EN p NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ril 1928 BB" Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EEUILLETON. ALLES ETEN HET GEHEIME SPEELHOL. Tabletten I 9 n ■o. 18732 Dinsdag 3 BERGAMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. r genezen. geen schadelijke f ilvere medicinale g die Ingrediënten, - (vooraanstaande ijlce werking van g net de gastrische g een opgewekt ep g telen neem een of B U frisch en op- 4 ra 6 uur 1950 Mi. onversatie Instituut ver Dieren-verstand 38 Knottenbelt (Nadruk verbaden) 'olksmuziek. Vats Dia», daarna die oorzaak te wij- erde aansluiting van -ziekt* wd, kunnen volkomen Een dag van nietsdoen is even afmat tend als een slapelooze nacht. er vau geen aan ver- hoe flinkheid herkrijgen leven ontvangen bruikers. io Handel* en YEAST-VrTE” sag. soncert. en. 1. *el muziek'. NIEUWS/ i voor heden. plantaardige stoffen. HLIé, Afd. D.E. 85, r welke ziekte, daar bedeeld hébben iriöCh, zij het oC iSejf<etrt prins Al| Van koning Geo leden hertog va® de Schotten d» zoen een Schotel geschonken, hetget 1 -e baronie van Cl tevens bis In 1866 werd hij opnieuw verleend aan den tog van Edfipburg, tweeden zoon koningin Vh' ste titel van Ew land. Te zamen mi hertog van Coij Ids)dien Iwtd oudHMuni. den 1 staat prins TIeng van de lijst del 60IDSCHE COURANT. Geen tranenvloed ontwelde aan vare Devereux bij het lezen van dezen brief, loewel hij bloedige tranen had Omdat ik u niet onder de oogen durfdé komen omdat de man er te- gfcn opzag, tegenover den jongelii"7 te staan omdat ik het denkbeeld met verdragen kon, dat gij den ellendeling zoudt leeren kennen, die ik thans b. en die ik reeds jajren geleden wp-d. Ik zal het u ternauwernood behoeven te '-eggen, dat eene vrouw de oorzaak werd, waardoor ik al mijne plichten vergat. Gij kent haar- Gij hebt mij over haar hooren spreken, gij hebt gei oord hoe ik haar naalm vervloekte ofschoon ik nooit had opgehouden ijn slaapkamer had irect een hevige ont- tti de vlammen •’em 5 ruiten in het huig dakpannen over en het dak eenigs- heer S liep brand en handlen op maar •d'iigheid van geest die in een au u, naar beneden te ?n geen letsel te i zijn broeders, den wall (prins van Wa- vato York, en zijn frtog van Connaught, thans aan het hoofd Engelsche Peers JENRUK. •tên' Gymnasiaal. Geheel Przemyal in opstmd. hen 14-jarig gymnas.ast te FraeH%81 zen hun makker ais martelaar ikx jeugd, in uiterst opgewonden stem ming keerde men naar de stad terug, v oer het gymnasium liep de menigte ie iioop en m een oogertbhk waren alle ruiten stuk gegooid, waarna in de klassen alles kort en klein werd g& su-gcui, en ook het nuis van den La- tijnschen leeraar het moest ontgelden, veze, wien men verweet den dood ven Frans te hebben veroorzaakt, vluchtte door pen achterdeur en ver hiel nog dienzelfden avond met /jju gezin de stad. Het huis van den vader van den knaap was bijtijds door de politie onder bewaking gesteld. Op verschillende plaatsen in de stad ‘wam bel nog tol kloppartijen met de poli tie, waarbij vele personen, o.w. ver schillende scholieren, zoowel meisjes als jongens, die tot de eerste families in de stad behooren, gewond werden. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar de ’.*iorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. ge lach c historie, ein koning Eduard I mm in 1290 speciale maatregelen óm hem. onder koninklijk beheer te stel len toen zijn dochter .Jeanne met den zesden, graaf Gilbert de Claire in het huwelijk trad.. In 1385 werd Gloucester tot een her togdom verheven, en een zijner be kendste titularissen zou Richard Crookback, de latere Richard III wer dén De Tydors maakten geen gebruik van den titel, d/ie pais in 1659 doo> honing iKalrel II in eene werd hersteld Sinds den dood van prins William Frederick, den zoon van George Ill’s hroedler, dlie in 1834 overleed. was de titel van Gloucester niet meer ver leend. Na 94 'jaar is hij thans opnieuw aan 'e> konings derden zoon toegekend De beide andere titels, welke Henry als verjaarsgeschenk zijn toe- BUITENLANDSCH NDW>S. ENGELAND. De nieuwe Hertog. De derde zoon van Konüig Georve, prins Henry, heeft op zij" 28ste ver- jaardig van zijn vader den titel van hertog van Gloucester, baron Cullo den en graaf van Ulster gekregen De onderscheiding overtreft verre de beteekenis van een familiei-aange- legenbeid, daar de koning in die drie titels drie deepen van zijn rijk heeft willen huldigen: Engeland, Schotland en Ierland. De titel van hertog Glou cester is de oudste hij dai-eert in den vorm van een peerage uit de 12e teeujw. toen koning Henry Beauclero zijn natuurlijken zoon Robert van Caen tot hertog van Gloucester verhief. De titel is één der grootste titels uit de Eu- htre schoonheid te bewonderen. Door haar heb ik alles verloren geld en eer. Ik kan u schriftelijk niet meer meldendit behoeft ook niet, gij weet nu genoeg om mijne stilzwijgend, heid te kunnen verlölattw. 'Ik kon mijn boeten niet verbreken en evenmin uw hand grijpen, terwijl ik moest vree- zen, dat uw blik niet alleen medelij dend, maar zelte met verachting op mij zou rusten. Nu ben ik eindelijk uit mijn roes ontwaakt. Nu kan ik ten minste beproeven om het verledene ie herstellen, al kan ik het ook niet on gedaan maken. Daar bestaat een we zen, dat nog meer onrecht werd aan gedaan dan u... maar meer kan ik niet schrijven. Zeg mij, of ’t mij ge oorloofd is tot u te komen om ware vergeving af te smeeken grasboter. dningin is de' eerste len door de Coöpe- ek Emaus te Vlaar Woudemaras. de Litausche eerste-mi- nister, tot een vergelijk zullen komen? Zuilen de onderhandel inigen leiden lot het herstel van normale betrekkingen, die zoo.lang door den latenten ooriugs toestand e erden verstoord Voor al te veel optimisme bestaat waarlijk geen aanleiding. Wanneer er alleen over econonwsche zaken zou warden gepraat zou de politiek er toch onvermijdelijk bij warden betrok ken, daar déze onafscheidelijk met el 1 aar verbonden zijn. En juist op po litiek terrein is nauwelijks aan te ne- meifc dat de beide partijen tot een accoord komen De ernstige twistap pel is en blijft Wilna, waarvan Litau en indertijd door den bekenden staats greep van Seligofski is beroofd. Wan neer dan ook een schikking wordt ge vonden met betrekking tot bepaalde economische aangeHegenhedeft, dan be- teekent dit geenszins. d'at Polep en Litauan twee buurttalen zijn gewor den, waartusschcn hartetijke betrek kingen bestaan. Een mdslukking Ier besprekingen moet da)n nog geenszms uitgesloten worden geacht. Ontwikke len die zaken zicih inderdaad' in een diergelijke ongunstige richting, dan is het waarschijnlijk, dat de Volkenbond tusschenbeidèl kómt en we| in den per soon van jhr. Beelaerts van Blokland, die de Volkepbondisrapporteur was in zake het Poolsch-Litausche geschil. Voor het behoud van den, we-eld vrede is het van het uiterste''gewiekt. enx-Litauen elkaar n*et slechts een tijdlang dulden 'inaar als staten, tussohen