Blad. 991.1. LRHE1D NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD 'VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUD11, BODEGRAVEN, BOSKOOP. IGOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Mr Donderdag 12 April 1918 68* Jaargang Da. 18738 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EEUILLETON. iekbank HUW- OKNINGKN FING'S -TAMINE LETTEN I” Een ooggetuige die gisteravond met den van HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verheden) i.- (Wordt vervolgd). tf ee wat nen overweld keerde in onzekerheid oi der ramp; wat betreft 1 gewonden deden <te ronde. f 100.— i e R. HOORWEG. junsvormen door D. Fr. ERSCHE KRACHTPIL- Wonderbare Bustes. Ook en zwakken. Bekroond es en eere-diploma's. lp pond toeneming. Gega- jk. Door Artsen aanbe- Vele dankbetuigingen, in 100 stuks 3.50. 200 o thuis onder remboun m postwissel. Zeeetr. 21. Den Waar. |die met den snei- i wfilden keeren, waarom de anders le trein reeds 10 i de dienstd» ende litleg geven. Op lewone drukte en Huldeblijk gewone gebeurte- was daarom het ninuten nadat de had, aan onze vertoonde. Oj) heilspoor vlak naast ;len meters bu’ten l naai- wij later kaar Boulogne en op elkaar ge- e.1 zeer hevig ge lee locomotieven ide treinen waren lal versplinterd, l één groote wrak- I aan de minder solide constructie zijnerwagons geweten heel gebleven. als kartonnen Toen Wfl er ij het ook voor dit on- r speciale bevoegdheid als eisoh te stellen, d^jk, dat naast deze al- een speciale bevoegd en voor het recht om chool te staan. PW.Ü8 geven aan scholen L. O. móeten afzonder en ingesteld. ling in de Wet aangege- en 5 jaar vakschool) m vijfjarige opleiding larmee overeenkomstige oor een tweejarige vak- Omstreeks de Paaschdagen vertoefden verrassend! veel buitenlandsche diplomaten in Italië, wlaar z,y besprekingen met den premier, den dictator Mussolini, hebben ge voerd en het trok daarbij de aandacht, dat hiet alleen de Hongaarsche premier, graaf Bethlen, naar Italië reisde, maar eveneens de ministers van buitenlandsche zaken van Turkije, Griekenland en Polen Italië den laatsten tijd hebben bezocht. Met zekerheid kan niet worden gezegd, wat het doel van de reizen dezer diploma ten is en evenmin is officieel bekend ge maakt, wat bet resultaat der gevoerde be sprekingen is geweést. Van zekere zijde wordt beweerd, dat Mussolini van een blok, als de statengroep der Kleine Entente vormt niets moet hebben en dat het samengaan van Tsjecho-Slowakije, Roemenië en Zuid-Slavië hem nog onwelge val liger is dan de vroegere monarchie der Habsburgers. Italië, zoo schreef dezer dagen de Frankfurter Zei- tung, heeft een gebalkaniseerde Balkan noo- dig en heeft daaraan op dit oogenblik nog meer behoefte dan voor den oorlog, daar er momenteel, al is een en ander diplomatiek meer of minder gemaskeerd, een ernstige tegenstelling tusschen Italië en Frankrijk bestaat. In laatstgenoemd land ziet men maar al te goed, dat Mussolini het er voortdurend op aanstuurt de statengroepeering, die met den naam Kleine Entente wordt aangeduid, zooveel mogelijk onschadelijk te maken. Het innig contact, dat tusschen Italië en Hon garije bestaat, evenals de toenadering tus schen Boekarest en Rome, zien de Franschen slechts met leede oogen en in de Fransche pers wordt met spijtigheid vastgesteld, dat de Kleine Entente tot dusver bij de Romein- sche besprekingen systematisch is buiten gesloten. Voor Roemenië, zoo redeneert men in Frankrijk, is wel een uitzondering ge maakt, maar men verklaart te Parijs, dat Roemenië daar niet veel aan heeft, omdat Mussolini