ENDIJK, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Woensdag 11 A| Ho. 16737 1828 66*Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EEUILLETON. r. »u loutvester in betrek- Tilifml» w-, jaRan. auws. ET CENTRUM" ,1. 13678. Kr.l..»**1* •rgaarkelae») itheken, Credieten, Belastingzaken en voor Brand, Onge- enx. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP,GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Levertraan 1 China en de Ver. Sinten „Mode der korte idarisme” 'az Dias. bourne. dat nsterdam. HET GEHEIME SPEELHOL. (Nadruk verboden; hoofd) genten (Wordt vervolgd). jaren geleden en de swone menschen den opgevoed in een den auto, den radio n dergelqke, die hen dat er geen enkele fen, waarotn Dujardin )ias. ncert. mr 1870 m.) van ver ia Ml. eren, bvntet). Mt: B.graf.nlMin Centrale. ENGE .AND. De menschen te vesttandig om oorlog te vo|ren!! Henry Ford, die, v. oals men weet, thans een bezoek aan Enge and brengt, verklaar de in een1 interview de Press Aasocia- rden om een nieuwen men. De politidi heb- tion, dat de menschén, volgens zijn ning, te verstandig 9’4ri'— - grooten oorlog te begim ben niet half zooveel prestige als-eenige wor- nti-oorlog,;geest door nader tot elkander b tengen. Ford bepleitte vurig den algemeeneï vrijhandel. Een samenzwering; tegen de,u Mikado. Talrijke csnu Een uitgebreide leven van den Mik het geheele land g veroorzaakt. Onanie i Inspecteurs; de a Vereeniging vooc’ yting- uit Amster- ing tot verbetering teer Westerhof na- inderwjjizersgenoot- tman uit Alkmaar, -schoolopziener te lager te Den Haag esfonds, en tal van ibilaris, w.o. dr. ssum, een der drie boek „De drie or heden. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behooiende tot den besorgkring} 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiön in het Zaterdagnummer 20 ft bjjslag op den prjjs. luefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN REDEDEEL LNGEN: 1—4 regale 2.06, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiëh en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiön kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2^5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ^2.90, per week 22 cent, overal waar de Imurging per looper geschiedt. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82: Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. BUITENLANDSCH NIEUWS. DU1TSCHLAND. Een jaar vacantie. Voor een levenslang veroordeelde. .Het Pruisische ministerie van justitie heeft de bladen noemen het een1 geval zonder voorbeeld eten man, die eenige jaren geleden tot levenslange tuchthuisstraf was veroordeeld, een jaar schorsing van straf en verlof gegeven om hem gelegen heid te geven te werken voor zijn revisie, nadat het ministerie na ingesteld onderzpek tot de overtuiging was gekomen, dat mén hier ongetwijfeld te doen heeft met een on juist vonnis. Het betreft hier een vroegeren waarne- menden politiebeambte, Dujardin genaamd, dje in het jaar 1919 gearresteerd werd onder beschuldiging van moord op -den grondbezit ter Jacquet. De mam werd door de rufy- rechtbank te Insterburg schuldig bevonden en veroordeeld tot levenslange tuchthuis straf. Gedurende al die jaren heeft Dujardin niets nagelaten om met behulp van zjjn ad vocaat revisie te verkregen. Tot tweemaal toe heeft de verdediger een daartoe strek kend request ingediend, maar beide keeren wees het „Landgericht” het verzoek af ais niet voldoende aan den wettelyken eisch tot het