Had. EN l 3 anten VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBL.A I No. 18728 loart 1928 86a Jaargang (bank I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Dendardag 429 ifgebeelde dtivallen, roos, jd RADICAAL (telden uit Uw »00 herstelde», lag en Dinsdag SEL 9t by de EEUILLETON. 1 rteven ontvangen bruikers. BERGAMBACHT, BERKENWÜUDF. BODEGRAVEN, BOSKOP I genezen, j ;een schadelijke vere medicinale lie ingrediënten, vooraanstaandv 4 jke werking van iet de gastrische ien opgewekt eu 3 I IOORWEG. een men lijdt. Sedert 24 jaar ’rix. I ALLES ETER II D.- re gevallen. DE SCHULD. Uit het Bngeüsch. (Nadruk verheden) een toe. zei het- een ee klonk seneesmidde- 8 vragen aan n de Medicii- 3te Markt 7, >0 mark betaald; 400 iigen werden dooi’ de 11 beklaagden wer- adlvocaten. Dr. Stresemann aan hat woord. Dr. Wirth en het Centrum. over de Itoerbezetting heeft gezegd is hy het in alle opzichten oneens. Daarentegen is hy het met Paincaré volkomen eens 'waar deze (beweert, dat de menschheki slechts door eendracht kan genezen, zooa's cok de overwinnaar, de overwonnenen en de neutralen gemeenschappelijk hebben ge leden. beschrijving o’ vstoringen/hu Ite koude, slaj erzwakking. <1 Mevrouw Hard Inge stond1 met een gracieus gebaar op èn stak een mollig handje uit. ‘„Oh. kapitein Blackstock’, zei re „wat is het prettig u weer e>ens te zien U blijft todh theedrinken, is het niet? Er zijn heel veert menschen maar conflict, mocht dat eens ontstaan, tot op lossing te 'brengen. Mussolini verklaarde verder, dat Hon garije niet, evenals Italië, een geografische grens kan hebben, maar het moet een in ge meenschappelijk overleg bepaalde grens toegewezen krijgen. De Brennerpas, die de grens van het nieuwe Italië vormt, is de na tuurlijke geografische grens van Italië en is als .zoodanig een waarborg- voor den in ternationalen vrede. De Italiaansche patriot Manzini, een vastberaden voorstander van het taal-systeem en de taal-eenhekl, heelt steeds verklaard, dlat de Brenner de natuur lijke grens vormt voor de Italiaansche uit brei dingsaspiraties. Het feit, <iat ongeveer 2000 Duit9ch-<sipre(kenden binnen de Italiaan sche grens leven, kan geen nadeel toebren gen aan de veiligheid en de eenheid van een volk van 40.000.000. Mussolini wees tenslotte op de buitenge woon sterke toeneming van de Italiaansche bevolking en verklaarde, dat Italië gedwon gen is in zijn Noord-Afrikaansohe koloniën Tripolis en Cyrenaika een breed opgezet ko- doniatieplan uit te voeren. Ook uit nadere berichten blykt, dat Mus solini een voorstander is van herziening van ’t vredesverdrag ten gunste van Hongary. De weduwe van Maarschalk Diaz. De Ministerraad hechtte zyn goedkeuring aan een besluit, waaiby aan de weduwe van maarschalk Diaz een buitengewone toelage van een mdllioen lire en een jaarlyksche rente van 100.000 lire worden toegekend. voor ue remgieuse en mcreele vetrluei- ting der Joden ia Nederland genome, mei steun van den KerKeraau der Ne em. Israel, '‘ooiusynagoge te Amster dam. Men hoopt, dat vaat Rijkswege deze H. B. 8. met 3-jarigen culMis gesub sidieerd zal worden. De opening zal met het nieuwe schooljaar in bepteunber plaats heo- ben. liet centraal oomité moeit de in schrijving voor leerlingen reeds ge opend en zich tevens tot de noofueu eer verschillende schalen te Amster dam gewend met het verzoek, die na men der Joodsdue scholieren mede te deeleü, die het plan koesteren een