tegelijkertijd Hongarije steunt en bijj de opstantenkwestie duidelijk heeft laten blijken, dat het zich aan Hongarije’s zijde schaart. Heeft nu de reis van Zaleski, den Pool- schen minister van buitenlandsche zaken, ten doel een nauwer contact tot stand te brengen tusschen Warschau eerier-, Rome en Boedapest anderzijds En zal dit hierop i doen zich te eldén als het verzwakt is; een algeheele ing zal dan t hebben. Gist-Tatnine in zijn in hun ing bijzonder I, daar zij het dkomen zuive- geheelezenuw- zondenkrach- en Devitami bijz. heilzaam. Prcbeei een doos* Iw zenuwgestel >p wonderdadige ittyt. betalen wij ld terug na ont er ledige doos. iar in dooien vu >0 en f 2.50 WJd» ite Apolliekers cn rogibten Itt lif’inn IM. HOLLANDSCHE EN INDUSTRIE MIJ Ing „Yratt Vilt"» 140 - De» Hui «CUCTSL» Als het geluk U lacht, Sta dan op de wacht. ENGELAND. Het vervoer met Paschen. Ruim 22 millioen passagiers te Londen. Van Goeden Vrijdag tot en met den Twee den Paaschdag hebben <lte Londensche onder- grondsche spoorweg, de trams en de bussen 22.221.053 passagiers vervoerd. DUIT8CHLAND. 160.000 a 170.000’ metaalbewerkers uitgesloten. De bond van Saksische metaalindustrieelen heeft gieter bekend gemaakt, d!ac heden de uitsluiting der metaalbewerkers ingaat. Bij dezen maatregel zijn 160.000 a 170.000 ar beiders betrokken. Een fietstocht van 7200 K M. Maandagmorgen heeft de 82 jarige Werner te Trier zijn rijwiel bestegen i conclusies punt a. aan- d verworpen met 24-22 euze uitspraak gaf den iding om voor te stellen n referendum te onder- langenomen. vergadering werd de t algemeene stemmen algemeene vergadering eholen in Nederland ge- i den 7 April 1028: Ken- ide van het Kon. Best waarbij het toelatings- iarige H.B.S. in vollen te?ld; spreekt als haar besluit bevorderlijk zal n der lagere school, e hierbij te verklaren met de motieven, welke t besluit hebben bewo- Lang bleef de moeder het schoone meisje in de gloeiende en donkere oogen staren «n vroeg daarop met den m«e»ten ernst „Vida, beken mij eens openhartig "e voor u adlve, van uw eigen hart gevaar diucht voor het werk, gjij op het punt staat te begin- .GevAnr voor mij? Denkt ge, dat er ooit ben! oogenblik kan komen, waarin ik het onrecht zou kunnen ver geten hetwelk u door Dare Devereux werd' aangedaan? Vreest gij dat?” „J®, kindi, dat viretes ik.” Het antwoord van Vidal getuigde ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboorende tot den beeorffaintf 1—6 regels L30, elke regel meer 0J5. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentün in het Zaterdagnununer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiün de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer AM. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer geredueeerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tussdiênkoiHst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. om naer Berlijn te peddelen als eerste. etappe op zijn „rondvlucht door Europa via Praag, Weenen, Boe dapest, Belgrado, Rome, Bern, Panjs. i»e gefaeele toch'l zal een 7200 R.M. zijn. Da naderende verkiezingen in Duitschland. Op bezoek bij Mussolini. Het Rijkspartijbestuur van het Centrum is gistermiddag om 3 uur bijeengekomen in het gebouw van den Pruisischen Landdag, om de vergadering der Rijkspartijcommis- sie, welke vandaag plaats heeft, voor te be reiden. De zitting van het bestuur werd ge kleid door den voorzitter der Rjjksipartjj,, dr. Marx. Aanwezig waren o.a. de vroegere Rijkskanselier, dri Wirth; de plaatsvervan gende voorzitter der Centrumsfractie, dr. Stegerwald, en de