Blad. OR GOUDA EN OMSTREKEN 'IRAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, VEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD! BB* Jaargang Zaterdag 14 Api Ne. IB740 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. EEUILLETON. afgebeelde uitwallen, roos, tyd RADICAAL nstelden uit Uw 600 herstelden, .ndag en Dinsdag NGEL 91 bij kbank I Jar lAfll' OÓK ps hangt 'in Hol- -Als a,t ïjne zijn streeren [grollen. Wkan is &et zijn BERGAMBACHT, BERKENWOUDU BODEGRAVEN, BOSKOOP. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUAVUK, SCllOi ’J 15 regels nstenaars: :ba. Dit nummer bestaat uit twee bladen. ?AD. 'wl 8 in den Pr«x. dat HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verboden, Kit eemer vui dat Temple wel (Wordt vervolgd). i, Sedert 24 jaar klinken, geestdriftig ïhoorders. de weken der keel. i de stem 9«- pje, on- van Uw .kt. item vol ren klank registers. i het forto, «panning. 00.- HOORWEG. Wilt ge kennen voor een ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omstreken (behoorende tot den beiorgkringj 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 "h bijslag op den prijs. Liefdadigheids-adveitentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Paasch- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per wenk IV cent, met Zondagsblad per kwartaal 24)0, per week 22 cent, overal waar de ««urging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 31-0. Abonnementen orden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARK1 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de post! Mil oren. Onze bureaux zjjn dage lijk geopend van 96 uu*. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Het teven is geen stroom van zalighe den, maar een keten van plichten. BRIEVEN UIT D| CMVI.» Ai» een verrassing dl dagen ge w eestAi tijdig zulke dagen met veri«fl| uret «enige angst uit, at van het grilligste t| land hebben, n.l. betjl het op zijn iieuipen hfl| macht ten kwaae wii® kunnen. we onze matje® Maar heeft het een g<® het eeq feest. En dUtufl ahertbeste humeur. Het is niet noodig j honderdduizenden. Ine® Wat is het toch een i de trek naar buiteji n«w tuur zoo sterk is gw® dat in de laatste tien v randerd en w<lk zondbeid is daarmede! zegt wel eens dat in-S menschen lang-siapera I mike dagen blijkt bed reeds vroeg, zeer vroe| te groepen er op uit ofc dag te profiteeren. He® fietsers die voor dag zen, de auto s komen 1 de laars nog iets later wandelaars i» wel klein het terrein voor hun spi perkt geworden, maar jï en wij zijn er met van zij geheel en alzuilen Zij zijn genoodzaakt 4 tram of bus te laten br plakjes waar het nog a« wandelen maar daar Mi og zeer vele. .-4% sociale leeringen gaan twijfelen juistheid van, die wetten. Als één dier economische wetten be schouwt de heer Bölger dan het beginsel, dat niet de consumtie, doch de productie primair is in dien zin, dat de mate, waarin de consumtie kan plaats vinden, ten slotte wordt bepaald door de hoeveelheid goede ren, die wordt voortgebracht. De productie, zegt hij, bepaald de consumtie en niet om gekeerd. Dit is o. i. het eenige juiste standpunt en wy zpuden er nog dit aan toe willen voegen. Er bestaat echte en er bestaat valsche koopkracht. De echte koopkracht ontstaat door productie. Aanbod van goederen toch beteekent tevens vraag naar andere goede ren. Algemeene overproductie is daarom, naar de oude economen terecht leerden, on zin. Overproductie kan alleen bestaan ten aanzien van enkele producten, indien daar van in verhouding meer is voortgebracht dan van andere. De koopkracht, die ontstaat door verhoo- ging van loonen bij gelijk gebleven produc tie, is valsche koopkracht. Op welke gron den zoodanige loonsverhooging ook te ver dedigen moge zjjn, koopkracht kan zjj niet scheppen. Zjj verplaatst alleen koopkracht van andere groepen naar de arbeiders. De totale