»9'fc ERF NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOWC^ELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, em. 88* Jaargang Dinsdag 10 April 1828 po. 18736 KIT 17 IT WC Ï?M A n\7'K'I?T'I7NJrrri7RI Ah VHffll CATTm RN OMSTR kbank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen anten afgeheelde libvallen, roos, jd RADICAAL stelden uit Uw 500 herstelden, lag en Dinsdag IEL 91 by de eeuilleton; t land BoudaI0 BOIIDSCHE CIIIHAM dOORWEG. en men Ifidt. Sedert 24 jaar *rix. dp HOOFDSTUK III. enaars*. HET GEHEIME SPEELHOL. (Nadruk verboden; tig in den s teontbiedw- i Hinken, stdriftig •orders. weken :r keel. Ie stem leekzucht Maag of zwaarten in itslag, roode enz. op elke Rheumatiek, er, leverstee- j ziekten van feneesmidde- e vragen aan i de Medicü- jte Markt 7, Hester Ransome niet meer onder bewoners van t park Monceau. ïre gevallen. 10.— m vol- klank igisters. st forto, •anning. Het proces begint half Apri.. Naar uit Moskou wordt gemeld, hepft de volkscommissaris van iBuitenlandsche Zaken Tsjitsjerin aan den Duitschen ambassadeur von Brockdorf-Rantzau meegedeeld, dat het proces tegen <le gearresteerde Duitsche in genieurs half April te Moskou zal beginnen. De ingenieurs zyn reeds van Rostow onder weg naar Mbskou. Admiraal Behrens overleden. Een bericht uit Moskou meSdt den dood van den vroegeren chef der Russische groo- te vloot admiraal Behrens, die een tydlang marine-attaché te Berlyn was en tijdens den oorlog bevelhebber der vloot. De oppositie. Twee bekeerlingen. Prawda publiceert uittreksels uit een brief van Kresfcinski en een brief van Owse- jenko, den sovjet-gezant te Praag, waarin zij mededeeling doen van hun breken met de oppositie van Trotzky. De kroonjuweelen. Onderhandelingen over den verkoop. De sovjetregeering ia W'jjkbaar verlan gend om de belangrijkste stukken van de Russische kroonjuweel®» van de hand te doen. De diamanthandelaar de Haan is, naar de Morning Post” méldt, dezer dagen uit Moskou teruggekeerd waar de regeertng hem de voornaamste stukken der kroon juweelen te koop heeft aangeboden. Dit zijn de keizerlijke kroon, de Orlow-djamant van Golcomia (182 karaat), de Sjali-diamanten (80 karaat), een smaragd van 180 karaat en een saffier van ongeveer hetzelfde ge wicht. iZij bevinden zich zoo vertelde de heer de Haan, in de gewelven van de staatsbank. De sovjetregeering heeft hem gezegd het beter te vinden ze te verkoopen om voor het .geld fabrieken te bouwen, dan de juweelen rente loos bij een bank te 'laten liggen. De kroon h^eft meer dan 2000 diamanten, van karaat tot 20 karaat wegende. De steenen zijn op de ouderwetsche wijze geslepen, waardoor ze .beter fonkelen, ofschoon ze op de open markt niet zulk een goeden prys halen. Voor den Orlowdiamant werd 8 mil- lioen dollar gevraagd, wat de heer de Haan buitensporig vond. Over een maand keert hy terug; inmiddels overweegt de sovjet regeering zyn tegen-aanbod. Prof. Bogdanof overleden. Zaterdag j.L is de bekende directeur van het Moskousche Instituut voor Bloedover- Lrenging, prof. Bogdanof, overleden aan de gevolgen van een wetenschappelijk experi ment, waarbij hijzelf een liter bloed uitwis selde met een student, ,dae tuberculeus was en aan malaria leed. op je- 9’ Dezer dagen ging de Albaneesche regee rt ng plotseling tot een eigenaardige maat regel over: zy sloot, aan den kant van Zuid- Slavië, de grens. Natuurt ijk moest zy dezen ongewonen stap motiveeren; als reden gaf zij op, dat in Zuid-Slavië een ernstige ty- phus-epidemie was uitgebroken. Van de -zijde van laatstgenoemd land werd echte’? ontkend, dat deze ziekte in ZuidSlavië heerschte. Bovendien werd deze staat er ook nog van beschuldigd troepen samen te trek ken aan de Albaneesche grens; ook op deze betichting antwoordde Belgrado met een dé menti. Aan den anderen kant werd Albanië voor de voetdn jjeworpen, dat het iets kwaads in het schild voerde en achtte