IKEN I SOON. I VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, 'ONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. teltje lanten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Zaterdag 7 Ai go. 16735 1828 68*Jaargang I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. 4 BERGAMBACHT, BERKENWQUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. NIEUWERKERK, OUDERKERK, (JUDEWATER, reeuwuk,' sa KEUILLETON. Gouda Dit nummer bestaat uit twee bladen. HAGENAAR. mma I HET GEHEIME SPEELHOL. (Nadruk verboden, 5 f' (Wordt vervolgd). en men lijdt. M ■n>ar LACHEN ibaten eid - Bericht. DE GOUDSCHE COURANT zal Maandag, Tweede Paaachdag NIET VERSCHIJNEN. -6 en 8.30 uur, LEEFTIJD. Mager YA MARA Staten Donau. itlOT jdere gevallen. igavoad. 632 80 voor lijke rard. de tulpen, waar [Deze opsieHinv Big gevonden. In wr stond de Klei ig en u*eni sprak, fn den spreker rangtoeBtet'. W at jgd iveernioiik m tor, wan uit laaie Alie aanwezi- geuprek in vollen snuieii waren op etoons aanwezig Keuriger kooi mee- ht ving aan hok indJë. fep dien middag 'maar hei wer1 f wij leg^n dr e warm voor drie I het heel diuide- Vrij «voerden, was rjaLkn zes jaar ge- .„jtrox. Verrassend het plotseling zijn stem te hoo- De kleine Staat Waldéck. (Van onzen specialen medewerker.) De bladen hebben het dezer dagen gemeld: De kleine Du. it ach e Staat Waldeck ia by Pruisen ingelyfd. Zoo vied de alg’emeene aandacht weer eens op dit kleine gebied, dat door Bad Wildungen wereldvermaardheid heeft verworven. Hoevele vreemdelingen hebben van Wildungen uit een uitstapje ge maakt naar de vesrinaarde „iWilhélmahöhe” bij Kassei en naar de „Eddertal&perre” op régen eieiMtil k -Waldeck heeft xyn Landeyk karakter kun- irlAndsche stoomschepen n elders wordt geregeld gen geluisterd. Zooal» lips programma’s thans d gevolgd worden. GOUDSCHE COCliANT [e geneesmidde- i te vragen aan r in de Medicij- l’oote Markt 7» ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omatrekan (kehoorende tot den bezorgkring) 1—6 regels L30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels L55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer 040. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen b# contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Adveafeantiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. muziek. poert, turfje, ek. tegolfuitzendingen. vaarop de kortegotfuit- hillips op 30,2 M. in Ne- Lvangen worden, vooV zoo gunstig zijn als die op kortere golflengten, s Laboratorium nog ge- orten, waarin .melding zeer goede luidspreker- erd er op gewezen, dat itzendingen die tan an- ?eds overtreft. Zeer veel de Indische luistenum nilla,, in verband waar- PCII weldra iets gewjj- n golflengte van ca. 30 gekozen, omdat de uit- 'olflenigte vrijwel over gehoord kunnen worden, i hebben b.v. verschil- ’s middags opnieuw uit rens een telegram van News hebben duizenden anadeezen met veel ge- geluisterd. Het tref- ■el de brieven van land- afgelezen streken in frika wonen en nu na derland sch hooren spre- idsche volkslied hooren ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 240, per week 22 cent, overal waar de iiewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.S0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan -- - bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. daurvan de goedlef gevolgen ondier (vindt, niet minder zullen ook de auto riteiten ar het voordeel van ondervin den. Voor de toenadering en de samen werking ia èen middag als deze van veel gewicht. Voor Indiiö heeft liet Aneta-bureau ontzaggeüjl^ veel beteekend. Wal de Ifegeering nooit heeft weien tot stand té brengen, deed hit bureau, n.l. een dagelijkftch contact tusscixen moeder land en koloniën tot stand bre.gen, waardoor wij van dag tot dag op de lnoogte blijven. De radio-phonie zal de verbinding spoedig van uur tot uur, misschien zélfs van minuut tot minuut moge lijk maken, lie gevolgen daarvan zijn' nog niet te overzien maar dat naj belang rijk zullen zijn, is zeker. Aan allen