bijbrengen van nieuwe feiten. Tenslotte wendde de verdediger zich tot het Pruisisch ministerie van justitie, hetwelk het dossier opvroeg en een onderzoek door een departe mentsambtenaar liet instéllen. Deze kwam tot de conclusie, dat tijdens het oorspronke lijk onderzoek grove fouten gemaakt en na latigheden begaan moeten tójn. Op grond nu van dat rapport heeft het miriisterie onder afwijking van de tot dusver gevolgde prak tijk den veroordeelde een jaar vacantie ge geven om ongestoord .zijn belangen te kun nen behartigen. Verder deelt de „Voss. Z.” nog mede: Sinds jaren reeds heeft de moordzaak- Dujardin de openbare meening in Oost- Pruisen bezig gehouden. In z(jn dorp gaat al lang het gerucht/ dat dg man onschuldig veroordeeld is. Tegelijk met de echtgenoote van den ge- dooden grondbezitter heeft Dujardin te recht gestaan. Op een nacht hadden in het slaapvertrek der echtj Woten Jacquet, wie Dujardin als hulp!; loutvester in bet king was, schoten geklonken. Jacquet werd zwaar* gekwetst te 'bed- liggende gevonden. “De vrouw, die door de, schoten gewekt was, had een vermomd persöon uit het raam naar buiten zien springen, lij vloog naar de ka mer van Dujardin diei zij te bed vond, vol gens haar verzekerinj Het O. M. was ove tuigd geweest, Dujardin tezamen mettle vrouw van Jacquet den moord begaan héd. De jury geloofde echter niet aan de schl ld van de echtgenoote en sprak deze vrij. Ti 'ijfel aan haar schuld ontstond o.a. daardooj, reden was aan te wij e: tezamen met de vroui den man gedood; zou hebben. De rijpe kennis hoort; De onrijpe neemt het woord. ÖOIDSCHE (WRANT. Polder Prins Alexander. Verkieziiig van een Dijkgraaf. Gisteren had dé herstemming plaats voor de verkiezing van een Dijkgraaf voor Oen Polder Prins Alexander in de vacature van den heer A. v. Wel- stfhii. JLil totaal kotndénwqrden uiige- bracht 981 stemmen, terwijl er zijn uitgebracht 820 stemmen. Op den heer J OVervoorde, Heemraad en waarne mend Dijkgraaf des polders, werden uitgebracht <580 stemmen en op den beer J. S. Mijh, notaris te Rotterdam, „O riep Hester Ransome en stond daarbij op van haiar armstoel, ,,o, be denk toch, zo° uw vrouwelijk gevoel m vpstanjdi kwami tegen uw besluit, zxio gij 't beneden uwe waardigheid; schatte, hoewel ’t u weinig moeite zal kosten urn de lieüde van dien man te winnen, bedeink toch, wat ik doior Men Hare Devereux geleden heb en nog lijd, 'want nog altijd is zijn wraak nLt bekoeld'. En waarom hééft hij mij ge dwongen en opgejaagd om als vage bond door heel Europa te trekken Omdat rijn vriend have en goed en bestaan verspeeld' had aan de speel tafeü in mijn salon, omdat die vriend toen alles verloren was, alls een echte lafaard! door zelfmoord een einde aan zijn leven maakte. Was ik dan ver plicht om dé reddende engo|l van dien Percival Claremont te zijn? Hij deed alleen4 wat duirendén voor em ge- <laan hebben en nogmaals duizenden »na hém zullen doen. Eh ben ik nie* «elf juist door een man, die mij teger’ elke dwaling moest behoeden, op den. het akelig was 'om aan te zien te meer (taar zij zich met alle inspanning dwong tot eene bedaardheid, die' zij niet vermocht te verkrijgen. Toen Hester Ransome een oogei^blik stilhield, zeide Vida Oarolan, die on bewegelijk had toègeluisfterd, met zachte stèm „En 'nu komt zijn beurt onu te lijden; en ’t zal een bitter lijdten wetzein, want hij is een hoogmoedig man, tlrotsch op zijn edele ai komst. Hij is de ster, waarop de geheele artösteliratische