Pruisische minister voor volkswelvaart, Hirtsiefer. Bij de besprekin gen hield men zich ook bezig met het aan- wjjizen der candidaten voor de Rijkslijst der partij en werd deze lijst aldus vastgesteld: Rijkskanselier dr. Marx, dr. Wirth, 'dr. Stegerwald, Frau Weber (Dusseldorp), He rold, Esser, Kloeckner, Hofmann (Ludwigs hafen), Lammers, Wegmann, dr. Kyoze, ena. Opmerkelijk is, dat de bekende monar chistische en anti-republikeinsche prins Lo wenstein geen plaats op de candidatenljjst heeft gekregen. BUITENLANDSCH NIEUWS. FRANKRIJK. Een treinbotsing. 16 dooden, meer, dan 90 gewonden. Een hevige botsing heeft plaats gehad tusschen twee treineh op 300 M. afstand van het gare du Nord. De bptsing- gebeurde op de pont Marca- det, vermoedeJyk ten gevolge van een ver keerden wisselstand, waardoor twee treinen op hetzelfde spoor waren gekomen. Een trein, die even te voren het station in de richting Amiens verlaten had, botste op den binnenkomenden trein uit Villera-le-Bel. De bejdie locomotieven reden met een snelheid van een 40 *K.M. op elkaar in. Ze werden door den schok uit de rails gelicht, terwyl de wagons achteruit op elkaar liepen. Twee wagons eerste en tweede klasse van den ver- trekkenden trein werden geheel verbrijzeld, van den andéren trein werden twee wagons in elkaar gereden. Met behulp van de direct gealarmeerde brandweer werden de wagons van elkaar getrokken. Reeds dadeljjk werd een aantal lijken ge vonden, terwjjl de zwaargewonden naar hef, hospitaal Lariboisière werden overgebracht. Bij aankomst bleken eenigen van hen reeds overleden te zjjn. In het geheel zjjn op het oogenblik 16 dooden gevonden, terwjjl 60 meer of minder zwiaar gewonden in het hos pitaal zijn opgenomeiu Onder de gewonden was een jonge moeder van twee kinderen, wier beide bennen waren afgereden. Een andere moeder met een zoontje van vier jaar werd gedood. Voor zoover bekend, bevinden zich onder de dooden en gewonden geen Nederlanders. De machinist van den trein, die de bot sing veroorzaakte, is aangehouden onder be schuldiging van dood en lichamelijk letsel door schuld. Hij erkende door het sein te zijn heengereden, dat hem gelastte te stop- pen.Hjj had dit sein, volgens zijn zeggen, verward met die van de sporen er naast. Parijsclien trein te Den vertelde nog het volgend' De talrijke Hollanders! trein van 1.35 huiswaar1 verwonderden zich reeds zoo punctueel vertrekker minuten te laat was, do» beambte wilde geenerlei het perron heerschte de niets wees op oen buitel nis. Deg te ontzettend® tafereel dat zich enkele trein het perron verlate! oogen onzen trein, enkele hondei de kap, waren twee treine vernamen de sneltrein een boemeltrein uit Creil reilen. De schok meet n weest zijn, want de ti waren ontspoord en van b verscheiden wagons to Vooral de boemeltrein wa hoop," walt waarschijnlyL solide constructie zijner ^wa moet worden. Geen ruit 'Vas en enkele wagons warep i doozen in elkaar gieschovfen. langs reilen ongeveer 20 minuten na de ramp waren de treinenj reeds geheel ont ruimd. Wel wend tusschetf de wrakstukken door talrijke brandweerlieden nog gezocht naar gewonden. De ontroering in den Hol- danilschen trein was groofc op het terrein van de ramp en vooral op de luchtbruggen die de baan ter plaatse overspannen, was de belangstelling overweldigend. Men ver- - jnt den omvang aantal dooden en gewonden deden da fnldste geruchten de ronde. De waarheid hoorden wij pas later. Wat- de niulci iÓAilMheiiu «betreft, te oordeelen naar de ruinen, welke zich enkele meters naast onzen trein vertoonden, moet zij zeer groot