I Blad •ieën KEN OON. DEN .HEID ►VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 'GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, ÉOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. elen No. 16726 Dinsdag 27 68* Jaargang 28 OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, EEUILLETON. 1 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOO NIEUWERKERK, UTER, «■Hearing. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen '5 CUL EINDE. r O I f4 Die drie duim wast in waardigheid, Schiet drie el in hoovaatdigheid. I mecanicien Spindler, it Londen i8 Kapt te Dublin geland. De tige weerberichten af •de bemoedigend zijn, Jew York te vliegen is gereed, om in zeer ZONN6WEEL.DE. Romen van OLGA WOHLBRÜCK Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—Van Rossum (Nadruk verbeden’ blad iedt. or ke rd. gea, smetten e» ad-, snij- en ver- den en voeten, ge luid, huidvertchil zweren, open oee- in en uitwendige met Wortelboer’e JVortelbcer. bjj de verkoopere len. »5fl 11 e» in de Russische tmissen. Uggekeerde ingenieur et volgende over zyn mis: onderofficier in de cel s eerstvolgende dagen In deze cel, 4 meter ts van ijzerdraad, aan tye en in een van de 3r de faecalied. Langs ©rolde dekens en ma- r dan neven personen ‘cel, Goldstein was de i, hoesten n zijn Se van FIK eden raad OOI FIFO IFS «nor- .1 leschheid, h •a toen hij te oud wera trok hij ads betalenu mnalie in, dia eerst in i en in 192b naar óu» 60WE COURANT onnen door D. Fr. ME KRACHTP1L «ibare Bustes. Ook wakken. Bekroond a eere-dipioma’s. Ir? i toeneming. Gega- )oor Artsen aanbe- le dankbetuigingen. )0 stuks 3.50, 200 uis onder rembours istwissef ratr. 21, Den Haag. In verband met de overhandiging van het memorandum van lord Cushendun, waarin voor een verdere beperking van de bewape ning ter zee wordt gepleit, meukt de diplo matieke medewerker van de Daily Tel. op, dat tv/ee overwegingen tot de indiening van dit memorandum hebben bijgedragen. Ten eerste staan de kansen, om met Frankrijk tot overeenstemming in zake de tonnenmaat te geraken» thans gunstiger en ten tweede is ook de uitnoodiging van het Amerikaan- sche congres aan president Coolidge tot het bijeenroepen van een nieuwe vlootcon- ferentie van groote beteekeiuis. Dit laatste alleen zou echter niet beslissend' voor het nemen van het initiatief zijn geweest, hoe wel de stap toch als een antwoord aan het Amerakaansche congres moet worden be schouwd In Frankrijk is de overeenstem ming betreffende de tonnenmaat tot stand gekomen na uitvoerige besprekingen tus- schen de Fransehe staatslieden. De over eenkomst tusschen Frankrijk en Engeland kan nog aangevuld worden door ■nadere be sprekingen met Italië en Japara. De vloot- deskundige van het blad wijst er op, dat de kwestie zeer urgent is. De voor 10 jaar gerfoten overeenkomst loopt spoedig af In «en tijd van 1981 tot 1989 zou Engeiand 15, Amerika hetzelfde aantal en Frankrijk en Japan ieder 5 groote oorlogsschepen kun nen bouwen. Indien al deze schepen op den grondslag van 35000 ton gebouwd werden en de bewapening volgens den hoogsten maatstaf wordt aangebracht, zal dit een zeer zware belasting voor alle landen be- teekenen. Inktten een gemeenschappelijke overeenkomst voor de vermindering van de tonnenmaat en de zwaarte van het geschut tot stand kan komen, zal dit voor alle lan den. een ontzaglijke besparing bekeekenen, zonder dat daardoor de verhouding in de sterfete van de vloten gewijzigd wordt. Uit Tokio wordt bericht, dat de Japan- sche minister van marine als zijn meerang uitspnak, dat het bereiken van overeen stemming over de nieuwe Britsohe voor stellen moeilijk zal zijn, aangezien Graot- Brittannië van zijn voorstellen zelf het grootste voordeel zal hebben, daar het de meest moderne schepen bezit. Poincaré heeft Zondrag te Bordeaur een rede gehouden waarin hij zeide het zich tot plicht te rekenen aan den vooravond vvn de verkiezingen, tegenóver het land reken schap af te leggen van het mandaat, dat hij heeft vervuld. 