BOP IEN >ON. ss 88 s sg gg iDEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 18731 Maandag II 1818 68»Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen - EEUILLETON. BERGAMBACHT, BERKENWOUDH BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ,50 8* Felefoon 76 den Rijn 30 tenaars: in den HOOFDSTUK I. die korte lastge- (Wordt vervolgd). I* diaken, Stdriftig (Orders. Sluit uw vensteren nimmer dicht, Laat immer stralen het volle licht, Door Uwe ramen. zijn. Overal zijn opninningsweikzaamheden aan dien gang. UGBA/ ERWSI lhandi Hij kreeg een ju- ieedde verschillen- bestuurslicha- j was itior.ale Comité We. Hij maak- istelijk met de i. In 19*17 kwam had ten waar hebben wel gepoogd den wapenhandel door overeenkomsten te beperkjen, maar deze overeenkomsten waren nog al gebrekkig van aard en er wordt bovendien ook niet op een al te nauwgezette wijze de hand aan ge houden. ttenfcen hoe schadelijk voor een zenuwzieke, dweeperige vrouw zijn wijze van handelen kon zjjn. Aarts G. J. 22 20 koop. E PRIJZEN. weken ;r keel. Ie stem gekondigde decreet uitgevaardigd, een monopolie wordt tofcgekentUaan tionale fascistische jeugdorgrafeati Balillas) op het gebied van vak-, lichai moreel en geestelijk onderwijs.. slech vormen van ongani tot de Balillas, is orgegisagfte nullen ol den. |r| HET GEHEIME SPEELHOL. (Nadruk verheden) schadevergoeding van 10.000 Mark. De rechtbank te Berlijn heeft dezen ersch in beginsel toegewezen, doch zich de bepa ling der schadevergoeding nog voorbehouden. Zij achtte den beklaagde schuldig aan het hem tenlaste gelegde. Hrij had moeten be- jp R{3 cjrj CM3 CM3 CM3 CM3 41 era Era Bü üd P°i liggea, smetten en irxnd-, any- en' ver- landen en voeteri, ge- huid, huidver schil- i, zweren, open bee tle in en uitwendige m met Wortelboer’i k Wortelboer. mt by „de verkooper? kelen. 956 16 m vol- klank sgisters. et forto, >anning. TURKIJE. Smyrna ernstig geteisterd. Smyrna is Zaterdag door 03n aardbeving ernstig geteisterd. Dertig huizen en tien winkels zyn geheel vernield. Zeg moskeeën, ve|e openbare ge bouwen en tal van kantoren en winkels zijn beschadigd. De aanlegkade aan de haven is ten gevolge van de aardbeving gescheurd. Het dorpje Torbali bij Smyrna schijnt vrjjweil geheel vernietigd te zijn. Hier zijn reeds tien dcjoden geborgen. Het Turksche Roode Kruis iteesmt krachtige maatregelen tot hulipverleening. In alle fabrieken staat het werk stil, daar de fabrieksinstalLaties ernstig beschadigd (lOIIISIHE COURANT. De Duitsche Rijksdag heeft in derde lezing aangenomen het door Dr. Stresemann aangekondigde wetsontwerp, waarbij de wapenhandel met China wordt verboden. Dit is stellig een verheugende stap, want het kan niet worden ontkend1, dat de besten diging van den burgeroorlog in China, die al jaren en jaren duurt, med|e voor een groot deel mogeljjk wordt gemaakt, doordat buitenlandsche handelaars geregeld wapens invoeren. Die import is een gevaarlek, maar niettemin winstgevend'zaakje en niet al te scrupuleuze handelaars benutten de woelin gen in Ohdna om hun beurs op een niet bijster voorname wijze te «pekken. Duitach- land is meer dan eens voor de voeten ge worpen, dat het China van wapens voorziet; dit verwijt kwam natuurlijk den Duitschen' naam in China niet ten gelede. Om China nu het bewijs te geven, dat Dudtschland een volledige neutraliteit in acht neemt, heeft de minister van Ibuitenlandsche zaken, Stre semann, bovenvermelde wet ingediend. Overigens wondt van tal van zijden in Dmtsohland geloochend, dat deze staat, wat wapsnleveranti.es betreft, buiten zijn boekje is gegaan. Allereerst wordt erop gewezen, dat in Duitschland aile voorwaarden ontbre ken om aan een diergelijken winstgevenden handel deel te nemen. Het verdrag van Ver sailles veriiiedt Duitochland den export van oorlogstuig; de in- en uitvoer ervan wordt bovendien onmogelijk gemaakt door de Duitsche wetgeving. 