Oi I :oon. ara LKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 66* Jaargang Maandag 16 April£l628 No. 16741 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen j Tabletten I EEUILLETON. ■fgebeelde uitvallen, roos, altijd RADICAAL lerstelden uit Uw n 600 herstelden, tandag en Dinsddg INGEL 91 by de BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERC^ELLE, klagen jr genezen. t geen schadelijke zuivere medicinale volle Ingrediënten, j- •st vooraanstaande lelijke werking van g itmet-de gastrische e deen opgewekt en g NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEL WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 9 ^a, Sedert 24 jaar d Prix. j helpen U bQ bet In 5 minuten, g Mn 5 tot 10 minuten. In 10 tot 15 minuten. HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verbedeu, den van een blijmoedig gezoud 11 HOOFDSTUK V. intorr UI ALLES EFEM reeds terug moeilijk te beantwoor /oor lijke '•rd. Rotterdam •in, Braukband.il rljacourant gratis 6702 mwrr* r e voelen neem een o! elt U frisch en op- ...Uw gedrag zij het beste voorbeeld voor het gedrag van anderen. Uit Santiago komt het bericht dat rond om het meer van Los Girones een geweldige sneeuwstorm heeft gewoed, waardoor vele menschen onder de sneeuw zijn bedolven eveneens een groote massa vee. De sneeuw moet meters hoog liggen. DUITSCHLAND. Een tramramp in Berlijn. Acht dooden, 90 gewonden. Zondagmiddag had op den hoek van ue Rennbahnstrasse en de Heerstrasse te Ber lin naby het Grünewald-station een zeer ernstig verkeersongeluk plaats. Een motor wagen van de tram sloeg met zyn aanhang wagens in de bocht Rennbahnstrasse-Heer- strasse om, waarby acht personen werden gedood en negentig gewond, van wie ver scheidene zeer ernstig. De tramwagens waren overvol, daar zij na afloop van een voetbalwedstrijd in het Stadion in verband met het regenachtige weer door het publiek waren bestormd. Toen de wagens ongeveer op de helft van de Rennbahnstrasse waren gekomen, die ta melijk steil naar de Heerstrasse afloopt, schynen de remmen defect te zijn geraakt. De wagens reden sneller en sneller omlaag (luide deur, waarop een vriendelij' e en klankrijke stem hem biet „binnen” tueriGp. „Wel, lieve hemel, daar hebben wij Dare Devereux riep de geneeslice nadat zijn vriend was binnongelreden en die hand van Dare Devereux werd met kracht gekleund tusschen de han- veertig-jarigen jonger BULGARIJE. Een hevige aardbeving. De stad Tsjirpan ernstig geteisterd Zaterdagmorgen heeft een ernstige aard beving plaats gehad, waarvan het centrum ligt op 200 K.M. ten Oosten van Sofia. Hoe wel nauwkeurige gegevens nog ontbreken staat wel vast, dat de aardbeving een cata- strofalen omvang heeft aangenomen. Tsyir- pan gelegen tusschen Philippopel en Stara Zagora, ligt juist in het centrum der aard beving en heeft ernstig geleden. De stad is geheel van de buitenwereld afgesloten en men vermoedt, dat een gedeelte van de plaats geheel met den grond gelijk in ge maakt. Ook de omliggende plaatsen hebben groote schade geleden. De aardbeving ia in geheel Bulgarije ge voeld, vooral in de zuidelijke* gedeelten, waar slachtoffers zjjn £e betreuren. Te Borissograd, ten zuiden van Tsjirpan, zyn zeven personen gedood, te Stara Za gora en Plhilippopel twee personen, terwijl in laatstgenoemde stad een moskee is Inge stort. In de geteisterde streek bevinden zich vele minerale bronnen, die plotseling meer water, van hoogere