zyn. Met koortsachtige haast werd gewerkt om de belendende banen vrij £e maken. De vertraging van den Ho’land- aehen, trein door het ongeluk veroorzaakt, was niet aanzienlijk en bedroeg, zooalg ge zegd, slechts 10 minuten. Over ile oorzaak van het •ongeluk was natuurlijk nog weinig bekend, doch volgens enkele Fransche reizigers was het niet twijtfel acljtig dat de ramp geweten moet worden aan het gebrekkige signaalsysteem, dat nog steeds in Frankrijk bestaat. Als men daarbij bedenkt welk een groote snel heid de Fransche treinen reeds onmiddellijk ■buiten de stations ontwikkeflen, behoeft het geen verwondering te wekken, dat de botsing zulke vreeselyke gevolgen gehad heeft. GOllimiE COURANT. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de Ivezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau- MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82: Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Bradford en toen <»®e d»1 bemerkte, spralt rfj, bitter laobend, In «1- vte ,,Als die man wist wie ik ben en wie de modekonangin is, werirvoor hij eerbiedig buigt, dan wu hnj overtuigd WW50H, dat hij de eene te gering spat te en. de andere meer vereert dan mj verdient te wolfden.’ Vidia Carola^’ nam met hater ïraei crêmekleed en modieus hoedje in de auto plaat», terwijl de geur der tijn- ste parfumerieën haak vergezelde. Hoe gelukkig inoefet niet dit troetel kind der voorname weretö! zijn? Na tuur en rijkdotn hadden zich ve.- eenigd om haar met die rijkste zeldzaatnete gaven te tooien. Hoe ge lukkig inoeet Vidia Caroitan we®en. uitloopen, dat een front tegen de Kleine Entente wordt gevormd Zaleski heeft zulks in een verklaring aan een persagentschap tegengesproken en er aan toegevoegd, dat Polen hetzelfde standpunt inneemt als de Kleine Entente, wat het handhaven der vre desverdragen betreft. Of is Zaleski juist naar Rome gereisd om als advocaat voor de Kleine Entente^op te treden? Dit zjjn vra gen, waarop moeiljjk een antwoord is te geven. Vooral heeft de Franschen echter het feit verontrust, dat Italië, naar verluidt, op het punt staat een veiligheidsverdrag met Tur kije te sluiten. De minister van buitenland sche zaken van genoemd land, Tewfik Roes- jdi bey, die met Mussolini heeft onderhan deld, heeft verklaringen afgelegd, die even eens in deze richting wijzen, terwijl de be sprekingen met Michalokopoelos, den Griek- schen minister van buitenlandsche zaken, die Rome eveneens heeft bezocht, misschien eveneens zullen leiden tot een Grieksch-Ita- liaansch verdrag. Van een Balkanpact, waaraan ook Turkije deelneemt, moeten de Franschen, die echter zoo iets niet zullen kunnen tegenhouden, niets hebben, omdat het /Italië’s macht in Zuid-Oost-Europa op nieuw zou uitbreiden. net veen was atgegraven, thans een nederzeitHig langs het kanaal, een DetteirzeUiiig van nienschen, gekomen uit flhle windstreken. Menschen met energie, wilskracht en heldtere geest, die zich een bentaansweg wisten te banen en het pad elfenuen voor viet nageslacht. Zoo w-erd in deze, eens zoo' verlateOi streek, een tijdperk m gejuidi van rusletooze oatwiKKeiing, van stoferen arbeid, waarvan wij thans het uiteindeiijk resultaat aanschouwen m deae bende welvarende dorpen. llandie|l, nijverheid en industrie heb ben zjicli in de joop der tijden zooda nig uiitgebreid en kregen een zoo groo te beteekenis, dat men thans in den lande weinig plaatsen van gelijken ounvahlg aantreft, die in dit opzicht met HOogezand,-Sappen neer kunnen wed ijveren. Wij noemen hier de Scheepepouw (schiepen gebouwd in HoogOzanp-Sap- peuneer bevaren