die hun geestkracht, hun ijver, hun '-ennis hebben gegeven voor de bereiking van dit resultaat een eere-saluut. Wie des daags in ’t mulle zand der woestijn soms den rechten weg verliest, troostte zich met de nimmer falende, schitterende wegwijzers aan den komen den avondlijken hemel. ‘kte. Bleekzucht -~ ;ia Maag ot st, zwaarten in (uitslag, rooie m enz. op elke - Rheumatiek, Lever, leverstee- Ule ziekten van ons Bui eau: MARKT 81, GOUDA, postkantoren. sieur Saint-Marc, door wiens vriend lij^e uusschenKOinst ik in dit salon ge il troduceerd werd, en ik ben|bere>a hem later alle noodige apiieftderingen te geven. Wat verder die door mij uit- gebraohte beschuldiging betreft ik mag geen woord' daarvan terugnemen en wi voor t geval madame dit oe geert alles wat ik gezegd heb b-1 wi^en.” Allen 'zagen naar madame Ransonie t. WaH doodstil in t sa.on. De gast vrouw stond voortdurend in dezelfde houding, terwijl haar gelaat marmer wit werd. Langzamerhand ontstond er oen gemompel onder de verschillende c. air es en heeren. dat al luider en luider werd en zich eindelij lucht gaf ih duidelijk geformuleerde zinnen. Als madame onschuldig belasterd was. dan diendte madame dit te zeggen en niet te blijven staan als een sfeeneft beel.dl. Maar als madam* niets tegen dc beschuldiging kon of durfldle inbren gt n dan was dat een bdwijs, dat*! madame inderdaad vallsch had gespeeld en dian moest zij dadel nik beginnen met haar winst weder aanhare despelers en In telkens den die zelfde ten een gon nen behouden, doordat het niet is gelegen aan een der groote Duitsche verkeerswegen. De boerenbevolking is in de meerderheid, al ontwikkelt zich ook hier en daar, in het bijzonder in het district Eisenberg, een jeug dige industrie. Waldeck is, geographisch ge sproken," de verbinding tudbehen het Rijn- landsche gebergte en het bergland van FuJ- da, Werra en Weser. Het is een van de hoogstgelegen streken van noord’westelijk Midden-Duitschhuul. Het is rijk aan bron- ren. Twee riyfieren stroomen door het land: De Edder en de Diemel. De Edder, rijk aan forellen .ontspringt in het „Rothaargebirge*’ stroomt door het Waklecksche land, voortxij de oude Hessensche stewRFritzlar naar de Fulda. WaMeck ligt ipgeklemd tusschen de Prui sische provincie Westfalen en Heasen-Nas- sau. Ten tjjde van Karei den Grooten liep door Waldeck de grens tusschen Saksen en Franken. Deze grens is verdwenen, maar de eigenaardigheden, het karakter en de ze- den der beide volken, die hier woonden, zijn behouden gebleven. De rustige, taaie, con servatieve Saksen «wonen er naast de leven dige Franken. Op geschiedkundig gebied heelt Waldeck geen al te belangrijke rol gespeeld. Het was TV AART. terdamShanghai, heer Van Lear Black. zal de heer Van e K.L.M. een vlucht au—Kaapstad v. v. dat de heer Van en vllucht zal ondier- ndiam naar ShangMi. iet ééiwnotorig vlipg- txiuwd' in een drie- ie heer Van Lear groot dleel van Euro- i doorgetoeird is met R in de DP worden BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. DCÜÜCIV. Het is eon zeQr bizondiere middag t,ü..ec»t, uiie.van zaterdag 31 Maan toeU| op het Anetarkautoor op de Plaats in ueoi Haag ean groote scuare jour- iiauistun en aiworiteiten Dijeengekoimen v. as om een paar uur lang radio-pfao- Disoh te spreken met collega's in In- dië. Als joyrnaLsf jnaaK je heel wat spannende 'oogejnblikken mee maar wi> uurven wei te zeggen dia'l deze middag een zeer groote spanning gat ook voor ons uie daaraan al eenigermaie gewend zijn. Spreken, met Indie, men meet er niet gering ever dlenken. Eep afstand." van 24 duizend Kilometer bordt ,in een onderdeel van een se conde overbrugd. De voorbereiding van dit historische i oment was voortrefielijk. trouwens wat .Vnqja doet, doet het altijd in perfectie. In de hal van het bureau waien twee luidsprekers naast elkaar opgesteld, de één te midden van die pal. men, waaruit de stemmen van Inië De jonge man zag haar vlak, in het gezicht en antwoordde bedaard .