H. B. S. t© bezoeken. eekzucht Maag of zwaarten in itslag, roode enz. op elke Rheumatiek, er, leverstee- ziekten van Zijn ton ge wel te kunnen dwingen, Is beter dan heel mooi te zingen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bexorgkring) 16 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnununer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-adveitentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen by contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. he Handel- en ^EAST-VITE” laas. Llë. iet Fascisme. mono publiceert is, waarin hy, zonder var met een vry dol le jongste vergadering te centrum te Rome, leze katholieken, die het bizondez kathu- t noodzakelyk hebben igeïi vader te komen, tev- letKapitool zyn gegaan. enkele woorden ue wijze, waarop de nationaal-katholiekeu op fiOlDSCHE COURANT schuldiging werd 11 getuigen en 50 desld rechbank verhoord, 1 den bijgestaan door 1 iJ De paus en De Osservatore n allocutie van den pi namen te noemen, delijke toespeling opi van het z.g. kathol er over kiaagt, dut zich ostentatief en 1 Heken noemen, het n geacht tot den heilij wyl zij wel naar h( De paus gispt dart in het Kapitool over dè Romeinsche quaestie- hebben gesproken exy gaat nader in op iui< dere redevoer.ngen, ü-ie zy over de verhou- diing van kerk en staaft op het Kapitool heb ben gehouden. De paus verklaawj^ vervolgens, dat hij de goede zijde van het ^oidige regiem herhaal delijk had erkend ear dat deze woorden over al waren gepubliceerd. Men trachtte de por- tée er van echter t£ wijzigen door ze uit hun verband te ruU*n. ,,O, begin nu alsjebliet wee- ni«t te, grienen", zei bij op half wanhop, gen toon. „Pluk dan maar bloemen. Do© wat je wilt, als j© alleen maar niet blèrt. Joan beloon die hem weer met haar liefsten glimlach), en begon systema tisch dien stam miqt de mooiste t’ °e- rouen, dien oogappel van mijnheer Blackstock, leeg tel plukken. Bobby stond.1 er bij en keek haar met som bere blikken aan In gedachten voel de Dij reeds dien toom, die hierover sou losbarsten. En dit gebeurde vroeger, dan hij eigenlijk verwacht had, want hij on- d'ersehejddle de stem vain zijn vader, dlie Ifij toit dien tuinman hoorde spre ken. Zonder eenige ceremonie duwde hij Joan in het zomerhuisgel Verstop jef’, fluisterde hij. „En houd1 je net zoolang schuil, totdat ik je waarschuw”. Hij wte juist bijtijds, want op hetzelfde oogenblik kwam zijn vader den hoek om, diie bij het zien van dien rozeboem Week van woede De oud'-rvk.4kanseiiier Dr. Wirth zal toch Gentrumcandklaat worden. Wjj wezen er gisteren reeds op Jat het Centrum onmid- deUHjk in het gdWeep is gekomen op het be richt, dat de democratische partij voorne mens was Dr. Wirth te Düsseldorf candi- daat te stéllen, waardoor het Centrum in ’t Katholieke district Düssdklorf een govoeli- gen klap zou kry gen. Ook wezen wij op de merkwaardige koersverandering in ver scheidene bladen van ’t Centrum, die ineens zidh heel welwillend over dr. Wirth uitlaten, denzelflden dr. Wifth, dien zy tot voor kort liever buiten de partij zouden hébben gezet. Thans wordt betoogd, dat het Centrum iemand als dr. Wirth eigenlijk niet kan mis sen en dat ihet zonde zou zyn, wanneer hy niet in het parlement terugkeerde. In ver schillende districten wilde het Centrum dr. Wirth dan ook candidaat stellen en hem een eerste plaats gaven op de lijst, zoo o.a. te Berlyn'Wilmersdorf. De kanrfen van dr. With