'Duitsche firma’s in Oost-Azië en de bond van Duitsche reeders in Hamburg hebben sinds jaar en dag ver klaard, dat zij geen wapenen naar China i zoutten veraentten? Van Duitsche zijde wordt dan ook be weerd, dat het niets is dan laster, dat Duitwchland groote quanta wapens naar China zendt, dat de wapens in Duitsche ha vens worden ingeladen en op Duitsche sche pen in China aankomen. Hoe komt het dan, dat Duitsche wapens nu en dan in China op- BUITENLANDSCH NIEUWS. DUFTSCHLAND. Een magnetiseur veroordeeld voor het behandelen van een zenuwzieke. De magnetiseur en gezondbidder Weis senberg, die in en om Berlijn veel aanhang heeft, had twee jaar geleden eten zenuw zieke vrouw behandeld, wier toestand na kortten tijd zoo verergerde, dat zij in een krankzinnigengesticht moest worden “opge- nomen. De man van de vrouw, die W eisenberg uitdrukkelijk had verboden, de patiënte te bljjven behandelen!, klaagde daarna den ge zondbidder aan en eischte van hem een „Aan Mr. Devereux, Earlton. Garden?, Londen. Verzoeke dadelijk over te komen, om een lijk te herkennen, dat uit de i opvehaaidl. Daar ia een brief 'eadreeeeerd1, bij ’t lijk gevonf l ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den beaorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels f 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiün in het Zaterdagnummer 20 ft bjjslag op den prjjs. Liefdadigheids-adveitentiën de helft van den pril*- INGEZONDEN MEDEDRELINGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel mejr 0 60. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentün en ingezonden mededelingen by contract tot zeer gereduceerde^ Prijs. Groote letters en randen worden berekend naar pUataruixnte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkomst van soliede Betikhand*- laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Seine in aan u g< den thieeik, denkende dial zijn meester, zoo hij thuis was, in die kamer zou ver toeven. Een met heldere steun uitge sproken „tónnen 't welk op zijnge^ klop was gevolgd, gal Jhon Thomas (te'zekerheid dat hij juist had gegist. Hij trad binneti en overhandigde het telegram aan een nog jongen man. niet een vrijendiellijk en edel voorkomen, die’ in een gemakkelijken stooft zat te lezen. ;,Een telegram Ik dank je, John”, sprak hij welwillend en sloeg een meer of min nieuwsgierigen blik t op het convert dadéajk daar>p legde hij zijn boek uit die han^ en nam het telegram op. „Uit Parijs sprak hij half luid „Wat kan men mij uit Parijs te mei dien hebben?” Meit een1 enkteien blik tót zijne groo te, helderblauwe oogen had hij den geheelen inhoudl overtóen, sprong daar op met een half geSIniporden kreet ven aijn armstoel oip en die witte vin- gers. tóe nog kort te voren zoo zor geloos 1 adden gebladerd in het boek, werdleto krampachtig ineen gewprongen Percival Olaremont.” Die naam kwam onmididiellijk op de bevende lippen on met tóen naam eene leng gekoesterde vriendschap in 3e gedladhten. Een oogenblik stond ij roerloos, getroffen door dien slag, door de onomstooteii'ke