alle wereldzeeën)de daarmee verband houdende Ma^me- industrie, de St-rooeartonfabnekeui met hun gejweldige export, de Tuinbouw, die zich in de laatste jaren zoodanig heeft uilgebreid, dat hier van een tweede Westland kan worden gespro- ken de Landbouw die op ztoo hoo- gen trap van ontwikkeling staat, de Aardöpj^nïeedifabrikage (Hoogezand ia de bakermat dezer industrie), de fcan deldrijviende Middenstand, die voor zooiveir hel de winkelstand betreft, de dorpen verfraait met naar de eischen des tijdb ingeriohte wiukel'aaken. De veie inrichtingen van onderwijs, JI.H.B.S Litt. Ec. H.B.S. (Instituut) Jlnnwnea’’ Vakteekenschool, land- en Tuinbou^cursustsen, H’anide)lsoursuB&en en wat dies meer dj, gehitam dat ook op het gebied van gees&Hjktf ontwikkeling zeer veteü is bereikt. Het pas opgerichte abattoir, het plan voor bet bouwen van een Openbare Lees zaal zijn enkele voorbeelden van ue nog steeds rustelooze groei, van hr4 voortdurend streven', om in maatschap- pelijken zin te oultiveeren, waar uit n iegelijk' is Is het, na deze korte uiteenzetting te verwonderen, dat Hoogezand cn Sappenneer, nu zij zijn gekomen tol dezen mijlpaal hunner historie, een oogenblik wensehen te verwijlen, oir een terugblik te slaan i» M verleden? Is het te verwonderen, dat de inge zetenen, trots op hun pionier», trots op hun plaatsen en tools op eigen prestatie», daarvan willen getuig Moor het houden ven eten waardig her denkingsfeest Zoo zal op Mjaandag 7 Mei as. een radio-uilzending vanuit de groote Schouwburgzaal Faber te Hooge’- zand, via Hilversum plaats vinden, waartoe medewerken, een Orchestver- eeniging, een Mannenkoor, een, Dub bel Mannenkwartet en eenige gemeng de Zangkoren, alle plaatsedijke ver eenigingen. De eerste marsdi, op de zen avond door het plaatselijk orchest Orpheus gespeeld', zal zajn een feestmarsdi, voor deze aangelegenheid gecomponeerd door den 'beek J. J- bmedes Sr., te Hoogetaand. Deze radionaivond is het begin van een reek» van. feestelijkheden, die door die feestcommissie zijn georgani seerd. veeft meer van vasten wil dan overmoed. „Ik geloof niet”, sprak zij, „dat het gevaar, waarop gij doelt, werkelijk bestaat... doch mocht dit evenwel et geval zijn, dan dien ik het onder de oogen te zietn. Zop ik er ooit ioe kwam om te vergeten walt gij geleden hebt, dan was ik waard oni' zelve te lijden en al moest mijn hart daarbij bloeden en breeken, IteA zijne ^al ook bloeden.” „Waarom voltooit gij den zin niet, Vidia „Hij is Voltooid!-, want een mannen hart kan niet breken”, luidde het ant woord, terwijl het meisje met een bit teren lach opsprong. „Misschien niet ter wille vain ande re Vrouwen, Vidia1, doch met u maakt het een ondersefheid. „Kom? Gij maakt u noode)oos be angst. Waarom ziet ge mij zoo won derlijk aan?” Vidia, hebt ge er wel eenig begrip van hoe groot, h!oe grenzeloos uwe dte oude Mrs. Birediford geworden, ae gewezen bonne der sciuoonje miss Ca- rolain, dlie nog altijd die trouwe raad geefster en steun der jonge dame was gebleven Lucile, die kamenier, kwam berichten,, dial zij lady Mairvyn in het salon gelaten ad)Vidia kuste haar voormalige bonaie en zei met harte lijkheid ,,Ge kount mij spoedig weder be zoeken, niet waar Ik zal u schrijven en dan moet ge bij mij komen thee drinken? Is dat goed'? In de hoop du» u spoedig weder te zien. En Mts. Bredford werd! verder aan de zorg van Lucile overgelaten, dïe zich wel wachten zou om tegen een zoo zeer begunstigde dame liarer meesteres onbeleefd te zajn, hoe dan ook haar eigen meening mocht wezen omtrent dïe arme, schamtel gekleede