'Eerst gaf Poincaró een overzicht van de tragische omstandigheden, waaronder hij aan het bewind kwam, toen het pond' ster ling en de dollar tot duizelingwekkende hoogten opliepen en Fr&nkryk door een ramp werd bedreigd. Poincaré hoopte, dat de volgende Kamer den verheugenden voort gang iu de genezing van Frankrijk zal be vestigen, van Frankrijk, dat bloedarm, ver zwakt en koortsig is en de voortdurende zorg van al zijn zonen behoeft. Poincaré be treurde de weigering der socialisteh om aan het ministerie van nationale eenheid mede te werken en bracht daarna hulde aan zijn voorts is meegegaan Volgens berichten. Köhl op het vliegvej vliegers wachten gu# en zoodra deze void< zullen trachten naat Het vliegtuig «Breme korten tijd op te st Gruwelijke toestaa gevalt De uit Rusland b Goldstein vertelt verblijf in de gevat» Hij werd door een gebracht, waar hij zou moeten weriKijve bij 1.70 stond een bi het venster een tafèl hoeken een emmer v de wand eeni^e op trassen. Nffiet mind huisden reeds in dea achtste. Toen de deur ope den ontzettenden st door den onderofftó ten. Een van Gold was waar Ing deinsde hij voor terug, maar werd naar binnen gesme- ins medegevangenen --ziek aaiu de lengen en ook an dere onder hen hoestten dag en nacht on ophoudelijk. Het het ongedierte. Bow kerlakken in zoo g niet verhinderen kool alleen over de leveta dien over de handen vangenen heenliepe: lijdt thans erg- aan >i lijk een gevolg van. m i.hla DENEMARKEN. Mevr. Nina 'Bang, t Mevr. Nina’ Bang, dóe minister van onder wijs is geweest in het kabinet Staunmg 1924—26) is gisterochtend aan een hart kwaal in h©t Ryksziekenhuu te Kopenhagen overleden. Mevr. Bang, de eerste en eenige vrouw die in Denemarken het minister-ambt heeft bekleed, is 61 jaar geworden. Zij was iemand van groote intellectueel© gaven en dr. h. c. ijï geschiedenis. Van verscheidene wetenschappelijke ge nootschappen was mevr. Bang lid, o.a. van het Rask-OeiBtad-comité. Voorts redigeerde zij de publicatie van de Oeresanddane-rap- portera, welke van buitengewone technische waarde zijn voor de kennis van die oude han- delsverbindingen tusschen .Denemarken én andere Europeesche landen.^ Mevr. Bang en haar echtgenoot, wijlen dr. Gustav Bang, zijn lid ^geweest van de redactie van Sociaaldemocraten. FRANKRIJK. Parjjsche voetgangers. Slecht gedisciplineerd. .Men weet dat de verkeerspolitie te Parijs, na eerst het autoverkeer grondig te hebben .geregeld, thans met de dressuur der voet gangers bezig is. Weliswaar dienden aller eerst de voetgangers tegen de voertuigen beschermd te worden, maar ook zij moeten zich ten slotte aan. regelen houden en niet volharden in hun vrijgevochten opvattingen. In de bladen zijn onlangs de nieuwe bepa lingen voor de voetgangers gepubliceerd, met de toevoeging dat de politie gedurende eenigen tijd nog niet te streng optreden1 zou Maar na een bepaalden termijn zou iedere Parjj'jsenaar worden geacht de wet te ken nen. Een verslaggever van de „Oeuvre” i3 op. end seizoen ons Opklap, t bijpassende i het gemak lik, beneden ijs, alléén bij/ 37-Tal. 8650 HM 447 20 BUITEN LANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Een nieuwe Oceaan-vlucht. Gistermorgen is de nachtvlieger van de Lufthansa, kapt. Köhl, die naar men zich herinnfert, verleden jaar een mislukte po ging heeft gedaan om over den Oceaan te vliegen (na een urenlangen strijd tegen den storm keerdte hij naar Ierland terug) in a’.ie stilte met een éénmotorig Junkersvliegtuig van, vliegveld Tempelhof te Berlrijn vertrok ken met bestemming naar Ierland. Daar zal hij benzine bijladen. Indien de weerberichten gunstig bleven luiden, wil Köhl zoo spoedig mogelijk, Wel licht reeds morgen, een nieuwe Oceaan- vlucht ondernemen. Als passagier vergezelt hem de eügenaar van het vliegtuig, baron Von Hünefekl, die de tocht financiert, een der drukke pleinen gaan kyken en hy vermoedt dat de meerderheid der Parijze naars geen kranten leest. Niemand stoorde zich nd, aan de verkeersregelen, iedereen liep schots en scheef door elkaar, stak on verwachts over, tot wanhoop van den ver keersagent, die de delinquenten heftig toe sprak en met gebaren beduidde hoe het wèl moest. Twee dingen stelt de journalist thans vast: de vele boeten, die weldra van ove’> tredens sullen worden geheven, awllen een aardige recette voor de stad opleveren; voorts zal de Onbekende Soldaat voortaan m vrede kunnen rusten en niet langer meer voor allerlei ongewensahte en onoprechte betoogingen worden gebruikt, omdat men immers de Place de l’Etoile niet meer mag oversteken, maar alleen maar om mag loe pen. Praktisch is de Are de Triomph dus niet meer te benaderen’...... Ten slotte nam de journalist een proef. Hy liep hand het plein over, dwars tegen de verkeers regelen in. Een agent snelde hem achterna, maar niet om hem te betrap pen en procesverbaal tegen hem op te ma ken. ’t Was een agent, wiens diensttijd om was, die haast om naar huis te komen en daarom ook maar even in de gauwigheid het verkeerewetboék schonk’. VER. STATEN. Bomaanslag te New York. Op een ondergrondse!» station. In den nacht van Zaterdag op Zondag .is in een der New Yorksche ondergrondsehe stations een bom ontploft, waardoor .groote opschudding veroorzaakt werd. Er werd echter weinig schade aangericht, aangewen de bom niet op de rails, doch in een der voorste lokaliteiten van het station was neergelegd. Dooden of gewonden zijn niet te betreuren- De oorzaak of aanleuling tot dezen aanSlag kon nog niet worden vastge- steld. leggen, breekt hij ai en grijpt -naar hand. Wij hebben het beiden noout goe-' begrepen, irania, zegt hij tqrogkrabbe- leud en nröt een gliirtlach, die een laataten sinter werpt over engen dwa lingen en het verleden zijner moeder Pan wendt hij zioh weer tot de moedige, blonde vrouw, die hem een ‘ochter is geworden e» dat ook zal blijven, ook a<l zou zij eert# een ande ren naam dragen. „Maar als het een jongen is’, zegt hij en hij spant zich in om vastheid aan zijn stem te gevèn, „dan ken ik iemand die je helpen kan om hem op te voeden zxx> op te voedfen, dat je m de toekomst noch de zon hebt te vreeaen voor je noon, noch den grau wen nevel.’ Ix>u buigt zich met helderevochtig- glaiwendiei oogen, dankbl&ar en. ontroerd over haar schoonvadlelr, graaf André Obwwall. dfief ook nu nog in zijn diep stt «mart, de voorname man blijft, die met zulke eenvoudige wxiordien de deur des levens voor haar opent. Goldstein kennelijke teekenen van zenuw- ovenspanning te vertoonen en Goldstein kreeg het gevoel» dat hy -zxh ook niet lang meer goed zou kunnen' houden De stemming was ondragelijk geworden. Maar op den vol genden dag, 14 Maart, den 55sten verjaar dag van Goldstein, kwam verbetering. Hjj werd gehoord en vernam bij deze gelegen- I ihe&l, dat >ijn arrestatie was geschied op grand van een passage in een montagerap- port van een zijner monteurs. BELGIE. Koning Albert naar de Kongo. Volgens de Etoile Beige zal koning Albert naar Kongo gaan om daar den nieuwen spoorweg van Port Francqua naar Boekama in te wijden. De koning zou zich den 4den Juni inschepen. OOSTENRIJK. Twee skiloopers verongelukt. By de politie te Weenen is aangifte ge daan, dat gisterenmiddag 2 skiiloopens, een man en een vrouw, op dien Sohneeberg ver ongelukt zyn. De vrouw is in een afgrond van ongeveer 250 M. diepte gevallen en bleef daar met verpletterde ledematen lig gen, die man is ernstig gewond. Het ongeluk ontstond, doordat de sitiloopers verdwaald waren en hun ski’s afgedaan hadden om te voet hooger te klimmen. De vrouw gleed daarbij uit en trok haar begeleider mede in de diepte. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zc per kwartaal 2.90, per week 22 een’, overal waar de Im urging per looper Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad .11 0. Abonnementen v. orden dagelyks aangenomen aan ons Km eau: MARKT 31. GOUDA, by onze agenten eit loopers, den boekhandel en de postkanloren. Onze bureaux zijn ilageljjki' geopend van 9—6 uur. Adöunistratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. fergraiben over dlezm zoon gesproken, oir eilkaar te sparen en ook, oan- alleji een lichte huivering jhevangt, als zij aan hem terugdenken. Loui leunt tegen het breedte raam in de kamer van graaf André Oberwall. Zij kijkt naar die warrelende sneeuw vlokken en denkt er aan, dat het be dien een jaar geleden is dat Gerhard Oberwall haar zijn beide 'bekende in een kleinen salon in die Raucbetrasse en tooh dien moed' niet vond' om haar als zijn verloofde in het huis zijns vaders te brengen. Nu heeft dit huis al zijn hoop op haar alleen gevestigd. En zij weet, dat gnaöf André Oberwail zich me<t al ziju krachten aan het leven vastklemt. En toch heeft zij den moed, niet ie wenschen, dat hij Wijdt leven, opdat haar niet die schuld tretfe van zij doodl als het kind, dat zij ter wereld zal brengen geen zoon is. Maar hij, in teere toegenegenheid, die hij voor bet jonge schepsel koes tert, wil niet, dat zij steeds opnieuw lijdt onder den tweestrijd van naar gevoel En daarom roept hij haar bij zich, heel zacht, en omvat zoo krachtig als het hem nog mogelijk ia haar beide ENG c LAND. Eén vreemd stexigpvai. Vergiftiging om een erfenis.' In Augustus 192o werd te St. John s iu ue nabijheid van Woking in n<u ^aatsc’iap öurrey, een 79-jarig man, een zekere Hilary Rangier, begraven De man was geboortig van heteiiana Guernsey en had zijn op voeding ge kregen m Mrankrijk. Hij klvam naar Engeland, waar hij een boerderij m Kent Kocht tfMiJ qm te werk®, iogé bij een ia Sussex woonlle rey verhuisde. Rougier had de laatste jaren een barst- en Keelaandoening en werd verpleegd dtoor een vierpleegpter een Fransehe vrouw van middelbaren leeftijd/, die Rougier van vroeger kende Rougier werd, op een morgen, dood in zijn bed gevonden. De arts consta teerde een bloeduitstorting in de her senen en de man weird begraven. On langs kwamen fanuilie.eden uit de ko loniën het graf van Routier bezoeken. Zij 'vonden dat hij in vrejemde omstan digheden was gestorven en gaven daarvan kennis aan de politie Deze heeft aanleiding gevondlen om het lijk ven Rougier te doen opgraven, dat 118 Zij wenden zich ook niet om, ah de vreemde man dé 4onge vröuw die haar dochter geweest is, wegleidt. 