Blad. leen 0OUDA NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLADiVOOR GOUDA EN OMSTREKEN rt 1928 No. 18729 Vrijdag 30 Mi 86" Jaargarg BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen int FEUILLETON. iOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, -NHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. lesten 'W i raad FIPS voor- iheid, BERGAMBACHT, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHI automobiel niet ver- (Slot volgt). ENG .'LAND, Een hardnekkige oude heer. - Groote publieke belangstelling. De „Angell estate” in ZuidbLonden is het voorwerp van een feilen strijd. Op deze be zitting wordt n.1. naar helt schijnt ten on rechte, aanspraak gemaakt door den 83- jarigen William Allery en VrydJag moet hij haar verlaten. Hij heeft zich dntassdhen met een ijzeren staaf gewapend om iedereen op een afstand* qué gepubliceerd vergadering van ^to.t 28 bE SCHULD. Uit het Engedsch. (Nadruk verboden) In lend ft uur vonnis geweren. De be klaagde Julius Barraat werd’ wegens omkooping 2 mlaail gepleegd' veroor deeld tot een gevangenisstraf van elf j. m0|. van dagen «vwo. Van het overige ten Do be’daiagdie lïenri B-armat werd Het Britsohe Lagerhuis heeft met 387 tegen 10' stemmen aangenomen het w.o. tot uit breiding van het vrouwenkiesrecht. De vrees dat de controle over de politieke macht van de mannen overgebracht zal worden op die vrouwen, zal dus wonden be waarheid. Er zullen twee millioen vrouwe lijke kiezers meer zijn dan mannelijke. Er zullen thans ongeveer 26 millioen kie zers 'zijn. Teneinde de nieuwe kiezers in staat te stelten hun stem uit te brengen bij de algemeene verkiezingen, die heit volgen de jaar moeten plaats hebben, zullen er nlieuwe kiezerslijsten worden ingericht, die 1 Mei 1929 geldig zullen worden. fcgeite htei nus- LOo van die wet |(^c|ringsUiAat- jraeelu tot een teADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring); UÉML 16 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pry a INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op HRSl de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen by contract tot zeer geieduceerden Wlr X® prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. t<J> Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande- W laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per «'eek cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de 'tawrging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen aorden dagelijks aangenomen aan uns Bureau: MAREI 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boeknandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn «lagelijkj geopend van 9—6 Ou.. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. vervallen ten 41.347 mark, een van een „Wat zegt u?’1 vroeg zij baasd. „U wilt toch niet beweren, -lat u zich niet jneter een jongen herin nert, die eens heel onhebbelijk tegen li was Joan keek hem aan, en er kwam een ondeugende uitdrukking in haar oogeni „U is toch niet dat jongetje, is bet wei-?” „Ja”, zei Bobby. „O, ik weet het noghetel goed. 2W Joan. Eerst was u onbeschoft maar later werd u aardig. En toen kwam Moedeloosheid is als een spons: zij wordt grooter door tranen. BINNENLAND. De Zomertijd. 1 opr dmheer Polak zijn tot den Minister vaii Biimenlandsche Zaken en I andböuf.v die volgende vragen gericht. I. Kan zijn Excellentie niededeelen, waarom ooa dit jaar hier te lande de zomertijd niet ingevoerd wordt op den zelfden diaig als zulks in België, braak rijk en Engeland geschiedt II. Is Zijn Excellentie bereid te be' vorderen, dat voortaan de zomertijd hier ter zelfder ti(j|d als in de genoem de landen beginnen zal III. Zod neen, wil Zijn Excellentie dan mededeelen waarom niet Een ambtswoning voor den Minister van Buitenlandsche Zaken. In zijn Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer nopens bet wets- geheel vrijlaat an welke prijs- wegens active omkooper j eenmaal ge pleegd) veroordeeld tot zes maanden, gevangenisstraf met aftrek van 157 de gen prev. hechtenis. Van het overige hem ten laste galende werd hij vrij gesproken. De beklaagde Helwig werd