welke vrtanribehiappe- 1-ijke relaties bestaan, naast elkaar le ven. De toestand' is thans echter zoo, dai Litauen Wilna niet wil opgeven en Polen het ondier geen voorwaarde wil afslaan. Een kans op liet uitbre ken, te eeniger tijd, van een Conflict blijft dtis, wanneer die Wilna-kwestie onopgelost blijft, voortdurend bestaan. Verjnoedelijk zou zoo’n geschil met gelocaliseerd blijven doch andere1 sta ten, met naime Rusland, dat zijn sym pathieën voor Litauen nooit onder stoelen enj^anken heeft gestoken, mp- de in den strijd betrekken En dan zou er een nieuwe wereldoorlog jn uitigebroken. Vandaar, dait de Wijna- kwewtie een internationale beteekenis heeft. Maar een oplossing lijkt onder de onjstan ‘ig’ eden van thans haast ónmogelijk ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beaorjfcring) 15 regete 1.3Ö, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels f 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 2Q bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELLNGEN: 1-4 regels f 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gywone advertentiën en ingezonden mededeeiingen b{j contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend wr plaataraimto. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. [eveneens oen histo- k recenter verleden, fort, de tweede -zoon fge. eenige jaren ge- \(rfk werdl, hoopten aan den volgen1 en r en titbl zou worden _>en thans is gpschied. De baronie van Culloden werd in 1801 gecreëterd teu behoeve van den hertog van Cambridge,; den overgrootvader van den jongen j>nins ter herinnering aan den slag, naar men in die dagen meende, yoor goed een einde aan dien burgeroorlog zou maken. Se dert 1904 was dok deze waardighe.d vacant’ De titel van zijn intrede in door het huwell vierjarigèn LiotfL _r lal eren hertog vhu Clarence, met Eli BINNENLAND. Aanvang zomertijd blijft op 15 Mei bepaald. Anders dan in Frankrijk. Naar liet Corr. Bureau bericht, V is betreflelnde het verzoek van dé Frau sche regfeermg, om den Zomertijd op 14 April e.k. te dloen aaiwangen, be slist dat de aanvangsdatum gehand haafd blijft op 15 'Mei a.s. Toelatingsexamen voor de H. B. S. Geen opschorting tot 1929.... In.antwoord op de schrifteljjke vragen van het lid der Tweede-Kamer, den heer All- barda, betreffende opschorting tot 1929 van deuttnroerfng van bet K.B. van 7 Februari 1928, tot het afleggen van het toelatings examen door alle kinderen, die een HJJ.S. wenachen te bezoeken, deelt de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen mede, dat omtrerit dit K.B. niet vooraf het advies van den Onderwijsraad nog een» is ing«wonnen en dat het standpunt ter zake van dat lichaam reeds bekend waa. Ook heeft de minister de bestoren der groote ge meenten niet uitgenoodigd hun ervaringen op dit gebied te zjjner kennis te brengen, hetgeen trouwens een novufn zou geweest zijn. Hij vleit zich echter, dat de uitvoering der nieuwe bepalingen waarvoor men toch wel voldoende tijd van voorbereiding heeft, minder moeilijkheden >zail opleveren dan men thans schijnt te voorzien. De klachten over de vroegere regeling waren trouwens zoo ernstig- en zoo algemeen, dat hij zich niet verantwoord achtte het uitlokken van een betere regeling langer achterwege te laten. Hij kan dan ook niet bevorderen, dat de in werkingtreding daarvan tot 1929 wordt uitgesteld. Hij vestigt er trouwens de aandacht op dat bij de uitvoering van de wet welke, naar hij hoopt, tot stand zal ko men naar