1>at -alles gaat haar nu niet meer aan. Wat daar nu nog is, buiten in de groote wereld, aan gdne zijde van dit geopende graf, dat bestaat niet meer voor haar. In het oude vervallen huis, aan het Kanaal willen zij het einde» vanlWKr leven afwaditeu, haar dagen verdee lend tusschen de TYopMnekerk en den verschen grafheuvel. Eh van allen/, die haar in vroeger dagen dmgeven heb ben, zullen zij slechte, de beide ouden meenemen, wien de groote zon der I -vertrek was onder hen waren er kak- 1 ten (getale, dat méW lat zy steeds, niet ddelen, maar boven- 1 i gezicht van de ge- De heer Goldstein inpuisten, vewnoede- J.^eve» in deze ver vuiling. De gqvaiy^Mwf haddeKnaesn <tek*ol vam‘èen^coracervenbus aan den wand scherp gemaakt en dit* instrument diende om het brood te snydem. Goldstein was het echter onmogelyk daarvan te eten. Alleen thee kon hij erin houden en daarvan heeft hij die dagen geleefd. De andere gevangenen waren zoo goed hem des nachts de brits ter beschikking te stellen. De anderen sliepen op den grond, waar echter voor zeven menaöhen alleen dan plaats was, als de langen krom lagen. Tengevolge van de nachtelyke bedrijvig heid van het ongedierte kon er wan slapen niets komen. Overdag, ate men het handig anpikte, kon elk van tie gevangenen drie kleine stappen heen en weer giaan, om be weging te nemen. Het ergste wa» daaiby de volstrekte on- aekerhdid, waar men Goldstein in hield. Alle pogingen om met het Duitsehe consu laat dn verbinding te wonden gesteld (de Russen hebben zich gel’jjk bekend by ver drag verplicht zulks toe te laten) waren veygeefe. Eens werd een brief en een tele gram afgenomen, maar natuurlijk niet be zorgd. Een® in de twee dagen werd' de heer Goldstein op de kleine binnenplaats van de gevangenis gelucht. Dertien Maart was voor hem een moei lijke dag. In een kelder onder de cel kreeg een man een aanval van razernij. Zyn gegil klonk door het heele huis. Na drie kwartier wend hy geboeid over de binnenplaats weg gevoerd. In de belendende, cel kreeg nu iemand een aanval van zenurwhuilen. Hier door begonnen ook de medegevangenen van ADVERTENTIBTHUS: Uit Gouda on orastrakan (bohootonde tot dan beaortkrtag): 1—regela 140, dko regel moer t 0.25. Van bulten Gouda en dan buorgkring: 1—5 régels f 1.55, elke rtgel meer f ÖM. Advartentiën in bet Zatordaganmmer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheida-advertentiën de helft van den prija. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN-. 1—4 regels 2.05, «Ure regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hoogar- Gewone advertentiën en ingezonden mededeeUngen bfj contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschënkonut van rollede Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Da Britsohe vlootplannen. Een rede van Poincaré. medewerkers, die allen den krachtiger» wil hebben getoond eensgezind te blijven om het gebouw, dat zij hebben opgericht, te consolideeren. Vervolgens gaf hy een uiteenzetting van de maatregelen, die tot ’t financieel herstel hebben geleid en herinnerde aan de Ruhr- beizetitirag, die, naai' hy verzekerde, zeer productief ia geweest. Trouwens, generaal Dawes heeft herhaaldejyk verklaard, dat het plan-Dawes onmogeiyk zou zyn ge weest zonder de Ruhrbezetting. Verre vau vorige kabinetten te laken, zeide l’oincar.5, dat de obsessie der kapitaalsheffing de voor naamste oorzaak der financieel^ crisis is geweest. „In plaats elkaar met steenen te werpen”, aldus de premier, „moeten wij met trots kijken naar het verricht herstel”. Den nadruk