temperatuur, begonnen te geven. De eerste schok wend door andere zwakkere schokken gevolgd. Van uit Philip- popel is hulp naar Tsjirpan gezonden, ter wijl de premier Ljaptsjef zich naar de plaats des onheil* heeft begeven. Ook te Belgrado en te Constantinopel wend de aardbeving waargenomen, zonder dat echter schade werd aangericht of doo- den zijn te betreuren. In de omgeving van Adrianopel en in de stad zelf werden zwak ke schokken gevoeld. tlsbeschrijvingovcr mwstoringen, huid- iratte koude, slapc- verzwakking. Da Duitsche Oceaanvlucht. Kapitein Koehl en Freiherr von Hiinefeld. Zelden is een vliegendernemintg met meer aandacht door de wereld gevolgd dan dit maal de Oceaan vlucht, van Ierland1 uit naai Amerika ondernomen door de Duitschers Koehl en von Hiinefeld, in wier gezelschap zich Fitzmaurice, de leider der lersche lucht macht, bevond, De tocht over den Oceaan van Oost naar West is tot dusver nog nim mer gelukt en zy, die trachten den Oceaan in deze richting, over te steken, hébben hun pogingen tot nog toe met den dood moeten bekoopen. De ongunstige afloop van deze vliegondernemingen heeft de Duitsche koe ne aviateurs er niet van kunnen weerhou den opnieuw te trachten Amerika van Euro pa uit per vliegtuig te bereiken. Zy, die na voldoende voorbereidingen en dus geenszins roekeloos en hals over kop de vlucht be gonnen, zijn men weet het, ditmaal geluk kiger geweest dan hun voorgangers, al heb ben zjj dan hun doel nog niet heelemaal .be reikt. dat zelfs de geringste afwijking aanwijst en automatisch de fouten herstelt. „De machine vliegt als vanzelf” ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de liezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 11.1 0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. (fill INIIL COURANT. brieven ontvangen •erbruikers. ;che Handel- en „YEAST-VITB” Haag» „De machine vliegt als vanzelf” moet Koehl gezegd hebben. De geheele „Bremen is met een dunne laag parafine bedekt, wel ke iedere neerslag van vocht voorkomt. Aan de vleugelvlakken was de machine voorzien van thermometers, die de bestuurders op de hoogte stellen van de temperatuur der bui tenlucht. Het toestel was van een dubbele stuurinrichting voorzien. Een lokkend aanbod van filmm^gnaten en Aiperikaansche kranten, hebben de Duit sche vlieger van de hand gewezen; zelfs het fotografeeren bij den start hebben zij ver hinderd* Zy hebben zich alleen laten leiden om den roem van de Duitsche luchtvaart, alsmede die var. het vaderland, te verbrei den, in 10 tot 15 minuten in 24 uren. te spijsverte- lusteloosheid M>r ’t gebruik s Pillen - jjt ge binnen e maar eens. ing. Overal al. Toch was ’t heam ondoeiilij^ au» de herinnering aan haar en aan hare Zioe.e stem ie 'verniieligen. Hij gevoel de aanhoudend dieq zachiten druk van het kleine handje, en die waarschu wingen van Helena waren verge* en voorbijgetrokken als zomerwolk Hoe zou dit alwes aïloopai Al is dus het laatste het geval, noohthans mag men den tocht als ge slaagd beschouwen, daar het den vliegers is gelukt den Oceaan in de richting van Oost naar West over te .'