overtuiging, waar mede dit korte telegraim hem had ge** troffen, het telegram, dat in weinive RBU IDE w laren Oe wapanleverantiaa aan China. duiken? Naar de Duitswhers verklaren, zijn deze geïmporteerd door buitenlandsahe han delaars, die het Duitsche oorlogsmateriaal hebben opgekocht, hetwelk door de Duitache troepen, toen izy' uit de bezette vyandeljjke gebieden terugweken, daar is achtergelaten. Dez|e handelaren nu schijnen nog al eens van Duitsche havens gebruik te maken. De Duitsche wet nu, die den wapenult- voer naar China verbiedt en die, naan* ver luidt, onmiddelljjik vdn kracht zal worden, zoodat geen termen wondt toegestaan voor het af doen van loapemle zaken, verbiedt de levering en het vervoer van oorlogswape nen, munitie of onderdeelen dadrvan, di;a voor China bestemd zyn. Het venbod geldt voor heel het Duitsche rijk en eveneens voor Duitschers, die zich in ’t buitenland bevin den; den Duitschen staatsburgers is het vol strekt verboden ook maar eetógszins de hand Pe hebben in dezen wapenhandel, zelfs wan neer die door buitenlanders wordt gedre ven. Strenge straffen bedreigen hen, die in dit opzicht zondigen. Teneinde te voorko men, dat getracht za’ worden Langs omwe gen wapens naar China te smokkelten, moet bij wapenzendingen naar andere landen dan China een schriftelijke verklaring worden overgelegd, vermdldende, voor welk doel de wapens zullen worden gebruikt; zelfs kun nen waarborgen worden gl^ëischt, dat het oorlogstuig ook werkelijk naar de aange geven plaats van bestemming wordt gezon den. Het is nu te hopen, dat ook andere stafceJk soortgelijke wettslyke maato^ÉMH zMRI woonden treurige eindfe eener oe- heele I'ijdensgtfechiedems samenvatte- Slecht» een oogenblik stond Dare De- vereuK bewegingloos, want dadelijk daarop was bij zijn huis doorgesnelü en in ”t volgend oogenblik stond hjj reeds in zijn huiskamer. „Eblis,zei hij, binnenkomend, tul den versahrikten kamerdienaar, „ik moet van avond nog naar Calais. Lee? dit telegraim eens. to een uur moet ik atredfzen om tijdig te Dover aan te komen.” h Voor EUis, die reedg zijn meestee dieiidfe sedert deae de hoogeschool had verlaten, was 12,' ving voldoende. Het lijk, waarvan het telegram melding gennaakt, was te Parijs toon gesteld in biet „Morgue de nieuwsgierige blikken dier toe schouwers schenen na te vorschen welke zonden of welk lijden het le ven van dien, krachtvollen. rijken 3n- geflschen heer tot een ondragelijken last hadden gemaakt, want de kost bare Weeding en het fijne linnengoed maakten een scherpe tegenstelling met de meestal povere Weeding van de overige 'ijken, die in het „Morgue” ter herkenning lagen tótgestrekt. De gelaatstrekken döroegen de onmisken bare sporen eener edeler afkomst en de witte, aristocratische handen had den blijkbaar nooit eenig ruw werk verricht. Het lijk was twee nachten geleden Pierre Jacquemart, Perfect te Parijs. Op een aonnigen Jum-nairniddag werd, bovenstaand telegram afgegeven aan den portier van oen huis in Earlton Darden», die het weder aan een be diende gaf, welke het anmiddellijk naar zijn heer ging brengen. „Ik weet tóet eens of Mr. Devereux hel thuis is”, sprak de bediende, ter- 'rijl hij door de vestibule liep. „Hij gaat zoo dijkwijis tót en in, zonder iemand iets te zeggen.” Niettegenstaande rito twijfel, Mastte rich John Thomas, zoo heette de be diende, om den hem opgedragen lest volvoerenhij liep naak* de biblio- Vijf jaren geleden waren de vrien den vaneen gegaan en in al dien