ren 4 ZOON. ENE RKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 18742 66* Jaargang Dinsdag 17 April 1928 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EEUILLETON. ij afgébeelde Per vliegtuig om de wereld, De tocht van Costes en Lebrix. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDBRAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCARELLE, MXUtvmuxuiviixj TT VUVll, 1 »VJJLF£A1LV A V 1)UQ1\VV1 9 UVUVLaUlAL, j meewillen middel, tocht een De and Prix. HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verheden; igel 80, Tel. 46461', I April 1928 voor (Wordt vervolgd). i voor lillijke everd. rt-prestaties )aartoe zijn ingsorganen de de Sr. rika, Sedert 24 jaar Is: uitvallen, roos, a altijd RADICAAL herstelden uit Uw uim 600 herstelden. Maarulag en Dinsdag ESINGEL 91 bij de -.je:- ■aanaaaa onden in 2 praoht- nco toegezonden. n tot de uit- loeten dus e geringste ademhaling, behoorlijk knock-otrt. n smaak land, betaal baar in •mie, bestaande uit sn Zie toe, tot wien gij spreekt en hoe En waar en in wat zin. Is eens het woord de lippen uit, Het keert er nooit weer in. „I Vestten” van den, Nard liloyd, zal ook die echtge- ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den besorgkring^ 1—6 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.56, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer 9.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. groote platen, and) en voorkomen, niet eener jonge vrouw, onschuld, deugd 'orden. Het bevat 'erk is er nog nooit i mee, men zal bet BUITENLANDSCH NIEUWS. VER. STATEN. De Duitsche Oceaanvhicht. Hulp voor de „Bremen”. De tocht van Hertha Junkers. e S la, net vliegtuig, waarmede Hertnai j imker en Meemoe van uuir- tis Fiedr' vertrokken zijn, gaat waar schijnlijk van Montreat moor naar Que uec, doen wel naar Greotnly-enaii ue repamiedeeien voor de „Bremen ’zuilen te Montreal of te Quebec van <ie S 13 naar een van landingssKi’s voorzuen v.iegtuig wfordieii overgeoiraciiit waarna dit laateie naar Greenly-eiland zal vertrekken. De. S 13 wwh beur- te-ings door Mefofa» en Hertha Jun- <ers bestuurd Volgens een 'Ofirjeht uit Murray Bay, heef! 11U vlWtlllljHlUl lidlUI" 'WiWjJ' oilandi gestart is, 500 dollar van aen Norddeuischen Llo|d aan boord. Dit geld zal gebracht worden, hetzij naar i -reteaily-eiland, hetzij naar Seven Is lands, waar de „Bremen’% naar men verwacht, een tusschenlandiug zal mar ken. Volgens die laatste berichten is' -'e Montcalm'’ thans op ongeveer 50 K. M. van Greenly eiland geikomen. Gis ternacht werd de boot door ijslage die tot boven het dek reikten, opge- houden, toen zij nog slechts 110 K.M. van haar bestemming was verwijderd. Gistermiddag echter, nadat de Noor denwind hel ijs had weggedreven, ‘-on de reis worden voortgezet. Mevrouw Fitzmaurxce heeft de uit noodiging aangenomen van de Nor* deuteche Liloyd om inert, die Dresden’' op 21 April naar New York te ver trekken. Me; de deuteduen r a noo/te van Köhl zich naar New York begeven. De tejegraifisch tot luitenant-kolonel (mijjjor) bevorderde commandant der Dat de nainen der Duitsche en lersche vliegers, die voor het eerst den Atlantischen Oceaan overstaken, een verrichting, die veel energie, beleid eu uithoudingsvermogen veigde, thans op ieders lippen zyn, is van zelfsprekend. Terecht wordt hun van alle zjjden hulde gebracht, doch dit mag er ons niet van weerhouden