wegens voortgezette eenvoudige omkoopenj veroordeeld tot zes weken gevange nisstraf Welke reeds door preven tieve hechtenis zijn uitgevoerd. Overi gens werd hij vrijgesproken. De beklaagde Walther, van de Alg. lederl lang» tiy< hep SBio» rond. Getuigen eteodk een groot mes «■borgen had, gereed steden. Gisteravond jn 27-jarige kameraad n werk en het ge. Jjw over de vrouw. nog gezien vroeg antwoordde De W. vrouw van mij., je ik haar zie, rijg ik En nauwelijks had i gewit, of de1 vrouw d)e G. nam het mes eip op de vrouw toe-, n hals en voor iemand as. gaf hij haar twee irie in denhals. Zijn Me anmiddfellijk den Tikken, doch daarop Ie*t mes gleed rake- iand af en opnieuw “ouw aan an drukte in den hals. op den grond, loe- s bratahten haar in serdüjk 209, waar zij ten Hater overleed, nadat de vrouw weg zijde en haialdezich ien hals. Mien greep - verd het café binnen ngerop kon bij de 1 dood1 consitateeren. i dadter onmldidellijk lis asm den Coolsiii- ;en, waar hij in ster werd opgenomen. GOWHEWIRANT. VER. STATEN. Eca blind bergbeklimmer. Te New York owrreden. Dezer dagen is te New York tengevolge van. een ongeval hij werd overredien Thomas Campbell overleden, die voor kort, hoewel hy volkomen, blind was, den top van den Mont Blanc had beklommen. Hij had zelf het plan voor deze voor ieder buitenge,- woon moeilijke en gevaarlijke bergbeklim- ming ontworpen en zijn geleider uitgezocht en laet zich ondanks alle vertoogen er niet van afhouden, de dooi1 hem zorgvuldig voor bereide expeditie te ondernemen), die boven alle verwachting goed Slaagde. De bestij ging van den top was lang en moeilijk. Men leidde hem, zooals een der deelnemers ver telde voorzichtig en langzaam naar boven door den bergstok en den gewoner, wandel stok van den blinde telkens daar te plaatsen waar hij zijn voet moest neenzeuen. Op dese.wyae gelukte het, den top van dsn hfirg, te bereiken, al duurde het ook meer dan tweemaal zoo lang als gewoon!ijk Het af- dajen was nog moei!ijker en gevaarlijke®" dan het opklimmen. Met de hand op den schouder van een der gidsen, liep de blinde vlak achter dezen, zoodat hjj met de punt van zijn schoen den Hiel van zijn voorman raakte. Zonder ongelukken bereikte hij op deze wijize het doel. Door deze ervaring zeker van zijn zaak geworden stichtte hij na zijn terugkeer te New York een vereeniging van blinde wiel rijders met welke hjj tal van ritten in de omgeving van Neiw York ondernam, zonder ooit te vallen. Thans is hij by het loopen over de brug van Brooklyn door een voer tuig omvergeworpen en aan de bekomen verwondingen overleden. De Britsdhe minister van marine, Bridge- man, heeft naar de Britsche draadlooze dienst meldt, gisteravond1 in een rede voor de „Institution of Naval Architects" beslist ontkend dat het doel dier Britsdhe voorstel len 'inzake verlenging van den levensduur van Slagschepen en d‘e vermindering van hun tonnenmaat en het kaliber dor kanon nen was om voordeel of superioriteit in slagschepen voor Groot-Brittannic te ver zekeren. Er zouden, zoo zeide hjj, eenige wijzigingen nood-ig zjjn om het evenwicht tusschen de driemogendheden te bewaren, doch hjj' wilde duidelyk doen uitkomen dat het de Britsche bedoeling is naets te dóen waardoor het evenwicht, door dr- conferenr- tie van Washington bereikt, kan worden ge stoord. Onzp .bedoeling is, aldus Bridgeman, alleen te komen tot een mate van beperking en bezuiniging die even biklyk is voor alle drie de betroklien landen. Wat de enitiek betrof, dat deze quaesties niet aan de orde hadden moeten worden ge steld vóór 1931, wanneer het heele vraag stuk der overeenkomst van Washington op nieuw kan worden bekeken en overwogen, wees Bridgeman er op, dat als er in dat jaar schepen op stapel moeten wórden gezet, het noodig was twee jaar tevoren de p'annen te overwegen. Even, later zeg Bobby haar met den dikken Parsons het grasveld overste ken en zich in die richting vaö de rivier bewegen. Toen hij Joan dien avond aan het diner zag, zag hij onmiddiedlijk aan de uitdrókking van haar gezicht, dat er iets gebeurd moest zijn. Na hel eten trof hij haar alleen op het terras aan. „Vertel me eens aei hij. „Wat is er aan jle hand?’ „NieTs” zei Joan. „Heeft die vervelende Parsons1 je weer gjdhindejrdi vervolgde Bobfry, die haar onbewust tutoyeerde. „Want als dat het geval ib....” „Ja dat heieft hij gedaan”, gaf Joan toe. rLuister eens, Joan.... je moet me niet kwalijk nemen, dat ik je zoo nöem, doch we hebben elkaar al yijt tien jaar gekend, is het niet Maar vertel me eens wat heb je met dien man te maken? Waarom snauw je hem éénvoudig net „Omdat ik het met kan. Dacnt Da Britsohe vlootplannon. De conferentie tusschen Woldemarans en Zaleski. Het vrouwenkiesrecht in Engeland. te knoopen voor het herstel van normale betrekkingen. Met belangstelling wordt tegemoet gezien wat Koningsbergen brengen zal gl zjjn de verwachtingen r.iet hoog gespannen. Een program voor de onderhandel!ngen is nog niet vaistgjstekl. En daarin, zoo be toogt de correspondent van het „Berl. Tag. te Kowno, ligt al dadeljjk een groot gevaar. Waarover zal men onderhanjje'en? Politiek en economie spelen in het conflict, beide een groote rol. Het schjjnt in het plan te liggen eerst de economische quaesties te behande len, hoewel die in groote mate afhankeljjk zjjn van het politieke probleem, heitwelk zich concentreert om het bezit van Wilna. Over het Wlilnagebied toch loopen de spoorlijnen, die Polen en Ldtauen en de Oostzee met het achterland verbinden. Voor^de quaestie van de houtvlotten op de Njemen beslissend, daV'de rivier juist door het bestreden ge bied loopt De Wiilnazaak zelf zal wel niet te Ko ningsbergen geregeld kunnen worden, daar dat probleem te ingewikkeld is voor een op lossing thans. Maar juist dit probleem, houdt die economische en politieke quaesties in, welke behandeld moeten worden, wil men komen tot goede betrekkingen tus- schen bede buurstaten. Reeds de opstelling vart het program der ondehhandelingen zal dus de uiterste tact eischen om al niet dadeljjk een verkeerde atmosfeer te .scheppen. Daartegenover staat, dat bende partijen zich de verantwoordelijk heid bewust zuilen zijn en daarom zullen trachten tot eenig compromis te komen: een fiasco van de conferentie zou groote ge varen in zich kunnen bergen. Eventueel staat zelfs bemiddeling van den Volkenbond in den persoon van den rapporteur- jfhr. Beelaerts v. Blokland, ter beschikking. Mis lukt de conferentie (de eigenlijke besprekin gen zouden, naar het heet, pas na de Paasch- dagen beginnen), dan staat men voor het alternatief: Wat dan? De wijziging van de Drankwet. Het verslag der commissie van voorbereiding gereed. I )e commissie van1 voorbereiding voor het bij de Tweede Kamer aanhangige ontwerp-Drankwet heeft gisteren een zeer uitvoerig versfta'r over dfct ont v.erp aan den Ministervan Arbeid. Handel en Nijverheid doen toekomen. Promotie van den heer M. W. Holtrop. Eerste doctoraat op proefschrift in Handelsweten schappen. Gisteren promoveerde aan die Am- sterdiamsdJie l'niversiteit tot doctor in de Handelswelensciiappen de heer M. W. Holtrop, op een proefschrift geti teld „De om loopsnelheid) van het geld.” De heer Holtrop werd! bij inaugura- Garamsebann, werd 1 drijf legen paragraat op de pariicuuiere 1 schappijen lyoi, verc geldboete van 200 n» Aan den staat zijn, Ifcste van, Julius Barnat ten laste van nelwigjjn btacluej aantal aandeelèn engten laste laatstgenoemde nog. een horloge, koffer en eenige andlere voorwerpen. 1 )e Dosten van hel* pitpees komen tea laste van die veroordeeüdeui, voior zoo ver zij zijn vrijgewpro&e» ten laste van de staat. Een vechtpartij in den Rijksdag. Tusschen socialisten en communisten. Bjj de behandeling iitderde lezing der be- grooting van justitie in ddn Rjjk^dag iis het tot een ontzaglijke tumult gekomen. De amnestiequaestie, die naar men weet ar. de commissie schipbreuk heeft geleden, wend heden door die Völktecheni, de Duitsch- nattionalen en d'e commamaten weer hairts- tochteljjk verdedigd. Toen nu de afg. Lands- berg (eociaal-democraat) -hierop antwoord de, begonnen de coimnróiste.i hem uit te jouwen. Een communist vloog een der sociaal-democratische afgevaardigden in de haren en in een ommezien ontwikkelde