ofl NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 16725 Djt blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen r de Jeugd. ZONNKWEKLDB. EEUILLETÓK De voorbereidende ohtwapenings.oonferentie verdaagd tot einde Augustus. o i B I I I d S i ml MEK- MMwdag 26 —■art IBM68» Jaargang (lOIDSCHE COURANT. BERGAMBACHT, BERKENWOUDH BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OU DEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ANNIE i zijn van weinig vel voor de rood- maar B. Thesingh. 534. 12/14, 18, 20, 22, 34, 36, 38, 40, 43, (Slot volgt). 6 i nooit aan han- i maar goed voor een goede plaats met morgen van ielen. voetbaltoumooi. achting is de be- tbaltoumooi zeer ie abonnementen ingen. Reeds zijn der Eere-Tribune gaf. We vertrour N.A. dit niet zal ooie overwinning >enschap dra zal orige Week. i kleine vrienden, nooit te vinden i de Redactie van rt 31. moeten opgeven i door M>p. ïls. der, touw of trap Roman van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—Van Kesaum (Nadruk verboden) mi 21—17, Zondagsblad er geschiedt. MIEN. drie ton. ^roegeren kassier louder der firma oerabaja. idelsblad” meldt, n de firma Crone een bedrag van Ft. In samenwer- i ouder dor firma gewikkeld knoei- dièques en reke- hen. De W. ver- verblijfplaats is resteerd. Arbeid is des lichaams voeder; Arbeid is der ziele hoeder; Arbeid is der deugden moeder. EN. *r beroep, the studenten, imeemt, gaat de titie, mr. Rijken» vonnis der Haag je vier Indonesi- hadden gestaan zijn vrijgespro- tikele belangrijke Alphen 3 zou de linnen gebruiken, passen niet bij >men. G. S. V. 3 crijgen, terwijl in ge kampioen, wel in Lekkerkerk 2 e beenen zonder riiet mee loopen. Goedkoope slagschepen. De invallen der Wahabieten. gin van de volgende VoJkenbondszitting zou kunnen zjjn. No. 530: 50—44, g kind in is, minder een visch. zevenen en heel tegen en zijn Vij blijven altijd Tot nog toe heeft men nieta meer gehoord over de reden van de invallen van stammen uit het onder het opperbestuur van Ibn Saoed, tevens koning van den Hedjaz, staande Nezjd in het grensgebied van Irak Een berichtgever van de „Daily News”, John Philby, een man, die Arabië door-en- door kent, heft thans den sliuier der ge heimzinnigheid op. Uit de 'berichten, die Philby aan zijn blad zendt, blijkt, dat de voornaamste oorzaak van de strubbelingen an No. 529! 16 27, 28—23, ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week IV cent, met 7 per kwartaal 2.90, per week 22 cen1, overal waar de ’«zorging per looper ges Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad .110. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bü onze‘agenten en loopers, den boek.iandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dageljjki geopend van 9—6 uui. A.inunistraÜe Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Lord Cushendun heeft gisteren te Genève aan de onderteekenaars van de cpnventie van Washington de vertegenwoordigers van de V. S., Japan, Frankrijk en Italië mede gedeeld. dat Engeland ajjn reeds eerder toe gezegde voorstellen met betrekking tot een belangrijke vermindering van vlootuitgaven gereed heeft en hjj heeft deze voorstellen in den vorm van een nota aan hen overhan digd. Zij luiden aldus: lo. Elk in de toekomst te bouwen slag schip zal' niet meer 35.000 ton mogen meten, zooals thans, maar iets minder dan 32.000 ton. 2o. Het kaliber der kanonnen van slag schepen, zal, in plaats van maximaal 40 c.M., zooals thans, voortaan slechts maximaal 33.75 c.M. mogen bedragen* 3o. De levensduur der thans tot de vloot behoorende slagschepen zal worden