eveneens de aandacht te vestigen op de prestaties van een paar .Fransche LichtheidenCostes en Lebrix, die Zaterdagavond om ongeveer zes uur op liet vliegveld van Le Bourget zijn aan gekomen, waai- zij met een weelde van bloemen en matelooze geestdrift zijn ontvangen en door Minister Poincaré hartelijk zijn toegespro ken. j Het warop-1’0 October, dat zjj de lucht kozen en Frankrijk verlieten, teneinde een tocht om de wentld te maken. Hierin zijn zij geslaagd, al moet hieraan worden toe gevoegd, dat zij den Grooten (Stillen) Oceaan niet zijn overgestoken per vliegtuig^ maar per schip, terwijl de tocht over den Atlantischen Oceaan van Afrika naar Brazilië eveneens ovei- de kortste breed te geschiedde. Ofschoon de vjucht over den Atlantischen Oceaan van Köhl en zjjn metgezellen, ster ker tot de verbeelding der massa spreekt, is toch ongetwijfeld de reis om de wereld van de Fransche vliegers Costes en Le Brix van een veel grootere practische waarde. Inderdaad moet de tocht der Franschen als een der merkwaardigste verrichtingen uit de historie der luchtvaart worden be schouwd. Aahvankelijk van plan zijnde in een di recte non-stop vlucht van Parijs naar New York te vliegen, werd dit plan door Costes en Le Brix in verband met de eraan verbon den gevaren opgegeven, om plaats te ma ten voor een tocht ParijsBuenos Aires. Deze vlucht slaagde buitengewoon, en was in meer dan één opzicht merkwaardig. De vliegers vertrokken op hun geheel metalen Breguet-vliegtuig, type 19, met 500 paards motor, op 10 October van het vorige jaar van Parijs, en vlogen in één rek, dus zonder tusschenlandiing, naar St. Louis in Senegal aan de westkust van Afrika, een afstand van 4600 k.m., die zij aflegden in 26% uur. Op 14 October volgde, weer in één sprong, de vluoht St. LouisNatal, over de equa toriale zone van den Atlantischen Oceaan, een afstand van 3400 k.m., die de Franschen overbrugden in goed 18 uur. Het was de eerste maal, dat over dit gedeelte van den Oceaan een directe vlucht wend gemaakt, en de eerste maal ook, dat hierbij gebruik werd gemaakt van, een landvliegtuig. Van Natal werd via Caravellis, Rio de Janeiro en Pelotas naar Buenos Aires gevlogen, waar de „Nungesser-Coli”, zooals de Fran schen hun vliegtuig hadden gedoopt, 20 Oc tober aankwam. De afstand van 12.480 km. Werd dus af gelegd in totaal elf dagen. „Hebt ge volstrekt geen denkbeeld waar zij zich thans bevinden mag vroeg de dokter, nadat beiden ee oogénblik gezwegen hadden. ..Ik vermoed, dat zij op het oogen- blik te Londen is, en wel om de vol gende rixieiiei alle schelmen, die van hun bedrog moeten leven trek ken ten slotte naak Parijs of Londen, zij mogen met een grooten omweg naar die steden gaan, zij mogen er zelfs zeer kort vertoeven, het noodlot brengt hen er steeds weder terug. Nu is t evenwel voor madame Ransome te Pariije niet bizonder veilig; Weenen werd haar ook le benauwend- en verondlersted ik, dat zij te Londen moet wezen." ..En indien of laat mij liever zeggen, wanneer gij haar gevonden heat”, zeide West, „wat denkt ge dan te dioen Haak ook uit haar laatste verschansing jage I tatre Defcereux leundie met het blon de hoofd tegen de rugleuning van den stoel, waarop hij gebeten was, en zei de zacht en langzaam, doch met een scherpte in toon en blik, die aan vrouw, jover wie hij sprak weinig goeds voorspelde „Beste vriend, geloof toch niet, dat ik