koopkracht blyft evenwel dezelfde, want deze wordt bepaald door de grootte der -productie. De heer Bolger merkt verder terecht op, hoe fnuikend het voor onze welvaart zou zjjn, wanneer hier te lanoe de meening al gemeen ingang zou vinden dat door eene algemeen peil der welvaart zou kunnen worden verhoogd. Een kunstmatig opgevoerde consumtie, zegt hjj, mogeljjk gemaakt door een algemeene verhooging van het loonpeil, zou er direct t»e leiden dat wij niet in staat zouden zjjn het product van onzen arbeid aan het bui tenland te leveren tegen een prjjs, dien het er voor wil geven. Wij zouden dan geen ruilhandel met het buitenland kunnen drij ven en het eenige gevolg daarvan zou zjjn, dat wij van het buitenland niet datgene zou den kunnen koopen, wat wjj èn als eerste levensbehoefte voor ons zelven èn als ma teriaal voor onzen landbouw en onze in dustrie noodig hebben. Ons zoo ingewikkeld en zoo uiterst kwetsbaar economisch leven zou binnen korten tjjd geheel ontredderd worden, wat zou leiden tot stilstand en werkloosheid, gevolgd door achteruitgang en armoede. „Om evenals zij voor den gex ge houden te woi'dien viel Helena drif_ tig in. Laten wij over iets an-vers spreken. Ik hoor aooveel praten over die Vida Carolan. dat die naam alleen mij begin! té hindleren. „Zooals ge verkieet, kindlief. Zoek een onderwerp naar uw eigen smaak en ik zal u, zooveel-in mijn venno ten is, te ‘woord staan, altijd n et dien Verstande, dat het niet over toiletten loopt, want daarin ben ik zoo onwe tend als een Zoeloe. Die losse en gemiakkedijke manier van doen van Dare Devereux tegen over Helena was haar pdjnlijker dan stroefheid en minachting hadden kun nen wezen, want 't werd1 haar maar Dl te duidelijk, dat hij niets anders voor haar wilde zijn dan een goede, oude kennis. Hij had haar reeds ge* kend toen zij nog als klein meisje vertrouw olijk tegen hem aan etmde of op zijn kniern klom, en hoewel hij haar thans niet meer kuste, zooals tóen, of mannetje» voor haar s:ieer< uit oranjeschillen, zoo was hiet toch klaar, 'at hij haar nog altijd met de zelfde oogen beschouwde, met de oog en eene ouderen vriends. en niet met die eens minnaars „Gij denkt, als de' meeste mannen, dat voor ons meisje elk onzin goed genoeg is”, zei Hefenn, terwijl zij rood werd van ergernis, opstond en lang zaam heenliep. Ook Dare Devereux stond op. Een >c. firming waarschijnlijk dienst o mden uilerlijken schijn ie bewaren. 1K leef ongevraagd toe, dat z,j schoon en be- scbialalrdl en alles is, wat ge maar wilt, maar ik beweer toch, dat het niet past oini do eerste de beste mede dame in alle aristokratische kringen toegang te verleenen. Het kan niet missen, Dare, of gij moet u met mijn zienswijze veree jgen, gij, die op het punt van geboorte en afkomst zulke strenge begrippen hebt., „Zij heeft edel bloed in de aderen antwoordde Devereux snel, om t be paalde antwoord op de laatste vraag te ontkomen. „Wed mogejjijik’-. zied Helena schou derophalend. „Lwh hoe dikwijls wordt niet het adellijk blood verbasteru. „Dat zal ik niet ontkennen, maar de tegenwoordige wereld beoordeelt dat punt niet meer met diezelfde strengheid' als onze vaderen en voor vaderen dat deden.” „Neen, zij hadden ten minste de loffelijke gewoonte om te willen weien met wie zij omgang hielden. Nu is het voldoende om schoon en rijk te zijn en men wordt overal met onderschei ding behandeld. De grootste intrigan ten spelen inderdaad de gewichtigs:e rolden. „Wel, Helena, ge raakt geheel ih vuur”, schertste Devereux. „Gij zult door al uwe reden eer ingen mij bijna overhalen om mij onder do aanbidders dier toowgodln te scharen.” iiOUISIIlE WANT ei ai weer pootje-gebaad, al valt dat ooai nog met mee, maar kinderen schijnen de koufde nu eenmaal anders te voeitn, want ze voofdoi net heuler in net water. Er zou reeds gezwom men zijn naar men vertelde t is mo eiljK tr -zijn