^tero-, rnadaime, ik <*zall mij ,vel vachten om mijn geluk op die al te ware proe? te steLen.” We woorden konden eenvoudig eer impeding wezen op de groote winst van madame, doch de toon, waarop 2JJ gesproken werden, en meer nog ut blik, die hen vergezelde, verrie- W eeno andere meening. Drie oi vier- gasten, die dit ant- W0Qird gehoord' hadden, zagen vreemd ty- en madame Ransome, die een wganb.ik zeer bleek werd, ivermande »ch dadelijk, daar zij tóch opdrong “Jt de spreker niefe onbetamelijks kon Wdoeld hebben. Daarna hernam zii met een Inne- n-end' ladnje zegt u’ dat uw geluk niet t'^nu5De' Zj0U overtreffen? Val mij W5« niet hard over mijn geluk van neet, zouter eene enseie ppgrng le uoen om den opkomenden sionn te uezweren. Tegenover hem stond de getergde vrouw, niet meer als een marmeren beeld, maar als een door jagers en honden m t nauw gebracht dier. \iet een wonderlijke mengeling van angst en trots in de schitterende oogen zag zij haar beschuldiger in i gezicht en bleef daarbij volharden in haar stilzwijgen. Eindelijk gelukte het aan mons.eur Saint-Mare en eenige andere heeren om een soort van verdrag tot stand brengen. Hij zeide namelijk, dat ma«- dame Ransome, mdden zij, om de een ol andere reden, zich niet wilde ver dedigen, het verstandigst zou bande len om haar w.nst van dezen aWond aan die verliezers terug te geven. „Goed zei madame, nu voor de eerète maal weder een woord uitend, goed', dot wil ik doen, ondér voor waarde dat ieder daarna mijn huis verlaat.” „De voartwaardie wöfe geheel-onnoo- dig om te zeggen’ zeide de zangeres met een spottend lachje ..We gevoe len zeker geen van allen veel opge wektheid om hier nog langer te ver toeven.” Nadat madame aan het voorstel van Saint Mare had vofldaan, verwiMierden zich alle gasten, druk sprekend en met heftige gebaren, behalve Saint-Marc zelf en Dare Devereux. o detaen avond, ot benijdt ge het mij l i sschien „God beware mij, madame, dat ik u om uw geluk zou benijden. Ik zou liever alles, wat ik bezit, willen ver- lie en, -an iets winnen met een ge .uk aas het uwe.' De uitwerking dezer woofden, wier beteeUnis maar al te duidelijk was, geleek naar een galvanischen stiroom. Iedereen sprong op, en madame Ran some schrok met verbleekte (vangen te rug, terwijl wees en drift tegelijk uit hare oogen. straalden. „Een spion Een verraderklonk liet hier en daar, miaar tekens werdén er ook blikken van ontzetting tusschen de gasten gewisseld. De markies Uradl op Devereux toe, zeggende „Sir. hebt een vreeselijke be- schulddiTing u tg esproken tegen e«n dame, die nog wel .onze gastvrouw is? gé zijt vefp,ichi, hetgeen ge gezegd hebt, mo-f' bewijzen te staven of oogen- blikkelijk te herroepen. Allen schenen het met dén markies eens te zijn, behalve, de gastvrouw’ ze.ve, die geen, teeken van g«9ed- of afkeuring gaf, malar zondereen woord te uiten recht voor zich uit bbeef sta ren. Dare Devereux was de kalmste van van ’t geheele gezelschap. „Ik moet mijne excuses maken'’, zeide hij met vaste stem. .,aain rifon- PASCHEN Pasehen, het feest van de lente: de zege over de duisternis van den winter door het Licht, dat na lange afwezigheid weder is binnengetreden door de gouden deur van den hemel en de natuur tot nieuw leven heeft gewekt. Pasehen, het feest van de Opstanding van Christus, die ons het Licht der Wereld bracht! Wel dicht is de duisternis, die nog steeds zwaar en benauwend neerhangt over de menschheid. Overzien wij de werkelijkheid op geheel het leY-ensgefbied. Daar zjjn in de eerste plaats nog steeds de ontvettende naweeën van den oorlog. Zeker, de afgrüselijke honger, die rond waaide in de overwonnen landen, vooral de kinderen wegmaaiend, behoort tot het ver leden. Maar nog steeds heefscht daar de haat, gevolg van den geweldvrede, die aller wegen leidt tot verscherpt militarisme, waaruit straks nieuwe ooriogen geboren dreigen te worden. En daar is een andere werkelijkheid: het gebroken neerliggen van handel en indus trie, de nog steeds te groote werkloosheid. Ook hier aan alle kanten de bange bestaans- onzekerheid, vooral mede gevoed door de