ver lengd van 20 tot 26 jaar. Dit brengt mede, dat de mogendheden afstand doen van het in vollen omvang doen gelden hunner rech ten krachtens de vervangingstabellen, waar omtrent te Washington overeenstemming werd bereikt. Een’dergeljjke overeenkomst zou, naar betoogd wordt, natuurlijk bepalingen moe ten omvatten, welke een ©enigszins elasti sche tenuitvoerlegging aan beide zijden van het genoemde getal mogelijk Zouden maken. In de nota wordt voorts er op gewezen, dat het ongetwijfeld toejuiching zou verdie nen, wanneer omtrent een der gelijke rege ling overeenstemming zou worden verkre gen, en dat die regeling tijdig genoeg zou moeten worden getroffen om haar van kracht te doen zijn, alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van het programma inzake de vervanging van slag schepen, dat door de conventie van Washing ton is vastgesteld. De Londensche bladen beschouwen deze voorstellen als een zaak van het grootste belang en de „Sunday Times” merkt op, dat hun beteekenis nog toeneemt door het feit, dat deze gedetailleerde plannen de gedele geerden zjjn voorgelegd op hun eigen ver zoek. 6/10, 14/16, 35. 22/24, 27, 30/32, ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omstreken (behoorende tot den beeorgtring) 1—5 régels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bij contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daage vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. 117 „Bravo Vjttai.” Maair hij sprong verdter op zijn; tee- iiea, onverschillig, alsof hij’ een ten nisbal wilde oprapen, voor den twee don keer dien stier tegemoet, die met uitpuilende oogen aankeek, den vijand in hem spjetardie, die ooren stijf hield, met zenuwactotige schokken als bij het steken van een vlieg. En d zon silraJaldtei neer op den jongenman in het sneeuwwitte hemd, en op bet trillende dier met het lie’ it gespikkel de veil. Nu Madilon, nu komt er wat zeg? Een korte blik eten blik waarin haat, woedte en wildi begeerw lag, sdhooit vatn het gele -Aand der arena naar haar omhoog. Ails een. beeld! stond zij dalar, onbe- wöeglijk in den stroomeiidlen zojine- glood, ternauwernood rooder dan an- met lichten boon olm die mond hoeken. Het laatste klokgelui is weggestor ven van die Trophint-ekerk. De laatste handrol aarde is op die gladde, gele kiert in heit gralr der Vidaüs neergeval len. Met lèege, dooide oogen, zonder tra nen, zondier woorden, onbeweeglijk, staan moeder en grootmoedter bij het geopende graf amclub „Gouda”, J, lokaal der club Het bloed,1 schoot hem nafir ’t hoofd, in de oogen. Hij zag rood zoo rood als die zon was zoo rood als haar lippen gloeiden zoo rood als de t okamdie, die scheef op de horens van den stier zat. Niemian buiten hem was nog in de arena. De jonge man^nem hackten en strijd opgegeven en stonden rondom de barrièré, lieten kleine vuurpijlen hndilen, zwaaiden met doeken, om Let dier aan te vuren, opdat heit ’t den vreemdeling, d|en jongen mijnheer V i dal niet te gecakkelijk zou maken. Genhard glimlachte nu. Ito koude, spottende lach van die OberwalKs was Daarmede wilden mij het bevende, angstige, steeds meer teru^wijkende dier ophitsen Zoo hitste men ’n hond op. om hem te 'aten keffen en» in de broekspijpen bijten, totdlat de angst hem te machtig werd) en hij met den staart tusschen de pooten wegsiloop. Dan wist hij wat betera. Rokx* en warm moest het neerstroomen op de trillende beenen om ze weier sterk te maken, zoodat ze in (toll© spron gen door de arena' joegen. Rood; en hee<t moest het het beest om dien kop golven, zoodot heit die horens vooruir stak1 in