vrouw. Mady Marvyu’s auto stond1 voor de deur toen Mr»- Bradford' het hui» verliet De chauffeur zag met minach ting op de schrale plunje van Mre. laag arriveerde, macht kan zijn „Stil zei Vida met een lichte hui vering. „Stil, ge doel mij pijn. Hester Ransome begreep het hart barer dochter niet ten volle, doch zij be at taikt en kon zwijgen als zij in zag dat zwijgen de wijste partij wa» Toch bewoog zij zich onrustig o>p haar stoel, terwijl Vidia naar hel venster liep. Zij was op dit oogenblik nipt ongedijk aim den werkman, die voor i eerst een gevafervoil) werktuig zal gebruiken en daarom bevreesd is, dat een onhandige aanraking hem zelf verderfelijk zal worden. Vida trad, oogenschijnlijk uiterst bedlaard, vm. het venster terug, toen een auto voor de woning stil hield en een gebel door t huis weerklon „Daar is lady Marvynsprak zij snel, en rnadlame Ransome begon haar regenjas om te doen en haar hoed op te zetten, terwijl het meisje haar eigen toilet voltooide. ïntusschen verscheen Vidla’s kame nier aan de deur. Harter wk weder BINNENLAND. aan H. M. de Koningin-Moeder van de Nederlandsche vrouwen. Op de laatstelijk door het hoofdco- mité getto den vergadlerimg is, reke ning houdende met dien heer H. M de Koningin Moeder ken’baiar geraaak- ten wensch, dat het bedrag van iedter» bijdrage voor het huldeblijk onbekend zal blijven, besloten die bijdragen t. z t. zoovéél mogelijk in gesloten bus- sen te verzamelen. Maar om de Kou mngin-Mbedier te kunnen toonen, hoe- vele vrouwen die behoefte hebben ge voeld uiting te gdven aian Haren jaroo- ten eerbied en toewijding, werd te vens besloten; de namen te verzame len van alle geefsters. Derhalve wor dten vooir liet geheiele land eenvotrmi- ge lijstten daarvoor vervaardigd, Installatie Postraad. i,e leden van uen Postraad zullen i insulag li Aprid, des namiddags 2 uur, m hei geoouw van het hootuoo- stuur uier P. T. T. door den minister van Waterstaat oiïicieel worden gein- sialleierd. i Mr. Drcsselhuys en de vrede. Het hoofdbestuur van de Liberale biaaispartij „ne Vrijheidsbond’’ heeit een geschriftje dloen mtgeven, waarin nei een overzicht geeuc van bót werK, piat nu wijlen mr. 11. C. nressem voor oen wercfiavrede heelt vecridU. nèt noojidbestuur zegt in zijn Voor- woord’ tot dit brocliuretje, dat heter pujs op gesbettdi heeft de nagedachte^ nis van zijn eersten leider te eeren „omdat het er troteen op is, dal 1 iresselliuys zoo’n vooraanstaande plaats heeft ingeaiomep in de vredesr beweging, waarvan de toekomst nog meer de groote betpedcenis zal doen z ieff j omdat het overtuigd is, dat het pad door hem gefbpapd, door hem gewezen, bet éénage pad is dat zipi geestver wanten gaan moeten en zullen om el grootste bezit „Vrede’ machtig t° worden, en oijidat het overtuigd is, dat het bij hen, die door verkeerde voorlichting nog altijd gelooven en soms zelfs ven beweren, dait de liberalen miliia risten zijn, den laatsten twijfel hier omtrent aal wegnemen. Wamt) de neg, dien, Dresselhuys ging is de weg, dien de liberalen zullen blijven gaan.” 300-jarig bestaan HoogezandSappemeer. Herdenkingsfeesten van 7 tot en met 12 Mei. In 1628 voer het eerste schip door het Winschoterdiep ven Groningen naar Zuidbroek en met de- tot stano- konuing van dezen waterweg, waren de fundamenten gelegd voor de op bouw der thans zoo florissante veen koloniën Hoogezand en Sappenneer. Waar eens zich in verlatenheid een eindeloos heideveld uitstoekte, et dennenbosschen, .moerassen: en hier en daar een meertje, ontstond!, nadat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1