amja van uie nracm menschen one zuUkc toeren aandurven. zilte» te samen zijp de Paaschdagen voor tuien veriuKAeiijiK geweest en ueoben zij een bootte gegeven voor den zomer al moeien wij daar op den met al te sterk vertrouwen. Hoop doet eenter leven en i»et ae vreugde over dieze dagen zajn vriij al weei geneigd het beste te verwachten van uet aan staand seizoen. De treA naar de bollenvelden was al heel groot Hoewel men wi^t dat de mooie tijd daarvoor nog niet gekom» was. Dat xar met Pascuen aneen ijn aus diat leest in de twieede helft van April vait Aheen de naijoissen waren uit en het ware was het dus nog mei. De atilie week is dn jaiar niet zoo stil geweest als anders. Alleen boe den Vrijdag hebben alle vermakelijk heden stil gestaan. De reenter zal thans hvt pleit moeten beslissen. De Bioscoopwet heeft een diubiuin oeji ontstaan, omdat deze geen bevoegd heid geelt tot sluiting en dus de ge meentelijke verordeningen op de ver makelijkheden buiten werking sten Er is met op gerekend in deze wet en aangezien een wijziging daarvan wel niet in overweging zal worden genomen, zal de rechter het pleit moe ten beslissen. Het is n.et te zeggen hoe die beslissing zal uatvaden met Eggen hoe genoi e mWBTlg dav fé'Vtije na- nt* Hóe is ||pk góede ge- Mc de j^lffiyar op ■W*» wan* Mikken groo- Mi* van den ‘Voora' de pauw airei K *dtr wan- K fras de - Krorden en ÜK- zeer be J»jn er po Kftuigd dat ■Verdwijnen, h per trein, ge<n naar 'te «aam is te «r dm oo' j^emchijnlijk ta tal.dw de rechter xVLaandag was het óp Sbheveningen buitengewoon otuk, edits in de och tenduren. Wel is het er een vreemd miengeirnoes van publiek, dat er u, jytaar druk was het er en inderdiaa gezeiljg-druk. Natuurlijk waren al ve len in net uiterste van zomercostuum vervallendie lichte, kleurige japon netjes kwanten er voor naast de uon- kere wintercosiuums/ De jonge me neertjes hadden hun wijde oiiarleston- pantaions ai weer voor dien aag ge haald en banjerden er mee over oen stampvollen boulevard fiet wa» prop vol in de café s die op een paar a he geopend waren zelfs hun para sols hadden buiten gezet allsol het vol-op zomer fvas. Er heerschte een algemeene opgewekte stemming en p.' kon zoo goed aan allen zien hoe pret tig z.i door deze verrassing van de Paaschdagen in hun beste humeur wa ren. Bij de Pier lag het pleaaer-zeilboot- je al weer om tochtje» te maken. F>* was bee veel animo voor, al is zoo n uitstapje nogal frisch, hetgeen de öas- ten te Iaat bemerken. Natuurlijk w rd Economisch bijgeloof. In een zijner onder den titel „Mijn in drukken uit Amerika” in de Haagsche Cou rant verschenen artikelen van Dr. Neil van Aken, wees deze er op, hoe in Amerika de jacht naar den dollar het geestelijk leven op den achtergrond dringt. Het gevolg daarvan is in de eerste plaats, dat Amerika betrekkelijk arm is aan wetenschappelijke denkers en in de tweede plaats, dat aan het oordeel van die denkers minder waarde wordt gehecht dan aan dat van den met suc ces bekroonden zakenman. Deze wordt door hemzelf en door de massa des volks be schouwd als iemand van ongewone geeste lijke begaafdheid, naast wien de arbeiders dwergen lijken en de hoofdarbeiders zwak kelingen zjjn. Wij. zouden willen vragen, of hieraan niet voor een groot deal moeten worden toege schreven de naïve opvattingen, die op me nig gebied in Amerika worden aangetroffen. Een v.m die naïve pvattingen is wel de in de laatste jaren uit Amerika naar Europa overgewaaide bewering, dat vertering wel vaart schept. Verhoog den loonstandaard, zoo zegt men. Daardoor zal er mew ver bruikt worden. Als er meer verbruikt wordt, moet er ook meer geproduceerd worden. En productie schept welvaart. Zelfs op onze Regeering schynt die naïve opvatting vat te hebben, naar bljjkt uit de Mamode AatwonUy-4». B<Hn ICe-Lo, mer in zake de Staatsbegrooting. In het Voorioopig Verslag schijnt de