aanfleiding van het wetsontwerp tót regeling van het voorbereidende hooger en algemeen vormend middelbaar on<lerwijs deze zaak opnieuw onder <le oogen moet worden gezien. Alsda» kan desgewenecht ook rekening worden gehouden met andere denkbeelden betreffende deze materie de hand gedaan, zeoals in het onlangs schenen rapport eener commissie ad door bet gemeentebestuur van den Haag benoemd. Vijftigjarig bestaan Rotterd. Nieuwsblad. Op 3 Ajpril 1878 verscheen het eerste nummer van het Rotterdamsch Nieuwsblad. Het mag derhalve vandaag op een bestaan van een halve eeuw terugzien. Het feit wordt op feestelijke wjjze gevierd. Het „Nieuwsblad” heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in het Rotterdamsche le ven en het zal het blad derhalve vandaag waarschijnlijk niet aan blijken van belang stelling ontbreken. loegestaan. Mt. Dare Devereux had) gezegd niet te Weten welke vrouw die schrijver van den brief hadbedéeld1. O, hij wist [het maar al te goed, dloch het was een geheim, ’t welk in zijn borst zou be- slolan blijven. Geen andere ban-' dan de zijne mocht den dood van Percival Claremont wreken. Bij zijn aankomst in Engeland stel de hij het lijk niet aan de betrokk-m familie ter beschikking maar liet het brengen naar zijne woning in Earlton Gardens, alwaar het nog dfienzelfden avond werd geschouwd door Mr. Glt- ford West, een beroemden dokter die u Calendlish-Bquare woonde. Wat er ook in de kamer, waarin de lijkschou wing had plaats gegrepen, mocht re- daan of gespreken zijn, nooit kwam een enkel woord daarover over de lippen van den dokter. Weinige diagen later werd Percival ClareJmont in zijn geboorteplaats, een branx broKOwshi, was naar n schouw üur£ geweest ©ik was verineld gew.r uen op een actrice op eerbiedigen alstand! aanbad hij haar, maakte ver ^n, dweepte en was weldra zajn goede cijïers voor het Latijn, waarin nij een Dolloboos was. kwijt. Het ge ii-elje gym wist natuurlijk al heel spoedlig van de platonische helde van i ranz, en ook in de leeraarskanier were er over gepraat. Op een goeden dag, toen Franzt-ziju i.atijnsche les niet k«ide, plaagde de leeraar hem met zijn gedweep, waai op de verliefde jongeling resoluut uil zijn bank stapte en den leieraar twee stevige klappen om die ooren gaf voor bet iront van kde klasse waarna bij ne beenen opnam en, naar zijn va tor vluchtte. Op de biecht van den knaap meen de de vader streng te moeten ant woorden en hij' verklaarde, dat voor Franz nu hij natuurlijk school zou worden gestuurd, g plaats meer was in heit ouderlijk huis i— hij moest maar een goed heenko men op het land zoeken en als knecht eigens bij een boer gaan werken. Franz ging naar het land en wierp zich, overmand/ door zijn kin derleed, onder een sneltrein. Bij die begrafenis waren duizenden menschen op het kerkhof. De leerlin gen van alle scholen waren corpora tief” naar dé begralalfplaats gegaan, de socialistische en de nationalisti sche jeugdvereenigingen en veile, vele vaders en moeders. Toen dé vader van den kleinen gymnasiast verscheen, werd hij luide uitgejouwd. Driekame raadjes spraken aan bet graf en pre- kunnen schreien. Vergeving. Hoe kon hij zoo schrijven aan een vriend, die voor hem in den dood' zou zijn ge gaan Hoe jong Dare Devereux ook was, toèh onderdrukte hij 't bittere ziele- leed en beantwoordde, oogenschijnhjk kalnu, de vers«hillendé vragen, die tot ham werdén gericht. De overledene was Mr. Percival Claremont, een Engelschman van goe den huize en bezitter