•teken. Aan de aviatiek is zoodoende een groote dienst bewezen, daar de ervaringen, tydens den stellig moei lijken en gevaarlijken overtocht opgedaan, van zeer veel nut zullen blijken te zijn. De Duitschers hebben prachtig pionierswerk verricht; de hulde, aie heel de wereld hun brengt, is stellig op haar plaats, daar hun prestatie meer is dan een sportief bravour- stukje. Het is nog niet bekend hoe de vliegeniers liet rotsachtdge^iland zullen verlaten. Som- mige berichten verluidden dat het vliegtuig heel spoedig hersteld zal zijn en dat Kapi tein Koehl het voornemen heeft van het Greenly eiland op te stygen, andere berich ten zeggen dat dit niet mogelyk is. De landing op het eiland heeft Vrijdag avond tegen 6 uur Amerikaansohe tyd plaats gehad. Pe vliegers moesten echter het bericht, dat overgeseind moest worden, per hondenslede naar het 20 myl verwijder de radiostation laten overbrengen, wat de vertraging in het bekend woixlcn van de be richten verklaart. De Canadeesche regee- ring twijfelde nog eerst en liet daarom nader te New-York informeeren. Daar werd het antwoord gegeven, dat volgens een te Philadelphia opgevangen bericht het niet onmogelyk scheen, dat het vliegtuig om 6 liur Amerikaansoher. tyd was geland. De overige bijzonderheden heeft men reeds Zaterdag in on3 folad kunnen lezen. Wy willen thans nog een ander van Ka pitein Koehl de bestuurder en zjjn tochtge noot von Hünefeld vertellen. Hermann Koehl is 16 April 1888 te Neu- ulm in Beieren geboren. Zijn vader wa? oflfilcier en ook hij was voor den militairen dienst bestemd. Zyn opleiding kreeg hij stroomd door Belgisfehe refugié’», kon men met goed fatsoen allps zjjn behalve Duit- scher. Von Hünefeld^n zyn collega in deze misère ondervonden dat rykelyk. Von Hü nefeld het ergst. Zjjn markant uiterljjk van hautain Pruisisch jonker, zjjn monocle, zy waren een etiket, d«t dezelfde uitwerking had als de bekende Xoode lap op een col lectie stieren. Maa? onder de vyandiige stemming, in deze vijandige omgeving ble ven von Hünefeld tm zjjn collega onbe wogen. Zoolang het bij de vijandige sfeer bleef. Viel er een bfcleedigend woord, dan werd het anders. Zoo was ik er eens ge tuige van, hoe in een sciheersalon de bereids geheel ingezeepte von Hünefeld een der wachtende klanten, dóe zich een beleedigen- de opmerking over den „mof” had veroor loofd, ingezeept en wel een eindweegs bui ten op de straat achtervolgde en de achter volging alleen opgaf,, pmdat hy met zijn stuk geschoten been den ander niet kon achterhalen. Begin T9. De kroonprins in ballingschap op Wierfngen. Von’(Hünefeld, de trouwe vazaï en persoonlijke vriend der Hohenzol- lerns, kon het in hA Dhnburgsche stadje niet langer uithouden. Zijn hart trök naar zjjn vorsten. Ofschoon toén reeds door den oor log van zjjn fortuin beroofd, gaf hjj zjjn ambt van Kriegs-vice-consul op en daarmee ook zjjn inkomen en ging de ballingschap op Wieringen deelen. Eettelijkc malen heb ik hem toen nog ontmoet in Amsterdam en in den Haag, in confiderjtieele missie. In dien moeilijken tijd zat de j^roonprinselijke huis houding op het barre eiland zonder geld. Persoonlijke sieraden1 van den prins en zjjn weinige getrouwen moesten te gelde worden gebraakt. Dat ,was .Mr romantiek en is nu Waarom von Hünefeld aan de tocht deel nam. In de rij der groote naties, wier zonen over oceanen vlogen, kwam Duitschland achteraan zonder resultaten. Dat moet voor von Hünefeld tie allesbeheerschende prikkel zijn geweest. Duitschland mocht niet achter blijven. Daarom heeft hy, uiterlijk zooals altijd rustig en onbewogen, innerlijk vol vuur en energie zyn plannen gemaakt, zich niet laten terneer slaan, door- de reeds mis lukte poging, gewacht aan de lersche kust, gereed voor den grooten sprong... die gelukt is. Wie hem