men het niet uit gesloten, dat de maatregelen aan de grens verband hielden met het voornemen van Al banië om buitensporigheden van komitadji’s tegenover Zuid-Slavië in <le hand te werken. Verschillende berichten reppen van een her nieuwde actie dezer komitadji’s, die in Ser visch Macedonië dezer dagen uit den band moeten zijn gesprongen en, naai- hpt heet, enkele Zuid-Slajven hébben gedood en ge wond. In Belgrado acht men het niet aan nemelijk, dat deze Macedonische revolutio nairen van Bulgarye uit zich aan hun exces sen bezondigen, omdat de grens tusschen laatstgenoemd land en Zuwl-Silavië zoo nauwlettend wondt gadegeslagen, dat het practisch onmogelyk is voor de komitadji’s om langs dezen weg het Zuid-Slavisch ge- Een conflict in de Duitsch ■ationale partij. Albanië en Zuid-Slavië. Reeds lang zijn, aldus hét „Berliner Tage- blatt", de Duitsche conservatieven, die zich als een afzonderlijke groep binnen de Duitsch-Nationale party hadden gehand haafd en oorspronkelijk het recht verwor ven hadden, het Duitsch-nationale partij bestuur voor de helft te bezetten, ontevre den over de ontwikkeling der D. N. party. Thans heeft de Duitsche conservatieve par tij een verkiezingaoproep gepubliceerd, waardoor het tafellaken tussdhen de Duitsch-nationalen en de conservatieven wordt doorge sneden. iDe op roep verklaart zich ,,voor de lang» wettigen weg te herstel len 'legitieme monarchie” en noemt de z.g. keizerparagraaf der wet tot bescherming van de republiek (voor de verlenging waar van de D. N. volkspartij naar bekend is onder leiding van graaf Westarp als één man gestemd heeft) een' „schande voor ons volk”. Hij richt zich „tegen het heek» hui dige stelsel, dat ons in steeds hoogeren nood brengt en tegen het parlementarisme” be nevens tegen het werk, tot dusver door de D. N. Volkspartij verricht. De Duitsche con servatieve* partij eischt dan ook dat haar aanhangers hun stemmen zullen geven aan het völkisch-nationale blok en niet aan de Duitsch-^national en. Van dezen kant hebben de 'Duitsch-nationalen dus niets meer te ver wachten. BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGIS. Gaan de Zoebkofs naar Luxemburg? Het Luiksche blad „Le Meuse” meldt, dat prinses Victoria van Schaumburg- Lippe gisteren een onderhoud met Zoebkof heeft gehad, wiens verlof om in België te vertoe ven is verlengd. De prinses bracht een Paaschgeschenk vóór haai- man mee. Aan een medewerker van genoemd blad ver klaarde zy, dat alle berichten over echt scheiding onjuist z(jn. (De groothertogin van Luxemburg heeft haar beloofd, aan Zoeb kof verlof te zullen verleenen, pngestoord in Luxemburg te verblijven, wanneer de prinses en haar man zich daai; zullen vesti gen. Voorzichtigheid ziet ver, boosaardigheid nog verder. De wolf heeft fijner neus dan menig waakzaam herder. (Beets.) BIJ 074 ui gedetacheerd bij h<H departement van Waterstaat voor spoorwegaanleg Bij de omzetting van Polytechnische school in Teoim. Hoogeschool, kreeg prol. Everts den titel van hoogleraar in de ufdedling der weg- en water bouwkunde, in welke kwaliteit hij co’llegen gat in wegenbouw en brug- en ijzerconstruicties. Bij hét bereiken van den 65-jarigen leeftijd verkreeg prof. Everts eervol ontslag als hoogleeraar, waarna hij zich, te Gravenhage vestigde Get’u rende vele jaren warf prol. Efvert» voorzitter van het Koninklijk Insjituut van Ingenieurs, en sinds 1920, toen het Ned er lands cdi Wegencongres ah vereeniging werd opgeridit, voorzitter dezer instelling. Opheffing van tollen. Up iiutialied vuui üe lereepiging vaui burgemeesters van v lanen en umsir. werd ie Utrecht een üoor de besturen van ongeveer 22 gemeenten bijgewoon. de vergadering gehoudiem, waarin ue inogelifKheid werd bespraken van o»* opheffing der tollen te Jutlaas en \reeswijk, welke de gemeente U treem jaarlijks I 25.000 aan pachtgelden^ op brengen. Men besloot te pogen een regeling te