in al dio jaren ge<en ander doel voor oogen gehad heb, dan om die ellendige vrouw van stad tot stad te drijven. Zulk een wraak is in 't ge heel niet voldoende bovendien zoek lersche lucht macht, Fitzmaurice, isgis- lenmduiag niet 'het vliegtuig van i >UKe bchpiiier vertrok'en naar een veruw punt in ue provincie Quebec, al naar gelang ae weersomstandigheden net zo twen toe la te». Köhl en von HuenefeiQ' bUjven op c reenly-eülaaW achter om m eik geval num tocht -mar New lork met de Bre inen te voltooien. Wolff mOidt nader uit Quebec r'itzinaurize is hedenmiddag 3.30 A tijd te Nafashkuan aan den oever van de St. Laurens baai geland. Hij zal daar blijven en wachten op zijn toclMgenooten, die hem daar ko men naar ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de imorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.F0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boeknandel en de postk anf oren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Intekc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. draadlooze seinen met de „Dresden", die kort na elf uur antwoordde. Een kleine sleepboot naderde, welke, naar later bleek, bij ruw weer het geld van de „Dresden” naar Let schip had moeten brengen. Dit waa echter niet noodig, want de zee was zoo stil dat de overiading rechtstreeks kon geschieden. Bij het licht van sterke lampen wenden de staven goud overgeladen. Twee uren duur de dit, daarna vertrok het Duitsche schip met onbekende bestemming. Het overla- dingswerk geschiedde door de Londenache firma Moxon, Salt and Cy. Het gestolen parelsnoer. De dief bekent. In het eind van Februari verzond een Fu- rysche juwelier een parelsnoer, waarvan ue waarde niet miniier dan zes nuhioen frank bedroeg, naar Londen, waar het echter nim mer aankwam. Thans heeft een postambte naar bekend, dat hy het snoer had verdui sterd. Tevens heeft hy die politie mede gedeeld, dat hy de pajels hadj verborgen op een plek, die hy haar zou wyaen. Het paarlensnoer ter waande van zes mii- lioen francs was door een groote Parysche juweliejrsfirma naar haar filiaal te Londen gezonden. De by de zaak betrekken verze keringsmaatschappij loofde een premie van 1(1.000 pd. str. uit voor den vinder van het pakket. Na langdurig onderzoek wist de politie met zekerheid dat het halssnoer niet over de Fransche grens was geraakt en dat alleen het etiket met het woord „ingeschreven", na van het pakket te zyai af genomen en op een ander te zyn geplaatst, den wg Parys- Londen had afgelegd. Toen was de politie er zeker van dat d& dffff niemand anders dan een postbeand^fa zjjn kon, en een zekere Séverac, die ondw zware verdenking stond, werd door den commissaris in verhoor genomen. Na veel aarzeling ging hy ten slotte tot bekentenis sen over. Hy had, zoo zegde hij, by het be handelen van verscheiden postpaketten er een in handen gekregen, dat geheel stuk was en waaruit het paarlensnoer half hing. I Gevolg gevend aan een impuls, had hy het snoer er uit genomen en het etiket op een ander pakket geplakt. Het snoer zelf heeft hij naderhand in veiligheid gebracht. Na deze bekentenissen werd Sévérac aan gehouden. ik niet alleen naar wratajr, malar naar v eliding fndien Hester Ransome te I onden mocht zijn, dan ben ik mijn deel nabij. Laat haar mijnentwege droomen, dat zij hier in volle veilig heid' is.” „Wat bedoelt ge toch, Devereux?" „Dit", luide