kennen, weten, dat Duitsch- land’s eer’by dit gebeuren, von Hünefeld*» belooning zijn zal. De lersche commandant die meegevlogen i;, heeft de „Bremen” grondig geïnspecteerd en proefvluchten met haar ondernomen en verklaard, zulk een wonderwerk van een vliegtuig nog nooit gezien te hebben. Kapitein Koehl heeft byv. bjj zjjn proef vluchten vastgesteld, dat de „Bremen”, als zy in ’n zekeren koers ligt, in staat is dezen koers zonder eenige menschelijke hulp ook te houden. By nog geen enkel vliegtuig ter *werelfl ook, is deze stabiliteit, zjj het zelfs maar bjj benadering bereikt. Bovendien is de „Bremen” met een instrument toegerust. BUITENLANDSCH NIEUWS. ITALIË. Nobile op weg voor de eerste HooLetappe. Te Stolp in Pommeren geland. Generaal in oblie is Zondagnacht in alle stilte met de „Italia” .gestart. Slechts zeer weinigen waren op de hoogte en even on verwachts als Nobde in den nacht uit Rome was aangekomen, is hjj ook weer 's nachts uit Milaan vertrokken. Generaal Nobile heeft zich by zjjn besluit uitsluitend door de weerberichten laten lei den. Aan boord van het luchtschip bevinden zich, behalve generaal Nobile en zjjn adju dant, de kapitein-vlieger Mariano, als navi- gatoren korvet-kapitein Zappi en de luite- veteranen van den Norge-tocht ais mecan” ciens en twee radio-telegrafisten. Voor de wetenschappelijke onderzoekingen bevinden zich voorts aan boord ingenieur Troiani en de jeugdige professor Pontremoli met zjjn geheimzinnige apparaten voor het onder zoeken van de electrische golven bjj lage temperaturen, waarvan men opzienbarende resultaten verwacht, Opk de Zweedsche me teoroloog prof. Kralgren maakt den tocht mede. Ten slotte behooren tot de deelne mers de beide journalisten Lago van de „Pqpolo d’Itaiia” en Tomaselh van de „Cor- riere della Sera” die voor de .berichtgeving zullen zorgdragen. Kwart voor tweeën ging ook Nobile met zjjn onafseheddelijken foxtemer Titina in de cabine. Hjj overtuigde zich er van, dat ieder op zjjn post was en gaf toen het sein voor het vertrek. De start had een vlot verloop; het ludit- schip cirkelde boven het Domplein en zette toen koers naar Venetië. Van de lagunen stad gaat de tocht over Zagreb, Weenen en Praag, in rechte lijn naar Stolp, waar het luchtschip hedenochtend1 te 8 uur is geland. Te 5 minuten voor 8 kwam het luchtschip boven het landingsterrein en landde vlot. "en vraag, miss Carolaii. Geen mensch v.ndt het aangenaiam om bedrogen en misleid te worden en te minder wan neer het bedrog uitgaat van n wouw, die men bemint. Misschien is de tiet je in staat om' vergiffenis» (o schenken voor een lont, die uit liefde bedreven, werd., doch ik zou zéér ongaarne op zulk een harde proei wotrden gesimd. Vida slaakte* een langem, maar schier orhoorbaren zucht. O, hoe letvendig herinnerde zij zich later dit geheele tooneel, dien heerlij ken tuin, die fraaie kleurschakeerin", dien schat van blodmen, dlie spraak zame gaisten en vooral die edeie ge stalte, die aan hare voeten lag, dal teruggetrokken hoofd met dien goud blonden haartooi, en dik woord, het welk die zachte en hdldere stem ge sproken had, woorden, die als een doodsklok in haar eigen binnenste hadden weerklonken. 