steeds zich opstapelende lasten. Een donke re, diepe levensnood, waaraan niet vreemd is een zucht naar genot, een drang naar ge- n»kkeljjk verworven materieel bezit, een mes voor wat eenmaal de Blijheid van den arbeid was. Zoo zien wjj nog allerminst uit de ont wrichting van het heden zich loswringen een betere samenleving, waarin de zwaar den worden omgesmeed tot ploegscharen, waarin gerechtigheid en klassen-verdraag- zaamheid hand in hand gaan. Toch mogen wij, levende in de donkere harde werkelijkheid van nu, die op ons aan dringt, die uit ons hart wü wegdringen alle warmte en licht en bemoediging, niet ver- twjjfölen. Want daar is nog altjjd die an dere werkelijkheid, de werkelijkheid, die in Christus is opgegaan over een duistere we reld. Al kunnen wjj het Licht van den nieu wen tijd nog. niet waarnemen met de oogen, wij weten dat Christus heeft gebracht het eeuwige Licht, de heilige liefde. In Christus vindt de mensch dert weg naar de bronnen van onudtputtel^jke kracht en troost; den weg naar vrede en verbroedering. Hij klopt aan de deur van de harten, die nog voor hem gesloten zyn, omdat zijn Licht daar nog niet is ontstoken. Maar wanneer hij binnentreedt, met zjjn heil, zijn vreugde en zijn vrede, dan heerscht daar ook zjjn Licht» dat voert tot hooger en heiliger levensgeest en doet smachten naar eeuwigen schat. £n dan vertwijfelen wij niet meer, want zelfs als de nevelen al dichter worden, zelfs als de smarten nóg dieper wonden slaan, zullen wij daar nog staan als ziende hem, wnen niemand ons kan ontrooven. Néén, wij willen ons den zegef van dat Licht niet laten ontnemen door het duistere van de menschelijke zonde. Meer dan ooit hebben wij thans behoefte aan dat Licht; wij weten dat, als het in ons binnendringt, in ons opstaat het geloof in het groote en heerlijke, in het bljjlde en heikvolle, dat Christus aan de wereld schonk om steeds meer in de menschenharten door te dringen. En dan gapn wij ook verstaan, dat de over winning van het Licht van Christus is een profetie, die in zich draagt de belofte van de vervulling. Maar een belofte, die moet worden vervuld door ons, het levende ge slacht van nu, dat geroepen ia, dat Licht uit te dragen in dezer tijden en der harten duisternis. Mogen wij die roeping verstaan; want aand* dat p—b— ri j-i-r TtlIfM in de duisternis ook door^ons! -speetlsters terug te geven gewijzigde' woorden wer- zinnen door al de gas- gelijktijdig herhaald., terwijl de ail iuid'er dan db ander zich be- ote laten hooren In trotsche houding stand Dare De- vereuix te midden van dit pijnlijk too- „Mijnheer”, zeide madafme Ransoane lot den eerete, „wilt ge zoo vriénde lijk atyi u een oogenblik le/u^ te trekken Saint-Marc maakte een kleine bui jging en verliet de kamer. Nu wendde ziet» Hester Ransome tot Dare Deve reux. „Monsieur Devereux, waarmede heb ik u beleedigd Waarom brengt gij schande en verderf over mijn naam en mijn huis ,|fraag om viraag. madame. Hebt giiW’ercival Claremont reeds verge ten Een vreemde gil kwam over de lip pen der schoone vrouw twee, drie schreden deinsde zij terug, vermande zich echtdr spoedig en riep met vast heid „Zeg mij eerst wat gij zelf uitgaan de hebt met Percival Claremont, ik heb hem nooit iets slechts gedaan.’ „Hij was nrijn innigste, trouwste vriend. Ik’heb hem liever gehad dan mijn etigen leven. Gij hebt hem ten prondel gericht en prijsgegeven aan den dood.” Klonken, de andereï Wi Hollaiudl Kloukl wa» ireiiend ee gqg ue atuigrenzencte I'S ne meinuraam waM terwijl ae Koptel® veruondi mei hei oa uocr hem werd geJ den eenen luidspnfl kwaan m uen aiiadO gen fconden atte ha omvaug volgen- B<W nog cenige Kop-trt waaraoar nuan nauM luisteren. Het ééne j land op, rte anderej In den aanvang 1 ging liet niet best,! steeds ’aeter en toel uur aan de beur» minuten spreken wÉ lijn. Het gesprek' dat met een collega die; ieden naar Lndië véi was 1 reau, heel duidelijk ep maar hij onmid- dedijk zeide berkettèe hij ook deze stem voortreffelijk. Geen woord misten wij en het was alsof wij in. den