tijd had Claremont niets van zich doen hoeren, zoodat diens lange stilzwijgen Devereux er etodolijk toegdJnaöhi na/t om te' gelooven, cfiat hij mocht gestor ven zijn, want de gedachte, dal de oude vriend hem kon vergeten heb ben, vond bij Dewereux geen ingang. Bitter was daarom de zekerheid, dat Clatrenjont al die jaren geleefd' bad en eerst twee dagen te voren gestorven was... ei> op welke wijze gestorven. Zoodra het lijk formeel herkend was gat dö heer Pierre Jacquefcniari aan Mr Devereux den brief, dien men bij zijn vriend had gevonden, waarschijn lijk geschreven met het doei om hem aan het aangedluidie adres af te zen den. Het was een zeer vreemde briei, die veel te denken gaf omtrent den zielstoestand van dien schrijver. Hij luidde aldus ..Vriend, gij- die mftj meer dhn een broeder waart, mag ik u nog vriend noemen? Is uw oordetó over mij nog a’tijd vriendschappelijk Antwoord mij spoedig, want ik durDniet tot u ko- megl alvorens gij itój gezegd hebt, dat uwAhart vergevensgezind jegens mij gestemd is. Waarom ik in al did jaren- niets van mi’ liet hooron Waarom ik eene ont moeting met u vermeden heb ZWITSERLAND. Gustav Ador overleden. Een man van internationale reputatie. Heel onverwacht ia Vrijdganacht Gustaaf Ador, een van Zwitser lands grootste man nen, iir den ouderdom van bijna 83 jaar overleden. Ador had nog deze week zijn gewone werkzaamheden op het bureau van het in ternationale Roode Kruis verricht en had in het begin -der maand nog deelgenomen aan den arbeid van het financieel volken- I bondscomité, waanbij hjj in vejeeniging met het economisch volkenbondscomité de lei ding had. f Ador heeft een belangrijke rol in de Zwitsersche nationale politiek gespeeld. Hy was belast met de leiding van het intema- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 24)0, per week 22 cent, overal waar de liewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad B.frO. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhan-lel en de postk uif oren. Onze bureaux rijmilageW geopend vsn 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. uit de Seine opgehaaikl, in de narig heid van de Pont-Royel. Niets- was er, waaruit de identiteit dien ongelukkigen kon affgeleiu worden, behalve de bnei aan Mr. Devereux, en geen detr poli- ftiemennen, die het lijk bezichtigd ha^i den, herinnerde ®»oh dien heer vroe ger ergens te hebben ontmoet. Den kelijk was hij te Parijs nog vreemde ling geweest. Ook de brie>l gaf met den sleutel tot het raadsel, want ij was niet onderteekendi. Over één punt scheen de brief eenig licht te werpen, namelijk dat de schrijver destijds nog niet het voornemen had gevormd, om door zelfmoord een eind aan zijn le ven te maken. Moest hier dlis niett g° dacht worden aan 'noont to plaats van aan zelfmoord En Dare Devereux kwam te Paris en zag vol diepe smart naar dlat stom me gelaat, welks lippen zich nimmer meer zouden plooien tot een vriende lijk en glimlach. Ze waren vrienden geweest, die twee, ofschoon ze meer dan tien jaren in leeftijd verschildteni. Dare 1 »evereux had als student van ”t eerst jaar Percival Cl'aremnnt lee- ren kennen, en tussehen den man en den jongeling had zich langzamerhand eetn vriendschap ontwikkeld, tóe bij zooveel verschil in jaren, toch' hec’ t en innig was geweest. Go1 weet, hoe diefbaar den jongen Devereux de man was geweest, die thans dood aan idjne weten lag. uitlatingen van mannen uit de vooraan staande kringen der rechtsche partijen, waanbü erkend