zijn loop, en rood) etn' heet moest het opspatten en dan neerdtup- peli°n in het gele zahdl, walalr hij het razende dier zou bedwingen metzim arm. Gethard werd heel bleek, zoo wit de zich om, als werd hij aangetrok ken door een ijzeren liand. ,,Lou, Lou.” Hij zag nog, hoei mienschen liaar op hieven zag haar onder liggen diep onder hem toen zag hij den blauwen hemel, zag die zon en toen was het hem, ailsof hij in de lucid werd geworpen heel hoog omhoog daar, waar Madlon stond) onbe weeglijk als eên standbeeld onder do heete zon. Er boorde iets in zijn lichaam steeds dieper en' dieper en toen stroomde er wat warms' en roods ower hem heen, zoodat de adejm hem beno men werd, en blij wist, dat hij. ver drinken moesl in de roodgloeiende zon van zijn geboorteland. In de arena, rondbm de st een°n treden, liep alles wild) dloor elkaar klonk gekrijsch en gehuil hyste risch, waanzinnig geladh. luid gesteun en gevloek Allen schuiven, stooten. dringen naar dén uitgang in wilde uitzinnige vlucht. Op heit gele zand ia een robijnroo die plas ligt een verpletterd lichaam met onherkenbaar gelaiat. Een paar knechts leggen op een baar, wat over is gebjeven van graaf Gerhard Oöer- 'watl Fn voor dé miet ijzelrboslagen poort van het hlok der diqren slaan andleren met kolven die hersenpan van dien stervenden stier in. Ito zon gloeit over hieit roede bloed1. De döodi grijnst in het gele zand van dé arena' BI ITKMLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Ebert gerehabiliteerd. Zijn verhouding tbt de Barraat*. iNaar men weet hebben die Duitschnatüona- ben in 1924 getracht, behalve tal van andere sociaal-democratische leiders ook rijksp re sident Ebert in de afaire-Barmat te betrek ken. Ebert heeft zich deze lastercampagne ze«r aangetrokkén, zoozeej zelfs dat hjj, ofschoon ernstig ziek, weigerde ziekteverlof aan te vragen, daar hjj vreesde, dat zjjn politieke tegenstanders daaraan een verkeerde uit legging zouden geven. Toen hij ten slotte op aanraden van zjjn dokter had besloten zich te laten opereeren, was het te laat. Thans heeft de enquêtecommissie van den rjjksdag, inzake de affaire-Barmat, die tot taak had, de politieke relaties van Barmat te onderzoeken, en vast te stellen, of de be schuldigingen van de Dudtschnationalen tegen de politiek van links al dan niet steek- houdien, haar werkzaamheden beëindigd. Met algemeene stemmen werd een motie aangenomen, waarin gezegd wordt, dat met het oog op de aanstaande ontbinding van den rijksdag een voortzetting van het onder zoek onmogeljjk is. Bovendien kan de com missie nog niet beschikken over een belang rijk gedeelte van de dossiers en ander mate riaal, daar de strafzaak tegen Banpat nog steeds niet is afgeloopen. Een uitzondering vormt alleen het complex van vraagstuk ken, dat betrekking heeft op den overleden rjjkspresident Ebert. Ten aanzien daarvan stelde de commissie met algemeene stem men vast, dat alle tegen Ebert geuite be- schmldignnigen ongegrond gêbtëke<T.' „Het gedrag van rjjkspresident Ebert en diens gezin is volkomen correct geweest” Goldsteins verhaal. De ingenieur Goldstein, die in Berljjn is aangekomen, heeft thans verhaald van zjjn arrestatie en gevangenschap. In den nacht van 5 op 6 Maart; werd Gold stein plotseling gearresteerd. Na een nauw keurige huiszoeking werd hij naar de na burige stad Stalin overgebracht, en daar 24 uur opgesloten, vervolgens naar Charkow en vandaar naar Roetow aan de Don ge transporteerd. In de gevangenis te Rostow bleef hjj opgesloten tot 17 Maart, toen hjj werd vrijgelaten. Uit het verslag blijkt, dat Goldstein tjj- deng