Blad. t n f O.D. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Mo. 16738 66»Jaargang Vrijdag 13 April 1888 Feestdagen r EEUILLETON. XHALLCS ETcH Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. BERGAMBACHT, BERKENWOUBi:. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, ib Tabletten lur genezen. at geen schadelijke t zuivere medicinale evolle Ingrediënten, eest vooraanslaande delijke werking van mt met de gastrische ikteen opgewekt en evoelen neem een of oelt U trisch en op- I-NIEUWS. laandoenlngrat een ais HET GEHEIME SPEELHOL I (Nadruk verbaden; HOOFDSTUK IV/ (Wordt vervolgd). na voor heden. i M. in 10 tot 15 minuten in 24 uren. een tioor Het i en In 5 minuten. 4n 0 tot W minuten, j in 10 tot 15 minuten. De aan i Vat» Dia». iek. na 6 uur 1870 M. ledagogiek. i Lezing. falen. M. ky-liederen meert uurtje. e<k. ITALIË. De poolvlucht van Nobile. iDe Italiaansche autoriteiten hebben aan het rijksministerie voor verkeerswezen te Berlijn doen weten, dat het luchtschep Italia Donderdagavond of Vrijdagochtend vroeg zyn vlucht naar de Noordpool over Duitsch- land zal aanvangen. RUSLAND. Tsjitsjerin. Zijn ontslag in Mei te verwachten. ,,Tirnes”-corresipondent te Riga seint zijn blad, dat volgens berichten uit Moskou Tsjitsjerin in Mei zijn ambt van volkscomnrissarig van buitenlandsche zaken zat neerleggen. Zjjn staohte gezondheid dwingt hem een kuur te gaan doen in Kaïro. Litwinow zou Tsjitsjerin opvolgen. Kara- chan zou zijn eerste plaatsvervanger wor den en L oen at sj ar ski, die thans volkscom missaris van Onderwtfs is, zijn tweede. Aan Maxim Gorki zou het volkscommis sariaat van onderwys worden aangeboden. BELGIE. V ader- moordenaar s. Te Neckerspoel in België heeft zich Zon dag een gruwelyk drama afgesp?eld, dat eenst Dinsdag geheel werd opgeheldend. Aanvankelijk weid .békend dat zekere Moris aldaar zich door verhanging van het leven had beroofd. Een nader onderzoek der justitie wees evenwel anders uit en bracht, naar de „’s-Hertog. Crt.” meldt, de volgen de ontzettende geschiedenis aan den dag. Zondag kwam Moris, een 49ujarig schrijn werker, die als een dronkaard bekend staat, weer in half beschonken toestand thuis. Nauweljjka binnen begon zijn vrouw hem heftige jjerwyten te doen met het gevolg dat beide echtelieden hevigen twist kregen Hierhy bleef het echter niet. Plotseling greep de vrouw haar man vast en hield hem de handen op den rug, zoodat ihjj zich niet itlsbeschrljvlngover nuwstoringen, huid- ivatte koude, slapc- i verzwikking. JLJUilVVXZZ.LVZUXXXTV V/Ul/1 I* I JL/luWAWZX V AJ1T y HVQLYVVl MV.'V at* y ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en luulnku (kehoorrade tot dra bMOTckriui) 1—4 regel* L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en dra betorgkring: 1—6 regels 1-65, elke regel meer 0.30. AdrutentUin in het Zaterdagnummer 20 tb bijslag op den prijs. Lief dadigheids-ad verten tien de helft van den prtya. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke xafri meer 8.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. De Koning werd bij zy*n terugkeer van de iaarbeuns door de menigte met onbeschrij felijke geestdrift toegejuicht. Op de plaats van de ramp aleook bij het hui» voor Het welk de bom ontplofte werden talrijke per sonen in hechtenis genomen. Het huis, waartegenover de ontploffing plaats had, is het eigendom eener coöperatie yam staatsbeambten. Het werd van den kel der tot he£ dak doorzocht, daar de politie aanvankelijk meende, dat de bom uit dit huis was geworpen. Eenige ooggetuigen beweren, onder de