandt het”, zei mevrouw Vi- dali kortaf. Mémère flwsierdd ..Weesetijk.' „Een Gareto. Mevrouw Vidlal hief haar oogen ten hemel en sloe£ de handen in elkaar. asdh briwatren. geef ze wil weten, gebood zij men met schrik deze lacune en denkt er over haar aan te vullen. Wanneer krijgen we dus de school der Kamerleden? vraagt net Wad. Zy zou niet de studie van het Romeinsch recht omvat ten, waarmede de geachte leden toch niet in 't minst rekening houden, maar uitslui tend practasche cursussen. Zy, die wegen bepalingen opstellen, moeten hun brevet van chauffeur hebben enz. Men zal dan welis waar zeggen, dat de afgevaardigden dan niet vaak meer in het parlement aanwezig zullen zyn en geen wetsontwerpen meer zullen kunnen aannemen, ofschoon zes van hen over het algemeen reeds voldoende zijn om teeamen met de stembiiljetten van hun opdrachtgevers heel Frankryk te vertegen woordigen. Zij zullen alles leeren wartJze niet weten, in plaats van er «ver te prateih. DUITSCHLAND. Het nieuwe Berlynsche Telefoonboek. Wat Berlijn is, ziet men aan zyn telefoon boek. Geen duidelyker bewys van de steeds toenemende ontwikkeling'van de hoofdstad van het Duitsche Ryk, dan het steeds dik ker en zwaarder worden van haar telefoon boek. in het teletoon boek^Voor 1923, uat onlang» van de pers kwaïn, staan 25.(JU namen meer dan in dat van het vorige jaar. Maar de directie der posteryen heeft een extra dun papier uitgezócht en zoodoende is het boek toch iets minder dik dian dat van verleden jaar. Het is intusschen toch een zeer lijvig boekdeel geworden! De op lage bedroeg dit jaar 300.000. De eerste 250.000 waren in zes weken tjjds geleverd. Een statisticus heeift uitgerekend, dat in- dien alle telefoonboeken van die Laatst gave op eflkaar werden gestapeld WW zuil zou verkrygen, die vyftig maal hoog als de Eifeltoren zou zyn! Het telefoonboek heeit in het dagelyK sciie verkeer bet nog veel grootere en zwaarder© en bovendien dure adresboek vrijwel geheel vervangen. Een Beriyner is zelden in het bezit van een adresboek. Dat het intusschen lang niet gemakkelyk is m het telefoonboek den weg te vinden, blykt wel hieruit, dat de namen Meyer, Muller, Schmidt en Schulze elk vyftig bladzijden vullen. Alleen deze vier zoo groote Benyn- sohe families bezitten zeven duizend tele foonnummers! De groote banken, die vaak slechts met een paar regels in het telefoorv- boek vermeld staan (afgezien van de lyst hunner vele bykantoren) hébben élk onge veer 175 a 200 verschillende aansluitingen, terwijl de groote hotels zich vaak met 25 aansluitingen tevreden stellen. Berlijn telt sinds verleden jaar meer dan een kwart millioen telefoonabonné's en be kleedt thans op telefonisch gebied de vierde plaats in de wereld. Het volgt op New-York, Londen en Chicago. In geheeil Duitschland heeft men thans één aansluiting op 22 k 23 inwoners. Dit gunstige cyfey wordt alleen overtroffen door de Verqenigde Staten, waar het aan- aan een mooi laireto." ABONNEMENTSPRIJS: per‘kwartaal 2.25, peri week 1', cent, met Zondagsblad per kwartaal 2J0, per week 22 cent, overal waar aszorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, metiZondagabbdi J UO. Abonnementen worden dagelijks aangekomen aah ups Bui eau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boek aanbel en de pdsU uu oren. Onze bureaux zjjn dageiyki geopend van 9—6 uul Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. i Hat vraagstuk dtr ontwapening, aa* het woord. Cuöhe™|n's vraag betreffende de voor nemens van de Russische regeering aan- gaapdé, inmenging in interne aangelegenhe den van ajwere staten gaf Litwinow aanlei ding flom óp te merken, dat Cushendun hier de ontwriafeningsdebatten heeft ftangegré- pen om awiermaal de Sovjet van propagan da te beschuldigen. Deze beschuldiging was volgens hem reeds lang weerlegd door het bestaan yaA tal van bureaux in verschil) en- <|e landqn, die met behulp van geëmigreer- dp Russen documenten opstellen welke de ropaganda der Sovjetagentén ten. Wat die inmenging be- ngeland maar eens naar zich- |ij wees in dit verband op de bé- In Nanking, op de stationeer'mg (schepen te Shanghai en op een rs die de Engelsche regeering aische regeering zou hebben ge- 115 Sedert drie zij omdierwez 7’i r honger... te laiat 1 zijn, of 0 benwal De oude vrouw sloot de ramen en viel op een stoeh neer. „Doe de deur toe betval rij haar dochter. Suzamne hieldi het opengescheurdu télegmu in de bevende hanuen. „Ben morgen om vijf uur bij u iu Arles. Bruno Taysm. „Wie is Taysen?’ vroeg Vittel. Heit beetje bloed, dm rij had, was uit haar gelaat gewelxeu. Mémère staimolde ,,Ik ken alleen dom den dominee, die haar ni'cumviv. viicuiiu. l/ii ,«i rijn. Ja zeker, dit is de zoon. vv at üïüei die bij ons iiitvGGron? Mdm’re zei haperend „Zij weet er niets van. Anders ou rij het ons zeker gelegd hebben. Wij zullen hem vriendelijk onjyangen. Hij moet onae gast rijn „Doe den grendel op de dleur, zei mevrouw Vidal zoo barsohi tegen haar dochter als rij nog nooit had gespro ken „Wij moeten zoeken, allies doorzién alles, edke snipper kom. Zli liep naar Lou’s schrijftafel, trok aan de lade, (brak ae met een schaar open, daar de sleutel ontbrak. Zij rommelde alles dooreen met haastige. beTvende vingers. .Bloemen", riep miémère. „Van Gaireito zed mevrouw Vidal streng. Ik wist het wel, vati Gareto. tie 688 Haag. Ie Ie N

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1