y wereld zich blind slaffrt, de lion der y mode, terwijl ik zondier naaim ot at komst ben Hij weet van mij of mijne voorvaderen niets, doch ik zal hem doen vergeten om naar mijn brieven van adeldom te vragen sdijn gehee- len trots moet hij vergeten; aan mijn voeten wil ik hem zien, pm hem dan te kunnen zeggen, wie de wouw is, voor wier heide hij al dfei tradition van zijn hoog adellijk geslacht, waar op hij zooveel roem draagt, met voe ten heeft getreden. Zij lachte nadat zi:j had uitgesproken en be^on' toen langzaam het vertrek op en neer te loopen. 'Haar lachen was minstens even pijnlijk als zege vierend hei betere in deze wonder lijke natuur bleef nog steeds strijd voeren met het hedllooze voornemen i het halrt der vrouw deinsde terug voor ’t weefsel van lage intriges, *’t welk door haar gespannen unoest word BINNENLAND. De zomertijd. Het Eerste Kamerlid) de heer Polak heeft aan den minister van binnen- landsciie zaken en landbouw gevraagd: I. Welke bijzondere eigenschappen, eigenaardigheden of beiaaigew heeft de Nederlandbehe landbouw, die dezen oïi 'erscheiden van den landbouw in bljjder en gelukkl- ner jonge moeder, •der dan vadertrots schepseltje in hun een paal noch perk ;n, die ouders zich n kleinen schat te vedieerden weg gebracht Ik bedoel mijn echtgenoot. Mjn man was een gelukzoeker eu na zijn döod zette ik net leven voort, dat hij mij bad lee- ren kennen daar bleet mij niets an ders over. Was ik slechter dan ande re vr.ouwen Was die Percival Clare mont beter dan de andleren, dat k mjjn salon voor liem hadi moeten slui ten, alleen in t belang van zijn zie- leheif? Al luid ik heft ged^en, zou hem dat gered 'hebben Del werete lag immers voor hem open en met den speejduivel, dlie in hem woonde, ihad hij gespeeld en gespeeld', lioe men ook gepoogd liad oin hem terug te höude«i’, lot alles verloren was. En mfj beschuldigt radii van hem in et vei-derf te hebben gestort, aisot hij een baardolooze knaap ware geweest, mij beschuldigt men de oorzaak te zijn geweest van zijn döodl. Daarom hee.t mij die Dare Devereux veertien jaren lang vervolgd van stad tot stad; daar om sta ik hier vermomd en nagenoeg onherkenbaar en wist hij;, waar ik een onderdak had gevonden, dan zou hij .mij opnieuw gaan tergen, altijrt door, totdat ik mijn brood' op straat moest bedelen en eindelijk uit wan- |hoop een einde maken aian mijn ellen d:g bestaan, zooais zijn vriend, zooa’s Percival Claremont dit heeft gedaan.’’ Zoo sprak zij heftig, döCli ifiet ge- dlempt geluid en irét zooveel wilden hartstocht in stem en bewegingen, dat 240 stemmen, zoodat de heer J. Over- voordé als dijkgraaf ia gekozen. Aalsmeersche bloemententoonstelling. 1 >e groote Aalsmeersche Bloemen- tenioonsieliing zal op uinsdag 1Z April a.s. geopend worden door jlw. irr. dj.. A. itoeu, ConftusBaris der Koningin in die provincie Noor Hohanu. De opening vindt plaats des nom. haif twee ui de uoapsgezindc kerken is alleen taegankehjK voor genoodig den. De tentoonstelling is Voor net publiek om half drie geopend en duurt lot 21 April. De belastingen te Arnhem. Geen verhooging. B. on W. hebben den raad e^n be- langrijK prae-advies «ver den toestand der financiën doen toekomeo, waaruit blijkt, dat „meevalllers'’ het niet zeer rooskleurig peqspec^el aanmerk^üj,”' verbeterd heoben,, zdodat een gevrees de belastingverhooging achterwege kan blijden. De bedrijs winsten voor het eerst in de begrootmg 1927 geraamd, zijn on ge veer f 240.000 hooger dan