kjjklustigen °op het plein een verdachte vrouw opgemerkt te hebben. Dertien lijken van slachtoffers zijn in het lijkenhuis van het kerkhof onder gebracht. Ten teeken van rouw zijn alle bioscoop- en theatervoorstellingen afgelast. Het bericht van den aanslag werd nog voor het noenmaal aan den paus medege deeld. Hy toonde zich zeer geschokt. Ko ningin Helena en prinses Maria, die zich op Caste] Porziano bevonden, weiden eveneens nog voor twaalf uur ’s middags van het ge beulde op de hoogte gesteld. De Romeinsche bladen beschouwen den aanslag als een lage, terroristische 'laad. De „Tribune” schrijft, <lat geen gewelddadig terrorisme het Italië van Mussolini schrik kan aanjagên. Het blad! is van oordeel, dat achter de lage moordenaars de aparchisti- •sche organisaties der internationale revo- DUITSCHLAND. De Duitsche Oceaan-vlucht. Een verklaring van Von Hünefeld. Wol^smnt nog uit^ubhi^dat^Voi^u^ klaring aan de lersche bevolking heeft ge publiceerd, waarin hy, by het verlaten van den lerschen Vrijstaat, dank aan de bevol king bracht, voor de hulp hem en kap. Koehl verleend. Hy achtte het een eer, dat com mandant Fitemaurice bereid was met hen mede te vliegen. Gunstige weerberichten. Uiteraard komen er thans nog geen be richten binnen over de Duitsche Oceaan- vliqgers. Het zou al te toevallig zyn. als ze door schepen opalen Oceaan zouden worden gezien. Wel komen berichten over het weer dóe allen gunstig luiden. Geen verder nieuws. Tot negen uur gisteravond was er geen verder nieuws van de Duitsche Oceaan-vlie- gere. ieoncert. les. ehlen mcertgefaouw, o. I. v. rg, aangeb. door dè dio. Nederlandse!) pro gen, miaar haar vast karakter dlacH niet aan aarzelen of deinzen. ..Zoudr ge”, vroeg zij, om toch iets ie zeggen, „zoudt ge die vrijheid in denken en handelen ook in uw aue’.. prijzen „Hoe zal ik u van de waarheid va» mijn „ja” overtuigen, dinar ik geen zustetCH of vrouwelijke bloedverwant' bezit, op een paalr nichten na „En nichten tellen niet mee”, vie V ida lachend in. Daar zij nu tot de theetafel gena derd en niet meer alleen waren, zoo moest dit into of meer ernstig gesprak worden prijsgegeven voor meer vroo- lijke schort Een* half uur later bevond.' rich Dare Devereux .Heen met Helena Leicesue- een nichtje der gastvrouw. Zij zaten te zamen ondier eeo gipo- ten ’lindeboom en rondom hen w<vh zoo luid gelachen «n gepraat, dat zij zoo ongestoord met elkander konden Ipreken. als bevonden zij aich op m.jr len afstand» van (‘enig menschelijk wezen. „Helena” vroeg hij zacht, „wie is toch die Vida Ca'rolan, die geheel de beschaafde wereld van Londen stor- mendler' and schijnt veroverd te heb ben God heeft de wereldlijke zaken met hdningsap en gal doorkneed. do Japansche regeering bjj de a.s. beiaad- slagingen in ’t parlement zich eerder van een meerderheid kan verzekeren? Een der- gelyk vermoeden wordt in sommige Engel- sche bladen geuit en kan een kern van waar heid bevatten, daar het kabinet zich in een vrij wankele positie bevindt, daar de oppo sitie over ongeveer evenveel zetels beschikt als de regeoringspartij. BUITENLANDSCH NIEUWS. FRANKRIJK. Het spoorweg-opgeluk bij Parijs. Den gehelen nacht is er doorgewerkt aan het vrijmaken van de lyn, waarop gisteren het vreeselyk spoorwegongeluk, op ongeveer 1 K.M. van het Noerder-station, voorviel. De lijn is nu vry gemaakt, de .sporen van de botsing zijn uitgewischt De dient t op de groote iy'nen heeft geen nadeel onder vonden van liet ongeluk, vanochtend vroeg is de lijn, waarop de twee treinen im groote vaart en met een geweldigen slag