windei lot ophelung van (deze twee tollen, b.v door overdr.aem van dien weg aan het Rijk. Daartoe werd een studde-oammisaie benoem-1 bestaande uit de burgemeesters oer navolgende gemeenten: Gorinohem (u. Kootatra), bcuooniioven (Mr. F. L. J. E Rainbonnet), Jutfaas (Mr. J. M M. Hamaer), Benschop (Jar. Abt. P W. u van der Gpes) en Vreeswijk (Jh j. U. Mollen»). De Nenijto 1928. Openingsdatum vervroegd. De directie van de „Nenijto 192o heeft het voornemen, de tentoonstel ling in plaats van 1 Juni, te openen op Zaterdag 26 Mei. Wachtgelden Ned. Spoorwegen. In verband met het leut, dat tij de Nea. Spoorwegen bijna alle wachtgel ders weer zijn teruggenomen, behalve de uiigetrokkenen en de afgekochten, heelt hel hoofdbestuur der Ned. Ver- eenigiiig van Spoor- en Tramwegper soneel aan de directie der Nederland- sche Spoorwegen het verzoek gedaan om deze uitgetrokkeuen en afgek'ch- (en te willen btijven beschouwen a.s wachtgelders en hen eveneens we in dienst terug te neunen, daaifoij re kening houdende met de anciemute't. De directie der NCded. Spoorwegen heeft daarop het volgende geantwoord „Wij zijn bereid out zoover dit met de belang en van den dienst is overeen te brengen voor vervulling van even- tueele vacatures, waarvoor betrekke nen ia aanmerking kunnen komen aan de gewezen wachtgelders (de z.g ui - Leid Weet ge ook, wien gij daar ontmoeten zult ,,Ik geloof dat ik een paar nieuwe kennissen zal maken”, antwoord Vidiai „Men zei me ten minste vij hield op en wendde ziens een wedniv af ,,Men zeide u ten minste.... wat?” vroeg madame Ransome met -ointer drukte drift. „Dat Dare Devereux daar komt’ zeidie hei meisje met zachte stem, ter wijl bet bloed naar hare wangen steeg. Madame Ransome haalde zwaar ad dm en greep niet kracht de beide leuningen van haar stoel hare don kere oogen waren varsohend em. scherp op hel sohoone gelaat van Vida ge richt. „En vroeg zij na eenig zwijgen kortaf, ..en vreest bij voor den striy’. Het meisje wierp het hoofd in den nek eu wederom flikkerde' een ge vaarlijk lidit in lirtre bruine oogen. „Ik vrees den strijd niet meer”, sprak zij met «aiaingeklemde tanden. ..En loc’i... toch...” de Kanke. fijne hand werd daarbij op ’t hart gelegd, to 'idbe ik ’et in nokere malte. Dat is ook zoo natuurlijk. Niet dat ik ooit zal terugdeinzen denk dat niet, maar 'et is hard werk, ‘t welk 'k ga doen, en aileen het groote onrecht., dat u werd aangedaan, kan mij daartoe de kracht verleenen.” (Wordt vervolgd). aan eene zeer zorgvuldige leiding, waardoor de kwade neigingen konden onderdrukt worden, wamt hartstochle lijke gestellen als heit hare zijn vol van gebreken, terwijl zij bovendien veel hebben te bestrijden, waarvan de muer kalme naturen zelfs geen begrip heblben. j Jammer genoeg, had Vida nooit een leiding gehad zooals die voor haar veredsc' t wend, want zoo er ooit van opvoeding dezer jonge sohoone avon turierster was sprake geweest, had die opvoeding toch veel meer overeen komst gehad niet eene africhting dan wel met een verstandige leiding. Het gelaat dor oudste dame is ons •met onbekend. Wij hebben t reeds vroeger gezien in het speeisalOn in het park Monceau, maair de veertien jaren, die sedert dien tijd over liet hoofd van liester Ransonie waren g». varen, zijn niet in rust en tevreden heid dloorgebracht. Zij jwas getrokken van die eene plaats naar de andere, als een Zigeunerin, terwijl’ onmatig heid, 'artstocht. verdriet, en ziorg oo' hun werk aan haar hadden verricht en meer en diepere groeven op haar gelaat hadden geteekend dan de ouder dom dit had gedaan. Nog was zij een sdhoone vrouw ée bleven met regelmatige trokken, doch alle bekoorlijkheid scheen plaats te hebben gemaakt voor hatdheid °n wrevel. Waardoor was dit voorkomen bied te betreden. Veeleer meent men, dat zij van Albanië uit hun actio voeren en zelfs wordt geïnsinueerd, «lat Italië het bedrijf der Macedonische revolutionairen