wordt, dat men met de Christelijke Ministeries weinig heeft be reikt, dat zoo vele mooie voorspiegelingen en toezeggingen niet zjjn verwezend«kt, en dat men eigenlijk niet veel anders dan nega tieve politiek heeft gedreven. Het ging tegen de liberalen, zonder dat men iets po sitiefs daartegenover heeft kunnen steden. Zooalg de toestand vroeger in Enge- itexi was, toen men twee partijen had, de Whigs en de Tories, die elkander aan de Regeeringstafel afwisselden, was dit moge- lyk, maar thans zijn er in alle landen, en niet in het minst in ons land, zoo vele par tijen en partijtjes, dat een oppositie, ge reedstaande om de Regeering over te nemen tot de onmogelijkheden behoort. Indien men dat dus nooddg achtte, zou men het verder altjjd met noodhulpen moeten doen. Neen, men mag verlangen dat eenige partijen die samen e meerderheid hebben, het over een. bepaald program e|en,s worden, maar een aaneengesloten minderheid, die daartegen over staat is uitgesloten. Is het niet moge- lijk een meerderheid te vormen door samen werking van eenige partijen, dan wordt de positie van hert, parliament waarlijk niet ster ker. Het parlement kan dan voorstellen van de Regeering verwerpen, maar opbouwend kan het dan niet werkzaam zijn. En het Ministerie, hoe men het ook moge noemen, hoofdartiked „Regeering en Katholicisme” in beslag te genomen. Compromis tusschen Paus en Duce? Een ander bericht zegt dat het geschil, dat tusschen het Vaticaan en den Italiaan- schen staat is gerezen, weldra zyn oplossing tegemoet gaat. Onder meer wordt de moge lijkheid eener vrijwillige ontbinding van het „katholieke centrum” overwogen. Het gods- dienstonderwjjls zal vterzekerd worden door aalmoezeniers, die door de kerkelijke auto riteiten in de fascistische organisaties spe ciaal voor dat ilqel zullen worden aangewe zen. geea naar mijn meening aan ons liberalen, voor oogen moet staan. Wij leven op het oogenblok men weet het onder een Kabinet dat zichzelf den titel heeft gegeven van .Antermezzozo-kabi- net”. Men had tevoren vaak hooren spreken van extaa-parlementaile kabinetten, van zakenkabinetten, van nationle kabinetten; er is ook een kabinet geweest, dat zich het kabinet van den volkswil noemde, maar de naam intermeszizo-kabinet was iet® nieuws. Het is zeer zonderling vindt spr., dat wij geregeerd worden dooi een Ministerie, dat zichzelf abnormaal gevoelt en waarvan het hoofddoel te uit te kijken naar een vervan ger, die beter bij den parlementairen toe stand past. Is het ook niet ietwat eigenaar dig, dat het Ministerie, zoodra een onder werp van politieke beteekenis maar wordt aangjeroerd, afwijzend antwoordt en uit roept: ,Jówjjg daarover wjj zjjn „inter mezzo” en mogen daarover niet spreken” <De drie rechtsche partijen, hebben de schuld, dat wy in zoo abnormalen toestand zyn gekomen. De verkiezingen hebben in 1926 weliswaar aan die drie partyen geza menlijk de meerderheid gegeven, maar zy hebben 'toen gezamenlyk de Regeering aan vaard, hopwel zy wisten, dat aanstonds tus- schen hen onderling een conflict moest rijzen over het gezantechap bij den Paus, een onderwerp dat voor twee der rechtsche partyen van bijzondere beteekenis is. Men tracht nu de oude rechtsche coalitie te herstellen, maar een werkelijk blijvend herstel schijnt ónmogelijk. Hiet klonk heel mooi, zooals Dr. Kuyper kon spreken en uitwijden over de Christelijke partyen, over het stoelen op denzelfden wortel, maar een duurzamen band op staatkundig gebied kan