't Gesprek had een wending gen» men, die al spoedig tot andere op merkingen en veirhalen aanleiding gat en kort daarop waren Angela en 'Pempde beiden vergelen door de per sonen, die aan de woordenwisseling hadden deelgenomen, behalve door Dare Devereux en Vidh Carolan. De- 'vereux was boos op zichzelf, omdat hij zich nog bekommerde over hetgeen Vida dacht en gevoeldle. ,,Wat gaat 'mij die vrouw ook eigen lijk aan vroeg hij mokkend1 zichzelf „Noen, maar bedenk toch eens hoe- keeï aij geleden had, voor welke moei lijkheid zij stond haar geheele le vensgeluk hing van een paar woord af, die zij spreken of zwijgen moest. ,.Maar die paar woorden maken juist den scheidsmuur tusschen waarheid en valsjOhiheid... tussdhen een leven van bedrog en een schuldeloos be slaan.” ,,I>aar worden in de wereld vrij wat groot ere zonden bedreven dan deze daad van Angela, zei Vida half m zich zelve. ,,O, zeker”, antwoordde Devereux, e*1 in zijn oog en lag iets vreemds, iets dat getuigde hoe pijnlijk hem deze opmerking was. „Het staat ons vrij om ons oordeel over elke minder goede daad te vetrzaciuten. doch geheel vrijpleiten mogen wij die dlaad noo’t Zoo denk ik erover.’* ..Gij zoudt dus Angela nooit vergi - Penis hebben gesdhonken?” vroeg V’- dti opeens. „Dait is een ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beaorgkringi 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in bet Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-adveitentiën de helft van den prjja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. f v Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. men. Voor alle dingen, hoe maant gij het Zijt ge na uw laatste scüirijvea ^ioms ook op een oi ander aardig kop je verliefd geraakt?’* West sohudJdie het hooid, doch ver anderde daarbij schier onmerkbaar van kleur, t geen evenwel aan de opmerkzame, helderblauwe oogen zij- rer bezoeker met ontging. „Neen zei hij, „nog niet, doch nuet men u dezelfde vraag niet doen? „O, ik Lk ben, geloof ik, te veel. e’schend om ooit te trouwen. Ik ver lang van mijn toekomstige wederlicht meer volkomenheden dan eenig men scheiijk wezen bezit.” „Dan hebt ge zeker onze niepwe Londensche schoonheid nog niet ge zien.” „O ja”, antwoordde Devvreux, ter wijl huj een sigaar naan uit den kok°r dien Dr. Weet hem voorhield. „Ge bedoelt waarsdhijnlijk mise Carolan? Ik heb haar gqpasseer'ien Dondert' in den tuin van lady Mansfield ont moet Hebt gij haar al gezien „Neen, doch heb natuurlijk van*haar gehoord. Hoe is uw oordeel over haar ..Wat kan men anders van haar gen, dan dat zij een beeldschoon meisje is, een ideaal, rtmls jnen zel den in 't werkelijke leven, maar des te meer in romens vindt. (Wordt vervolgd). Een auto hield stil voor een groot huis in Cavendsh (Square en Dare De vereux sprong uit de auto en liet de bel overgaan naast de deur, waarop een koperen plaat prijkte met den naanu „Mr. Gerford West. Mr. West was een der beroemdste dokters van Engeland, doch t was heden niet zijn medische kennis, wel ke Dare Devereux kwam raadplegen Is Mr. West thuis?' vroeg hij aan den statig gerokten bediende, die die wieg scheen te zijn bestemd voor de betrekking, welke hij bekleedde. „Ja. sir. juist thuis gdconion. „Dankje. Zeg mij nu maar waar bij is, dan is het onmoedig mij aan te dienen, want ik ben Mr Devereux een oud vriend van den dokter.” „Op zijn bureau, sir, aa t ein'’ van de gang.” „Heel goed.’ En Dare Devereux klopte na met vluggen tred door de marnieren gang te hebben geloopen, aan de aange- iiiap heer van ruim leeftijd, die er evenwel veel uitzag ,Waar komt ge vandaan?’ meerde Mr. Gehord West. ,,In de eerste plaajs uit een auto antwoordde Devereux lachend .,en irt de tweede u.t Earlton Gardens Ik ware dadelijk na irijn aankomst te Londen naar uw woning geijld dat was Maandag indien ik niet uit de nieuwsbladen vomamen had, dat ge tijdelijk afwezig waart.” „Nu. ’t verheugt mij buitengemeen, u reeds den dag van mijn terugkomst Hen (mijnent te zien”, zed Gefford West ..Ga zitten en laat ons eens gezellig praten, ik heb gelukkig juist wat ge legen tijd, omdat de meeste menschen nog niet weten dat ik ben.” „Dat tref ik inderdaad goed”, zei Devereux, plaats nemende, „wan’ ik maakte mij al ongerust, dat ik u hie' eens te zien zou krijgeif. Beroemde dokters, als gij, worden bijna gestaag door hunne patiënten in beslag geho- allereerst in het Beiersche cadettencorpb. Daarna kwam hy op het Gymnasium te Augsburg, om vervolgens opgenomen te worden in het 13e pioniersbatillon te Ulm, waarmtxle hij ook ten stryde toog. Tenge volge van een verwonding kon hij r.iet lan ger in dit bataillon dienst doen en dus leg de hjj zich op het vliegen toe, haalde zijn brevet te Böblingen en kwam als waarne mer in dienst. Later werd hy bestuurder bij het 22e vliegtuig-escadrille van de bombar- dementsafdeeling nr. 7. Koehl ontkwam by een nachtelijken strijd nauwelyks aan de gevangenschap, bracht drie maanden in een hosjpitaal door en werd daarop by escadrille 19 van de bombardementsafdeeling nr. 4 ingedeeld. Na zijn promotie tot kapitein, nam hij het commando van de, bombarde mentsafdeeling 7 op zich, werd bij een stryd in de lucht neergeschoten, geraakte in Fran- sche gevangenschap, ontvluchtte in 4919 als werkman verkleed n^ar Zwitserland en kon dus naar Duitschland terugkeeren. Na het einde van den oorlog kwam Koehl bij de politie te Boblingen en daarna by 'le Ryksweer, nam echter, nadat hy eenigen tyd compagniescommandant was geweest, in '1925 afscheid om nachtvlieger te worden by de Junkers-Werke. Hy vloog op den deinst Berly'niWarnemündeStockholm. Later kwam Koehl in dienst bij de Deutsche Lufthansa. Eveneens als nachtvlieger. Zijn naam werd wereldberoemd door zyn vlucht met de „Bremen” die 14 Augustus 1927, met de „Europa” <oor een Oceaanvlucht zou starten. Hij werd toen evenwel gedwongen terug te keeren. Freihen*E. G-.- - run (INhiefleMr w >i»fm de heer Bauduin in het Vad., is een telg uit een oud adellyk (geslacht, nu omstreeks vijf en dertig, markante scherpe kop, gemili- meterd haar, monocle als vastgegroeid in het rechteroog, kijkglas, waarmee hij naar bed ging en ontwaakte, vóór den oorlog in de diplomatie, tydens den oorlog reserve- officier, zwaar gewond, oorlogs-invalide, af gezeurd voor den werkelyken dienst, Kriegs-vice-consul hij het Duitsche Kraegs- consulat te Maastricht, ballingschapsgezel van den kroonprins op Wieringen, deelne mer aan den Kapp-putsch, vogelvrij onder het wankelende begin der Duitsche repu bliek, later, in rustiger tijden, geruïneerd als zoovelen zijner standgenooten, gedwon-’ gen om aan te pakken wat aan te pakken viel, in dienst van den Nord Deutscher Lloyd, voorloopig laatste incarnatie: Oceaan vlieger. Aristocraat, monarchist, scherp, geestig, voor vreemden ongenaak baar, voor zyn vrienden charmant en trouw, gevoeismensch, idealist e»... dichter. In de jaren T8 en T9 was het voor de Duitsche heeren, verbonden aan het Duit sche Kriegsconsulat te Maastricht, geen aangename tyd. In het toen zeer sterk anti- Duitsch gezinde stadje, bpvendien over-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1