waren dus door het aanbod der demo craten aanmerkelijk gestegen. Reeds i» iln den rijksdag een bespreking gehouden tussehen enkele ladende Cen- trumpolitici, waaraan behalve, sin Wirth ook dr. Marx (die voor het eevsfcna zijn hersïtef weer in den ry'ksdlag was) en dr. Stegenwald deelnamen. Het Resultaat van deze conferentie was, dat besloten werd aan het partijbestuur van 'het Centrum voor te stellen dr. Wirth op de rykslyiat te plaat sen. Het lijdt geen twyfel, of het partij bestuur zal, hoezeer ook contre coeur, op dit voorstel ingaan. Vast staat dus, dat die intrige tegen dr. Wirth volkomen is mislukt. Zy, die zich reedls verheugd hadden over zijn verdwij ning uit het parlement, hebben te vroeg ge juicht. Dr. Wirth zal ook in den nieuwen rijksdag weer deel van de Centnunfractie uitmaken. Polder Prins Alexander. Lu veroauul met zijn betuoenung tot burgemeester van de gemeentel V laar- uingen,, heelt de heer a. van Walsum ontslag genomen alls dijkglraiaf van- den Polder PriM Aletdander. Dinedagmorgen werd in gebouw De benuiraiciit aan den .ouusdieweg te RotjUeirdaini een verkiezing gehouden 'ler vervuiling van de daardoor ontstane1 vacature, in to taal werden uitgebracht 513 stemmen, waarvan op (jen heer J. Ovetrvoorae, neeniiraiad en waarniennend-dijkgraaf van den po der, 223 stemmen, op den heer J. S. Mijs, notaris te Rotterdakn, 214 ste*mimen en op den heer P, F. Ouriijk, heainraad van den polder, 76 stem mes Waar dus geen der candidates een volstrekte meerderheid van stem men heeft behaald, zal een herstem ming moeten plaats hebben tusechen (te heer en J. Overvowae en J. J. Mijs welke herstemming is bepaald op Dinsdag 10 April a.a BINNENLAND. Twee eere-doctoraten. e senaat uer LNeuerfanascjie Hau tieisuoogüscuiooi ie xtocteyoam neen oe- dtuieni net uocioraat m de iiauiueiswe- luiscaap nonorfti causa te veriteenen aan ue neeren U. n. nintzen te not- |erda|iu en iA. 1-. Philips te Eindhoven. uag uer prrtiuatie zal, in verband met de ziekte van den rector-magnni- £us, pröi. mr. vv. |i. Drucker, naoer w wruen vastgesteld. Ate promotor van uen heer funizen zal optreden prot. ii ir. rde v nes, van uon heey Phi lips prof. dr. N. J. roiaiK. ue heer Hjntzen, die van 1874 tot löbö associé was der tinna Philippi en Co., van löbö tot 189i zitting heed gehlatt nu de Tweede Kamer, totdat hij .n laalstgenoemd jaar gekozen werd'in oen gemeenteraad, is verder wethou der van financiën geweest tot einde 1903 en van 1902 tot einde 192ö as- südïê der bankiersfirma R. Mees Zoonen. i ie heter A. F. Philips is directeur der N.\. Philips Gloeilampen-Fabrie- uen en der N.V. Philips Radio, di£ oorsprcMikelijk te Eindhoven gevestigd v. as alls firma onder den naam Philips Ca., met Frédl Philips (de-vader) len ir. Gerard Philips (de broeder) als oprichters en firmanten. In 1912 werd de firma in een naamlooze vennoot schap omgetzet en trad de heer A. F. Philips naast zijn broeder ir. G. Phi lips als directeur daarvan op. Op het oogeniblik is hij de eenige directeur. De eerste Joodsche H. B. S. Te Amsterdam zal binnenkort de eerste Joodsche H. B. S. verrijzen lie„ initiatief daartoe is reeds gerui- men tijd geleden door het centraal- comité van de centrale organisatie strekt. Nooit had hy er aan gedacht jrich te interesseeren voor de Duitsche industrie. Het was eerst op raad' van hooggeplaatste Duitsche ambtenaren, waarin hy vertrou wen stelde, dat tiy zulks heeft