de ra mingen, waartegenover weer eenige verliezen staaaT zoodlat het netto sur plus boven dé raliuingen ongevee1* f 186.000 is. De uitgaven van het Bur gerlijk Armbestuur bleven f 220.000 beneden de raming. Het is voorat hieraan te danken, dat thans een ma tig bedrag voor dien dienst 1928 be schikbaar is, In verband daarmede stellen B. en W. voor heit hefïingspercentage van de plaatseiijke inkomsteubelefeiting 1928- 1929 vast te stellen op 4 tevens om het aantal opcenten op de B.G B. dlait gedaald is door de velritaging dier belasting te verhoogen van. 100 tot 125. De raming van inkomrten uit beide is resp. f 1.406.000 en f 1.455 000. Telefoonverbinding m^ Canada geopend. Spreektijd omstreeks eén uur s middags. Met ingang van heden wordt do transatlantische telefoondienst Neder- lanKbCanaida geopend. Op demi dienst zijn diet bepalingen en tarieven toepassing, welke gelden in het keer met de Vereenigde Staten herinnering wordt gebracht, dat de dienst dagelijks geopend is van 12.50 —1.20 (Nederlandsche tijdl) gesprek ken kunnen worden gevoerd uit Am sterdam, Rotterdam en ’s-Gravenhage Deze kantoren verstrekken tevens in lichting omtrent de m Canada tot het verkeer toegelaten plaatsen, en de zones waarin deze zijn geflegeh. Vereeniging van leeraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding. Jaarlijksche vergadering. Gistenen i» te Amsterdam een aan vang gemaakt met de 66e jaarlijksche aigemeene vergadering der Vereeni- >men, zal tal van zoor het leven be- i nieuwe 100 zui- raaraan op speciale se de onaangename is onttrokken. rtraan kan door een nomen, zoowel door anderen. «apothekers en Dro- Met halrtstochtefijkeir stem voer zij voort „Gij hebt gelijk, als gij zegt niet slechter te zijn dan anderen. Waarom moet de men ot die vrouw, gie een speelbank houdt, slechter zijn dan zij die hun geld in de waagsciiaalf Komen brengen oor de eersten is het mis schien een levenskwestie, een middel om aan brood te komeu, van de an deren is het louter e^n luim ot een ondeugd. En is uw geweten zoo rein, zoo zuiver, Dare iieyereiux, dat ’ij den eersten steen durft opheffen ‘egeii ons Fortuinzoeksters zijn we, niet waar Hoe noemt ge dan dé vrouwen der voomatmie kringen, die een; man weten te lokken in haiar web met duizend streken van een veel ges pener spel? Wat zijn die vrouwen anders (tan fortuinzoeksters, al waren zij ook de dochters van honderd be roemde voorvaders Komen zij niet in de groote -wereld, met het welbere kende plan, om door allerlei verlei d'intrsimiddélen een rijken echtgenoot in te palmep, van wieiy alle ovéribe hoedanigheden ovefc- ’y hoofd genten worden, zoo de beuiy maar groot en goed gevuld is? Aljés, aMes ligt al leen in een versdhiK^an naam, want in dien grond js alles' gelijk Waar heen we ook staren, overal vinden zij een afechrik voor allerlei Jslechte da den, die wij zei ven ook bedrijven, maar onder andere naijjjBn.” beloften aanvaard en de hoop geuit, dat zjj ook loyaal zulldhi worden nagekomen. De antwoord-nota van <len Amerikaahschen gezant karakteriseert de Amerikaansché be schieting van Nanking uitsluitend als een beschermingsmaatregel en betreurt de ge volgen ervan. Verklaard wordt, dat eeff' nieuw tijdvak in de Ohineesch-Amerikaan sche betrekkingen aanibreekt en dat verdere stappen kunnen worden gedaan, die leiden tot herziening der „ongeljjke verdragen”. Voorts wordt uiting gegeven aan de hoop, dat het nationale leven van China zich moge ontwikkelen en dat