zijn gevangenschap buitengewoon veel ellende heeft doorstaan, zoodat hjj de ge volgen van dezen tjjd nog niet te boven is gekomen. Hjj werd met zes andere gevan genen in een kleine cel van vier m. lengte en 1.70 m. bredte opgesloten, waar zjj niet alleen van een slechte behandeling, ook van ongedierte te lijden hadden. Omtrent de reden der arrestatie deelde men Goldstein volstrekt niets mede. Eerst op 14 Maart had het eerste verhoor plaats. Daarbij bleek, dat een rapport omtrent verrichte werkzaamheden, dat een zjjner monteurs hem had nagezonden, was geval len in handen der Gpoe, die het bjj de vei'- taling zoodanig had verminkt, dat men er feitelijk alleg uit lezen kon. De vergelijking met het origineel had echter alles opgehel- derd, zoodat hjj op 17 Maart was vrijge laten. Tot dusver had Goldstein zich niet met een Duitschen vertegenwoordiger in ver binding kunnen stellen, doch de Russen stelden wel de Duitsche legatie van de ar restatie in kermis, waarbij zij evenwel geen redenen opgaven. Tot dusver is nog steeds geen verlof ge geven de andere gevangenen te bezoeken. Volgens de bepalingen van het desbetref fende verdrag hebben de Russen het recht het bezoek uit te stellen Ook is nog geen toestemming gegeven tot het inroepen der hulp van een Duitsche advocaat, ofschoon de mogelijkheid' bestaat, dat na afloop van het onderzoek daartoe verlof wordt ge geven. Omtrent het lot der andere gearresteer den is ook thans nog niets met nauwkeurig heid bekend. Zjj bevinden zich eveneens te Rostow a. d. Don. Men heeft hun beloofd, dat het onderzoek ten spoedigste ten einde zal worden gevoerd, waarna aan de Duit- söhe legatie verslag zal worden uitgebracht. In goed ingelichte kringen neemt men aan, dat er intusschen nog wel 10 14 dagen zullen verloopen. Ook Goldstein kan omtrent de juiste reden der arrestatie nog geen verklaring afleggen. CHINA. Communistische actie onder de boeren. Een wandaad van bandieten, afschuwe- Jtilw-Jtafe-Mitart m Zuid-Kiangsoe voorgevallen, heeft, volgens oe Tel., plaats gehad nabjj Knangjin, op nayiweijjka 100 K.M. van Shanghai. Een bende van 800 roovers heeft het wedvarende dorp Hsiaiqi-hsian ovenvallen, talrjjke hui zen in de asch gelegd en alle artikelen van waarde, die* in het dorp waren te vinden, buit gemaakt. Gedood wenden 35 bewoners, terwjjl 33 personen in hun brandende huizen emetige verwondingen opliepen. Behalve de Taiboe-bandieten, die dn hun levensonderhoud voorzien door vaste beta ling te eischen van de bewoners in de om liggende dietricten, welke edsch zonder mor ren pleegt te worden ingewtiligd, zjjn ban dieten in deze gebiedeh.vrjjwel onbekend. Het is waarschijnlijk, oat de misdadigers deel uitmaken van een communistische or ganisatie, die haar hoofdkwartier heeft te Ihing aan den Westelijken oever van het Taihoemeer. Hoewel de communistische agi tatie in de industrie eenigszins is afigeno- men, is zjj nog zeer merkbaar en krachtig onder de boeren. Op aanplakbiljetten wor den de boeren aangespoord den val van Tsjang Kai-ejek te bewerken en te ageeren tegen de Kwomintang. De boeren beginnen ontevreden te worden over de ontwrichting van den handel en zjjn teleurgesteld, door dat alle beloften van de Klwomintang op Aam den uitgang staat Madlon. Zij staat, waar de jonge mijnheer haar gevraagd heeft te wachten. Zij ziet, hoe hij wordt uitgedragen onder een grootten, rootten, met gaten door boorden doetk. De dbeik, döiei naar haar omhoog werd geaweaid. En zij' ziet ook, hoe menschen zich bezig houden met een tweede baar, waarop een jonge, bewusteiooze vrouw ligt met lichtblond