van een groot vermogen. Op wien dé brief zinspeel de, kon Devdreux nieit zeggen. Over de omslandighedén van den afgestor vene wist hij geene inlichtingen te geven. Hij deelde het gevoelen van oen der beambten, die beweerde, dat Mr. Claremont bij het schrijven van dén brief nog niet het voornemen tot zelfmoord kan gehad hebben Hij ver zocht verder om het stoffelijk ove* sdiot van zijn vriend naar Engeland over te brengen, hetgeen hem werd weer in heit teeken van de belangstel 1 r»_» «r om dorpte in Cornwallis, begraven, waar bij Dare;Devereux en een verre bloed verwant, een neef, dé eenige getuigen waren. Claremont was, ofschoon hij van eene zeer gefortuneerde familie af stamde, slechts de zoon van een jon geren broeder, zoodat zijn erfdeel betrekkelijkerwijs niet aanzienlijk was geweest. Van dat erfdeel was thans weinig overgebleven en daar, behalve de verre neef, niemand' aanspraak maakte op de nalatenschap, werd ze hem toegekend. Een testament was niet gemaakt en Dare Devereux, (He dien vriend zou hartelijk had liefgehad! - ja. dat al tijd nog deedl bezat geien and“r aandenken van hem, dJan den briet, dien men bij dén zelfmoordenaar ge vonden had. Maar was Percival Claremont we - kdijk een zelfmoordenaar? (Wordt vervolgd). Zondag is in een bijeenkomst van allen, die aan het blad verbonden zijn, door den heer Henri Dekking, namens het geheele personeel aan directie en commissarissen een gedenkraam aangeboden. De oud-directeur en tegenwoordige preai- lent-commissaris, de heer C. Sijthaff, heeft in de toespraak, waarmee hjj dat geschenk heeft aanvaard, mededeeling gedaan van de instelling van een Sjjthoff-fonds, dat de penaionneerii^f van het personeel zal ver zekeren. Gisteravond is de directie een serenade gebracht door het muziekkorps „De Brand weer” en door de Rotterdamsche Posthar- monie. .Vandaag zal een commissie uit lezers en vrienden de directie een geschenk aanbie den. Mr. Klnottenbclt’s reis naar Indië. Het Tweede Kamerlid mr. H. 3. Knotten belt, die binnenkort voor een studiereis naar - Ned.-Intiië vertrekt, zal zich de volgend» maand via Marseille met het &s. „InsuÜnde” derwaarts begeven. .iHjj brengt allereerst een bezoek aan Ba tavia, om zuch op de hoogte te «tellen van de politieke kwesties, om daarna op Java de verschillende cultures te bezichtigen en de heerschende toestanden te bestudeeren. Daarna gaat de reis naar Bali„ waarna de heer Knottenbelt tenugkeert naar Bata via. Vandaar 'begeeft hy ®ich naar Sumatra, wafer hy van Palembang door het binnen land naar Benkoelen zal reizen en vervol gens naar Fading. Van Padang gaat het via Tobameer naar Deli waarop misschien nog bezoeken zullen volgen naar Atjeh en de Stratis Settlements. Eind October zal de heer weer in ons land terug zyn. Vrijheidsbond. Leden van gemeentebesturen. Zaterdag j.l. had) iq het Jaarbeurs gebouw te Utrecht een algemeene 'e- clenvergadieriug plaats van de vereejii- ging van leden vau gameemebwturen tu den VrijheidblMHia onder leiding van dr. W. W. v. d. Meuileo te g-Gra- venhfige. In deze vekgaldéring,, welke van huishoudelijke®! aard was, werden tot leden van het bestuur heiDenoemdi dv hoeren dr W. W. v. di. Meulen, C. G. Roos (Vlaardingen), ds. 1. H. J. Vos (Amsterdam) en mr. W. A. J v. d. Hurk (GMineken). Het hoofdbestuur van den Vrijheidsbond! benoemde ui zijn op denzelfden dag gehouden ver gadéring dr. W. W. v. d. Méulen nieuw tot voorzitter der vereénigmg, m welke kwaliteit deze eveoeens deel van