opmerking te zijn gemaakt, dat de werkloosheid ten on zent voor een belangrijk deel het gevolg is van onzen te hoogen loonstandaard, eene opmerking, die o.i. volkomen juist is. De Regeering ontkent dit ook niet rond uit, maar is toch blijkbaar zoodanig onder den invloed van de genoemde Amerikaan- sche theorie, dat zij van loonsverlaging ver mindering van koopkracht en van deze weer vermeerdering der werkloosheid vreest. Wy weten voor deze theorie geen beteren naam dan „econoimisteh bijgeloof”, en het deed ons genoegen, dat hare onjuistheid eenige weken geleden nog eens duidelijk werd uiteengezet in eene rede van Ir. Böl ger, die men in extenso af gedrukt kan’vin den in „De Ingenieur” van 10 Maart. De heer Bölger wijst er daarin op, dat uit vrees voor conservatief te worden uitge maakt, ‘menigeen schroomt zich op de oude beproefde economische wetten te beroepen en dat er ook velen zijn, die onder den in vloed van allerlei op dwaling berustende gierigheid uitgesproken voor nadere meuedieeiimgen. iNatuimijK worden uie njei gegeven Wi tien egeUi i» het riHancieei over zicht weer Klaar. Er is au jaar ruim 11Ü duizend gulcfien ontvangen en e»1 is duizend guldm uitgegeven. Er is du» weer ruian 20 mine o/ers" t. Waar uien die iaat, hoe men '»ie be legt of benut, nie^» wordt ervan ver- teio. Wat net nieuw gebouw Koene, hoe het met het oude ging, niets wordt meegedeeid. Kuttm zestig mine gaa.t aan administratie weg maar geen peau specificatie wordt gegeven. Nog altijd worm uen ‘mine subsidies gegeven, een systeem dat uit uen uoo- ze i». Ui plaats van 110 raide is uua wet aan ie nemen diat men de hem Van heit geld net werk van dit college ware af te doen. Als men zoo dik in zijn dudteai1 zit «al het wiel met op een koopje gaan. Wij hebben al va'ker betoogd <<at Vvij voor den Haag dit instituut over bodig vinden. Er zijn allerlei instel lingen en vereenigingen die dbadvie zetn ki nen geven en daarvoor is uit dure instituut niet noodig. Wij' zullen hvt telken jare blijven herhalen toioat eindelijk eens in den Haag zelf er de aandacht op valt. Hier wordt mee® dan een ton goud» nutteloos bestee'1 al zijn er bij de opening van het groo te gebouw roerende redevoeringen ihouden over h^t belanmiJKe we?k 1 e in'-oud' van het dikke ^jaarverslag bijna 300 pagina s bewijst op iedo re pagina dat men werk zoekt, dat anders ook gedaan zou zijn. HAGENAAR. hek van wrevel, maar misschien nog meeir van medeli'Jden, vertoonde zich, op zijn gelaat. Hij was tot de treuri ge ervaring gekomen, dat rijn vroeger speelpopje iets |meer van ham verian - de 9» hij haar geven kon, iets in er dan vriendschap. Voorzeker meende Helenja, dat De vereux haar volgen en om vergeving zou smeeikeni. Hij deed het .venwel niet, maar begon met lady Marvyn, die zich in zijn nabijheid, bevond, een gesprek, hetwelk evenweli niet van laïigen dUur was. want* kort daarop vinden ve hem weer in den too ver cirkel van Vida Carolan Het meisje sprak juist over een too- noelstuk, waarover de' verschillende meeningen zeer uiteen liepen, met sir Thomas Marvyn, sir Harry Carys»ord, Mr Staunton en met eenige and -e Ireeren „Ha, daar Is Mr. Devereux’ sprak Vidla’, teifwi^'l zïj ’Jt lachend' kopjp naar hem heen wenddte, „We moeten eens Uwe meening hooren”, vervolgde zij metf een ’bekoorlijk lachje. ..Hebt gii Angela reeds zien opvoeren?” „Bedenk toch, dat ik eerst sedert twee dagen in Engeland ben,, m ss. ik weet zelfs niet waarover da$ tooneel- stük handelt „Wél’ zeide Vitte, „hert onderwerp San het stuk is dit De ‘heldin, An gela, heeft om halar vader van den ondergang te redden, haar hand afge staan aan een schurk. Zij laat zich 10 - „Vraag het den vogels, vraag* het den sterren' lachte Helena met ko inischen pathos. „Wij aardbewoners moeten het antwoord schuldig blijven. Van haar kan men veilig zeggen: Zij kwalm, zij zag, zij overwon. mijn