de nationale aspiraties van China werkelijkheid mogen worden. De revisie der ongelijke verdragen moet ge schieden in gemeenschappelijk qyerleg. In de gezantschapswjjk te Peking wordt de notawisseling beschouwd als een verras sende vooruitgang van_Zuid-Ghina en als een overwinning dep Amerikaansche diplo matie. De Chineesche pers van haar kant legt de notawisseling uit als een belangrijk Chineesch succes en laat uitkomen, dat het eenheidsfront der buitenlandische mogend heden is gebroken.. Ondertusschen ziet de regeering van Peking dezen gang v.an za ken slechts met leede bogen, omdat h. i. de nationalistische regeering van Nankiqg door Amerika’s houding op ongewenschte wijze wondt gesteund. Hoe dit ook «ij Ame rika is tot een stap overgegaan, die in aan merkelijke mate bijdraagt tot 'de consolida tie der nationalistische regeering. Vöor de geruchten, dut Japan 'en Engeland weldra eveneens met de Nankiingsche regeering een overeenkomst zullen sluiten in den trant van het Chineesch-Amerikaansche accoord, zal vermoedelijk inderdaad een ernstige bezwijken er niet n, die het delicaat men verlammen en m zijn de verderfe- n het gezin, om die men bijtijds maat- kunt zelf de bren- uk en van dat uwer Ofschoon dezer dagen berichten in de pers verschenen, waaruit zou zijn af te lei den, dat de burgeroorlog in China weer in al zijn felheid zou ontbranden, js het tot dusver dit jaar in China vrjj rustig geweest. Ook bleven ernstige botsingen en meenings- verschillen met de groote mogendheden, die belangen in China hebben, Achterwege. Zelf» schijnt thans in China een nieuw tijdvak aan te breken, daar juist meer dan tot dus ver vriendschappelijk contact wordt gezocht tusschen <ie Chineesche regeering en de ver tegenwoordigers der vreemde staten. De Engelsch-Chineesche toenaderingspogingen, die eerst heel wat leken te beloven, schij nen wel-is-waar per slot van rekening op niets te zijn uitgeloopen, maar tueschen den Amerikaanschen gezant en de Zuid-Chinee- sche regeering heeft een (belangrijke wisse ling van nota’s plaats gehad. In één daarvan geeft China niet slechts uiting aan zyn diepe leedwezen over de in cidenten, die in Nanking hebben plaats ge had, maar neemt het tevens de volledige verantwoordelijkheid daarvoor op zich, of schoon zij van gevoelen is, dat het gebeurde het gevolg was van de agitatie der buiten landische communisten. Opnieuw wordt in de nota toe gezegd, dat de Amerikaahsche burgers op volkomen bescherming kunnen rekenen. Bovendien verklaart de Zuid-Chi- neesche minister van buitenlandsche zaken, <lat de communistische troepen zijn ontbon den en dat met name hnn leider Linsoehan zal worden gestraft. De Amerikanen zullen in elk opzicht schadeloos worden gesteld; verder wordt voorgesteld een gemeenschap pelijk Chineesch-Ame.rikfaansche commissie van onderzoek in te stellen. -ta. naageen handj» na het eten eea RIGLEY'S. i>nd gebit, prima een goede apij«- zijn de eerste >n voor een gê nant. :tere hulp hierbf IGLEY’S KAUWGOM. tr(/gbaar in n van 15 cent*. Fa. B. Melnatrtmt. cn Haag. WH tt Belg.