dat niet geven. Er is dan ook by de recht sche partijen een zekere matheid, die toönt, BINNENLAND. H. M. de .Koningin Moeder. Een gedenkboek bij haar 7 Osten verjaardag. ujt neen zioli een (xnuumstue ge- vomtói, be^caaiKte tut de iieeren dor. J. Ih.. <ta Viuwer, oud-Mtowter van Onder wijs, Kunsten en VV etemschappen, vopr artier pro., dr. P. J_. Blok, oua-boog- leeraar aan de Umversiteit te Leiden, ii. Ctóijn. Hdi van de Eerste Gamer en voorzitter van het Auti-Revolutio Dflir Partijbestuur mr. D. F'ock, oud- GoUvierneur-Geineiraal van Ned.-lndië tn voorzitter van de» V rijliekisbona; dr. Ci - Lely, oud-Miiueter van Water staat mr. F. A. C. graat van Lynden van Sanden burg, opperkamerheer van L'. M. Koningin en benoemd vice-pre sident van den Raad van State mr. 11. P. Marchent, voorzitter van de Vlijz Deur. Fractie in de Tweede Ka mer mgr. H. van de Wetei' bissenop van Utrecht en H ven der Mandere, ailgemee» secretaris van de» Vereenigidg voor Voftkerioond en V rede, de laatste optredend als secretaris welke commissie hel voorn,enien heeft om ter gelegenheid van het ftót, dat op a.s. 2 Augustus Hare Majesteit de Koningin-Moeder den zeventig-jarigen leertijd bereikt, een Gedenkboek uit te geven, gewijd aan de algemeen geëerbiedigde per soonlijkheid ven de Koningin. Moeder en Haren, voor one m<* ta aoo menig .1..,..™.* eo.unwne mocht, naar aaulci ding van haar desbetreffend verzoek, aan Haire Majesteit de Koningin ge_ richt, vernemen, dat Zij zich bereid kan verklaren om dte opdracht te aa vaarden van dit werk aan dien arbeid en de persoonlijkheid van Haar Moe der gtóvijid. De mededeejing aan H. M. de Ko- nmgin-Moeder van het voornemen om tót boe1' te doen verschijnen, gedaan, werd' van Hare zijdle met groote inge- rnenheid ontvangen. Vrijheidsbond Jaarlyksche Algemeene Vergadering. In het Jaarbeursgebouw te Utrecht is Zaterdag en gisteren de algemefcne verga dering gehouden van den Vrijheidsbond, de liberale Staatsparty. Openingsrede mr. D. Fock. Des middags te ha'f 2 te de openbare vergadering geopend door den Voorzitter mr. D. Fock met een rede waarin hy zeide verheugd' te zyn te vertoeven te midden van de vertegenwoordikers van de Liberalen uit ons geheele land. Ik stel het op prijs, zoo ging de heer Fock voort, dat mijn welkomstgroet aan U by de opening dezer vergadering mij de gelegen heid 'biedt om een erikel woord te zeggen over den politieken toestand en over hel- T^8— tionaal Roode Kruis te Genève. Hij is ook president van Zwitserland geweest, presi dent van de Zwitsei-‘>che Tweede Kamer, eerepresident van dd^Voikenbondsvergade- ning en gedelegeerde v04r Ziwiteerland gedu rende de eerste jaren vin het bestaan van den volkenbond. Gustav Ador werd den 23 sten December 1845 in Genève gebol ridisfthe opleiding en de functies in ZwitseWthe men. Bij het uitbreken Van den oorlog hjj president van het r'" van het Roode Kruis 11 te zich in oorlogstijd v hulp aan krijgsgevang® hij in den Bondsraad. In 1919 werd hij Bondspresident By de vredesonderhande lingen in Parys bepleitte hy de Zwitsersche neutraliteit bij het intreden in den Volken bond. 4^ ITALIË. Mussolini vóivoert rijn bedreiging. Alleen fascistische jeugdorganisa ties mogen bestaan, Mussolini hefaft inderdaad het reeds aan- waarin de na tie (de lamelijk, erwjjs- §Iecht« het Mu welfo behooren taan. <Alle andere nden n^^en wor- ad verheden wü g van hèt gisteren de*4.avqro d’Italia

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1