het hoofdbestuur zal blijven uit maken. Mr. P. Droogleever Fortuijn deed mededeeling van het voorloopdg resul taat van den arbeid der commissie, door dé vereeniging ingesteld' met op dracht om na te gaan of, gezien de gewijpmgde econonrische verhoudingen, de tijd met gekomen is on» een alge- heele ireolrgani'satie in het leven te roepen van de financieleie verhouding hisschen Rijk en Gemeenten, letzij door wijziging of omwerking van de wet van 1897, hetaj door een gewip zigd stelsel van belastingheffing. Het voonlOfOpig rapport dézer conanissie behalve mr. Droogleever Fortuyn, be staande uit d© heeren jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn, E. II. Ebels, P. J. de Kamer, A. W. Udo A. R. Veen Hre en W. J Bastiaan, gaf aanleiding tot een uitvoerige gedachtenwisseling. les. hten. uit Rotterdam [uteéhenruyter over helpen U bQ bet tn 5 minuten, f 5 tot 10 minuten. 10 tot 15 minuten. 10 tot 15 minuten I in 24 uren, f beschrijvingovcr B vstoringen, nuid- tte koude, slapc- g erzwakking. 1 aaf van Ulster dééd f koninklijke familie t, in 1342, van feu van Antwérpen, den ---.i sabeth, dochter Van den toenmalige» Ipaarf van Ulster. Later droeg da her- to? van York an Albany, schop van Osnatoriick, hen hertt van Ecffipburg, tweeden vijjtoria Het was de eer- Iscfe maaksel in ler- Oe Poolsch-Litausche ondsrhandelingen. De I^ootsch-Litausche geschillen staan ling niu Za'léski en Wo Idem a rm Koningsbergen zijn saamgekomon onderhandolingan te voeren. Dd aneenigheid tusschen beide lan den dateert reedfe van. jaren. Men her innert zich dat in December van het vorige jaar, de Volkenbond zich met de zaak heeft bezig gehouden, nadat do Litausche prémier verscheidene no la’s naar Gen've had gezonden, waar van dé strekking was aan te toonen, dat Potlen ten opzichte van Litauen agressieve bedoelingen koesterde. Op <ie Geneetsche raadszitting beleefde men een, althans naar t uiterlijk, be moedigend moment de Poolsche ic- tator Pilsoedski en de Litausche pre- m.'er Woldemaras drukten elkander, ten teeken der verzoening, dé hand, liet was ook ter genoemde raadszit ting, dat een resolutie werd aangeno men, waarin met voldoening kenn s werdi genomen van Litauens verkla ring, dat het zich niet langer be- sciiiouwdé in oorlogstoestand met Po len te verkeeren. Laatstgenoemd land, op zijn beurt, legdé dé belofte af, dal het nimmer Litaluen» politieke zelf- Riandiigheidi en dé tenriotorialle on schendbaarheid van dit landi zou aan- lasten. Tevens bévafte dé reso’utiel het advies zoo spoedig mogelijk een Poolsch-Litausche bijéénkomst te hou den, teneinde te traichten de geschil Toen de Litausdhe premier echter uit de Geneefsdho sfeer van interna tionale verstandhouding vandaan was, verdween ook plotseling zijn bereid heid om spoedig met Polen van ge dachten te wisselen. Aanvankelijk zou midden Januari in Letland! een ont moeting plaats hebben, maar van Li tuuBche1 zijdie trad! mjaar al te duidelijk bet streven aan den dag de zaak op de lange baan te schuiven. De Wes tersche mogendheden, die het van be lang achtten, dat helt geschil zoo spoe dig mogelijk uit dé wereld were ge holpen. dtedten stappen te Kofno en aan deze interventie is het nu mede te danken, dlat werkelijk dé onder handelingen in dé Oost-Duitsche stad, Koningsbergen, op 30 Maart konden beginnen. Of werkelijk dé beide dele gattoleid'ers, Zaléski. de Poolsche mi nis ter van buiteffiandsche zaken en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1