op elkaar, liepen, weer voor ,4e cii’^ilatie. over kleinere afstanden beschikbaar .gesteld. De treinen naar de plaatsen in de buurt vertrekken in goede orde, zij het met groote vertraging. Op het oogenblik bedraagt het aantal Joo- den 15, dat van de gewondén 34, van wie er 19 in ernstigen toestand verkeeren. Zy lig gen in een ziekenhuis. Daar het ongeluk in de stad zelf voor viel, tusschen de steenen bermen, die ieder een van de aankomst te Parys kent, was hulp spoedig ter plaatse; vooral de brand weer heeft zich onderscheiden. Een ,pastoor onderscheidde zich door zjjn doodsverach ting. Hij zei, ofschoon zwaar gewond; „Geef my myn rozenkrans en tnyn gebedenboek maar, de rest komt er vooy npj niet op aan”. Eenige oogenblikke^ w«-s hij dood. Hartverscheurende loönêéren ’nétftdft*' 'flt/h' af gespeeld bij het herkennen van zwaarge wonden of dooden, De machinist, die zich had schuldig ge maakt aan het voorbyryiden van onveilig sein en gevangen is genomen, heeft gezegd pas kort tot machinist bevorderd te zijn, en voor het eerst op die lyn te reizen. De Bank van Frankrijk en het Russische goud. Ze zijn uit de lucht komen vallen, tweetal Russische nota’s. De voorgeschiedenis dezer nota's dateert van den 21en Februari LI., toen een zending goud, op vijf nul Hoen dollars geschat, uit Rusland te .New York aankwam. De Bank van Frankrijk, die op het oogenlblik der Russische revolutie \oor 5.200.000 gouden francs aan edel metaal in dh Russische Keizerlyke Bank ,in depot had, hetwelk door de Sovjets onteigend wend, sfekle toen een juridische actie in teneinde beslag te doen leggen op het Sovjet-goud, dat naar de Ver Staten werd gezonden. Aldus hoopte zy terug te krijgen wat men haar had ontroofd. Kort daarop vroeg de Fransche regeering aan 'het Amerikaansche departement van buitenlandsche zaken welke houding de Amerikaansche regeerinig tegenover den I brieven ontvangen verbruiker*. ■che „VEAST-WW i HU» 60 IbSCHE COURANT. goudir.voer uit Rusland zou aannemen. Nadat de Amerikaansche staatssecretaris van buitenlandsche zaken er zich van had vergewist, dat het goud door den Russischen Staat werd gezonden, waarmede de Ver. Staten geen ofCicieele betrekkingen onefer- houden, weigerde hij het goud, dat de Sov jets in Amerika in veiligheid wilden bren gen, te ontvangen. Het werd weer opnieuw ingescheept in het s.s. „Dresden” met be stemming naar Bremen, Den 24en Maart nu zond Dowgalewsky zyn eerste nola aan de Quai d’Orsay, waar in hy vroeg of Frankrijk zich inderdaad tot Washington had gewend; hij verzocht om hem de juiste strekking van den stap van Frankrijk kenbaar te maken. Toen de Fransche regeering dien 7en April nog niet had geantwoord, herhaalde Dowgalewsky zyn verzoek. Zooals men heeft gelezen, heeft Briand thans Dowgalewsky geant woord, dat Frankrijk zyn aanvankelijk in genomen standpunt handhaaft Maar intusechen stelt de „Oeuvre” de vraag waar het Sovjetgoud zich op het oogenblik bevindt. Aan boord van de „Dres den”, 'maar waar is de „Dresden”? 1~ schip zal stellig Cherbourg vermijden waarschijnlijk Bremen eveneens, daar de lading op verzoek van de Bank van Frank rijk daar zou kunnen worden geconfisceerd. Zoo zwerft de kostbare ladirfg ergens- op zee. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de ’lezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 11.10. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekliandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. De aanslag op den Koning van Italië. Moskou en Tokio. lutie en der antifascisten in het buitenland staan, die voor dezen aanslag de verant woordelijkheid dragen. De ultra-fascisVache „Impero” schrijft, dat men thans de fas cistische justitie aan het werk kan laten, d.wi.z. de doodstraf, die door het volk met luider stem voor de daders wordt geëisoht. Ook het orgaan van het Vaticaan, de „Os- servatore Romano”, ziet in den aanslag het teeken eener terroristische beweging en tee- kent daartegen ten scherpste protest aan. De bond van oorlogsinvaliden heeft 1(1000 lire ter beschikking gesteld van de nagela ten betrekkingen der slachtoffers. Blykens berichten uit Japan zijn verschil lende Russen uit het land gezet, omdat blijk baar de communistische Internationale die zulke nauwe relaties met de Russische re geering onderhoudt, een belangrijke rol bij ’t complot tegen het leven van den Mikado hefeft gespeeld. De verontwaardiging in Japan is groot en de Japansche premier Tanaka heeft aan den sovjetgezant te Tokio dan ook laten weten, dat het politie-onderzoek tot zijn spijt de betrekkingen tusschen Moskou en de agita toren maar al te duidelyk heeft aangetcond? Een en ander beteekent, dat Rutland het verdrag met Japan heeft geschonden, waar van één der artikelen nadrukkelijk bepaald, dat de contracteerende partyen van alle in menging in elkanders binnenlandsche aange legenheden zullen afzien. Het is echter niet gebleven, by een onder houd tusschen den Japanschen premier en den sovjetgezant. Integendeel: in der Ja panschen -kabinetsraad’' prot^t-r/otn geredigeerd, die de Japansche gezant te Moskou zal overhandigen en waarin natuur lijk bezwaren worden ontwikkeld tegen het feit, dat Rusland de hand heeft gehad in het complot en de Japansche communisten ac tief heeft gesteund. In Japan wenscht men nu eenmaal niet, dat „misdadige buitenland sche ideeën en leerstellingen” dé sociale rust van het land verstoren en vooral <iiet, dat een buitenlandsche mogendheid hierby een bedenkelyke rol speelt. Aan den anderen kant doet men ook in Rusland verontwaardigd en in sommige be richten uit Moskou wordt de arrestatie der agitatoren en de ontbinding der communis tische party in Japan als een provoceeren van Rusland: beschouwd. Ten zeerste zijn de sovjetautoriteiten er bovendien over ont stemd, dat de Japansche bladen niet mal ach zyn, wat hun kritiek betreft op de sovjet- regeering en de Russische ambassade te Tokio. Hoe dit ook zy, de arrestaties in Japan en wat daar verder uit voortvloeit, dragen er nu niet bepaald toe by, de betrek kingen tusschen Japan en Rusland te ver beteren. Of heeft men van Japansche zjjde de zaak te donker voorgesteld en is een en ander meer of minder geënsceneerd, opdat verweren kon. Tegelijkertijd vielen de twee oudste zoons, Gustaaf en Jozef, respect. 23 en 22 jaar, op hun vader aan, en sloegen en schopten hem zoo hevig dat hy weldda hét bewustzyn verloor. De oudste dochter stond' onderwyl onver schillig bij dit beulwerk toe te zien. Toen de man geen, teekenen van levert meer gaf, kwamen de moeder en haar ont aarde zoons tot het besef van hun daad. Vreezende dat hun vader dood was, hetgeen voor hen noodlottige gevolgen zou hebben, besloten zy hem aan een der zolderbalken op te hangen, teneinde aan zelfmoord te doen gelooven. Toen des avonds het jongste dochtertje thuis kwam en naar vader vroeg, kreeg het ten antwoord dat deze was gaan slapen. Het kind ging daarop vader opzoeken en kwam als vanzelf onverrichterzake in den familie kring terug. Toen werd de comedie verder gespeeld en begaf men zich naar den zolder waar men tot de z.gji. ontdekking kwam en de