persoonlijke meening Ja Welnu, ik houd haar g^lukzoekster. Anders niet.” Verschrikt zag Devereux op en s' onwillekeurig zijn blik naar de ver- ruk/kejijle gestalte van Vidto Cardlan, die jUiiist tusschen de 'boomen aan de andere zijde van. den w«g in het ge richt kwam. „Gelu'-zoekster ia een hard woor^” zei hüj „Men zal toch wel iets van hare all omst weten „Niet het minste. Men spreekt van iand-adel en zoo iets, maar dat is een louteir vermoeden. Zij *is irit ’t K”iten- land en vertelt zelve, diat rij hier half en half een vreemdelinge is; zij heelt een huis in Hetfoird-Street em woont miet een bejaarde dame, dlie niet tot haar familie behoort, maar wier be- geste van de haar doel vol- Jongedanies japonnen. Het jonge meisje van tegenwoordig kan niet meer volstaan met eene beknopte gar derobe. Er ajjn zóóveel gelegenheden waarvan zjj toilet moet maken en dan nog wel telkens met iets anders voor den daig moet komen, dat zij. wel eene uitgebreide collectie japon netjes mag hebben om behoorlijk „mee te kunnen doen.” Voor dén zomerdag is dat gelukkig oog al niet zoo’n kostbare geschiedenis. Een aardig jong meisje is in een wip net jes, met een kasha jurkje, een eenvoudig katoentje, een wit pakje, kan zjj er uitzien als eene kleine prinses. Een der eerste var- eischten is zeker een goede uitrusting voor het tennisveld. Daarvoor draagt men op de eerste zonnige middagen al mouwlboze ja ponnetjes. Het was een ware attractie, d|ze met de warme Paaschdagen van alle kanten te zien opduiken, soms van witte wollen stof met aardige gekleurde randjes, soms met ’n enkél motief- in ’n driehoek en een zwart-witgebiesd V vormig hal«|je. naar de kerk geleiden en die slechte man gaat daarna zijn eigen weg, zij den haren. Langen tijd daarna ont meet Angela een zekeren Tempte, den held van het tooneekwerk, en z^oals van zelf spreekt, rakien deze twee bp elkander verliefd. Angela gevoelt zich niet sterk genoeg om het aangeboden geluk van zich te »tooten en rij huwt met Temple, hoewel zij gelooft dat haar eerste echrtgeoieot nog in leven is. t Komt later uit, <te4 de schurk op Pet oogenblik van die voltrekkiug van het huwelijk reeds overleden was, waarvoor, volgens mijne meening geen wrandering komt in 't gew Angela deed. Ik beweer, diat hare handeling moreel even onverantivoordtelijk blijft Hoe denkt gij hierover?" Ik geloot met u, dlit de heldin van het stuk van een moreel standpunt niet te verdedigen is’, luidde démeening. van Devereux. Aüs» Carolatn oudt echter vol reide Mr. Staunton, Temple wel deed n-et haar vergiftenis te sdwmken. Sir Harry en ik <bewelren integendeel, da» de ronde, die Angela beging, on- vergeeflijk is." Devereux wierp een enkelen bh op Vddla zag evenwel dadtelijk voor zich en zeide „Gij zult toch wel niet staande hou den, miss Carolan. diat Angelas ge drag vergeving verdient.” aan de Regeering er toe drijft He” punt te regelen Het heeft ante aitija toe.'». schenen dat due bepaling omireait de stille week iets kinderlijks had. Men bereikt er alleen mee dat die oaté s het wat drukker hebben, want als de menschen uit willen gaan rij toch uit. Men verhaspelt oiet dwgei.ijke bepa lingen de uiterlijke vormen met het innerlijke wezen en die schijn-vertoo- ning is niet in het belang van. het doel dial men er mee heeft. Men moet hen dlie uit zich zelf niet het respect voor dit doel hebben, niet dwingen door sch'ijnvertooD’ng aan dat doe* mee te werken. Het is een foutieve overheid en zij schiet komicn voorbij. Wij moeten ui dezen brie, weer even gewag maxen van onze jaarlijA- sche opmerking ofrer het verslag der illustere Kamer van I uoophanaei. net mooie boel is er weer en het gew ch tig verslag is weer heel dik. Verle den jaar hebben wij de aandacht ge vestigd op den aankoop van een groote vïlie door deze Kamer en onze nieuws

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1