krullend haar, ett za,; ziet ooit, hoe zij voor den doode uit wordt gedragen naar het oude huis V idailb aan het uitgedroogde Kanaal Ihiardlen, druipend van het zweat, staan voor het oude gegoten ijzeren hek en in het huis wijzen twee vrou u en den vreemden gast, dien zij van het station hebben afgeha'ald, de oude met rijk snijiwetric vensierde kasten en de veniiKolmdfe, kostbare kisten dier Vidtals, tot dat de kinderen uit de arena kanen. En toen kwamen zij. Het geboorteland' had hem terug. moet worden gezocht in den bouw van for ten dloor de regeering van Irak aan de grens van haar gebied in strjjld met bestaande vedragen. Deoe strubbelingen zouden een scherper vorm dan oorspronkelijk het geval was hebben aangenomen door de strafexpe dities van de Brittche luchtmacht in Irak. 'De strubbelingen begonnen toen de re- geering van Irak begon met den bouw van een fort aan de woeètijnbrormen van Boe- saija, hetgeen strijdig was met artikel 8 van het zg. protocol van Oequair, dat 2 December 1922 werri gesloten. Ibn Saoed bracht tegen deze schending van het pro tocol op behoorlijke wijze een protest dn, doch de regeering van Irak negeerde dit protest niet alleen, doch zette ook haar bouwplannen voort. Toen deden leden van den Moetairstam een aanval op de forten bouwers. Het verdragsartikel, waarop Ibn Saoed aich in zjjn protest beriep, luidt, dat de beide regeeringen overeenkwamen, dat zjj de bronnen en drinkplaatsen in de nabijheid der grens niet zullen gebruiken voor eenig mijitair doel, zooals het bouwen van forten en in de buurt geen troepen zullen legeren. Ibn Saoed, die bjj verdrag verplicht is onderdanen, die een inval doen in Irak, be befetraffen, nam schrifteljjk op zich den Moetairstam en zjjn leider te straffen, op voorwaarde dat de regeering van Irak zich er toe verbinden zou, hem geen schuilplaats te verleenen op haar gebied, zooals zjj in vroegere gevallen had gedaan ten aanzien van anderen. De regeering vaai Irak ging hierop met in, doch nam de zaak in eigen hand in strijd met een verdragsbepaling, die zegt dat ihet niet geoorloofd is dat de troepen van Irak en ttezjd eikaars grenzen overschrjjden tot hétwchtenvoUgen van overtreders, tenzjj de beide regeeringen daarvoor toestemming verleenen. In strijd ook met deze bepaling wierpen Britsche vliegmachines proclamaties uit in verschillende deelen van Nezjd, waarin de bevolking het bevel kreeg tot op een afstand van vier dagreizen van de grens van Irak terug te trekken en werd mede gedeeld dat zjj, die dit bevel niet opvolg den, zonder verdere aanzegging aan een bombardement uit de lucht zouden^vorden Onderworpen. Dit bombardement had plaats, waarvan het gevolg was dat onder de stam men groote gisting ontstond. Philby spreekt tegen dat, zooals vroeger werd gemeld, de Moetairstam in verzet js tegen Ibn Saoed. Ibn Saoed heeft, zooals hjj geprotesteerd heeft tegen het bouwen van het fort te Boesaija, ook geprotesteerd tegen het zen den van vliegmachines naar Nezjd, waar door represaillemaatregelen van zjjn stam men wonden uitgelokt, die hij niet in de hand kan houden, wanneet dezen worden gebombardeerd. Philby noemt het belachelijk, het voor te stellen als zou Ibn Saoed een dreigende houding aannemen. als a'jn witte hemtt en zijn hand! greep naar zijn gordel, eena en nog ee is en voor de derde maal En de scheiqp geslepen, korte messen tokkel den in de zon, ondier den blauwen hemel, bliksemden door de gilinsteren- dle lucht, als lichte pijlen, daalden neer op den bfreedien, (witten nek van den stier en scheurdien het vleesch uiteen, zoodat het