ö, Frankrijk en Engeland, zoodat hier te lande otuntogelijk zou zijn, wat ginds mogelijk blijiKt te wezen II. Is het aantal spoorweg verbindin gen mei Duitschlanó) inderdaad be langrijk groorter dian dat met' Belgie, Frankrijk en Engelland? Wil Zijn Ex cellentie 'taaromtrent cijfers geven III. Is liet aantal spoorwegverbin dingen van Nederland met Duitachland grooter dan dat van Belgfe en van Frankrijk met dal landl? IV. Zoo neen, waarom kan (tan in België en Frankrijk de zotaertijd on geveer een, maand' vroeger aanvangen dan hier te lande? V Waarom kan hier te lande de zomerdienst niet aanvangen tegelijk met den aan vang van den zomertijd in België en Frankrijk, abodat omwerKin» van de winterdlienstregèling onhoodi^ ivordlt Nederlandsch-Belgische verhouding. Geen schrifteljjke verklaring over nieuwe voorstellen. I In ani|voord op de desbetreffende >chirifteiijke vragen van het Eerste; Ka merlid De Savorniji Lohman heelt de minister van Buitenlandsche Zaken medegedeeld, dat hij kennis heeft ge nomen van de mediedeaUingen van uien Belgischen minister van Buitemand-. sche Zaken, den lieer Hymans in den Belgischen Senaat, op 21 en 28 Fe bruari j.l., waaruit zcL blijken, “at de Nederlandscbe regeewing tegenover de Belgische verklaareft heeft, met nieuwe voorstellen betreffende de N derlamd&ch-Belgiselie verhouding te zullen komen. net ligt voor de hand zegt nn-„. nister Beelaerts van Bioklam verder - - dut het standpunt ütr regeering tegenover de Belgische kwestie na o© verwerping van het Verdrag van 8 April 192a, aan welk sianapunt bij velschillende ge,egenheoifon volle open baarheid is gegeven, ook ter kennis van de Belgische regeering is gebracht Dit is mondeling geschiedschriftely- ke verklaringen zijn niet aflgelegdi. Bij zijn t>o ven vermelde redevoeringen kan minister Hymans niet dan op bedoel de medeidcelingein liet oog hebben ge luid1. „Dat is waar, Vidia, dtat is volkor- mén waar zeide madame Ransome. „Doch wees voKMtzidbtig om die grond stellingen te veel in toepassing te brengen. Ja, daar zijn ook goede, rechtschapen mannen even als er lie- Ae vrouwen bestaan, ofschoon ik op mijn levenspad veelal de schaduwzij dé der menscihelijke natuur lieb lee ren kennen. Gok uw leven was met zoo gelukkig om het geloof en t ver trouwen op de .menschen aan te wak keren.” „Neen, dat was het niet”, riep Vi da uit, terwijl zij op eens hare wan daling staakte en voor de oudere da me stand hield, „toch wilde ik, dat ik de menschen kon liefhebben. Ik ben nog veel te jong om zoo koud! van hart te zijn- Maar ’tgeen ik gezien heb van t leven was maar al te zeer in staat om den mensch van zijn licht krans te berooven. ‘t Scheen dlat deze woorden Hester Ransome, wier éigen jeugd misschien schuldeloos was geweest, pijnlijk trpl- fen. Zij strekte haar hand tegen het uneisje uit, als had deze een beschul diging uitgesproken, en riep daarbij: „Vidiai”. Schielijk we-xlde Vida tóch om en lap aan de knieën dér oudere vrouw, terwijl h»rf' bevende lippen het woord „moeder” stamelden. listcui gearresteerd. ftenawering tegen het I lis ontdekt, welke in (te opwinding heeft ■jk na de ontdekking --Jpwtefd, welke ttiens evenwel weer is opgèheven. Er «jjn meer dan 1000 communistische agitators gear resteerd, die ervan beschuldigd worden deel genomen te hebben aan of kennis gedragen te hebben van de samenzwering tegen den Mikado. Het verluidt, dat ook Moskou de hand in het spel heeft. De radicalen hebben bjj de laatste verkiezinigen, naar thans be kend is geworden, gelden uit Moskou ont vangen. iDeze inmenging in de binnenlandsche aan gelegenheden van Japan heeft groote wóede tegen de communisten in het leven geroe pen. Het optreden der ipoiitie tegen de com munisten duurt reeds eenige weken en ’de eerste arrestaties hebben reeds op '15 Maart ptaata gehad. 10

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1