het antwoord van De vereux, terwijl hij zich voorover boa' en zijn fijne hand op den arm zijns vriend' ‘egde. „Op het vaste land wor den de wetten niet nuet zooveel streng- eid gelraudhaaid ik weet, dat (ie uitspraken der rechtbank vaak wille keurig zi;n en t laaitste tooneel van mijn werk moest dfus in Engeland wor den afgespeeld. Met he<t ergste moest ik eerst hier te voorschijn komen. Zoodra ik zal ontdekt hebben, waa. zij zich sdhluil houdt, zal ik haar gan gen laten nagaan en in stilte hande len. Bedenk tevens, dat het ook ui belang is, de zaak door een En" 1- sclie rechtbank te doen beslissen- om dat zoowel Hester Ransome als Perci val Claremont tot de Engeisebe onder- d anen be' oorden „Weet ge wed, Dare Dekereux spnak Gifiord West met een ernstig ”dat 0611 VTeeSeliike -vijand IWereux klemde zijn tanden vast te zamen. „Dit is ook het doel mijns leven”, voer hij uit. „Dit is een nalatenschap hiij vermaakt door de doodle hand van vrouw kent slechts één genoegen, na melijk om, even als een Zigeuner vrvuw, van de een® plaats naar de aiidlere te trekken. Te Praag nieiu zij, als naar gewoonte, weder een speei- lioi en deed ook veel aan waarzegge rij Ik liet haar niets van mijne tegen woordigheid bemerken. Na dien oe 'wusten nacht in t park Monceau, toen ik haar voor de eerste maal zag, heb ik geen persoonlijke ontmoeting meer met haar gehad toch weet zij, dat ik haar schrede voor schrede vervolg. Ik gaf die politie van Praaij een wenk en madame zocht wedler een goed heen komen. Sedert dien tijdi heb ik niets van haar gehoord, doch ik zal iet rusten yoor ze mij de gehieele waar heid heeft opgribiecht. We kennen thans allen hert feit, doch weten niet hoe het oieh heeft toegedragen. Te Parijs kon ik geen oplossing van he» raadsel vinden, hoe ijverig k, zoo ge weet, daarnaar heb gezocht." „Wie weet <rf t niet alltijd een 4iep geheim zal blijven zei Gifford West „Ik beken, dat ik indertijd uw vasie overtuiging, dat alle» een aan ’t licht moest komen, gedeeld hielb, maar lang- zaïmierhiand is dat geloof verzwakt. „Bij mij niet’ gaf Dare Devereux ten antwoord1. ,,bij mij niet, ofschoon ik in ai die jaren geen enkel punt van overeenkomst gevonden heb tus- sehen de ontdekking, indiertijd door u gedaan, en die Hester Ransome.” DUITSCHLAND. Het conflict in het Ruhr-gebied. Beide partyen wyzen de uitspraak van de hand. Zaterdagmiddag is de arbitrale uitspraak gevallen, inzake den arbeidstyd en de loon regeling jn de» mynbouw van het Ruhrge- bied. De 8-urendag voor de ondergrondsche arbeiders blyft gehandhaafd. De ailbeddstyd van de bovengrondsche arbeiders, die onmid- dellyk betrokken zijn iby het vervoer der steenkool, wordt verminderd van 9 uur tot 8 uur. Eveneens wordt de arbeidstyd van de Percival Clarenront, en niets is in staat mij in mijn besluit te doen wan' kelen Hester Kansome zelf heeft mij d'en handschoen toegeworpen, zonder de nuacht te kennen van haar vijand. „Zeher met, anders had zij dei breedto van den oceaan tusseben zien en u gebracht.” ,jlk' zou tiaar vervolgd hebben waar heen zij ook gevlucht was. Gij k'uit mij nog niet ten voile, West. „Dat stem ik dadelijk toe. Ik g*"ool niet, dat ooit een man in staat zal zijn uw ziel geheel te begrijpen een vrouw misschien wel, maar t zou een vrouw van zeldzatmd hoedanigheden jnoeten wezen. Ik hoop van harte De vereux, dat gij dien schat moogt vin