gedaan. Barmat twijfelt niet aan de objectiviteit van de rechtbank. Sinds maanden i.g hy thans beklaagde; het 5s tyd dat eindelijk een einde komt aan dieize episode van zijn leven, die hem oeconomisch heeft geruï neerd en lichamelijk te gronde heeft ge- rtóht. Hij wil er nog slechts aan herinneren, dat toen in Nederland door de staking van de transportarbeiders voor mdllioenen voor Duitsdhlanid bestemde levensmiddelen dreig- nen js zaken in Dtetschland te u ^,len hy nlyk I 16a()00 ^klen ter beschikking heeft ge steld, ten einde deze levensmiddelen naar Duitachlandi en Oostenrijk te doen vervoe ren. Het Barmatproces begon op 8 Januari 1927. De zaak is gedurende 1^8 dagen voor de rechtbank behandeld. Het proces heeft tot nu toe ongeveer 300.000 mark gekost; alleten voor het drukken van de acte van be- De paus ging voert: Wij weten echter ook, evenals de bisschoppen, die van alle zijden tot ons hun t^avlucht nemen, hoeveel betreurensv aardige W misstaaiden er nog steeds bestaan. Wïj weten ook, evenals vele christelijke ouders, ip welker, toestand zich de christelijke jeugdupvoeding bevindt, waartoe alleen de kérk bevoegd as, cok wat de middelen betreft.,; Rjj klaagde, ei’ osér.öiat er een plan be staat om de geheele jeugdopvoedinig door den staat in beslag te doen nemen;, niet al leen de lichamelijke, maar elke opvoeding, en dit geschiedt, in weerwil van de verzeke ring, welke men den paus heeft gegeven. Eveneens bemoeit men zich met de lei ding van katholieke vereenigingen en con gregaties, welke onder de rechtstreek0 -he lording der bisschoppen staan, en dit ge schiedde nu dan weer onder voorwendsels. De nationaal-katholiéken op het Kapitool hadden uit het zwygon van den Paus ver keerde conclusies getrokken, want zy had den er niet aan gedacht, dat het vaak beter is te zwijgen, niet omdat men niets te zeg gen heeft, maar om den toestand niet te verergeren. Een pleidooi ten gunste van Hongarjye. De Daily Mail publiceert een interview van zijn eigenaar lord. Rothermere met Mussolini. Lord Rothermere rekent Musso lini ails groote verdienste aan zijn strijd teigen het bolsjewisme, dat hij door dien strijd buiten West-Eurqpa heeft gehouden. Mussolini zal misschien eens in de geschie denis van de 20e eeuw een naam hebben aks Najxdeon in de 19e eeuw. In den loop van het interview heeft Mus solini verklaard, dat hij den vrede wenscht. Italië heeft nog een zwaren strijd voor zün economische ontwikkeling vóór den boeg. Verwikkelingen met het buitenland zijn voor Italië zeer ongewenscht.' Hij heeft zyn pacifistische bedoelingen ten duidelijkste bewezen, toen hij met Zuid-Slavië, den vroegeren mededinger van Italië, een vriend schapsverdrag sloot. Zelfs ai latifiiceert Zuid-Slavië het verdrag niet, dan zyn er toch nog, daar beide landen lid van den Volkenbond zijn, voldoende middelen om een w erdi. „Robert riep bij tot zajn zoon- t'è. „Wie is aan dfe Gouden Glorie” geweest En toen deed' Bobby iets, wat bij zich ©en kwartier geledfen onmogelijk had kunnen voorstellen. „Ik heb ze geplukt", zei nij kortaf „Kcan dan onmiddellijk naar bin nen dan zal ik in mijn studeerkamer wel met je alfrékenen. Na dit sombere bevel keierde mijn- t eer Blackstock zich on» en begaf zich in die richt'ng van het huis ,,Nu kun je er uit komen’ zei Bobby, waairop het kleine mieisje ang stir op dien drempel van het zamer- JiuUsje verscheen. - „Gauw, klim die schutting over. Joan stond' echter