bloed in diikke stra len opspatte en rood en dik over het witte vel uitliep. Een kreet van afschuw, een kreet van verontwaardiging uit du.zend' ke- 1 len over deze daad, zoo volkomen in i strijd) met de vreedlzamel gewoonten, bruiste door de airena. En bwna onmiddellijik daarop werd ’t stil, doodstil, alsof de ontzetting al dieze menschen had verlamd, hen de keel had dfidhtgesnoerd hun ledema ten alls met ketenen geboeid hield. Een teere vrouw had de rijen der jonge mannen aan de barrière ^ooï- brokdn was naar het middlen yan de arena' geloopen, blindelings mét Had derende lich|1blonde haren en' daar was zij ineengezakt, nog voor haar uitge stoken armen de knieön van den mQn aanrafakten. Slechte één krefet gilde nog over hei gele zand zoo ontvettend1 en lang gerekt, zoo ontvettend1 schril dat allen verstijfden. Toen ontwaakte Gerhard Oberwa'll Hij vergat bet met bloed bedekte, als bezeten voortrememde dier, kber- De voorbereidende ontwapeningscommis sie heeft Zaterdag te Genève ri<6g langdurig gedebuteerd over een voorstel van graaf 1 Bemstorff, dat beoogde dat de commissie niet langer wachten zou met de tweede lezing van het ontwerp-conventie tot bewapenings- vermindering, verleden jaar in April in eer ste ilezing opgesteld, doch den Volkenbonds raad zoü uitnoodigen zoo spoedig mpgeljjk de ontwapeningsconferentie zelf bijeen te roepen. Aan de discussie hebben deelge nomen: Claudel (Frankrijk), Sokal Polen), graaf Bernstorff (Duitschlandj, Valdes (Chili), generaal De Marinis (Italië), Sato (Japan), lord Cushenijun (Engeland) en Rollin Jacquemyns (België). De groote meerderheid wilde, dit was reeds bekend, niets van het voorstel vaij Bernstorff weten. Aan het eind der discus sies constateerde de voorzitter Loudon dat de groote meerderheid der leden zich tegen het Duitsche voorstel heeft uitgesproken, een constateering, waarmede graaf Berns torff accoond ging. De vergadering werd des avonds voortge zet en eindigde met de aanneming van een motie waatibij het nieuwe Russische ont werp-conventie aan de regeeringen wordt voorgelegd oip er haar meening over re zeggen en waarbij aan den voorzitter der commissie wordt opgedragen een nieuwe zitting der commissie op een geschikt tyd- atip bjjeen te roepen om tot de tweede lezing over te gaan van het verleden jaar uitge werkte ontwerp-conventie voor de b&perr king der bewapening. Die nieuwe zitting zal zoo mogeljjk vóór de volgende Volken bondsvergadering worden .gehouden. Aangezien de volgende Volkenbondsver gadering op 3 September wordt gehouden, zal dus de tweede lezing van het ontwerp- ontwapeningseónventie worden gehouden eind Augustils, dus enkele dagen vóórdat de Volkenlbondsvergadering bijeenkomt. Op die manier zou de zitting van de ontwapenings commissie gedeeltelijk samenvallen met de besprekingen van de derde commiesie, die de besprekingen over de ontwapening zal voeren. Alleen de Duitsche en Russische ge delegeerden waren tegen de desbetreffende motie en wezen iedere verantwoordelijkheid voor verder uitstellen van de werkzaamhe den der commissie af. Jhr. Loudon sloot daarop de zitting met een korte maar kernachtige rede, waarin hij een beroep deed op de Sovjetdelegatie om naar Genève te komen., maar dan niet om het werk van de commissie af te breken, doch op te bouwen. Hjj wees er 00, dat de commissie besloten had, niet van haar een maal aangenomen arbeidsmethode af te wij ken en beloofde de volgende zitting van de commissie zoo spoedig mogeltjk bijeen te zullen roepen en hoopte dat dit voor het be-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1