den." „Altijd1 het oude liedje", zei Deve reux met een plotselinge verandering in iijn geheele voorkomen, zoodat de zelfde man, die met zooveel ernst van 't vreselijke dodl zijns levens had gesproken, thans een luchthartige pra ter scheen Het onderhoud, dlat nu volgde ov°r hun we^erzijdsche kennissen., werd al spoedig afgebroken door de komst van een patient, die den geneesheer drin gend dieed verzoeken om dadel jk tot hem te worden toegelaten Het beste (iag-gemi(klel<le was tot heden de 1363 km. van Itn. Koppen op zijn tocht Am sterdamBatavia in tien dagen tyds. Door deze geweldige vlucht heeft Dieu- donné Costes, die 4 November 1H92 te Caus- sadë (Tam et GaronMe) (verd geboren, op nieuw bewezen, welke een buitengewone vlieger hij is. Iets meer dan een^ half jaar lang zyn vliegers onderweg, en meestentijds in lucht, geweest De naam der Fransche aviatiek hebben zij hoog gehouden en er in bel angry ke mate mede toe bijgedragen, dat de vliegkunst zich geleidelyk ontwikkeld tot een. steeds veiliger en betrouwbaarder verkeersfactor, waarvan niet slechts Frankrijk, maar heel de wereld de vruchten plukt, omdat de prestaties de toekomstmogelijkheden der aviatiek in een helder licht hebben gesteld. halen om gezamenlijk die New-York voort te zetten. FRANKRIJK. Het SovJ^goud. De ovüHading in het Kanaal, j Russen zyn de Franschen te vlug af i geweest. Het millioen pd. st. aan Sovjet- i goud, welks invoer door de Ver. Staten werd geweigerd en dat dbor Frankrijk wordt op- mëiischt, is Vrijdag te middernacht in het K’tnaal voor Falmouth van het as. „Dres- i den” op een speciaal door de Russen gechar terd schip overgeladen. Het wordt nu naai- i een onbekende bestemming overgebracht, J waardoor de dreigende inbeslagneming van het goud, indien de „Dresden” Cherbourg had aangedaan, worden ontloopen. Men heeft reeds kunnen lezen dat het 3 Sovjet-goud begin Februari uit Rusland naar de Ver. Staten was geëxpedieerd, waar het zou dienen als crediet voor den Sovjet- handel. Met dit doel werd het in twee Ame- rikaansche banken geconsigneerd. De Ame- rikaansche autoriteiten kwame^, tusscheii-h ’be'tteii eli'v’erklaarden dat het recht der Sov- jetregeering op het goud onzeker was. Kort daarop eischte de Bank van Frankrijk het gout op met de bekering dat het een party goul betrof, die voor de „Sovjet-revolutie doon Fransche banken was .gekocht en by de Russische Staatsbank was gedeponeerd. De jl Amerikaansche banken verklaarden daarop dat zy het goud slechts voor dc Sovjet-Staatsbank in depot hadden. Waar na de Sovjetregeering order gaf het goud naar Rusland terug te zenden, dat den 6er. April met het s.s. „Dresden” New-York ver liet. De Franschen waren nu voornemens om wanneer de „Dresden” Cherbourg zou aan doen, de lading in Besjag te nemen. Volgens den bekenden advocaat mr. Rollin had de regeering daaitoe het volste recht. Frank rijk is de schuldeischer van Rusland. Het goud had echter onaangeroerd moeten bly'ven totdat een arbitrage-rechtbank, h.v. het Internationaal Hof te Den Haag, uit spraak zou hebben gedaan. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag nu stoomde een Duitsch schip, welke naam i men nog niet te weten is kunnen komen, westwaarts het Kanaal langs. Het wisselde 12 - „Wees vooraidhrtig Devereux spotte de dolkter. ,.fk weet hoe trotsch ?ij van nature zijt, doch trotschhead is een zwalk wapen tegen vrouw en oog en. als zij zoo schoon zijn als van deze jonge dame wökdt beweerd'. „Wef mogelijk”, zeide Devereux voor zich heen. Vroeg of Ipat moei Inch ieder man verliefd worden. „En dat ziall bij u ook wel niet uit blijven, Devetreux”y zei West lachend. „Ge zijt veel te goedi voor hot een tanige leven van een ouden vrijer Doch om op iets anders te kom0».: H vdrtmoed, dat gij ’t spoor van Hester Ransone zijt bijster géwordén, se ert zij ruim een jaar geleden door uw toedoe», uit Weenen verdreven werd „Zeker niet”, luiddte het antwoor vani lievereux. „Ik vond! hebniet goed om u dlie geschiedenis over te brie ven en daarom heb ik gewacht tot ik ze u mondeling kom mededeelen. Ik vond te Praag haar spoor terug. Die GOUkSIJIE COIKi VI. By den eersten opzet «lacht men de vlucht te eindigen in Buenos Aires. Doch in-Argen tinië aangekomen, rypte een nieuw plan. Besloten werd een bezoek af te leggen aan de voornaamste hoofdsteden van Latynsch Amerika, een rondvlucht welke eindigde met een bezoek aan Washington en New' York. Van 12 November af werden, na eerst vluch ten te hebben gemaakt naar Brazilië, Para- guae en Uruguay, bezocht: Chili, Bolivia, Peru, Equador, Columbia, Venezuela, Pana ma en Guaetmala, welke landentocht op 11 Februari te New York eindigde. Zoo hadden Costes en Le Brix dus toch een vlucht Pary's New-York volbracht, zy het dan ook langs een grooten omweg, en in vier maan den tyds. Te New York aangekomen, werd nieuw plan ontworpen. Zeer aanlokkelijk .was het denkbeeld van een directe vlucht van New York naar «Pa rijs, doch het ongunstige jaargetyde deed de Breguetbemanning hiervan ten slotte af zien. Weinig eervol beschouwde ze naar huis terug te keeren per boot. Dies werd overgegaan tot de uitvoering van het plan, van den tot nog toe succesvol geslaagden tocht een reis' om de wereld te maken, en daarbij d«n Stallen Oceaan per 'boot over te steken. Op 2 Maart verliet de „Nungesser-Coli” New York en vloog in etappes naar San Francisco, waar de vliegers den 15den aan boord van de „Korea Manu” met hun vlieg tuig naar 'Japan vertrokken. Hadden de Franschen van Buenos Aires af tot San Francisco, de reis op hun gemak volbracht, van Tokio tot Parijs werd' een tempo ont wikkeld zoo verbluffend snel, ais nog nim mer met een vliegtuig over een dergeltfke afstand bereikt werd. Op 8 April verliet de „Nungesser-Coli" Tokio om te pogen in één rek naar Hanoi te vliegen, een afstand 4200 km. Tegenwind noopte Costes echter aan de grens van Tonkin een tusschenlanding te maken. Benzine werd ingenomen, waarna het vliegtuig 9 April Hanoi bereikte. Dins dag 10 April volgde HanoiCalcutta, Woensdag Calcutta'Karachi, Donderdag en Vrydag Karachi>BasaoraAléppo Athene en Zaterdag Athene—Parijs, via Marseille. De groote beteekenis van deze vlucht, schuilt niet zoozeer in het feit, dat een reis om <le wereld werd gemaakt, want als ge heel .genomen, was het hierbij ontwikkeld tempo matig. Van de vlucht van Costes en Lebrix is echter de by'zondere beteekenis wel deze, ten eerste, dat van Frankrijk naar Zuid-Amerika gevlogen werd' in slechts twee etappes, en ten tweede, dat van Tokio naar Pary's werd gevlogen in acht dagen, waarbij een daggemiddekle werd gemaakt van 2235 km. hetgeen alles met stukken slaat dat tot nog toe op het gebied van lange afstandvluchten ondernomen wefd- na en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1