en dat' nog wel op een oogenblik, dat tusschen Italië en Zuid-Slavië wondt onderhandeld! daadwerkelijk steunt. Zoo op een afstand Is natu-urlyk moeilyk te controleeren, of deze beschuldiging van Italië gefundeerd is en eveneens is moeilijk uit te maken, of het bericht, volgens hetwelk Italië te Durazzo verschillende batterijen geschut van groot kaliber, bergartiilerie en enkele tienduizen den geweren heeft ontscheept, op waarheid berust. Ondertusschen valt ei- ook nog over een anderq lezing van het geval, hetwelk de Zuid-Slavische gezant te Tirana er reeds heeft gebracht om namens zijn regeering te -protesteeren, te 'beschikken. Inderdaad wordt het mogelijk geacht, dat Albanië niets tegen Zuid-Slavië in den zin heeft, doch «lat eerstgenoemd land de grens alleen heeft ge sloten omdat aanhangers van Fan Noli, Achmed Zogoe’s voorganger als premier, het gezag van de tegenwoordige regeering door een revolutionaire daad wilden aan tasten. Sommigen hunner zou het zelfs reeds gelukt zyn om via Zuid-Slavië Albanië on geoorloofd binnen te komen. Vree» voor een binnenlandschen opstand zou in dit geval de Albaneesche regeering bewogen hebben de grens te sluiten. In Zuid-Slavië twijfelt men echter aan de juistheid van deze lezing en gaat men te keer tegen het perfide Italië, dat van Albanië, naar besweenl wordt, gé bruik maakt, om Zuid-Slavië te bestokena De heethoofdagste Zuid-Slaven eischen dan ook van de regeering reeds militaire af- weerrrtaatre,gelen. Ondertusschen zijn mo menteel de scherpste kanten van het con flict weer wat a^geslepen, geven de grens in de streek van Ochrida te heropenen. Maar dat het Zuid-Slavische wantrouwen daarmee geheel is weggenomen, is aan ge wichten twijfel onderhevig. Veertien Jaajr later. In cedie vjrpalijke toiletkamer eener vriéndelijke woning in Heriord-street, te Londen, stond) Vida Carolau., niet feen e^aiein voet onder een voetbankje, dul zij mviilioudiend Ineen cm weer be woog, te praten met dien eenigen per soon, die zich buiten haar, in de ka mer bevond, met een vrouw van om- sireeks vijftig jaalr, wier volheid nop niet in geaeüieid was overgegaan. Vida was reeds gekleed voor het tuinfeest bij ladty Mansfield, op hoed en ischandsclioonctn na, die evenwej gereed! lagen oin, zoodra ’et noodig was, opgenomen te worden. Haarcrê- n.e kleurig kleed met karmozijnrood afgeaeit, deed' Jwe groote, slanke, veerkrachtige gd&taütle, hairmonisch Li houding en bewegingen, op haar voor- dieeligst uiikonien. Eene groote tegenstelling vormden de beide vrouwen. De eene, langza merhand naderend tot den herfst van een veelbewogen leven, die andere eene alles betooveremde schoonheid, in dien bloei dier jaren, een wezen, bestemd voor 't beste of ’t ergste, een wezen flat, al wilde zij helt zelve, niet cerrvoudig af onbednddénd zou kunnen blijven, «en meisjei, dat behoefte had ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 centoveral waar de Iiesorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. zoozeer verandierd Niet alleen door te jaireai van zesendmig of vijitig - maar door een enkelen hartstocht, lie aide andere gevoelens overmees- drdö. Het uiterlijk en t geheel^ optreden dezer vrouw scheen een konw«lie«pel, want zij was nu niet een '’<une, zoo- als ziij rich eeamiaail ten rechte ol ten onrechte vertoonde. De zwarte Jjoedi. dien zij had afgelegd, was verre van nieuw, reette lang uit d!en smaak en van een dichten zwarten sluier voor.jieu, tiaar kleed had een rosach tig zwarte kleur en haar mantel, dien zij insgelijks haldi ajlgetlegd was van een grove regenmantdlstof vervaar digd!. Zij zag é>r uit als iemand, die betere dagen gekend heeft, als een oudlenwetsche gouvernante, of als een hitinjitflrouw, die geheeft of gedeelte lijk leeft van d« barmhartigheid eene* groote dame, die zij in vroegere ta- reA Iteeft pokend of die haar mede- lijdPnd' is tegemoet getreden toen zij