stil en keek hem ernstig aian. „Ik vind jou den aardfigsten jon pen, dien ik nog ooit gezien heb”, zei ze daarop „En ik dank je wel. dat jij de schuld op je hebt géhomen. Op het jaarlljjksche feestmaal van de Ver- eertlging der Buitenlandsche Pers te Ber lyn, heeft dr. Stresemann een voor zulk een gelegenheid belangrijke redevoering gehou den. Voor hem sprak monseigneur Pacelli, de Pauseilyke nuntius, als deken van net .diplomatieke corps, over de inacht en taak van de Pers, die niet de spiegel, maar de schepper van de openbare meening behoort te zyn en daarbij het hoogste zedelijke standpunt dient in ta nemen. Minister Stresemann sprak eenerzijds over h$t scepticisme en de ontgoocheling, andenzijids over het vertrouwen en de hoop, waar het geldt den stryd voor den vrede. De ontwapening, het valt niet te ontken nen, is op het doode punt aangeland. Be lachelijk is hat Duiitschland te verdenken dit fiasco te hebben bewerkt, teneinde dit als voorwendsel! te gebruiken om zich in volle vrijhdi dte kunnen bewapenen. Het beste middel, om dit te controdeeren, zou de algemeene ontwapening zyn door andere Starten. Inderdaad heeft men te Genève geen mogelyMhieid tot den vrede langs den weg der ontwapening kunmen vinkten. In dit verband- zij herinnerd aan het slotprotocol van Locarno, waarin wy verklaarden, dat toen reeds in voldoende matd de veiligheid was bereikt om met de ontwapening een begin te maken; nog niets is echter gerealiseerd. Nochtans mag men volgens spr. het definitief ingébreke blijven ten «pzüdhte van de ontwapening niet aan den Volkenbond verwyten, want ten deze heeft de Volkenbond geen keus. Dit te constateenen is zoo zei hy mijn, recht en n$tn plicht. Thans is, het woordMLan. de op militair gebied toonaangevende rijken. Schynt het aldus als ware hier geen hiidhtpunt aan den horizon van den vrede, nochtans blijft de mlinister optimistisch, geljjk de plicht van den waren vredesvriend is. Zyn daar niet de Vereenigde Staten van Amerika, die het in beslag genomen bezit hebben vrygégeven en keeren zy zich niet aldus tegen die schending van het particu lier bezit in den oorlog? De onschendbaar heid van dit particulier beziit moet wederom gelijk vroeger gemeengoed der naties wor den. De Minister antwoordde in het kort op de jongste rede van Poincaré. Miet wat deze BUITEN LANüSCH NIEU5VS, DUITSCHLAND. Engelsch-Duitsche toenadering. Byna 700 huwelijken aan den Ryn. In heit Engelsche Lagerhuis heeft de mi nister van oorlog op een 4raag van com mander Kenworthy meegedeeld, dat er sedert den (wapenstilstand 690 huwelyken waren gesloten tussehen soldaten van het Brttsöhe Rynlleger en Duitsche vrouwen. Het Barmat-proces. Vrydag, we melden het gisteren reeds, zal het vonnlis worden geveld over Julius Barmat. Gisteren heeft Barmat voor de rechtbank nog eens uiteengezet hoe hy er toe gekomen is zaken, in Duitschland te gaan doen. 1 woordigers van de sociaal-demacrtische par tijen uit de gewezen oorlogvoerende staten elkander ontmoet. Men onderhandelde over de voedselvoorziening van Duitschland. Be klaagde is toen zelf naar Duitschland ge- réisd. Hyi is die eenige geweest, die aan Dudtschlanid credieten in papiermark voor den aankoop van levensmiddelen heeft ver- i tabletten I elen neem een of U friseb enop- iBipen U bij bet 3 hi5m!nutcn. atqt lOminnten. 10 tot 15 minuten. 10tot 15 minuten S in24uren. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per we('J< 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de iie^o-ging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad l 0. Abonnementen uorden dagelijks aangenomen aan ons Bmeau: MARKT 31, GOUDA, b{j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postl-uil oren. Onze bureaux zijn dagelijks- geopend vs.n 9—6 uur. Annuoütratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. „Miaiar ik /wil dlie bloemen nu eenmaal graag plukken. Mag ik er alsjeblieft..,, alsjeblieft een paar heb- wn vroeg ze mef haar hoofdije een weinig op ^j gehouden. „Niemand mag ooit aan die bloe men komen”, legdle hij uit. „Ga mee, zien’^ 'k kaniiIlen laten „Wat h|éb ik aam ie smedige Kcnijnien van jou, ik wil bloemen Plukken*’, gaf Joan te kennen. Tot afjn schrik begonnen de hoafteo Wi haar roode mondje weer verra- te trillen. Als je wilt, zal ik je daarvoor zoen geven ,*voeg;le zij er aan Bobby werd vuurrood. „Goed”, hij eeuigszins sclioor voet end', zdl'ldie oogenblik echter w< ■aam opengesehovetn, en stem vanu t het huis „Robert, waiar ben je? Kom on- middiellijk binnen?’ Hierop holde Bobty naar het huis. Toen hij omkeek, wuifde het kleine neisje hem vanaf de schutting nog toe. I it was de laatste maal, dat hij haar zag, want toen hij van school thuis kwasiri. was hiet huis naast net hunne- leeg en- gesloten. Graaf de Martens Ferrao. f De Portugeesche gezant overleden. Gisiemacht is in den Haag, na een okgesiehonjeui van slechts ©nKeie au gen, zestig jaar ouu, overleden graai jf .viariens ferrao, seaeri januari 1927 iortugeesch gerant bij ons not. i>e thans onMapene trad in 1885 ip Gen .dapiomatieken dianst en werd, bo- noeind tot attaché bij het gezantschap te Rome. Hij wals daar secretaris van zijn vader, die toen, aanbassadeur bij net Vat'caam was. Na eenigen üju. wero hiij bevordierdi tot tweeden lega- tiesiearetaris. In 1887 wend, hjj overge plaatst bij het gezantschap te Ween en en trad daar op als tijdelijk zaakge lastigde. Vervolgens werd hij beocemd. tot eersten Iqgaitiesecretaris te Rio de Janeiro^ In 1891 ging hlij voor de tweede nuaiali naar Rome, thans als tijdetlijik zaakgelastigde. In 1893 hiuwdie graaf de Martens Ferrao met de Italiaansche gravin Caprara. In Tanger was hij bijna acht jaar deken van het corps diplomatique. 1 anrna werd hij in gelijke functie overgeplaatst jiaair Buenos-Aires, en in 1918 werd hij benoemd ads gezam bij de .Scandiinavisciie landen, Zwedeg Noorwegen en Denemarken. In November 1926 werd dl© thans ontslapene benoemd tot ge®ant bijo^a Hof; hij bood 14 Januari 1927 zijn geloofsbrief aan do Koningin aan. ik zal u maar het eerst aan juffrouw Bathurst voorstellen. Zij is een hee. a-ardg meisje.’' Bobt|- Blaic1 stock volgde baar, naar een bank, waarop en jong meisje gr zeten was, die het tennisspel gade sloeg. „Hier is iemand om met je te praten, Joan”, zei mevrouw Hardinge „Hij zal .je heel wat interessants van Africa hebben te vertellen, waar hij ja ren geweest is Even later waren ze in dtruik ge sprek gewikkeld, en voortdurend zat Bobby zich af te vragen, dat de naam Bathurst hem zoo bekend voorkwam. Plorfsoling herinnerde hij ziohi Joan Veronica Baithurst. In gedachten zag hij een klein .meisje in een boom ui ten. dart een schoppend gebaar in zijn richting maakte. „Klimt u nog wel eens ove- schuttingen om bloemen te plukken?” vroeg hij lachend. (Wordt vervolgd). i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1