zich een algemeene vechtpartij tusschen de bei de „broeder”-groetpen. De sociaal-democra- ten, die verre in de meerderheid waren, be haalden daarbij de overwinning. Een der communisten werd vrij ernstig gewond. Verhooging der spóerw®tftarieven. Gisteren heeft de directie van de ryks- spoorwegen een comnu met mededeeiingen over den raad van beheer, .vil Maart te Berlijn is gehouden. In deze vergadering werd geconstateerd dat de inkomsten per kilometer door de tariefverlagdngen gedaald zjjn van 5.08 pfennig in 1924 tot 4.44 pfennig in 1927. Bjj een algemeenen prijsindex van 159 pet. ver- geleken bjj 1913 bedragen de tarieven op de spoorwegen voor personenverkeer thans slechts 123 pet. en voor goederenverkeer slechts 132 pet. vergeleken bjj 1913. Daartegenover zijn de uitgaven, voort vloeiende uit de herstelbetalingen, rentebe talingen en personeeluitgaven belangrijk hooger dan 15 pot. De directie is, naar wordt medegedeeld, tot de conclusie gekomen, dat een vermeer dering der inkomsten thans niet te verkrij gen is zonder tariefverhooging. De directie heeft derhalve besloten tot een. tariefiver- hoogiing welke 250 miilioen rjjksmark per jaar moet opbrengen, waarvan 2/3 gedra gen moet worden door goederenverkeer en 1/3 door personenverkeer. De raad van beheer hield zich verder bezig met de gebeurtenissen bjj het centraal bureau te Berlijn. Er is een commissie van deskundigen benoemd om een onderzoek in te stellen. tivop toph, niet, (lait hij een vriend van u is „Goede hemel, neiei”, antwoord de bet meisje. „Hij i®... venschrikke- lijk en ik heb* het land aan hem, wan: haj wil met me trouwen. Ofschoon ik helm al verschillende mailen bedankt heb, heeft hij het tot een gewoonte gemaakt mij eiken avond na het diner ten huwelijk te vragen. Hij noemt me altijd! „klein meisje’, voegde ze er grimmig aan too. „Hij komt hierheen”, zei Bobby Joan liet een ongeduildigen auctit hoe ren. „Ik denk, dait hij vanavond weer i.ieit het pontje naar het eiland wil, daar gaat hij ongeveer driemaal inde week heen.” - Maar waarom we getrt u dan niet. „Kapitein Blackstock viel me vrouw Hardinge hem in'de rede. „Nu zal ik u even aan de anderen voor stellen. Joan, ik vertrouw, dat jij wel zoo goed zult willen zijn met mijnheer Parsons) naar het eil&nd te gaan.” ;n op den weg je niet dat, ais het eenigaóns Kon, ik het laten zou? Ik ben de gezel- s(1 apsjUffroiuw van nievrouw Hardinge, en mijnheer Bandons is een groot vriend van haar Als ik hem belee digde, dan zou ik mijn betrekking kwijt raken, en en ik aou niet veten, wat dan te beginnen. „Maar het is allerbespottelijKsl, merkte Bobby op. /Misschien denk jij er zoo over, ...aar ik niet, want ik heb ik weetniet wat geprobeerd om een baantje te kiiïgen. en nu ik er eindelijk een heb. wilde ik dat graag houden.” „Wat zou je er van zeggen, als wil sajndn morgenochtend eens en flinke wandeling gingen maken stel de Bobby voor ,,Dat kan nidi, went ik héb mijn heer Parsons beloofd met hem te gaan roeien.” „Gekheid, dat zal ik niet toe staan.” te houden en het onroerend goed, dat een waarde heeft van 720 millioen gulden, te verdedigen. Hij heeft ziich verder stevig gebaii-ica- deend en wacht nu de verdere gebeurtenis sen gelaten af. Men wil de gebouwen, die tot het goed >be- hooren, öloopen en heeft den heer Allery aangezegd, dat, zoo hjj niet heengaat, men liet dak boven zijn hoofd zal wegbréken. Het geval heeft heel veel belangstelling van de zijde van het publiek uitgelokt en de politie moet waakzaam zijn om wanordelijk heden te voorkomen. De „Bremen” nog niet ver,rokken. Ook hqaennioirgen is die „Bremen” nog niet uit Dublin vertrokken. De Duitsche vliegers wachten beter weer af. woning voor den minister van Buiten- lamDsché Zlakein, 'wijjjt minister De» Goer er dien leden op, die er de voor keur aan schenen te geven de repre- sentatietoeilage te verhoogen en de» minister vrij te laten in de keuze van ten woning, dat de mogetijkheidl een voor dit doel geschikte woning te via- uen, geenszins steeds bestaat, terwijl bovendien de betrokkene voor inrich ting enz. zulke uitgaven zou moeten doen, dat