leggend op de volstrekte noodzake lijkheid van republikeinsche eensgezindheid, zeide Poincaré: Indien de Franschen elkaar nog onderling moeten bestrijden, dan dienen zy op zyn minst te wachten tot het land buiten gevaar is. Hy erkende dat hjj tot een „super-belas- ting” zyn toevlucht heeft genomen, mapr hij had geen keuze, wat zijn middelen be trof. Nu het evenwicht in de begroeting 's hersteld, zal het niogelyk zyn de belastin gen te herzien, de arbeiders te ontlasten en den economüsichen opbloei des lands te be gunstigen. Ten slotte hing Poincaré een beeld op van1 den voltooiden atfbakl: economisch herstel, sociale hervormingen, landbouwhervormin gen, militaire wetten, openbare werken. Hoe belangrijk het verrichte werk ook het. komt er thans op aan het te volmaken. Als het land meent, dat wy op den goeden weg zyn, zoo zeidle de minister-president, zal het vertegenwoordigers moeten benoemen, die rich verbinden ons te steunen, Poincaré laakte de communistische pio- paganda. Nochtans dient het gevaar niet overdreven te worden, want het „soVjetis- me” zal nooit diep tot het Fransehe volk doordringen, hetwelk den communistischen utopieën recht zal doen, wedervaren. Zijn rede eindigende, verkondigde Poin caré plechtig d’en onwrikbaren wil van Frankrijk om te werken aan de bevestiging van den vred)ax haind^n. ,,Je moet niet treuren, Lou, als hel een meis|> wordt zegt hij| aaloht. Het zou wat bijzonders zijn, want fret ïou voor het eerst zjjn, seiert meer dan hondferd jaren. En als het op jou lijkt, aan zul je (een verzoek mogen doen, dat het den naaxn Oberwall behouden me|j en dait tiaar kinldleren dlien. mogen erven, De oudie gravin rit in haar rooden brocat'en stoel met die vergu'lde leu rung, heai dicht bij het rustbed' van haar zoon en begeleidt de woorden met een plechtig knikken. .,Wij beboeren tot een edel ^v- slaoht, fluistert zij en zet een ronden rug, omdat zij niet zeker weet, ol haar zoon tenslotte ook nu nog niet meer een afstantoeling der Rey’s in haar ziet, die JawbijneuMnutson droe gen in den ti'ód! van de Frrinsche re volutie dan een Oberwall. Een oud, edel gefeilialöht, zegt graal André nadenkend! en langzaam. Jam mer, dlat het ons Zoo vaak aan goede opvoeders ontbroken heeft en hij wil aege»n aan. 'moecBeirs. Maa|r wat hij zie1* dat del oude gra vin een ronden rug heeft gewet en ook nu nng het hoofd scheet op rijde wil Provence het licht der oogen gedooid heeft. Den blinden herder, omdat hij in die toekomst kan lezen, den oudten professor, omdlat zijn bill' naar het- Jselfdle verleden terug gaat aUs het nare Het is het begin der lente. i3ién len te, met glinsterende sneeuwvlokken', onder zacht zomgeflikker, met voprtja- gendte, witte iwjalken, on Irissdaieai bloe semgeur over uitbottefMi groen Gravin Marie Antoinette Oberwall wadht op den dood van' haar zoon, graafAndirérij wacht et op met ctofie berusting. Misschien) Ss) het de boete voor veel, wa/t niet hjald' moeten gebeuren in haar leven, dat rij het laatst ovérblijft van hen alien, die, rij' heeft liefgehad. Zoo denkt ri’j en rij vetóliaBt die Ech te, praichtige werkkamer niet, die vol gens rijn wil rijn sterfkamer zal zijn. Hij vreest den dood' niet. Alleen zon het h«m aan het hart gaiaïi, als hij weg moest, 'nog voor de blonde, jonge vrouw in het zwarte weduwen gewaad1 het nieuwe leven aan het huis bad' geschonken rij is voor hem eten dochter geworden, meer dochter dan haar echtgenoot ooit een zoop voor Rem was. Nooit wordt in het huis aan de Kup-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1