politie verwittigde. Toen de dokters evenwel Dinsdag morgen het lijk schouwden weigerden zy toestemming te geven tot de begrafenis, daar zy sporen van geweld op het lichaam vonden. De man had o.m. ook drie ribben gebroken. Toen de justitie een onderzoek kwam in stellen was de oudste zoon niet thuis. De moeder en haar aoon Jozef loochenden alle schuld. Toen de oudste evenwel thuis kwam deed hy een volledige bekentenis. Alle drie «ijn in de gevangenis te Miechelen opgeslo ten. Warm scfaeen de zon aan een. schde wolkeaüooaen faöime1 op den scliooneu tuin van ’t hotel Mamfield te Camp- denhill, en ctoaT- lady Mansfield een volleerde gastvrouw was en de ku st verstond, om niet te veel efiè wei- ni„ gasten om zich te Veretenigen zo.o hadi men zich vee1! goedöi voorspeld van dit tuinfeest, te» meer oondlat Vida Ca rolatn zou tegenwoordig zijn, e ook Daute Devereux, op wiens toenadering zoo menige mama en zoo menig lief kindl i/nl stilte Weetf hopen, waiffl I )e|ve- reux hadl zijn halrt nog nifft verpand, hoewel reeds vijf-en-dertig zomers h/w over ’t hoofd waren gegaap. De tuin had met al dei fraaie toilet ten een feestelijk aanajen, toen, lady Marvyn niet Vida langs ’t groote gras perk binnentrad. Bijna alle aanwezi gen stonden op, Hepen de nieuw aani- gekomienen tegemioet, om' haar te ver welkomen en al piwtend! aan hare zij den te gaan. v. oorden niet beschouwd hebben een comphmwil.” „Goed*, ik neem ze dan ook niet als compliment aan laichte Vida In den regel vorlaugt men, dat de dames zoowat allen op deizellde wijze den ken en spreken, en duidt mem t> haai die daarvan durven) afwijken, zeer euvel. „Dat zal ik nooit doen Ik zie niet in waarom een vrouw niet hare zelt- standlige meening zou kunnen bezitten evotn goed als een man. Doch daartoe behoort wilskracht en moed. Wie den moed zijner overtuiging iiwst en geen wilskracht genoeg bezit om in den strijd met de wereld te blijven vol narden. zal z.cli ten laatste als bedorven hd d'er Maatschappij elkeen den ru« zien took eer en idia s halrt klopte snel, terwijl zij naai- liaar geleider luisterde. „Zou hij zelf d'ae’ t zij, „bij een ernstige zaak1 wcT den nw>ed zijner overtuiging bezitten Zouden per slot van rekening zijne fraaie redeneerw- gen geen hoXle theorieën blijken te zin? Als hij op 't oogenblik wist, hoeeoeer mijn geheöle bestaan van den gewonen weg afwijkt, zou hij dan zoo kalm aaai mijn rijde durven gaan De gedachten, die nu volgden, de eten haar huiveren. Nog meer dan vroeger, nu rij in tegenwoordigheid van haar slachtoffer was, gruwde ij van die taalk, die baar was opgedra- Vida, het mildaelpunt van een vrou lija< koutende troep, zag twee of drie gasten vooruittreden om een nieuw aangekomene de hand te drukken; een seconde stond haar hart st.l begon daarna met verdubbelde snelheid ie kloppen, doch aan haar uiterlijK was niete* ie bespeuren, en toen rij even als de anderen heen zag naar den blijk Laar zoo wolkomen gast, ontwaar de zij eetn slank", schoon en kra'falvoi man, met glanzend blond tiaar en kort daarop naderden lady Mars iep' mei Dar© Devereux den kring, waartoe A ida Carolan behoorde. 