van niemand ondersteuning vond. Doch niet als eten snieekeNng om hulp of geld kwam Heater Ransome tot Vida Carolan Zij gaf, maar ont ving niet. „Zoo”, sprak zij, en ging daarbij op *-ear gemak ritten, on» m«t te meer aandacht de schoone gestalte die voor haar stond, met welgevallen’, ja met triomf te beschouwen „Zoo, ge gaat dus naar het tuinfeest van Lady Mans- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den besorgkring) 1—6 regels 1.80, elke regel meer 0.26. Van'buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentie in het Zeterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheide-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1-4 regels 2.05, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van ooliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Na dit gezegd te bebbeuj, keerde zich I >artü Davereux naar die dieur om Hes tor Kauisome verder alleen te laten, doch’ deze trad.' hem in dien weg en met zwarte oogen dien jongen man vlak in de diep blauwe oogen ziende, vroeg zij „Moei hel een strijd' worden c; ven en dood tuseichen u en mij ..Olp leven en diokxl „Goed!, op leven en dood”, her- haailde zij met dezelfde vastheid' als haar tegenpartij. „We zullen zien, Dare Devereux, wie van ons beiden uit den strijd als overwinnaar zal op treden. Gij of ik.” ,.Ik neem den strijd! aan”, ant woordde -de jong© man bedaard! en vertrouw op den goeden uitslag. ..Vaarwel, madame.” En hiij venvi[id<irde rich met een buiging. Den volgenden voormiddag behoorde BINNENLAND. Prins Heudrik te Milaan. Bezoek aaui de Hollandsche kunst zijdefabriek. Z K. H .Prins Hendrik, di<r op het oogenblik te Lugano vertoeft, heeft gistermiddag, velrgeKeld van den cou sul generaal der Nedenlanden te Mi laan, hoer E. B. M(. de Visser, een bezoek gebracht aan dekunstzaj- detabriek Halo Olandese Enka, welkei gevestigd! is te Paileotro (prov. Pavia). Na de kimstzijdelabriek bezichtigd te heoben begaf prinu Hendrik riek' weer naar Milaan, om vervolgens naair Lu gano terug te keeren. Personeel*: Belasting. Het bestuur van d«n R. K. Neder 1 Boeren- en Tuinderbond .schrijft een adrew aan dien minister van Fi- nancteDi Naar wij vernemen, zullen voor hel jaar 1928 m e meeste gemleenten des lands voor e toepassing van de wet op die personeele belasting 1896 alg.«- tmeenie lierschattingen van de huur waamdeji plaats vinden. Een gevolg hiervan zal wezen, diat de huurwaar den, ook met het oog op de te ver wachten hoogere klassenindleeling, al gemeen hooger geschat zullen worden. De onbillijkheid, waarop wij in adr*1®- sen van 22 December 1926 en van 1 Juli 1927 gewezen hebben, zal dan voor de miiist kapitaalkrachtige plat telandsgemeenten, welke in de 9de klasse zijn gerangschikt, nog vergroot warden door een hoogeren aanslag. Het wil ons voorkomen, dat er voc een ailgemeene herediatting van de plattelandlsgemeenten ook geen aanlei ding bestaat, aangezien de huurcom- ‘fffësies op dfe htnirprijaeiT tn dfe ge* ‘pn meenten in djen regel geen invloed hebben geoefend. Prof. Ir. V. G. Everts, t Oud-hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, voorzitter van het Nederlandsch Wegencon gres. Zoiidagoclitend ia, in dien ouderdom van 76 jaren, te Den Haag overleden prof. ir. V. G. Evarts, oudi-hoogleer- aar aan d*e Technische Hoogeschool te 1 ielf|, en. o.a. voorzitter van de Neder- landsche vereeniging het Wegencon- gres. Prof. Everts werd’ 18 Jan. 1852 in Amsterdam geboren. In 1876 ver wierf hij aan de toenmalige Polytech nische schooi te Delft het diploma van ci vied ingenieur. Na eenigen tijd werk zaaiu te zijn geweest bij dien aanleg van spoorwegen in Noord-Hol land, werd ir. Everts in 1878 aangesteld tot adjunct ingenieur bij die Staatsspoor wegen. welke functie hij een tiental jaren bekleedde. Daarna was hij werkzaam bij den Provincialen Waterstaat te Groningen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1