Haag met elkaar telefoneemden. liet kost veuach moeite zich in te deniken dat bet waap is wat men dear heeft doorg^meaikt. Er waren op diou middag eQnige Waarlijk treffende oogenblikken. Do '82-jarige nestor Haaxman sprak inoi zijn dochter die reeds vele jareu in 'lndië is, een der aanwezige collegae; met zijn -oon, twee kinderen mot liun vader, $en moeder en dochtflr JÉrt haar man en iiilidiiii ilÈ'1 opge togen over deze plotselinge ontmoe ling, die tot voor kort voor de stout ste fantasie niet mogeiijk leek. in uien aan vang van aeiu midrta^ was ieder der aanwezigen er sin van, maar naarmate men kennis had ge blaakt met tiet wonaerlijKe ïeit, wam men m opgewekte steuiurnipg en toen nu al ae vooraf vastgestetae gesproA- iven de' gelegenheid openavond om nog eens even te spreien was ieder m- a>s de kippen uij. In InuLe was hei een „teuae boet naar net op nev gehoor leek. Daa‘r waren zeer veien aanwezig het was daar avonu, ius- seben negen en edf uur, bovendien, Zaterdag, de avond dlis die in Inaiê bij uitstek de fuif avond is., U'pl April vierde Aneta zijn verjaardag en wij twijfelen er niöi aan ol daar zal ui Indie een hoogst genoegelijiKe stem ming hebben geheersdit. I >e organisatie w as geiijk wij reeds zeiden voorfcreïl'd.ijK. De lijst van d<^e»- nebiers had men in lndië en Hoiliaiu beidie, zoodat het ginds geweest zal zijn a.s hier dat men in een rijtje po pelend wachtte op zijn beurt Ieder wist zoofwel hier als ginds met wien hij /jou spineken en dus kon in€n vooraf overwegen wat n»ön zeggen zou. Als je andelrs zoo plotseling voor een toe- stei wordt geplaatst staat zeiis ae best bespraakte nog even met «en mond vol tanden. Natuurlijk vraagt iedier wanneer be inogoujK zal zijn dat net publiek van deze nieuwe verbinding gebruik 1 Kunnen mauen. Men .s voi hoop dat dat spoedig zal kunnen geschieden, zij hel aan op beperkte schaal. Het lijdt geen twijfel oi er zit toekomst in. noevele ouders zuilen er graag een flink bedragje voor oiVer hebben ais z,j eens even de stenj, van hun kin- <teren kunnen hoorenhoevele ge schietden verloofden zullen hun pen ningen willen offeren om de geliefde stem eens te vernofmen r,ven voor de middag begon arri veerde die laatste mail uit indlë het nieuwste bladl yiat er bij was, was van b Maart, dus 25 dagen oud. 'le- recht ze. u» leider van Aneta dat wij die kranten wel in de mand konden werpen nu wij het nieuws van 31 Maart konden nooren. Zoo ver is het nog niet «Jat all° nieuw» door middel vim deze telefoon overgebracnt kaai worden, maar de kans dat tiet spoe- dig zoo wezen zal is niet gering. Wie weet hoe spoedig wij thuis per iele oon Batavia kunnen aanvragen en dan misschien, nog zullen mopperen als de aansluiting wat op zien laat wachten. De radio, die ais •alle nieu we uitvindingen de kinderziekte <iooi- itaak/k is bezig daaraan te ontgroeien. Voor velen is het in hun huizen nog een stuk speeigoedi, maar daar buiten 0e uitvinding t, in bet beschavingsleven te worden. WH zijn benieuwd ae indigene cou ranten van 2 April te lezen W_.il. naar de inuruiKK'en woruen weerjt geven van dezen middag. Het is met mn.itageujK dat oiaiar di„ indruk nog veel dieper en groover zal z|ja, omaa. men daar zal besanen, noe net i»<ve mpnit waarm men zien ginds eltijd no mui ot meer gevoelt uoor deze v.ei- bindkiig weer voor een groot deel zal worden ojigedieftjen. We zullen eenter dagen moeiten wachten eer met het uuuerw etsche schip de bladen naa ooiland zijn overgeoroebt. In d.en cusschentijui is de techniek al weer een eind gevorderd'. Bij deze demnnstretie waren tal van autoriteiten aanwezig en nel moet eens gezegd, noe tegenwoordig toen de saimenwerKing iussenen pers en over- neid ontzaggelijk veel verbeterd zijn Een twintig jaar geleden was aat an ders en het was iets ondenkbaars dat ae hooge ooiines uit hwn bureaucra tisch serail zouden komen om te ver toeven in den „leeuwenkuil” der kranteaimenschen. Nu zijn de verhou dingen anders en wanneer de pers

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1