1 e voorstelling had plaats, het too- verforniulier in Engeland, zonder het welk twee menschen, die in gezel schap zijn, geen notitie van elkander schijnen te kunnen nemen. Dare De vereux boog zijn edel hoofd voor V ida Carolan, en toen hij het weder op- liéhtte, zagen rij elkander diep in de oogen Vida voelde de hare branden onder rijn doordringenden Wik, die meer uitdrukte aan bewondering en geituijgde, van innige vereering. Teigen haar gewoonte was Vida zeer ontroerd', 't Was geen gevoel van ijdlelheid, dat haar doorstrOomde bij deze blijkbare huilde. Vida bezat, hoe vreetoid hel ook schijnen jnoge, een zeer geringei mate van hetgeen men gewoon is vrouwetlijke ijdelheid te noemen, misschien wel niets. Instinkt- matig begreep rij, dat rij in de nabij- M> tmïpen U bQ bet el van wetenschap- enstelllng, dat de i doodt en de huid i proefflacon ui U Volgens berichten uit Milaan is de aan slag op Koning Victor Emanuel van Italië, van welke aanslag wy gisteren melding maakten, gepleegd enkele minuten na het arriveeren van den stoet van den koning op het plein van Julius Cesar, juist voor het binnentreden op de tentoonstelling. Hot plein stond vol menschen. De dooden en ge wonden zyn voor het grootste deel kinderen en vrouwen. Ook moeten 5 alpenjagers van de bewakingsdienst (toodelyk getroffeh zyn. De ongelukkigen, die zich dicht bij den lan taarnpaal bevonden, werden gruwelijk ver minkt. De helsche machine was, naai- mer zegt, door een uurwerk in beweging ge bracht en is waarschijnlijk ’s nachts in de lantaarn geplaatst. De stukken van der lantaarnpaal, die ver werden weggeslirgérd, hebben de meeste slachtoffers gemaakt. De koninklijke trein was een half uur voor den aanslag te Milaan aangekomen. De ko- ning begaf zich dadelijk naar de jaarbeurs. De daders van den aanslag waren, klaarblij kelijk op het programma afgegaan by het voorbereiden van den aanslag. Het feit, dat de koning daarvan afweek en onmiddeljijk naar de jaarbeurs ging, heeft hem het leven gered. De burgemeester van Milaan heeft een manifest, gepubliceerd, waarin gezégd wordt: burgers van Milaan, houdt moed. Volg den koning en d^n duce op den weg, die u zal leiden naar het doel, dat gij u stelt. KNIEUWS. iperrabbijn Dr. Ritter. meemt ia er in verhing vrage van den opperrab- >gaal Ressort Rotterdam, sen beweging gaande in nte te Rotterdam, om de engaan weg te nemen, adresbeweging Op touw eraad te verzoeken terug «luit, om niet te voldoen m dr. Ritter tot het be- hten van gemengde hu- handteekeningen zjjn h betuigingen verkregen. ressortale vergadering groepen worden, om te erozek van opperrabbijn 1 Juin a.s. eervol ontslag beid. w»s van oen man, dfie verre ver- hwen moest rijn boven al de middèl- iratighedetn. die haar omringden, en oisdwon rij besloten wa» hom in het verderf te* storteai, zoo was rij' toch ('oor zijn voorkomen getroffen als door een lieve, welbakendlö melodie. „Niet waar?” begon* hij tegen hel bekoorlijke meisje, dat aain zijn zij^e jfing, „niet waar, gij verwariit van mij de gewone vragen en die, gewone O]>- merkingen Die lady Mamsfieldl weet toch voortreffelijk buitenpart'jen te or ganiseeren, enz' Maar ge hebt dat al .es reeds zoo dikwijls gehoord, dal ge 't mij zeker niet ten kwade zult duidien, als ik dfte wetenswaa'rdige bij zonderhedjem thans nnei stilzwijgen voorbiij ga.” .hitegendieel, ik 'hen e(r u dankbaar voor, dat ge nuj die gewone frazen spaart, want ik heb een aifkeer van de dingen, die diaarom ailleen gezegd e.i gedaan wdrden, omdat iedereen ze zegt en doet. Noemt ge dat geen ket- tersche* denkbeelden ,,lk niet, want ik deed ze ten volle. Ik he>3 in mijn leven nooit aan '<en leiband* ven anderen goloopen.” ,,Ja, gij. maar ge zijt een man, en bij mannén geldt ’t voor karakter, wqI men bij vrouwen excontririteit pleegt te noemen.” ..Met u zal men wel genoodzaakt zijn een e«Tvalle uitsondering te ma ken, miss Carolan. Ma*ar ik wil die ■ËjspïiÜL

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1