een billijke verhooging der toelage op den duur belangrijk grooter offers van den Slaat zou vergen dan die wel’» het gevolg zijn-van dit voor stel. Dat de keuze op Iwt pand aan hel Voorhout is gevallen, vindt zijn ver klaring hierin, dat aldus op weinig kostbare wijze een waardig verulijl an worden verkregen, voldoende om daarin de sociale verplichtingen van den min.ster na te komen. De minister van Financiën acht het departementsgebouw van Marine te eenenmale ongeschikt vbor ambtswo ning. Het in orde brengen er van •voor zulk een dloel zou tónnen kosten terwijl het zou noodzaken tot zeer be langrijke nieuwe uitgaven voor huis vesting van' militaire bureaux. Prof. Ir. J. Franco. Zal benoemd worden tot directeur van Werkspoor. Naflr het „U. D. verneemt, zal prof ir. Franco, chef in dienst bij de Ned Spoorwegen (materiaal, wdrkiplaatsen en etectrificatie) benoemd worden tot Mireoteur van *\V erkspow, de Ned. Fa briek) voor Werktuigen en Spoorweg- nuatemal te Amsterdam 1>özq beaoeming zal geSfCiiiedjen m een vergadering' van aandeelhouders van Werkspoor over enkele wieken te houden. Prof. ir. J. Franco studeerde van 1886 tot 1889 aan de Pdly|teohnische Hooöesidhool te DjeHH; was van 1890 tol f900 ingenieur bij de Staatsspoor weg ert. In 1900 werd hij benoemd- iot .hoogleeraiar te Delft (spec. loooiniotieL bouw). In 1916 werd prof. Franco be noemd tot chef van dienst voor trac tie en materiaal bij die Ned-erl, Spoor wegen, welke afdeeling tegenwoordig materiaal, werkplaatsen en electrifica- tie hmvat. Prof Franco, d.e, waanneer hij be noemd is, de plaats zal innemen van wijlen den heer Muijsken, zal zich dan te Amsterdam metterwoon vesti g«n- uw vader en ik maakte éat ik weg weg kwam. En toen beloofde ik Toen aarzelde ze. „Ja?” vroeg Bobby. „Niets... heelemaal niets” zei het meisje. ,,L' kunt uw beloften zoo- maar niet te niet doen’ zei hij ernstig. ,fü beloofd^ mij een zoen te zullen geven. Maar met al die mensct’ien hier, kunt u het nu moeilijk doen, vindt u ook wel „Wees niet zoo belachelijk”, zei Joan. „Dat was... oh, daif gebeur e zooveel jaren geHeden „Vijftien.... Maar ik zal u op het «ogenblik niet verder lastig val len Vertel me- eens, wie is die man met dat onaangenaam uiterlijk, die daar aankomt „Dat is mijnheer Parsons'”, zei Joan. „En eens hoopt hij „Gir Jo seph Parsons ie wonten. Hij is schat en schatrijk.” „Hij ziet er allesbehalve inne mend uit”, merkte Bobby op. „Ik Vandaag zullen te Koningsbergen aan vangen de besprekingen tusschen den Litaiuschen premier Woldemarans en den Poolschen minister van buitenlandsche za ken Zaleski. Sinds de Decemberdagen te Genève, toen de bekende verzoening tusschen Wokle- maras en Pilsoedski in scene werd gezet en ill een resolutie in het Poolsch-Ldtausdhe conflict wend vastgesteld, dat een einde wa® gekomen aan den toestand van latenten oorlog tusschen de .beide om Wilna over hoop liggende landen, zijn de noodige vry scherpe nota’s gewisseld tusschen Warschau en Kowno. Eindelijk Iwend vastgesteld, dat beide partyetn elkaar op 30 Maart te Ko ningsbergen zouden ontmoeten om te trach ten een- weg te Vinden tot oplossing van het tienjarig conflict, waar men zich te Genève geheel buiten had gehouden. Men zal zich herinneren, dat volgens de resolutie, te Gtenève op 10 Dec. eenstemmig door den Raad, partyen daaronder begre pen, aangenomen, de raad eenerzyds nota nam van de plechtige verklaring van Li- tauen, dat het zich niet beschouwt als in oorlogstoestand met Polen te zijn, ander- I zijda van de verzekering van Polen, dat het de politieke onafhankelijkheid en de territo riale integriteit van Ldtauen «al eerbiedigen. Terwijl aan beide partijen werd aanbevolen zoo spoedig mogelyk onderhandelingen aan BÜITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De uitspraak in het proces Barmat. Julius Barmat verooordeeld. het Barmat-proces is hedenocli- uur vonmis geweren, fe Julius Barraat werd’ cooping 2 mlaail gepleegd' IHl inf Aöll rrrMrOTlrrZAn maanden, mei a"’.?/ prev. hechtenis. I._: laste gelegde werd hij vrijgesproken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1